Ouders, denk er eens non Eucharistisch Congres KORTRIJK De Les van 1302 WERELDGEBEURTENISSEN 'T VINCENT/ COLLECE Nog een Vlaamsch Missie-Bisschop XV CONGRES POPERINGE KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER leper1:» groste Missieweek GEZINSOPVOEDING INTERNATIONAAL OVERZICHT van 16 tot 23 Juli J1 I t TOT &3 E. P. Morlion van PollinNove, der Witte Paters van Afrika, Bisschop benoemd KROOSTRIJKE OiZIKNIN AAN ONZE BERICHTGEVERS EN LEZERS ZONDAG 10 JULI 1933. WEEKBLAD: 53 CENTIEMEN V JAAR. N' 25. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper. Bureel Eoterstraat 58, IEPER. EEN ABONNEMENT KOST VAN NU TOT EINDE 1939: Binnenland 13;00 fr. Belg. Kongo 21,25 fr. Frankrijk 21,25 fr. belgisch geld Engeland 22,50 fr. belgisch geld Ander landen 31,25 fr. belgisch geld Alle Medewerkers lijn verantwoordelijk voor hun artikels. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrckening Nr 155.70. TARIEF VOOR BERICHTEN, Kleine berichten per regel 1,fr. 2 tr. toeL v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwbcr. en Bedank, (min.) 5.fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annonccn zijn vooraf te betalen en raoeteu tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Vele uwer kinderen gaan welhaast de school verlaten: zij moeten op stiel, naar werkhuis of fabriek; en voor vele ouders van den buiten, sci int een diens, of werk in de stad, een gelegenheid om... veel geld te verdienen. Ons gedacht is. dat de i. 'sjes van den buiten best op den buiten blij'. :n, want, over het algemeen, is er in de stad niets goeds voor hen te vinden. Ondervraag r de ouders d: ongelukkigen die van de stad kwamen, zedelij' en lichamelijk gekneusd, die alle eergevoel verloren heb ben en dikwijls in de diepste modder ge vallen zijn. liet kan wel gebeuren dat het geld tot lokaas dient, maar lieve ouder-, ziet toch wel toe. Velen zijn verblind door de hoo- ge locnen in de fabrieken en de vrijheid der avonduren en den Zondag. Hebt gij er aan gedacht welke verlokking er be staat voor uwe kinderen? Ouders, hebt gij ooit '_n trein of tram genomen waarop het fabriekvolk zit? Zeg mij dan. de hand op het hart, zoudt gij uw meisje te midden van die gevaren, blc:tgesteld aan het hooren van die ge sprekken, willen zien? En toch iz het alle- daagsche kost. In dit midden kan een jongen noch een meisje rein en zuiver blijven, zelfs met den besten wil. Zoo lang die toestand van zedebederf blijft be staan, zou geen enkel vader noch moeder mogen dulden dat, bijzonder hun dochter naar de stad ga werken. De eer en de reinheid zijn grooter- schatten dan geld. Maar. al de meisjes kunnen -iet werk zaam zijn op het land; ja, en daarom zal het gebeuren dat ze in dienst treden in de stad. De loonen, alhoewel hoog, zijn niet zoo als in de fabrieken, maar men vergeet dat ze eten en slaping hebben bij goede menschen, en daarbij zijn de gevaren voer de zedelijkheid min groot. Men klaagt veel over de krisis van de dienst boden, en terecht, want te weinig schij nen de ouders te denken aan het eerbaar verdienen van een loon. Heden stellen de meiden zelf de wetten. Zij willen niet wasschen, alleen geen groote kuisch doen. zij moeten den Zon dag vrij hebben, zelfs nog een avond in de week. Zijn er kleine kinderen in huis, zij weigeren den dienst. Overlaatst las ik een spotschrift in een blad: Een jongeling vroeg aan zijn toeko mende: Wanneer mag ik uwe hand vra gen