DE CENTER GELEIDELIJKE BEZETTING VAN DANZIG De Internationale Toestand BRUGGE 11 JULI! UW PLICHT! Poperinge vierde zijn Katholieken Burgemeester gelijk nooit te Poperinge een Burgemeester gevierd werd XV' CONGRES POPERINGE leperds groote Missieweek KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Zondag 23 Juli 1939 INTERNATIONAAL OVERZICHT KROOSTRIJKE GEZINHEN Kunstvolle stoet bewonderd door duizenden begeesterde toeschouwers AAM cmt INZENDERS DE KWESTIE VAN DANZIG DE FRANSCH-ENGELSCH- RÜSSISCHE BESPREKINGEN OP DE LANGE BAAN DE TOESTAND IN 'T VERRE OOSTEN van 16 tot 23 Juli verwacht U op voor het 7 VLAAM5CH-HATOONAAI ZANGFEEST INDRUKWEKKENDE BRIEF ZONDAG 9 JULI 1939. 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. - 7* JAAR. Nf 21 «DE HALLE» Katholiek Weekb'-.d van leper. Bureel Boterstraat 58, IEPER. EEN ABONNEMENT KOST VAN NU TOT EINDE 1939: Binnenland 13,00 fr. Belg. Kongo 21,25 fr. Frankrijk 21,25 f r. belgisch geld Engeland 22,50 fr. belgisch ge'd Ander landen 31,25 fr. belgisch geld AUc Medewerkers zijn verantwoordelijk voor kun artikels. Drukker-Uitgever; SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 8. Pottcheckrelcening N' 155.70. TARIEF VOOR BERICHTENi Kleine berichten P'r regel 1,fr. 2 fr. toeL v. her. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (mm.) S,fr. Te herbalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. A. U. B. Hier is geen spraak van het center van 'n footbalplein! Eigenlijk ook geen spraak over 'n gepast centeren in 'n match. Stel U ook geen persoon voor die zijn center verliest en terecht komt jn een krankzinnigengesticht. Denk niet aan iemand die van zijn center geraakt en niet meer weet wat te antwoorden. Hier is zelf geen spraak van iemand die van zijn center draait of in be zwijming valt. Neen... Maar!!! Lees en oordeel! Grootvader Drakei is gestorven en begraven. Zijn zonen en dochters komen overeen: de centen worden in voile rechtschapenheid verdeeld. Louis, den oudsten, krijgt den rom mel van den zolder: Die kan er eens den oven van zijn bakkerij mee aan steken zegden de anderen. Maar bij dien rommel doet Louis 'n ontdekking, 'n Vondst, 'n Oud ko peren uurwerk. En daar Louis bene vens het bakken ook nog van dertien andere ambachten 'n beetje verstand heeft, wordt dat uurwerk bewonderd, ingestudeerd, uiteengevezen en ge- kuischt. Wel 200 jaar oud, zegde hij aan den verwonderden buurman, Jef. En dus glad versleten, Louis? Goede oude waar verslijt niet, Jef. En wat zijt ge van zin? Terug ineensteken, in den win kel hangen, en... En ge denkt dat dit ding weer het uur zal aanwijzen? Juist gelijk uw gezicht me Jef aanwijst. Louis rekent daar niet op als ge uw brood in den oven steekt, of al de geburen breken overmorgen hun tan den. Zwijg, ongeloovige Thomas, en kom overmorgen kijken. Drie dagen zijn verloopen. Maar... waar blijft de center j>? 'n Oogenblik. beste lezers, a. u. b. Louis heeft gebakken, broocl er- kocht, zenuwachtig geweest, gedroomd van wielen en koorden, van haakjes en cijfers, van olie en tiktak... van alle uurwerkmakersgerief, en nog wat. 't Uurwerk zit nu weer ineen, 'n Laat ste inspektie: alles in orde. 't Wordt plechtig tegen den muur opgehangen. Maar... 't wilt niet. De slinger tik takt twee, driemaal, en valt dan lam. isxBiaBMaaamBiniMiiBisiiiBin Domme, Jef, 't piept te veel. Daar spant iets! Kijkt naar mijn hoofd, Louis, dat kan niet gaan. We zullen 't zien. Wedden Louis? Voor 'n heelen oven als ge wilt. Niet noodig Louis, de piston, de dynamo ontbreekt. G'hebt 'n gezicht lijk 'n piston'. Louis, ge hebt de center verge ten. De veer. De kracht... Inderdaad... Zoo viel het uit... Daar zat geen veer in het uurwerk. Louis heeft nog dikwijls de historie moeten hooren. Nog dikwijls heeft men hem lachend de vraag gesteld: Louis, hoe is 't met den dynamo? A Jef verschoot als ik hem zegde: Jef, vriend, ge vergeet ook "n beetje den dynamo. De veer. Den center. Wat bedoelt ge, Pater? 