'n Brok levensgeschiedenis van 2 Jongens Katholieke Universiteit Leuven Hitier was niet malsch De gevaarvoile internationale toestand K.V.V. en het werk der Regeering LEGERNIEUWS KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER INTERNATIONAAL OVERZICHT Q?mme der wereldtentoonstelling te new-york ZONDAG 7 MEI 1939. 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. Bureel Boterstraat 58, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS voor 1 JAAR (per post): Binnenland Engeland Frankrijk Belgisch Kongo Alle andere landen 25.— Frank 10.Belgas 9.Belgas 9.Belgas 13.— Belgas Alle Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun artikels. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70. TARIEF VOOR BERICHTENi L- cine berichten per regel 1,fr. 2 fr. toel. v. bcr. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herbalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. GEZINSOPVOEDING TJllllt(titl!lllt!llllnlItttt»millllnlHmmulMtilKmllUlllltllnllllll^ll^lllllllllllUltiUlllllllHlL, 'k Heb ze gekend als kleine boontjes toen ze nog bij de Zuster ter bewaar school liepen!... Van huize uit hadden z'allebei een heel verschiller.de opvoeding meegekregen, wan neer ze als kleine broekventjes op de stoel- kes van de kleine school neerzaten. Het oudste van de twee kleuterkes heette Jefke Goethart; het jongste Pietje Quathem!... Een zonderling samentreffen die namen met hun verderen levensloop... Jefke had 'n moeder, met 'n nauwlet tend oog en een vroom hart, die haar lie veling van de wieg af reeds met 'n opvoe ding bedeelde, die het jonge snaakje voor bereidde tot het harde, werkende leven!... Daar zat levenstijl In die echt moederlijke figuur, die hard werken moest om de twee eindjes van de week aan mekaar te knoo- pen. Met 'n taaie wilskracht bedeeld, echt moederlijk bezorgt! om haar jongen Pietjes Moeder daarentegen wis 'n meer welstellende vrouw... Ze had meer behoef ten buitenhuis dan in de woonkamer van haren eigen thuis... Groothartig en van natuurswege was zij meer bekommerd haar zelf te dienen en te laten dienen, dan al hare zorg weg te schenken aan haren opkomenden jongen. Zijn mamaatje was immers 'n moderne vrouw, die meer aan haar velo hield, dan aan haar kindervoi- tuurke... en de meid, 'n onervaren ding van pas veertien jaren, haar kind toevertrouw de. Het jenge meisjes moest het wispeltu rig karakter van Pietje involgen en steeds maar toegeven aan z'n grillen, om toch maar van madame niet t? worden bekib- beld... Zoo groeide Pietje op met 'n week, knorrig, opstandig en onevenwichtig ka rakter; van kindsbeen af was hij de baas en vol eigenliefde hield hij de scepter over groot en klein!... Weende hij... al seffens werd hij met snoepgoed overladen om tosh maar braafjes te zijn!... Pietje ontwikkelde aldus stap voor stap. tot 'n zeer uitgesproken kwajongen, die al z'n driften mocht botvieren, zonder dat die tijdig werden gekortvlerkt!... Arme jongen!... Arme, verwaande, blindstarende ouders!... Jefke Gcethart en Pritje Quathem kwa men met hun zeer verschillend karakter op school!... 't Eerste knaapje was eerst wat bedeesd maar goedwillig, minzaam en engelachtig, eenvoudig en godvruchtig! 