gelijk nooit te (VERVOLG) Met veel kunstgevoel en brio werd het opgesteld programma uitgevoerd en het talrijk publiek luisterde met veel aan dacht naar het concert en spaarde zijn appiaUs niet. DE FEESTSTOET Kort na twee uur kon de stoet die zich in de Veurnestraat voor het eerste ge deelte en op de Groote Markt voor het tweede gedeelte gevormd had, aanzetten. Na de politie die zorgde voor de goede orde en het regelen van het verkeer werd de stoet ingezet door een groep van vier rulers, uitgedost in een middeleeuwsch pak en gezeten op flinke dieren. De KONINKLIJKE PHILHARMONIE bracht vervolgens het hare bij- om met muziek het eerste deel van den stoet op te luisteren en daarmede een blij gemoed op te wekken bij de toegestroomde me nigte. Het historisch tafereel van de Oude Purperstede uitgebeeld door de leerlingen Van het BISSCHOPPELIJK COLLEGE bracht ons van eerstens af den besten in druk, den indruk dat de gansche stoet puik ineen stak. Het afgebeeld tafereel, cat een talrijke deelname noodzakte, bracht ons voor oogen en in geest de aankomst te Pope- ring» in 't*jaar 1147 van den Abt van Sint-Omaars Leonidas, Leenheer van Po- peringe, toen hij de 1* k.ure naar onze stad bracht waarbij zijn eigen, macht werd beperkt. Die keure teva» de voor rechten en prlvilegieën door den Leenheer toegekend. Het was voor Poperinge het begin van zelfbestuur. Ons werd afge beeld hoe de Abt ontvangen werd door de Corporatien of Gilden der Ambachten, door de Geestelijkheid en het Magistraat d v -tad. T De kostumën door de leden dier groep gedragen, zoowel van de A.bt als van de geestelijken, magistraat, gildeleden als wapenlieden,, waren schitterend. Vervolgens kregen wij de huldegroet en heilwensch namens de bevolking gericht tot der. nieuwen Burgemeester door een groep kinderen van de KI'ECHTENWEE- ZENSCHOOL. Door jongentjes, gekleed in het wit en het zwart, werden zes bree de spandoeken gedragen waarop gedrukt stond, een regel per spandoek, volgend gedicht van onzen stadsgenoot H. Karei Caenen: Roemend op har rijk Verleden Groet, U-huldend, Purperstede; Help ze wedergroot te gToeien, Laat haar handel welir, bloeien En Ir. 't Vlaamsche Peperingen Zuit ge nieuwe Welvaart bringen. De GROEP DER GEMEENTESCHOOL bracht weer nieuw leven. De jongentjes, bloemen^ en vlaggetjes dragend, stapten fier door de straten, al zingend het lied De Kouterjeugd viert haar nieuwe Bur gemeester Daarop volgde de zingende huldegroep gevórmd door de kinders van de aange nomen lagere SCHOLEN DER EERW. ZUSTERS PAULINEN VAN DEN BRA BANT. De meisjes waren uitgedost in kleurrijke en frissche kleedjes en verbon den elkander met guirlandes in bloemen. Een echt feest voor het cog. De hulde aan den Burgemeester door ue onversaagde Grenswachter -'an geen klein gerucht vervaard gebracht d -or de jongens van de KNECHTENSCHOOL ABEELE-POPERINGE or.Ler leiding van Messter Vierstraete bracht ons weer iets nieuws. Al de jongentjes waren gezeten op hun rijk versierde, gepinte en galante velos. De n Oudste flets van Popsvervaar digd en gebruikt te Poperinge i de jaren 1869-1870 (door Knechtenschool Abecle) stelde ons voor op welke wijze in die ver leden tijden de eerste fiets te Abeele werd vervaardigd. Deze stond hoog op drie wie len, waaronder twee zware, in hout sa mengesteld; het moet in ieder geval vrij lastig e.i ongemakkelijk geweest zijn voor den berijder ervan. Deze en zijn groeps- maten waren uitgedost in kleederen van voormeld tijdstip. De praalwagen tan de VINK EN GILDE Hoop op de Toekomstbracht ons ter verbeelding een vinkenzetting en den te rugkeer van de stelling. De wagen was flink opgezet, stond volledig