vm Z.H. P!ÜS M BRILLEN aangenamer S^hEllEN U kunt ei* vam af Ü0E1TCES ©epothoodsr p©p@riiitft «a Hsustrgiesi Verkoop desr LeurHantie! Gerard VANDERSTEENE DOE EENVöudiq WAT volqT - OM Weg1®1 mei dien hoesi GELD op wedden, meubelen, goe- deren, haudteck. en borgst. HULP ln a"e Itloei'ijkheden °P van die folterende, rheumalische pijnen - met "AKKERTJES"! Neem de proef op de som, dat is de beste manier, om U te overtuigen. Een "AKKERTJE" kost den kop niet (fr. 1.— per stuk) en levert U spoedig het bewijs, dat rheumalische-, zenuw- en spierpijnen verdwijnen, Bijzonder nieuws voor Landbouwers en Kleingebrulkers, Eigenaars VERWEN IN ALLE KLEUREN Uitgebreide fabrieken van ijschocos en ijsroom overal uitermate verkocht door leurhandel vragen Depothouder voor Poperinge en Omstreken, bekwaam leurhandel in te rich ten. Zeer groote winsten. Kandidaat moet beschikken over geschikte lokalen voor ma teriaal en koopwaren en over vervoermiddel. Schrijven met alle bijzonderheden en eerste klas referenties aan FINIAL S. A. FRISKO, 21-22 Mariemontkaai, Brussel. IEBbE VRAAGT NOG HEDEN EEN PAKJE TIGRA sfii "r^V.v "f welke U kwelt overdag en U 's nachts het slapen belet. Stop dadelyk dat hoesten, maar bedenk dat die onop houdelijke hoestbuien alleen maar kunnen worden verdreven door een krachtig, doeltreffend geneesmiddel, de nieuwe vcrstèrkte Abdijsiroop. Abdijsiroop 13 vanouds een natuurlijk krul- dennrddel, bereid uit oude beproefde ge neeskruiden, waarvan de heilzame werking op aandoeningen der ademhalingn-organeu a'.gemeen wordt erkend en geroemd. Boven dien ia in de nieuwe Abdijsiroop nu nog toegevoegd de krachtigste hoest-bedwin- gende stof welke er bestaat, namelijk ..codeïne". De nieuwe versterkte AKKER's ABDIJSIROOP vereenigt dus nu in zich de zach'e maar grondige werking der ge neeskruiden en de snelle zeer krachtige werking der codeïne ea daarom noemt men Abdijsiroop's Werelds béste Iloest-siroop. Een precieze man Tegen 10 verpakkingen der CLOVK CHOCOLADEREEPEN van 1 Ir.olfc verpakkingen der CLOVIS Chocola:., reepen van 50 cent. kunt gij, van de-, handelaar direct, het kunstzinnige hit. renportret, grootte 22 X 29 van ZIJN! HEILIGHEID PIUS XII DE PAUS DER VREDE bekomen. Vraagt Uv leverancier een dezer prachtige alheei dingen ter inwisseling van U» verpakkingen nu Gr. fr. 16.50; [OU Gr. fr. 18.60 i -t 10U3 Gr. tr. 45.- in ane apu.nc-uen. icgsssaaasnaaGaaaaaaaaanzffsa gebied van financie, ban- del en privaat. Schrijven Ag. MAGO-C0. Handboogctr., 6, Kortrijk, «■taanaBaaaaaBaaBBaaaaaaaBBBa H /ff* TOMAAT - Napoll- S S ÈfYk te Pt 'ii taansche zon direkt H 9 j ||||H op uw tafel. H 3 K i TOMAAT - bevat A. 3 0 H n H rS B.C.-vitamines voor R h fy R ci 51 a 't leven onmisbaar. 31 3 >i Q P I I TOMAAT - 'oningln i fsJj H W 0 d' kwallt. t i onver- li II I® tï y 6 getelljken ur.