In de Poppen WEKT DE GAL VAN UWE LEVER OP- YPRES SWIMMING CLUB Arrondissements-Rubrlek der K.A.J, leper HUIS AIMÊ GRUWEZ GROOT ROME-FEEST TE IEPER OFFICIEELE TREKKING GULDEN SPORENFEESTEN GOUD 1UWEELEN DIAMANTEN BRILLANTEN UURWERKEN BRILLEN VAK DER MARLBERE- DEPUYDi PROCESSIE TER EERE VAN 0. L. VR. VAN S*-JAN RECHTBANK VAN IEPER AUGUSTE BONTE onkundig. «VOORUITZICHT» - IEPER. AANKOMST VAN PIKMACHIENEN «DEERING» GROOT INTERNATIONAAL ZWEMFEEST GROOTE INTERNATIONALE WATERPOLOMATCH DE ZWAARSTE VALLING ATHLETIEK De oefeningen voor de athleUsche mee ting zullen op Zaterdag 15 Juli aanvan gen. Begin te 17 uur. Terrein Augustl- nusstraat. Aanstaande week drukken wij het re glement over van de propaganda-meeting van C. S. leper. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN hoorend, verkocht had. De Schepene stelt zich als burgerlijke partij aan en vraagt den klassieken frank als schadevergoe- ding. De rechtbank spreekt den betichte I vrij voor het feit A.. doch veroordeelt i hem voor het felt B. tot 350 fr. boete of 15 dagen gevang en tot de kosten, zonder I voorwaarde. Aan de burgerlijke partij moet hij den gevraagder, frank betalen en de kosten van aanstelling. Als protest werpt betichte op den tafel der rechtbenk de eereteekens hem als oud-strijder toe gekend: deze waren In een stuk dagblad gewikkeld. Aangebrachte schade. D. Maurits, V. Cyriel. V. Paul en V. Aloïs, allen van leper, zijn beticht van op 10 en 17 Fe bruari 1L. zonder daartoe verlof ontvan gen te hebben, een twintigtal putten ge maakt te heben in het land van Paul Provoost te Zillebeke. dit om oorlogsbuit te zoeken. D. had zijn deel in de toege brachte schade vergoed, de anderen niet. De rechtbank veroordeelt D. tot 2 maal 182 fr. boete of 2 maal 8 dagen gevang: V. Cyriel tot 2 maal 350 fr. boete of 2 maal 15 dagen gevang; V. Paul en V Alois ieder 350 fr. boete of 15 dagen ge vang, zonder voorwaarde voor al de be tichten, die elk der kosten moeten betalen. Twist. B. Georges, nu te leper woon achtig, was op 2 April 11. naar Nieuwkerkc gegaan om er zijn kiesplicht te vervullen. Daar kwam hij op Pierre Denys terecht, met wie hij vroeger aldaar reeds twist gehad had. Een nieuwe twist ontstond en B. is beticht van slagen. De rechtbank veroordeelt hem, bij toepassing van art. 308, tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Schade aan onroerend goed. D. Isi- door en F. Louis, beiden van Ploegsteert, bewoonden er een huls, toebchoorend aan Tancrez Victor. Deze had aan zijne twee huurders een aangeteekend schrijven ge zonden, opzeg doende van hun pacht. Op 19 Maart 11., nadat de huurders ver trokken waren, stelde de eigenaar vast dat er aan de huizen vrijwillig schade was toegebracht geweest. Deuren waren afgerukt, 2 ruiten gebroken, eene schouw plaat vernield en de versche schilderwer ken bevuild. De rechtbank veroordeelt D. voor het feit A. tot 1 maand gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang. Voor het feit A. wordt F. veroordeeld tot 350 frank boete of 15 dagen gevang. Voor het feit B. worden de 2 betichten elk tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang veroor deeld en tot elk de helft der kosten, zonder voorwaarde. Slag. D. Alfons, van Geluveld, die zich per rijwiel te Geluwe bevond, had aldaar in het voorbijrijden een slag toe gebracht aan Klmpe Lucien, die met een meisje aan het praten was en niet spoe dig genoeg plaats had gemaakt. De recht bank veroordeelt den betichte tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 1 jaar, uitgenomen voor de kosten. Slagen. L, Henri, van leper, leeft ln twist met zijn gebuur M. Robert, dit we gens een uitweg op beider lochtingen. Op 24 Maart 11. zou L. zijn gebuur aan gevallen en geslagen hebben, zijn hemd en broek scheurend. M. beweert 3 weken werkonbekwaamheid ondergaan te heb ben. Hij stelt zich als burgerlijke partij aan, 427 fr. schadevergoeding vragend. De rechtbank veroordeelt den betichte voor het feit A. tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang; voor het feit B. tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 5 Jaar. Aan de burgerlijke par tij moet hij 300 fr. schadevergoeding be talen en de kosten harer aanstelling. Opslagplaats van ontplofbare stoffen. Bij Evarist, te Wervik, was een opslagplaats van ontplofbare stoffen ont dekt geweest. Met aanneming van ver zachtende omstandigheden, voorzien in de wet van 1886, wordt de betichte ver oordeeld tot 35 fr. boete of 1 dag gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Bescherming der dieren. D. Ju lien, ln dienst van den steenbakker A. August, van Hooglede, werd op 31 Januari 11. door den eersten wachtmeester Seu- rlnck Maurits te Gits bevonden, een ge span voerend, van 2 paarden. Beide die ren waren erg aan den schouder gekwetst, De rechtbank spreekt D. vrij, daar hij enkel gehandeld heeft onder een drang waaraan hij niet kon weerstaan. A. wordt veroordeeld tot 182 fr. boete of 8 dagen gvang en tot de kosten, zonder voor waarde. Dronken toestand. Cuvelier L.. vari Komen, bevond zich op 30 April H. in dronken toestand te Wervik. Toen