in de werke lijkheid en stelde ons op gelukte wijze voer welke blijheid de vinkenliefhebberij aan haar aanklevers brengt. De praalwagen van de FOOTBALL- CLUB POPERINGE was een voetbal hun Poperingsche kleuren, zaten op den wagen. En nu ONZE POMPIERS. Eerst kregen wij het oude te zien. De ouderwetsche kar met pomp, voortgetrokken door de man nen zelf, materiaal dat thans volledig af gedaan heeft. Ook de oude «tenue", t.t.z. met bouzeronroods halsdoek, enz. waren niet vergeten, zelfs de baarden en snorren ook niet. Daarop de tegenstelling, de nieuwe motorpompen met de brand weerauto, alles up to date Dan kregen we de praalwagen van de Koninklijke Tooneel-Maatsehappij DE ROEYSCHE BARBARISTEN te bewon deren. Uitgedost in rijke kleedij of in een arm pak van schamele Savoyards brach ten de tooneelspelers dier Kamer- van Rhetorika ons een tafereel voor oogen van het volksgeliefd drama Op Gods Genadedoor hen verleden Winter op d? planken gebracht en dat aan het pu bliek menig traantje verwekte. Fijn op gevat. De Jeugdige Hoveniers van de Pope ringsche Akkersgroepgevormd door de jongens van de school HET VOGEL TJE bracht weeral een aangename af wisseling. De kinderen, allen op blokken, in een hovenierspakje, voorafgegaan door de gewestelijke pupegaletooverden ons een weelde van bloemen en voort - brengsten van dc rijke natuur voor. Een oprecht frissche groep. Nu nog een nieuwe bloemenweelde, en wél namelijk door den praalwagen van den TUINBOUWBOND. Een wagentje, voortgetrokken door een poney, begeleid door een man uitgedost in satijn, punt hoed en groote snor, was rijkelijk bela den met een pracht van bloemen en plan ten. Hoe streelend voor het oog ai dat moois. Hoe weelderig al die lelies, reuk erwten, rozen, enz. En daar midden in een kleine guitige snaak met blonde krUllekop. Rond den wagea. meisjes in 't wit gekleed dragende kleine korfjes met allerlei sap pige vruchten. Nu de Hollandsche Boerenbruiloft, kod dige groep gevormd door de Meisjeswee- zenschooi van het SINT MICHIELSGE- STICHT. Een opperbest geslaagde groep. Kleurrijke kleedjes, oprecht typisch Hol- landsch. Op blokjes trekken bruidspaar en bruiloftvierders verder door, al zingend en dansend op accordeonmuziek. Frisch en jeugdig. Daarna de praalwagen van de Kdnink- lijke Kamer van Rhetorika LAN- GHOIRS VICTORINENOp den ach tergrond de voorgevel van een kraaknette Hollandsche herberg, rondom den wagen een omheining waar midden in de groep tooneelliefhebbers der Maatschappij een der meest tintelende tooneelen van het onlangs opgevoerde stuk Julietje van Volendamwordt gegeven. Volendam- mers, jongens en meisjes, die op hun blokken reidansen uitvoeren op maat van muziek cn zang. De Victorinen hebben oprecht eere gehaald van hun wagen. Het CHRISTEN WERKERSVERBOND bracht ons dan een wagen vol praal en pracht, een der puikste van den stoet. Een rijke schakeering van kleuren en harmonische lijnen, die ons op rake wijze wezen op het verzinnebeeld Vrede en welstand in 't arbeidsmidden door Rerum Novarum Voorenaan de wagen de we reldbol met daarop het Christi Kruis ge plant en achter het kruis, staande op een berg van rozen, den vredesengel. De wan den van den wagen waren versierd met biddende maagden. Boven op prijkte in groote letters het woord Vrede Op den wagen zelf werd dan verbeeld hoe door Rerum Novarum meer welstand is geko men in het arbeidsgezin. Volgde dan de praalwagen van de MEL- KERIJ ST BERTINUS Poperinge. ons voorstellende een moderne melkuitbaterij. Alles kraaknet en frisch. De produkten der melkerij werden ons op zco aanlok kende wijze voorgesteld dat wellicht velen ervoor werden gewonnen. In 