p IOZ. VAN WALLEGHEM Groote Prijs Poperinge Sportief Kriterium der Hoppestreek LOTERIJ PLECHTIGÉ INHULDIGING EEN MIILIOEN 20.000 fr. 25.000 fr. 100 tot 10.000 frank Dl VOLGIHDE TREKKING SOCIAAL HULPBETOON,, v* van den Heer als Burgemeester van Poperlnge DE LEUVENAAR THEO VAN OPPEN WINT DE EERSTE BEROEPSRENNERSKOERS TE POPERINGE STAD POPERINGE voor Juniors B.W.B. WIELRIJDEN en Grocte Prijs Sigaretten St MICHEL De 7* Snede 1939 stelt in uw bereik 50 Loten van 25 Loten van 25 Loten van 100 000 fr. Hel super-greet lot van en 61.200 loten van zal geschieden einde der maand opnieuw in het Groot Paleis der Watertentoonstelling te Luik. VOETBAL "SOCIAAL HULPBETOON,, KOSMOS TOERISME 10* JAAR 'VERVOLG) Binst het uitvoeren van het program- jna waren Burgemeester en talrijke an dere overheden de kiosk genaderd om nog aooveel mogelijk van de heerlijke muziek te smaken en terecht bracht H. Burge meester dan ook een verdiende hulde en dank aan Bestuurder en leden der Har monie. Poperinge aal die harmonie ongetwij feld nog graag terugzien. HET CONCERT DOOR DE pOPERlS'GSCHE ACCORDEONNISTEN Accordeonmuziek is steeds een volks muziek en het zal dan ook niemand ver wonderen dat het prachtig concert uitge voerd door de Poperingsche Accordeon- nisten - bij het talrijk toegestroomde pu bliek terecht een bij zonderen bijval tv beurt viel. I Or.der de beste leiding van den Heer t Marcel D'Heere heeft deze nog jonge ac- cordeonriiuziek een puike uitvoering ge geven, waarin veel gevoel stak. Dat de uitvoering een oververdienden bijval ge noot bewees het langdurig applaus na ieder gespeeld stuk en het bls-geroep na de steeds door de Poperingenaren geliefde Poperingsche Marsch van den gewezen en vooroorlogschen Bestuurder van de Katholieke Harmonie van Poperinge Heer A. Dierickx. Keer Burgemeester Dr Van Walleghem drukte dan ook aan den Eestuurder en Spelers zijn beste gelukwenschen uit en dankte hen 0111 de hulde en medewerking van deze jonge vereeniging gebracht aan dit feest. HET BANKET De groote feestzaal van het stadhuis was te dier gelegenheid flink opgesmukt door het Huls Lerouge uit Ooigem, dat er waarlijk een handje van weg heeft van Versieringen. Het banket, opgediend kort na 18 uur, bracht een lfiO deelnemers bijeen. Op dc eereplaats zat natuurlijk de nieu we Burgemeester Hr Dr Joz. Van Walle ghem. Aan zijn rechterzijde hadden plaats genomen de Z. E. H. Deken Hans- sens, Mevrouw Dr Joz. Van Walleghem, Z. E. H. Jove, Pastor op O. L. Vrouwpa rochie. Hr Dr Antoine Van Walleghem, geneesheer te Zonnebeke, Hr van Merris Leon, vrederechter. Aan de linkerhand van Heer Burge meester hadden plaats genomen de HH. De Man en Vander Ghote, Volksvertegen woordigers, Juffrouw Anna Van Walle ghem, zuster van Hr Burgemeester. Z. E. H. Deryckc, Pastor op St Janr.parochie en Hr Colpaert, schoonbroeder ran den Heer Burgemeester. Verders namen deel aan het banket de meeste Hceren tegenwoordig op de offi cieel? ontvangst. Wij bemerkten verder nog de H. Vandromme, burgemeester van Westouter, talrijke geneesheeren, advoka- ten, apothekers en andere vooraanstaande personaliteiten uit Poperinge en omlig gende, ook enkele dames, enz. De spijzen en wijnen Heten zich opper best smaken. Alles was om ter lekkerst. De gerechten we den dan ook duchtig aangesproken. Soep, vleeschpastei, runderbra met groen ten, kiekens met salade en het gebak (maakten om ter best. De tafelhouder Leon Laconte haalde groote eere ven zijn werk. Op het einde ven het banket werden dan nog enkele redevoeringen en heil dronken gehouden. Hr SCHEPEN CASSIERS JULIEN zeh» de recks in, ln volgende bewoordin gen: TTwecrdc tleeren, Mevrouwen, C Mijnheeren, Dit plechtig feestmaal ter eere van on- ien Katholieken Burgemeester Vr 1 Wal leghem. mag niet besloten worden, zon der dat ik. in naam van de zoo velen hier aanwezig en van de gansche Poperingsche Bevolking. é?n heildronk brenge aan Zij ne Heiligheid Paus Pi us XII. Dat de Goéde God. onzen roemrliken Opperherder vele en zegenvolle jaren be- houdde. aan het Hoofd onzer Katholieke Kerk en Hem toelaatte. de verwezenlij king van Zijn zoo verheven ideaal Opus J'r.titlre Pax Vrede door Gerechtig heid te verwezenlijken. In naam van ons allen breng ik ook een h- iclronl: aan onzen gél'ofdert Vorst, Koning Leopold III, en betuig Hem bene vens onzen dank om de benoeming van Dokter Van Walleghem als Burgemeester van Poperinge, ook de verzekering van d" onwankelbare trouw, van de diepe ver eering, en van de warme liefde van de gansche bevolking. Wij s"haren ons allen, in deze tijden 'Tan onrust'en onzekerheid, rond onzen jeugaig-n maar zoo schranderen Koning, die van jongs af reeds, zijne kinderen leeri tot het volk t; gaan en met het Tolk mede te leven, ten einde hen, van nu af, voor te bereiden tot deze heerlijke