MEENEN PraciwlJterttttMi Saam groot: 17 Ha. 55 a. 86 ca. HQPKWEEKERS NOTARIEELE VEFWOOPINGEN De Suikerziekte is Uit ter hand te koop RENTENIERSHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. HANDELSHUIS BÜRGERSHUIS PERCEEL HOVENIERSLAND SCH00NE HUISMEUBELEN EN ANDERE MOBILAIRE VOORWERPN. MEUBELEN EEN WOONHUIS 34 A. 40 CA. ZAAILAND 55 A. 40 CA. ZAAILAND 1 HA. 39 A. ZAAILAND 11 HA. 7 A. 65 CA. BOSCH 1 HA. 10 A. WEIDE 56 A. 90 CA. BOSCH WEIDE EN ZAAILAND WEIDE EN ZAAILAND WEIDE EN ZAAILAND Zaailandenallerschoonste Bouwgronden EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS HOFSTEDE EEN SCHOON HOFSTEDEKE EEN WOONHUIS-WINKEL ONROEREND GOED. HANDELSHUIS 11/2 HA. BESTE HAVER 21/4 HA. BESTE GERSTE DE VOLGENDE GOEDEREN WOONHUIS-HERBERG WOONHUIS WOONHUIS-BAKKERIJ WOONHUIS MET SMIS 6 A. 38 CA. ZAAILAND 5 A. 25 CA. ZAAILAND 5 A. 69 CA. ZAAILAND 5 A. 82 CA. ZAAILAND TE HUREN HOFSTEDEN IN FRANKRIJK HOFSTEDE BERICHTEN VRUCHTEN TE VELDE, ALAAM EN BEESTIALEN WOONHUIS WOONHUIZEN PERCEEL LAND HOFSTEDEN te PACHTEN WOONHUIS MAGAZIJN, SCHUUR EN STALLINGEN. APPARTEMENTEN EN GANSCHE VILLA. IETS VOOR U DAMES Meid> een weinig keuken kennend cn om in café te b stellen. Minstens 20 jaar. Ieperstraat 41. Poperinge. goerenmsid, minstens 17 jaar, goed kun nende melken. Te Poperinge. Adres t-r drukkerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. ^oede BovenmGd en Serveuza, seffenf indiensttreding. Goede verdienste. Hotel RivoliZeelaan 116, De Panne. Tel. 327. Qoede Meid, keuken kennend en goed kuischen. wasschen. strijken cn naai.'R. Meenenstraat 15, leper. IK BEN KOOPER VERKOOPT Kantoor van den Notaris VAN EECKE ts POPERINGE. OP DINSDAG 18 JULI 1939 te 3 uur namiddag. jn den Katholieken Kring», bij M. Ca- n,:;l Laconte, Bertenplaats te Poperinge, OPENBARE VERKOOPING van c*n schoon en onlangs nieuwgebouwd ii vattcode 7 plaatsen, voorzien van gas en eiectriciteit en van twee soorten van r. roet ruimen kelder, groote garage, uvv; stallen en 10 aren 89 ca. bebouwden nd en hof. beplant met fruitboomen CB rindom afgesloten, TE POPERINGE, ter noordzijde der Komstraat. I.-etst bewoond door M. Joseph Gerber, li'-es onbewoond. uchtbaar a'lc weekdagen. Sleutel be- r t bij M Gerv Fagoo-Gcrber, Gtiido f, "estraat, te Poperinge. Ha 'dslag met de geldtelling. Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. OP VRIJDAG 14 JULI 1939 te 3 uur namiddag, in den Katholieken KringBerten plaats, te Poperinge, OVERSLAG VAN met afhankelijkheden en 1 are 65 ca. be bouwden grond, erf en hof TE POPERINGE, ter zuidzijde der Boomgaardstraat, er ge- teekend Nr 10. Zijnde sterfhuis van M. Camiel Boudry. Zichtbaar alle weekdagen, 's voormid- dags van 9 tot 12 uur. Handslag 14 dagen na de vcrkooping. Slechts ingesteld 17.000 fr. IBEBB3HBHSSI3SBnBElBHÏll!lBfiEBl Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. OP MAANDAG 31 JULI 1939 te 3 uur namiddag, ter herberg «De Kantien», bij Juffr. Dewickere, St-Janskruisstr., te Poperinge, Bij dadelijke uitwinning OPENBARE VERKOOPING van met afhankelijkheden en eene are be bouwden grond en erf te Boezinge, Dorpplaats, ter westzijde van den provincialen steen weg van leper naar Diksmuide er ge- teekend Nr 43. Bewoond door den eigenaar M. André Charlet. MBaifisaüsssgBasasBsassasBHaaos Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER. Studie van den Notaris de GRAVE te Loo. OP MAANDAG 17 JULI 1939 om 3 ure namiddag (officieel uur), ten Stadhuize te Looi OPENBARE VERKOOPING van: Gemeente Nieuwkapelle. met inrijpoort, schuur en stallingen, d:en- stig voor winkel of handelshuis, kadastraal bekend wijk B, Nr 103 b/2, voor cene grootte van 2 aren 63 centiaren. Sterfhuis van Mevrouw de Weduwe Emiel Vandenberghc. Seffens inbezittreding. Kantoor