Ons Vrouwenhoek je ifiiiime M STRUISCHE DAMES PRACHTIGE Mantels BESCHAAFDS QMGAKSSTAAL 'i GEDACHTEN MEDEDEELING MARIE JOSÉ OOSTENDE AANBESTEDINGEN HANDELSBELANGEN Uitslag van Aanbestedingen SPREEK EN SCHRIJF BESCHAAFD! WEKELIJKSCh LITURGISCH BULLETIJN WEEK-KALENDER JULI - HOOIMAAND 150 ZOMERROKEN HERDENKINGEN MARIALF. TENTOONSTELLING TE KORTRIJK IIJYOEGSEL AAN DE POPERINGENAAR EN DE TALlE VAN ZONDAG 9 JULI 1939. Nr 28. ■wbp—Mggy mm*-» mrtrr a jü wat gij ziet, oordeel het niet, wat gij hoort, geloof het niet, Si wat gij weet, zeg het niet, 41 wat gij moogt, doe het niet Wij rien zeer gauw eens anders kwaad, ja, alles wat in hem misstaat: Maar t kwaad dat in ons steekt en ziet, Oat den wij in het minste niet. saa HET MANNEKE UIT «K DENKE ERAAN EN... 'K ZUCHTE Zwarte spoken Onverdoken Varen door 't geluchte... Komen ons den bibber geven jn beletten 't menschdom van te leven! 4rra... ze zijn er weêr ne keer daar méé. zulle! Wat peisde w 1! Whebben nu terug "n paar maand op ons gemak ge liefddat kon natuurlijk niet blijven duren en als een bom is 't nog eens ontploft: Dantzig! Neen, de kanonnen I: brikanten slapen niet! Wat een wereld, nat een wereld! Als ge nagaat dat de nereldbewapening zoo maar. per dag, Billiard frankskens kost... Als ge nagaat dat een enkel salvo gelost b. v. door de Briische oorlogsschepen, als z'op manoeu- r~t zijn, op ruim 400.000 ballekens komt te staan! Als g; denkt dat één enkeie vliegtuigbom zco maar 36.000 frankskens tost!... En dat allemaal om te vernielen en te vermoorden, te plunderen en te brar.den!? Allee, allee. zijn dat nog monsclien... neen duivels zijn 't, echte duivels in menschengedaante, zij die zich daarmeê allemaal bezig houden en... be velen. Onzichtbare duivels, die maar te bevelen hebben, door de macht van 't geld, om oogenblikkelijk gehoorzaamd te worden door hun knechten... Enfin, we mogen alles niet te zwart in- tien, want Is loet getal der slechten groot, dit der goeden kan het er tegen halen, t Is wat ré hopen. TWEE VRIENDEN: De eene: Mijn opvoeding heeft dertig .duizend frank gekost De andere: Ja. men krijgt tegenwoordig niet veel waarde voor zijn geld! Vriaidelijk Is anders! 'N C-EDACET: Altijd blij als 't vogelkijn Moet ge zijn Of er naar streven Liefd' en lust is 't doel van 't leven i LEZERESKENS VAN MIJN HART, Voor wie 'k alle gevaren tart... Voor TT heb 'k mij, onversaagd Op *t modeterrein gewaagd... Luistert wat ik heb vernomen £:i waarmee ze nu voor de pinnen komen Als 'k kleine was.dan was 't een groo- te schande voor gansch t huisgezin als ik, na ne ganschen dag ravotten, dierf naar huis komen 's avonds niet gaten in m'n kousen waar m'n teenen door kwa men kijken!... Maar nu :s dat de groote Bode geworden voor *t vrouwvolk... de teenloozc kousen. Die kousen moeten dan ook met feenlooze avondsandalen gedra gen worden. Het geopende uiteinde van den voet, zonder teenen, kan door een patentslui- ting gesloten worden, hetgeen natuurlijk nooit gebeurt, want men laat veel te graag e-n kijkgat open voor de helrood geverfde nagels rail de teenen... en daarbij, die beestjes moeten toch asem scheppen ook! Een tweede nieuwtje zijn de kousen die vanboven al van elastiek voorzien zijn, zoodat men geen sjaretels meer noodig heeftL Wat gaan de sjaretellenfabrikan- ten nu doen? En dees is 'n raad die als het ware voor mijn alderliefste Lezereskens. die gan- sche dagen op 't veld in de blakende zon- ne of in den koestal bezig zijn. als ge knipt is... Hij luidt: Zelfs als ge 's avonds laat thuis komt, moogt ge nooit verzuimen, vóór het slapen gaan, alle sporen van make up van uw gezicht te verwijderen. Wanneer er restjes rood set poeder of dag-crème op 't gezicht achterblijven, hinderen deze de poriën bij hun belangrijken nachtelijken arbeid' hun ademjxal'ng. Opgepast dus, dames, en doen zulle! Mareuta mompelt iets van: slag van de ketjesmoten... maar... 't relieken van mijn alderliefste Lezereskens gaat toch voor! IN EEN RESTAURANT: Kellner: Ik heb geroosterde varkens- pooien en kalfshersens. Klant: Ik heb ekstcroogen en rheuma- tiek en val niemand met m'n kwalen lastig. Breng mij biefstuk en gebakken aardappelen. MEVROUWEN EN MIJNHEEREN 't Dees is all right 'n Nieuwigheid Die zin Amerika lanceeren 't Gaat dan ook Over de gekleurde sigarettenrook! Eerst een kleine opmerking: 't Engelsch is een drollige taal... men schrijft: ela stiek en spreekt kaoetsjoek uit... Zoo komt het dat in dezen... aanhef all rightwèl rijmt op nieuwigheid, daar het "Ol rijt» moet worden uitgesproken... en 't vers is er meê gediend... en ik ook! En nu voor de rest: een Amerikaansche firma heeft nu sigaretten op de markt ge bracht. waarvan 't papier zoodanig is samengesteld, dat de rook gekleurd Is. Men kan kiezen: zwart, groen, rood, rose, blauw al naar men wenschtü Zoodat de Amerikaansche dames den rook van haar sigaretten in ovei-eeiasten rning zul- Mengelwerk van 9 Juli 1939. Nr 17. ten kunnen brengen met de koleuren van htm kleed, hun oogen, htm nages en hun haar!... Dus, Lezereskens lief, als ge naar de leste mode wilt zijn... rookt en dampt maar op... maar ziet dat de rook in ver houding vreze met de klem- van. uwen rok of van uwen gebloemden voorschoot! Ja, ln Amerika gebeuren d'r vieze stoo- ten. Zoo gebeurde t ginder aan een grens dat een douanebeambte met een stop naald in t zitvlak prikte van een buiten gewoon dikke dame, omcat hij in haar een smokkelaareter zag... Het was geen smokkelwaar. De douanebeambte ligt ir. een hospitaal KELLNER (ln een stamkroeg): Eeeren, er is een dame aan de