De Beroering bij de Landbouwers KREDIE VLAANDERENS BEDEVAART naar 0. L. V. van Lourdes 12.000 FR. PRIJZEN ALLE BANK-, BEURS- EN WISSELZAKEN STAD POPERINGE OMMEGANG 11 Juli, Dinsdag der Kermisweek n gewaarborgd mhnbmhv VAN ONZE LIEVE VROUW VAN St JAN op Kermis-Zondag 9 Juli 1939, om 10 uur INGESCHREVEN PAARDEN DRAMATISCHE BRAND TE HARELBEKE DE SUKSESVOLLE BEROEPSRNNERSKOERS VAN POPERINGE 7 BUITENGEWONE Internationale OP ZATERDAG 15 JULI 1939 INHULDIGING door den Heer Minister van Open bare Werken en Werkverschaffing Vander Poorten, van de nieuwe Staatsbaan Loo-Hoogstade. om 2,30 uur zeer stipt namiddag op den Hippodroom der GROOTE HEERLIJKHEID, Woestensteenweg. De medewerking der beste Renpaarden is verzekerd *WI GROOT GEMAK VAN 7REINS en TRAMS in alle richtingen. PROGRAMMA: 1. Om 10.30 uur bijeenkomst der uit- genoodlgden ten Stadhuize van Loo. 2. Om 10.35 uur korte poos bij het Ge- denkteeken der Gesneuvelde Soldaten, opgericht op een kleinen afstand van het Stadhuis. 3. Te voet door de Breydelstraat naar de Loobrug, afstand 400 m. 4. Aan de Loobrug doorsnijden van het lint door den Heer Minister, met kin dertoespraak en oöicieele opening der nieuwe baan. 5. Overstappen der brug, waardoor men op het grondgebied van Polllnkhove komt. 6. Korte welkomstoespraak (2 minuten! van den Heer Burgemeester te Pol llnkhove. 7. Bezoek der nieuwe baan. de eerste 200 m. te voet en het overige gedeelte per auto. 8. Aan de grensscheiding Hoogstade, ge legen op weinig afstand voorbij de kruising van de baan Ieper-Veurne, korte welkomstoespraak van den Heer Burgemeester te Hoogstade (2 min.). 9. Na de aflooping der nieuwe baan, be zoek per auto van het bestaande daar opvolgend vak der baan Nr 64 tot aan Beveren (Roesbruggeh De herstelling van dat vak is door het Departement aangenomen. 10. Aankomst te Beveren rond 11.30 uur. 11. Korte toespraak van den Heer Burge meester te Beveren (2 minuten). 12. Terugreis per auto naar Loo. 13. Om 12 uur ontvangst van den Heer Minister op het Stadhuis te Loo, al waar de Heer Brugemeester van Loo het woord zal voeren (7 minuten). 14. Eerewijn door de Stad Loo aange boden. 15. Toespraak van den Heer Minister. 16. Om 12.45 uur bezoek der merkwaar dige kerk en abdij van Loo, met hunne kunstschatten. 17. Te 13.30 uur Feestmaal in de groote zaai van het Stadhuis te Loo. Cats, My Calumet, Nadia D, Montjoie, Jarnac IX, Oh Stokes. Favorles: Ouragan D en Nadia D. Prijs der Leden, 2.700 meters, 2.000 fr. Qulnola B, Quttta Emma, Queeny Guy, Quinto Mogowan, Prima Star, Roo Kapje) Quatre Feuilles, Palerme. Favorles: Palerme en Prima Star. Prijs van de Federatie, 2.700 meters, 3.000 fr. Reynold Guy. Prince Victor, Peter Todd, Ornano, Orphée Raid, Pieter Guy. Favories: Pieter Guy en Peter Todd. Prijs van de Stad Poperinge, 2.400 me ters, 2.000 fr. Odelon Winter, Calumet Finery, My Calumet, Chuckle Hanover, Alfreda Meadows, Max Frisco, Merri- mount. Favorles: Merrimount en Calumet Fi nery, Openingsprijs, 2.400 meter, 1.500 fr. Suikerbakker. Stella. Speedon, Queenie Watts, Radieuse, Roeland, Qualifax. Roi du Jour, Quel Raid, Residence, Robert Wilkes, Quick Volo, Romaln, Quowboy, Quantité. Favories: Quantité en Robert Wilkes. Prijs van de Vereeniging, 2.400 meters, 1.500 fr. Ravin. Roman, Quadrige, Re Mc Gregor, Renée Junior, Rose Fleurie, Quelle Foi, Rita Stokes, Rose Marie, Qua ils Magowan, Princcsse Mauna, Quitta Emma, Ruby Star. Favories: Roman en Ravin. Prijs der Hoppe. 