'n Bleuztrd van een jongen, die steeds mee-.peelöe met z'n kameraadjes en iets van eigen goed meedeelde aan anderen'... Het t-nger, verweekt Pietm daarentegen was een zenuwpak in de klas al-, on de speelplaats... Driftig, opvliegend, lawaaie rig en pronkziek was het jonge snaakje een last en een doorn in dat schools, he midden!... De eer-te uitbuiting van een slecht geleide opvoeding aan huis!... Meester Spitaels, 'n kr.xp en ervaren opvoeder-onderwijzer, kreeg jie twee ben gels In z'n klas!... De verplichte leertijd was thans aange broken... Zonder ernstige redenen mag niemand thuis blijven! had de Meester gezeri... Hard werken, flink schoolgaan, braafjes zijn!... dat zullen we!... dat doen we!...hadden de knaapjes bij zich-zelf faBBBBBflBBBEaSSBSBBSSBgE£HBI<ïl»BB gezegd op den eersten schooldag. Maar Pietje was nu bang voor den Meester, die achter zijn zw aar-donkeren hoornbril ernstig en mannelijk, doch met "n vader lijke zorg tot z'n leerlingen had gespro ken!... Ik wil niet meer schoolgaan stotterde de kleine Piet en liep de straat op zoo dikwijls het hem beliefde. Z'n ouders, die dat wisten, bestraften den klei ne niet, met de dwaze verontschuldiging: Hij heeft nog tijd om te leeren! D'eene boete volgde na de andere, maar Pietje werd stilaan 'n domme en zeer kwaadwillige Piet, die zich aan de gewone regels der tucht en der orde niet kon on derwerpen. Hij stool en pakte rondom z'n ooren, loog en bedroog z'n ouders en z'n meester en werd 'n gevaarlijke kerel!... Z'n ma maatje vond er geen erg in... verschoonde die - kwajongsstrekenkleineerde de goede inzichten van den onderwijzer... had twist met de geburen die haar kwamen melden dat Piet gestolen, gevloekt en ge vochten had... «Pietje was lang ziek ge weest... kon zoo goed niet leeren... en is zoo braaf! «Mijn kind... schoonxkind! was de leuze van die verblinde moeder... Intu-schen volgde Jefke Goethart re gelmatig de school!... Hij zat reeds in het zesde leerjaar... was 'n voorbeeldige Kruis tee hter, die door gebed, veelvuldige com munie en verstervingskes 'n toonbeeldige knaap was. Hij groeide op in wijsheid en jaren, in welbehagen bij God en bij de msn-chen!... Z'n ouders hadden hard te werken voor hun groote bende kinderen, maar waren diep gelukkig midden den last en den dagelijkschen kommer. Gods zegen daalde over die kinderen en over dit voorbeeldig gezin. Jefke werd 'n naarstige voorman in de klas, 'n toonbeeld op de straat, thuis, in de kerk, overal... Op 13-jarigen leeftijd werd hij voor- Ka.iotter... Na den schooltijd moest hij werken met vader aan het vlas... maar volgde studiekringen, avondleergangen, Zondagscholen en vooruit en vooral diende hij zijn vroom Kajottersideaal. Hij werd 'n apostel in het arbeidsmidden... en stichtte heel bescheiden zooveel goed!... Hij droeg 'n schoone ziel in zich en belooft zooveel nog voor God en de Kerk, zijn ouders en familie, zijn medemenschen en de samenleving!... Proficiat Jef!... Geluk kige ouders!... Pietje Quathem volgde 'n kwaad spoor!... De plicht was steeds zwaar ge weest als lood toen hij school liep!... De toegevelijkheid der moeder vooral was vergift voor zijn ontwakende kinderziel!... Nooit zou hij schoolgaan, nooit zou hij werken ais d'anderen, nooit zou hij zich leenen naar andermans zin en wil!... Vóór den kinderrechter verscheen hij op 13-jarigen leeftijd wegens erge feiten... Thans zucht hij in de Verbeteringschool om zooveel gesticht kwaad... wijl zijn ouders thans bittere tranen schreien!... Dat is de bittere teleurstelling van de misbégreïSêH IlfTOrvSinnïTitlfipr 'OTg ITJT1 kind TE... gaarne... zien!!... G. O. W.-Y'L. De eerste gewone zittijd der examen jury zal beginnen op 26 Juni aanstaande te 9 uur. De inschrijvingscommissie zal zetelen in de Universiteitshalle, op 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 en 31 Mei. De inschrijving zal geschieden in hier na vermelde volgorde; Maandag 15 Mei: te 15 uur de Studen ten van de Faculteit der Godgeleerdheid en van het Kerkelijk Recht; te 15 '1 uur de Studenten van het Hooger Instituut voor Wijsbegeerten, licentiaten en doc toraten; te 15 uur baccalaureaat, eer ste jaar; te 16 uur baccalaureaat, tweede jaar; te 