telefoon, die zegt. dat haar man beloofd heeft vroeg naar huis te komen! Als één man rijzen alle aanwezige hee- ren van hun stoelen op en zeggen: Willen de heeren mij even excusee- ren! Ge ziet, alderliefste Lezereskens, dat 't de uwe alleen niet ls! TC VERKLAAR T U HIER Daar is "n getal: vier. Dat, 't is wat dol, Speelde 'n grocte rol In 't leven van ne keizer, Die daarom was geen zierken wijzer! Ja, Karei IV. keizer van Duitschland, van 1346 tot 1378, heeft, zoowaar als twee en twee vier is, zijn bijnaam van de vierde goed verdiend. Hij bewoonde vier kasteelen, die elk slechts vier groote ver trekken bevatten. Ieder vertrek had vier deuren, vier tafels en vier kroonluchters. Karei IV verorberde lederen dag vier maaltijden, bestaande uit vier verschil lende gerechten, daarbij dronk hij vier soorten wijn. Zijn kleeding vertoonde vier kleuren. Hij beheerschte vier talen, was vier keers getrouwd geweest, verdeelde zijn rijk in vier stukken en zijn leger ln vier afdeelingen. Hij reed alleen in een wagen op vier wielen, waarin vier paar den gespannen waren en woonde afwisse lend in vier steden. Hij overleed den 29 November 1378, om vier uur 's namiddags, in tegenwoordig heid van vier geneesheeren... Die man was het ten volle waard, als keizer gevierd te worden! EN DEES Is 'n goeie, omdat ze waarlijk is gebeurd... zoo zeggen ze toch! SIR WALTER RALEIGH (1552-1618), een gunsteling van kon>.gin Elisabeth, van Engeland, had in Amerika de In dianen tabak zien rooken en was zelf een hartstochtelijk rooker geworden. In En geland teruggekeerd, durfde hij echter slechts in het geheim «toeback suygen aooals onze voorouders het noemden, want de gestifK.flcheid had met den ban be dreigd, indien de menschen zouden voort gaan met rcoken! Als Raleigh van een lekker pijpje wou genieten, sloot hij zich daarvoor in rijn kamer op. Eens echter was hij zoo in gedachten verdiept, dat hij zijn bediende belde en vergat zijn pijp weg te stoppen. Pas had de man gezien dat er rook uit den mond van zijn meester kwam, of hij nam een emmer water en goot dien over Raleigh's hoofd uit. Gelukkig! riep hij uit. Ik kom juist bijtijds om den brand te blusschen! Mijn heer heeft zoo erg gestudeerd, dat zijn hersens bijna in brand zijn geschoten! GAZETTENSCHRIJVEE, 'T IS WAAR, Is geen stielken zonder gevaar. Dat zal 'k U op zoo'n manier gaan bewij- [zen Dat uw haren ervan ten berge rijzen! Tijdens een groot wereldsch bal, ge geven in de Country Club te Warrenton, werd graaf Igor Cassini... Cal de gazet- tenschrijvers zijn geen vulgair roture zooals uw dienaar!...) korrespondent van een dagblad te Washington, de Times Heralddoor vijf bandieten opgelicht en in een auto geduwd. Na hem ontkleed te hebben, hebben ze hem met twee lagen teer bestreken cn met een laag pluimen bestoven, om hem nadien vrij te laten. Cassini heeft verteld dat hij opgelicht werd op het oogenblik dat hij naar zijn auto stapte... (dat zal mij niet overkomen om d'eenvoudige reden da'k er geenen hebl en een 15-tal kilometer werd ont voerd. In een bosch werd hij met een scheermes bedreigd, voor artikels geschre ven te hebben die zijn aanvallers mis haagden... maar toen vonden de schel men het maar koddiger hem met teer te besmeuren en hem in pluimen te rol len... hetgeen ten minste niet zoo gevaar lijk was als met 'n scheermes te worden bewerkt, ten minste als 't niet gewoon 'n was om hem den baard af te doen. Tenslotte kon hij tot aan een hoeve stap pen, waar hij gereinigd werd en naar de geestelijkheid had met den ban ge- van d'alteratie!... Neen, Marenta?lief, 't Manneken zal zich met geene politiek meer bemoeien! oorspronkelijke detective-roman door WILLIAM HOLT Alice Evan had een zeer grooten indruk dp hem gemaakt, hij vond haar het meest sympathieke meisje, dat hij ocht had ont moet. Als hij haar met liet een of ander een dienst kon bewijzen, zou hij geen c ogenblik aarzelen dat te doen, Verlreerde zij misschien in moeilijkheden, had zij hulp of raad noodig. Maar waarom wend de zij zich dan niet in de eerste plaats tot Antoon Van Gieten. Dien kende zij zoo- teel langer en zooveel beter dan hem en Werner, die overtuigd was dat zijn vriend Luit liefhad, was er van verzekerd, dat Antoon Van Gielen haai' ook volstrekt hiet onverschillig liet. Maar wat moest hij dan thans bij haar doen. wat verlangde zij van hem? Hij maakte verschillende veronderstellingen, hij echter dan dadelijk weer verwierp. Wat drommel, zeide hij ten laatste 'ut zich zelf, ik tijk wel dwaas. Waarom zuu ik hier staan te suffen en te raden "sar hetgeen zij van mij verlangt of mij te zeggen heeft. Als ik naar haar toe ga, tal ik het spoedig genoeg weten. Hij zocht in het adresboek Parkweg 19 op en bevond, dat daar Mevrouw Smith woonde. Die naam zeide hem niets, had nooit van mevrouw Smith ge hoord. Werner kleedde zich een beetje zorg vuldiger dan hij gewoon was, eigenlijk tonder dit zelf te weten en begaf zich op J5?. Ilij kon een tram nemen, die hem dicht bij den Parkweg bracht en bevond dat het huis onder nummer 19 een aar- Juge villa was, die in een gezelligen tuin H ZEG MANNIE, zei 't reisvaardige vrouwtje, ge behoeft niet mee op 't per ron te gaan, hoor? Dat kost maar weer een perronkaartje. Maar lieve, zei hij, verwijtend, t is me toch wel een frank waard, u te zien vertrekken Die had het zeker ook anders bedoeld... of *t moest nen echten held zijn! LUISTERT NU TERSTOND Wat er op het wereldrond, Toer op toer en beurt na beurt Zoo allemaal in één minuut gebeurt. Ge moogt me verwenschen naar de maan. Als g'er niet verstomd zult van staan! Pakt uw horloge in uw hand... en eer dat uwen secondewijzer nen toer heeft afgelegd, ziet wat cr zooal op ons wereld rond heeft plaats gevonden. Tijdens die zestig seconden: Voert Jr.oan drie dozijn rijden kousen uit naar de Vereenlgde Staten... t is ln alle geval beter dan bommen. Verteren de Amerikaansche schoonen... en leelijken ook... en vooral... 