SportproKiIce De Ronde van frankrijk 1939 HET WEEKBERICHT IN 'T BINNENLAND LANDBOUWERS! GEEN MELKSTAKING MEER! !TT ZONNEBEKE POPERINGE - OMMEGANG StafflSA UIT BESELARE UIT D0LLINKH0VE VRIJE VAKSCHOOL EXAMEN WISSELKOERS BURGERSTAND VAN A. HANS overleden De Teekenaar JOZ overleden tr BOS SINT-JAN (leper). Inhuldigings- feesten. Op Zondag as., 16 J uil. Plech tige Inhuldiging van den nieuwen Burge meester, M. Florent Gheysens. Vijf-en- t win tig groepen en wagens. Vorming van BOEZIN GE. Korte Nieuws jes. Heden Zondag 9 Juli, 's namiddags te 3 a is er Algemeene Vergadering voor de le- dën "stoet" op het" Wieltje te 13 uur' den der BOERINNENGILDE in de kook- ontvangst van den Heer Burgemeester klas van 't Klooster. Mevrouw Opsomer^ 14 1 uur. Daarna onmiddellijk Op komt er spreken er melk en boter be- tofht -Raar de Dcrpplaats. handeling;. Een zeer aktueel onderwerp iii qj pj. volk 7$\ zijn te St-Jan! dis tijden van staking om hoogere prij- een. Zullen de leden Boerinnen en hunn STADEN. Davidsf nds, 11 Julifees- dochters er het nut van inzien en naar de ten. We beginnen dezen cag met een bespreking komen? Verders Mededee- lingen over de Missiewee': van leper en het Euch. Kongres van Kortrijk. Het GULDENSPORENFEEST wordt hier, zooals alle jare, in orde gevierd, dank het Davidsfonds en V. O. 6. 's Morgens vurige H. Mis te 7 'j uur, waartoe ieder een dringend uitgenoodigd wordt. 's Avonds Vlaamsche Feestavond in Patria(seffens na de velokoers) met de medewerking van het zang- en too rn eelg ezelschap Nieuw Leven uit Pit- tem. Deze 3 zangers en 1 zangeres komen Hoosin1®* waartoeeen garlsch nieuw programma, rJ de leden en hun gezin worden uttge- afgepast aan dezen Vlaamschen Hoog- noodigd. In den dag hangen d; vlaggen aan de huisgevels der V'laamsch-voelen den, en 's avonds te 7 14 uur is er feest in de parochiale zaal. Woensdag 13 Juli. te 8 H uur. gaan twee autobussen naar het bedevaartsoord ven SINTE GODELIEVE TE GISTEL, en rijden verder naar het A. C. W. Rustoord van Westende. Daar brengen de deelne mers hunnen namiddag over, en komen terug langs het kruis van Heldenhulde te Bi" smuide-Kaaskerke. In de week van 16 tot 23 Juli zijn onze missionarissen aan de eer in de MISSIE-TENTOONSTELLING te IEP ER. Al de Boezingenaars moeten er naartoe. De dagen der H. Kindsheid voor de kin- ders zijn Dinsdag voor de meisjes en Don derdag voor de jongens. Het massaspel O. L. Vrouw van Thuyne v ordt er beide Zondagen 's namiddags te 2 H- uur opge voerd. ook Maandag en Donderdag avond te 9 uur. Er wordt een geweldige propaganda gemaakt voor Let ENCHARISTISCH KONGRES te Kortrijk op Zondag 30 Juli en voorafgaande dagen; opdat niemand afzijdig blijve. De H. Hertebonden vooral zijn in de weer. Weet Ge?... dat vele kronen op het kerkhof jammer genoeg zooveel schoone graven ontsieren?... dat op onze gemeen te er eene uitzondering was voor de boe- renfronters melkverkoopers onder de sta king?... dat de private roomerij langs een steenweg Langemark sta ligt?., dal het binnen veertien dagen Kennis is?.. maar zelf uw melk ontroomeii en bewerken met afroomer en keern MÉLO'IT E Algemeene Vertegenwoordigers: STEVENS GEBROEDERS, leper en Poperi "je. REXIXGELST. Melkstakir-g. Ge deeltelijk doen de landbouwers onzer ge meente aan de melkstaking mee. Druk wordt het voor en tegen van deze bewe ging besproken. Incidenten hebben zich niet voorgedaan. Inhuldiging nieuwe Burgemeester. Op Zondag 6 Oogst e. k. wordt te Renin - gelst de Hr Gaston Lamerant ingehuldigd als nieuwe Burgemeester der Gemeente. Later zullen wij volledig programma mededeelen. Coloradokever. Sedert een achttal dagen werd de Coloradokever op enkele aardappelvelden waargenomen. Landbou wers opgepast. Laat de lage prijzen der aardappelen geen oorzaak zijn van niets doen. want dit diertje is mede oorzaak van die lage prijzen. Volg stipt de voor geschreven richtlijnen. Doe onmiddellijk aangifte op het gemeentehuis. Spoort ke vers, larven en eieren op en werpt ze in de petrol. Besproei uwe aardappelvelden met loodarsenaat of Uranisgroen. LANGEMARK. rtrwofe Vinkenzet- ting. Vinkeniers, cp Zondag 16 Juli, wordt een groote vinkenzetting uitge schreven; deze heeft plaats te 3 uw na middag; 100 fr. prijzen en 40 bloemenrui- kers! Prachtige beker voor de gemeenten met het meeste aantal vinken. Drie bloe- menruikers voor de parochianen die het meeste aantal vinken zetten. De setting heeft plaats bij Gerard Mil- leville en bij Hector Marich.?; can het Hoekje (Dorpplaats). OOSTNIEUWKERKE. In de Meis jesschool. Met de Kermisdagen was een tentoonstelling open van handwerk der schoolmeisjes. Een groot aantal be zoeksters en bezoekers bezocht bij deze gelegenheid de mooi opgesmukte school- zalen waar de werken der kinderen te zien waren. Heel merkweerdig mag het werk der kinderen genoemd worden. Het lieve knutselwerk der kinderen uit de bewaar scholen genoot bijzonderen bijval. Leerlingen en meesteressen halen eere van hunne kunde en werkzaamheid. Overlijdens. In een tijdverloop van enkele uren hadden wij op de ge meente drie sterfgevallen; Alois Dekeinel, 69 jaar; Maria Crabbe, 34 jaar, en Mar tha Lameere, 58 jaar. Het getal over lijdens in 1939 overtreft tot nu het getal geboorten. MERKEM. Davidsfonds. - Gulden- sporenviering. Door de Davidsfondsaf- deeliag werd een programma opgesteld om 11 Juli te vieren, hetwelk de moeilijk sten zal bevredigen. Deze Guldensporenherdenking zal be steen uit muziek, zang en declamatie. Worden vriendelijk uitgenoodigd op Dinsdag 11 Juli, het Gemeentebestuur, alle Bestuursleden en Leden, en alle plaatselijke Bonden, alle Merkerxnaren. Programma: Vooreerst om 8 uur H. Mis opgedragen tot zielelafenis van de afge storven leden en tot welzijn der leden. 