maar lastige taak Steeds vooruiten vooral De welvaart en de vrijheid van ons duurbaar Vaderland Heil Paus Pius XII. Peil Koning Leooold ITT. Heil de Koninklijke Familie. Hr SCHEPEN LEFEBVRE HILAIRE nam ds»rna het woord en sprak volgende rede uit: Heer Burgemeester, E -meerde Ilecren, Dames, Juffers en Heeren, Het is met een zekere ontroering, dat lk op dit oogenblik het woord tot U richt, doch ik mag U verklaren dat deze weinige woorden, de uitdrukking zijn van mijn Innigste wensch en vurigste hoop ten op zichte onzen Burgemeester en alle Mede burgers onzer stad. Ik hoop dus dat het God believe, aan den Heer Burgemeester te verleenen een vruchtbare loopbaan, en de noodige moed om deze zware taak eervol te vervullen, en Wederkeerig denk ik dat hij zal mogen rekenen op de goede verstandhouding en medewerking van allen die het met het welzijn van de stad en het volk goed mee- ben. Ik wensch hem dus hartelijk geluk en roep uit: Leve lang onzen Burgemeester te midden zijn volk welke hij lief heeft, en moge hij ook in volle kracht en ge zondheid werken tot heil van stad en volk, en drinken wij op de gezondheid van on zer geliefden Burgemeester. Drama was het de beurt aan Hr SCHEPEN SANSEN VALEER, die verklaarde verheugd te zijn de Fami lie van Heer Burgemeester en bijzonder lijk Mevrouw Van Walleghem te mogen gelukwenschen. Hij drukte de wensch en de hoop uit dat, bij het beredderen der «trekzaken, steeds dezelfde samenwerking en eensgezindheid zou bestaan als op de- ten dag, dit ten bate van alle ingezetenen. Hr ADVOKAAT ARTHUR LAHAYE bracht vervolgens hulde aan den nieuwen Burgemeester Dr Joz. Van Walleghem. Spreker herinnerde er eerst aan dat feeds zooveel hulde en lof toegezwaaid Werd aan den nieuwen Burgemeester en dat de vorige sprekers hierin waarlijk gulzig zijn geweest en waarachtig bijna het wierookvat hebben uitgeput. Toch Wtirte hij die gebrachte hulde nog aan vullen. Graag had hij de eerste willen zijn Om hem hulde te brengen, doch zijn hul degroet zal nu slechts een herhaling klin ken zijn van wat vorige sprekers reeds hebben geuit. De hulde die den Hr Bur- lemeester op den ganschen doortocht en °u nog werd gebracht wil hij aanvullen met een diep gemeend en rechtzinnig pro ficiat en huldegroet van hem en alle raadsleden. Spreker herhaalt dat dit slechts een hernieuwing is van de jubel en heilkreten langs den doortocht ge- wenscht en van de blijken van lof en wel kom geuit aan taln.'Le drempels. Heer Dr Van Walleghem i .edert den oorlog steeds een sympathies man geweest, die zijn zieken steeds in de mate van het mogelijke heeft bijgestaan, die vriendelijk was in gesprek en raadpleging en die nu als burgervader ongetwijfeld ook dc min- bedeelden zal indachtig zijn. De nieuwe Burgemeester za! een waardige onvolger zijn van zijn voorganger, vijlen Hr Bur gemeester Nestor Lahaye. Heer Advokaat A Lahaye brengt aan Hr Burgemeester Dr Van Walleghem dan ook een diepge voelde hulde en \rén.>cht liem nog vele geluk volle jaren. VOLKSVERTEGENWOORDIGER li -D. DE MAN i de volgende redenaar. De Hv Volksvertegenwoordiger brengt den nieuwen Burgemeester zijn hartelijk ste gelukwenschen en biedt hem de ver zekering dat hij steeds op hem zal mogen rekenen voor het verleenen van steun zoo stappen ten bate van Poperinge zouden moeten gedaan worden. Zoo noodig zal hij te Brussel ter plaatse zelf de stem van Poperinge laten hooren. De belangen van Poperinge zal hij steeds ter harte nemen en verdedigen. Spreker verklaart ook diep getroffen te zijn geweest door de eensgezindheid waarin dit feest werd gevierd en ziet daar in een goed voorteeken voor een Quuvza- men vrede in de stad. Soms zullen c-r wel lastige oogenblikken komen, maf de Hr Burgemeester zal die zekerlijk overwin nen. Hand ln hand is spreker V-v iu sa men te werken met den H) Burgemeester en, lnvolle solidariteit, en de oelangen van de stad Poperinge zullen bij hem steeds een vollen steun vinden Z. E. H. DEKEN HANSSENS HET VUURWERK Het vuurwerk afgeschoten door het van ouds bekend Huis Deriemaeker uit Ar- dooie was effenaf prachtig en werd zeer gesmaakt door de groote menigte die op de Groote Markt was toegestroomd. Deze zag waarlijk zwart van 1 et volk. Tot laat ln den avond werd de feest viering dan nog voortgezet. Poperinge kende op Zondag 2 Juli 11 een onvergetelijke!» dag die in ieders ge heugen geprent zal blijven. Alles liep opperbest van Stapc: Gansch het feest wes prachtig en heerlijk. Leve lang Burgemeester Dr Van Walle ghem en mocht hij nog vele Jaren stad en bevolking naar vrede en welvaart lei den, dit is onze beste wensen. Co>— JAAR- EN OPSCHRIFTEN OPSCHRIFTEN Christen Volkshuis: Nooitnog wapperde d- \'"hg Illijder dan op dezen dag; Nooit nog klonk uit ieders mond Guller welkom in het rond: 't Christen