24 duizend 700 frank ln schoonheidsinstituten en bij kwaffeurs. Worden ln de wereld 18.800 liter tafel- olie voortgebracht... en toch knarst hij nog t'rribel. onzen bol. Slaat de vliegende vlsch 3.000 maal met zijn staart, om te kunnen vliegen. Lijden de Amerikanen zooveel tandpijn, dat de dentisten daar 19.000 fr. ontvangen. Worden ln Japan vier personen geboren en sterven er twee! Worden in de Vereenlgde Staten voor een waarde van 15 dollar regenschermen gemaakt! En dat op ne minuut... 't kan niet min dat 't zoo regent. En als uwe wekker juist gaat is nu de minuut om... anders hebt ge te traag... of te vlug gelezen... en herbegint dan maar... 't is toch zoo interessanti PAPA had z'n zoon een goeie ramme ling op z'n zitvlak meegegeven. 't Is te hopen, sprak de vader, dat ge u in de toekomst zult beteren, want weet ge wel, dat het mij zelf ook pijn doet, als ik u zoo moet straffen? Jawel, vader, antwoordde ons Pritsje, snikkend, maar niet op dezelfde plaats! EN HIER nog 'n liêken uit 't fijn pak... 't Is over iets dat ons allen te wachten staat... als we 't maar zoover kunnen brengen... en da's een groot vraagteeken. VERSLETIKA Zij, als meetje, 80 Jaar. Hij, als peetje, 80 jaar. L HIJ: V/1] rijn twee oude menschen Van meer dan tachtig jaar. Zij: Verloor ik niet mijn tanden 't Ging anders met ons haar, Hij't Ging anders met ons krachten, Wat kunnen wij nog doenl Zij: Gelukkig, om te leven Trekken wij een pensioen. Refrein. Hij: Ze zeggen tegen mij: dag peetje. Zij: Ze zeggen tegen mij: dag meetje. Hij en rij: En lachen dan: Versletika! Ha Ha! Ha! Ha! Ha Ha! Ha! Ha! Maar wil God U bewaren En krijgt gij ooit ons jaren Doet ons dan maar eens na. (Ze dansen rond) IL Koe Iemand kan verand'ren Op zijnen ouden dag; Geen van ons twee die 's winters, Nog buiten komen mag. Vroeger was ik in 't dorp, Een kerel uit de keur... Op mij lachten de jongens: Dag lieve belle fleur IIL Ik kende nooit geen riekte Geen kwalen of geen pijn... En ik, ik kocht al lachend De kindren per dozijn... Maar nu zijn 't and're rapen Nu suk'len we alle twee En nemen om te slapen Een zakslcen zavel meê. IV. Des winters is t ellendig 't Is hoesten voor en na, En 't piept hier dan als een Versleten monica 'k Drink thee van lindebloemen En stook het stoofken rood. Zoo zingen wij, gelukkig Tot heden nog niet dood. j V. Maar als de lentezonne Weer door de wolken lacht Dan zindert door ons ad'ren Weer nieuwe levenskracht. Dan gaan we samen wandlen Langs velden, bosch en wei... Gelijk verliefde koppels Dat ook doen in den Mei. VI. Als wij 't zou'n kunnen houden En blijven bij mekaar Dan worden wij heel zeker Toch eenmaal honderd jaar. Dan zal het kermis wezen En staat gewis 't portret Van peetje en van meetje Zoo groot in de gazet. (Bis) Heb dank nu, dames, heeren Voor uw tn-avo-geroep. Bravo! dat is er noodig Als 't zout in elke soep. En als w'ons eeuwfeest vieren, Brengt ons dan een bezoek, Ik zal dan goed trakteeren Met bier en peperkoek. 't Manneken uit de Maan. MORGEN: ZONDAG RUSTDAG— Wie een laf verlangen heeft, blijft droo- men, maar krijgt ook nooit de verwezen lijking van zijn droom. Want elke vreug de maken wij voor het grootste deel zelf. Veel menschen hebben geen gelukkigen Zondag omdat ze hem niet voorbereiden, die voorbereiding zelf brengt ten andere reeds vreugde mee. Daarom zegt moeder: t Is Zaterdag avond, wie gaat naar de biecht deze week? Geen aanschuiven den Zondag morgen vroeg... juist voor de Mis, of soms tijdens de Mis, zooals sommige men schen doen. Het oogenblik van de biecht is den Zaterdagavond. Sommige men schen zeggen: Wij hebben geen gelegen heid, we komen laat van ons werk en de kerk is toe. Maar vele priesters antwoor den: Er komt toch niemand. Wij zijn het. de geloovigen, die ons moeten aanbieden, en de moeders moeten het volk «turen. De priesters zullen blij zijn ze te mogen ontvangen en stellig zal de kerk openblijven, zoodat iedereen ge legenheid heeft den Zaterdagavond te biechten te gaan. Dan is het Zondag, rustdag. Maar ja, we moeten toch eten, en zelfs smakelijk: daarom wordt er voor gezorgd zooveel mogelijk toebereidselen te doen den Za terdag. 's Zondags doen we geen bood schappen. Dus 's Zaterdags: gauw aan 't werk, iedereen helpt: hier is de zak, en "t geld, vooruit voor de boodschap pen! Zoo helpen wij elkander opdat het morgen... Zondag zou zijn. Wat doen wij morgen? Dat ls het grootste vraagstuk! We moeten onzen Zondag samen regelen, anders loopt alles door elkaar en gaat ieder zijn gang. Neen zegt moeder, zoo niet; de Zon dag is de dag van God en de dag van ons gezin: daarom moeten we den Zater dagavond allen samen zijn; we bespre ken: hoe we de ploegen verdeelen voor de Zondagmis, wie de stoof aanmaakt, en ook wat we zullen eten. Natuurlijk wordt ook voor den Zondagnamiddag alles voor zien: waar gaat ieder naartoe? Zelfs als we den Zondagnamiddag niet samen doorbrengen, moeten vader en moeder weten hoe ieder Zondagnamiddag wordt doorgebracht, en hoe laat we zul len thuiskomen, want... moeder zal wach ten tot ieder thuis is. I De Zaterdagavond is het dus familie consultatie o om den Zondag voor te be reiden. Moeder houdt aan die Zaterdag