de po litieagent Ghesquière Hubert hem wilde opleiden, maakte hij zich aan wederspan- nigheid plichtig. De rechtbank veroor deelt den betichte voor het feit A. tot 350 fr. boete of 15 dagen gevang: voor het feit B. tot 105 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, zonder voor waarde. STAD IEPER DATUM DER TREKKING De datum der trekking voor de tombola der Rome-Bedevaart werd definitief vast gesteld op ZONDAG 9 JULI e. k., ln het Kristen Volkshuis te leper. DIENST VAN BEROEPSKEUZE ST-JACOBSTRAAT 40, IEPER Aandacht aan alle ouders! In het be lang van uw eigen zoon, doet uwe aan vraag aanstonds aan het bovenstaand adres, om uw jongen of meisje een gratis onderzoek te laten doormaken. Vraagt in lichtingen! Niet wachten! Vanaf 12 Jaar tot 18 jaar. Deze dienst Is aangencmen door den Staat. Bureel open: Donderdagnamiddag van 17 uur tot 19 uur: Zaterdagnamiddag, van 13.30 uur tot 17 uur. WEDSTRIJD VOOR IIET OPRICHTEN VAN EEN GEDENKTEEKEN TOT AANDENKEN VAN DEN- HEEK ALFONS VAN DEN PEEREBOOM D: slag tV:r' Gulden Scoren Is ln den loop der eeuwen uitgebroeid tot het hoog ste zinnebeeld ven Vlaanderen's verweer tegen vreemde overheerschin-. In den loop zijner geschiedenis werd het Vlaam sche vol'e stiefmoederlijk behandeld zoo als weinig andere vctlkeFen dit geweest zijn: de groote tanden die destijds ln Europa het hooge woord voerden of nog voeren Frankriik, Spanje, Oostenri'k maakten van de Nederlanden steeds een hunner schoonste wingewesten cf trachtten zooveel steden en landsdeelen mogelijk ervan in te palmen. De slag op den Groeningekouter, die het hoogtepunt van den weerstand daar- stelde, heeft ln de Middeleeuwen de her haalde pogingen van Frankrijk gebroken en sinds dien dag hebben enze Zuider buren eindelijk gevoeld dat ons volk een macht was. |nen bevonden zich kleinere reserves en 1 !n t midden nog groot? reserve onder het kommanöo van den graaf van P„e- nesse, tile strategisch allen leidde. Zijn I i igrijoen cp de zwakke plaatsen, cf waar 1 zijn tiissctaenkomst gel-oden was. wierp I de beste resultaten af. Het mag vanwege de Franschen een vergissing zijn ge weest de ruiterij zco vroeg te hebben doea ingrijpen. Ze werden gekneld tusschea de lijnen eer poorters met hun goeden dags en ruim 5.090 Fra isehe ruiters ble ven op het slagveld. De Vlamingen tel den enkel 109 dooden. Langs beide zij den waren echter vel? gewonden. Na den dood van den moedigen Robrecht van Artesie. die bij een doorbraak van de lijn de leeuwenstandaard wilde bemach tigen en door Willem van Saaftingen daarbij neergeslagen werd, namen de overige ridders en ruiters de vlucht. De voetknechten op htm beurt verlieten ln alleriil het slagveld, zonder het minste aan:'. aan den strijd te hebben ge- nom Een ware slachting greep plaats onder de vluchtelingen. Op het slagveld vond men talrijke gouden sporen van de gesneuvelde ridders: als een blijk van dankbaarheid werden ze aan het hooge koepelgewelf der kerk van O. L. Vrouw ts Kortrijk tot blijvend aandenken genan- PROGRAMMA EN VERORDENING VAN DEN WEDSTRIJD; Artikel L Een wedstrijd is uitge schreven onder de Belgische kunstenaars voor de oprichting van een monument tot aandenken van den Heer Alfons Van den Peereboom, oud-burgemeester der stad leper, gewezen Minister van Binr.en- landsche Zaken en Staatsminister. Artikel 2. Het monument zal zijne plaats vinden ln den hof gelegen tus- schen de Hallc en de St-Maartenskathe- draal kunstig midden waarmede reke ning dient gehouden te worden. Artikel 3. De mededingers zullen moeten Indienen: 1) De afbeelding (maquette) van hun ontwerp op schaal van 0,25 m. per meter, minstens. 2) Een gebeeldhouwd fragment, op uit voeringsgrootte, van een hoofdbestand deel van het ontwerp. 3) Een plan, de ligging en grond opper vlakte van het gedenkteeken aanduiden de; de oprichting ln voor- en zijzicht, op schaal van 0,05 m. per meter. 4) Een aanbieding tegen vasten prijs met beschrijvende opmeting en bestek, de natuur der te gebruiken materialen en het uitvoeringstermijn aangevende. 5) Een gesloten omslag met op buiten kant de aangenomen kenspreuk of ken merk, en ingesloten: de naam en het adres van den kunstenaar-ontwerper. 6) Een gesloten omslag mrt opschrift op den buitenkant: naam Jurylid, en in geslotende naam van een kunstenaar der stad leper door den ontwerper voor gesteld als lid van den Jury. Artikel 4. De ontwerpen zullen aan het Stadsbestuur van leper moeten be steld worden vóór 15 September 1839. Alle ontwerpen, na dezen datum inge bracht, worden geweigerd. Artikel 5. De ontwerpen zullen geen naam dragen, alleen een kenspreuk of merk. Het ls streng verboden op het ontwerp welkdanig teeken te plaatsen die den naam en woonst van den ontwerper zou kunnen laten vermoeden. Artikel 6. Het Stadsbestuur wijst alle verantwoordelijkheid af voor wat ae ver zending der ontwerpen betreft, hunne tentoonstelling of terugzending. De ver zendingen zijn ten laste en onder de ver antwoordelijkheid van de mededingers. Artikel 7. Een jury zal door het Sche pencollege genaamd worden om den wed strijd te beoordeelen. Deze jury