2.400 meters, 2.000 fr. Ouragan D, Oka V, Fox Trot II, Petit Poucet, Océan Star, Iholdy, Mont des VALORISATIE DER GRAANGEWASSEN FRANKRIJK CROOTSCHE GODSDIENSHGE FEESTEN Te Parijs hadden grootsche godsdien stige feesten plaats ter «ere van de H. Doornenkroon. Sedert 1239 berust de Doornenkroon, in een prachtig en indrukwekkend schrijn, te Parijs, en sedert 1804 maakte de Door nenkroon deel uit van den schat der Pa- rijsche O. L. Vrouwkerk. Op Zaterdag 1 Juli werd de Doornen kroon overgebracht naar Sens, en van daar naar Villeneuve-ArchevêquP, in het bisdom Sens. Aldaar werd dan de 70> verjaring van het in het bezitnemen door Frankrijk van deze kostbare rélekwie her dacht. De relekwie werd aangebracht uit Parijs door Z. Exc. Mgr Verdier, Aarts bisschop van Parijs, zelf. Z. Em. Kardi naal Villencuve, Primaat vati Canada, luis terde deze plechtigheid met zijn tegen woordigheid op. Ook van officieele zijde werd deze godsdienstige plechtigheid bij gewoond. Deze schitterende feesten kregen hun beslag op 2 Juli. alswanneer de Doornen kroon en het kostbaar schrijn terug naar de Notre-Darne té Parijs werden gebracht. DE EKONOMISCHE TOESTAND Door H. Paul Reynaud werd een wel sprekend verslag uitgebracht over den ckonomischen toestand van Frankrijk. De Eransche Minister van Financiën wees eerst op de massale terugkeer van het goud in de Banque de France waar na hij de aandacht vestigde op het feit dat voor het eerst sedert 10 jaar, die allen een gemiddeld tekort van 8 milliard boekten, de begrooting in evenwicht Werd gebracht. Het aantal werkloozen is met 14.000 verminderd wijl thans 33% der ar beiders overuren doen tegen 3,50% vroe ger. Het produktie-index steeg van 83 in Oktober tot 97 in Mei. Ook de uitvoer ging op merkelijke wijze vooruit. Ten slotte drukte de Minister de over tuiging uit dat deze verbeteringen nog zullen aanhouden. ZULLEN PORNOGRAFISCHE BLADEN VERBODEN WORDEN? Naar verluidt zou de Franschc Minis terraad binnen kort een decreet uitvaar digen dat tot gevolg zou hebben dat zekere pornografische bladen zouden verboden worden, daar deze bladen de openbare zeden en de familiegeest aantasten. De na men dier bladen zouden bekend gemaakt worden in een mipistriecl besluit. NEDERLAND DE REGEERING COLIJN AFGETREDEN GROOT-DUITSCHLAND DE KERKVERVOLGING HET LOT VAN HET VRIJ OPENBAAR ONDERWIJS Het onderzoek ingesteld omtrent het lot der inrichtingen voor Vrij Hoogcr Onder wijs. Alleen de erkende inrichtingen zul len nog mogen voortbestaan. De andere werden reeds gelikwideerd of zullen bin nen kort gesloten worden. Dit beteekent het bijna volledig af schaffen van alle Vrij Hooger Onderwijs in Duitschland. KRUISBEELDEN WORDEN STUKGESLAGEN Het stukslagen van kruisbeelden aan de Duitsch-Nederlandsche grens houdt aan, op Duitsche zijde. Zoo werden kruisen en beelden vernield, omvergeworpen of ver minkt te Wcrveuborn, \Vallinerod, Steine- frenz, Allnianiishauseii, Eigendorf, Hores sen, enz. Alhoewel veel der schuldigen bekend zijn zou- nog geen een gestraft zijn ge weest. HATELIJKE BETOOGINGEN TEGEN KARD. INNITZER De Kerkvoogd van het gewezen Oosten rijk, Z. Em. Kard. Innitzer, had een her derlijken tocht ondernomen naar Neder- Oostcnrijk. In