'k Ben geen uurwerkmaker of footballist! Ge bidt, Jef? Natuurlijk. Ge houdt uw Paschen? Gm, Ja. En geen vleesch op verboden da gen? Is 't biechtdag vandaag, Pater? En uw plichten voor vrouw en kinderen. Voor wien aanziet ge mij? Jef, voor 'n uurwerk van 'n ziel die geen veer, geen center heeft. Kom, vriend, 't midden, de cen ter, de veer van uw leven, uw ziele- leven, dat is de Zondagmis, Jef, en daar gaat ge niet heen! Gaat ge preeken, Pater? Neen, Jef. Maar, dat ik zeggen wil: als uw lippen bidden, als ge 'n Paternoster in de handen houdt, als ge thuis goed werkt... dat moet alle maal samengaan met de centraal, de center, de dynamo, de veer van het godsdienstig leven, en dat is de Hei lige Mis: of... Is 't sermoen nog niet uit? Jef, 't geraak aan het Amen»... Als ge naar de Mis niet gaat, dan zal de slinger van uw zieleleven lam val len; dan gaan de wijzers roerloos en stom naar de cijfers kijken van ver loren verdiensten; dan geraken de wieier; van hart en ziel, van lichaam en zintuigen, aan 't verroesten; dan... Hé! Jef! Hoe is 't met den dy namo? Zorg a. u. b. voor de veer. De center. De ZONDAGMIS!!! ■■■aaaBBBaiBaBBaaaaaaBBaaaaH DIPLOMATIEKE DRUKTE. De vele redevoeringen van staats lieden om het geschil te Danzig, de verschillende reizen van gezanten, het ruime commentaar in de dagbladen wijst er op dat men zich aan verlos singen verwacht in zake Danzig, als men nog van verrassingen kan spre- 11 Juli 1332! Hot past dit Gulden Spo- renfeest 1939 te plaatsen in het teeken van de vredesgezindheid, te midden van een wereld vol onrust. Meer dan 600 jaar geleden vocht Vlaan deren zich vrij van vreemden dwang. En redde zijn taal en kuituur van de Fran- sche veroveringszucht. Thans schrijven wij 11 Juli 1939. En weer klinkt over de wereld het verderfe lijke woord: strijd. En is de tijd zorgen zwanger. Weer loert het onrecht over de wereld en is het scheldwoord geworden tot een teeken van beschaving. Laten wij, Vlamingen, niet meedoen aan de vernietiging van recht en bescha ving. Want de strijd geldt niet ons. Maal laten wij cp deze 11 Julidag opnieuw getuigenis afleggen van onzen onwan- kelbaren vredeswil. Het is onze hoogste piicht plicht van vrijheidszin en plicht van zelfbehoud te ijveren voor een vrij en onafhankelijk bestaan, wars van alle overeenkomsten, die onze bewegingsvrij heid zouden kunnen belemmeren en ons meesleuren in vreemde vaarwaters. En als thans ons land deze heilzame politiek van volstrekte neutraliteit voert, dan is het dank aan de groeiende Vlaam- sche machtsverhouding. Wij moeten ech ter voortdurend waken, opdat van dezen weg niet worde afgeweken, ons volk ten verderve. In dit verband mogen wij met groote bewondering afzien naar ons zus terland in het Noorden: Holland. Pier en onafhankelijk volgt het de strakke lijn van een volstrekte neutraliteit, en wijst kordaat en bewust alles af wat daaraan zou kunnen schenden. Zoo willen ook wij, Vlamingen, het. Laten wij dus dit Gulden Sporenfeest vooral stellen in het teeken van onze vre desgezindheid. Opdat de systematisch opgehitste volkeren zouden begrijpen, dat, wat men oorlog noemt, een nieuwe en nuttelooze moordpartij zou zijn, die geen oplossing zou brengen aan de bestaande vraagstukken, maar ons weer even ver zou laten als voordien. Er is echter een andere strijd die te loven is. De strijd van een volk voor zijn kuituur. Laten wij onze krachten aanwenden voor dezen edelen kamp. Reeds meer dan 100 Jaar levert Vlaan deren in het Belgisch Staatsverbond den onbloedigen strijd voor de rechten van zijn kuituur. Het is een feit. Keden staan we de zege nabij. Maar er is nog veel te doen. En de strijd komt pas thans in het beslissende sta dium. Op gebied van bestuur en leger ligt het werkveld nog breed open. Brussel strmt nog niet begrijpend tegenover de Vlaamsche kuituurverzuchtingen. Ten bewijze de toestanden in het onderwijs. En dan vooral de geest en daar komt het ten slotte op aan moet nog de groote kentering ondergaan. Maar wij strijden voort. En laten wij ons feest der Gulden Spo ren plechtig vieren, als uiting van onze wil om steeds Vlaamsch te zijn en te blijven. Ons ideaal moge dit zijn van een rasbewust volk rasbewust in den kultureelen zin. Onze taal is de taal van meer dan dertien millioen zielen. Wij moeten meewerken aan een Dietsche kul- tureele