aan vader? O, antwoordde het meisje, vader en moeder zullen wel toestemmen, naar ik weet nie. of de meid nog een vierde persoon in huis zal willen! Het we3 misschien overdreven, maar zeker is het dat men de huwelijkspliehten wel zou moeten verzaken om reden van de mei óen, want kinderrijke huisgezinnen vin den geen meiden meer. En toch, wanneer eene plichtbesefïende meid een dienst heeft, kan ze zeer geluk kig zijn. Vraag het aan dezen die jaren lang in dienst zijn; kinderen van huize, samengegroeid met de familie, wel en wee deelende met de meesters. Doch, ze wor den zeldzaam. Waarom? Door de schuld der meesters, de schuld der ouders en door hun eigen schuld. Er zijn meesters die de dienstboden als werktuigen aanzien, en niet zorgen voor hun geestesvoedsel, godsdienst en zeden. Deze meesters verdienen geene goede dienstboden, en zij worden zelf gestraft door hunne nalatigheid. De ouders denken meer aan het geld dat zal binnenkomen helaas, hoevelen zijn er die zelfs het kwart van het loon ontvangen zonder te zorgen dat hun dochter bij deftige lieden geplaatst wordt; die niet omzien in welk midden ze ver keert, waar zij hare vrije dagen door brengt. De meiden zelf hebben soms weinig be sef van hun plichten, goed werk te leve ren; besef van hun eerbaarheid door te gemakkelijk te luisteren naar den zoefen doch valschen zang der minne die ver leidt. Al zijn de gevaren voor het meisje van den buiten in den dienst zoo groot niet dan voor de fabriekwerksters, toch zijn er gevaren: lichtzinnige boodschapdoeners, de kinema, de schouwburgen, de verfoei lijke dancings en de gezellinnen. Ouders die genoodzaakt zijt uwe doch ters in dienst te brengen naar de stad, ondervraagt wie de toekomende meesters zijn. Eischt dat uw kind alle zon- en feestdagen naar de kerk moet gaan, dat uwe dochter minstens ieder maand ter H. Tafel mag naderen. Vraagt dat men de uitgangen beperke, en nooit tot in de late uien toelate. Jonge dochters, schuwt de gevaren, den zedeloozen klap van boodschapdoeners en gezellinnen, vlucht de holen van vermaak, waar de ziel, de eer en de gezondheid worden te kort gedaan. Gaat dikwijls naar de kerk en te communie; weest, zoo als bij vader en moeder, stipt in het vol brengen uwer plichten; weest eerlijk in handel en wandel. Zendt het grootste ge deelte van uw loon aan uw ouders, in plaats van nutteloos te verteren. Dan zul len de ouders niet moeten blozen voor hunne dochter, zij zullen geene steedsche modepop zien wanneer ze in verlof komt, maar hun eigen bloed in haar erkennen. Dan zullen de meisjes in eer deugd ge bleven zijn, en een stuiver gespaard heb ben om eens in den echt te treden met een braven, deugdzamen boerenjongen, in plaats van hun toekomst te verspillen met zedelooze stadsjoakers die met hen een spot drijven. II. Familie. Nonkel Gab. [asasaiaüSBBSBBBBBBaBSBBSBBBSflilIBBBBBBBBBEflBflflBaBBBBBBBBBB De Hoogdag van het Congres de mas- ladagvan Zondag 30 Juli gaat een gausch onverhoopt succes tegemoet. Het verwacht aantal deelnemers dat op 30.000 door de stoutmoedigsten werd geraamd, zal ver overtroiïen worden te oordeelen naar de steunkaarten die overal gevraagd worden. De Congressisten zullen trouwens niet teleurgesteld huiswaarts keeren: Kortrijk heeft sinds de toewijdingsfeesten van 1929 een gesden faam verworven: alles laat vermoeden dat die Kortrijk's schoonste (legzooals hij werd genoemd door 30 Juli e. k. zal overtroffen