Volkshuis viert ook feestt Want de nieuwe Burgemeester Heer Van Walleghem gewis Werkmansvriend in l'operingc Is, Poort Rekhofstraat: 't Rekhof dat in vroeger dagen Popering's bloei aanschouwen mocht, Waar men al de lakens rekte Die 't getouw had afgewrocht, Laat nu weef- en werkstoel varen! Juichend wenscht U elkendee Rek, als vader onzer steê, 't Leven vele veie jareul Bij Cyriel Osdey: In dc kommervolle dagen Wil steeds Burgemeester dragen Kloek cn sterk uw zware plicht Dit vraagt U mijn klein gedicht. Bij Gaston Vandermarüepe: Welkom, achtbare Burgervader, Aanvaard onzen besten groet, Mocht gij hier nu lange jaren Ons geven goed bestier Tot heil der Poperingenaren En van eenieder hier. Bij Wed. Ars. Gouwy: neemt vervolgens het woord en spreekt in Ooor net verlies van mijn Vader, innig volgenden zin: Op dezen dag der inhuldiging van Heer Burgemeester Dr Van Walleghem is het redelijk dat de geestelijkheid der drie Parochies hem ook hartelijk gelukwenscht en hulde brenge. Burgemeester en Gees telijkheid hebben ieder een eigen invloeds feer en -veld. maar kerkelijk en burger lijk gezag moeten samenwerken want zonder deze samenwerking kan er geen openbare orde, openbare zedelijkheid en algemeene welvaart bereikt worden. De Z. E. H. Spreker verklaart overtuigd te zijn dat deze samenwerking en de be trekkingen steeds hartelijk zullen zijn ten bate van Poperinge en dezes bevolking. Geestelijk en Burgerlijk Gezag zullen wederzijds hun beste krachten ten beste geven voor ons volk. Hr VANDERGHOTE, VOLKSVERTE GENWOORDIGER EN BURGEMEES TER VAN IEPER, brengt dan den nieuwen Burgemeester de beste gelukwenschen en hulde in naam van al de Burgemeesters van het Arron dissement leper. Heer Burgemeester Dr Van Walleghem heeft een zware taak op zich genomen, vol verantwoordelijkheid: hij moet orde handhaven in de stad. Daarom moet hij zijn een ware burger vader. Ieders belangen, zoowel deze van den werkman, van den landbouwer, van den winkelier, van den burger, dient hij te verdedigen en samen te smelten; dat is de taak die een burgemeester voorbe houden is. Deze taak zal Hr Burgemeester Dr Van Walleghem ongetwijfeld op de volmaakste wijze vervullen. Met voldoening heeft spreker de eens gezindheid vastgesteld waarmede de be volking hulde gebracht heeft aan den nieuwen Burgemeester, wat bewijst dat Hr Burgemeester Dr Van Walleghem de man is om Poperinge te leiden, the right man on the right place Onder zijn be leid zal er orde en socialen vrede heer- schen ln de stad. Ten slotte wenscht Heer Burgemeester Vanderghote aan zijn waar den Collega dat hij nog vele jaren de be langen van de bevolking van Poperinge zou mogen beheeren in vrede en maat- schappeiijken plicht. De reeks redevoeringen werd dan geslo ten door deze van den nieuwen Burge meester, Hr Dr JOZ. VAN WALLEGHEM. Hr Burgemeester Dr Joz. Van Walle ghem dankt eerst al de sprekers, name lijk de HH. Schepenen Cassiers, Lefebvre en Sansen die hem zoo flink bijstaan in het stadsbeleid, Hr Adv. Arthur Lahaye, Hr Volksvertegenwoordiger R.-D. De Man, Z. E. H. Deken Hanssens, en Hr Volksver tegenwoordiger en Burgemeester Vander ghote. Zijn rede vervolgt Hr Burgemeester dr.n als volgt: Ik bedank ook uit ganscher harte de Heeren Leden der Feestcommissie, alsook de andere Heeren en Juffrouwen die da gen en nachten lang gewrocht hebben om deze grootsche manifestatie op onbe rispelijke manier te organiseeren. Dank aan alle maatschappijen en groe pen diè aan deze viering hebben deelge nomen. Dank uit ganscher harte aan alle bekende en onbekende medewerkers en heel de bevolking van Poperinge wiens eensgezind optreden den luister van deze feestviering heeft mogelijk gemaakt. Ik wil hier geen namen noemen uit vrees er te vergeten. Ik dank al mijne vrienden die hier zoo talrijk opgekomen zijn om dit feest op te luisteren. Ik dank al de genoodlgden om de sympathie die ze mij hebben be toond. En nu mijne heeren, laat mij toe een warmen oproep te doen opdat wij allen samen eensgezind zouden werken tot den bloei en voorspoed van onze lieve stad. Zeker zijn er verschillige stroomingen en zullen er altijd wezen maar toch iets moe ten wij uit al onze krachten betrachten: 't is de welvaart van Poperinge. Dat ls mijn vurigste en diepste wensch. Ik stel U voor te drinken op de gezond heid van onzen Gemeenteraad en van ons dapper Schepencollege. DOOR DE KATHOLIEKE HARMONIE SINTE CECILIA Onder de kundige leiding van Hr Jozef Wynsberghe werd dan te 8 G uur 's av. een kunstig concert uitgevoerd door de Katholieke Harmonie Ste Ceciliauit Poperinge. Hei, eerste nummer, de marsch Grim de werd evenwel geleid door oud- Bestuurder Hr Karei Heylbrouck, gebaar dat de muziekanten veel genoegen ver schafte en aan hem zelf groote voldoe ning schonk zoowel uit herinnering aan de