concentratie. En wij kunnen vol op onderschrijven, deze alinea uit het Juni-nummer van De nieuwe Gids Wij wenschen Dietschlanri groot, en nog niet eens op de eerste plaats, om eenig 1 imperialisme het zwijgen op te leggen: j wij wenschen in eerste instantie Dietseh- land groot om zich zelfs wil! Lang is dit land groot geweest, en het schijnt geen redelooze droom, deze grootheid weer terug te verlangen. Lang zijn de Dietsche schilders, de Dietsche schrijvers, de Dietsche geesteshelden, in machtig aanzien geweest in heel Europa Het worde zoo opnieuw. Laten we vooral 11 Juli vieren in een geest van eendracht onder de Vlamingen. Het Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristusweze onze leuze. Passen wij dit toe op alle gebied. Eerst de con centratie van Vlaanderen in het gebed. Eerst zooals op het Groeninge-veld, den zegen van God afsmeeken over onzen strijd voor het bestaan van onze Kristen- Vlaamsche volksgemeenschap. Dan zullen de Vlamingen elkaar beter verstaan. Dan worden we geheven uit de egocentrische sfeer. Dan zien wij Vlaanderen op het hoogere plan: dit van godsdienst en kui tuur. Dan wordt de weg naar de eendracht zoo gemakkelijk. Het Katholieke Vlaam sche volk ten zegen. Hier willen wij nog wijzen op de prach tige Congresdagen van het Davidsfonds te Antwerpen, voor een veertiental dagen. Dan sprak de algemeene Voorzitter: Nu of nooit ls het de tijd om de Katholiek- Vlaamsche kultuuraktie met taaie vol harding door te zetten, Is het rassisme, dat ras cn natie tot half-goden maakt, en den kultus van bloed en bodem in luidt, een gevaarlijke en ontbindende kracht, die wij als katholieken en niet minder als Vlamingen verwerpen en be strijden. dan blijft het toch een heilige plicht ons stambewustzijn hoog te hou den en de verbondenheid met ons volk te bewaren. Steeds blijve de leuze van het Davidsfoacts: voor godsdienst, taal en volk Dit weze de leuze van alle Katholieke Vlamingen. Als gij dan op den vooravond van het Gulden Sporenleest de Thebaansche trompetten zult hooren galmen over de steden, denkt dan niet alleen op de fees telijkheden van morgen, maar vooral op uwe plichten als Christen Vlamingen, vandaag, morgen, en in de toekomst. Dan zult gij het verleden waardig zijn. Anders niet. A. V. GENERAAL KASPRJYCKI die naar Londen wil gaan om, in naam van zijn land, het Engelsch-Poolsch mi litair verdrag te teekenen. ken, want het blijkt duidelijk, dat een staatsgreep van Duitschland ten op zichte van de Vrijstad eigenlijk nie mand zou verrassen. En wat is nu eigenlijk de aanlei ding geweest tot die nieuwe drukte? Eerst en vooral zijn het de geruchten, die de oprichting van een Danzigér vrijkorps melden, en de inwijking van een groot aantal zoogezegde Duiische toeristen, die dan achteraf zouden in gelijfd worden bij de Heimwehr van Danzig. Daarnaast is te vermelden een echte kampanje van valsche of tendentieuse berichten, die blijkbaar voor doel hebben de zaak op te schroe ven. Zoo vernamen we versterking van de Duitsch-Poolsche grens in Silezie, mishandeling van Polen te Danzig zelf, verzending van kanonnen uit Duitschland naar Danzig, het landen van een Duitsch militair vliegtuig op Poolsch grondgebied, het overschrij den door Duitsche troepen van Zwit- sersche grens, enz., enz. Mogelijk is er wel een grond van waarheid in sommige dier berichten, doch men voelt al te duidelijk aan de wijze waarop ze opgedischt worden, dat ze hoofdzakelijk dienen om een zekere atmosfeer te scheppen, die het volk moet in beroering houden, en het icoord van de staatslieden kracht bij zetten. Want als Bonnet, de Fransche mi nister van buitenlandsche zaken, en Halifax, zijn Engelsche collega, op nieuw waarschuwende woorden rich ten tot Duitschland. als ze verklaren, dat Frankrijk en Engeland de Pool- sche soevereiniteit waarborgen en een bezetting van de vrijstad Danzig als strijdig met de Poolsche belangen heeten en een mogelijke tusschen- komst laten aanvoelen, dan is dit om dat men aanvoelt dat Hitier bezig is een zet uit te denken, of zelfs reeds uit te voeren, waarbij de schrandere diplomaten van het Westen in het haar zullen schorten. En een