zal sa mengesteld zijn uit zeven personen, waar van vijf te benoemen door het Schepen college en twee door de mededingers aan te duiden onder kunstenaars in dc stad leper gevestigd. Van deze laatste voorge stelde juryleden, zullen verkozen worden degene die het grootste aantal stemmen bekomen hebben, of bij gelijkheid van stemmen zal het lot beslissen wie be noemd is. Artikel 8. De beslissing van den jury zal genomen worden bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, heeft herstemming plaats. Indien deze geen uitslag geeft, zal de stem van den Voorzitter doorslaande zijn. Artikel 9. Het Schepencollege kent zich het recht toe een der drie door den jury geprimeerde ontwerpen, naar zijn keus, te laten uitvoeren, of geen gevolg te geven aan den wedstrijd, indien de ingediende ontwerpen niet beantwoorden aan zijn verlangen. Artikel 10. De jury zal mogen be schikken over twee premiën, toe te ken nen aan de mededingers waarvan het ontwerp eerste en tweede geklasseerd worden na het aangenomen ontwerp. De eerste van 1.500 fr. De tweede van 750 fr. De jury mag naar goeddunken het vast gesteld bedrag van de eerste en de tweede premie verhoogea of verlagen, zonder het totale bedrag c'.er premiën te overschrij den. Artikel 11. Het bedrag van 60.000 fr. wordt vastgesteld voor de volledige uit voering van het ontwerp, mag niet over troffen worden. Artikel 12. Een levensbeschrijving van den te huldigen Heer Alfons Van den Peereboom is te bekomen in het stadsse- cretariaat. Modcn-artikelen in 't Groot Klcerstoffcn Witgoed. Merceriën, Sajetten, ena Specialiteit v»n Gordijnen en gemaakte Stoor?. Fourrvre»! - M»r;''e"irce7. 2-4 EOTERSTR. IEPER dicht bij dc Haile Tel. 60 Teper Op 9 Juli in het - Kristen Volkshuis St Jacobstraat 30, leper 'S AVONDS OM 5 UUR.Binst het Feest van den grooten TOMBOLA K. A. J. - V. K. A. J. Stedelijk slachthuis. Maand Juni. Geslacht: 9 stieren: 9 ossen: <9 veer- 7.en; 23 koeien; 5 nuchter kalvers; 65 vette kalvers; 125 varkens; 13 pcerden. To taal: 289 dieren. Oorlogsverminkte doet ergen val. De genaamde Moerman Charles, 45 jaar, boodschapper bij den Openbaren Onder stand, bolde Woensdagnamiddag per velo door de Rijselstraat, toen een vrouw per rijwiel haastig da Casselstraat kwam uit gereden. Moerman, willende de vrouw vermijden, zwenkte, doch stuikte zwaar ten gronde. De ongelukkige zal eenige dagen werkonbekwaam zijn. Over den slag zelf werd veel geschreven cn veel geredetwist. A an de hand van zeer ernstige opzoekingen, gesteund op kronijken van die tijden, moet men aan nemen dat het werkelijk gegaan is cm een geregelden veldslag. Zekere pers wil het laten voorkomen alsof het enkel ging om een opstand van de lagere klassen togen de hoogere, een soort sociale mui terij. Dat ln de Middeleeuwen rivalitei ten bestonden ln enze Vlaomsche steden, ls zeker en onbetwistbaar. Doch deze vee ten bestonden veelmeer tusschen de gil den onderling dan tusschen de verschil lende klassen der maatschappij. De Brugsche Metten met huh 1500 doo den, waren het sein tot den strijcl. Fillps de Schoone wilde een eind stellen aan die herhaalde blijken van onwil die zijn vertegenwoordigers in de Vlaamsche ste den van het graafschap, dat zijn leen was, voortdurend ontmoetten. Hij zou de poorters en de opstandelingen voor goed vernietigen om den Leliaarts ln de toe komst de vrije hand te kunnen geven. Zijn broeder, graaf Robrecht van Ar tesie, die een knap krijgsman was, gaf hij bevel een leger bijeen te zamelen en naar 't Noorden op te trekken. Graaf Ro brecht zakte begin Juli van Arras naar Kortrijk af met ongeveer 5O.0OQ. man, waaronder 10.000 kruisboogschutters, on geveer 8.000 ruiters en 30.000 voet knechten. De kruisboogschutters bestoken eerst de Vlaamsche verdedigingslijn, die in vorm van halve maan opgesteld staat over de Leie, met aan weerszijden een wal als flankbedekking. Na hen komt de ruiterij aan de beurt, die eën eerste schijnbaar voordeel van dë boogschutters wil uitbaten. De Vlamingen beschikten hoogstens over 20.000 num. Brugge alleen levert 6.000 man, 't Brugsche Vrije en Westland eveneens, de streek van Aalst, Oudenaarde en 't Waasland ook 6.000 man. Daarbij komen 1.200 Ieperlingen en 800 Gentenaren, die onder leiding van Jan Borluut de stad, gebleven in de han den der Leliaarts, ontvlucht hadden. Ze hebben betrouwen ln hun gunstige stel ling, in hun leiders en ln hun eigen vastberadenheid en moéd. Achter de lij- STAD IEPER Bij- ocgsel aan De Halle van 9-7-39. PROGRAMMA: ZONDAG 9 JULI: Te 10 uur Plechtige Hoogmis ln de St Maartenskathedraal roèï, gelegenheids- sermoen door E. P. R. Vandehbussche O.P. MAANDAG 10 JULI: 's Avonds te 9 uurKoneert doorde Vlaamsche H rmonie op de Groots Markt, onder leidhagWün Heer Vali Puyvetdfc. Programma van het (Concert gegeven door dl? Vlaamsche Harmonie ter geleven van het Gulden Sporenfeest op 10 Juli, om 21 uur, op de Groote Markt, onder de leiding van H. A. Vanpuyvelde: 1. Groeninge Jef Van Hoof. Openingsmarsch. 2. Arteveldelied K Duflou. 3. Door dc heide ZBajus. Openingsstuk. 4 V/'olijk Feest, Fantasia L. Bajus. 