1614 uur de Studenten der School voor Politieke en Sociale Weten schappen, van het Instituut voor Econo misch Onderzoek en der Schooi voor Strafrechterlijke Wetenschappen. lïinsdag 16 Mei; te 15 uur de Studenten der School voor Handels- cn Economi sche Wetenschappen, kandidatuur, eerste jaar; te 1514 uur kandidatuur, tweede jaar; te 15 14 uur de licentiaten; te 15 uur Universitair-Centrum; te 16 uur de Studenten van het voorbereidend jaar tot de School voor Politieke en Sociale We tenschappen en de wetenschappelijke graden van de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren. Woensdag 17 Mei: te 15 uur de Studen ten van de Faculteit der Rechtsgeleerd heid, doctoraat, eerste jaar; te 16 uur tweede jaar. Vrijdag 19 Mei: te 15 uur de Studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, doctoraat, derde jaar; te 15 vi uur de Studenten van het Notariaat, eerste je ar; te 16 uur tweede jaar; te 16 14 uur de Studenten van de Faculteit der Genees kunde, kanciidatuur in de natuur- en de geneeskundige wetenschappen, tweede jaar. Maandag 22 Mei: te 15 uur de Studen ten van de Faculteit der Geneeskunde, kandidatuur in de natuur- en genees kundige wetenschappen, derde jaar; te 16 uur doctoraat, eerste jaar. Dinsdag 23 Mei: te 15 uur de Studenten van de Faculteit der Geneeskunde, doc toraal, tweede jaar; te 15 !4 uur derde jaar; te 16 uur vierde jaar, het licentiaat in lichamelijke opvoeding, het licentiaat in de tandheelkunde en den graad van geneesheer-hygienist. Woensdag 24 Mei: te 15 uur de Studen ten Apothekers, eerste jaar; te 15 !4 uur tweede jaar; te 16 uur derde jaar. Donderdag 25 Mei: te 15 uur de Stu denten van de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren, kandidatuur voorbereidend tot de rechtsgeleerdheid of tot het no tariaat, eerste jaar; te 15 14 uur tweede jaar; te 16 uur kandidatuur voorberei dend tot het licentiaat, eerste jaar; te 16 '4 uur tweede jaar; te 17 uur de licen tiaten en de doctoraten. Vrijdag 26 Mei: te 15 uur de Studenten van de School voor Opvoedkunde; te 15 !4 uur de Studenten van de Faculteit der Wetenschappen, kandidatuur ln de natuur- en geneeskundige wetenschap pen, eerste jaar; te 16 uur kandidatuur voorbereidend tot het licentiaat, eerste jaar; te 1614 uur tweede jaar. Dinsdag 30 Mei: te 15 uur de Studenten van de Faculteit der Wetenschappen, kandidatuur voorbereidend tot de artse nijkunde of tot de veerartsenij kunde, eerste jaar; te 15 14 uur tweede jaar; te 16 uur de licentiaten en de doctoraten; te 16 14 uur de Studenten van het Land- bouwinstituut en van de Hoogere Brou- werijschool. Woensdag 31 Mei: te 15 uur de Studen ten aer Speciale Scholen, kandidatuur, eerste jaar; te 1514 uur kandidatuur tweede jaar; te 15 14 uur de burgerlijke ingenieurs, eerste jaar; te 15 uur, twee de jaar; te 16 uur derde jaar. De Studenten zijn verplicht drager te zijn van hun toegangskaart tot de leer gangen van het academisch jaar 1938- 1939 en hun inschrijving tot het examen te nemen op dag en uur voor hun ondcr- scheiaclijk studiejaar voorbehouden. De orde der inschrijving zal stipt worden toegepast, en na iedere zitting zullen dc inschrijvingsiijsten definitief worden ge sloten. ZIJN REDE VOOR DEN RIJKSDAG. wind der Habsburgeri. En de eeuwen groote landen. Ongelukkig zijn het De rede van den Fuehrer op 28 April j.l. heeft nog meer dan vroe gere redevoeringen de aandacht van de geheele -wereld gaande gemaakt, en er was ook wel reden voor. Eerst en vooral wist hij het oogenblik zoo te ensceneeren dat iedereen over die rede ging praten, ook in het buiten land. Dan was er ds nieuwsgierig heid, om het antwoord te kennen dat hij op het telegram van Roosevelt zou geven en