«ns S li Kik |ll TOMAAT - gerond t£j£J |j K &W en natuurlk)k pro- <»*BBBflflBBflflBBBBBBBBBBflBBBBr GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /RIF.ND. ZOO STEUNT GE ONS. - DANK EROM. aBBBBflacgBrrX^BBBBBMNIim BERICHT AAN LANDBOUWERS EN HANDELAARS LVie een goede EASTIERE b;t voor op autocamion, of voor den oogv wendt zich in YOI.T/E VERTNOUiVE' tot C. MIJNGHEER, VLAMERTINGE, l)aar alles ten huize op maat genrnij word', zonder tusschenpersoneu, kan ij diensvolgens aan de voordeeligste prijrt, geleverd worden. Men herstelt ell herverft ook oude bat. tieren. 1'ij-hem worden ook nieuwe PEKLU KENS gemaakt op maat. van heel best» hoedanigheid, en alle oude hersteld, Tel. leper 114. Wij hebben KLEINE en GROOTE KAPITALEN beschikbaar ONDER WAARBORG te leenen; kapitalen aan Landbouwers en Landgebruikers. Kapitalen tot 20.000 frank aan 4%. Kapitalen van 23.000 tot 100.000 frank aan 4,25 voor aankoop van vee, macliie- nen, grond, terugbetaling van schulden, enz. Ook LEENINGEN met waarborg aan deftige en eerlijke personen. De Algemeene Agent is alle ZATERDAG, van 9 tot 12 uur, ter tnve beschikking voor KOSTELOOZE INLICHTINGEN, 5S, Elverdingestraat, IEPER, of schrijven J. VANDEWIELE, Landbouwkantoor, 70, Fonsnijlaan, BRUSSEL-ZUID. Stipte geheimhouding en snelle voldoening. £- "AKKERfJES" kunt G. elk oogenblik noodig hebben. Heb dus een doosje in huis. AKKERTJESM zijn Volmaakt zuiver en onschadelijk Voor het hart, de maag en de nieren Iet cp o7f "AKKER"-mer\ Per doos van 12 stuks Ir. 9.EO. - Per doos van 6 stuks fr. 5.-. Verkrijgbaar bij alle Apothekers. VRAAG aan uw BRIEFDRAGER EEN POSTABONNEMENT OP DIT BLAD t BTOOHVERWERIJ NIECWWASSCHERIJ DROOGKLTSCHERU van BRUGGE, Nleuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedlngstukken, Bonder losdoen. Meubelstoffen, binnenverslerlng. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR; POPERINGE: M. A. Vandermeer; 15, Maur. DewuHstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, Groote M.rkt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. Occasiemachienen: 2 pikmachienen, 2 maaimachlenen (1 paard), met plktoestel- len, 2 aardaopeluitroeiers, aalpompen. windmolen, 1 ressorteegde (7 tanden), ma- soutmotors (5 H.P. en 9 H.P.), 2 naphtemotors (5 H.P. en 8 H.P.). THlBAUD 0x11 Vang t f n adr i04, ri 1 Broot HET HUIS DER G*ATls Crêmea Gediplomeerd Optieker WESTSTRAAT 20, DIKSMUIDE, Komt alle week in de streek en ten uwen huize op aanvraag. ISöÉëii" vereenzelvigt TIGRA de wezenlijke volkssigaret van bel- gische smaak». Maar bovenal is ze iets beters als mengsel en kwaliteit... een proef zal U overtuigen. HEEFT VOOR U 2 SCHEERCRËMES UITGEBRACHT, een van beide is voor U geschikt GEFABRIKEERD DOOR TABALUX door hun pijnlijke >.eken en door de verschrikkelijke ziekten die zij kunnen overbrengen zoools moerqskoortt en gele koorts. Geen rust meer mogelijk met dat vreeselijk met dat vreeselijk bloeddorstige insect, dat het oog nauwelijki kan waarnemen. 1 RÈVKLOOS ofCEPARtl MFERD m nii^ J ÏLY.TOX bezit keteelftle verdelgende vermogen» tiet KELKLOOZE FLY-TOX lê hangtneezen overat vu ar reek kon hinderen i hotel», winkel*» B tekenkamers, «RK

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 10