van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. DINSDAG 11 JULI 1939 om 2 ure namiddag, ten huize van den Heer Achiel Delanote, ter dorpp'aats van Krombekc, OPENBARE VEILING van Gewone voorwaarden, uiniiiiiiiiiiaiiinmiii Kantoor van den Notaris A. LAUWERS te YPER. OVERSLAG: DINSDAG 18 JULI 1939 om 2 Zt lire stipt namiddag, ten gzsthove «Aux trois Suisses», Groote Markt te Yper, van Stad Yper, Baesingkestraat 3. SCHOON EN WELGELEGEN mot werkwinkel en erf, groot 143 vkm. Thans ongebruikt. Ingenottreding met de geldtelling. Voorzien van gas, elcctricteit, stads water. Slechts ingesteld 31.000 fr. Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag. De sleutels berusten ter studie van den verkoopenden Notaris. IK8Eiasa39SS9aBH»lf8HBaBH Studiën dor Notarissen N D'HUVETTERE te YPER en F. GHYS te HOBOKEN. OVERSLAG: Donderdag 20 Juli 1539 om 2 )6 u. stipt namiddag, ten gasthove Café de I.ondres Dixmu- destraat te Yper, van Stad Yper, Janseniussiraat 2, EEN SCHOON EN WELGELEGEN met twee verdiepingen en balcons, groot 95 centiaren, en van Slechts ingesteld 32.890 fr. EEN WELGELEGEN mot twee Druivenaerrcn, te Yjier, Paddsvijverstraat, grn t 5 aren 30 centiaren. Het huis is thans ongebruikt en het ho- venierland is thans gebruikt door Heer Maurice Noppe mits 400 fr. 's jaars zon der schriftelijke pacht. Slechts ingesteld 15 500 fr. Zichtbaar den Dinsdag en Vrijdag van Iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag. IHBIBZiïSSgZBSZilBazaaifEBKSIM Studiën der Notarissen N. D'KUVETTERE te YPER en F. GHYS te HOBOKEN. OP DONDERDAG 20 JULI 1939 om 9 Zt u. stipt voormiddag, OPENBARE VENDITIE in het te verkoopen huis, te Yper, Janseniusstraat, 2, van allerhande IBBaiBSE3SSa32SHBBBSB5iBa«BBlB Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te YPER DOOR STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING van en van TE YPER. De Notaris A. VAN DER MEERSCH, te Yper, zal met tusschenkomst van Mees ter DE WAEGENAERK. Notaris te Ne- derbrakel, overgaan tot de volgende open bare verkoopingen I. OP DINSDAG 18 JULI 1939 om 2 ii. namiddag, ten sterfhuize van Juffrouw Marie-Louise Van Crombruggc, D'Hontstr. 69, te Yper, ALLERHANDE MOBILAIRE VOORWERPEN. II. - OP WOENSDAG 19 JULI 1S39 om 3 u. namiddag, In liet koffiehuis «De Haan», Groote Markt te Yper, in een enkel zitdag, van: Stad Yper, D'Hontstraat 69 Een Gerievig RENTENIERSHUIS met 64 centiaren grond, gekadastreerd sectie H, Nr 545b. Thans onbewoond. Handslag mot de betaling. Het huis is tc bezichtigen ieder Dinsdag en Donderdag namiddag, van 14 tol 16 u. OP WOENSDAG 12 JULI 1939 om 2)4 u. namiddag, ta Yper, in het Hotel Skindies, Staticpl., INSTEL MET PREMIE van t GEMEENTE OOSTVLETEREN langs de gravier van de Wuppe naar den «I.ion Beige». Koop 1: sectie B, Nrs 9561 en 956k. Gebruikt zonder pacht door Cyrilie Van Opplines mits 245 fr. 's jaars, boven de lasten. Koop 2: sectic B, deel van Nr 956L. Koop 3: sectie B, Nr 956m. Koopen 2 eii 3 gebruikt zonder pacht door de Weduwe Colpaert mits 1.100 fr. 's jaars, boven de lasten. Koopen 4 tot en met 9: sectie B, Nrs 926, 927, 928, 930, 931, 932, 933 en deel van Nr 956L. In regie. Boom- prijs 60.500 frank. Koop 10: sectie B. deel van Nr 947. Gebruikt zonder pacht door Camille Verwaerde, mits 600 fr. 's jaars, boven de lasten. Boomprijs650 fr. Koop 11: sectie B, deel van Nr 947. In regie. Boom- prijs: 3.500 frank. Koop 12: 2 Hectaren 77 Aren 50 Centiaren sectie B, Nr 1022. Gebruikt zonder pacht door Camille Vanallemeersch mits 2.200 fr. 's jaars, bo ven de lasten. GEMEENTEN BOESINGHE en LANGEMARCK (wijk Pilkem) Koop 13: 1 Hectare 49 Aren '0 Centiaren te Boesinghe, sectie B, Nrs 567 en 569, en te Langemarck, sectie H, Nr 126. Gebruikt zonder pacht door Achille Eg- germont mits 1.200 fr. 