vroegere mooie dagen doorgebracht met de leden der harmonie als voor de uitvoering zelf. Het deed de muziekanten allen genoe gen den vroegeren Chefeens terug te zien en wel flink en gezond. Mocht hij nog lange jaren het geluk smaken in zijn gezelligen huiskring en midden de krin gen die nog onder zijn leiding staan. Het verder programma werd dan uit gevoerd onder leiding van Heer Jozef Wynsberghe met veel kunstgevoel, en be zorgde de talrijke toeschouwers aangena me muzikale stonden. Iedereen moest be- statigen dat deze harmonie met den dag steeds beter en beter de gekozen muziek stukken uitvoert. De menigte spaarde dan ook haar ap plaus niet. Een flinke Vlaamsche Leeuw sloot de muziekuitvoeringen van dezen dag. Op het einde van het concert werden Bestuurder en Muziekanten dan ook gul hartig gelukgewenscht door den Hr Bur gemeester Dr Vaa Wallgehent [betreurd, Overlijden welke onlangs is gebeurd, Spijt hei mij niet te kunnen versieren Alsook geen feest te kunnen vieren, Toch roepen wij allen begeesterd «Leve lang onzen Burgemeester»! Bij Maurice Deman: De Vuurkruiscn cn N.S.B. Die strijden immer voor den vreê - Daarop zijn zij, oud-strijders, fier En scharen zich rond hun bannier. Begeert men een lekker glas bier Naar ieders keus dat vindt ge hiel'. Vorst en Kerk worden hier geacht, Eendracht blijft nog steeds hun tjiatht; Heer Burgemeester onzer stede - Bestier 011s in heil ch vrede. Bij Alb. Lecluy»e: De schuttersgilde viert ook mee, Aan liet feest der blijde intree, De schutters al, van hart genegen. Wenschen heil, voorspoed en zegen, Aan hem, die op dit plechtig uur Aan 't hoofd komt van ons bejtujyj Bij Jerome Verhaeghe; Heer Burgemeester Wij bieden kort en goed Onzen welgemeendcn Vlaamschen groet. Bij H. Notaris Van Eeckei 1. Dierb're vader onzer stcê Dien wij heden plechtig vieren En voor wien wij rijk versieren Leid ons lang in rust en vreê. 2. Vivu longtempe kaj felice aia karega urbestro. Bij Valere Suffysi Met hart en stem Met blad en bloem Is liet, dat ik uw goedheid roem Dat is de mau Die naar ons plan, In heil en vreê besturen kan. Bij Acbiel Verpoot: Heer DOKTER, wees welkom! Als VADER van dees' steê. Bestier ze wel en zie niet om 't Is d'oude Vlaamsche leus Aanveerd den wensch van g'Iuk en vreê Van uit De Groote Keus». Bij Maurice Bondueïle; Alles staat gepint 't Volk is welgezind Iedereen roept blij Dat de Burgemeester welkom zij, Bij Jozef Vanderlindc: Leve onzen Burgemeester met wijs bestier De beste sigaren, tabak, sigaretten kunt U En bied kort en goed [verkrijgen hier Den Heer Burgemeester mijnen groet, Bij Julien Gouwy: Beter installatie dau mobilisatie. Bij Raphael Delbaerc: Bij Raphael Delbaere Verkoopt men ijzerwaren, Stoven, potten, pannen. Lepels, vorken, kannen 'k Heb alles naar eenieders zin Want 'k zet het af met klein gewin. Bij Wed. Verhaeghe: 1. Wij allen wenschen hier Veel geluk in uw bestier, 2. Alles staat gepint 't Volk is wel gezind Iedereen roept blij Dat de Burgemeester welkom zij. Bij Jules Boudry: Nieuwe Meester onzer stede Leef gelukkig en in vrede. Voor 't welzijn van groot en klein wil den goeden Meester zijn. Bij Georges Socnen: Wij wenschen U voor vele jaren Zegen, voorspoed en welvaren En bieden gul en welgemoed Heer Burgemeester, onzen groet. Bij Jules Cappelaere: Heer Burgemeester, hier Woont nu een rentenier Die vroeger in den Helleketel boerdej Sinds hij is in de steê Doet hij geern altijd mee, De brave Juul die eertijds nooit en roerde. Bij de Eerw. Zusters Pauünen: Al de schoolkindcrs hier, Zijn oprecht blij en fier, Hun achtbar'n Heer Doctor te mogen- [aanbiên Hun hcilwcnscheh als Burgemeester alhier. Bij Hilaire Lefebvre: Geheel ons stad staat gepint Nog nooit was 't volk zoo welgezind Mond cn hart roepen blij Dat onzen Burgemeester welkom zij. Bij Cyriel Dewilde: Heer Burgemeester wees welkom hier, Want Cyriel verkoopt Gastar Bier, Jeanne wil nu maar eens schinken, Wij zullen op dc Burgemeesters gezond heid drinken. Bij Prosper Wullcpit: Burgemeester hou wat stil En wil lezen ons gedicht 't Is bij Pros, die met gist te koopen loopt En Louise, die «Popcringenaars» verkoopt. Voor mijn gezondheid bezorg een flesch Louise zal wel zorgen voor de rest, Dan za! Andre niet meer moeten lachen Want 'k cu zal geen pintje» bier meer [pakken. Hl r ONZE EERSTE KOERS VOOR BEROEPSRENNERS WAS EEN EERSTE TRIOMF De koers voor Beroepsrenners van Dins dag, zijnde de tweede phase der Inhuldi- gln gaf eesten ter eere van onzen nieuwen Burgemeester Heer Dr Van Walleghem, werd met een prachtig zomerweertje be groet, en evenals den Zondag krioelde het van volk ln de stad. Niemand, zelfs de stoutste inrichters niet, hadden durver gelooven dat hij zoo een bijval hebben zou. DE INSCHRIJVING Vanaf 1.30 uur tot 2 uur kwamen 61 renners hun