eindelijk, was de vrees on der de bezorgde menschheid zoo groot dat elke klank, die duidelijkheid kan brengen in de doolhof van politieke tendensen en verwezenlijkingen icel- kom wordt. Hitier heeft lang gesproken. Zooals telken keere, heeft hij herinnerd aan zijn strijd en aan zijn werk, aan Duitschland zooals het uit den oorlog gekomen is en zooals het nu, dank zij hem, geworden is. Iedereen zal nu wel stilaan weten wat Hitier voor Duitschland beteekent. Om tot de huidige spanning te ko men heeft hij nogeens de gebeurte nissen der twee laatste jaren overloo- pen: de Anschlitsz van Oostenrijk, van de Sudeten-Duitschers, van Bo- hemen en Moravie en eindelijk van Memel. Wat ons vooral interesseerde was de verklaring die hij zou geven over de opslorping van de Duitsch- vreemde nationaliteiten, ivant al kan zijn aanhechting van Duiischers, die binten de Rijksgrenzen woonden, lo gisch geheeten worden als men zijn jarenlange strijd gevolgd heeft, deze van de Tsjechen is toch minder lo gisch. En toch kennen we thans een verklaring, die ons echter moeilijk kan bevredigen, hoe tegemoetkomend we ook willen zijn. DE AANHECHTING DER TSJECHEN. De Tsjechen, werden bij het Duit- sche Rijk gehecht omdat ze altijd politiek en economisch steeds bij Duitschland behoord hebben en zon der Duitschland niet leefbaar zijn. Praag bezit een Duitsche universiteit, de oudste Duitsche universiteit. Dat ze steeds bij Duitschland (eigenlijk voor vele eeuwen bij Oostenrijk-Hon- garije) behoord hebben is geen be wijs, dat ze daarvoor geestdriftig wa ren. De nationaliteitenstrijd, die pas in 1848 voor goed is losgebroken in Europa, heeft de Tsjechen een der eersten zien opstaan tegen het be- geschiedenis die voorafgegaan zijn ge tuigen ook niet al te zeer van Duitsch- Tsjechische verstandhouding. Dat Tsjecho-Slovakije niet econo misch leefbaar was zonder de Duit- schers, is op zijn minst overdreven. Wel had Tsjecho-Slovakije zijn groot ste handelsverkeer met Duitschland. Doch moest men zoo logisch redenee ren voor andere landen, dan zou En geland en Amerika, het recht hebben om al de landen aan te hechten, waarmee ze een drukke handelsacti viteit aan den dag leggen. Door de internationale verdeeling van de pro ductie zijn immers alle landen op me kaar aangewezen. Neen, ook dat ar gument gaat niet op. Er is tenslotte een derde argument, dat een ernstiger overweging waard is. Dat is het feit dat Tsjecho-Slo vakije een brug vormde tusschen hst communistische Rusland en het Frankrijk van het Volksfront en dat de staat van Bencsj een reusachtig vliegplein was, dat in geval van con flict de Duitse", s steden en fabrieken kon bedreigen. Daar steekt veel waar heid in. Zoo was het wal voor Oc tober 1938. Doch na het Verdrag van Muenchen, hebben wa de Tsjechische leiders niet herhaaldelijk hooren ver klaren, dat voortaan de economische en politieke belangen van Praag een nauwere samenwerking met Berlijn, noodzakelijk maakten? DUITSCH IMPERIALISME Hitier mag nog zooveel argumenten uitdenken als hij wil, zijn politieke verwezenlijking van Maart 1939 be teekent slechts het verbreken van een belofte die hij te Muenchen zes maand voordien plechtig had aangegaan. De ze daad is slechts een uiting van het klaarblijkelijkste imperialisme. De huidige politiek van Hitler, is geen andere dan deze die andere groote landen met hunne respectie velijke groote staatsmannen, voor hem gevolgd hebben: de politiek van de machts- en gebiedsuitbreiding, ge steund op geen enkele ethnische wet, gesteund alleen op het recht van den sterkste. Dat is de politiek geweest in het verleden evenzoo van Frankrijk als van Engeland en van Rusland. Dat is thans ook de politiek van