's jaars, boven de lasten. GEMEENTE LANGEMARCK (Hemelrijkstraat). Koop 14: 72 AREN 30 CENTIAREN sectie G, Nr 377. Gebruikt zonder pacht door Arthur Hartesoone mits 625 fr. 's jaars, boven de lasten. OVERSLAG: Woensdag 26 Juli 1939. (Zie plakbrieven met plan.) IB8B9I!SBBB9BMHB<IBBBBBBBS91BBB Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. Kantoren der Notarissen GHEKIERE te Meenen, tel. 107 en A. TAMBGISE te Rijsel, rue de Bourgogne 20, tel. 273.12. DINSDAG 11 JULI 1Ö39 om 14 uur, ter nerberg Wit Kruis (Bodega), gehouden door M. Maes, Koningstaat, te Meenen. TOEWIJS VAN EEN De liefhebbers hebben het vermogen vóór den koopdag te onderhandelen indien hunne geboden voldoening geven. Verdeeld in 18 koopen. Totaal der instelsommen 631.000 fr. Voor alle inlichtingen zich te wenden ter studie van Notaris GHEKIERE. te Meenen. Studie van den Notaris F. DELAHAYE te WOUMEN. OVERSLAG: DINSDAG 11 JULI 1939 om 2 uur 's namiddags, te Merckem, herberg Luyghembe woond door de Wed. Leon Pauwels, van Gemeente Merckem (Luyghem) dienstig voor herberg of handelsuitbating, met poort en serre alsmede 26 a. 20 ca. erve. Gebruikt door André Boussemaere tot den overslag. Bezichtigen Zondag voormiddag en Dinsdag en Donderdag namiddag. Ingesteld 60.099 fr. aszsaBEazsseasBaaEBiaBBBBDBBDBB Studie van den Notaris F. DELAHAYE te WOUMEN. INSTEL: MAANDAG 17 JULI 1939 OVERSLAG: MAANDAG 31 JULI 1939 telkens om 2 u. 's namiddags, te Woumen, ter herberg bewoond door M. Odile Vanpoucke, van GEMEENTE WOUMEN met 4 aren erve, gelegen op de plaats. Vroeger gebruikt door Melanie Tour- lousse. Zz Ze Instelpremie. Kantoor van den Notaris FLOOR te Vettrne. Studie van den Notaris F. DELAHAYE te V/OUMEN. OVERSLAG: WOENSDAG 26 JULI '39 om 2 uur 's namiddags, te Houthulst, ter herberg bewoond door Arthur Gunst, Hoogkwartier, van Gemeente Houthulst, Vijvertje met afhangen alsmede 9 a. 90 ca. erve. Gebruikt door Marcel Vermeulen tot 1 October komende. INSTEL: MAANDAG 17 JULI 1939 TOESLAG: MAANDAG 31 JULI 1939 telkens te 2.30 u. namiddag, in de herberg De Duifbij M. Leon Calmcyn-Markey, te Passchendale, dorp, van Gemeente Passchendale (Wallemolenstraat) Eene weibetimmerde en goeds groot 5 hectaren 47 aren 86 centiaren. Verdeeld in 4 koopen. Bewoond en gebruikt zonder geschre ven pachtvoorwaarden door M. G. I.a- vaert, mits 4.000 fr. per jaar, valdag 1 October, boven de lasten en verzekerings premie. Recht van samenvoeging. 0,50 Zo Instelpremie. Plakbrieven met grondplan te bekomen bij voornoemden Notaris. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. INSTEL: DINSDAG 18 JULI 1939 in de herberg «Au Lion Beige», bij M. Cyrilie Schaclit-Ramon, TOESLAGi DINSDAG 1 OOGST 1939 in de herberg «St-Joris», bij M. Paul Déré, telkens te 2.30 uur namiddag, te Passchendale, dorp. Stad Wervik, wijk Kruiseecke, langs de Klijtboschstraat, bestaande uit woonhuis met schuur, stal lingen, groot kiekenhok (33 m. x 6 m.), beste wei- en zaailanden, alles in een blok, groot 2 ha. 68 a. 80 ca. Bewoond en gebruikt door M. Frangois Debruyne-Verborgh tot I November 1939. 0,50 Instelpremie. Studie van den Notaris F. DELAHAYE te WOUMEN. OVERSLAG: MAANDAG 24 JULI 1933 om 2 u. 's namiddags, ter herberg dc «Cinema», bewoond door M. Leroy, van Stad Dixmude (Beerststraat) met private ingang, groot 1 a. 2 ca. Pri.izie van toog, loketten, étalage met spiegels, luster en eetplaat,.: 1.400 frank. Eigendom Juffr. Marie Clacys. Studie van MEESTER EDG. REYNAERT, Notaris te STADEN. DINSDAG 18 JULI 1939 om 1 u. namiddag, ter hofstede bewoond door M. Cam. Pil, TE ALVERINGHEM, (Noordhoek, tegen de Dorpplaats) MERKWEERDIGE VENDITIE van allerhande LANDBOUWERSALAAM, Baaide RUINPAARD, 6 jaar oud, 6 ha. 45 a. VRUCHTEN te VELDE, DEEL HUISMEUBELS. Gewone voorwaarden en met gereed geld. «aassBTasaaisEsssBBSBSzaBiaH» Studie van den Notaris PIETERS te RENINGE. OPENBARE VERKOOPING van het volgend TOESLAG op Donderdag 20 Juü 1S3S te 2 y2 u. stipt namiddag, te Staden. Statiestraat, ter herberg cln Tivolibij den Heer Jules Astaes. van een be»t gelegen, uiterst schoon en geriefvol MET STAGE EN HOF, te Staden (Dorp), St-Jansstr. 