bijeenkomst, en ze wil dat ieder dan thuis zij, daarom: geen vergaderingen, geen feesten, den Zaterdagavond: de vrouwen rijn daar niet voorl VOOR DE KEUKEN ORANGEADE. Men kan zonder eenig bezwaar, zelf orangeade bereiden. Op 6 appelsienen neemt men. 150 gr. klontjes suiker, 2 citroenen, een liter water, een voorraad spuitwater en schijfjes appel sien. De zes vruchten worden goed ge- wasschen, waarna men met de klontjes de appelsienschil er afwrijft om den geur er uit te halen. Deze klontjes laat men drie uren koud aftrekken in het water met het sap van de appelsien en de citroenen. Af en toe roert men in het vocht, dat men tenslotte zeeft. In de glazen doet men een schijfje appelsien, een deel orangeade en vult bij met spuit water. Een heerlijke zomerdrank die echt uit vruchten is bereid. ALUMINIUM PANNEN. In alumi nium pannen vertoonen zich soms zwarte vlekjes. Die zwarte vlekjes bewijs: de aanwezigheid van ijzer. IJzer is in r ri- Ter gelegenheid van de Memling-Ten- toonstelling te Brugge wordt een bijzon der postzegel van 75 c. met bijtaks van hetzelfde bedrag uitgegeven. De zegel, voorstellend liet portret van den schenker afgebeeld op de Dyptielc der H. Maagd zal te koop gesteld wor den, van 1 Juli tot 1 October 1939, in de postkantoren van Brugge en van de kust. alsmede in deze van de bijzonderste ste den des lands en zal voor frankeering geldig blijven tot 30 September 1940. Er wordt eerlang aangevangen met de verzending van de zegels Or val waar van de inschrijving afgesloten is. |l!lllll!llll!llll!lllllllllllllllllll!lllll!!lllllllll:!lll!lll!l{|llllllllllllllllllli!IIIIIHI!l!llllllllll!llll!ll!lllll!llllllll!!lllllllillli!l!!llll!lll!!!lll!lll!l!il!!llll!IIIIIIHI!l!l!l!llllll!lllllllllll!!ll Voor het batte adres Henri Serruvslaan 5 !iillllllllll!lllllllll!ll!!llllllllllllllll!llllll!!llli>lll(l!l!ll!llllllll!!ll!llll!lllll!ll!l!llil!ll!llllll!l!!iinilll!llllilll!!ll!lllllllll!lllllinilUIIIIIIIIII!Ullflll!fiiill1lllll!inill!IIIIOIIIIIIIIIIli Hij belde er aan en aan het dienstmeis je dat opendeed vroeg hij, of daar juf frouw Evan logeerde. Is u mijnheer Werner, vroeg het meisje. Op het bevestigend antwoord van Wer ner zeide zij: Wilt u mij dan maar volgen. De juf frouw verwacht u. Werner volgde haar naar een klein aar dig salon, waar zij hem verzocht even te wachten. Geen twee minuten later trad Alice Evan binnen. Zij was in zwaren rouw, de zwarte japon deed de bleekheid van haar gelaat zeer duidelijk uitkamen. Zij stak Werner de hand toe, die hij deelnemend drukt: en zeide: Ik ben zee:- dankbaar, dat u dadelijk aan mijn verzoek gehoor gegeven hebt. U hadt toch niet anders verwacht, hoop ik. O neen, antwoordde zij met een lie ven glimlach, ik was overtuigd dat u zoudt komen, indien het u ook maar eenigszins mogelijk zou zijn. Natuurlijk kwam ik, zeide Wemer. maar laat mij eerst naar uw welstand lnformeeren. U hebt het ziekenhuis al weer kunnen verlaten. Ja. ja, maar men beschouwt mij hier nog niet als geheel hersteld, ik wordt hier verpleegd en vertroeteld. Mevrouw Smith, voegde zij er verklarend bij. was dc boe zemvriendin van mijn overleden moeder. En ik heb de gastvrijheid, die zij mij aan bood niet kunnen weigeren. Dat zou, dunkt me. ook onverstandig geweest zijn, antwoordde Wemer, u zult wel behoefte hebben aan den troost .-n de liefde van een moederlijke vrienoin, vooral zoolang uw broeder niet terug is. Alice knikte. Inderdaad, zeide zij eenvoudig, dat heb ik. maar laten wij niet langer over mij zelf spreken. U begrijpt, dat ik u met dat doel niet heb gevraagd hierheen te komen. U ls een vriend, mijnheer Werner, ik weet. dat' ik u als zoodanig mag be schouwen. Dat moet ge zeker doen, juffrouw Evan. Goed. Ik wilde u een vriendendienst vragen. Ik kan zonder te weten, welke die vriendendienst is, u verzekeren dat... Neen, neen, viel zij hem snel ln de rede, beloof me niets vóór ge weet, wat ik u vragen wil. Want ik vrees, dat ik uw vriendschap op een al te zware proef ga stellen. Werner vroeg zich zelf af, wat zij hem dan vragen wilde. Dat zal vrij zeker niet het geval zijn meende hij, hoe grooter dienst u mij vra gen zult. hoe gelukkiger ik mij zal achten u dien dienst te bewijzen. Luister, zeide zij. Toen gij u voor het eerst in onze zaak hebt gemengd was het als journalist Gij hebt er u mee bemoeid om te trachten voor uw blad daaruit zoo veel mogelijk ccpie te halen. -Neen neen, vervolgde zij, toen zij zag, dat Wer ner hierop iets wilde zeggen, ik bedoel daar allerminst een verwijt mee. ook niet dat gij uw blad daarvan hebt laten profi- teeren. dat is de natuurlijkste zaak van de wereld. En ik weet zeker, dat gij daar voor geen enkele onbescheidenheid hebt willen begaan. Het heeft u ook niet ver hinderd ons groote diensten te bewijzen en ik weet zeker, dat uw belangstelling in deze treurige zaak méér is dan de be langstelling van den dagbladschrijver, die enkel aan zijn courant denkt, Dat is werkelijk het geval, antwoord de Werner. Ik weet het en dat geeft mij den moed u te vragen of gij niet een offer zoudt wülen brengen. Zou u niet cr toe kunnen besluiten van uw kant verder geen werk meer van deze zaak te maken? Frits Wemer kreeg een kleur. Maar juffrouw, zeide hij, waarom vraagt u dit. Meent u dat ik onbescheiden geweest ben. Zie eens. m alles wat er nu eenmaal fcebeiffd iS, is het absoluut Uit gestoten. dat de couranten in het alge meen zich niet meer met deze geheimzin nige misdaad zouden bemoeien. In tegen- nium eigenlijk smokkelwaar en de fa brikanten leggen er zich dan ook steeds op toe om rein