worden. Niet alleen door het massaspel, onge acht nog de Pontifikale Hoogmis, maar, door wat onvergetelijk zal blijven, de groote Volkshulde te 3 uur. Deze zal niet geschieden zooals eerst verd gepland, op de markt, maar wel in het zoo schilderachtig kader van de al oude Broeltorens: de trots van Kortrijk. Zeven optochten van mannen zullen te gelijk de Leiekaaien gaan bezetten: Dol- fij'ikaai, Ka.steelkaai, Vischmarkt 'deze drie kaaien bieden een oppervlakte ruim zoo groot als de markt) dan komt er nog bij: de Eeepkaai, de Gentkaai, de Broei en de Broelbrug, ongeacht nog een deel van de Leiestraat en van de Buria- straat Het II. ^a kramen t op een zegewagen van 13 m. lengte zal van in de O. L. Wouwstraat over de Leiestraat tot op de Leieteug worden overgebracht. De brug samen met de wagen zal een reusachtig altaar vormen dat zal kunnen gezien worden tot van de brug aan de Be heerstraat. Van op de Leiebrjig. boven de rivier. '•Jordane van mijn hart» zong Guido Gezelle) zal de zegen met het Allerheilig ste worden gegeven over al wat roert en leeft Daarop zal de zegewagen voorafgegaan door de mooiste groepen van de Kortrijk- sch; procession de Kccpkaai indraaien en langs de rivier ten aanschouwe van tien duizenden, langzaam heentrekken, over de sierlijke gebogen brug naar de Fa- briekkaai, zoo Overleiestraat vervoegen om stil te houden voor de kerk van Sint- Elooi, waar nog tienduizende het schouw spel zullen kunnen genieten. Dan zal het stilaan tijd worden voor de Congressisten om hun plaats te gaan in nemen voor het massaspel. MASSASPEL VREDESOFFER Een van de meest verrassende, zeg maar, verbluffende kanten van het Kort- rijksche Massaspelzal een nog ner gens geziene nieuwigheid zijn: men zou kunnen spreken van godsdienstige rei dansen. Het Massaspel bedraagt drie speelplan nen: het hoogste wordt ingenomen door 70 engelen in heerlijk gewaad. Deze zul len door rythmische bewegingen, door steeds afwisselende houdingen, de gevoe lens van het spel meeleven en tot uit drukking brengen de beteekenis van het opgevoerde muziek. Zoo zullen de toeschouwers voor de eer ste maal zien uitgedrukt de muziek van het zoo aangrijpend Veni Sancte Spiritus en van heel de Mis van de Boeck. Wie slechts een paar minuten een her haling gadeslaat, wordt onmiddellijk aan gegrepen door de ontroerende uitdruk kingskracht van die bewegingen: gansch nieuw, toch niet vreemd, maar pakkend in het diepste van de zieleroerselen. Wie op die wijze de gewijde woorden heeft uitgebeeld gezien, zal ze zoo licht niet vergeten. 't Is een ware voorzienigheid dat deze nieuwe en toch zoo oude kunst in dienst komt te staan van de moderne strooming naar de II. Mis. Deze gelegenheid van aan de massa een gezamenlijke godsdienstige ontroering te geven is eenig: en 't ware te wens:,hen dat alle geloovigen eens ervaarden langs die kunst, de verhevenheid van de Mis- ceremoniën. A vondopvoeringen Woensdag 26 Juli, van 9 tot 11 uur 's av.; Woensdag 2 Oogst, van 0 tot 11 uur 's av. Nachl vertooning: Zaterdag 29 Juli, van 10 tot 12 uur 's av., gevolgd door een Middernachtmis. Zitplaatsen 5, 10, 20 fr. Bestellen bij: Kortrijk, H. Geeststraat. 4, Massaspel Vredesoffer i, Postrek. 