't Hoppeland van Poperinge door de kinders van de school der EE. ZZ. BE- i NEDICTINESSEN bracht ons terug tot I het echte Poperingsche, tot de tooneelen I die wij telken jare zien en beleven eihde Oogst begin September. Vooreerst de aan komst van de plukkers, oud en jong, in allerlei kleedij; de boerenwagen waarme de de vreemde plukkers worden afgehaald en waarop een accordeonist lustige deun tjes speelt, werd niet vergeten. Vervolgens een groep meisjes met hopperankjes in de hand, verbeeldende den pluk zelf en ten slotte de voorstelling van het feest van den hommelpap. Meisjes in blauwe en roze kleedij, vier rijen van vier, voerden plein. Tot in zijn minste puntjes werd het plein afgebeeld op de platte wagen, j zwierige dansen uit. Deze groep en wagen Alle lijnen waren getrokken, de goals had iedereen bekoord en velen bleven hem stonden wijd open en middenin een nog lang nakijken. prachtige voetbal. Jonge voetballers, in j Maar spoedig werd ieders aandacht ge trokken door den sterk zinnebeeldigen praalwagen van de BOERENJEUGD- BOND, met als onderwerp Tarwe, het Edelste VeldgewasOp den voorgrond, de zaaier die met zwierige hand het ko ren uitwerpt (hier papierlingskes). Ne vens hem de ploeg die de vruchtbare aarde omwoelt. Daarachter het afgemaai de tarweveld, de tarwe in struik opgesteld, heel het huisgezin op het veld aan den arbeid, of aan het nutten van het voe dende en smakelijke brood, en ten slotte de dankzegging aan God door den land bouwer, onder vorm van het zoo zinne beeldige veldkapelleke. Hier hadden we een machtige realistische voorstelling van de tarweteelt en van het landbouwersle- ren. Langs achter den wagen -de letters B. J. B. in kruisvorm, met rondom een versiering met veldbloemen. Dan kregen wé de praalwagen van den CHRISTEN MIDDENSTAND, voorafge gaan door een groep mannen uitgedost in mlddeleeuwsche kleedij dragende de blazoenen van de verschuilende Ambach ten en Neringen van dien tijd. De Fraal- wagen zelf stelde ons op heerlijke wijze een versterkte burcht voor, met wapen broeders en torenwachter, de Vlaamsche Leeuw fier wapperend van op den toren, en middenin de poorter die zijn lieden aanzet tot verdedigen van stad en Vlaan- derland. Na die machtige wagens en groepen kregen wij nu weer Iets licht en frisch, en wel het Meezennestje uitgebeeld in een leuk en prachtig tafereel, door de kinders van de schooi der EE. ZZ. PENITENTEN. Hoe lief die kleinen verkleed ln kleine meesjes, dartelend dooreenspringend, met achteraan het verlaten nestje aan den granskant nevens de hooge struiken. Op recht bevallig en lief. Het werd ten ande re ook zeer gesmaakt door groot en klein. Volgde dan de praalwagen van den BOND DER KROOSTRIJKE GEZIN NEN, ons voorstellende De Weelde van het Kroostrijk Gezin Achteraan, in de hoogte, het klein huisje met in de deur moeder dip zorgt voor het eten en mid delerwijl een oogje houdt op het kleinste in de wieg. Nevens het huisje de opschrif ten Oost West, Thuis Besten Eigen haard is goud waardOp den trap vader die zijn krant leest, beneden grootmoeder die een oogje houdt op de andere kleinen, die stoeien in zand, met pop of ander speeltuig. Wie genoot niet van de speel zucht van de gezonde drieling Couttenye zoo frisch en gezond, op dien wagen? Nu iets meer ontroerends. Op een breeden band vorenaan het op schrift: Ginds liggen hun lijken als zaden in 't zand, Hoop op den oogst, O Vlaanderland gevolgd door een lange groep meisjes, ge kleed in het blauw met purperen strikken en ceinture, dragend twee per twee in een lange rij, platen waarop de namen der Poperingsche Oud-Strijders, gesneuveld onder den oorlog, per vijf of