20, groot 4 aren 50 centiaren, kad. sectie A, Nrs 1315k en 1315w. INDEELING: Kelder, winkelplaats, 2 kamers, keuken, achterkeuken, veranda met druivelaar, waschhuis. Boven5 kamers, grooten zolder. In den hof groote serre en fruitboomen. Overal clectrische verlichting. Twee soorten water. Gebruikt door de verzoeker Heer Cyriel Vanacker tot 1-10-1939. Te bezichtigen eiken Zon- en Dinsdag van 2 tot 4 ure. IBSgmSTSS&SBSGZSBBaBSZSZSESSSa Studiën der Notarissen DE TAVERNIER te Langemark en REYNAERT te Staden. OP WOENSDAG 12 JULI 1939 te 2 ure namiddag, TE POELCAPELLE, (hij de kazerne van West-Roosebeke), ter hofstede van M. Leon Van Eegroo, VENDITIE VAN (5 koopen) (4 koopen). Vergadering aan de herberg «Het Groene Licht Gewone voorwaarden. Komptante be taling. Studie van Deurwaarder C. GEQUIERE te DIKSMUIDE. STAD YPER, in de Rijselstraat, Nr 18, dicht bij de Groote MarktEen welgebouwd WOONHUIS-HANDELSHUIS met breeden uitgang, en bevattende op gelijkvloerswinkel, eetzaal, keuken en serretwee verdiepen en zolder en op ieder verdiep drie ruime kamers, bekend bij kadaster wijk I, Nr 14b, voor eene grootte van 1 are 75 ca. onder grond van gebouwen en hoving; palende van Oosten aan de Rijselstraat. Bewoond door de verkoopster Mevrouw Nathalie Desmytter, Wed. van M. Poly- dore Vandoolaeghe, tot den dag der geld telling. Overnemingsprijs van toog, vitrienen, banken en foyer: 1850 frank. Te bezoeken tusschen 2 en 4 ure na middag den Maandag en Woensdag van iedere week te beginnen met Maandag 10 Juli aanstaande. ZITDAGEN: te Yper, telkens om 2)5 ure nanoen, INSTEL: DONDERDAG 13 JULI 1939 ter Café Trois SuissesGroote Markt, TOESLAG: Donderdag 27 Juli 1939 in het Hotel des BrasseursRené Colaertplaats. 0,50 Zo Instelpremie. iSBBBBSBBBBBBBBSQSBBBSSBBSBB Studie van den Notaris PIETERS te RENINQE. Studie van den Notaris PAUL DEGRYSE te BECELAERE OPENBARE VERKOOPING van te Reninge, wijk Molenhoek. 1. 37 A. welgelegen BOUWLAND en ZAAILAND, bekend bij kad. wijk D, Nrs 241a en 244, en waarop voordezen een woonhuis gebouwd stond; palende Zuid- West de straat. In gebruik door den verkooper M. Ben jamin Knockaert? 2. De VRUCHTEN en namenlijk de haver wassende op voormeld perceel, 3. 1 A. 20 ca. HUISGROND, bekend bij kadaster wijk D, Nr 237m, cn behoo- rende aan de erfgenamen van wijlen Aniand Notredame. Vrij van gebruik. Handslag met de geldtelling. EENIGE ZITDAG: DINSDAG 18 JULI 1939 om 3 ure namiddag, te Reninge, Molenhoek, ter herberg «De Zwaan l3BBBXaCBBEBSaaEEaSBaS3B£I3i3a Kantoor van den Notaris J. MAES te DIKSMUIDE. OVERSLAG OP WOENSDAG 19 JULI 1939 om 2 Zz uuf stipt namiddag, ter herberg De Koevoet bewoond door H. Marcel Verbeke, te Gheluvelt, van Gemeente Gheluvelt, Dorpplaats Groote bun Yper* Meenen met 5 aren 4 centiaren onder bebouwden grond en hof. Gebruikt door H. Marcel Verbekt, mits 800,40 fr. Ingesteld 27.190 fr. met 3 aren 70 centiaren onder bebouw den grond en hof. Gebruikt door H. Gerard Verbeke, mits 629,40 fr., en deel hof door H. Marcel Verbeke, mits 13,50 frank. Ingesteld 17.900 fr. met 3 aren 54 centiaren onder bebouw den grond en hof. Gebruikt door H. Jules Verbeke. mits 706,75 fr., en deel hof door H. Gerard Verbeke, mits 5,50 frank. Ingesteld 19.3S0 fr. en 3 aren 54 centiaren onder bebouwden grond en bouwgrond. Gebruikt door H. Fiorimond