verschillende steden en gemeenten werden tegen hem hatelijke betoogingen op touw gezet. Hij werd uitgescholden als zijnde schuldig aan den dood van Pia nette en Holzeweber die destijds terecht werden gesteld om den moord op Kanse lier Dollfuss. Door de Nazis werden rotte eieren naar het hoofd van den Kardinaal gegooid. De betoogingen kregen een zoo ernstig karakter dat hij zich verplicht zag zijn reis te onderbreken. Naar verluidt hebben de Duitsche over heden thans besloten de Kardinaal door politie te doen beschermen. SCHILDERKUNSTWERKEN WORDEN VERKOCHT Te Luzern, Zwitserland, werd een open bare verkooping gehouden van waarde volle schilderwerken die in Duitschland als «ontaarde kunst» werden betiteld en dicnsvolgens uit de Duitsche musea wer den verwezen. Enkele dier schilderijen werden ver kocht aan hooge prijzen, zoo werd een werk van Gocli, een zelfportret, verkocht voor 175.000 Zwitsersche frank (1 Zvvts. fr. 9.(4 Belg. fr.). Verscheidene werken vonden geen koo- pers. DUITSCHLAND ZAL WAPENS LEVEREN AAN CHINA Naar uit Hong-Kong werd gemeld heeft Duitschland een kontrakt geteekend waar bij het zich verbindt voor 5 millioen pond munitie te leveren aan China. Een deel •dier munitie zal geleverd worden uit Duitschland, het overige uit liet buiten land, o.m. uit Belgie en de V. S. van Amerika. Dit bericht werd gemeld door Havas. DE KNEVELING DER TCHECKEN Door de Rijksprotector H. von Neu- rath werden een aantal gemeentebesturen afgezet en vervangen door regceringskom- missarissen. Afgestelde burgemeesters en andere oud - sociaal - demokraten werden aangehouden. VEREENIGDE STATEN DE FINANCIEELE VOLMACHTEN VAN PRESIDENT ROOSEVELT De financieele volmachten van Presi dent Roosevelt vervielen met 30 Juni 1.1. zoo zij niet werden hernieuwd. In den Amerikaauschen Senaat bleef dien dag een lid der oppositie zoo lang spreken dat er niet meer kon gestemd worden over de vernieuwing van die volmacht, zoodat zij verviel. Bij een nieuw wetsvoorstel dat later door beide wetgevende Kamers werd goed gekeurd heeft President Roosevelt thans reeds die volmachten herkregen. 45 MILLIARD EUROPEESCH GOUD IN NOORD-AM ERIK A Naar verluidt werden voor rekening van Europeesche mogendheden voor inecr dan anderhalf milliard dollar, 't zij 45 milliard aan goud in Belgische franken, naar Noord-Ainerika overgebracht. Naar de financieele kringen zou dit goud moeten dienen om in geval van oorlog oorlogs materiaal aan te koopen in de V. S. van Amerika. ITALIË VOORNAAM HUWELIJK Te Firenza trad Prinses Helena van Griekenland, dochter van Koning George van Griekenland, in het huwelijk met den Hertog van Spoleto, een der schitterend ste Prinsen van het Huis van Savoye. De plechtigheid speelde zich af in tegenwoor digheid van 58 Koningen en Prinsen. BESPARING VAN IJZER Tot besparing van ijzer wordt het in Italic voortaan verboden nog ijzer te ge bruiken voor afsluitingen van eigendom men, hovingen, terreinen, enz. Zware straffen worden voorzien tegen overtre ders van die wet. DE DUITSCHE TYROLERS TERUG NAAR DUITSCHLAND Deze week is cr veel spraak geweest van een akkoord dat tusschen Duitsch land en Italië zou gesloten geweest zijn tot den terugkeer naar Duitschland van 250.000 Duitsche Tyrolers die nog verblij ven in de gebieden die na den oorlog door Italië werden geannexeerd, cn die vroeger behoorden tot Oostenrijk. iZio vervolg hiernevens.) DRIE KINDERTJES JAMMERLIJK OMGEKOMEN Harelbeke is Zondag laatst getuige ge weest van een tragische brand, die het leven kostte aan drie onschuldige we zen tjes. De echtelingen Cottenie G.