Italië en van Japan. Het eene imperialisme bedreigt het andere. Daarom gaat het thans ook hard tegen hard, onder de steeds de kleine landen die er het slachtoffer van worden. DE EISCHEN TEGENOVER POLEN EN ENGELAND. De nieuwe rede van Hitier heeft ons toch weer dat geleerd, dat Duitsch land duidelijk bepaalde eischen stelt tegenover Polen en Engeland. Van Polen worden geëischt de aanhech ting van Dantzig en een Duitsche Korridor over de Poolsche Korridor. Als tegenprestatie biedt Hitier een deel van Dantzig als vrijhaven te la ten, waar Polen vrij zou kunnen be wegen; verder economische voordee- len en desnoods een niei-aanvalspact voor 25 jaar. Deze eischen werden reeds gesteld eenige tijd geleden, doch Polen gaf een onvoldoende antwoord en ging een overeenkomst sluiten te Londen. Daarom wordt door de Fueh rer het bestaande niet-aanvalpact dat vijf jaar geleden door hem en Maar schalk Pilsoedski afgesloten werd, op geheven. De eischen worden met aandrang herhaald cn besloten met een uitroe- pingsteeken. Zoo Polen ze niet aan vaardt, zullen verderreikende eischen volgen! Hier moeten we bekennen, dat de Duitsche eischen, niet over dreven zijn; nochtans is de terughou dendheid van Polen dan weer min of meer gewettigd door het wantrouwen dat Hitier zelf verwekt heeft door zijn machtsgreep in Bohemen en Moravie. Immers de Polen vreezen na een toe geving op die voorstellen, dat er nieu we zullen komen. Ze denken aan Poolsch Silezie en aan de Oekraien- sche kwestie! Dat is immers de be angstigende vraag, die steeds her haald wordt; Goed, maar waar ein digt het wel met de Duitsche eischen We wachten thans met spanning naar het antwoord van Kolonel Beck die deze week in het vooruitzicht gesteld werd. Om te eindigen nog een woord over de eischen tegenover Engeland. Hitier is niet malsch geweest met de hou ding van Engeland tegenover Duitsch land. Daarom zegt hij het vlootac- coord op. Met nadruk heeft hij weer eens op de teruggave van de voor- oorlogsche Duitsche koloniën aange drongen, maar daarvoor wil hij geen oorlog. Hierop komen we wel een vol gende keer terug. (Verboden nadruk.) ROSKAM. MBSSI93l78SB8IBBE!S8BKXBSBBSaaB3SSKBX»BBBS8S»P'r '*a8HS5£5S3S34^KKXS36*£aE£a8»lï£ïBEaSÏ»B£SaS ©roate spanning om Dantsig Polen zal' tegenvoorstellen doen De Russische ¥o!ksk©mmsssarts voor Buiteniandsche Zaken Heer Litwinoff neemt ontslag NA DE REDE VAN HITLER EN DE OPZEGGING VAN DE AKKOORDEN MET POLEN EN ENGELAND Een overzicht van. de rede die Hitier hield op Vrijdag 28 April jL hebben wij reeds overgedrukt in ons vorig nummer. Het is dus onnoodig hierover terug te keeren. Beschouwingen over deze rede vinden onze lezers in het artikel van onzen me dewerker ci Roskam Als het meest belangwekkende gedeelte van de rede van Hitier en wat er het gevolg van was, blijkt wel de eenzijdige opzegging te zijn van het vlootakkoord dat Duitschland gesloten had met En geland en van het niet-aanvalspakt vroe ger gesloten met Polen. Deze eenzijdige opzeggingen hebben er maar weinig toe bijgedragen om den ge spannen internationalen toestand op te klaren, daar zij de meening hebben ver sterkt dat het niet opgaat akkoorden te :luiten zoo zij steeds naar goeddunken door een of andere partij op zeker oogen blik als nietig kunnen aanschouwd wor den. In een memorandum aan de Engel- sche Regeering heeft de Duitsche Re geering de opzegging van het vlootakkoord bekend gemaakt. In dit dokument wordt verklaard dat bedoeld akkoord gesloten werd in een gevoelen van wederzijdsch vetrouwen, maar, gezien dit vertrouwen door de politiek van Engeland thans niet meer bestaat, het akkoord dan ook dient opgezegd. (Vervolg op 2* blad) 3a3&2£9l3kü32«Sa£3BXS&Z83SS3Sa£3iBBB8ESB&EB3B3fiB3BBOSB£BBB