aluminium te leveren. Ter geruststelling diene gezegd dat de zwarte vlekjes voor de gezondheid vol komen onschadelijk rijn. Meestal kan men ze verwijderen met behulp van een scheutje sterke azijn of door even te spoelen met een klein beetje zoutzuur. Er moet dadelijk met veel schoon water worden nagespoeld, daar zuren het alumi nium aantasten. Bovendien dient men rekening te houden dat zoutzuur een zwaar vergif is. De oorzaak der kleine ronde gaatjes die zich vaak vertoonen in pannen, uit aluminium gemaakt, is te zoeken bij den fabrikant, en niet (zooals menigeen denkt) bij de hulsvrouw. Als namelijk onder het smelten van het metaal lucht- blaasjes voorkomen, zullen die later de zoozeer gevreesde gaatjes vormen. Daar valt weinig tegen te doen: Het best is nog de stopsels te gebruiken die met een schroefje in elkaar passen, en het gaatje weer waterdicht maken. PRAt'TISCHE ZAKEN Tegen de hik. De hik verdwijnt wan neer men, na een diepe ademhaling, den adem inhoudt, en wanneer men dan met kleine slokjes een glas koud water drinkt. Om kleerborstels te reinigen. Wan neer die vuil zijn, maken ze meer vlekken dan wat anders. Daarom de haren van den borstel een tijdje laten weeken ln een weinig water waaraan eenlge lepels cog nac werden toegevoegd. GOUDEN WOORDEN Hoe meer men weet, des te meer men vaststelt dat men niets weet; hoe sterker men ls, des te meer men zich machteloos voelt; hoe hooger men klimt, des te meer de horizon verruimt en verbreedt. IN JULI VERKRIJGBAAR Waarom zouden we thans geen keus doen uit den rijken voorraad groenten, fruit, visch, wild en gevogelte die nu het best koopbaar zijn, en waardoor we onze dagelijksche menu's aantrekkelijk kun nen afwisselen. Groenten: Andijvie, bloemkool, biet (roode), champignons, doperwtjes, kervel, komkommers, melde, peterselie, peulen, postelein, radijs, rabarber, salad", selderij, spinazie, tomaten, tuinboonen, worteltjes, zuring. Vruchten: Aardbeien, aalbessen, bana nen, citroenen, frambozen, kersen, kruis bessen, meloen, moerbeien. Wild en gevogelte. Jonge duiven, Jonge hanen, jonge eenden, kip, tam ko nijn, piepkuikens. Inmaaktijd van groenten, vruchten en visch. Aalbessen, kruisbessen, kropsla, peulen, worteltjes, postelein, peterselie sederij, kervel, kersen, morellen, makreel, bloemkool. INMAAK Kersen. Indien we 6 liter-glazen kersen willen hebben, moeten we 6 a 7 kilo uitgezochte kersen (beste kwaliteit) nemen en 150 gram suiker. De kersen worden gewasschen, van de stelen ont daan en ongepit ol gepit ingemaakt. De glazen worden zoo vol mogelijk gevuld met vruchten en suiker, 25 gram op elk glas. Bij het pitten uithalen der kersen, zullen we het sap, dat uit de kersen druipt, opvangen en later over de fles- schen verdeelen. Kersen worden 20 minu ten gesterriliseerd bij 80 graden. We kun nen echter de kersen ook zonder suiker inmaken; we gaan op dezelfde wijze te werk. ■■EMEsax!3saaBB!aBiEiBiaB0a^AXii3üBaeaaBaHBSEiSBaa»siiiizsaaiHKi De Belg. N. V. Van der Graaf en Cie, 24 Zelfregeeringstr. te Brussel (afdee ling: Handelsinformaties), deelt ons mede. FAILLISSEMENTEN IN BELGIE. Er werden over de week eindigende 30-6-39, in België 14 faillissementen uitgesproken, tegenover 10 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Uitgesproken faillissementen per branche gedurende de week 23-6-39 iet 30-6-39. 9 Diversen. 1 Bierhandelaar. 2 Meubelhandelaars. 1 Industrieel. 1 Bouwmeester. Th totaal werden er van 1-1-39 tot 30-6-39, ln België 411 faillissementen uit gesproken, tegenover 339 over hetzelfde tijdperk van 1938. CONCORDATEN. Van 1-1-39 tot 30-6-39, werden in België 144 aanvragen ingediend tot het bekomen van een con cordaat, en 85 aanvragen gehomologeerd tegenover resp. 110 en 64 over hetzelfde tijdperk van 1938. PROTESTEN. Over de week ein digende 30-6-39, werden ln België 1903 protesten geregtstreei .1 tegenover 1715 over hetzelfde tijdperk van 1938. Van 1-1-S9 tot 30-6-39, '„-erden in Bel gië 59.338 protesten geregistreerd tegen over 48.678 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Gezien de bekendheid van ons Handels- tnlichtingen-bureau, vertrouwen Banken, Industrieelen en Handelaars meer en meer Het incasseeren van hun achterstallige voi(leringen toe aan onze Incasso-Dienst. Belg. N. V. VAN DER GRAAF Cle, 24, Zelfregeeringstraat, 24, Brussel-Zuid. Opgericht in 1888. GE Z1JT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LEZING, SCHUIF HEI IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND, ZOO STEUNT GE ONS. - DANK EROM. IBEQS9B3BB2aS3BBBRBBBBBBBSBI deel zij zullen alle moeite doen om hun lezers in te lichten. Deze verlangen dat ook. En al ware het nu in mijn macht u te beloven dat ons blad Het Eerste Nieuws er verder geen melding meer van zou maken, dan zou dit toch niets baten. Dat weet ik, dat weet ik, zeide Alice Evan haastig, maar u begrijpt mij ver keerd. Het werk dat u doet en het werk van uw collega's van de pers is in deze niet te vergelijken. Natuurlijk als er iets nieuws in de zaak ontdekt wordt, dan zal men dat in de bladen vermelden. En er zullen nog heel wat beschouwingen ook ten beste gegeven worden, waarvan som mige kant noch wal raken. Maar u treedt niet op als reporter, u wilt in de eerste plaats detective rijn en beproeven zelf licht in deze geheimzinnige zaak te bren gen. En lk wilde u verzoeken juist dat te laten. Alice zweeg en zag Werner aan. Maar. zeide hij na eenlge oogenblik - ken van pijnlijke stilte, ik begrijp de re den van uw verzoeg niet. U hebt er toch ook belang bij. dat de moordenaar van uw