Engel sche journalist zou te weet gekomen zijn hoe de zaak ineensteekt. Hitier zou in de loop van de maand Augus tus met de boot Königsberg een bezoek brengen aan de vrijstad om er een redevoering te houden. Daar zou niemand iets kunnen tegen in brengen. Maar dan zou een van de leiders van Danzig zelf spontaan in een moment van groote emotie ver klaren, dat Danzig weer bij het Reich behoort... En de zaak zou opgelost zijn. Niet slecht bedacht van die En gelsche journalist, maar we weten maar al te goed dat Hitier zijn plan nen niet aan de neus van de eerste de beste knoopt! Het zal dus wel wat anders zijn. DE HOUDING VAN FRANKRIJK EN ENGELAND. We zullen ons niet wagen aan het onderzoek van de probaliteit van een oplossing. Wat we echter wel kunnen, dat is de houding van Engeland en Frankrijk bepalen. Die twee landen steunen Polen en zullen zoogezegd de soevereiniteit van Polen helpen be schermen zoo het nood doet. Soms wordt ook nog verondersteld, dat zoo Frankrijk en Engeland moesten be trokken worden in een oorlog om deze reden, dat ook de Vereenigde Staten zouden tusschenkomen. Maar Danzig, is een vrijstad. Polen heeft er weliswaar aanzienlijke eco nomische belangen, maar een bezet ting van Danzig door de Duitschers beteekent nog geen aanslag op de soe vereiniteit van Polen. Welnu het is zeker, dat Engeland en Frankrijk voor Danzig alleen niet in oorlog zullen gaan. Troutcens enkele iveken geleden, toen er eveneens zoo'n drukte om het geval Danzig gemaakt werd, herinne ren we ons, dat toen vanwege Cham berlain en Daladier dergelijke verkla ringen werden afgelegd. De huidige verklaringen van Bonnet en Halifax, zijn zeer vuag. Zij hebben hoofdzakelijk voor doel Duitschland te waarschuwen tegen overmoed, voor het geval dat ze na Danzig verder moesten gaan. En gemakkelijke suc cessen kunnen wel eens leiden tot ex cessen. Als er in de pers verklaard icordt, dat men niet meer zoo gemakkelijk zou laten betijen dan in Maart U. ten opzichte van Bohemen en Moravie, dan is dat praat. Want als men geen oorlog heeft willen voeren, wanneer Bohemen ingepalmd iverd, dan zal men het nog minder doen voor een klein land als Danzig, waarvan de be volking trouwens niets anders wenscht dan opgenomen te worden in het Reich. Heel zeker staan er voor Polen groote economische belangen op het spel, doch we meenen dat die door Duitschland, zelfs na een inlijving van Danzig zullen geëerbiedigd worden. FORSTER gouwleider der nazi» in Danzig, die bezig ia met het herinrichten der Duitsche Partij in de «Vrijstad». -€0>- DANZIG EN WIJ. Danzig is weer een gelegenheid voor ophitsing en voor het verwekken van een oorlogsatmosfeer in de pers. Het is duidelijk dat de oorlog gewenscht wordt door zekere groepen, waar schijnlijk door de oude marxistische partijen, die veroordeeld zijn door de openbare meening, ook in Frankrijk, gewenscht ook wellicht door de wa penfabrikanten. De houding door Belgie ingenomen inzake buitenlandsche politiek, kan van beslisenden invloed zijn, voor ons al of niet betrokken zijn in een mo gelijke oorlog. Zelfs meer, die houding kan beslissend zijn voor vrede of oor log in Europa. Een politiek van zelf standige neutraliteit, zooals die door de Koning in Oktober 1936 ingeleid werd en thans door de regeering ver dedigd wordt, is een groot verlies voor het Engelsch-Fransche bondgenoot schap en zal deze landen aanzetten dubbel na ie denken vooraleer zich op het oorlogspad te wagen. Het moet anderzijds ook niet ver wonderen dat deze beide landen, druk op ons uitoefenen, om weer bij hen aan te sluiten. Daarbij kunnen ze re kenen op zekere hooge vriendschap pen in het binnenland, waarbij niets minder dan klinkende namen van ministers en oud-ministers betrokken zijn. Het Vlaamsche volk zal echter niet laten betijen! (Verboden nadruk.) ROSKAM. PROVINCIAAL VERBOND DER VAN WESTVLAANDEREN ISa&B2B28ZSilBB3:BEBflR9BBE331BB(l ■SEEB9Z3BS3BBIBBI1BBSIBSBBCI Aanslaande week is het ter drukkerij een moeilijke week tengevolge de KERMISFEESTEN van Poperinge en de daaraan verbonden velofaagen. Wij verzoeken dus ook al onze Inzender», zoo voor nieuwstijdingen ais voor berich