rugnummer afhalen. Veel volk was er aan de stoep van de Katho lieke Kring aanwezig en ge kunt denken dat de renners, nadat ze door hun rug nummer geïdentifieerd werden, veel be- ziens hadden. Twintig minuten over twee uur trokken ze met de spelende Ste-Cecllia «-har monie voorop, naar de vertrek meet toe, waar, na opstelling en korte voorlezing der premiënreeks, ze te 2.40 uur de baan opgestuurd werden door den nleuwgeko- zen Burgemeester en Karei Van Wynen- daele, de gekende sportflguur, hiervoor speciaal naar Poperinge afgereisd. HET VERTREK Gansch de bende was nog geen 8 km. buiten stad of Vervaedke trekt er van onder met een bendeke van vijf man. waarin Alf. Ghesquiére een hoofdrol speelt. Woets heeft last met zijn derailleur, en nog voor Elverdinge geeft hij de pijp aan Marten. Even voorbij Elverdinge be twisten de renners een Premie van 50 fr., gegeven door de GARAGE COVEMAKER. Naye, verre de rapste, wint ze met brio. Bij 't binnebollen van Woesten hebben de 6 koploopers reeds 100 meter voor sprong en Fonten trekt er geweldig op los, te geweldig, want 10 km. verder zou hij het uitboeten en achterblijven. Naye wint opnieuw de Premie van 50 fr., geschonken door de BROUWERIJ DE CAESTEKER. Maar Fonten en Naye, die samen ge sprint hebben, geraken min of meer aar. den slag, en eer dat er een paar vuisten de lucht Ingingen, mulst Vervaecke er van onder en Feliclen trapt het alleen af. Fonten en Naye kunnen evenwel nog bljwippen, de andere niet. Tegen Oostvleteren worden de wegloo- pers opnieuw bijgehaald en nogmaals wint Naye de Premie van 50 fr., uitge loofd bij De Gareelmakerijgegeven door enkele SPORTLIEFHEBBERS der gemeente. Ze zitten nu met 11 renners op kop. Tusschen Oostvleteren en West- vleteren echter, loopen er opnieuw 6 weg. Maar onder den aanhoudenden druk van Fel. Vervaecke kan alleen Delchambre het houden. Ghesquiére wipt ook weg uit de bende, men mag het een laatste kracht inspanning van hem noemen, hij geraakt tot op 50, 40 meter van de twee leiders; erbij echter komt hij niet, en zoo verspilt hij zijn krachten, tot hij tenslotte ln groep twee komt aangeland, plat valt en opgeeft. Vervaecke en Delchambre, bel den prachtig op dreef, doen Poperinge onder luidruchtig applaus aan met ruim 500 meter voorsprong op een bende van 7 renners. Juist tegen 't Hooge breekt het kleine verzet van Delchambre door en ziet hij zich verplicht op te geven. Iedereen denkt dat Vervaecke zich nu zal laten lnloopen, maar liften. Feliclen, die waarschijnlijk denkt alleen te zijn en op entrainement voor de aanstaande Fran- sche Ronde, duwt er duchtig op los, wat toch Deloor niet beletten zou om met in z'n wiel een peloton van 6 man, de achtervolgers, even voorbij het «Couthof» Vervaecke ln te loopen. Gust laat echter op 't gemak Feliclen de Premie van 60 fr., geschonken door de BROUWERIJ VER- FAILLIE te Proven, aan de Clytte ge geven, winnen. Met 8 man dus trekken ze er op los en niemand zal hen nog ver voegen tot in Abeele. Ondertusschen wer den nog 2 premies betwist van 50 fr. De eerste te St-Jan-ter-Blèzen, gewonnen door Gust Deloor, en een tweede te Po peringe, ln de Catselstraat, die gewonnen werd door Martin Vanden Broucke. Even buiten Abeele, Juist over den overweg, werden de 7 kopmannen Cappoen was er ondertusschen wegens rijwieldefect uitgevallen ingeloopen door 8 renners, zoodat het eerste peloton dus uit 15 man bestond. Voorbij de Leene valt Rosseel piat, zoodat ze opnieuw Poperinge aan doen met 14 renners, die in dichte gele deren bleven strijden tot in Renlngelst, waar Sylveer Maes, slachtoffer van een platten band, de pijp aan Maarten geeft. Ondertusschen werd opnieuw een Premie van 50 fr. gewonnen door Deloor, die prachtig rijdt; premie geschonken aan cle smidse Leroux door H. LAMBRECHT uit stad. En daar rijdt onze bende van 14 man den Zwartenberg op. A la danseuse lost Vervaecke iedereen en wint aan De Casino de premie van 50 fr. Op 50 meter volgen 12 renners, wiel in wiel, wijl Mael- brancke bij het beklimmen lossen moest en op een 10-tal meter alle andere ren ners den bergkam overrijdt. Bij de be klimming van den Roodenberg komt ech ter alles bijeen. Meer nog, even door Re- ningelst wordt plots de eerste groep Inge loopen door drie renners, die uit het ach terplan naar voren waren gekomen: De- poortere, Seynaevc en Cacheux. Depoor tere zat wel het meest frlsch van de drie en verrichtte dan ook grootendeels het meeste werk. Even tegen Poperinge zag Deloor zich ongelukkig en moest hij den strijd staken wegens platten band. Gust had zooniet de beste, maar ln alle geval tot hiertoe een der besten gereden van alle renners die in koers waren. En daar zien we onze renners aan de 6 kleine ronden ln stad beginnen. Veel meldenswaardigheden deden zich niet voor, tenzij dat