's Avonds op de Marktplaats, om 7 t» uur, Muziekuitvoering door de plaatselijke Muziekmaatschappij «Ste Cecilia», afge wisseld door declamaties en zang en door '11 verrassing... aceordeonintermezzo door een oud Merkemnaar. Vrienden, steunt deze vergaderingen, wordt lid, brengt nieuwe leden aan. Herbergiers en neringdoeners van de markt, wij hebben aan U gedacht. Wordt dus lid. Allen op post Dinsdag in de Mis van 8 uur, en 's avonds op de Marktplaats te 7 Vt uur. Er zal rustpoos gegeven worden; Her bergiers maakt U dan gereed. IN HET GEZICHT oogenblikkelijk en radi- 3»^ kaal voor altijd verwij- derd met wortels door DEPILA, de eenvou digste en gemakkelijkste behandeling zonder eenig gevaar die ooit aange boden is. GRATIS cn met de waar borg dat weder aangroei onmogelijk is laten wij aan onze Lezeressen deze sensationeele uitvinding kennen. Schrijft aan: Schoonheidsprodukten Elizabeth Turner (Dienst: 132), P. Dcschanellaan 55, Brussel. HOUTEM-ïeper. Examen. - Maan dag 11. heeft Juflr. Francoise Gareeoynck, dochter van den Heer Statieoverste, haar uitgangexaam afgelegd in de stedelijke muziekakademle te Kortri.'k. Zc behaalde er den eersten prijs in het 7* Studiejaar, met 93 der punten. Onze beste gelukwensehen om dezen prachtigen uitslag. Duiven prijskampen. Maatschap pij «Lts loyaux sans peut gevestigd bij J. Vandewalle, Statiestraat. Zondag groo te prijskamp op Arras; 5 prachtige prij zen. Inkorving Zaterdag, van 12 tot 5 uur. Maatschappij «La Concorde», geves tigd bij Wed. H. Dubois, Komenstraat, Zondag groote prijskamp op Clermont. chillende prijzen. De liefhebbers uit Koir .n-stad worden niet toegelaten. In korving in de Café Au Bien Venu Ke rn "nstraat. Ook prijskamp op Arras voor jonge duiven. dag. Dus allen naar Patria: de toegang is vrij. Zoo gedenkt ge op waardige wijze den Slag der Gulden Sporen. Gemeenteschool. - Onderscheiding. Uitslag exaam fonds der Meestbegaaf den. De leerlingen der Gemeentelijke School die er aan deelnamen, slaagden allen, nl.earlier Albert zoon Henri; De- ruytter Ernie!. zoon Gaston; en Spruytte René, zoon Leon. Aan de laureaten proficiat, evenals aan hun ouders. WOESTEN Tirnbonwgilde. He den Zondag 9 Juli, te 8 uur 's avonds, maandelijl-cche vergadering bij Saesen Hector, In de KruisstraatVoor dracht en Tombola. HET BESTUUR. Vlaamsche Toeristenbond. Op Dinsdag a. s., 11 Juli, uitstap per autocar naar de tentoonstelling te Luik. Vertrek stipt om 330 uur. Slechts nog 4 plaatsen beschikbaar" wie begeert mede te gaan haaste zich. Alleman op pest! BIKSCHOTE. O. I. Vrouw van Rust en Vrede. Zondag en eerste dagen der Novene, heeft Bikschote veel bedevaarders gezien die O. L. Vrouw kwamen vereeren; nog nooit waren er zooveel, en daarbij 4 groote bedevaarten. Zondag, zal dit j.-zr een bijzondere ge beurtenis meebrengen, namelijk, 18 veld- kapellekens over de parochie verspreid, zullen Zondag namiddag plechtig gewijd worden; 44 vóór 3 uur trekt een stoet van autos door al de straten te lande, om zoo rlug mogelijk dat groot werk te hunnen doeWaar men ga, langs Vlaamsche vegen, komt men u, Maria tegen. Dat zal dus hier bewaarheid worden, en zóó zal Maria ook dikwijls met Wees Ge groet begroet worden, die Maria zeker met haar zegen zal beantwoorden. Maandag, laatste dag der Novene, ls de bedevaartdag van Bikschote. a De Frontvink Koningzetting bij A. De Gelder, op heden Zondag 9 Juli. Inschrijving om 8 uur voormiddag. Spe len om 9 uur stipt. Beker aan den ko ning geschonken door Er Jules Peene, brouwer, Rumbeke. Al de liefhebbers-vinkeniers van Bik schote zijn er verwacht. HET BESTUUR. ZONNEBEKE. Buiteling onder wiel renners. Zondag namiddag tijdens den velokoers onder beginnelingen, buitelden in de lepersche straat enkele renners over elkaar, waardoor de 17-jarige A. Vander- sype van Roesbrugge-Haringe verwondin gen over gansch het lichaam opliep. Hij werd verzorgd in De SultanHet rij wiel was buiten gebruik. Ernstige va!. Zondag avond deed de wielrijder Jules Bonnez, Zonnebekc- naar, in de lepersche straat een zoo ergen val dat hij bewusteloos viel. Hij liep bo vendien een gapende hoofdwonde op. Bij beenhouwer Jules Santy binnengebracht, werden hem de noodige zorgen toegediend WESTVLETEREN (Paterhcck). Ha- nenkraaiïng. Op Zondag 30 Juli, ver gadering te 6 uur in het lokaal De Nach tegaal voor het inrichten eener hanen- kraaüng van Turksche haantjes. SINT- JULIAAN (Langemark). Ker mis. t Is dus op Zondag 9 Juli dat onze Kermis begint, 't Zullen dagen zijn van tering in ons dorp. Nu, eerlijk verzet en leute zijn altijd welkom. Maandag 10 Juli, te 9 uur 's morgens, is het Jaargetijde voor de overleden parochianen, 't Spreekt vanzelf dat iedereen die kan daar tegen woordig zijn zal. En wat er binst de Ker mis zooal zijn zal? Juist weten we 't nog niet, maar in alle geval materie genoeg voor jong en oud om hun hartje op te halen. Sommen we even op; allerhande vermakelijkheden, velokoers, ringsteklng. Vinkenzetting. Op Zondag 9 Juli, in Sebastepolbij Hebben Leon; 25 fr. vooruit en inleggeld. Inschrijving