¥erdonck-Minne JOHNSTON fiemit ETER WIT- Voeders De Baillie M 1 EEN WONDERSTUK!!! HUM «VALS 1 STEVENS Gebroeders c L A E Y S ,9 SCHELE HOOFDPIJNEN,VALLINGEN,RHEUMATIEH Mimüi FABRIEK van MATRASSEN C. IACONTE VERSTOPTEN ORTHOPEDISCHE Huis G. PAUWELS-GERBER PRODUCTEN MARKTPRIJZEN k0stümen geldleeningen «"«lei: de samenwerkende BRANDVERZEKERINGS- MAATSCHAPPIJ van poperinge MODERNE INRICHTING VAN VERVOER B REUKMEESTERS ORTHOPEDISTEN permanenten-reklaam mooie permanente reklaam-permanenten moderne permanenten mooiste permanenten? BREUKBANDEN BUIKBANDEN Modern. KUNSTBEENEN ONTVANGPLAATS TE t i Alle briefwisseling sturen naar Oostende, H. Serruyslaan. neem «aspro» ook tegen: SCIATICA - ZENUWPIJNEN - LUMBAGO VERKOUDHEDEN - ZENUWACHTIGHEID PIJNLIJKE MAANDSTONDEN SLAPELOOSHEID - TANDPIJNEN Heeren landbouwers OPGEPAST E R. A. LISTER C poperinge. LEIEN V GOLFPLATEN VLAKKE PLATEN BUIZEN Vraag de Aanwijzingen-Brochuur der kuikens HENRI POITTIÉ-DECUYPER Krombeke Tel. 80 Oostvleteren legkiekens POELJEN de mélotte alleen heeft 100% roestvrij staal geen roest meer te vreezen, geen vertinningen meer, geen kostelijke herstellingen meer. gemakkelijk onderhoud: roestvrij staal is spiegelglad en kan zoo gemakkelijk als glas gereinigd worden. Regelt zacht de wer king der spijsvertering en der ingewanden Algemeene Agenten voor de streek der Ontroomers Melotte De Brugsche Hall* is niet GROOT GENOEG om al de meubels te plaatsen welke wij IN ONZE MAGAZIJNEN tentoonstellen. Bezoekt onze tentoonzalen, ZONNEKE MEEKSCH, t, BRUGGE (nevens de tunnel van het St. Jans Hospitaal.) INGANG VRIJ Onze specialiteit: Rustieke Meubelen Onze sterkte: Gepolierde Slaapkamers Eetkamers Onze leuzeSteeds schooner en steviger Levering franco met onze camion door gansch het land Anderlecht, 2t Juni. Kalvermarkt. Ten toon gesteld: 1766; verkocht 00 voet aan 5.75-8.75; tijdens de week; 2122 leper, 1 Juli. Tarwe 115-118; haver 85-88; rogge 74-76; brouwersgerst 94-% voedergerst 86-88; erwten 130-133paar- denboonen 123-125; aardappelen 40-48; boter 18.50-19.50; eieren 0.50-0 57; biggen 175-200( 9.00 het kilo); tarwestrooi 16-18; roggestrooi 14-15; haverstrooi 18-19; ger- stestrooi 23-24; weidehooi 32-35; klaver- hooi 35-37; luzernehooi 36-3"); ruw vlas 82-84; gewoon klaverzaad 23-26; steen kool id. 28-30; bastaard id. 32-34; rood ld. 36-39; wit iï 37-39; voederbeeten 8C-S4. Kortrijk, 3 Juli. Tarwebloem 144; ze melen gorte zemelen 68; boter 19- 20.50; eieren 0.55-0.60; Turksche tarwe plata 81; id. cinquantino 100; wortelen 0.50; boonen 1.50; erwten 1.50tomaten 6.00; bloemkoolen 1.00; selder 1.50; porei 0-75; appelen 5.00; krieken 5.00; aardbe ziën 10; perziken 0.50; druiven 12; witte tarwe 126-132; rogge 55-65; haver 78-85 paardenboonen 90-107; gerst 70-8?? hooi 40-45; strooi 20-22; aardappelen; gele 40-42, roode 43-45; lijnzaad 13-1; idem Vreemd 152; koolzaad vreemd 156; lijn zaadkoeken 113; id. Amerika 112; kool zaadkoeken 83; eocokoeken 119; arachi- dekoeken 116; nitraat van Chili 107; am moniak sulfaat 92: arachide-olie, brttt 345; id. caramandel 340; lijnzaad-olie 270; kool zaadolie 410; suikerijboonen, oude 76; id. nieuwe 84. Veemarkt. Te koop gesteld 438 stuks: 195 koeien 3.70-4.70 lev. het kilo; 178 vaar zen 4.20-5.70; 36 stieren 4.60-5.10; 29 ov scn 4.20-6.00. Konijnen 5.00 het kilo; kiekens 9.00 id.; hennen 12-15; duiven 3.00; eenden 12; ganzen 25. Vellen van: geiten 22 het stuk; konij nen 8.00 het kilo; schapen 5.60; koeien 5.00; vaarzen 5.05; stieren 3 40; ossen 5.25; kalveren 15.50. Diksmuide 3 Juli. Boter 19-20; eieren 0.52-0.55; aardappelen 50-60; tarwe 120- 124; rogge 60-66; haver 78-82; strooi 18- 24; hooi 30-38; voederbeeten 7.00-8.00; brouwersgerst 88-92. Anderlecht, 4 Juli. Varkensmarkt. Te koop gesteld 3227 stuks. 