ten, zoo vroeg mogelijk hun inzendingen te willen opsturen. DE STAD IN FEESTGETOOI Sedert weken werd druk gewerkt om de plechtigheid der inhuldiging van H. Dr Joz. Van Walleghem als Burgemeester on zer stad uit te werken tot een grootsch feest, wat het ten andere ook geworden is Dagen lang werd hard gewerkt om alles tot in de puntjes te verzorgen. Hoevelen hebben niet bereidwillig medegeholpen om bloempjes en guirlandes te maken. Door ievervolle dames en jufiers uit stad werden niet min dan 60.000 papieren bloempjes vervaardigd, die dan, samen met dennengroen, in guirlandes verwerkt werden om langs weerszijden van den ganschen doortocht te worden opgehan gen. Tot laat in den avond werd Zaterdag nog gewerkt aan het oprichten en tooien van de meesterlijk mooi opgebouwde poorten, die op de Markt werden opge steld als toegang tot de verschillende straten. De versiering mocht dan ook als best gelukt heeten. Welke feestelijke aanblik bood onze stad Zondag niet? Alle vijf meter een dennenboompje, aan elkaar verbonden door guirlandes, als een keten van groen zonder einde, dit op heel den 4 kin. lan gen doortocht en dan nog ln de Veurne- straat, waar de stoet zou gevormd wor den, en in menige zijstraat. Hoe heerlijk waren de triomfpoorten niet die opgericht werden op de Groote Markt, gansch in groen gezet, waarop ln schitterende kleuren de letters J. V. W. stonden te prijken, verders versierd met wimpels, vlaggen, schikten en afgebeelde middeleeuwsche wapendragers. Merken wij terloops op dat de poort opgericht aan den ingang der Guido Ge- Z'bestraat, als bijzonder wel gelukt mag geheeten worden. Bouwmeester O. Car- pentier, die het plan van Praalpoorten en Versiering opvatte, gelukte hierin ten beste. In zijn uitvoeringswerk werd hij dapper ter zijde gestaan door Bouwkun dige J. Creus, en beiden wezen hierbij hartelijk geluk gewenscht en bedankt. Ook nog op andere punten van de stad waren triomfbogen opgericht. De poort opgericht aan het einde der Boeschepe- ftraat, den ingang van een burcht ver beeldende. deed bij ons den indruk opko men als was Poperinge ineens een oud- versterkte stad geworden. Die ontwerper ervan dient oprecht gelukgewenscht om de bezieling die hem ingegeven werd al daar een dergelijke poort op te richten. Niet alleen poorten versierden onze Po- peringsche straten, maar ook talrijke masten waren opgericht waarop bloemen prijkten, guirlandes sierlijk rondzwierden of ervan neerhingen, wijl bovenaan wim pels en vlaggen wapperden. Rondom de Groote Markt werden daar bij nog draperijen opgehangen, dit door de goede zorgen van het Huis Remi Le- rouge en Zonen van Ooigem, dat, zooals naar gewoonte, hier flink werk leverde en dat wij voor dergelijk werk aan alle feest- lnnchtsrs ten zeerste aanbevelen. De vlaggen, wimpels en versieringen, opgehangen aan de huizen, volledigden den feesttooi. Omzeggens aan ieder huis prijkte de Nationale Driekleur of de Vlaamsche Leeuwenvlag, ook weieens de twee: boven vele dorpels hing een op schrift of jaarschrift waarin den nieu wen Burgemeester op allerlei wijze hulde werd gebracht en hij welkom werd ge heeten. Tot zelfs een opschrift in de Es- peranto-taal werd opgemerkt. Aan het huis van Heer Burgemeester Dr Joz. Van Walleghem was een rijk bal dakijn opgericht, wijl voor het Stadhuis een verhoog was opgetimmerd, gansch be legd, overwelfd en getooid met tapijten, rood fluweel en Nationale Driekleuren; dit ook door het Huls Lerouge. Deze schitterende feesttooi, gepaard met een bijzonder mooi weer, kon niet anders dan het feest opperbest doen luk ken en een massa volk naar onze goede stede aanlokken, en zoo ging het inder daad ook. HET FEEST WORDT AANGEKONDIGD Op den vooravond werd het feest reeds aangekondigd door talrijke kanonschoten, afgevuurd aan de verschillende hoeken van de stad, door leden onzer stedelijke brandweer. Tevens ook door het trom- pettengeschal van het flink trompetter korps vair het College en dit van op den toren der St-Bertinuskerk. Ook Zondag morgen, vanaf 5 uur, wer den velen uit hun slaap opgeschrikt door nieuw kanongebulder. Het zou Immers feest zijn. van in den morgen reedz, en