te 9 u.; spelen te 9 uur. Moorslede. Groote Hanenkraaïng. Op Zondag 9 Juli, in het lokaal Aubet- tebij E, Debrouwer; 300 fr. gewaar borgd. Inschrijving te 8 uur; spelen te 9 uur. 20 Fr. en beker voor maatschappij met het meest getal haantjes; 20 fr. aan maatschappij met het nameest getal haantjes; 10 fr. en beker voor de 4 best geklasseerde derzelfde maatschappij. Lid- kaart verplichtend. Eigen maatschappij telt niet mede. Poelen per drietal. GELUWE. Hondensport. Heden Zondag 9 Juli richt de hondenmaatschap pij De Trouwe Vriend gevestigd in het lokaal Den Hert bij A. Vandaele, een wedstrijd in voor honden 2" katego- rie. Er zijn 2E5 fr. prijzen, 2 bekers en 2 kunstplaketten. De aangestelde keurmees ters zijn de heeren R. Ego en G. Tanghe. De toegang is kosteloos. Iedereen zal zich kunnen overtuigen hoe men met goedheid en geduld honden kan africhten tot trou we wakers en beste vrienden. Guldensporenherdenking. Dins dag 11 Juli herdenkt gansch Vlaanderen het toppunt van zijn glans en macht. De plaatselijke afdeeling van het Davids fonds heeft gezorgd voor een passend feestprogramma. 1) Vriendelijk verzoek tot algemeene bevlagging. 2) Te 7 44 uur, H. Mis voor de afgestor vene leden. 3) Te 8 u. 's avonds, op ue plaats, puik Muziekconcert door de Gemeentelijke Harmonie Ste Cecilia Op 't programma; Rubensmarsch Peter Benoit. Onder het gebladerte, J.-E. Strauwen. openingsstuk. De Bohemers, A. De Baeremacker. mazurka Variaties op De kat if van Böldieu. Bagdad Poos, Koningin Astrid, marsch A. Maes. Lichte Ruiterij, openingsstuk bewerkt door J. Briffaux. Lente, wals J.-M, Champel. De Vlaamsche Leeuw K. Miry. Rond 10 uur, prachtig Vuurwerk door het huis Deriemaeckre van Ardooie. 11 Juli weze de uiting van ons Vlaamsch bewustzijn! Gansch Geluwe herdenkt O viert me de!! WATOU. Davidsfonds. - 11 Juiivie- ring. De leden van het Davidsfonds en van De VlaamschHertenworden door hun Bestuur vriendelijk uitgenoo digd om in de parochiale kerk van Watou. op Dinsdag e. k. 11 Juli, te 9 uur, liet Heilig Misoffer te willen bijwonen, dat te hunner intentie zal opgedragen worden. RUDDERVOORDE. H. Godelieve- dagen. Toeristen. Bedevaarders, Reizi gers, bezoekt de Bedevaartplaats der H. Godelieveparochle, gelegen langs de baan Torhout-Ruddervoorde. U zult voldaan zijn van uw reis en t rustoord en de stem mige noodkerk zal uw godsvrucht opwek keu en U bevredigen. Zondag 9 Juli, Kermis-Zondag, om 6 u.. 7 30 u., 9.30 u., H. Missen; om 2 !4 uur Vespers en Lof. Maandag 10 Juli: Om 7 u. H. Mis; om 9 uur Jaargetijde voor de Parochianen; daarna wijding van t Kerkhof en der klok door Z. E. H. Deken van Torhout. De andere dagen om 7.30 u. H. Mis. Ieder steentje liefdevol gegeven voor de nog te bouwen kerk zal Gods zegen bren gen, de H. Godelieve vereeren, de zware last verlichten cn wordt met veel dank aanvaard. Pcstcheck 164686 E. H. M. Van den Weghe, Pastoor H. Godelieve Rud- dervoord» ZILLEBEKE. Verschaf U Apotheker Vermandere's POEIER 4200, merk Ha- nekop om uw hoenders te vrijwaren te gen onvoldoende spijsverteting, hloedop- drang, schielijke sterfte, etterende oogen, enz, enz. Te bekomen te Poperinge, leper. Gein- we en elders in alle Apotheken. DIKKEBESCH. Uitstap. De Mu ziekmaatschappij «De Vijverzonen» houdt haar jaarlijkschen uitstap naar Oosten de. dit jaar op 23 Juli e. k. Voor onze leden, die begeer cn de reis mede te maken, is de prijs bepaald op 15 fr. per persoon. De belangstellenden kunnen zich laten inschrijven in het lo kaal De Faisan Doré bij Henri Van- cauwenberghe, uiterlijk tot 16 Juli. ?l'T)SCHOTE. Vinkeoma at "schap pij. Heden Zondag namiddag, te 3 uur, tweede Koningzetting. Liefhebbers komt zien. Bij optelling der liedjes van de twee zettingen weet ge te 4 uur wie er koning is van Arm maar Eerlijk KEMMEL. Davidsfonds. - Viering van 11 Juli. Zooals telken jaar zal 11 Juli als een Vlaamsche Hoogdag door on ze plaatselijke afdeeling van het Davids fonds gevierd worden. 's Morgens om 8 uur wordt er een H. Mis opgedragen voor het welzijn van al onze trouwe leden. Iedereen wordt drin gend uitgenoodigd het H. Misoffer bij te wonen. 's Avonds te 7 '4 uur wordt een prachtig zangfeest gehouden door onze leden in onze gemeentezaal. Onze heerlijkste Vlaamsche liederen-zullen er weerklinken en tusschenin zullen menige schoone prij zen onder de leden verloot worden. HET BESTUUR. fllHHK "IUUI PLECHTIGE EEREMIS Dinsdag 4 Juli vierde Zonnebeke met veel luister de Plechtige Eeremis, opge dragen door den nieuwgewijden priester: E. H. Jozef Van Walleghem, zoon van wij len Sylvain Van Walleghem en Mevrouw Wed. Emelie Iserbyt. 's Morgens om 10 44 uur trok een plech tige priesterstoet door de straten om den nieuwen priester uit den huize af te halen en ter kerke te geleiden, onder den jubel zang van Lauda Sion. De zangers hadden er aan gehouden de H. Mis ten prachtigste uit te voeren in meervoudige stemmen; en wat reeds allen aangegrepen had. dat ver tolkte de Ee. w. Pater Angelus, Karmeliet, in een korte doch kernachtige aanspraak: de priester is een nieuwe Christus, om het volk te leiden tot God, tot rijn hoogste zaligheid. Na de H. Mis greep een besehink plaats ten huize van den nieuwgewijden pries ter; dan werd overgegaan tot den vreug denvollen maaltijd ter eere van den ge- vierden priester, de genoodigden aangebo den in de lokalen van het klooster. Het ging er innig vriendschappelijk, vol die pe vreugde en vol vereering voor Gods nieuwgewijden priester. Eerw. Heer Pas toor was de eerste om zijn gelukwensehen uit te spreken in een toast tot de familie en de nieuwe priester. Welsprekend en aandoenlijk sprak dan E. H. Frans Van Walleghem zijn Eerw. broeder Jozef toe: God dank voor zijn wijze en goede voor zienigheid. Langs wondere wegen leidde de goede God U tot het priesterschap en riep U om zooveel verlaten en verdoolden in een vreemde natie te gaan opzoeken en den troost van den godsdienst opnieuw te bezorgen. Na meerdere spreekbeurten en de innige dankbetuigingen van den Eerw. Gevierde werd de vreugdevolle viering met een stemmig dankgebed besloten. 