-Rcmmerie M. betrekken met htm vier kleintjes een armzalige krot, gelegen in de Stedestraat. Zondag morgen waren beide ouders, wiens gedrag algemeen afgekeurd wordt, van in den vroegen morgen reeds afwe zig. Het oudste kindje Marcel was van Zaterdag bij zijn grootmoeder. Vooraleer te vertrekken bond de moeder de deur dicht met een koord. Toen de ouders enkelen tijd vertrokken waren, zagen vlaswerkers dat brand in de krot ontstaan was. Die personen déden liet onmogelijke om de kleintjes te red den. maar te vergeefs, de 'vlammen ver sperden den weg. De vlammen waren hun prooi meester en losten niet. Toen de brandweer, die spoedig ter plaatse was. het vuur meester was had de dood reeds drie engeltjes aan den hemel geschonken. De kleinen Roger. Renaat en Simonne, onderscheidelijk 4 jaar, 3 jaar en 14 maanden oud, hadden hun zieltjes terug aan den Heer gegeven. Het publiek was zeer verontwaardigd over 't gedrag der ouders. Nadat het parket ter plaatse afgestapt was. werden de overblijfsels naar het doo- denhuisje overgebracht. Dinsdag morgen had de begrafenis plaats. TREKKING VAN DE BINNEN LANDSCHE LEENING 1938 Woensdag had te Brussel de 9» trek king plaats Van de Binnenlandsche Lee ning 1938". Reeks 165259 wint 250.000 frank. Reeks 288241 wint 250.000 frank. De volgende 30 reeksen zijn betaaibaar met 25.000 frank: 113582 157234 161259 164560 166572 177528 184477 190557 192863 203350 208359 208681 213575 225689 227229 237101 238003 238984 239668 242376 250380 258882 269718 277323 280577 281723 283541 284769 286657 291047 Elke obligatie van een uitgekomen reeks heeft recht op een tiende van het lot dat de reeks te beurt viel. (BHaaaHBBHHaBBHaaaimi TREKKING VAN DE LEENING VAN HET GEMEENTEKREDIET 1938 ACHTSTE TREKKING Dinsdag had te Brussel de achtste trek king plaats van de Lcening Gemeentekre diet 1938 4 t.h. Reeks 107832 wint 100.000 frank. Reeks 328024 wint 100.000 frank. Reeks 213257 wint 25.000 frank. Reeks 215267 wint 25.000 frank. Reeks 228794 wint 25.000 frank. Reeks 338291 wint 25.000 frank. Zijn uitbetaalbaar met 10.009 frank de dertig volgende reeksen 100707 138050 139685 148040 151136 151169 151753 169916 170011 1717)41 191540 192264 192957 193171 194943 211974 214776 236828 252680 266.369 272849 275225 279282 281504 295551 304726 307883 313502 327056 328558 Deze reeksen zijn uitkeerbaar met in gang van 1 December 1939. Iedere titel heeft recht op een vijfde van het ver worven lot. ■aBBBaaBaBBBBaBaBaaaaBBBaBaB Die lieden zouden een zekeren tijd voor zich hebben om hun zaken te regelen. Te Berlijn en te Rome verklaarde men niet te weten dat een dergelijk akkoord werd gesloten maar dat den terugkeer naar Duitschland dier Tvrolcrs toch wel eens mogelijk zou worden. PETROLEUM ONTDEKT Op 807 meter diepte werd bij Piettra- mala een petroleumlaag ontdekt. Deze plaats is gelegen bij Florence. Gedurende den eersten dag werden ongeveer 3.000 liter bovengehaald. JAPAN HET GOUD MOET AANGEGEVEN WORDEN In gansch Japan moet het goud aange geven worden. Alle personen, ook de maat schappijen, zijn verplicht de hoeveelheden