Lannoote, mits 686,55 frank. Ingesteld 30.000 fr. Baan van Gheluvelt naar Zantvoorde. dienstig als BOUWGROND. Ingesteld 5.000 fr. dienstig als BOUWGROND. Ingesteld 4-290 fr. Deze twee koopen gebruikt door HH. Marcel, Gerard en Jules Verbeke en door H. Fiorimond Lannoote, mits 74 fr. 61,65 frank. dienstig als BOUWGROND. Ingesteld 4.090 fr. Gebruikf door HH. Marcel en Jules Ver beke en door H. Fiorimond Lannoote, mits 66,80 frank. dienstig als BOUWGROND. Ingesteld 4.S00 fr. Gebruikt door H. Marcel Verbeke, mits 68,40 frank. Al deze goederen zijn bewoond en ge bruikt zonder geschreven pachtvoorwaar den, mits hierboven vermelde gesplitste jaariijksche pachtprijzen, lasten cn premie van brandgevaar inbegrepen maar niet de gemeentelasten en taksen vervallen de met 1 October maar betaalbaar per semester. Reclit van samenvoeging. UIT OORZAAK VAN VERTREK OVER TE NEMEN Strzek leper. 1. - ALLERBESTE HOFSTEDE, groot 6 ba., één blok. Over name van den inboedel. Matige prijs. V"rij 15 Oogst aanstaande. 2. - GOEDE HOFSTEDE, groot 22 ha., één blok. Kleine overname. Vrij 1 October 1940. Te Koop. 3. - HOFSTEDEN van 4 en 8 ba. Vrij 1 October aanstaande. WOONHUIS met 83 a. land. Seffens vrij. Alle verdere inlichtingen bij JEROME DECONINCK, 33, De Haernestr, IEPER. 1. - HANDELSHUIS, bijzonder goed gelegen voor beenhouwerij, enz., te Le Bizet, 150 fr. per maand, 2. - HUIS met HOF, fruitboomen en 1200 vm. land, te Le Bizet, aan 110 fr. per maand. 3 - Verscheidene WERKMANSWO NINGEN, te Le Bizet, aan 85, 90, 95 fr. per maand. InL bij AUGUSTE LECLERCQ, Henri Durifcreuxstraat 20, Le Bizet. 'EBBBBEBBBBSS3K9B32£BBBBBB3B over te nemen of te koop. Departement SOM ME en OISE. In alle grootten en prijzen. Kostelooze inlichtingen. Schrijven naar ALOIS HUYGHE, Abeele-Gre„,. iaBBBBBEBBBEBBBEaaaSflBBSacaB UIT TER HAND TE KOOP MODERNE BROOD- EN PASTEIBAKKERIJ in volle werking, dagelijks te bezichtigen. Ovens «Depase»; alle machienen met bij- behoorend materiaal (pétrin, brayeur, bat- teuse, speculatiemachien, diviseur). Kan ook overgenomen worden zonder machie nen. Gelegen provincie Oost-Vlaanderen, tuschen Antwerpen en Gent, in centrum van fabriekstad. Inlichting bij M. PIERRE COULIER, Hoofdonderwijzer, Elverdinge. CBBBBHBBESflBBBBEa^QflSBBaSBEB UIT TER HAND TE KOOP STUK BOUWGROND 11 meter voorgevel, schoon gelegen langs den Westvleterensteenwcg, dicht tegen stad Poperinge. InL bij VANDEVOOR- DE MAURICE, Veurnestraat, Poperinge. IB3BB£83S3SSBBBHE!B3Sï8fi3BB£3B OVER TE NEMEN IN FRANSCH-VLAANDEREN Genezen in 15 dagen, gewasroergd zcr.de; regiem of pikuren. Franco Rembours 4U fr met inlichting en talrijke getuigen. Sens Dr Ruply, BeauÜeustr. 2, Estaimpuis Hais SCHOONE EN GOEDE 32 hectaren zaailand en weide; schoone gebouwen. Schrijven onder letters BERNA, ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. ïHaaaussaBssraaBaesissaEEaaas* UIT TER HAND TE KOOP NIEUWGEBOUWD WOONHUIS 4 plaatsen beneden, kelder, 3 karaers bo ven, 2 soorten water, met 8 a. land, be plant met fruitboomen, in center van stad IEPER. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. lEaEasaBrsgBzaanDBXssaEaasaa UIT TER HAND TE KOOP HUIS TE ZONNEBEKE schuur en stallingen, 2 hennenserren, 7001 lands, bijzonder geschikt voor groenten- kweek, hof bezet met fruitboomen. Op 5 minuten afstand van autobusstilstand. Int.Boterstraat 58, leper. iHEBHEanBSBSBSissaiHBHaBaaxss UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS met 1 */2 gemet land gelegen langs den Provensteenweg 6. PO PERINGE. Inlicht, bij den eigenaar RENÉ CHRISTIAEN, Krombeke. IBBBBBBBBEiBSSiSSiflRBSnBlSaiiBSBB KERKFABRIEK VAN ZANDVOORDE-BIJ-IEPER MERKWEERDIGE VENDITIE van ten hove van dc kinders Deleye, te Zarren, wijk Ter rest. Deurwaarder CYR. GEQUIERE. ver