ondertusschen 't volk tot een echte menschenmassa was aan gegroeid: massa die gansch de markt en de aanpalende straten tot kilometers ver zwart bedekte. Veel verandering in de pelotons deed zich niet voor, tenzij ln de laatste ronde wanneer Van Oppen en Martin Vanden Broeck plots met een forscheri wip Depoortere wisten uit hun wiel te wippen. Vooraleer de officieels uitslag te geven, houden we eraan nog even de premies op te sommen en hun overwinnaar ervan: Barbe won de 50 fr. gegeven door het lokaal Bureel v. Het Nieuwsblad-Sport wereld bij den Heer L. BOLLENGIER. Ook stak zelfde renner nog de premie, door de BROUWERIJ DEKEUWER Uit Westouter aan het Cliristen Volkshuis ge geven, op zak; en daarop nog die uitbe taald door het SPORTBESTUUR VAN STATIE-KERMIS. Beide premies be droegen 50 fr. Maelbrancke wist op zijn beurt die van 50 fr. binnen te palmen gegeven rechtover de deur van Velomaker en Sportvriend JER. BAMELIS. Martin Vanden Broecke legde de hand op 4 premies: 50 fr. uitbetaald door de BROUWERIJ MASSCHELEIN; 50 fr. ge geven door de GARAGE MOTTRIE aan het huis van Heer Dumortier; 100 fr. ge geven door BURGEMEESTER VAN WAL LEGHEM en 50 fr. gegeven door «DE POPERINGENAAR Vervaecke won 50 fr. in premie der CASSELSTRAAT voor het huis van Velo maker Jules Lenoir. En i< last not least won de overwin naar Theo Van Oppen 50 fr. geschonken door den Goederenwinkel DE JAEGHER en 50 fr. geschonken door 2 sportmin- nende herbergiers: Garage BULTINCK en A. LECLUYSSE. R. Depoortere won den velo met 10 pun ten, terwijl Verbeke en M. Vanden Broeck samen met 9 punten tweede eindigden. Hier volgt nu de EINDUITSLAG! 1. THEO VAN OPPEN, de 140 km. ln 3 u. 43 min.; 2. Martin Vanden Broeck, op 10 met.; 3. Barbe, op 2 m. 20; 4. Seynaeve, op 20 cm.; 6. Verbeke; 6. Michielsen; 7. R. De poortere; 8. Maelbrancke, op 4 m. 25; 0. Vervaecke: 10. Cacheux; 11. Tarsago, op 4 m. 60; 12. J. De poorter op 5 m. 45; 13. Demmenie op 6 min. 15; 14. VRn Houtte; 15. Degreef; 16. Dereu; 17. K. Desmedt; 18. Davld; 19. Cappoen; 20. Verschaeve (ver). PERFECTE INRICHTING Om te sluiten, moeten we de inrichters geluk wenschen, ten eerste om hun durf en ten tweede om de perfecte wijze waar op alles geschikt was en ln regel verliep. Heer Karei Van Wynendic'.e, de Afge vaardigden van B. W. B. en heel de pers, drukten hierover hunne tevredenheid uit. Poperinge beleefde een paar goede da gen, de neringdoeners zijn tevreden en dat ls ons doel. En zoo zal er voortge- werkt worden. DONDERDAG 13 JULI 1933, TE 2.30 U. NAMIDDAG Proef van het Kriterium van West-Vlaanderen. 108 Km. met de welwillende medewerking van het STADSBESTUUR, de Brouwerij ALBERT MASSCHELEIN, de Honigkoekfabriek H. MAES-ROMMENS (D# Werkende Bie), de Firma Van DER ELST en andere vrijgevige Sportliefhebber*, - - •N 2.000 FRANK PRIJZEN EN 600 FRANK PREMIEN verdeeld als volgt: aan den overwinnaar 350 fr., beker en bloemtuil; verders: 3O0. 250, 200, 175, 125, 100. 75, 75, 75, 50, 50, 50. 25, 25, 25, 25 en 25 frank en verscheidene schoone premiën. 1 UITSLAGEN VAN KOERSEN BEROEPSRENUERS TE DE PANNE 1. Lauwers Constant (Hemtksem), de 125 Km. in 3 u. 11 min.; 2. Delepeleire G., op 1 lengte; 3. Geets Jozef, op 2 lengten; 4. Van Peer Adolf; 5. Vanden Drlessche Roger; 6. Binnemans; 7. Dufromont Jer., allen wiel in wiel; 8. gelijk: Buysse Ach. en Croon Maurits, op 35 sec.; 10. Goes- saert Frans, z. t.; 11. Depoorter Richard, op 45 sec.; 12. Staelens Pieter; 13. Van Wesemael Albert, op 2 min. 05 sec.; 14. Claeys Marcel; 15. Grysolle Sylvain; 16. Van Hassel Frans; 17. Van Tongerloo A.: 18. Vandenmeersche Roger; 19. Cordier André; 20. Deloor Gustaaf, op 2 min. 50 sec.; 21. Vandepitte Emiel; 22. Lavae G. DE ONAFHANKELIJKEN TE WATERVLIET 1. Albert Sercu, de 135 km. ln 3 u. 16 min.; 2. Pelgrims, op 30 sec.; 3. G. Mer- tens; 4. Depestel; 5. Buuron; 6. Vercam- men, op 4 min. 45 sec.; 7. Lambrechts; 8. Van Voren; 9. Masquelier; 10. Schellinck. DE JUNIORS TE VICHTE 1. Maurits Desimpelaere, 100 km. ln 2 u. 58 min.; 2. Albert Paepe, op 2 lengten; 3. Knockaert (Rekkem) op 2 lengten; 4. Himpe, op 25 sec.; 5. Deloz Gaston, op 45 sec.; 6. Huvaert, op 1 min.; 7. Roose: 8. Alb. Desmet; 9. Van wynsberghe; 10. Van Eisen, op 2 min.; 11. Rogghe. Bij J. Ru*nt-Vancay*ee!e: WeLgekoMen hier aChtbare WeLDoe- ner, helL Innige geLUkWensChen. Katholieke Kring: bLIJ Viert De kathoLIeke kring zijn kathoLIeken bUrgcMeestcr 1 WensCht po peringe aLLe geLUk, Vreê. Drukkerij DanneeL: Dokter bUrgcMeester, herteLIJk Wen- sChen We aLLen U Lang heiLVoL bestier. Bij de Eerw. Zusters Paulinen: aChtbare bUrgeMeester, heiLVoL. Lang rUstlg bestier WensChen U aL De zUs- ters bier. Bij Felix Van Caey»eele: proficiat aChtbare bUrgeMeester Wc WensChen U Lang VoorDeeLIg bestier. Bij Arthur Ostyn: sChenke hier UW VrUChtbaar