5.70-6.20 ge- mid. het kilo; geslachte varkens: 694. RoeseUxe, 4 Juli. Tarwe 115; rogge 58; haver 75; zemelen 62; maïs plata 79; td. cinquantino 94; boekweit 107; gerst 75; erwten 83; paardenboonen 85; lijnzaad 131; lijnmeel 115; Amcrikaansche lijnkoe ken 1Ó5; ruw vlas 70-140; uitgelezen vlas 150-170; id. nieuwe oogst 4000-9000 per ha. op stam; tabak 6.00-7.00; otnle aard appelen (eerstelingen) 35; tarwestrooi 23- 24; roggestrooi 22-23; haverstrooi 21; weidehooi (nieuw) 40; klaverhooi (id.) 40-45; luzernehooi (id.) 40-45; suikerij boonen, besch. 76; id. nieuwe oogst 84; koolzaadolie 365; lijnzaadolie 267.50; ni traat 120; ammoniak 95; cyanamide 93; kalksalpeter 106; fosfaat 34: nitroucliou 93; Thomasslakken, wagon Charleroi 14- 16, 2.00: fertiphos 38-42, 92; silviniet 14-16 t.h. 26.25; id. 20-22 t.h. 32; chloorpotasch 40 t.h. 64-75; id, 50 bh. 102; zwavelpotasch 48 t.h. 140; biggen 1340 stuks, 8.50-8.75 liet kilo; boter 17-20.50; id. klompen 17- 18.50; eieren 0.50-0.51; oude duiven 5.00 liet koppel; jonge id. 8.00; konijnen 5.50- 6.00 het kilo; oude hennen 6.50; kiekens 9.00; haantjes 8.00; vellen 8.00. Veurne, 5 Juli. Tarwe 118-122; ha ver 77-80; rogge 60-64; gerst 72-80; paar denboonen 106-110; aardappelen 45-55; klaverzaad 12-14; lioof 460-600; strooi 120- 130; boter 18.50-19.50; eieren 0.52-0.55; id. van eenden 0.58; konijnen 6.00-7.00 het kilo; kiekens 8.00-12; oude hennen 6.00- 7.00; eenden 24-26 het koppel; jonge dui ven 7.00-8.00; oude duiven 2.00-3.00. Anderlecht, 5 Juli. Veemarkt. Te koop gesteld 2426 stuks: 452 ossen 525- 7.50; het kilo; 247 stieren 4.30-5.50: 1727 koeien en vaarzen: koeien 3.80-5.20 en vaarzen 5.25-7.50. Anderlecht, 6 Juli. Kalvermarkt, fe koop gesteld: 1.720 aan 5.75-8.75. Aan komsten der week: 2.049. Loo, 6 Juli. Boter 19-20; eieren 0.50-0.52. Poperinge, 7 Juli. Tarwe 120; rogge 63; haver 75; erwten: schokkers 165. ron de blauwe 120; aardappelen 50; boter 19- 21; eieren 0.50-0.51; hoppe, opbr. 1939: verkoopers 890, koopers 875. iii»miiun>.Hmnii»i VOOR HEEREN EN KINDEREN. Groote nieuwigheden. Prachtstukken aan goedkoopc prijzen. - DAMES MANTELS, BESTE ROBEN. Alle maten - Nergens inecr keus. «IN DE VIER SEIZOENEN» Casselstr. 7, Poperinge. - Tel. 314. imir'iiiiiiiiiiimiiiii Hypotheeklcening. Aankoop autos. Uitbreiding handel mits borgteelcening. Spoedige oplossing en geheimhouding. Ik kom ten huize. D'HAESE-THIERENS, Waasmunster. - gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOCR- DEELIGSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingenaars die van iedereen gekend zijn; Z - Omdat al de aandeelhouders Pope ringe bewonen; 3. - Omdat het gestorte geld in Pope ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden 6. - Omdat de premiën verminderd wor den 15 vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer der, leperstraat 23, POPERINGE. FLORENT DUMORTIER bij de Statie POPERINGE Tel. 111 Autobussen, 40, 50, 62 plaatsen. Luxe- Autocars, zeer comfortable, 26 en 34 plaatsen- Luxe-Autos (Tasis). 