zes, gedrukt waren. Bij het voorbijtrekken dier groep voelde iedereen als een zindering door het lichaam, en met ingetogenheid werden de stadsgenooten die gevallen zijn voor het Vaderland herdacht. Deze dankbare en piëteitsvolle hulde aan de Poperingsche gesneuvelden, groep gevormd door meis jes der EE. ZZ. PENITENTEN, liet den diepsten indruk na bij alle toeschouwers. Na de hulde aan de gesneuvelden volg de als er bijhoorend de praalwagen van V. O. S. - B. V. O. S., met vorenaan de verzinnebeelding van de Maagd van Po peringe die de namen der Poperingsche gesneuvelden inbeitelt in den IJzertoren, dit uit dankbaarheid van wege de V. O. S.-sen om de beslissing door het Stads bestuur hieromtrent getroffen. Op den achtergrond een rijzige naboot sing van den IJzertoren met rondom het IJ tel V cld bezaaid met kleine zwarte üruisjes, als zijnde de graven onzer Vlaamsche gesneuvelden. Na den wagen werd een IJzer-Helden- kruisje gedragen zocals er zooveel betaald wem en door de Vlaamsche jongens tij dens den oorlog als hulde aan hun geval len maasers, maar die bijna allen werden vernietigd en stukgeslagen. De Hulde van de Volkeren aan het Vredesideaalwas een heerlijke groep ge vormd door de kinders der school der EE. ZZ. BENEDICTINESSEN en enkele bereidwillige JUFFERS UIT STAD. Hij stelde ons voor een gansche schaar Juf fers met de nationale kieederdracht en het vaandel van alle beschaafde landen. Zin nebeeldige groep in den vollen zin van het woord. Deze groep ging samen in eenheids-ge dachte met den praalwagen van de K. V. V. die waseen Hulde aan den Kam pioen van den Vrede, Paus Pius XII Langs voor op den wagen hadden wij een afgebeelde wereldbol met rondom een blanke, een roodhuid, een zwarte en een gele, die de vier groote rassen der wereld voorstelden en hulde van hun ras brach ten aan de H. Vader, statig gezeten op een machtigen troon, met boven het hoofd de duif van den vrede en de Pauselijke Wapens. Een sierlijke en prachtige wa gen. Dit was het Slot van het eerste deel. Daarop volgde onmiddellijk het tweede gedeelte van den stoet bestaande uit af gevaardigden en vaandels van de Pope ringsche Gilden en Maatschappijen. Voor op de Katholieke Harmonie Ste Cecilia die flinke stapmarschen als vreugdetonen deed weergalmen; vervolgens de vaan dels en leden van de Schuttersgilde Wil lem Teilde Gaaiboldersgilde De Vlaamsche Leeuwmet voorop een op schrift De Gaaiboldersmaatschappij De Vlaamsche Leeuwbiedt den achtbaren H. Burgemeester de wenschen van veel geluk op zijn beStuursbaandan de Visschersgilde St'Pipter de Gaaibol dersgilde Dé Wafe' Tbpboldcrs de Gaaiboldersgilde St StefanusCe Handbooggilde Et' Sebastiaande «Wafe Bookers bëstaande Uit een groep rook-rs met groote pijpen en hoogen gi bus n met vaandel ën opschrift Hulde aan heen Burgemeester vervolgens de Vinkeniersgildé Hoop op de Toe komst met vaandel gedragen te paarde door den Koning van de Maatschappij, de Gaaiboldersgilde De Lustige Gaai bolders»,de Maatschappij «Jong Po peringe de Boldersgilde De Ware Vriendende Voetbalclub F. C. Po peringe de Koninklijke Kamer van Rhetorika Langhoirs Victorinen- den Tuinbouwbond; de Koorzangmaat schappij Peter Benoit Kringhet Davidsfonds, de Koninklijke Tooneei- maatschappij «Roeysche Barbaristen het Kristen Werkersverbond, de Boe renbond, de Kristen Middenstand, de Maatschappij Vereenigde Briefdra gers van leper en Poperinge de So cialistische Groepen en de Socialistische vrouwenbond uit stad, ide Oudstrijders volk n-.ede te leven, ten einde hen, van V. O. S. en B. V. O. S. met opschrift: Liever installatie dan Mobilisatie de Gewestelijke Onpartijdige Invaliedenbond