5. In het hosch, Ad. Hermans. Karakterstuk. 6. Herfstblommen, Fantasia Z. Bajus. 7. Begeestering, Wals R. Vermaelen. 8. Omdat ik Vlaming ben M. Mathysen. 9. Rubensmarseh P. Benoit. SLOT: Vlaamsche Leeuw. Daarna BEIAARDCONCERT door Heer Ryckelinck, Stadsbeiaardicr. DINSDAG 11 JULI: 's Avonds te 8 uur in den Stadsschouw burg: Opvoering van De Leeuw van Vlaanderendoor de Christen Vlaam sche Speelgezellen uit'Gent, onder leiding van Heer Sehiimacker. Het v/as werkelijk een technische over winning van bedic.. en voor Vlaanderen een zege met de meest verstrekkende ge volgen. Voor de Vlamingen is het plicht deze zege te herdenken. Wie onbevooroordeeld de geschiedenis wil lezen en ontleden, moet beseffen dat ons volk, zonder die zege,, in 't niet vergaan zou zijn en op geslorpt geweest door het toenmaals op komende en sterk wordende Frankrijk. Meer dan een geografische naam zou Vlaanderen heden niet meer zijn en heel het Vlaamsche volk zou zijn eigen volks aard erbij ingeschoten hebben en ver- franscht zijn zooals de duizenden onzer broeders in de streken die van het graaf schap Vlaanderen in den loop der tijden afgescheurd werden om bij Frankrijk in gelijfd te worden. Het mag betreurenswaardig zijn te moeten vaststellen dat in Vlaanderen nog zoovelen onverschillig zijn aan eigen Vlaamsche glorie. Dat men zich niet ver- gisse: diegenen, die heden het trouwst staan voor eigen wezen en eigen natio naal leven, zijn ook diegenen die in t uur van nood het diepste offer kunnen brengen voor eigen bodem. We leven ln een periode eilaas waar onder de Vlamin gen zelf eendracht nog ontbreekt en waar verdachtmakingen allerhande den op- marsch van het Vlaamsche volk verlam men. Te veel bekampt en bestookt men zijn eigen Vlaamsche bloed om reden van én partijformatie: te weinig bevecht men den eigenlijken vijand van onze Vlaam sche heropstanding. Moge 1302 en het aandenken aan die roemrijke zege de band zijn die dra alle Vlamingen van goeden wil eensgezind naar nieuwe Vlaamsche overwinningen mag voeren ten bate van de geheele volksgemeenschap. lil!!l!ll!lilllillllllllll!lll!li!ll!l!l!!lllll!ill, Apothekersdlcnst. ZonJagrust. Is heden Zondag alleen open van 8 tot 12 uur. en var. 1 tot 7 uur. de Apotheek SNOECK, Groote Markt. ZIELMISSEN OP ZONDAG 9 JULI 1929 In SINT-MAARTENS: Te 11 uur voor Heer en Mevr. Pierre Van Wichelen-Ameel en zoon Joseph. In SINT-P1ETERS: Te 81! uur gez. Mis voor Alfons Gar- reyn en huisvrouw. In SINT-JACOBS: Te 7 14 uur voor Bertha Roels, huis vrouw Demarez. Te 8 la uur voor Adeline Onraet, huis vrouw Pattyn, vanwege de Hofbouwmaat- schappij 't Belfort In SINT-NIKLAAS: Te 9 uur voor H. Adrien Stratsaert- Verhack. co» Groote Markt 29 De grootste keus - Allés gewaarborgd VRIENDELIJKE UITNOODIGING De tentoonstelling der handwerken van de Stadsmeisjesscholen van de Rijsel- straat 53, te leper, zal doorgaan op Za terdag 8, Zondag 9 en Maandag 10 Juli, telkens 's voormiddags van 8 tot 11 urn en 's namiddags van 13 tot 18 14 uur. De Ingang ls vrij en kosteloos. PACHA CICHOREI WEDSTRIJD De uitslagen van den 2n Wed strijd zullen bekend gemaakt worden in dit blad op de Zondagen van 16 en 23 Juli. Al de Radioposten zullen de uitslagen uitzenden omstreeks dezelfde datums. ONZE LIEVE VROUW VAN DE VESTEN Op Zondag 9 Juli gaat de parochiale Processie uit te 4 uur. Wegwijzer: Tempel- en Statiestraat, Dikkebuschsteenweg, Capucienenstraat, Poperingesteenweg, Capronstraat, Malou- laan en de Stuersstraat, MEDEDEELINCEN VAN HET FEESTCOMITÉ Ter herinnering wordt aan het publiek medegedeeld, dat op Zondag 9 Juli, van 11 tot 12.30 uur, ln den Stadsschouwburg, een laatste zitting wordt' gehouden voor de plaatsbespreking van de opvoering van De Leeuw van VlaanderenWie de avond van de vertooning niet wenscht te moeten wachten op de uanduidirfjf van zijn plaats, doet best deze te laten voor behouden, mits 1 fr. toeleg. Het zal veel ontgoocheling sparen. POPERINGE OMMEGANG POPERINGSCHE ACCORDEONISTEN DE STUERSSTRAAT, 27, IEPER Brillen - Glazer in alle modellen K°steloo« onder- r.oek der oogen. Trouw Bediend Op Kermls-Maandag 10 Juli, vanaf 8 14 uur 's avonds, ln hun lokaal Café den Allies bij Bossaert Camille, Ieperstraat nr 3, geven de Poperingsche Accordeonis ten een doorloopend concert, dit ten voor- deele van de Instrumentenkas. Algemeen inkomgeld: 3 frank. Gezien het Poperlngsch Publiek zelf den vooruitgang en de goede werking de zer maatschappij heeft kunnen bestati- gen, is het voor ons een spoorslag onze maatschappij nog hooger op te werken. Daarom vragen wij het geacht publiek ons zooveelmogelijk te steunen en dit: 1) door dit concert te komen bijwonen; 2) door lid tè Worden onzer maatschap pij, die van harentwege hare leden een© reeks winterfeesten zal aanbieden ter een ieders voldoening. Alle inkomsten kom-n uitsluitend, zoo als hooger gezegd, ten bate der maat schappij. HET BESTUUR. —tos VLAAMSCHE TOERISTENBOND Afdeeling Poperinge Slagen en beleedigingen. M. Leon, van Ploegsteert, ls beticht van zich op 31 Maart 11. aldaar plichtig gemaakt te hebben aan slagen en beleedigingen je gens