iedereen moest ervan genteten. DE PLECHTIGE HOOGMIS Zondag morgen rond 9 S uur gingen de HH. Schepenen. Gemeenteraadsleden en andere gezagvoerders, door de Katho lieke Harmonie - Ste-Ceciliaen de ste delijke gewaiiende Brandweer vergezeld, uit het stadhuis den Heer Burgemeester Dr Joz. Vau Walleghem ten zijnen huize afhalen. Na een flinke Braban^onne begeleidden zij hem tot de St-Bertinus kerk. alwaar zij allen de Plechtige Hoog mis zouden bijwonen. De Heer Burgemeester en de Overhe den namen plaats op de hun voorbehou den plaatsen langs voor in den midden- beuk der kerk. Wij merkten o.m. op de HH. Schepenen Ca.'siers Julien. Lefebvre Hilaire en San- sen Valere; de H. Stadssekretaris Coutte- nier Maurice: de HH. Gemeenteraadsle den Vancayzeele Maurice, Devos Maurice, Bossaert Achiel, Igodt Jozef, Lahaye Ar thur, Bouckenooghe Georges en Lahaye Nestor; de H. Stadsontvanger Dezuttere Valère; de H. Vrederechter van Merris Leon; de H. Politiekommissaris Van Nieu- landt; de H. Bevelhebber der Rijkswacht te Poperinge; Het Provinciaal Raadslid H. Clement Jules; de H. Sekretaris van de C.O.O. Piers Oscar; De H. Ontvanger van de C.O.O. Minne Antoine; de H. Over ste van de statie der Buurtspoorwegen; de Deurwaarder H. Hanebouw; talrijke leden van 't onderwijzend personeel, enz. Door Z. E. H. Deken Hanssens, bijge staan door de EE. HH. Onderpastoors van St-Bertinusparochie, werd de Plechtige H. Hoogmis opgedragen. Z. E. H. Hanssens, na de kansel te zijn betreden, dankte in korte woorden het magistraat van Poperinge omdat hij het feest der plechtige inhuldiging inzette met een H. Mis en den zegen van God kwam afsmeeken voor zijn verder bestuur en voor de stad. Mocht God zijn zegen verleenen voor Poperinge. Daarna hield Z. E. H. Predikant zijn kanselrede over het onderwerp Het Priesterschap waarin wij gewezen werden op het ver hevene van dit H. Sakrement en op den last en de opoffering die aan de Priesters door God worden gevraagd. Door het gemengd koor werden de mis gezangen uitgevoerd. Na de H. Mis en de zegening met het Allerheiligste Sakrament trokken Heer Burgemeester en andere overheden naar het Stadhuis, nogmaals begeleid door Harmonie en Brandweer. Bij de aankomst aan het Stadhuis werd door de Kon. Philharmonie het Natio naal Lied aangeheven. Op het verhoog opgetimmerd voor het stadhuis werd aan den H. Burgemeester een bloemengarve aangelc. cn door den H. Maurice Couttcnier, Stadssecretaris, namens het Gemeentepersoneel, en een door den H. Van Nielandt, Politiekom missaris, namens, de Stedelijke Politie. H. Burgemeester Dr Va Walleghem dankte om deze mooie bloemengarven en dankt ook al degenen die hem naar kerk en stadhuis dien m.rgen hadden begeleid. KUNSTCONCERT DOOR DE KONINKLIJKE PHILHARMONIE Na de plechtigheid van dien morgen op het Stadhuis trokken de H. Burgemeester en andere overheden naar de kiosk opge richt op de Groote Markt ern er het kunstconcert bij te wot en uitgevoerd door de Koninklijke Philharmonie te Po peringe. onder de kundige leiding van den H. C. Moreau. gepensionneerde Luitenant- Kapelmeester van 't 3" Linie. >'erv. M. LICHTE ONTSPANNING Einde de voorlaatste week bleek men in Engeland en Frankrijk zeer bevreesd om een nieuwe Duitsche actie, en namelijk om Dantzig. Thans schijnt die vrees eenigzins en tijdelijk geweken, wijl de laatste dagen ons eenige verlichting aan gaande Dantzig brachten. Van Poolsche zijde werd evenwel be weerd dat de Duitschers kanonnen en al lerlei andere wapens naar Dantzig heb ben overgebracht. Allerlei geruchten wer den verspreid, ook dit dat Hitier binnen kort een bezoek aan Dantzig brengen zou. Dit gei ucht werd ten geenen deele beves tigd wijl anderzijcl: ontkent werd dat Hitler en Mussolini een onderhoud had den aan de Dultsch-Italiaansche grens. Een feit van belang is evenwel dit dat Hr Bonnet. Fransch Minister van Buiten landsche Zaken, de Duitsche Gezant te Parijs heeft ontboden en hem duidelijk te verstaan gegeven dat Frankrijk geen eenzijdige wijziging van het statuut van Dantzig zou dulden, dat iedere poging die de levensrechten van Polen in die stad zou schaden, het Poolsch-Fransch bij