met auto met versieringen en naam van het Verbond, het Nationaal Verbond der Belgische Oudstrijders, de Verbroe dering der Rijkswacht sectie Ieper-Pope- ringe, de Oud-Wapenbroeders Leo- poldisten», dan het Nationaal Verbond Oorlogsinvalieden, de Nationale Strijders- bond en de Nationale Vuurkruisenbond. Deze drie vereenigingen waren voorafge gaan door drie ruiters met bondsvlaggen wijl een auto de grootinvalieden vervoer de. Als slot van den stoet, vier opetl rij tuigen en een auto met de stadsoverhe- den. In het eerste rijtuig zaten H. Burge meester Dr Van Walleghem, de HH. Sche penen Cassiers, Léfebvre en Sansen. In het tweede rijtuig hadden plaats geno men de HH. Stadssekretaris Couttenler en de HH. Gemeenteraadsleden Bossaert, Vancayzeele en Devos. In het derde rij tuig zaten de HH. Igodt, Arthur Lahaye, Bouckenooghe en Nestor Lahaye. In het vierde bemerkten we de H. Stadsontvan ger Dezuttere, de KH. Beheyt en Bataille, leden van de C. O. O. en den H. Fiers, Secretaris van de C. O. In den auto hadden plaats genomen de KH. Vrederechter van Merris, de H. Minne A., Ontvanger der C. O. O. en de H. Han- nebouw Jos., deurwaarder. Tot slot leden van de Openbare Orde. Van op den toren van St-Bertlnuskerk wordt het feest aangekondigd door blijde trompetgeschal. Fier wappert de Zwar te I.eeuw voor het eerst op onzen toren, wijl op dc andere hoeken prijken de Nationale Vlag, de Pauselijke Vlag en de Poperingsche Vlag. Iedereen bewonderde geestdriftig do prachtig geslaagde folkloristische groen van den Koppepluk. voorgesteld docr de srhoolkindcrs der EE. ZZ. Benedictines sen. liet was wel een der groepen die het meest bijval verwierf. Ps V.O.S.sen van Poperinge zijn het Stadsbestuur dankbaar omdat de namen van hun gesneuvelde makkers in den IJzertoren zullen prijken. Daarom dit Kruis van Hcldenhulde i> in den stoet met de Maagd van Poperinge die dc na men in de Crypte beitelt. De prachtwagen van het Christen Werkersverbond voorstellend Vrede en Wel stand iu 'I Arbeidsmidden door Rerum Novarum met vorenaan de Vredesengel, Dc Heer Burgemeester Dr Van Walleghem met zijn Schepencollege: aan rechterhand Heer Cassiers en Heer Lefebvre; links Heer Sansen eji Heer Couttenier, Gemeentesecretaris. De praalwagen van den Christen Middenstand dragende de blazoenen van <1 verschillende Ambachten en Neringen. En Poperinge vierde zijn Katholieken Burgemeester lijk te Poperinge nooit een Burgemeester gevierd werd. Buizende toeschouwers van Poperinge en Omlig gende kwamen den stoet bezien cn ver klaarden begeesterd dat sedert den oorlog nog nooit zoo kunstvoile stoet hier te zien was! Onder het voorbijtrekken van den Stoet werd den Hr Burgemeester door tal van kinderen uit ieder schoolgroep, en af gevaardigden van Maatschappijen, prach tige bloemtuilen aangeboden. Bangs heel den weg werd den Hr Bur gemeester hartelijk toegejuicht en met luide handgeklap begroet; meermalen moest de koets stilstaan om aan kinderen toe te laten den Heer Burgemeester op zijn doortocht een bloemengarve aan te bieden. Heel vriendelijk beantwoordde de Heer Burgemeester op heel den weg al deze hulde- en vriendschappelijke be tuigingen. De stoet die zich gevormd had in de Veurnestraat en Markt volgde volgenden weg: Iepcrstraat, St-Jorisstraat, Brugge- straat, Paardenmarkt, Guido Gezellestraat, Groote Markt, Vlamingstraat, Berten- plaats, Boeschepestraat, Keer van den Ommegang, Casselstraat, Noordstraat, Gasthuisstraat en eindigde op dé Groote Markt, Juist 4 kilometer. Op den ganschen doortocht stond een massa volk opeengepakt. Terug op de Groote Markt toegekomen stapte de Heer Burgemeester uit zijn rij tuig om