vader ontdekt wordt. Waarom wilt u mij juist van dat onderzoek uitsluiten. Er zijn de meest bekwame speurders aan het werk. Hen kunt ge het werk niet ver bieden. Alice Evan zuchtte, alsof rij dit be treurde. Dat is zoo, zeide rij. maar u bewijst mij geen dienst ermee te trachten het raadsel op te lossen. Ik vrees die oplos sing, meer kan ik u onmogelijk zeggen. U vreest die oplossing? Ja, ik heb de overtuiging, dat het be ter ls voor alles, dat de dader niet gevon den wordt. De wroeging over zijn vreese- lijk misdrijf zij hem genoegzame straf. Frits Werner dacht na. Wat vermoedde Alice, welke vreeselijke gedachte deed haar aldus spreken. Werner dacht dade lijk weer aan de vreemde rol die bankier Van Gielen ln deze zaak speelde. Zou Alice hem ook verdenken? Zou zij wellicht de zekerheid hebben uat hij schuldig was? En wilde zij Van Gielen sparen? Maar 14 JULI. Ten Gemeentehn'ze ie OOSTDUINKERKE, bestraten van ver schillends wegen. Bestek 50.000 fr. Stuk ken ter inzage ten Gemeentesecretariaat en te koop. prijs 12 fr.. bij arr.-iug. J. Sansen te Veurne (postcheck 2935.13). 17 JULI. Tc 9.30 u., ten Hotel du Commerce», te VEURNE, door dc «Noordwatering van Veurne, bedelf- en reit .ver ken in de vaarten en Waterloo pen der Watering. Inlicht, bij den bestunrder- secr. der Werken, 17, Zwarte Nonnen- straat, Veurne. 19 JULI. Te 11 uur, in de Magda- lenazaai. Brussel, leggsn van telefoonka bels in de netten DIKSMUIDE. ROESE- LARE, HARELBEKE en DEN_ HAAN. Bijz. lastkoh. Nr 3-1115, prijs 9,75 frank, Eoxumstraat 16, Brussel. 39 JUNI. Te 11 u., voor den TI. Ser- rurs, hoofding.-best. bij den Centralen Dienst voor E. E., de Berluimontstr. 30, Brussel, aanleggen van eleclrischf inrich tingen in de Rijkswachtkazerne te Vuerne. A. VERBEKE, Moeskrocn, 55.821 fr. J. Jove. Roeselare, 56.218; J. Deconïnck, ïeper. 57.047Mcismans, Veurne, 58.510,20; V. Corue. Avelgem, 59.735,15; G. Erck, Brugge, 62.793; A. Bouquillon, Veurne, 63.19230; O. Alleync, Oostende, 64.920 Opdedrink D„ Oostende, 66.961,40; Beeck- inan J.. Gent, 68.941; Atcl. Electrotechni- ques. Doornik, 69.870. DE FIETS. Ronde van FrankrijkFietsenf Genoegens ran het verlof! Plaats de voeten op de rubberpedalendaar rijdt de fietser.., als hij in evenwicht blijft. Hoe gaat dat? De cranks of krukken, met cranks pieën vastgehecht, brengen den druk over naar de trapas en het ketting- wiel; de tanden van het ketttngwiel passen in de schakels van de ketting en brengen de energie over naar het tandwiel. Voor het licht loopen zijn er rond de assen (trapas, vooras, achteras) kogellagers (met kogels) en aan de naven oliedopjes. Wij weten dat het wiel vastgehouden wordt door een vork bij de as in de naaf: de spaken loopen van hier straalsgewijs naar de velg e?i zijn een stevige steun. Binnen- en buitenband breken immers niet alle schokken. Ook de spatborden zijn aan de naaf vast. Een spatlap aan het voor spatbord komt wel meer voor. De voorvork heeft tot verlenging het balhoofd waarop het stuur aan gebracht is. Aan dit voorgedeelte van de flets is veel bevestigd: een lantaarn hec stuur (met celluloid en gummihandvatten), de remstangen of kabels van de band- en veigremmen, de nummerplaat en de dynamo. V.B.O. Bijdragen: Beschermend Lid: fr. 100 of 50; Steunend lid: fr. 25; Gewoon Lid: fr. 15; Studenten cn inwonende Leden: fr. 5. Postrekening 412.386, V.B.O., Deurne-Antwerpe ■■B#Cll!EXEHf!IBMBiISSl?9933BBEEZISBB9'azSbE33Z!3QSBIBSIB039l3l Maartens te leper, knielend vóór de Ma* dona. Het ls een triptiek, waarvan de fi guren op de luiken enkel begonnen waren. 10 JULI; 1804. Dood van Fr. Amb. Didot, die de drukkerij verbeterde en ook de pepler- fabrikatie. 11 juli: 1302. Guldensporenslag: Slag op den Groeninger Kouter bij Kortrijk, waar de Vlamingen het Fransche leger van Filips den Schoonen versloegen, en 20.000 óoo- deu op het slagveld achterbleven, waar onder 700 edelen, herkenbaar aan hun gulden sporen. Vandaar dat de Vlamingen dien heugelijken slag De Slag der Gul den Sporen noemen. 1823. Inhuldiging op den toren van Cordouan van de eerste phare, uitgevon* den door Ingenieur J. Fresnel. 1919. Invoering van den acht-urendag, 12 Juli: 153?. Erasmus gestorven. Erasmus, eigenlijk Gerrit Gerritsreen, werd waar schijnlijk 28 Oct. 1456 te Rotterdam ge boren (waar hij zijn standbeeld heeft). Hij werd ln 1492 pr: ester. Hij is een der geleerdste mannen die ooit geleefd heb ben. Zijn beroemdste werk: De Lof der Zotheid 1899. Brugge's grondgebied verdub beld: Op 12 Juli 1899 werd door koninklijk besluit gansch het, grondgebied van Sint Pieters-op-den-Dijk, bi.i Brugge ingelijfd, alsmede een deel van Koolkerke, Dudzele, Uitkerke en Lissewege, di'; ten einde aan Brugge eenen uitweg naar de zee te ver schaffen. Dit besluit werd van kracht op 25 Juli van hetzelfde jaar. Door deze aan hechting werd Brugge's grondgebied in uitgestrektheid verdubbeld. 13 JULI: 1621. Dood van Aartshertog Albreeht van Oostenrijk. Daar Albrecht geen kin deren naliet, kwam België terug aan Spanje. Nochtans, Filip Iv. die p«s den troon beklommen had, liet het bestuur onzer gouwen bij voortduring aan Isabel la over. De Aartshertog wérd in Sinte Gudulakerk te Brussel begraven. 14 JULI: 1789. De Bastille verwoest. De Bastil le was een versterkt kasteel te Parijs, ge bouwd in de jaren 1370-1383, dat later als staatsgevangenis diende. Bij de Fransche Omwenteling werd het ingenomen en om vergeworpen. Sedert deze gebeurtenis viert Frankrijk haar Nationaal Feest op 14 Juli. 15 JULI: 1099. Inneming van Jeruzalem dooi de Kruisvaarders. 