NIEUWE TANKS OP OEFENING IN ENGELAND Engeland, dat de uitbreiding zijner bewapening in geweldig tempo voortzet, d<>ed *oo pas proefnemingen met een nieuw type van lichte tanks. Men ziet bier een drietal van die oorlogstuigen op oefening. De Regeering zit in het zadel... De eerste zes maand zal er dus kunnen ge werkt worden zonder dat er gedreigd wordt met nieuwe krisissen. Deze zes maand zal de Regeering geheel haar pro gramma niet uitbouwen maar ze zal in elk geval den noodigen tijd hebben om de onmiddellijk gestelde vraagstukken naar een oplossing te leiden en door haar eerstvolgende praktische verwezenlijkin gen het noodige prestige en gezag ver werven, dat sinds het verloopen parle mentair jaar 'n zeer diepen deuk heeft gekregen, om de twee groote problemen die zich ln het land stellen op te lossen. I. - HET EKONOMISCH PROBLEEM Op dit gebied zullen drie vraagstukken van zeer nabij dienen onderzocht en een oplossing gegeven. 1. - Onze handelsbetrekkingen met het buitenland. Door allerlei politieke omstandigheden van de laatste jaren en de mededinging van vreemde landen, rijn onze produk- ten op vele vreemde markten verdrongen. Willen we leven, dan hoeft er voorzien in nieuwe buitenlandsche afzetgebieden. Het is volstrekt noodzakelijk dat onze staats diensten en onze vertegenwoordigers in het buitenland zich de eerstvolgende da gen zeer bizonder inspannen om hieraan een oplossing te geven. 2. - Onze binnenlandsche markt dient beschermd en ontwikkeld. Hiervoor volstaat het niet onze voort brengers te beschermen tegen soms wei nig loyale mededinging van den vreemde, maar is het even onmisbaar onze in dustrie aan te passen aan de noodwen digheden en den vooruitgang van den tijd. Er zou reeds heel wat kunnen gedaan worden door de meer volledige afwerking onzer fabrikatie. Zoo zien we dat ons land verschillende grondstoffen invoert, ze hier ten lande zuivert, ze dan weer naar het buitenland zendt cm ze af te werken en weer in te voeren, om dezelfde afgewerkte produkten te verbruiken. De openbare besturen moeten het zich ais een plicht aanzien deze ekonomische aan passing te bevorderen door voorlichting en steun aan die voortbrengers die het wagen een nieuwe nuttige nijverheid in ons land op te zetten. 3. - Beroepsorganisatie. Het derde punt waaraan de grootste aandacht dient gegeven is de ordening van de nijverheid. Elke nijverheidstak heeft thans te vechten voor zijn eigen bestaan. Standardisatie en vereenvou diging van de ekonomische struktuur in ons land moet en kan verworven worden door beroepsorganisatie. De beroepsorga nisatie zal verstandhouding brengen tus schen patroon en arbeider, coördinatie van de verschillende nijverheidstakken, samenwerking tusschen nijverheid, han del en Regeering. II. - HET VLAAMSCHE VRAAGSTUK Deze legislatuur moet er in gelukken het Vlaamsche Vraagstuk, in zijn geheel, een oplossing te geven. Deze oplossing bestaat in; 1. - De officiecle ééntaligheid in het Vlaamsche Land. Dit zal voor gevolg hebben do afbake ning van de taalgrens, sancties voor de niet toepassing der wet, de Vlaamsche belangen ter plaatse door de Vlamingen te doen behartigen. 2. - De Vlaamsche Kuituur in handen van «Ie Vlamingen. Dit zal voor gevolg hebben de aanpas sing van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, een Kuituurkamer die mee werk aan de wetgeving, toezicht door den Kultuurraad op den weerslag van om 't eender welke maatregelen op da gaaf heid van de Vlaamsche Volksgemeen schap. 3. - Billijke vertegenwoordiging van Vlamingen cn Walen in al de centrale organen. Dit zal voor gevolg hebben: waarbor gen voor de samenstelling der beide taal rollen, billijke vertegenwoordiging der beide volksgemeenschappen in de unitaire diensten, splitsing van de uitvcerings- en toezichtsdiensten in ééntalige afdeclingen. 