M. Aline, die zich als burgerlijke partij aanstelt en den klassieken frank schadevergoeding vraagt. De rechtbank veroordeelt den betichte voor het feit A. tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang; voor hét feit B. tot 105 fr. boete of 3 dagen gevang en voor het feit C. tot 105 fr. boe te of 3 dagen gevang en tot de kosten, zohder voorwaarde. Aan de burgerlijke partij moet hij den gevraagden frank be talen en de kosten harer aanstelling. Te veel water. B. Emma, van Oekene, werd door den kontroleur Vermoere be vonden botermelk te verkoopen, welke bij ontleding bewees 45 water te bevatten. De rechtbank veroordeelt den betichte uit dien hoofde tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang en tot de kosten, zonder voor waarde. Smaad aan de rijkswacht. L. Kamiel, van Elverdinge, staat terecht om zich op 20 April te Woesten plichtig gemaakt te hebben aan smaad jegens den brigade- kommandant Ramaut Fernand, van Oost- vleteren. Deze deed aan betichte, die op het rijwielpad reed, zonder het te be schadigen, opmerken dat hij zich in over treding bevond. De betichte ontstak in woede en smaadde den kommandant. Evenwel een uur later bood hij veront schuldigingen aan. De rechtbank veroor deelt den betichte voor het feit A„ met aanneming van verzachtende omstandig heden, tct 175 fr. boete of 3 dagen ge vang; voor het felt B. tot 70 fr. boete of 2 dagen gevang en tot ds kosten, zonder voorwaarde. Brutale Echtgenoot. C. Arthur, van Ploegsteert, ls beticht van slagen aan zijne vrouw. De rechtbank veroordeelt hem tot 175 fr. boete cf 3 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Smaad aan dc Rijkswacht. S. Victor, van Staden, die zich in den nacht van 1 tot 2 April 11. wat onder den Invloed van den drank bevond, maakte zich plichtig aan smaad jegens den wachtmeester Pie- ter Deferme. Na de getuigen gehoord te hebben, wordt de betichting van dronken schap niet weerhouden. Wegens smaad veroordeelt de rechtbank den betichte tot 182 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Verkeersongeval. E. Gustaaf, van Roubaix, staat terecht als verantwoorde lijke dader van een verkeersongeval op de baan van Komen naar Neerwaasten, op 17 Oktober 1938. Dit ongeval had den dood voor gevolg van de 16-jarige Chrls- tiaens Maurits, leerling van St Jozefs- berocpsschool te leper. De ouders Chris- tiaens-Marseloo stelden zich als burger lijke partij aan, eene totale som van 126.904.50 fr. schadevergoeding vragend. De rechtbank veroordeelt den betichte tot 14Ö9 fr. boete of 2 maand gevang, zonder voorwaarde en tot de kosten, waarvoor de lijfsdwang op 15 dagen bepaald wordt. Aan de burgerlijke partij moet hij 56.504 frank schadevergoeding betalen en de kosten der aanstelling. De lijfsdwang wordt op 1 maand bepaald. De rechten van vrouw Christiaens op de gevraagde som van 20.003 fr., wegens zedelijke scha de, worden voorbehouden. Aantijging. W. A., van leper, had op 17 Maart 11., in de herberg Vandewynckel, aan Leon Verbrugghe gezegd dat deze een vaische eed had afgelegd in eene zaak waar hij als getuige ten laste van W. was opgeroepen geweest. Te zijner ver dediging verklaart betichte' dat zulks niet genieend was. De rechtbank veroordeelt hem tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaardp. Aantijging. D. Armand, van Vla mertinge, had op zekeren dag aan de Schepenen van Openbare Werken dier gemeente. Marcel Vandenbulcke, gezegd dat hij stesnen, aan de gemeente toebe- Op Zondag 9 Juli. zijnde Kermis-Zon- dag, zal de luisterrijke en oudvermaarde Processie uitgaan om 10 uur. Alles belooft prachtig te zijn! We vieren immers de 30* verjarhig van de plechtige Kroning van het geliefd Mirakelbeeld en Poperinge wil het wel doen.. Nutteloos te herhalen, wie en wat deel maakt van de Processie, alles is eyen mooi. -Een woord toch, om te zeggen dat 'de machtige Engelengroep, een Aartsen gel meeg zal teilen, fijn en rijk uitgedost. De groep van t Mirakel jn oude kleedtj, zal versterkt worden door de. deelneming van eene delegatie van onze aloude gil den die voor honderde en honderde jaren reeds, vertegenwoordigd waren in ai de geestelijke Stoeten en Proccssiën O. L. Vrouw ter eere. De Rozenkransgroep zal haar nieuwe Koningin groeten ln hemëlsche kleuren verbeeld. De groote zingende groep van de fte- gina Ccelidie den triomfwagen vooraf gaat, is gansch vernieuwd en zal door ge zang en gebaar, de hulde der Popëringe- naren bieden aan O. L. Vrouw. De Praalwagen zelf, zal als een apothe- oos te voorschijn komen in een nieuwe dekor van goud, zilver, blauwe tinten, ge laden met engeltjes en bloemen; en daar hoog het Mirakelbeeld wakende over Stad en Streek. Wij allen zullen O. L. Vrouw huldigen en Haar smeeken om hulp en troost, Haar bidden om den Wereldvrede te bekomen. Hot Feestcomité doet een dringenden oproep aan de lepersche bevolking, om allen aan ts zetten het 11 Juli-bloempje te koopen, dat op Zondag 9 Juli door bereidwillige dames, voorzien van een armband, te koop .zal worden aangeboden. De opbrengt komt het Comité ten goede, en moet dienen om de inrichtingskosten