45.75.76. VLAANDEREN VRIJ Het feit dat de voorbije week, maar weinig nieuws op het gebied van de internationale politiek gebracht heeft, is voor ons een gelukkige gelegenheid, om enkele beschouwingen te wijden aan den strijd om 1302 en aan de les, die deze ons inzake buitenlandsche politiek biedt. Ieder Vlaming zal zich thans wel on geveer bewust zijn, wat de Slag der Gulden Sporen, voor ons beteekent. De vele bijdragen in de dag- en week bladen, de vieringen in talrijke steden en gemeenten, zullen zulks in ruime mate herinnerd hebben. De Slag bij Kortrijk, waar onze gemeentenaren een overmachtige vijand, verpletter den, heeft verhinderd dat wij als volk van den aardbol zouden verdwijnen om te worden gelijkgeschakeld met de Bretoenen, de Provengalen en andere, als Franschen. In de loop van de 17* eeuw, dus drie honderd jaar later, zullen stuksgewijze gedeelten van Vlaanderen door Lodewijk XIV aan gehecht worden, na de Spaansch- Fransche oorlogen. Als we nu naar Duinkerke, of naar eender welke stad van Franse h-Vlaanderen trekken, voelen we weliswaar nog de geest van het oude Vlaanderen leven, het volk heeft nog steeds onzen aard, maar het denkt en het spreekt heel anders dan wij. Het zijn Franschen gewor den, die ons als vreemdelingen be schouwen. Zonder 1302, zou het lot van Fransch-Vlaanderen ons allen bescho ren geworden zijn, meer dan driehon derd jaar vroeger. Op de Groeninge- kouter werd Vlaanderen vrijgevochten van de Fransche overheersching, die in 1301 over onze gewesten ingesteld werd. Nochtans, zelfs deze heerlijke zegepraal zou nutteloos gebleken zijn, na korte tijd, zoo de zelfstandigheid van Vlaanderen niet in stand gehou den werd door de politiek van de Vlaamsche voormannen, die het be wind in handen namen, vooral van Jacob van Artevelde. Hoewel er een afstand ligt van 36 jaar tusschen de Slag der Gulden Sporen en het op treden van Artevelde, toch is het feit van de veldslag en de persoon van Artevelde moeilijk te scheiden, in dien zin dat de politiek van van Artevelde de voortzetting en de bekroning be teekent van den strijd zij het dan ook op meer onbloedige wijze. ZELFSTANDIGHEID Politiek, was Vlaanderen afhanke lijk van Frcyikrijk, omdat het een leen van den koning van Frankrijk was, maar economisch was het ver bonden met Engeland, dat de wol le verde voor onze bloeiende lakennijver heid. Een opslorping van Vlaanderen door Frankrijk beteekende de teleur gang van de bloei en de welvaart van onze gewesten, die te dien tijde van ons land een land van belofte maak ten. Wijs handelde graaf Gwijde van Dampierre als hij Vlaanderen tracht te zelfstandig te houden; Geniaal was Artevelde, die het wist neutraal te houden in den oorlog tusschen Enge land en Frankrijk. Aanleunen bij een van de twee was gevaarlijk, ofwel was het een reden tot interventie vanwege het ander land, ofwel onthield de bondgenoot zijn steun op de meest kritieke oogenblikken. Daar ligt nu juist de les die de strijd om 1302 ons gaf: zelfstandigheid, los van de groote mogendheden. Het is ook geen wonder indien dit jaar de viering van het Guldensporenfeest gesteld wordt in het teeken van de zelfstandigheid en de neutraliteit. Het voorbeeld van onze roemrijke voor vaderen der 143 eeuw getrouw, moe ten we houden aan de huidige buiten landsche politiek, door den koning in October 1936 ingesteld onder den druk van de openbare opinie in Vlaanderen. Wij moeten ze verdedigen met alle middelen tegen degenen, die ons weer willen verbinden met Frankrijk, tegen de Leliaarts van 1939. En die Leliaarts, zooals in 1302, zijn machtig. Er zijn zelfs ministers mee gemoeid, rinke lend Fransch geld, en