4. - Bijzonder statuut voor Brussel. Als hoofdstad voor Vlamingen en Wa len, met opgelegde tweetaligheid in al de uitingen van het openbaar leven naar binnen en naar buiten, de denationali- seerende inrichting, vooral op onderwijs gebied, doen ophouden. Het is de taak van de komende legis latuur deze twee vraagstukken op te los sen. Wanneer ze dat heeft verwezenlijkt, zal het volk van Vlaanderen en Wallonië een nieuwe periode van binnenlandschen voorspoed en vrede begroeten en kunnen de regeerders rekenen op den trouw en den steun van het volk. C. B. NIEUWE HEKOPROEPINGEN OM ANDEREN AF TE LOSSEN In het begin der week werden nog een aantal mannen van de speciale eenheden, als deze voor luchtverdediging, genie, ar tillerie, opgeroepen, dit om anderen af te lossen. Er is nog geen spraak van de mannen naar huis te sturen. Dit werd o. a. beves tigd bij de besluiten getroffen door de Kabinetsraad van Dinsdag 11. De inter nationale spanning die aanhoudt laat niet toe af te zien van de getroffen veilig heidsmaatregelen. Toch werden maatregelen getroffen om de opgeroepenen eenigzins af te lossen. Een beurt wordt ingericht voor de opge roepenen welke toelaat hen een week op de drie naar huis te sturen. Daarom wer den nieuwe manschappen binnengeroepen. Het betrokken Ministerie deelde ook mede dat het niet gaan kan de mannen op te roepen naar hun klasse, maar slechts van de specialiteit waarvoor zij bij het leger opgeleid werden. TER VRIJWARING VAN HUN BROODWINNING De Regeering heeft ook besloten een wetsvoorstel in te dienen tot stabilisatie van de bediening welke de opgeroepenen uitoefenden voor him oproeping, dit om te verhinderen dat bij hun terugkeer zij hun werk zouden vervuld zien door een andere en werkloos zouden worden. Het bedoeld wetsvoorstel zal voorzien dat de werkgever verplicht zal zijn de thans opgeroepenen die hij in dienst had terug in dienst te nemen zonder eenig na deel voor hen en zonder hen na 8 dagen te kunnen doorzenden. Dit is ook maar billijk. WAT HET MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING ER OVER MEDEDEELT Dinsdagavond hoeft het Ministerie van Landsverdediging de volgende mededee- ling gedaan over de nieuwe binnenroepin gen: Daar de internationale toestand eischt dat de reeds sedert eenige weken getrof fen mtnimumveiligheidsmaatregelen wor den gehandhaafd, heeft de Minister van Landsverdediging er toe besloten in de betrokken eonheden en volgens de moge lijkheden, hetzij een toerbeurt in te rich ten, ten einde het derde van het wederop- geroepen effectief één week op drie naar zijn haardstede t-» ^u-"jen sturen, hetzij de wederopgeroepen manschappen door andere manschappen af te lossen. r< Deze beslissing heeft de wederoproe- ping genoodzaakt van 'n zeker aantal mi litairen met onbepaald verlof. Ze zal tot gevolg hebben de indivi- dueele prestaties in de ruimste mate mo gelijk te verminderen. In al de landen die. zooals België, vei ligheidsmaatregelen hebben moeten tref fen, stelt men vast dat de aanwijzing van de wederopgeroepen manschappen niet ge schiedt naar de anciënniteit van de klas sen waartoe ze behooren, doch op grond van de specialiteit waarvoor zij werden opgeleid. DE VERGOEDINGEN AAN DE OPGEROEPENEN In Kamerzitting van Woensdag 3 Mei 11. werd het voorstel der Regeering aangaan de de toe te kennen vergoedingen aan de opgeroepenen, ter bespreking genomen. Door Luitenant-Generaal Denis, Minis ter van Landsverdediging, werd na de opening van de zitting, medegedeeld dat de getroffen veiligheidsmaatregelen nood zakelijker