27 LIJKEN OPGEDOLVEN TE STEENSTRATE Aan de vaart leper-IJzer is men bezig een bocht, die de vaart maakt, te rechten. Bij het delven botste de machien cp iets dat kraakte. Men legde stil om er de oor zaak van te kennen, daar het een werk is dat veel voorzichtigheid vergt, gezien de oorlogstuigen welke den grond inhoudt. Bij het toezien vond men 27 geraamten van soldaten. Aan de pinhelmen kon men merken dat deze overblijfsels zijn van lij ken van Uhlanen (Duitschers) die aldaar in den eersten slag gevallen zijn. ■aaEBHsaaBBKafiBsxjBissasasB» GROOTE BEDEVAART NAAR O. L. V. VAN BEAURAING opgericht door het Comité «Pro Maria* met goedkeuring van Z. E. Mgr Heylen, Bisschop van Namen. Zondag 16 Juli kunnen de bedevaarders voor Beauraing een week-end koepon eischen welke recht geeft op eene ver mindering van 25 t.h. Zij mogen met dien koepon: 1. Vertrekken Zaterdag en temgkeeren Zondag of Maandag. 2. Vertrekken Zondag en terugkeeren Zondag of Maandag. MBBHSB£atüfEI32>-.;5SE3aXS3BS3!El RIJKSUNIVERSITEIT VAN GENT Nat. Maatschappij van Buurtspoorwegen. Bijzondere Spoorautodiensten ter gelegenheid van LIJN POPERINGE-VEURNE Zondag 9 Juli 1939 Trein Nr 5 zal verdobbeld worden: Po peringe St. A. te 9.5 n. en 9.7 u. Trein Nr "Si zal verdubbeld worden en doorrijden tot Veurne met volgende uur- tabel: Poperinge St. V. 20.08 u.; Watou 20.28 u.Proven 20.38 u.; Rocsbrugge 2050 u.Beveren 20.57 u.; Leisele 21.07 u. Houtem 21.14 u.; Wulveringem 21.19 u. Eulskamp 21.26 u.Veurne A. 21.35 u. Laatste vertrekurenPoperinge St V. 21.41 u, Beveren St. A. 22.30 u.Po peringe St. V. 23.00 u., Rocsbrugge A. 23.40 uur. Zaterdag 15 Juli (Donkeren Ommegang) Trein Nr 13 zal verdubbeld worden: Po peringe St A. 1552 u. en 15.34 u. Trein Nr 20: Poperinge V. 2008 n. zal doorrijden tot Veurne met de zelfde uur rooster zooals op 9 Juli. Speciale treinPoperinge St. V. 23.00 u., Beveren S. 23.45 u. Zondag 16 Juli 1939 Faculteit der Geneestende, graad tan -t. ij Laatste vertrekuren uit Popennee te Graad van kandidaat in de natuur- en geneeskundige wetenschappen: Mortier Willy, uit Veurne, met voldoening. Faculteit der Geneestende, graad van dokter in de genees-, heel- en verloskun de, 1" proef: Vanpeperstraete Ferdinand, uit Koksijde, met voldoening. Graad van Licentiaat in de Tandheel kunde, 2° proefVan Houte Karei, uit Handzame, met voldoening. Onze beste gelukwensehen. 5TE 'LAAI LUISTERRIJKE INHULDIGING van den HEER KAM1EL SOENEN als Burgemeester der gemeente op heden Zondag, 9 Jua 1939. ORDE VAN DEN STOET: 1. Ruiters te paard; 2. De Graaf en de Gravin van Vlaanderen; 3. Albrecht en Isabella, aartshertogen4. Edelvrouwen te paard; 5. Afvaardiging der Kroostrijke Gezinnen; Wagen der Kroostrijke Ge zinnen (Vergifhoek)7. Jongensschool; 8. Sneeuwwitje en de 7. Dwergen; 9. Am bachtswagen (Molenhoek)10. Muziek maatschappij van Aalbelce1L Chariot op reis; 12. Voetbalclub Westland(Wa gen); 13. De Vinkeniers; 14. Groep V. O. S.15. Vredeswagen V. O. S. en B.V. O. S.16. Boud der Haantjeskraaiers (Wagen); 17. Groep dansers; 18. Muziek maatschappij van Westroozebeke; 19. De Vlasbewerkers (Wagen), Zuidhoek; 20. Hondenclub; 21. Landbouwwerktuigen; 22. Het laatste voer (Wagen)23. Meis jesschool; 24. Duivenwagen; 25. Muziek maatschappij «De Vereenigde Vrienden»; 26. Wouwen- en Meisjesbond (Wagen) 27. St Maarten, patroon der gemeente 28. Heer Burgemeester29. Gemeenteraad. De stoet zal gevormd worden in de Wervikstraat, aan De Afspanning om 2.30 uur, en gaat door de Wervikstraat, Nieuwstraat, Molenhoek, Zonnebekcsiraat, Markt. Na den stoetuitvoering van reidansen op de Marktplaats. Mnzickconcerteu op de kiosk. Om 10 ua. 's avonds schitterend vuurwerk. DE ROODE HAAN KRAAIT TE STADEN In den nacht van Maandag op Dins dag, te 3 uur, hoorde men plots over de nog slapende gemeente het luide klaroen geschal der pompiers, die nu in drie nach ten tweemaal werden ter hulp geroepen. Er was namelijk brand uitgebroken bij Michel Despeghele, in zijn mekanieke schrijnwerkerij. Door geburen en pom piers werd dan ook alles in het werk ge steld om de aanpalende huizen te vrij waren, ciie nochtans reeds door de ge weldige hitte fel werden beschadigd. An ders viel aan redden niet meer te denken. Geheel de werkvrinkel, met alle werk tuigen, meubels, en andere toebehoorten werden de prooi der vlammen. Dit alles was gedeeltelijk verzekerd. De oorzaak van den brand ls totnogtoe onbekend. De rijkswacht stelde een on derzoek in. EEN ANDERE STEM OVER DE ELECTRICVTEITSKWESTIE Over deze kwestie ontvingen we een schrijven, dat we zullen drukken, maar uit plaatsgebrek, moeten weglaten tot aanstaande week. VAN WESTVLAANDEREN IS TE ZONNEBEKE De beste koe van West-Vlaanderen is te