zelfs naar het schijnt Engelsch goud. De strijd van 1302 dient voortgezet, nog in 1939. De overivinning in dien strijd betee kent voor ons het ontsnappen aan den oorlog, het behoud van den vrede en een rustige voorbereiding aan een welvaart, die we met eigen handen zullen opbouwen. De nederlaag, d.i. het gedwongen opgeven van de zelfstandige neutra liteit, dat is de ramp; waarschijnlijk een verhaasting van een Europeesch conflict en onze deelname hieraan. WEZEN WE ONS ZELF In den strijd om zelfstandigheid steekt trouwens veel meer dan som migen wel meenen. Zelfstandigheid is een symbool, een vlag. De leuze op die vlag geschreven klinkt: On- verfranscht, onver duitscht, onver- engelschtOf met andere woorden: Wezen we ons zelf! Wees Vla ming, die God Vlaming schiep! Blijven we onzen aard getrouw, dan komt alles terecht, dan verstaan we ineens mekaar, waar we thans ver deeld staan omdat we een vreemde ideologie, of een vreemde taal, of vreemde manieren aannemen. Wezen we ons zelf, en in eendrach tig samenvinden, bouwen toe aan onze stoffelijke en geestelijke welvaart. Eens weer zal de Vlaamsche kuituur schitteren over de wereld, zooals ze dat in het verleden telkens deed als de Vlamingen een oogenblik van ver- poozing kenden, een oogenblik van zelfstandigheid tusschen de eeuwen van verdrukking. Want dat hebben we bij herhaling bewezen dat wij een bizonder begaafd volk zijn, zoowel op het gebied van de wetenschap als van de kunst, maar deze begaafdheid blijft als het ware versmoord wanneer vreemde volkeren of kuituren over ons heerschen. Een bloeiende letterkunde hebben we eigenlijk maar gekend in den bloeitijd der Vlaamsche gemeenten, terwijl de Vlaamsche ontvoogdingsstrijd der laatste decenia een nieuw hoogte punt ingeleid heeft. Al de jaren dat Spanjaarden, Oostenrijkers of Fran schen over onze gewesten heerschten met hun taal, zwegen de Vlamingen Wanneer die vreemde heerschers hen wat adem lieten, beivezen ze hun ta lenten met de menigvuldige kunst werken, die alle musea der wereld vullen. Vlaanderen is het land der belfor ten en kerken; het huist een volk met eigen taal, zeden, gewoonten; een vroom, talentvol, schoon volk. Alleen een politiek van zelfstandigheid kan de gaafheid van dat volk in de toe komst verzekeren. (Verboden nadruk). ROSKAM. DE MOZES-FIGUUR UIT HET MASSASPEL YATIKAANSTAD DE H. VADER NAAR CASTEL GANDOLFO De Heilige Vader zal op Zaterdag het Vaticaan verlaten en zich naar Castel Gandolfo begeven, waar hij twee maan den zal verblijven. DE PAUSELIJKE ZEGEN EN DE RADIO Op verzoek van den Heiligen Vader hebben de Apostolische Penitentari een dekreet uitgevaardigd, waarbij de volle aflaat, verbonden aan den zegen Urbi et Orbiook voortaan geldig zal worden ontvangen door raciouitzending. FRANKRIJK RUIME MAATREGELEN TEGEN DE ONTVOLKINGSPLAAG Frankrijk kent thans een ontvolkings- plaag die groote afmetingen heeft ge nomen. Zoo had Frankrijk in 1938 35.000 lijkkisten meer dan wiegen, wijl voor het zelfde jaar in Duitschland 545.000 meer wiegen dan lijkkisten waren en in Italië 424.000 Als het zoo voortduurt in Frankrijk zullen Duitschland en Italië binnen dertig jaar 100 en 60 millioen inwoners tellen en Franrkijk 40 millioen. De ontvolking in Frankrijk duurt reeds van de jaren 1886, toen het aantal ge boorten 907.000 bedroeg. Thans in 1938 is het aantal geboorten 610.000. In 1865 telde Frankrijk 38 millioen in