vaii.liet Feestprogramma te dekken. Het, "onüté geniet geen geldelijken steun. Ais Aere Ieperiing, onze groote voorvaderen v/ajudig, zullen we allen het 11 Juli- blcëmpje met. eere dragen. Het groote aandeel van onze voorouders in den strijd op Groeninge, ifib'ët voor onze lepersche stede meer dan voor welke andere een Spoorslag" zijn om deze ge schiedkundige 'gebeurtenissen op waar dige wijze te vieren. Daartoe wordt de gansche bevolking uitgenoodigd zonder onderscheid van opvatting. Het Feest comité staat boven de politieke mee- ningsverschillcn. VII* VLAAMSC'H NAT. ZANGFEEST Zingend Vlaanderen houdt dit jaar zijn triomfdag in het aloude Brugge. Op 23 Juli aanstaande komen uit allé Gouwen van Dietsche sprake, bewuste mannen en vrouwen Noordzeewaarts, naar ons lieve West-Vlaanderen, de baar moeder van zoovele voorvechters ln onze heropstandingsstrijd, naar de heiligste plekke Vlaamsche grond, gedoopt met eigen bloed. Zij komen er getuigenis af leggen van hun volksverbondenheid, en hun ouwe trouwe, tot der dood! Het Vlaamsche lied is mer dan dicht en zang, het is bezieling. En bezieling is het broodnoodige in Vlaanderen, waar alle ziel gedood werd door eeuwen ver drukking. Op 23 Juli vinden alle Vlamingen me kaar terug te Brugge, in broedertrouw. Onze kunstenaars snoeren om ons heen céh zieleband, die ons schragen zal ten verderen kampe. Zij zullen er zijn, onze toondichters Meulemans, Hullebroeck, D'Heayer, Ghesquiere, Tinei. Mortelmans, Veremans, De Roo, Van Beveren, Ber- teele,; tooneelschrijver en regiseur Ant. Van de Velde. Meer nog: onze grootste dichter en denker, Priester Cyriel Ver- schaeve, de heraut van zijn volk, de eeuwige roeper en ziener, Hij zal er zijn! Hij zal spreken tot ons, volksverbonden zooals hij steeds was en is gebleven, de grijsgev.orden kapelaan van Alveringem. Er gaat een wekroep over Vlaanderen: Allen op 23 Juli aanstaande naar Brugge! Autobusreis van uit leper voor den spotprijs van 13 fr. toegangskaart naar believen: eerezitplaatsen 20 fr., zitplaat sen A. 10 fr., zitplaatsen B. 5 fr., staan plaatsen 3 fr. Inschrijven in 't Vlaamsch Huis de Stuerstraat, in 't BelfortRijselstraat, of bij boekhandel Vanderghote, de Stuer straat, ten uiterste tot 16 Juli. Komt allen naar de zangherhallngen, telkens den Donderagavond, te 8 uur, ln 't Vlaamsch Huis Niets ls zoo gemakkelijk als zich van eene hoofdpijn te ontmaken. Een enkel MONOPOEDER is voldoende. Te verkrijgen in alle Apotheken. Dinsdag 11 Juli, neerlegging van eea krans op het praalgraf van Deken De Ba Zondag 23 Juli naar de Vlaam ch Na tionale Zangfeesten te Brugge. Iedereen houde van nu af deze Zendag vrij. «o» BESELARE. Kristen Vrouwenbond viert feest! In ware feeststemming stappen onze vrouwen naar de liefelijk opgesmukte zaal. Gebed en voorwoord dcor E. H. Proost. Daarna zang en klank door klein en groot. En nu: Kom! Beste vrouwenrij! Zet U aan tafel bij! Geurige koffie en lekkere koekestutea wachten. Maar de clou van de verga dering was de Voordracht door Mej. Van Elslande, uit Vlamertinge, de verkleefde, overtuigd en sympathieke propagandiste, die in zoo klare, eenvoudige, ja, soms lui mige termen, onze vrouwen leert haar eigen thuis bouwen. Eere en proficiat aan Mej. Maria Vermeulen, de onvermoeibare Schrijfster, haar Bestuursleden en Mede werksters Het feest is opperbest geweest. Dit is 'n feit en zonder stoef! Daar is en blijft 'n goede geest, Ja, Kristen Vrouwenbond is troef! Davidsfonds Beselare. - Benoeming. Heer Georges Ryckebosch, ls Postbode benoemd te Beselare. Proficiat! met uw benoeming! Dit gaf me waarlijk veel voldoening I Wil met uw brieven op de baan, In vreê en blij uoor 't leven gaan! Zóó helpe U God! Examen. Heer Henri Cardoen, trouw lid D. F., bekwam op 30 Juni 1939, in de Normaalschool van Torhout, met onderscheiding, zijn Diploma van Lager Onderwijzer Proficiat! En blijgezind! Hier is mijn Vlaamsche vriendenhand! Werk steeds met liefde aan het kind. Voor Godsdienst, Taal en Vaderland! 1939. GEO, Voorzitter. BESELARE. Uitslag Vinkenzetting «De Blauwe Boomgaard». 57 Vogels: Grysón Jules (B.) 517; Vgndenameele Va leer (B.) 470; Depbydt üdiel (P.) 439; Vcrstraete Jozef PJ 427; Moyacrt Nes tor (P.) 412; Derijkcre Gustaaf (M) 392; Vcrstraete Albert (L) 382; Sioeu Jan (Z.) 370: Soen Joris (L.) 305Dtirnez Ge rard (II) 3-1-5Déboeuf Achiel (B.) 334; Knockaërt Rcmi 331 Dcclercq Ka miel (M.) 327; Vandepoc'e Kamiel (IS.) 120; Debrouwcr Leon (M) 309; Nuitten Hektor (Z.) 3D5; Muiten Maurice (B.) 303: Dejónghe Isidoor (\V.) 299; Nuitten André (B.) 298; Soen Genlil (L.) 287. «De Blauwe Boomgaard». liet koningschap werd van decs jaar en voor dc tweede maal gewonnen door den vogel Max Bulla», eigenaar Cryson Jules, met 1174 liedjes. Het kampioenschap werd gewonnen door den vogel «Jopie». eigenaar Vandcna- mcele Valccrj met 1151 Hcdcjcs. Uitslag der 10 eerst gerangschikte»: 1. Masschelein Kamiel 1052; 2. Durnez Ge rard 889; 3. DebceUt" Achiel 737; 4. Nuit ten André 689 5. Bekacrt Arthur o41 6. Nuiteu Maurits 545: 7. Vandepoele Ka miel 524: 8. Callens F.mcrie 497; 9. De- gryse