7 pL AUTO-CORBILLARD voor Begra vingen en Lijkenvervoer, in stad en omliggende. Autocamion voor bees- tenvervoer. Verhuiswagen (gecapi tonneerd). Allerhande vervoer too* binnen- en buitenland OOSTENDE H. Serruyslaan, 7 Tel. 600 BRUGGE Zuidzandstraat, 25 Tel. 326.79 AAN 15 FRANK ook aan 25, 35 en 50 frank. Altijd drie verschillende apparaten, naar keus der klante. Met of zonder elektriek. Steeds goede HAARVERWEN te be komen. aan de meest voordeeligste prijzen. Ziet goed naar het adres: HUIS S1MOEN, VEURNESTRAAT 24, Poperinge. iiiiiiiiimiiiiiuiiiHiuu DAMES, JUFFERS, wilt U een wendt U dan bij Yvonne PAREYN, Abeelesteenweg 44. POPERINGE. Vanaf 25, 35 en 50 frank. CZ9EQQIBHIIIIII19SIIBIISEII1 aan 15 frank, alles inbegrepen, met waarborg, bij A. HANDPOORTER-BULCKAERT M. De Wulfstraat 24, POPERINGE. Ook Permanenten aan 25, 35 en 50 frank. Specialiteit voor het haar verwen. en altijd de LAATSTE NIEUWE COIF- KUREN met nieuw apparaat 1939, aan 25, 35 en 50 frank, alles inbegrepen, bij Tel. A. DECROCK-BULCKAERT, 359. Veunestr. 11A, POPERINGE. Groote keus van HAARVERWEN en REUKWERKEN. In 't groot en in 't klein. Prijslijst voor 't groot, gratis op aanvraag. DAMES, JUFFERS! - Niemand weet hoe of waar naartoe voor de Wendt U dan tot het huis COUDIJZER, waar U zult bediend worden met verzorgd werk. Alle moderne Coiffeuren met de allerlaatste nieuwe apparaten 1939, met of zonder elektrische stroom, voor de som van 25, 35, 50 frank. MARIA COUDIJZER Te!. 266. Reningelststraat - POPERINGE. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND, ZOO STEUNT GE ONS. - DANK EROM. EN op maat en volgens geval. Corsetten en Apparaten om de misvormde ledematen weer recht te brengen. In duralumin, beroemd ten opzichte van sterkte en lichtheid, 11F PF R ^orfeTorhoutstraat, 16, den 2n en 4" Za- U-ii ter(jag van jedere maand, van 9 tot 11 u. I VFI ÏRNF Hötel del'EuropeStatieplaats» I Y den ln Zondag van iedere maand» van 9 Y% tot 11 uur. een zekere en snelle hulp. En wanneer 'ASPRO' belooft een valling of griep in één nacht te verpletten, dan doet hij d<il ook; wanneer hij belooft uw zenuwpijnen en schele hoofdpijnen in 5 minuten te verjagen dan doet hij dit met evenveel zekerheid. In heel de wereld zijn er milliocnen ge brouwen van 'ASPROdie zulks bewijzen en tusschcn ben zijn er dan nog duizenden die ons schrijven, die het zelf door de RADIO verkondigen welke verlichting 'ASPRO' voor hun schele hoofdpijn, keelpijn, rheumatick, enz... gebracht heeft. Beproef het eens op uw beurt hel slechte weder houdt nog aan; gij zult het nog kunnen vaststellen dat t 'ASPRO U BESCHERMT .v-.i Né vruchteloos vele verschillende geneev- middelen gebruikt te hebben om verlost te tvorden van mijn zenuwpijnen, ben ik zoo gelukk*8 eindelijk uw 4ASPRO 9 gevonden le hebben die mij volledig verlicht. Hij verzacht op verbazende wijze en hij wordt door de maag allerbest verdragen Mevrouw, J. WIBBERS, 37, Thiensche Poort, Aerschot. f Lijdend aan een zware verkoudheid Vergezeld van ernstige hoofdpijn, moest ik mijn werk verlaten. Dij mijn thuiskomst, gaf men mij den raad