wijze nog moeten behouden worden, maar dat de mogelijkheid onder zocht werd een toerbeurt in te richten voor de wederoproepingen. Het oproepen van ongehuwden en werkloozen alleen kan moeilijk gedaan worden gezien het kamkter der getroffen maatregelen. Binnen de perken van het mogelijke zal hiermede evenwel rekening worden gehouden. Daarna werd het "•nendeme^*" '-"suro- ken van den Hr Allewaert, Katholiek, strekkende tot het toekennen van 5 fr. per dag en per kind aan de wederopge- roepenen. Dit amendement werd reeds verworpen door de Kamer'm".-t werd door de Voorzitter der Kamer ook onontvankelijk verkla- -•» Op vragen van den Hr Van Hoeck, Ka tholle!:, deelde Minister Devèze mede dat de Regeering binnen kort een wetsontwerp zal nederleggen tot vrijwaring van den arbeid van de opgeroepenen en dat ook zal gezorgd worden dat deze geen schade zullen oploopen in zake het betaald verlof. Van Regeeringsziide werd een amen dement ingediend strekkende tot het toe kennen van een vergoeding van 5 fr. per dag en per kind "w dezen die meer dan dertig dagen onder de wapens worden ge roepen, zelfs zoo die 30 dacren niet naeen worden doorgebracht in legerdienst, maar zoo zij per termijnen worden vervuld in den loop van 6 maanden. Ten slotte werd door de Kamer met al- gemeene stemmen de zienswijze der Re geering aangaande de vergoedingen bij getreden. Als vergoedingen worden dus toegekend aan de vrouw, ouders of andere aan- spraakmakende personen van den opge- roepene: een dagelijksche vergoeding van 8 fr. en 3,50 fr. per dag en per kind binst de eerste 30 dagen van den oproepingster mijn of 5 fr. per dag en per kind vanaf den 31" dag van hun oproeping, zelfs niet achtereenvolgend maar in een termijn van 6 maanden. De uitkeering der vergoeding moet aan gevraagd worden bij de Gemeentebesturen en uiterlijk tot na 15 dagen na het terug afzwaaien van de manschappen. DE BRITSCHE VORSTEN NAAR KANADA F ALGEMEEN ZICHT OT DE NEW-YORKSOIE WERELDTENTOONSTELLING Door President Roosevelt werd Zondag 11. de Wereldtentoonstelling te New-York plechtig geopend. Bij deze openingsplech tigheid hield de President der Vereenigde Staten van Amerika een rede waarin liij opnieuw een lans brak ten bate van den vrede in Europa. Nog andere redevoeringen werden ge houden. Onder het klokkenspel van de Bel gische en Nederlandsche afdeclingen werd vervolgens een grootsche stoet ingezet die de voornaamste deelen van de ten toonstelling doortrok. Men rekent dat 60.009 personen aanwezig waren op de openingsplechtigheid, wijl er 600.000 rond wandelden in de verschillende afdeelln- gen. Maandag 11. werd het Belgisch pavil joen officieel geopend. Het ganschc pavil joen is opgericht met Belgische bouw materialen en uitsluitend verrierd met Belgische kunstwerken. Het Belgisch paviljoen en omringende tuinen hebben een oppervlakte van 100.000 vierkante voet. Ds tentoonstelling van New-York is grootsch opgevat. 62 Verschillende landen nemen er aan deel. Er zijn slechts twee bestendige gebouwen opgericht, alle an dere, die 140 millioen dollar hebben ge kost. zullen na de tentoonstelling worden gesloopt. Ziclit op de paketboot «Empress of Australia», aan welker boord de Koning en de Koningin van Engeland de reis naar Kanada en de Vereenigde Staten zullen doen. Onze foto stelt dc «Empress of Australia» vcor bij de afvaart uit Miami naar Southampton. De Empre* of Australia», van de «Canadian Pacific», is de oud jacht van den gewezen Du'.jchen keizer. Het werd aan Engeland toege kend in ruil van de Engelsche schepen die tijdens den orderzee-oorlog tot zin» ken gebracht werden. Het is een vaartuig van 21.850 ton.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1