de bloemen, die hem overhandigd werden, neer te leggen aan den voet van het gedenlctéeken aan onze Gesneuvelden. Tijdens deze nederlegging werd door de Koninklijke Philharmonie het Nationaal Lied gespeeld en vervolgens de Vlaam sche Leeuw» door de Katholieke Har monie; MONSTERLOSLATING VAN DUIVEN Wijl de Heer Burgemeester dan terug instapte en naar het Stadhuis trok werd overgegaan tot de monsteruitlating van duiven. In de streek van de echte dui- venliefhebbers dient ieder feest door zulke loslating opgeluisterd. Hoe lief die kleine diertjes, die met hon derden vliegensvlug de talrijke manden verlieten en dan bleven cirkelen hoog in de lucht tot allen de goede richting had den gevonden. Nu en dan schoten benden uit in alle richtingen, terug naar het hok. HULDE- EN DANKBETOOGÏNG Intusschen waren de Heer Burgemees ter en andere overheden aan het stadhuis aangekomen en bestegen de eeretribune opgetimmerd voor den grooten ingang. Al het volk dat langs den doortocht de stoet in oogenschouw genomen had was thans bijeengestroomd op de Groote Markt zoodat deze zwart van het volk zag. REDE VAN HEER SCHEPEN CASSIERS Door H. Cassiers Julien, Eerste Sche pen, werd dan volgende rede uitgespro ken: Hooggeachte Heer Burgemeester en beste Vriend, Vandaag heeft onze geliefde stad haar schoonsten feestdos aangetrokken, aan alle huizen en gebouwen wapperen veel kleurige vlaggen, overal is het een weelde van bloemen en kransen, vreugde en blijd schap straalt uit de aangezichten om het aanstellen van onzen nieuwen Burge meester. De bronzen stemme onzer klokken, de grootsche triomfbogen, de talrijke op schriften brachten U reeds de hartelijke welkomgroeten en de heilvolle wenschen onzer gansche Poperingsche Bevolking. Gansch Poperinge viert heden met hart en ziel. Burgers van alle standen en van alle denkwijzen gaan vandaag hand in hand en spannen broederlijk hunne beste krachten in, om U, Heer Burgemeester, op de meest luisterrijke wijze, hunne diep ste tevredenheid en rechtzinnige hulde te betuigen. En daarover zal te Poperinge wel nie mand verwonderd zijn. Wie immers, kent er niet onzen goeden en braven Dokter Van Walleghem? In zijn doktersambt, door zijne grondige we tenschap en grenzelooze toewijding, ir. zijn burgersleven, door zijne rechtscha penheid en zijne gulhartigheid, heelt hij het vertrouwen zijner zieken en de gene genheid zijner Stadsgenooten, sinds vele jaren reeds, gewonnen en behouden. Heer Burgemeester, gij, die tot nog toe, voor uwe zieken, de goede, edelmoedige en verkleefde Dokter waart, zult ook van zen plechtigen dag de medewerking vau iedereen. Ik heb betrouwen in de Voorzienigheid Gods dat zij mij helpen zal in deze zwart taak die mij vandaag wordt opgelegd, tot heil en welvaart van al de Poperinge- naren. Leve Poperinge. Beide redevoeringen werden haitelijk toegejuicht door de menigte, waarna Heer Burgemeester en Overheden naar de kic:t trokken om de cantate te aanhoorpn. DE HULDECANTATE Door den Peter Benoit-Kringwerd intusschen op de kiosk een huidecantate aan den nieuwen Burgemeester uitge voerd. Het koor en bijhoorend orkest stond onder de kundige leiding van den Hr Roger Claus. Deze uitvoering genoot veel bijval van» wego het talrijk publiek en Hr Burge meester ging den leider en de uitvoerder» dan ook van harte bedanken en geluk» wenschen om de gegeven uitvoering. DE OFFICIEELE ONTVANG £1 OP HET STADHUIS De officiecla ontvangst die onmiddellijk na de uitvoering der cantate volgde, werd gehouden in de tróuw zaal "van het stad huis, zaal die rijkelijk was véVsierd eu be- vlagd en belegd met zWate tapijten. Alle overheden die de feesten "hadden "gevolgd kwamen defl Heer Burgemeester Dr Joz. Van Walleghem'van harte gehik wenschen. Voor allen had Kr Burgemees ter een vriendelijk woord ..en bedankte gulhartig om de hein gébrachte hulde. Een lekker glas wijn 'en een' geurig» eigaar werden al de aanwezigen aangebo den door de goede zorgen vr.n SklncUe» Hótel Poperinge Onder de aanwezigen merkten wij o. m. op. buiten de Heeren die reeds den smet volgden in koets of auto, de Z. E. H. De ken van Poperinge, de ;Zr E...H. Joyo, Pas toor op O. L. Vrouw ^parpchic, Z. E. II Boone, Principaal van het, Bisschoppelijk College alhier, de HH. Volksvertegenwoor digers Vander Ghote en De Man, de HH. Burgemeesters Vande Cai\de]aerc van Wervik, Bouten vaipyiamert'ihge, Dejon- ghe van Watou. baron d'Udekem d'Acoï van Proven, Lamerant van Reningelst, cie HH. Lermytte. Emicl en. Lefebvre, Schepe nen van, Pro ven, de E. H. Verbouwe, On derpastoor op O. L. Vrouwparoeliie en Proost van het Christen Werkersverbond, de H. Heylbrouck. gewezen Bestuurder van de Katholieke Harmonie te Poperin ge. de Hr Staelen. Schoolopziener, de IL Wullus, Bestuurder der Middelbare School, de H. Desmadryl, Schoolhoofd der Ge'meenteschool te Poperinge, de H. Vier straete, Schoolhoofd te Abeel?, do Hr Devloo, veearts; verders talrijke leden van het Onderwijzend Personeel lüt stad, talrijke Voorzitters van Poperingsche Maatschappijen, de Bedienden van het Stadhuis, enz. Na wgt gemoedelijk onderhoud tu> schen de aanwezigen, nam Hr Lefebvre liet woord om in naam van den Gemeen teraad den Hr Burgemeester Dr Joz. Van Walleghem hartelijk welkom te wenschen bij deze eerste ofïicieele ontvangst en drukt Spreker de hoop uit dat, zooals tot nog toe ls gebeurd, de beste betrekkingen zullen blijven heerschen in den Raad en wenscht den Hr Burgemeester nogmaals een hartelijk proficiat. Leve Burgemeester Dr Joz. Van Walle ghem! roept spreker uit en stelt een heil dronk voor op een vruchtbare loopbaan als Burgemeester van H. Dr Van Walle ghem. H. Burgemeester dankt hierop om r.l de hulde die hem dien dag werd gebracht en verklaart die hulde niet aan te nemen voor hem persoonlijk maar als een hulde gebracht aan den-Burgemeester; hij ver zekert dat hij zijn beste krachten zal wij den tot den groei en den bloei van de ge liefde stad Poperinge. HET KUNSTCONCERT DOOR DE KONINKLIJKE STADSKA RMONIE VAN ROESKLARE Wijl de ofïicieele ontvangst nog ten volle voort werd gezet betrad dc Konink lijke Stadsharmonie van Roeselare de kiosk om het aangekondigd programma uit te voeren. Deze muziek, onder de kundige leiding van den H. Karei Descheemaeker, be koorde de talrijke omstaanders om het gevoel en de kunst die dc Bestuurder en de Muziekanten in de uitgevoerde stuk ken wisten te steken. Een druk applaus viel dan ook deze harmonie verdiend ten déele. Indrukwekkende groen! De 129 jonge stadsgenooten gesneuveld ais Strijders in den grooten oorlog, worde" herdacht en hun naam wordt ge dra een door de school kinderen der EE. ZZ. Penitenten. Me nige traan van ontroering werd wegge vaagd toen deze roerende groep voorbij trok. God spare ons van oorlog! nu af aan, de echte Burgervader zijn, in den verhevendsten zin van dit voord, 't is te zeggen de Burgemeester van iedereen, rijk en arm, en van welke gezindheid ook, met als eenig doel, den bloei en groei on zer Stede en de welvaart van al onze me deburgers van gelijk weikon stand. En dit, wij weten het allen, vraagt een opoffe- ringsgeest en eene onbeperkte toewijding. Maar niemand ook twijfelt er aan, of Gij met eere en waardigheid, de glansrijke reeks onzer Poperingsche Burgervaders zult voortzetten. Poperinge, hoofdstad van het vermaar de