Hckt. 377; 10. Bouckc Francois 350. Uitslag Haantjesprijskamp in de cBasse-villc», bij G. Novez: Verkamer Marcel 203; Quagebeur Valeer 195; Plan? ckaert Alfons 176; D'Hooghe Antoon 173; Vermeulen Daniël 165; Missiaen André 164; Declercq Willy 160; Buysse Gaston 154; Accou Maurits 151. Een oordeel over de opvoering van: <DE LEEUW VAN VLAANDEREN te Kortrijk. De Leeuw van Vlaanderenls voor tooneel bewerkt door den gekenden be stuurder van de Gentsche tooneelschool. H. Schumacker, die zelf op meesterlijke wijze de lastige rol van Jan Breydcl waar nam. De toeschouwers kregen een*»-aangrlj- pend? historische hers«unensleHing te be wonderen, waarin vooral de pracht der koctumeering en de stemmige dekors aan stonds de noodige stemming brachten. Zeer verdienstelijk spel leverden de Heeren Hesselinek als Robrecht van Be- thune (De Leeuw), Van Caneghem als Adolf van Nieuvvland, A. Pataer als Pieter De Coninck, enz. Een bijzondere melding voor Mevr. Adry Derese, die op aandoen lijke wijze Machteld, de dochter van Ro brecht van Bethune, vertolkte; ook Me vrouw Badkeljauw was een toegewijde Maria van Nieuwlnnd. De scène voorstellend de wachtende en biddende Machteld in de abdij van Groe ninge, terwijl buiten haar muren zich de beroemde veldslag afspeelde, was een mooie brol: tooneel. Dc oorlogskreten, ver mengd met de smaekende gezangen van de kloosterlingen, werden achter de scher men op treffende wijze weergegeven. Het publiek spaarde dan ook zijn ap plaus niet en meermaals moest het doek opgehaald worden. Bij deze puike vertoo ning viagen wij ons af of het geen schit terend initiatief zou zijn, hetzelfde stuk met nog meer aangevulde figuratie te laten opvoeren, op den Groentngerkouter zelf. aan den voet van het heerlijk mo nument en zulks op 11 Juli. Het ware misschien een middel om meer dynamis me in deze viering te brengen. Gansch de bevolking zou weer meevieren zooals vóór den oorlog. Deze opvoering in open lucht zou stellig heel wat toeristen naar de Groeningertede lokken en het his torisch kader zou ntet weinig medehel pen om er Iets eerügs en grootsch van te maken. Uit De Standaard SINT-VINCENTIUSCOLLEGE TE IEPER PRIJ SUITDEELÏN G Om wille van de Mlssieweek die gehou den wordt in de lokalen van het College van 16 tot 23 Juli, wordt dit jaar de Prijs- uitdeeling gehouden op Vrijdag 14 Juli aanstaande, te 9 ur, ln de Feestzaal van 't College (Ingang Sint-Jacobsstraat). De Ouders en Familieleden der leer lingen worden ertoe vriendelijk uitge noodigd. SINT-JANSKERK OMMEGANG TER EERE VAN O. L. VROUW VAN SINT-JAN Zaterdag 8 Juli: Te 6 uur Opening van de Plechtigheden en Solemneel Lof. Zondag 9 Juli: Missen te 5, 6, 7, 8, 9, 11 uur; Hoogmis te 9 uur, waarna de luis terrijke Processie. 's Avonds te 5 uur Lof en Sermoen. Maandag en volgende dagen: Missen van 6 u. tot 10 u.; te 8 u. Solemneele Mis met Sermoen. Lof te 5 u. 's avonds en Rozenkrans. Zaterdag: Te 4 u. Sermoen en Omme gang. Zondag 16 Juli: 's Namiddags te 2 M u. Vespers, Lof en Sluitingssermoen. Maandag 17 Juli: Te 5 '4 u. Mis, waar na de laatste ommegang uit dankbaar heid. co» WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoekt uw profijt en'weest voor uitziende. verzekert U tegen ZIEKTE, INVALIDITEIT, STERFTE. Bij den Arrondieseznentafamilieziekenbond Apothekersdienst. - Zondagmst. Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen de Apo theek CREUS, Noordstraat. Dinsdag 11 Juli, alle Apotheken open tot 12 uur. 's Namiddags alleen de Apo theek KESTELIJN, Gasthuisstraat. Zaterdag 15 Juli (Donkeren Ommegang) alle Apotheken open tot 12 uur. 's Namid dags alleen de Apotheek NOTREDAME, Groote Markt. co» ONZE KERMIS! De Kermisfeesten werden waardig In gezet door de twee prachtdagen van Zon dag en Dinsdag. Nu is het Poperinge-Ommegang ter eere van O. L. Vrouw van Sint Jan. We wenschen al onze Lezers een goede Kermis in eerlijk en deftig vermaak. co» POPERINGE KERMIS Lijst der vermakelijkheden die met Ker mis van 9 Juli op het foorplein een plaats werden toegestaan: OP DE GROOTE MARKT: Eigenaar Soort vermakelijkheid 1. Bossuwe Sylveer Auto-Skooter 2. Mullens Theater Variétés 3. Hoornaert E. Schietkraam 4. Comein Marcel Kindermolen 5. Seth Jean Goocheltheater 6. Beun Julien Friture 7. Bossuwe Omer Jeu d'adrcsse 8. Bossuwe Omer Suikerkraam 9. Vandevelde Arthur Gebakkraam 10. Debeer Wed. Julien Suikerkraam 11. Trehaut Molentje 12. Parreyn Hector Suikerkraam 13. Bossuwe Leopold Jeu d'adresse 14. Bossuwe Leopold Suikerkraam 15. W« Dumon-Rodenbach Gebakkraam 16. Herssens-Callewaert Suikerkraam 17. Creus Albert Friture 18. Daegeraed Gebakkraam 19. Seth Alb., Exotieke vogels (vreemde) 20. Merlevede Gaston Metropolitain 21. Willemyns H. Serpentin 22. Blomme Camlel Postuurkraam 23. Wed. Van de Kerkhave Cake-Walk 24. Lauwers Leopold Paardenmolen 25. Herman Victor Palals de glacé 26. Herman Victor Mme Armande OP DE PAARDENMARKT 27. Levis Kinderrupsbaan 28. Dalem Radiotrein 29. De Paemelare Octopus (nieuwigheid) PRIJSUITDEELING 't Is prljsultdeeling te wege, voor onze schoolgaande kinderen. Zes weken lang, zullen zij een