aMbt bij heeL 't VoLk geLUk In 't hoppeLanD. Bij A. Deny*: MoCht gij UW poperlngsChe VoLk Langs WeLVaartbanen Lel Den. Bij Juffr. Depuydt: Ware bLIJe geLUkWensChen Voor bUrgcrVaDcr Joz. Van WaLLeglieni I poperinge Viert UI poperinge Is nU Weer bLIJ 1 Bij San»en-Vanne*te: VUrlge WensChen I aLs sChepcn Van Den nleUWcn bUrgeMeester .WIL Ik troUWe hULp? Wezen. En we eindigen ons verslag' met de wensch die in een jaarschrift prijkte bo ven onze drukerij. Lang VrUChtbaar bUrgeMecstersChap WensChen U Ultterharte De poperln- genaar» zijn Lezers. Hui* Deleeuw: Dr Van Walleghem, vroom Burgemeester. Onder uw bestier, moge vrede en welvaart Liefdevol met blijgemoed [heerschen, Bieden wij U den ïvelkomsgroet. Bij Jule* Lenoir: Heer Burgemeester Van Walleghem Wij verkoopen fietsen voor alle man F.11 wenschen U vol vuur Vele jaren aan ons bestuur. Bij Jot. Vandermculen: Welkom Wees Burgemeester voor ons allen Dat zal aan ieder wel bevallen. Bij Julien Verpoot: In U begroeten wij den Burgervader Met caramels en lekkernij zoo fijn, We steken ons in 't beste kader E11 vieren U op gansch de lijn. Bij Henri Decoker: Burgervader zijt ge nu hoezee 1 Eenieder is er mee tcvrcè. Dccoker's met hun kat Wenschen U proficiat 1 Bij Valere Vandevoordei Heer Burgemeester, met welbehagen Wenschen wij U blijde dagen Gansch vrij van kwelling en van druk Vervuid met voorspoed cn geluk. Bij Ant. Moncarey: Uit ter harten wenschen wij Heil en welkom, gul en blij, Wijze werking, lang bestier U ons Burgemeester hier. Wagen Kroostrijke Gezinnen: 1. Beklaag toch niet de morgen die met werk cn last begint Het is zoo schoon te zorgen voor 't kroost dat men bemint. 2. De gaafheid van het gezin is borg voor den bloei van de natie. 3. Eigen haard Is goud waard. 4. Oost, West 't Huis best. Wagen der Vinkenier*: Lang leve onze Heer Burgemeester, JAARSCHRIFTEN Zaal Stadhui*: WIJ WensChen aChtbare WcLcDeLe bUrgeMeester proficiat. Bij H. Notaris Van Eecke: De LIeVe Dierbare geaChte bUrger- VaDcr bLIJVe Lang LeVen VoL geLUk. Misschien is er van hier of daar wel een opschrift vergeten; deze mo gen ons ingebracht worden en zij zullen in ons nummer van aanstaan de week verschijnen. DE FOTOS DER INHULDIGINGS FEESTEN DIE IN ONS BLAD VER SCHIJNEN, WERDEN GENOMEN DOOR HET FOTOHITS M. LEEL" WERCK, POPERINGE. VRAAG aan uw BRIEFDRAGER EEN ABONNEMENT Of DIT BLAD. AANGEKONDIGDE KOERSEN ZATERDAG 8 JULI 1939. KORTRIJK. Voor beginnelingen V. W. B.; 400 fr. prijzen; 40 km. Geldprij zen: 75, 65, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 15, 10, 10 en 10 fr. Inschrijving Volkspark Over- leiestraat 79. Aanzet te 4 uur. ZATERDAG 8 en ZONDAG 9 JULI 1939. ANTWERPEN-KORTRIJK-ANTWER PEN, voor Juniors V. W. B. (ook begin nelingen V. W. B. boven de 18 jaar toege laten); Groote Guldensporen Prijs; 7000 fr. prijzen. 1800 Fr. per rit en 3400 fr. voor het algemeen klassement. Rltten- prijzen: 300 fr. en horloge, 200, 175, 160, 145, 125, 100, 85, 75, 60, 60, 50, 50, 40, 40, 30, 25, 25 en 25 fr. ZONDAG 9 JULI 1939: DIKKEBUSCH. Voor beginnelingen B. W. B.; 500 fr. prijzen en premiën. In schrijving ln De Nieuwe Leutebij Ivo Matton, Canadahoek. WIJTSCHATE. Voor beginnelingen B. W. B.; 60 km.; 650 fr. prijzen: 140, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 en 5 fr. Inschrijven In den Sultanbij A. Ver- MAANDAG 17 JULI 1939. POPERINGE. Voor Beginnelingen B. W. B., tellende als 3* Proef van het Kri terium der Hoppestreek, met medewer king van de Sigaretten St-Michel; 80 km.; 1000 fr. prijzen en premiën. Verdeeling der Prijzen: 175 fr., tube en bloemtuil, 150, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 20, 15, 15, 15. 10 en 10 fr. Inschrijving te 3.30 uur ln De Kalkzak bij Th. Dchouck. Vertrek te 4 uur aan De Hesp bij J. Bamells, velomaker. Aankomst bij «Den Gouden Hoornbij Jules Dumelle. Prijsdeëling In de Vlasmijnbij Alois Durieux. ZONDAG 16 JULI 1939. ROESBRUGGE, Wijk Waaienburg. Voor alle beginnelingen onder de 20 Jaar; 50 Km.; 550 fr. prijzen en premiën. MAANDAG 31 JULI 1939. VEURNE (Statie). Voor alle begin nelingen; 60 km. goede baan; 500 fr. prij zen en premiën. Aanzet te 4.30 uur, ln Café au Cocq INSCHRIJVING vanaf 1.30 uur ter herberg In de Beur*», Gasthuisstraat, waar ook te 2.30 uur het vertrek zal gegeven worden. AANKOMST aan dé herberg «In het Brouwer»hofIeperstraat. UITBETALING der Premiëtt t In de Beurs Gasthuisstraat. De koers wordt verreden over 12 ronden van 9 km. Vertrek aan <D» Beurs» langs de Noordstraat. Casselstraat, tot aan den Keer van den Omme gang; links weg langs de Boeschcpestraat, Priester- en Vlamingstraat, naar dé Groote Markt eu Guido (iezellcstraat, Elverdiugesteenweg. tot aan de herberg «Het Hof van Commerce»; rechts intrekken naar den steenweg van leper en terug langs de Statie naar de Markt. HimNiiiimiiiiiuiiiiiiiimmiiiHimgiiiiiiiiiii 3e PD OF F POPERINGE, Bruggestr aat, op PAMELTJE-MAANDAG 17 JULI, lAUtr £e 4 UUJ. 1.000 Fr. prijzen. Zie volledig programma bij Sport. KOERSEN VOOR BEGINNELINGEN IEPER. 