Zor.nebeke-Westhoek, bij landbouwer Emiel Vandoolaeghe. Volgens kontrool was op 300 dagen, de melkopbrengst 7890 kgr. en de opbrengst botervet 275,400 kgr. Minazoo noemt de koe, behaalde de eerste prijs te Moorslede. «BBïaaSBEnST2S3.5lkaiE5;2SBBS25 GEHEIMZINNIGE VERGIFTIGINGSZAAK TE TIELT EN OMGEVING Een erge zaak van vergiftiging brengt thans de streek van 'fielt in beroering. De feiten stellen zich als volgt voordoor een lid van den plaatselijken veebond had een schoone melkkoe bij noodslachting moeten gedood worden. Het vleescli werd verkocht aan de leden van den bond, na dat het voor het gebruik goedgekeurd werd. Bij het eten van het vleesch zijn nu talrijke lieden ongesteld geworden, bij zoo ver dat er totnogtoe reeds twee per sonen stierven aan deze vergiftiging en twee andere in stervensnood verkeeren. Het overschot van liet vleesch werd aangeslagen; de boeren die nog vleesch in huis hadden werucn verwittigd het niet meer te nutten. Het parket stelde een onderzoek in. *BïiË£ES8aBBBGB!SBHE3BS£SIE3S£ Wijngaardsir. 9, Izegem Groote Prij» Wereldtentoonstelling Brussel 1935 Parijs 1937. I. - DAGVAKSCHOOL voor SCHOEN MAKEN. Uitgebreide vakkennisNe- derlandsch - Rekenkunde - Meetkunde (voor patroonmaken) - Boekhouden - Al gemeen en toegepast tcekencn - Patroon- maken en snijden.- Looien van leder - Maken van leesten - Maatschappijleer - Gezondheidsleer - Godsdienst. De meest volledige opleiding tot liet maken zoowel van den gewonen schoen als van het hoogste luitewerk. Drie volledige studiejaren en één vervolma- kingsjaar. Aannemings voorwaarden 1) De leerlingen moeten 13 jaar oud zijn. 2) Ze moeten het 6° studiejaar der la gere school met vrucht gevolgd hebben. 3) Het inschrijvingsrecht op de cursus sen is vastgesteld op 50 fr. II. - DAGAFDEELING voor SCHOEN- STIKSTERS (2 studiejaren). Volledige Theoretische en praktische opleiding. Voorwaarden: 14 jaar oud zijn. III. - DAGAFDEELING voor MACHI NAAL SCHOENMAKEN (in wording). Men zal 2 jaar handwerk moeten aange leerd hebben in de 1® afdeeling om tot die afdeeling te worden toegelaten. Dus NU INSCHRIJVEN. IV. - ZONDAG en AVONDSCHOOL voor Patroonmaken (3 jaar). - Houtbe werking, Mcubelmaken (3 jaaT) - Tee- keningen (3 jaar). Inschrijven bij E. H. BESTUURDER, Roeselarestraat 41, IZEGEM, of bij Heer C. NEYRINCK, Hondstraat 39, IEPER. De lessen herbeginnenvoor de Dag- •school op 11 September, te 8 uur; voor de Zondag- en Avondlessen op 16 Sep tember, te 17 uur. Al deze treinen stoppen op vraag aan de tuschenstatiën. De gewone uurtabel der spoorautos wordt niet gewijzigd. co» LIJN VEURNE-1EPER Zondag 9 Juli, Zaterdag 15 Juli en Zondag 16 Juli zal trein Nr 16 vijftien minuten vertraagd worden en te Oostvleteren de aansluiting afwachten van trein Nr 23 uit Poperinge vertrekkende te 20.01 u. co»— LIJN DIKSMUIDE-POPERINGE Cp Zaterdag 15 Juli wordt een speciale trein ingericht met volgende uurtabel: Poperinge V. 21.30 u. Reninge A. 22.05 u. (stilstand aan de tus schenstatiën). Op Zondagen 9 en 16 Juli wordt de uurtabel niet gewijzigd en blijft het laatste vertrekuur uit Poperinge te 21.40 u. DE DIRECTIE. RECHTBANK VAN IEPER Auto-ongeval. L. Willy van West roozebeke, trok op 19 Februari met zijn auto naar een foctbalmatch. Een drietal vrienden hadden plaats genomen in het rijtuig. Te Moorslede kwam de auto, ten gevolge van een verteerd mar.oeuver, op een pyloonterecht D. Albert van Po peringe liep eene hersenschudding op. Htj stelt zien als burgerlijke pertij aan en vraagt eene totale som van 27.763,25 fr. als schadevergoeding, waarvan 25.000 fr. voor pijn en smart, daar hij beweert eene vermindering van arbeidswaarde vut 20 ondergaan te hebben. D. is bank bediende. De rechtbank veroordeelt L. tot 350 lr. boete of 15 dagen gevang en tot de kosten. Aan de burgerlijke partij moet hij 1.530,25 fr. betalen en deskun digen worden aangesteld om verslag op te maken over de werkonbekwaamheid waarvan deze aangedaan blijven zcu. heeft tf genwoordic ieders belangstel ling, zoo *ei(s dat men er vaak zijn werk geheel naar regelt. Doch hoever de wetenschap op dit gebied ook is gevorderd, toch zijn de plotselinge weersveranderingen van ons klimaat niet altijd te voorzien. Zoo valt het nog wel eens voor dat de koele regen in onze lichte zomerkleeding ver rast. Deze plotselinge temperatuurs- daling veroorzaakt gemakkelijk een verkoudheid welke men maer al te vaak lichtzinnig opneemt. Weest ech ter verstandig en verzorgt u tijdig door het nemen van enkele Aspirine tabletten welke u tegen alle verdere gevaren beschermen. IM! KOLONIALE HOOGESCHOOL VAN BELG1E Uitslagen van de examen» van het academisch jaar 1938-1539. 2® Jaar. MET VOLDOENING; Vcys Philippe, Vlamertinge. Onze hartelijkste gelukwensehen. VAN VRIJDAG 7 JULI 1939 100 Fransche Franken 77,93125 frank. I Pond Sterling 137.7375 frank. 1 Dollar 29,41 frank. 