1608. Rembrandt geboren. Neder- tendsch schilde:' en etser. Zoon van een molenaar. Stierf begin October 1G69 in armoede. Hij liet ongeveer 600 schilderij en, 275 etsen en 1690 teekeningen na. De machtige uitbeelding van de levende wer kelijkheid, voornamelijk van het zieleven en karakter, de souvereine beschikking over het licht, maken van Rembrandt een éénling onder zijn kunstgenooten. 1927. Jull-opstand te Weenen. P. B. ZONDAG 9 JULI 1939: Zesde Zondag na Pinksteren. ïn de Misliturgie van dezen Zondag wordt hetzelfde thema ontwikkeld als in de liturgie van verleden Zondag. Nog maals komt de Kerk terug op de gerech tigheid van den christen, welke gerechtig heid als de vervulling van ce wet, gelijk staat met de liefde: de volmaaktheid der Wet is de liefde. Terwijl het Epistel van verleden Zondag ons toeriep: Wijk af van het kwaad en doe het goede, en het Evangelie ons wees op de volmaaktheid der naastenliefde, vordert de huidige Epistel van ons dat wij sterven aan de zonde en leven voor God in Christus Je zus, onzen Heer. De Intreezang vangt aan met een klare geloofsbelijdenis, waarbij dan aanstonds weer een bede van vertrouwen wordt ge voegd: De Heer is de sterkte van zijn volk... red uw volk. o Heer, en bestuur het tot in eeuwigheid.Onder den naam van volk, kan hier zeer geschikt de chris ten ziel verstaan worden, en deze, even als gansch het volk, mag dus met den Psalmist tot God de belijdenis opsturen: de Heer is de sterkte der christen ziel. Vreest dus niet, o christen ziel, de Heer is bij ons. Wij zijn dat volk, dat Hij ten prijze van zijn Bloed verworven heeft, aat Hij nimmer meer verlaat. En de liefde van dien Heiland is voor ons het onder pand van zijn steun gedurende gansch ons leven. Een enkele zorg slechts weegt op ons, namelijk dat wij door onze wer ken, ónzen levenswandel, toonen dat wij Hem voor onzen Heer erkennen. Het Evangelieverhaal van de broodver menigvuldiging leert ons zinnebeeldig hoe Jezus zonder eenlge moeite dagelijks de gansche christenheid wil spijzen in de H. Communie ten einde in allen het le ven der genade te bewaren, hun schen kend zijn eigen Vleesch en Bloed om hen te versterken ln den strijd tegen de zon de, opdat zij eens door Hem gered van den band der zonde in deze niet meer hervallen ten eeuwigen verderve. O kenden wij de macht der genade, kenden wij maar beter de grootheid der H. Communie, waren wij maar inniger overtuigd van hare noodzakelijkheid, voor het geestelijk leven, wij zouden hongeren en dorstigen naar de spijs der ziel even als de schare die Jezus volgde hunkerde naar het voedsel des lichaams en wij zouden door Jezus zelf verzadigd worden. 9 Z 6e Zond. na Sinkien. HH. Martelaren V. Gorcum. Poperinge Ommogang g 10 M HH."Zeven Broeders 11 D H. PÏUS. Gulden Sporenfee»l 12 W H. Joannes Walbertus. 13 D H. Anacletus 14 V H. Bonaventura. H. Ragenufla 15 Z H.Hendrik 16 Z 7* Zond. na Sinksen. O.L.Vr. van Car- melusberg Kermis groote okkasiën van Ter gelegenheid van Poperinge- aan 20 cn 30 frank. GEBLOEMDE, beste roben, aan 75 frank. Profi teert van de okkasie. «IN DE VIER SEIZOENEN» Casselstr. 7, Poperinge. - Tel. 314. IBBQBBBBBBE8SZSHSHBI3BBBEBB3B waarom? Het kon onmogelijk rijn, wijl zij den moordenaar van haar vader geen straf gunde. Indien zij Van Gielen schul dig meende dan kon het niet om hem zelf zijn. dat zij thans dit vreemde en onver wachte verzoek deed. Maar ter wille van wien dan wel. Het moest dan zijn ter wil le van Antoon Van Gielen. Ja, dat was de oplossing. Alice Evan en Antoon Van Gie len hadden elkaar lief. Alice zou terwille van Antoon niet wenschen, dat voor heel de wereld zijn vader als moordenaar be kend en veroordeeld zoude worden. Werner hield zich overtuigd, dat dit de oplossing was. En een stille woede steeg in hem op tegen Van Gielen. Want dan was hij de oorzaak van het vreeselijke leed, dat Alice trof. Immers de smart over den dood van haar vader moert nog overtroffen worden door den vreeselijkeu rieiestrijd, die haar hart verscheurde. Zij had Antoon Van Gieten lief en tegelijk moest rij eigenlijk een afschuw voor hem voeten. Want hij was de zoon van den moordenaar haars vaders. Met innig me- dedoogen zag Werner naar het meisje te genover hein en hun blikken ontmoetten elkaar. Een oogenblik zagen rij elkander in de oogen. Las rij in zijn oogen welke gedachten hem door het hoofd gingen? Zij strekte als afwerend haar handen uit. Neen, neen, zeide rij, maak r.u geen onmogelijke combinaties. Ga nu niet ra den naar de beweegredenen van mijp. ver zoek, want gij zoudt verkeerd raden. Kunt gij aan mijn verzoek niet voldoen, wel aan. wij blijven vnentien hoop ik. Maar ik bid u niet te meenen, dat gij weet, waarom ik dit vraag. Deze woorden, op gejaagden toon uit gesproken. versterkten Werner in de over tuiging, dat rijn onderstelling de cenig ware was en om rijn zoon, dien rij liefhad te sparen, wilde rij niet dat de waarheid aan het licht zou komen. Maar Werner vroeg rich af. wat hij nu moest doen. Moest hij haar verzoek wei geren. Hij kon dit niet. Maar het was hem immers ook onmogelijk het geheel in te willigen. Den vorigen avond pas had hij 9 JULI: 1440. Dood van den Vlaamschen schilder Jan Van Eyck. Hij wordt met zijn broeder Huibrecht beschouwd als de eer ste groote meester in de geschiedenis van de Oud-Nederlandsche schilderkunst. Van hen gaat de Vlaamsche schilderschool van de XV* eeuw uit. Hij werd vermoe delijk rond de jaren 1390 te Brugge ge boren. Hij was met zijn broeder Huibrecht de uitvinder van de olieverf. Omtrent dertig schilderwerken zijn