goud, welke zij bezitten, op te geven. Men is van oordeel dat het goud, dat de particulieren in Japan bezitten, een waarde vertegenwoordigt tusschen 200 en 300 miljoen yen. SPANJE NIEUWE TROEBELEN Naar de Timeszouden opnieuw on lusten uitgebroken zijn in Asturië, de be ruchte mijnwerkersstrcek. De Guardia Ci vil zou het heel lastig hebben dien op stand te bedwingen. Intusschen wordt zonder incidenten en midden de grootste geestdrift de H. Maagd van Cavadonga, terug uit Parijs, naar Ca- vadonga overgebracht. Theo Van Oppen, de overwinnaar, gekiekt na zijn prachtige zege. We zien liem hier in gezelschap van Burgemeester Van Walleghem, die hem een bloemtuil aanbiedt om zijn mooie zege. Tusschen den Burgemeester en Van Oppen zien wc diens verzorger. De foto geeft eveneens een duidelijk beeld van de aanwezigs massa. Per brief gedateerd op 29 Juni 11. heb ben de leden van het kabinet Colijn hun ontslag aangeboden aan H. Maj. Koningin Wilhelmina. Zonder dat de HH. Voorzitters van Ka mer en Senaat door Hare Majesteit wer den ontboden gaf Koningin Wilhelmina opdracht aan den H. Coiijn een nieuwe Regeering te vormen. De ontslagnemende Eerste-Minister vroeg ecnigen bedenktijd en aanvaardde later; Donderdag il. in den morgen ging hij de Koningin meiden dat hij moest afzien van de ontvangen op dracht. geen oplossing kunnende vinden. De Regeering Colijn is gevallen omtrent financieele moeilijkheden, die een geschil hadden doen oprijzen tusschen Katholie ken en andere Partijleden in den schoot der Regeering daar deze het niet eens werden om de wijze hoe de begrooting in evenwicht zou moeten worden gebracht. Donderdag heeft de Koningin den Heer Colijn verzocht zijn pogingen toch te wil len voortzetten, opdracht die de aftreden de Eerste-Minister heeft aanvaard. II. Colijn blijft dus kabinctsvormcr. ENGELAND DE KONING SCHOUWT 20.000 VRIJWILLIGERS Voor de eerste maal in Engeland* ge schiedenis heeft de Koning een dcfilee van 20.000 vrijwilligers van den Nationa- len Dienst, zoowel mannen als vrouwen, in oogenschouw genomen. 18 VLIEGTUIGEN ZULLEN DEEL NEMEN AAN EEN TOCHT VAN ENGELAND TOT NIEUW-ZEELAND 18 Bombardementsvliegtuigen, gcpilo- teerd door Nieuw-Zeelandsche vliegers, zullen binnen kort een gezamenlijkcn tocht naar Nieuw-Zeeland ondernemen. Een of twee dergelijke vliegtuigen, die een vlucht van 16.000 km. zonder landing kunnen on dernemen, zullen ingericht worden om tot Australië door te vliegen, ter verovering van eeu record. Ook de Pers is druk aan 't werk. I)e o werkers zitten achteraan bezig met het opmaken van hun verslag, terwijl vorenaan, op hun gemak Karei Van Wynen- daele met Albert Bafcop even hun gedachten en voorgevoelens aan 't uitwisse len zijn heel waarschijnlijk niet over den loopenden koers... maar wel over de forme der renners der aanstaande Ronde en over hun kansen op overwinning. Hier zien we Prins Boudewijn die neven Gouverneur Baels den stoet gadeslaat. ZETELS TE Antwerpen, Brussel, Genl, Hasselt, Kortrijk en Leuven en buitendien 200 agentschappen en hulpkantoren over het geheele Vlaamsche land. lw wa9* Voor deze JUBELBEDEVAART (de vijftigste) zijn drie verschillen de reiswegen voorzien. InlichtingénSecretariaat van het diocesaan Comité van de Bedevaar (Bisdom Brugge), PLEIN, IJ a, KORTRIJK.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 2