standsverdrag in werking zou doen tre den. Anderzijds legden de HH. Chamberlain en Lord Halifax belangrijke verklaringen af waarin duidelijk werd verklaard dat Engeland bij elke verdere machtsgreep de wapens opnemen zou. Op 25 Oogst e. k. zal de Duitsche krui ser Koenigsberg de stad Dantzig be zoeken. Warschau werd hiervan op de hoogte gezet. Drukke diplomatieke onderhandelingen werden gevoerd tusschen Parijs, Londen en Warschau. De Bank van Dantzig heeft nu de dienst der Buitenlandsche Schuld gestaakt Uit betalingen van rente en afkortingen wer den dus stopgezet. Vrije deviezen zullen ook nog slechts uitgereikt worden voor handelszaken en toeristenverkeer. De Dantztger bladen spraken alle be richten omtrent bewapeningen in stad tegen. Een gemeenschappelijke stap van En geland, Fiankrijk en Polen bij den Se naat van Dantzig wordt verwacht. Wat de ontspanning dezer laatste dagen nog deed toenemen is het in verlof gaan van de Duitsche leiders Hitier, Goering en von Ribbentrop die zich op hun zo merverblijven teruggetrokken hebben. De besprekingen gevoerd te Moskou tot het vormen van een anti-aanvalsfront maken weinig vorderingen. De houding- van Rusland zou wellicht doen denken dat de Sovjets ten geenen deele een ak koord met Frankrijk en Engeland wen schen. Steeds worden nieuwe moeilijkheden door Molotoff opgeworpen. Eerst was het de kwestie der Baltische Staten. Thans wil Rusland (ie staten Nederland en Zwit serland niet waarborgen. Het merkwaar digste is hier dat die beide landen bij niemand om die waarborg gevraagd heb ben en er voor bedanken. Men zou er waarlijk beginnen aan twij felen dat nog nooit een overeenkomst zal bereikt worden. Aangaande de blokkade van de Engel sche concessie van Tien-Tsin is nog maar weinig verandering gekomen. Nadat eerst het aanvoeren van eetwaren werd verge makkelijkt schijnt de blokkade weer strenger te zijn gewerden. Incidenten door Japansche schildwachten tegenover Britten gepleegd zijn zeldzamer gewor den. De in het vooruitzicht gestelde on derhandelingen te Tokio zullen slechts binnen enkele dagen een aanvang nemen. Aangaande de strijd geleverd tusschen Russisch-Mongoolsche en Japansch- Mandschouwsche strijdkrachten zijn de berichten zeer tegenstrijdig, naar gelang hun bron van herkomst. Da Japanners beweren dat de Rus-Mongolen in Mand- chourije binnengedrongen zijn me ar dat zij* met bloedige verhezen werden terug geslagen. Anderzijds houden de Russische berichten voor dat de Japansch-Mand- chourische strijdkrachten het Mongoolsch gebied waren binnengedrongen nabij het Buit-meer, maar dat zij na enkele dagen eveneens met zeer zware verliezen wer den teruggeslagen. De verliezen zijn in groote wanverhou ding naar gelang zij van Russische of van Japansche zijde werden medegedeeld. DE TENTOONSTELLING wordt plechtig geopend op Zondag 16 Juli, te 11 uur, en ls open eiken dag van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 19 uur. Ingang: 1 fr. (St-Jacobsstraat). Bij den ingangr de standen der Eerw. Paters Karmelieten en der Witte Paters; der Capucienen en der EE. PP. van de H. Harten (Picpus)der EE. PP. van den H. Geest en der Benediktijnen van Sint Andries i Loppem)der Benediktijnen van Steenbrugge en der Paters Ealesia- nen van Don Bosco; der Missionarissen van Scheut; der drie Pauselijke Missie werken en der Paters Jezuieten; der Oblaten van Maria; der Minderbroeders Franciscanen. Bij den uitgang (Bollingstraatde stand der Missiekanunnikessen van den H. Augustinus (Heverlee); der Missiezus ters van O. L. Vrouw Ten Bunderen (Moorslede)der Missienaalkringen van de Dekenij en van het werk der Arme Kerken. DE MISSIEKERMIS met Restaurant is open eiken dag ran 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 22 uur. HET MASSASPEL O. L. Vrouw van Thuynedoor Bert Van Hees. Regie: E. H. F. Gadeyne. Middel- eeuwsch decor. Wondere kleurbelich- ting. 500 Uitvoerders. Het spel eindigt met de Ieper-Cantate, door O. Roels. Orkestleider: M. G. Van Overbeke. Het spel behandelt de belegering van leper door het Engelsch Kruisleger in 1383 en de bevrijding der stad door de voorspraak van O. L. Vrouw van Tuine. Het wordt uitgevoerd: Zondag 16 en 23 Juli, te 14.30 uur. Maandag 17 en Don derdag 20 Juli, te 21 uur. Prijzen der plaatsen: Steunkaarten 20 fr. en 10 fr. (voorbehouden en ge nummerde plaatsen). Gewone kaarten; 5 fr. en 3 fr. Kaarten te bekomen: gedurende de Missieweek, bij den ingang der Tentoon stelling. Op 13. 