blijvende te Diksmuide, zal ten voormel den hove, openbaar te koop aanbieden OP MAANDAG 17 JULI 1939 om 1 ure stipt namiddag, VRUCHTEN: 4 geniete beste rogge, 2 geniete goede tarwe, 7 geniete schoone haver, 1000 kgr. hooi, hoeveelheid strooi. ALAAM: 1 wagen, 2 karren, jumclle, ploegs, houten en ijzeren eegden, oezciaar, driescharre, ijzeren roile, strooimaciiien, aalkuipen en karteclen, harnassen cn zwin- kels, koppelketens, drie gareelen, hanias- seuringen, salette cn alle andere paarden- gerief, haver-, bccten- en chicoreischaven, windmolen, zwijnebakken, bcetenmolen, afroomer Mélottekeern (tuimelaar), kuip- en kerngerief, manden, kanscis, koei- kuipen, ladders, bascule en gewichten, e:l alle andere klein alaam. Verders diltpersen en brandhout. OP DONDERDAG 14 SEPTEMBER '39 om 1 u. stipt namiddag, BEESTIALEN: 6 melkkoeien, 3 jaar- lingveerzen, 3 kalvers, 2 zwijnemoeren, 4 loopers, 50 hennen, 1 vosde ruinuaard 7 jaar oud. VRUCHTEN: 400 roeden aardappelen, 350 roeden beeten. Gewone voorwaarden, komptante beta ling. DINSDAG 18 JULI 1939 te 2.30 u. nanoen, te Woumen. Jonkershove, bij de Weduwe Dcnys-Clauw. Ten overstaan van bevoegde HH. Vre derechter en Greffier. LAATSTE ZITDAG: van GEMEENTE MERCKEM Gerievig, Kloekgebouwd onlangs nieuw, met 9 aren erve, wijk Jon kershove, zuid van de baan naar Hout hulst. Maar ingesteld 20.890 fr. Eigendom Hector Denys-Clauw. Dadelijke ingenottreding. Studie van den Notaris THEVELIN te MEESSEN. laXBBBBBBIIBBBBBBfiBBBBBBBBBBB GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN I NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. - DOE DIT ZONDEK UITSTEL. DANK. OPENBARE VERKOOPING van TWEE SCHOONE te Mcessen, Wulverghemsf.raatje. KOOP 1. HUIS met 19 a. 75 ca. grond en land, sectie A, Nr 85/e en deel van Nrs 87/c en 88. KOOP 2. HUIS met 18 a. 95 ca. grond en land, sectie A, deel van Nrs 87/c en 88. GEBRUIK: huis onder koop 1 met 6 a. 70 ca. grond, is ongebruikt; koop 2 met den lochting van koop 1, samen 32 a„ is gebruikt door Louis Schoolaert-Kempinck, voor 3, 6 of 9 jaar, begonnen met 1 Octo ber 1938, mits 980 fr. 's jaars, belastingen en assurantie aan de eigenaars. Eigendommen van wijlen Marie Gardyn. Recht van samenvoeging. Instelpremie: 0.50%. ZITDAGEN: INSTEL: Maandag 24 Juli 1939 in de herberg «Au Bon Fcrmier», te Meessen; OVERSLAG: Maandag 7 Augusti 1939 iu de herberg A l'Hótcl dc Yillc te Meessen. telkens om 2 uur namiddag. Openbare Verpachting bij Inschrijving van een gelegen te Houtem (leper), sectie A, Nr 258, groot 44 a. 31 ca., ge bruikt door de Kinders Duriez tot 30 Sep tember 1939. Voorwaarden en lastencohier te beko men ter Pastorij van Zandvoorde. In te schrijven vóór 28 Juli. HOOFD-AGENT gevr. v. onmisbare spécialitcit aan vee- en kiekenkw., gemakkelijke verkoop. Hoog loon. Schrijv.L. Lamot, 7, Nieuw- poortstraat, Moeskroen. Voor gepluimde en gekuischte KIEKENS, HENNEN, KONIJNEN alsook voor alle soorten van FIJNE LIKEUREN en GOEDE WIJNEN wendt U in vertrouwen tot: G. D .CUYPER, Tel. S3. Westvleterensteenweg - POPERINGE. Noorden: GOEDE MELKHOEVE, 20 ha., één blok; vrij 1 Maart 1940 Pachtprijs750 fr. d'lia. Normar.die: BESTE HOFSTEDE. 23 ha., prachtige gebouwenvrij 1 Sept. 1940. Pachtprijs600 fr. d'ha. Beide zonder overname. Seine et Manie: GOEDE HOF STEDE, 80 ha., blok. land en wei den; vrij 1 Nov. 1939. Pachtprijs: 2 zakken tarwe d'ha. OVER TE NEMEN Noorden, op 7 km. van Belgische grens: HOFSTEDEN van 10 ha. en 27 ha.; beide seffens vrij. Keus van Hofsteden over te ne men in Belgie. Zich wenden: OFFICE AGRICO- LE, 7 Noordstraat, HARELBEKE. Tel. 224. Studie van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE STAVELE 1. - EEN GERIEFLIJK gelegen in de Zwaanstraat met 2 aren 75 centiaren erve. Onbewoond. 