1 Gulden 15,6175 frank. IBBBBBIHBBEBBSSBBEBISBEBBEIIB Te Roeselare viel de 71-jarige Justin Vcrmander, bakker, in den stadsvijver. Niettegenstaande pogingen werden aange wend om den ongelukkige te redden kon hij niet levend uit het water gehaald wor den. Te Eindhoven botsten twee motor rijders op elkaar. Beide werden gedood. Te Keerbergen had een geweldige botsing plaats tnsschen moto cn auto. Men betreurt een doode, een vrouw die in de sid-car zat, en twee gewonden, de motorrijder en een vrouw die op de duo zitting had plaats genomen. POPERINGE, van 30 Juni tot 7 Juli '39. weboorten. Titeca André en Roger, z. v. André en Clabau Ignece, Gouden hoofdstraat. Boudry Agnes, d. v. Geor ges en Decrock Julia, Westvleterensteen- weg. Bortier Jeannine, d. v. Joseph en Demey Godelieve, Komstraat. Vandevoorde Nelly, d. v. Flrmln en De- puydt Albertine, Reningeist. Goessaert Godelieve, d. v. Georges e;i Danneel Mar tha, Woesten. Vandenbussche Noël, z. v. René en Mestdag Angela, Woesten. Carbon Paul, z. v. Ilenri en Depuydt Mar geriet, Reningelst. Var.lede Hugo, z. v. Gaspar en Vanlede Maria, Vlamertinge. Roelens Nelly, a. v. Gerard en De Smaëls Madeleine, Elverdinge. Markey Eric, z. v. Michael en Deman Clara, Ter- deghem. Fr. Overlijdens. Vandenberghe Leontina 80 j., ongeh., St Michielstraat. Kestier Frans, 11 d., Veurnestraat. Huwelijken. Hernaert Joseph, werkm. en Swertvaegher Maria, Irtish., b. v. Pop. Devos Jerome, landb. v. Reningelst, en Dsroo Augusta, z. b. v. Fop. Grossey Jerome, magazijn _r, en Cornette Alice, werkvr., b. v. Pop. Huwelijksbeloften. Gelein André, meubelmaker, en Hauspie Clara, fabriekw., b. v. Pop. Scherpereel Jerome, ijzer- gieter, en Carrein Elisabeth, naaister, b. v. Pop. Dejaeghere Jan, handelaar, en Rouseré Marcella, z. b., b. v. Pop. Car- dinael Hector, landb. v. Proven, en Van- dewynckel Maria, z. b. v. Pop. Rappe- let Marcel, velomaker v. Proven, en George Jeanne, modiste v. Pop. IEPER, van 30 Juni tot 6 Juli 1939. Geboorten. Lemahieu Joseph, Recol- lettenpoort 5 (van Wijtschate). Alle- meersch Jacqueline, Recollettenpoort 5 (van Oostvleteren). Desmul Jean, Re collettenpoort 5 (Patteelstraat 4). Sup ply Norbert, Recollettenpoort 5 (van Dra- nouter). Cuvelier Nelly, Recolletten poort 5 (Maloulaan 47). Alleweireld Yvette, Recollettenpoort 5 (Augustinen- straat). Syx Henriette, Recolletten poort 5 (van Voormezele). Hardeman Guldo, Recollettenpoort 5 (v. Westouter). Desmedt Magda, Recollettenpoort 5 (van Vlamertinge). Hebben Simonne, Recollettenpoort 5 (van Langemark). Capoen Claude, Recollettenpoort 5 (van Komen). Ryckelynck Christina, Kalf- vaart 54. Overlijdens. Descamps Alida, 54 j., wed. v. Desmedt Cyriel, Poperingesteen- weg 8. Puype Boudewljn, 30 j., fabriek werker, wed. v. Coudron Jeanne (van Ge- luveld). Debruyne Camiel, 62 j., echtg, v. Tachel Emma, Dikkebuschsteenweg 215. Procureur Arthur, 78 j., stoven- maker, echtg. v. Delobel Maria, Arthur Merghelynckstraat 10. Huwelijken. Degraeve Maurits, aar dewerker, en Blanckaert Yvonne, dienst meid, b. v. leper. Labit Maurice, fa briekwerker, en Crombez Marguerite, fa briekwerkster, b. v. leper. De volksgeliefde Vlaamsche roman schrijver A. Hans is Donderdag onvoor ziens overleden in zijn rustvilla in Knok- ke, in den jeugdigen ouderdom van 57 jaar. A. Hans was geboren te Maria-Hoorel- beke (Oost-Vlaanderen) en studeerde voor schoolmeester. Als vluchteling schreef hij eenige artikelen voor De Telegraaf en dat was het begin van zijn journa listenleven. Na den oorlog vielen wij samen in de eerste Ijzerbedevaarten en wij konden met zijn karakter en zijn Vlaamsch stre ven wel overeenkomen. Hoewel hij uit en protestantsche fa milie kwam, was hij een diep Godgeloo- vend man. Zijn leven was werken en bij onder vinding weten wij dat hij op zelfden tijd aan vijf-zes romans bezig was. Het is zeker een onzer beste volksschrijvers, zoo niet de beste. Sedert eenige jaren was hij min wel; wij zagen hem soms en daar wij met hem op vriendelijken voet leefden, deelde hij ons zijn droomen en zijn kommer mede. Ineens is alles gedaan. Een groot en edel werker is verdwenen. De Bermhertige God zal dien eerlijken man loon naar werken geven. Aan zijn diepbeproefde Familie bieden wij onze innige en kristene rouwdeelne- ming aan. V. S. Dinsdag jl. was het een triomfdag voor Poperinge en voor gansch de Koppestreek. Reeds toen de startvlag viel. kon men zich een ideel vormen van het sportieve succes de Beroepsrennerskoers Dr J. Van Walleghem en Het Nieuwsblad-Sport wereld zou tegemoet gaan. Er was volk. veel volk en nering!... Het sportpubliek had veel belangstelling voor de ronderen ners en het toonde al even veel waardee ring, toen Theo Van Oppen (uit de Pee- termanstede Leuven) als eerste door de finish ging. De sportieve emoties liepen op sommige plaatsen en op bepaalde oogenblikken zelfs hoog op. Er werd aan gemoedigd en geroepen. De voorlichting van het publiek was uitnemend. Bedaard doch overal met zijn peinzend oog spiedend zat de wielrensportbevoegd- heid Karei Van Wynendaele aan het stuur van zijn ketelEn dat hij zich voldaan voelde toen de Vlaamsche Leeuw klonk... De wedstrijd zelf droeg een sloopend karakter. Zeker! De renners kregen door loopend vlakke baan onder tie wielen doch het parcoursgedeelte op de West-Vlaam sche Bergen en op nog andere punten vergt van velen het uiterste. Theo Van Oppen en M. Vandenbrouck reden een goed-overlegde course. Ook Verbeke en Seynaeve toonden hun wiel- renroutine. Capoen reed goed en al de aangekomenen, Tersago en Verschaeve niet uitgesloten, dienen gefeliciteerd. De man echter welke den ganschen wedstrijd beheerschte, zich weer heel en al gaf en althans in liet eerste gedeakte van de course niet toeliet dat iemand zelfs Deloor voor goed uitliep, was de ontembare Felicien Vervaecke. Hij ls zich er van bewust dat het wél kan en het kan inderdaad. Bovendien is Felioien welwillend voor