14 en 15 Juli, ran 11 uur tot 12 uur en van 16 uur tot 17 uur, in het St-Vincentiuscollege, Guido Gezelle- plein. Tekstboekje: 2 fr. PROGRAMMA der MISSIEWEEK ZATERDAG 15 JULI 1939: Te 19 uur opening der Missieweek: In de St-Maartenskerk, plechtig Lof gecele breerd door Z. Exc. Mgr Six, met gele genheidstoespraak door Z. E. H. J. Ver- maut, Pastoor-Deken, en H. Sacraments processie (binnen de kerk) waaraan alle exposecrende Missionarissen deelnemen. ZONDAG 16 JULI 1939: Onder al de HH. Missen in de stad en ln de Dekenij leper: Sermoen door een Pater Missionaris en omhaling voor het Missiewerk. Te 9.30 uur: Pontificale Hoogmis in St-Maartenskerk door Z. Exc. Mgr Six, Apostolisch Vicaris van Leopoldstad. Te 11 uur: Plechtige opening der Mis sietentoonstelling en der Mlssiekermis, in aanwezigheid der Geestelijke cn Bur gerlijke Overheid. Te 14.30 uur: Eerste opvoering van het Massaspel O. L. Vrouw van Thuyne Te 20 uur: Cabaretavond De Tyrool- sche Boerinnetjes zang met dans en sa- baren; alsook symphonie. MAANDAG 17 JULI 1939: Te 15 uur: Priestervergadering. Te 21 uur: Tweede opvoering van het Massaspel «O. L. Vrouw van Thuyne». DINSDAG 18 JULI 1939: Te 10 uur en te 14 uur: Voor de meisjes leden der H. Kindsheid, opvoering van het sprookjesspel in 3 bedrijven: Pierc- lierke en Ginneginneke Missie-kinderuurtje door E. P. D'Aussy. Te 13.30 uur: Lof en zegening der kin deren in St-Jacobskerk. Te 16 uur; Vergadering van de V.K.S.J. en P.A. (Pro Apostolis). Toespraak door E. P. Devos, O.F.M. Te 20 uur; Cabaretavond door de Groep Vervisch. WOENSDAG 19 JULI 1939: Te 10.30 ur: Jaarlijksche studieverga dering van liet Diocesaan Verbond der Missienaalkringen. Te 20 uur; Carbaretavond: symphonie en zang. DONDERDAG 20 JULI 1939: Te 10 uur en te 14 uur: Voor de jongens, leden van de H. Kindsheid, opvoering van Kabouters in Congolandin vier bedrijven. Te 13.30 uur: Lof met zegening der kin deren in St-Jacobskerk. Te 21 uur: Derde opvoering van het Massaspel O. L. Vrouw van Thuyne VRIJDAG 21 JULI 1939: Tentoonstelling en Missiekermis open lijk op de andere dagen. Te 20 uur: Cabaretavond door de Groep Vervisch. ZATERDAG 22 JULI 1939: Te 10 uur; Vergadering voor de K.S.A. en P.A. Te 14.30 uur: Vergadering voor de On derwijzers en Onderwijzeressen, belegd door C.O.V. Te 20 uur: Cabaretavond: symphonie en zang. ZONDAG 23 JULI 1939: Tc S.30 uur: In St-Maartenskerk plech tige Hoogmis, opgedragen door Z. E. P. Seys, Iepersch Missionaris van Scheut, met Pontificale Assistentie van Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge. Te 11.30 uur: Bezoek aan de Tentoon stelling. Te 14.30 uur: Laatste opvoering van het Massaspel «O. L. Vrouw van Thuyne Tc 20 uur: Cabaretavond door de Groep Vervisch. Bisdom Brugge. 39 Juni 1939. Zeer Eer weert 3 Heer Deken, Met vreugde vernemen WIJ dat in uwe stad, van 16 tot 23 Juli aanstaande, eene Missieweek ingericht wordt. Hiermede wil de dekenij leper, die reeds een ruim aandeel hee.t in de bloelende Missiewerken van Ons Bisdom, een nieuw steentje bijbrengen voor den opbouw van het Rijk Gods op aarde. Het doel immers van de Missieweek is de missie-gedachte meer en meer te ver spreiden en tot edelmoedige gedachten te doen opbloeien: heerlijke betrachting voorwaar en doelmatige medewerking aan het groote Zendingswerk door O. L. Keer zelf aan de Kerk toevertrouwd. Wij verwachten dan ook dat alle pries ters en geloovigen van de dekenij leper aan deze Missie-week naarstig en edel moedig zullen deelnemen, en schenken aan allen uit gansrher harte onzen besten ïegen. Gelieve te aanvaarden. Zeer eerweerda Heer Deken, de verzekering van Onze op rechte en hartelijke toegenegenheid ln Christo-Jesu» t H. L. Bisschop van Brugga. Aan den Zeer Eerweerden Heer Verniau^ Pastoor-Deken te leper.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1