Hoppeland, bekleedde altoos eene waardige plaats in de rij onzer West- Vlaamsche Steden. Welvaart en voor spoed, Rust en Vrede, Werkzaamheid en Ondernemingskracht, vonden hier steeds een dankbaar terrein, Taal en Zeden dei- voorouders bleven er in eere. Onder uw Bestuur, Heer Burgemeester, zal Poperinge zich zelf waardig blijven. Gij, die zooveel menschenkennis bezit, die dagelijks met raad en daad, hulp en bij stand weet te verleenen, die zoo goed den ader- en polsslag van ons leven nagaat; gij ook zult weldra den harteslug kennen van onze Stad, hare behoeften en verlan gens, hare verwachtingen en idealen. Vol liefde en genegenheid, zult Gij man moedig streven voor haren bloei en voor uitgang, voor haar zedelijk cn stoffelijk welzijn. Alle Burgers zullen voor U gelijk zijn en met uw vriendelijk woord en uwe ingeboren minzaamheid zult Gij hen steeds ten dienste staan. Heer Burgemeester, om te sluiten, druk ik den vurigen wensch uit-, U nog vele ja ren aan het hoofd te zien onzer.Stad. Mochte God U mildelijk zegenen en bij staan in de uitoefening van uw verheven ambt. Aldus zal het Burgemeesterschap van Dokter Van Walleghem eensdaags met gulden letters aangeschreven worden ln de vrome geschiedenis onzer duurbare Poperingsche stede. Leve lang onzen Burgemeester. AANSPRAAK VAN DEN HEER BX-RGF.MEESTEK Hr Burgemeester Dr Van Walleghem be dankte dan om de hulde door stad en overheden hem gebracht in volgende be woordingen Mijne beste Medeburgers van Poperinge, Dames en Heeren, Diep ontroerd door die prachtige hul diging die mij te beurt valt is mijn eerste woord een woord van welgemeende erken telijkheid en dank. Dank aan de Heeren van de Feestcom missie, dank aan allen, groote en klein, die aan dit prachtig feest hebben mede gewerkt en deelgenomen. De prachtig bevlagde en versierde straten en wonin gen, die praalbogen, die heerlijke indruk wekkende stoet, waaraan gij allen Pope- ringénaren eensgezind hebt medegeliol- pen, leveren mij de getuigenis van de ge negenheid en de geestdrift waarmede gij deze huldiging tot stand hebt willen bren gen. Ik ben verheugd vast te stellen dat U allen, Poperingenaren, zonder onder scheid hebt willen deelnemen aan dit feest en dat alle gezindheden hier thans vereenlgd zijn. In den geest dezer eensge zindheid wensch ik er op te steunen dat al dien lof en al dat huldebetoon niet wii aanzien als gericht tot mijn persoon maar tot het hooge ambt van burgemeester dat mij werd opgedragen. Ik beloof U deze hulde altijd indachtig te zijn en al mijne beste krachten veil te hebben voor 't be lang en 't heil van al de Poperingenaren. Ik zal de burgemeester zijn van allen, van groot en klein, van arm en rijk, van gelijk welke politieke partij zij ook wezen. Ik zal trachten te samen met de Heeren Schepenen en Gemeenteraadsleden die mij allen hunnen steun beloofd hebbèn, de stad vredelievend te besturen in eene breede geest van verdraagzaamheid, tot welzijn van eenieder. De eerste en hoogste plicht van den burgemeester is nog boven alles te zijn de strenge hoeder van de godsdienstige, cul- tureele en materieele belangen van de volksgemeenschap. Uit alle kracht willen wij de welvaart betrachten van geheel de bevolking in al hare godsdienstige en ze delijke belangen. Wij zullen met evenveel geestdrift de cultureele belangen van onze Vlaamsche bevolking nastreven.. Wij zul len ten derde onze bekommernis laten gaan naar de stoffelijke welvaart van ons geliefde Poperinge in al de standen zij ner bevolking, zoo werkman als midden stander, zoo boer als burger. Voor zulk programma vraag ik op de-

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 6