den nieuwsgierigen re porter. Want vraagt men een renner naar zijn meening dan krijgt men er docrloo- pend heel weinig uit. Marcel Kint b. v. praat weinig! Moeilijk kan men bevroe den hoe achter dit zwak glimlachend aangezicht, dat zeer zelden in geestdrift ontspant, een renner schuil gaat die er zoo ongenadig op los kan spurten. Met den taaien Meenenaar is dit geenszins het geval. Hij laat zijn stem onbevangen tot U doordringen, is vrijmoedig in den om gang en uitvoerig met zijn antwoord. Ach ter de vurige oogen brandt hartstochtelijk de sportdrift. De hardetrekken rond den mond verraden de krachtige energie en geestdriftige gebaren geven zijn woorden diepte en kleur! Kortom de moreele mensch ln hem haalt het van de physische mensch, waar op Kint baseert. Hij weet dit zelf goed, wanneer hij zegt de courage moet er zijn; zonder haar kan men er onmogelijk het beste uithalen Men heeft het inderdaad telkens weer meegemaakt dat energieke renners met eerder schralen lichaamsbouw een korps vormen waaruit men de beste Ronde- krachten haalt. Vervaecke behoort tot dit korps en is dan ook wat hooghartig. Hoort men hem een tijdje bezig, dan krijgt men den indruk dat hij alleen op de pedalen duwen kan. Mathias Clemens b. v. geeft hij geen kans voor den aanstaanden «Torn de France en bevestigt dat hij zijn trap pers bezwaarlijk rond krijgt. Wij persoon lijk hebben er een ander idee over. Doch voor de mensch Vervaecke is deze uitla ting teekenend. Ze is typisch voor zijn overmoed, uit het bewijstzijn waarvan hij dan ook zijn beste krachten haalt. Hij is de renner, welke tijdens het verloop van vele coursen de beslissende fase brengt, de posities scherp aflijnt en werkelijk een koers maaktDoch moeder natuur, welke voor een stoer gestel zorgde, ont hield hem de snedige eindsprint, waarmee zijn tegenwroeters doorloopend suksessen boeken. Hij moet de vrucht zijner inspan ningen telkens in de handen van anderen zien overgaan en de uitslaglijst riet hem zóó zelden vooraan. Wat deze uitslaglijst echter niet vermeldt (en zijn werk mid den de course verme.'dt zij inderdaad niet) wil de mensen, die 109 maal naar c'e zege palm greep en 99 maal faalde, sterk laten blijken. Het moet U, beste lezer, dan ook niet verwonderen, wanneer hij zegt: Men waardeert niet voldoende het werk van een fletsracer midden in tien strijd en vertoont te veel belangstelling voor snel- fictsers, die urenlang dicht achter je wiel aan trappen en je dan in het zicht van de eindstreep voorbi.jspurten. Tijdens d« jongste Ronde van het Zuid-Westen (Fr.) heb ik tien- twintigmaal ernstig gepoogd uit te loopen. Ik kreeg echter telkens dt gansche wielerkaravaan achter me eaa. Men liet me geen afstand nemen. Mija hoop op zege zag ik andermaal verloren en zéé gaat het bij elke course Bij deze woorden zat ik stil en stom te luisteren, met een tikje weemoed in hel hart. Het vrijmoedig woord, het open harl hadden getroffen. Doch, zoo ging h!,1 verder, kan het sloopend werk ze niet vermurwen dan komen de natuurverschijnselen mij ter hulp: de schroeiende hitte, de kilometer lange hellingen, de barre wegen, en de tijdraoes. Terwijl velen er zich moeilijk ln bewegen, ga ik dartel en trapvast door Ja zeker! Kan hij zich aan de hinde, rende greep van het spiedend peloton ontworstelen dan gaat Felicien Inderdaad goed door; urenlang vecht hij zich dan," meer hangend over dan zittend op de Iietl in hoekigen houterigen stijl, door alle hinderpalen heen. Vervaecke is een groot., een zeer grool Rondefiguur. Zesmaal reeds behoorde hij tot het deelnemersveld van fien grooten rondrit, volbracht hem viermaal, en e'n» digde telkens tusschen de vijf eersten. Tweemaal moest hij noodgedwongen den strijd staken; in de eerste Rondejaren toen een gebroken schouder hem erull haalde en voor twee jaar, toen de ong*. oorloofde practijken van den vurlg-brul. senden Lapébie de Belgische ploeg tol opgave dwong. De eerelijst zag hem reeds op de vier da de derde en de tweede plaats. Slechts troc zij hem nog niet als overwinnaar. En toch kreeg hij tijdens de laats!» Ronde een zegekans. Hij had geen enkel» inzinking meegemaakt en droeg de gele trui stevig om de lenden. Weliswaar moea| zijn stroeve klimtechnlek het afleggen tegen den zwierig klimmendeu spurta Gino Bart all; doch daar staat tegenovef dat de Belg de ritten tegen het uurwerk (tijdraces) volkomen beheerschte. En tijdrit, welke een renner van zijn tacti. sche gaven ontdoet, hem verhindert aatt wieltjeszuigerij te doen, is toch wel een' zeer betrouwbare krachtmeter. En deal krachtmeter wees een stuk overwicht va5|' Vervaecke aan. Peter Pechheeft he® echter nooit verlaten. De talrijke misluk; kingen hebben hein echter wanhopig ge maakt. Zij zijn voor hem een sterkeu prikkel om het ln de toekomst nog betef te doen. V/ie de Ronde van Frankrijk wint durfl Vervaecke niet te zeggen. Zijn jarenlange wielerroutine heeft hem reeds zooveel g<x leerd nopens goochelen en ontgoochelen, dat hij even gepuzzled wordt bij het ma»; ken van kansberekeningen. (j Wie Felicien kent, die vreet dat de ruw» - onbehouwen schors een teeder hart ver» bergt moet bewondering hebben voor dn»! zen sportman, die nog immer droomt d(9 zoeten wielerclroomeenmaal vinnaij van den «Tour de France» ts worden-"i En waarom zouden wij, v/ien hij zq» bereidwillig te woord stond, hem dit ntg van harte wenschen. Goed heil, Felicien