ASPRO 9 te nemen. H i nam 3 tabletten zondes veel overtuiging want een Verkoudheid duurt gewoonlijk 3 of 4 dagen. Eenige uren nadien Was ik frisch en opgeknapt4ASPRO 9 is. waarlijk wonder baar Rosa FREDERICK, to Diest. Op dit tijdslip doen <fc veranderingen in de temperatuur zich plotselings voor, hel organisme is vermoeid door de lange Winter, maanden. Meer dan ooit hebt gij de .snelle, zekere en doelmatige hulp van 'ASPRO' noodig want 'ASPRO f is de grootste bond genoot van dc NATUUR. Wanneer deze in de kracht niet meer heeft om aan de ziekte te weerstaan dan komt 'ASPRO' ter hulp, doodt de mikrobcn, snijdt een koortsaanval af, vcr-wij-dert op natuurlijke wijze de oorzaken van de kwaal door de giffen langs de huidporiën uit te drijven. S|h het pak van 10 tabletten IA |h h«« van 25 tabletten 20 fr.hei vi" Ultsluitelijke verkoop voor België 60 tabletten Ane. Mafson LOUIS SANDERS, Brunei. Gij die kooper zijt van Oogstmaehienen, 't zij Pikbinder, Maaima. chien met piktoe.tel, Paardenhark of Hark.chudder, gij kunt deze bekomen aan de beste voorwaarden en de voordeeligste prijzen tot hier onbekend, nochtans voor mnchienen van het oud welgekend AMERIKAANSCH merk: waar alle laatste verbeteringen en nieuwigheden aan toegepast zijn, oliebaden, kogelkussens, enz., enz. Voor inlichtingen wend U in vertrouwen tot: Belgische Naaralooze Maatschappij te LANDEN. .'..v.. 8 - Paardenmarkt - 8 (nevens «Welvaart») POPERINGE tel. 346. U kunt er ter trouw en voordcelig uwe aankoo- pen doen. Van na af beschikken we over de schoonste keus van BLOUZEN en ten titel van reklaam aan uiterste goedkoope prijzen. Voor sport of fistsrijden, SPECIALE KOSTUMEN, BLOUSEN en GILETS in wol Groote keus allerlei Fantazie- artikels, Ondergoed, Indemaillable, Kousen, enz. Alles kan op maat gemaakt worden. Komt even zien zonder U te verplichten. jiioiHiuiuHtiiuniiuutiHuiniiiniuiiiutimnmiiimiimiitnnmiifiiiiiiiuiiiiiiiiiiiüiuiiniiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiffiiiiiiiiiiiiitmnniiHiiuituHiuHtiiiiiiniutiiiumnimfluiuiiiiii EÜIVI DOBBELS 3, BRUGGESTR-f (Paardenm.), Gesloten op Zon- en Feestdagen, om 1 u. TeL 148. - Matrassen in beste inlandsche scheerwol, kapok, flacon, konijnhaar, pluimen. Crin végétal voor onderbeddens en ressorts. Juttelinnen voor ressorts. f Edredons. Oorkussens vanaf 12 fr. Matras en groot kussen voor 2 personen in fiocon, zuivere wol, losgelaten vanaf 215, 235, 255 fr, enz. Verkoop van sargiën, gewatteerde en katoenen spreien. i HERSTELLINGEN. VERSLAAN VAN MATRASSEN. E fschf onze Merken der :sr. v. Eternit KAPELLE-OP-DEN. BOSCH aan den Vertegenwoordiger 'van Poperinge 6tOmstreken Bertenplaats 5, POPERINGE I'oor uwe Waterleiding»», gebruikt ETERNlT »-buizen, 'oor uwe Lambriseeringen en Ta. elbladen, vraagt dq geëmailleerd» ETERNlT ».PIat«n, PRIJSLIJST VAN 20 MAART 1939 Telefonen: Lichtervelde: 21 (Bureel) Roeselare: 917 en 6018. (zonder verbintenis) Waren r.v.ei. vet pr. Ultra Speciaal Kuikenmcel 16 Ultra Sp. Kuikenm. v. zw. ras. 16 Meel I voor kuikens 17 Meel II voor poelden 18 Meel III voor poelden 18 Vetmeel voor haantjes 16 I.egmeel 23 Legkorrels 23 Biggenmeel 13 Zwijnenmeel I 15 Zwijnenmeel II 13 Zwijnenmeel Ilf 13 Melkschilfers (De Baillie) 26 Melkschilfers (De Baillie) 30 Melkschilfers (De Baillie) 35 Mclkmecl 35 Kalverkweekmeel 16 Graan I voor kuikens Graan II voor poelden Graan III voor poelden Duiveneten (in aanger. zakken) Duiveneten (in handd. niet teruggen.) 