23 Vertrekkers: 1. Casier, Staden, 65 km. in 2 u. 10; 2. Vermeulen; 3. Vervruysse; 4. Decraene; 5. Vanhove; 6. Verbeek; 7. Coppens; 8. Van Rycke- gem; 9. Marcraes; 10. Debacker. IF T vT TIT ZONNEBEKE. 19 Vertrekkers: 1. La- A I I I I\| i M I H. grou, 45 km. In 1 u. 30 min.; 2. Bodin; 3. Ik LJ U U 11 1 Tl LJ LI Demondt; 4. Samyn 5. Deruiter; 6. Dela- ruslle; 7. Loosveldt; 8. Suflys: 9. Vande pitte; 10. Voye; 11. Jacques; 12. Duverger. A B M |k fl F. C. POPERINGE t. Door onvoorzien* omstandigheden wordt de ont moeting tusschen de Besturen van Jong Poperinge en F. C. P. verdaagd tot op Zondag 30 Juli. j. De voorziene athletiekmeeting zal slechts in den loop der maand Oogst doorgaan. 3. Volgende oefenmatchen zijn reeds afgesloten: 6 Oogst: F. C. Pop. C. S. leper. 15 Oogst: F. C. Pop. Cercle Brugge. 17 Oogst: C. S. leper F. C. Pop. K. ZUIDSCHOTE-PYPEGALE Elverdinge 20 Supers. Zondag 11. ter gelegenheid van Elverdinge Kermis, trokken we naar de sportieve spelers van Elverdinge. 't Was een vrienden match. Voor de rust wist Elver dinge t doelen te maken, met kans. Onze Superman nen hebben geen geluk, en met een verdiende over winning van Elverdinge, vinden we het einde. Onpartijdige en goede leiding van den Heer Vande Pitte. Waren de Supers met hun volledig n-tal kunnen komen, 't zou zeker een nog meer spannenden match geweest zijn. JOS. (Zie vervolg hiernevens.) SPORTKRING MERKEM Mrt een prachtig weertje stahen de beide ploege» om 1 uur van wal. De tweede ploeg naai Boczingt eu de eerste ploeg naar Poelkapelle. Boezinge 23 S. K. Merkem II. De bezoekers winnen den toss en leiden ook dl eerste aanvallen. Na 10 min. spel verkrijgen de zoekers corner, welke schoon binnengeleid werd. Het tweede doelpunt werd insgelijks met een corner ge maakt, doch rechtstreeks binnen, 02. Het spel golft af en neer en aan de rust is de stand x3. Na de rust blijft de stand ongewijzigd tot wanneff de lokalen hun achterstel verminderen, dit met dt 3e min. Einde 23. Prachtige overwinning!! P. O. Poelkapelle 2—2 S. K. Merkem L De lokalen winnen den toss en leidden ook dt eerste aanvallen. Met de 15e min. gelukken de be zoekers erin het openingsdoel te netten: o1, waar op Poelkapelle wat later gelijk stelt: x1. Het spel is wat verdeeld. De bezoekers gelukken er nogmaal» in een doeltje tt maken: 1—2. Rust volgt. Na de rust is Poeklapelle in de meerderheid, toch moet de 30e min. afgewacht worden om de bal ia de netten te doen verdwijnen: 22. Poelkapelle zet alle zeilen open om te winnen, maar helaas, het einde is daar. Onze Bract heeft vandaag reuzenwerk verricht. SUPER VEREENIGING ZONDER WINSTCEVF.ND DOEL De Sociale Verzekeringen worden steeds meer ingewikkeld en geven U veel kommer en last. Will gij van al die beslommeringen verlos! zijn, sluit aan bij den 'Dienst ingericht door de zorgen ven het Algemeen Chri*telyk Ver bond van Werkgevar*, dat onder het Voorzitterschap *taat van den Heer L. A. BEKAERT, Nijveraar, Zwevegem. Deze diensten omvatten naar beliefte 1Pensioendienst (voor bedienden, arbeiders, huispersoneel, dienstmeiden) 2. Betaald verlof. 3. Belastingen op loonen en wedden. 4. Gezinsvergoedingen (loontrekkenden en niet-loontrekkenden) 5. Verzekering tegen arbeidsongevallen. 6. Loonboekjes. Voor alle verder inlichtingen wendt U tot ons bureel St JORISSTRAAT 3, KORTRIJK. - Tel 2540 Het Bureel is open alle werkdagen van 9 tot 12 uur, en de Mgandaa namiddag van 2 tot 6 uur. Voor onze autocarrcizen 1939 beschikken wij over een selektie vaa 18 verschillende wegwijzers, welker afreizen verzekerd worden, met een MINIMUM VAN 10 DEELNEMERS. Autocarreizea voor alle beurzen, die zelfs de moeilijksten kunnen bevredigen. Inlichtingen en programmas worden gratis opgestuurd, voor de hiernavolgende reizen; Tentoonstelling van Luik, 1, 2, 3, 4 dag. Nizza, Azurenkust, Pyreneeën, 10 cn 14 d. Normandie en Bretagne, 3 en 5 dagen. Frankrijk en zijn natuurschoon 10 dagen. Verdun en de Vogeezen, 5 dagen. Tyrool en de Dolomieten, 10 dagen. Rijnboorden, S dagen. Rei* der Vrede, 10 dagen. Zwitserland, 6 en 8 dagen. Italië, 24 dagen. Lourde», REKLAAMREIZEN, 8 en 10 d. TENTOONSTELLING VAN NEW-YOGK vanaf 4.900 Frank. KOSMOS TOERISME is eigenaar van 400 zeer komfortabele zitplaatsen. Voor al uwe reizen per autocar, spoor, boot cn vliegntacliien wendt U tot KOSMOS TOERISME, Groote Merkt 26, IEPER. Tel. 513, of bij onze Vertegenwoordigers: POPERINGE: M. Van Bruwaene, Bruggestraat 65. MEENEN: M. Da Meurisse, leperstraat 101. WERVIK: M. Boussemaera, Molenstraat L

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 7