2. - 21 AREN 10 CENTIAREN met eropstaande 1 en 2 uitmakende eenen blok, uiterst wel geschikt voor kiekenkwcelcerij, han delaar en alle andere bedrijven. Zich wenden ter studie van voornoem den Notaris Deeren. OVER TE NEMEN BROOD- en PASTEIBAKKERIJ TE MEENEN, 6 zakken per week. De overlatcr is eige naar. Adres ter drukkerij. Gasthuis straat 15, Poperinge. KOKSIJDE - Te huur op Zeedijk. Modern comfort. Met of zonder garage. Zich wenden: VANDERMARL1 ERE, Juwelier, Groote Markt, IEPER. UIT TER HAND TE KOOP NIEUW WOONHUIS met land, groote fruitboomen. 2 soortrn water, togen stad en statie. POPERINGE. InL bij A. DECROCK, coiffeur, Veurne straat Ha, Poperinge. Landbouwers, weet U al dat ik speciaal gemonteerd ben om SILOS op te richten, en ik die kan maken aan prijzen be'.en alle concurrentie. Verschillende zijn reeds gemaakt, zijn zichtbaar en geven volledige voldoening. Doet intijds uw aanvraag, want de tijd is daar om reeds te zorgen voor den Win ter. Vraagt prijzen en inlichtingen. JEREMIE VERHAEGHE, Bruggestr. 50, POPERINGE. Tel. 170. Voor uw PERMANENTEN in Bou- cletten of Krullen, wendt U tot het van ouds bekend huis CAM. LAROU-SUFFYS Tel. 371. Duinkerkestr. (Watoustr.) 35, Poperinge. Moderne Apparaten. Spoedige be diening. Prijzen25, 35, en 50 tr. SCHOOL voor VERPLEEGSTERS MARIA MIDDELARES bestuurd door de Dames van St-Niklaas, VOORSTRAAT 47-51 KORTRIJK. Aanvragen moeten gedaan worden vóór 1 September. BERICHT JULIEN BULT1NCK-HAUSPIE, ga ragist, Bruggestraat, Poperinge, maakt hierbij kenbaar dat bij hem vanaf 1 Juli, benevens autos en motos, ook alle VELOS, TANDEMS en TRIPORTEURS, enz., zullen verkocht en vermaakt worden. TE KOOP |?erste keus Poeljen, bij Camille Decrock, Veurnestraat, Elverdinge. J^ansv^lo, type «toerisme», splinternieuw, beste merk. torpedorem in achterwiel Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop! Qkkasie Triporteur aan genadige prijs. Bij Camiel Depuydt, Capucienenstraat 98 leper. JJonderd kilo P-aapzaad, groeite 1939, bij A. Vincent, landbouwer te Poelkapellq J«indervoituur, zoo goed als nieuw, 100 fr, cn Weegschaal in goeden staat. Maur, De Wulfstraat 6, Poperinge. ^fsluiting (cloison) met mat glas en deur, 1,75 m. breed, 3 m. hoog, alsook een Binnendeur, 2.10 m. x 0,80 m. Veurne« straat 79, Poperinge. ^joede Naaimachien, dienstig voor schoen- of kleermaker. Casselstr. 4, Poperinge. J^onu men tale IJzeren Poort, verscheidene meters zelfde grillie, diepstig voor af- sluting van villa of weide, enz. In de Vier SeizoenenCasselstr. 7, Poperinge. ^Joede okkasie Coffre-Fort, in nieuwen staat, wegende 750 kgr. Ieperstraat 41, Poperinge. GEVRAAGD om in café te helpen. A ''Unl- vers», bij Devos-Verstracte, Ieperstr. 90, Poperinge. Qoede Meid. voor alle werk. Bij DeCadt* Pylyscr, Albert I laan, 83, Nieuwpoort- Baden. |)EFTIC EN NET MEISJE, 13-20 jaar, om in huishouden te helpen en den stiel van Colffeuse aan te leeren. te Brus sel. Inl. V. Berat, Casselstr. 33, Popering». Qezin, of Moeder en Dochter, voor allt werk in pensioen te De Panne. InL «Windsor», Tempelstr. 3, leper, yier Vrouwen, voor alle werk, In PIctel te Blankenherge. InL «Windsor», Tcm- pelstraat 3, leper. Jongen, 15-16 jaar, om te helpen in v:ns- scherii, a'sook een goede Meid voor alle werk. Goed loon. Kost en inwoon. Zich wenden Costraat 23. De Panne. VRAAGT PLAATS Jongen, 16 jaar, wonende te Langemark, om in boerderij te helpen. Adres ter drukkerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. paerdengeleider-Werkman, kunnende mei ken, liefst rond leper. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. ^hauffeur-Mekanicker en voor alle wtrlfc Adres ter drukkerij. Gasthuisstr., Pop, TE HUUR j^urgershuia, dienstig voor rentenier ol bediende, gelegen Veurnestraat 86. Po peringe. Inlichtingen bij Germain D*. vo^ brouwer, Veurnestraat, 47, Poperinge. Dalberg tDe Fazant», Pottestraat. Po peringe. Zich wenden ter Brouwerij «De Kroon», A, Masschelein-Vcrstraete, Pop. j-Iuis, gelegen in de Priesterstraat te Po peringe. .Dienstig voor allen handel met koer, of en inrijpoort al de Hond- straat. Inl. Bruggestraat, 82, Poperinge. J-Jerb erg Het Brouwershof gestaan cu gelegen te St JuIiaan-bij-Icper, dorp. Inlicht, bij Notaris Rcynaert, Staden. gchcou, gerievig en goed bekend Hotel zijnde het «Hotel Delobelgelegen ie Kemmel, Dorpp'aats. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Jjerberg, «Au Due de Brabant». Itper- straat, Poperinge. Beschikbaar vóór Kermis. InL Boèschepestraat 2, Poperinge. gehoon V/ooiihuis met verdien, hof 10 a. groot, liennenpleiji, 2 soorten water, pacht 75 fr. per maand, gelegen te Re- ningelst. Adres ter drukkerij, Gasbuis- straat 15. Poperinge. gehoon V/oonhuis, voorzien van 2 soor ten water, kelder en hof. Inl. «In den Peereboombij Vai. Van Uxem, Ouder- domsteenweg, Poperinge. £afé Motadina overname, tc leper. Inl. Statiestraat 32, leper. ^foonhui» aan 125 fr. per maand te Po peringe. InL bij Georges Decuvper, Westvleterensteenweg. Poperinge. I^Jelgelegen Burgershui» met hof Cn uit- gangspoort, dicht bij de statieCapron- straat 28, leper. Dienstig voor bakkerij of alle anderen handel. Tc bevragen: Beluik- straat 9, leper. I^enteniershuis, schoon en welgelegen, met hof. langs den Iepersteenweg. Vrij met 1 Oogst. InL Ieperstraat 39, Poperinge. YjJoonhuis, dienstig voor winkel, Potte straat 7, Poperinge. InL bij G. Salomé, Pottestraat 7bis, Poperinge. |Juis met grooten hof, 50 fruitboomen, druivenserre. uitgangspoort te leper. - BevragenJos. Vandenbussche, Statiestr, Helchin. van HENNEN aan 6.50 fr. het kgr, KIEKENS aan 7 frank het kgr, KONIJNEN aan 4,50 fr. het kgr. ALLE SOORTEN KLEIN FRUIT MICHEL WYBO, Tel. 240. te koop ter kweekerij MAURICE DERYCKE, Boezingesteenweg, ELVERDINGE. Goede VERTEGENWOORDIGERS MACHTIGE VERZEKERINGSMAAT SCHAPPIJ vraagt goede VERTEGEN WOORDIGER in verscheidene genieen ten. Schrijven onder Nr 15, ter Drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS Die begeert zijn VLAS met de marbien te laten trekken, wende zich tot JOZEF DEPREZ, landbouwer, Zonnebekesteen- weg, leper. - Tel. 207. Onberispelijk werk aan goedkoope prijs. AUTOBUSREIS naar HOLLAND op Poperinge-Kermis, Donderdag 13 Juli. De liefhebbers die begceren een aange name reis mede tc maken, gelieven zich dadelijk aan te geven en niet te wachten tot den laatstcn dag der aangifte, 9 Juli, bij J. FOLCQUE, Peperstr. 14, Poperinge. lepersteenweg 37 - POPERINGE. ALLERBESTE WOL VAN TROEPSCHAPEN gereed gewasschen, om matrassen te vul len, aan 27 fr. het kgr., bij O. JOYE, WULVERGEM. NICOTINE, gewaarborgd 500" en CUPRACTINE voor de ziekten der hop en aard appelen, te verkrijgen bij: PARASOTE LOUIS, Abeele-Stotio. NAAR RIJSEL HILAIRE HUYGHE, Groote Markt, Poperinge. laat weten dat hij op Vrijdag 14 Juli e. k. naar Rij»el rijdt met zijn autocar, ter gelegenheid van het STIE RENGEVECHT. Bespreekt uw plaat» op voorhand. UVV HENNEN, KIEKENS EN KONIJNEN AAN GEORGES DECUYPER Tel. 99. Weihrlcteremtecnv(Cj» - POPERINGii. Gezien (le Staat dit jaar een premie zal geven bij het aankoopen van een mi,, ...I............ I -II I. MOTOKSPSOEJEE, laat niet na van deze gelegenheid gebruik te maken om XT een dergelijke Mo torsproeier aan te schaffen en wendt U in volle vertrouwen tct het van ouds bekend huls HECTOR ALLAEYS-DUPONT con otructeur POPERINGE. Altijd in voorraad: Okkasie Paardenspullen in goeden ftaat, merk N.D.P., vanaf 800 l 1200 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 5