gekend als zijnde vervaardigd door de gebroeders Van Eyck. Hun bijzonderste werk is de wereldberoemde polyptiek: de aanbidding van het Lam, volgens Sint Jans' veropen baring. Dit bestond uit twintig tafereelen met 250 personen. Omtrent het aandeel van elk der gebroec.ers in dat groote werk, waarvan het vaste middenstuk uit vier paneelen en de zijluiken uit acht, aan weerskanten beschilderde paneelen be staat, zijn de geleerden verdeeld, te meer daar het waarschijnlijk is, dat Jan het werk van Huibrecht overschilderd heeft. Een laatste schilderij van Van Eyck, welke hij begonnen had torn hij door den dood verrast werd, is niet voleindigd ge weest. Zij verbeeldt den Proost van Sint- 4SBtj£BE!BflËBSBüBBESSBBflESBBB3 rijn chef beloofd alles te zullen doen om achter de /aarheid te komen en van de zaak voor zijn courant te maken, wat er van te maken was. Als hij Alice beloofde verder niets te doen en rijn onderzoek te staken, dan was hij als eerlijk man met een verplicht naar rijn chef te gaan en hem te zeggen: Ik kan mijn belofte niet houden, ik wil met deze zaak niets meer te doen hebben. Hij zou rijn hoofdredac teur daar dan geen aannemelijke reden voor kunnen opgeven en hem bleef zeker niets over dan rijn ontslag te nemen. Kon hij, mocht hij dit doen? En dat alles om wille van een moordenaar? Al leen om misschien nog den zoon van dien man met het meisje te zien trouwen, dat hij ook liefhad. Want Werner wist het nu, ook hij beminde Alice. Ik rie wel in, mijnheer Werner, zeide rij, nadat er eenige oogenblikken stilte tusschen hen had geheerscht, ik had u dit niet mogen vragen. Gl] hebt er alles op gesteld den bedrijver van de misdaad te ontdekken, er is voor u daaraan te veel gelegen. Neen, riep Frits Werner eensklaps vastbesloten, u hebt niet te veel gevraagd, ik zou geen enkel oogenblik aarzelen te doen wat u mij verzocht, indien ik de overtuiging had, dat ik daarmee werkelijk uw belang diende. Maar die overtuiging heb ik niet. ur el rg ij wicht Alice zag hem aan. veMMB érdenkt u iemand,, vroeg zij. Werner was door die plotselinge vraag verrast, maar antwoordde: Ja. En meent u dat anderen dezelfde verdenking koesteren? Wie bedoelt u met anderen? De politie bijvoorbeeld. Neen, dat doen zij niet. Maar ik ver moed. dat u het wel doet. Oh, zuchtte Alice, en wilt u dan niet begrijpen, dat ik verlang, dat nooit de wereld dit alles gewaar wordt. O mijnheer Werner, als u niet spreekt, u die den da der op het spoor zijt, dan zal hij nooit ontdekt worden. De Mariale Tentoonstelling Ingericht bij gelegenheid der vijftigste verjaring van het St-Albertus' College te Kortrijk. zal aanvang nemen op Zaterdag 8 Juli, In den namiddag heeft eene bes loten a openingsplechtigheid plaats waar enkela persoonlijkheden en de pers toe uitgenoo» digd worden, 's Avonds, na het lof vaö 5 uur, wordt het publiek tot de tentooil stelling toegelaten. Van Zondag 9 tot met Zondag 16 ls de tentoonstelling gangbaar, eiken dag, van 10 tot 12 uur i van 14.30 tot 19.15 uur. De toegang kosteloos. Een tombola wordt lngeri tot het dekken der onkosten; loten ter deelname worden op de tentoonstelling aangeboden. Verschillende particulier^ verzamelingen werden goedwillig voor dó omstandigheid in bruikleen geschonken. Bijzondere vermelding verdient de rijke collectie oude Mariabeeldjes van Mevr. Klockaerts uit Lier. De Firma Spriet uit Kortrijk nam de zorg op zich eene verza» meling van moderne Lieve Vrouwen» beeldjes bijeen te brengen. Als merk waardigheid vermelden wij nog een licht- kast met een rei kleurplaten over de ti tels der Maria-litanie. Passende decora ties werden aangebracht door M. Ste phaan Van Gheluwe. Voor toegang: St-AIbertus' College der Paters Ong. Karmelieten, Aalbekestraat 11a (groote poort). IBBBBB8BBBBBSBZBBBB9BZB1KB3B Gij eischt dus dat ik zwijg en geen verdere moeite doe de bewijzen te verza melen. Ik heb niets te eischen. maar waag u, of dit mijn hartewensch is, dan zeg ik u ja Goed, juffrouw Alice, dan zal ik zwijgen en mijn vermoedens aan niemand mede deelen. O. riep zij, hoe zal lk U danken, gij rijt een oprecht vriend. Ik blijf u eeuwig dankbaar. Allee scheen zeer verlicht. Komaan, zeide rij. de politie ls op een dwaalspoor en zal niets ontdekken. Ik ben nu veel geruster. Werner stond op. Zij stak hem dc hand toe, die hij warm drukte. Ik zal mij aan mijn woord houden natuurlijk, zeide hij, maar vóór ik de ge- heele zaak laat voor wat ze is, moet ik Van Gielen nog meedeelen, dat de kist van uw vader ontvreemd is. Die kist met vaders instrumenten eil papieren. Ja, die is opeens spoorloos verdwe nen. i Welnu, gaat dat vertellen, rij zullen er zich niet te veel van aantrekken, hoon ik. Was met het verdwijnen van die kisr die heele ongelukkige uitvinding van mijn vader slechts ven de baan. Ik geloof, dat het een zegen zoude zijn veor allen. Zij gaf Werner nogmaals de hand en snel nam hij afscheid. Buiten gekomen liep hij eenige oogen-^' blikken voort zonder eigenlijk te weten' waai' hij liep. Zijn gedachten hielden zich' bezig met hetgeen hij vernomen had. ley' dere twijfel omtrent de schukt van den' bankier was nu bij hem verdwenen, lm-1 mers ook de dochter van den professor1 zelf, dat had hij duidelijk gevoeld geloof-' de dit, ja wist het misschien wel zeker.' Trouwens haar houding ware anders ge-' heel onverklaarbaar. Maar. dacht hij vei'-1 der, zij moest Antoon Van Gielen wel zeef. liefhebben, dat zij aldus alles deed ou» zijn vader te sparen. (Nadruk verboden). <*t Vervolgt),

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 9