welverdiende rust en ont spanning genieten. De prijsuitdeeling zal plaats hebben, in Julimaand: Vrijdag 14. Te 9 li uur, voor de leer lingen van St-Vincentiuscollege, in de feestzaal van 't College (ingang St-Ja- cobsstraat). Maandag 17. Te 9 uur, voor de leer lingen van de St-Alysiusschool, ln de feestzaal van het Christen Volkshuis. Te 10 uur, voor de leerlingen van de Roesbrugge-Dames, Maloulaan. Te 2 uur, voor de leerlingen van de St-Mi- chielsschool, in de feestzaal van het Christen Volkshuis. Woensdag 19. Te 9 uur, voor de leer lingen van de St-Jozefsscholen. in de feestzaal van het Christen Volkshuis. Te 9 uur, voor de be waar klassen der Ma- riaschool (Zusters Lamotte), ln de feest zaal der Wenninckstraat.. Te 2 uur, voor de leerlingen van de H. Harteschool, Kapucijnenst.raat (Zusters Lamotte), lil 't lokaal «Familiekring». Donderdag 20. Te 9 li uur, voor de leerlingen van de H. Familie, de Stuer straat. Te 2 uur. voor de leerlingen van O. L. Vrouw van Tuine, Beluikstraat. Te 2 'i uur, voor de leerlingen der Maria- school, Bcroepssehool en Huishcudklas van de Zusters Lamotte, in den Stads schouwburg. PROVINCIAAL MUZIEKTORNOOI 1939 Zander calomel en'» morgens zult gij monter en friseli uit bet bed cpiinges. De lever moet eiken ciag één liter gal ln de ingewanden uitstorten.^Wanneer de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel niet verteren; het bederft. Kwade gas sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt aan verstopping. Uw organisme wordt vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter neergeslagen. U wordt een zwartkijker. Een laxeermiddel is een noodhulp. Een gedwongen stoelgang bereikt het doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER kunnen het vrij toevloeien van de gal vrr/ekoren. wat U er weer bovenop zal helpen. Het zijn zachte plaiitenulltreksels, die wer kelijk op verrassende wijze het toe vloeien van de gal bevorderen. Eischt de Kleine Carters Pillen voor de Lever. In alle apotheken fr. 12.00. Volgende Muziekmaatschappijen zullen te Poperinge, Groote Markt, op 27 Augus tus 1339, 's namiddags, deelnemen aan het Provinciaal Muziektornooi Vlaamsche Harmonie van leper, De Vlaamsche Vrienden v. Vlamertinge, «De Vlaamsche Vrienden v. Westouter, De Vijverzonen van Dikkebusch, Ste Cecilia van Staveie, Ste Cecilia van Oostvleteren, De Muziekmaatschappij van Elverdinge. to» Van ladder gestuikt. Woensdag was schilder R. C. aan het schilderen aan een huis der Gasthuisstraat, ter hoogte van het eerste verdiep, toen zijn ladder aangereden werd door een jonge wielrij der. De schilder stuiktê van zijn ladder maar gelukkigiljk zonder veel erg, slechts wat schrammen aan het aangezicht. Verbrand. Schilder C. V. was Maandag 11. aan het huls der Duinkerke straat een deur aan het afbranden teen zijn lamp in voile vlam schoot. De klee deren van den schilder gere akten in vlam. Toeschouwers hielpen de vlammen doo- ven. Toch werd C. V. erg verbrand aan beide handen en «ver gansch een been. iBssaEsaasaasszssacszsiaaasaa Dezelfde groep treedt op te leper op 1 Juli, te 20 uur, in den Stadsschouw» EXAMENS Zes leerlingen der ROUSBRUCGE- DAMES (Maloulaan) hebben deel geno men aan het Examen voor Rekenplich- tige ingericht door het Instituut De Toekomstte Brussel. Allen zijn schitterend geslaagd. Inder daad, bekwamen Be groolsle ouderscheiding: Juffr. Ju dith Delva, van Meenen, 47 punten op 50; Juffr. Esther Leterme, van Fontcnay-le- Vicomte, 46 p.; Juffr. Paula De Clerck, van Gits, 45,5 p. De Grcoic Onderscheiding: Juffr. M.-L. Dczegher, van leper, 43 p.; Juffr. Jean- nine Jansscns, van leper, 41,5 p.; Juffr. Suzette Van Hcecke, 41,5 p. ^psrai)QnrJu:i2iinr(mia:i!!iiiuiQ!o::»!ii,:irdi;iioi;i;!:;;uaii!:!t: Kt c Ê€&l3S3SÊÖ5köSi}S36J IEPER OMLIGGENDE Sekr. Lcnje Torhoutstr&at 13, IEPER met cliebtJ; en tecalumit, aan de prijs van 7.900 fr. Nog eenige «MASSEY-HARRIS» in voor raad aan 7.500 fr. Ook nog 2 oLkasie PIKBINDERS te koop. STEVENS GEBROEDERS leper Poperinge. CP ZONDAG 23 JULI 1939, te 3 u. namid. stipt, in den Staciszwemkom te IEPER met de medewerking der zwemclubs uit Brussel (Swimming Club), Cent, Oostende, Deinze, Kortrijk, Izcgcm, Waregem, Meenen cn Moeskroen. tusschen «Piaiitow United Swimming Club London», reeds 4 jaar kam? pioen van Engeland, en Cercle do Natation de Bruxelle»,, kampioen van Belgie, 1» divisie, in 1936, '37 en '38. INGANG: SLECHTS 7 - 5 en 3 FRANK. IN'LICllTINGSBUREEL Sociale Wetten Leerlingensekretarlaat Inlichtingen van fiskalen card Ambachiswerkiuigen Patror.endienst WMWiiiiiiiiiii imi iiuiiiiiidiiii.BMaiiiigiawia— op een paar dagen genezen met de ver maarde PULMO CACHETTEN van Dok ter-Special. Kago. Het strafste geneesmid del om dc slijmen te doen lossen, onmis baar v. bronchict en asthma. Op tijd geno men, geneest tering en zet een fleurusaanval stop. Ei.ebt de echte. In alle goede Apotli. Hoofddepot: Apoth. F. Misotten, GEEL. 1*- DE FOTOS DER INHULDIGINGS FEESTEN DIE IN ONS BLAD VER SCHIJNEN, WERDEN GENOMEN DOOR HET FOTOHUIS M. LEEU- WERCK, POPERINGE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 3