180 Kalfsvoeders per 10 kilos 35 BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht ln 1903 40, Lang» Nieuw.traat, ANTWERPEN Private onderneming beheerd door het koninklijk besluit van 15 December 1934. Handelsregister: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reterven: fr. 29.850.000. SPAARBOEKJES. Intrest3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 netto. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Alph. Üllens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe, Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. Ooxtvleteren: Mej. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meexen: O. Dehem. G. Gratrystr., 41, Brus. Ploegxteert: V. Menet, 109, rue d'Arment Roe,bruggei G. Delplace, Gem.-Ontv. Waaxten: Pierre De Simpel. Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet, Leiestr., 26. Wextvleteren: Mevr. Wed. J. Quaegbebeur. HANDEL IN POELIEN, Specialiteit van Gou den Leghorns en Rho des-Islanders. - Alsook Witte Leghorns, Koe koek», Bourbourgs en Minorkas. Gesexte kuikens. Eendenkuikens, witte bekken en khaki Campbell. Gesexte Erpcls. Lage prijzen. Bij Mevr. JER. DECAESSTECKER, 121, Roeselare. Tel. 318. Bruggesteenweg, 121, Roeselare. Tel. 318. niiuiHuuiiiiuiiii MAGAZIJN VOOR GEMAAKTE KLEEDEREN voor Heeren, Dames en Kinderen. RE GENMANTELS, nergens meerdere keus. ROUW en CEREMONIE, aanstonds bediend. «IN DE VIER SEIZOENEN» Casselstraat 7 - POPERINGE. - laat weten dat er bij SS hem ALLE DAGEN poelien van alle grooten en soor- ten te verkrijgen zijn, '■■■■fllBIBBIBaBHSÜIKSIWUUl Witte en Gouden Leghorn; Brakels en Rhodes Islan ders. ook Hollandsche Blau we en Gekruiste. s Ook POULIEN, vanaf 8 weken oud. Bij LEON ARTEEL, Pypegale, RENINGE. - Tel. 108 Elverd. IBBBBBBBBBBBBBBflaaBBIIiaini Wrtte_ Leghorns-Poeljen te verkrijgen in de Kweekerij MARCEL BLANCKAERT S'achthuisstraat 43, leper. Tel. 6. 170 170 ISO 128 105 130 100 105 145 92 92 92 102 107 112 102 140 126 107 103 170 Zoo is het oordeel der landbouwers die een NIEUWEN MÉLOTTE ONTROOMER bezitten. GRONDIGE ontrooming, Scherper dan ooit. Door het middenstuk van den bol wordt de Instroomende melk op doelmatige wijze opgenomen en afge leid. De volle melk, de ontroomde melk en de room loopen in dezelfde richting af; storende tegenstroomingen worden daar door geheel vermeden. Bevraagt diegenen die den nieuwen Mélotte gebruiken, om U zelf van de voortreffelijkheid ervan te overtuigen. voor al de deelen die met de melk in aanraking komen. Het door en door roestvrij staal moet riet verward worden met het oppervlakkig vertind, vernikkeld 'of gechromeerd metaal der concurrentie dat mettertijd afbrok kelt en verslijt. HOOGST GEWICHTIG! D« Mélotte ontroomers worden gedurig door de Firma nagezien. De agenten bezitten al de noodige vervangstukken. Voor vreemde ontroomers vindt men moeilijk vervangstukken die dan nog geweldig duur zijn. Duizeude landbouwers weten bet bij onderviuding. Maar ondervinding maakt wijsl DE D« fleoch ran 25 korrel», I Cr. f# IQ korrel», 9 frank In all» apotheken -mS t -fta. v ■BOM

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 8