Vervaecke I Goed heil, Lucien Storme! Goed heil, Lucien Vlaemynck! Goed heil, A- en B-ploeg! IBBBBaBBBBBB=BBB3BSE»iaaS3&SB3SBSSBBBBl ACHTTIEN RITTEN 4221 KILOMETERS r' 1* Rit 10 Juli: ParijsCaen 215 Km. 10 u. IS U. 2* Rit 11 Juli: CaenRennee 183 Sfcv. 8 u. 16 u. 15 3* Rit 12 Juli: Rennes Brest 244 K 8 u. 30 10 u. 15 4" Rit 13 Juli; BrestLorient 174 Km. 11 u. 30 16 u. 20 5' Rit 14 Juli: LorientNantes 207 Km. 10 u. 30 16 u. 15 6* Rit 15 Juli: Nantes Royan 251 Km. 8u. 30 16 u. 15 16 Juli: Rust te Royan T Rit 17 Juli: RoyanBordeaux 198 Km. 11 u. 16 u. 39 8' Rit 18 Juli: BordeauxPau 279 Km. 4 u. 30 16 u. 30 9* Rit 19 Juli: PauToulouse 311 Km. 6 u. 16 u. 13 20 Juli: Rust te Toulouse lo Rit 21 Juli: ToulouseMontpellier 246 Km. 6u. 16 u. 30 ll Rit 22 Juli: MontpellierMarseille 212 Km. 10 u. 10 u. 30 ig' Rit 23 Juli: MarseilleMonaco 278 Km. 6 u. 30 16 u. 15 13- Rit 14 Juli: MonacoSospelMonaco 101 Km. 7 u. 10 u. 05 14- Rit 25 Juli: MonacoDigne 175 Km. 11 u. 16 u. 20 15' Rit 26 Juli: DigneBriancon 219 Km. 8 U. 16 u. 30 16- Rit 27 Juli: BriangonAnnecy 294 Km. 4 u. 16 u. 15 28 Juli: Rust te Annecy 17" Rit 29 Juli: AnnecyDijon 285 Km. 4 u. 30 16 u. 15 18" Rit 30 Juli: DijonParijs 349 Km. 4 u. 30 16 U. 30 DE TIEN GROOTE NIEUWIGHEDEN komen op 10 cols worden 10, 9, 8. enz. tOI DER KOMENDE RONDE VAN FRANKRIJK De forrruul van de komende Ronde van Frankrijk heeft zooals men weet nog al gevoelige wijzigingen ondergaan. Die nieu wigheden kunnen wij in de 10 volgende punten samenvatten: 1. Opstellen van Gewestelijke Fransche ploegen; 2. Opstellen van een Belgische Be ploeg; 3. Uitschrijven van een prijs van 125.TOO fr., verdeeld als volgt: 100.000, 15.000 en 10.000 voor de veelzijdigst: renners; (zie verder uiteenzetting) 4. Meer ritten tijdrijden, onder meer een rit den tweeden dag reeds en een an dere in de bergen; 5. Opnieuw door Bretanje; 6. Na de bergen, uiterst snelle terugkeer naar Parijs; 7. Alle dagen, van af den tweeden rit, wordt de laatste van de algemeene rang schikking uitgeschakeld; 8. Systeem der tijdsvergoedingen gewij zigd; 9. Prijzen worden toegekend voor de halve ritten; 10. Renners mogen eigen kader en ban den leveren. REGLEMENT VAN DEN REGELMATIGHEIDSPRIJS Voor ieder klas is een rangschikking voorzien: voor klimmers, tijdrijders en sprinters. Ziehier nu hoe dit ineensteekt: De rangschikking van de klimmers. Aan de tien renners die het eerst boven 1 punten gegeven. Deze cols zijn de vol gende: Aubisque, Tourmalet, Aspin, Braiji, Alios, Vaxs, Izoard, Galibier, Iseran «n Faucille. Na afloop van de 10 cols wordt een al gemeene rangschikking opgemaakt. Dg rangschikking der tijdrijders. Er zijn vijf tijdritten. Welnu, de tian eersten krijgen 10, 9, 8, 7, enz. punten, dus in volgende ritten: Caen-Vire, Salllei de Eearn-Pau, Narbonne-Beziers, Bonn»- val-Bourg St Maurice, en Dole-Dijon. Na de tijdritten wordt ook hier een al gemeene rangschikikng opgemaakt. De rangschikking der sprinters. Ten slotte zijn er nog 10, 9, 8, 7, en* punten voorzien voor de tien eersten van volgende ritten: Parijs-Cnen, Vire-Ren- nes, Rennes-Brest, Brest-Lorient. Lorient- I'antes, Nantes-La Rochelle, La Rochellf Royan, Royan-Bordeaux, Bordeaux-Salie» de Beam, Toulouse-Norbonne, Bezie»- Montpellier, Montpèllier-Marseille, Mar seille-Saint Raphael, Saint-Raphael-Mo naco, Monaco-Digne, Bourg St Maurice- Annecy, Annecy-Dole, Dijon-Troy* Troyes-Parijs. Ook hiervan wordt dan een algemeen klassement opgemaakt. Opmaken van eindklassement. Aan de twintig eerste van "ieder der drl» klassementen worden nu 20, 19, 18, 17, enz., tot 1 punten toegekend. Ge telt d» drie aldus bekomen klassementen samen, en gij zijt er. H. Jos. De Swerts is overleden te Merk- sem-Antwerpen op 28 Juni 11. Hij werd Zaterdag 1 Juli 11. aldaar ten grave ge dragen. H. Jos. De Swerts was een bekend tee kenaar. die steeds zijn werken teekende met Joe Door ziin hanu werden tel ken jare de affiches van de Bedevaart naar den IJzertoren getcekend, ook de zoovele teeksningen die vroeg re versche nen in Pallieter Zijn overlijden beteekent een groot ver lies voor Vlaanderen. Storten wij een laatste gebed voor zijn zielerust. DE BELGÏE A Zwart met rood-gclen band A. HENDRICKX MARCEL KINT ROMAIN MAES SYLVEER MAES FR. NEUVILLE LUCIEN STORME F. VERVAECKE WARD VISSERS BELGIE B Groen - DELATHOUWER A. DISSEAUX JUUL LOWIE E. MEULENBERGH PERICKEL A. RITSERVELDT VAN OVERBERGHE LUC. VLAEMYNCK Noord-I RANKRIJK en ILE DE FRANCE DEELNEMERS AAN DE RONDE DE LANDENPLOEGEN NEDERLAND Wit, blanw-rooden band A. VAN SCHENDEL T. VAN SCHENDEL HELLEMONS LAMBRICHTS DOMINICUS GOMMERS DE KORVER H. SEYEN ZWITSERLAND Rood, met wit kruis LITSCHI KNECHT GROSS MOESTRANZI PERRET WAGNER WYSS PEDROLI FRANKRIJK Blauw, wit-rooden band MALLET NAISSE LE GUEVEL LOUVIOT COSSON MARCAILLOU JAMINET GIANELLO DE GEWESTELIJKE PLOEGEN ZUID-AVEST- WEST-FRANKRIJK LUXEMBURG Rood, wi(-blanwen bind P. CLEMENS DIDIER F. NEUENS A. MERSCH LEISEN M. CLEMENS JAN MAJERUS BIDTNGER FRANKRIJK Half blauw, half geel Grijs, blauwen baud G. DUBOIS ABCHAMBAUD BAILLEUX CODRON MITHOUARD G ALLIEN THIETARD TOURNIER FRECHAUT BRAMARD DARAN PAGES GARCIA P. MAYE VIROL PASSAT Wit, rooden band LE GREVES LE MOAL FONTENAY TAERON CLOAREC YVON MARIE GONTAL TASSIN z; m-oosT- frankrltk AzuurWnuv BARNARDONI SOEFIETTI VIETTO BERTY BOUEFIER AUEEILLE YELLAMOS GALATEAU

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 4