woners. Duitschland, Italië, Engeland en Japan telden alsdan resp. 38, 24, 24 en 32 millioen inwoners. In 1937 waren die cij fers resp. 41, 67, 43, 47, 70 millioen. Sedert de inlijving van Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije telt Duitschland 80 millioen inwoners. Om deze uiterst gevaarlijke ontvol- kingsplaag' te keT te gaan, heeft de Fransche Regeering thans nieuwe maat regelen getroffen. Onder de maatregelen komen voor: Verhooging van het arbeidsloon aan de landbouwers, hoofden van groote gezin nen, huwelijksleeningen, verhooging van de vergoeding aan de moeder van een gezin die geen arbeid buiten huis ver richt, voorschotten aan de jonge land bouwers die de verbintenis op zich nemen gedurende 15 jaar den grond te bebouwen. De uitgaven zullen 1 milliard 600 mil- lioeii frank bedragen. ENGELSCHE BOMMENWERPERS OP OEFENING BOVEN FRANKRIJK Ingevolge de militaire overeenkomst tusschen Frankrijk en Engeland en om aan te toonen in welken korten tijd de Engelsche luchtmacht Frankrijk ter hulp zou kunnen komen en welk gevaar die luchtmacht zou beteekenen voor aanran ders, werd besloten dat de Engelsche luchtmacht oefeningen in massa zou doen boven Fransch grondgebied. Aldus zou den de Engelsche vliegers ook meer ge woon raken aan het Fransch gebied. Dinsdag zijn dan ook twaalf eskadril- jes, samen 150 bommenwerpers, uit Enge land vertrokken met bestemming van Frankrijk. Ieder vliegtuig had bevelen mede onder gesloten omslag, die enkel boven Frankrijk mochten geopend wor den. De vliegtuigen trokken, eens aan de Fransche kust, in verschillende richtin gen uiteen en na een afstand van 1300 mijl ongeveer, kwamen allen terug naar Engeland, zonder een tusschenlanding. Zulks mag als een uiterst schoone presta tie aanzien worden. Meer dan 50 Eng Ische vliegtuigen zul len ook de feesten van den Franschen Nationalen Feestdag opluisteren, 1500 VLIEGTUIGEN PER MAAND Naar verluidt is de capaciteit van de voortbrengst der Fransche vliegtuigen- fabrieken in de laatste maanden geweldig gestegen en wel van 70 op ruim 1500 per maand. Gemiddeld worden 2 vliegtuigen per uur gefabriceerd. Op 14 Juli moesten dan ook 1500 nieu we oorlogstoestellen deelnemen aan de feesten van den Nationalen Feestdag te Parijs. De Franschen beweren dat hun lucht macht op alle gebied een vergelijking met de andere luchtmachten mag doorstaan. De Fransche vliegers gaven ten andere een hooge blijk van hun kunnen en van hun materiaal op het vliegfeest van Evere Zondag II. NEDERLAND HEER COLIJN WAAGT HET VOOR EEN DERDE MAAL H. Colijn, aftredende Eerste-Minister van Nederland, die tot tweemaal toe na- een door Koningin Wilhèlmina werd ver zocht een nieuwe regeering te vormen, heeft deze taak niet tot een goed einde kunnen brengen en moest het telkens op geven. Graag had Koningin Wilhèlmina een nieuwe Regeering van Nationale Unie zien gevormd. H. Kooien, lid van den Raad v«r< State, Katholiek, kreeg vervolgens opdracht een nieuwe Regeering te vormen. Er schijnt weinig kans te bestaan op een wellukken voor den H. Kooien. Naar de berichten van Donderdag avond heeft de H. Kooien het ook moeten opgeven en kreeg de H. Colijn voor de derde maal opdracht een nieuwe Regee ring te vormen. DUITSCHLAND UITBREIDING VAN HET LEGER Alle mannen van de lichtingen 1914 tot 1917 die werden uitgesteld of niet wer den gekeurd, moeten zich thans opnieuw aanmelden voor de wervingsbureelen. Die maatregel laat eveneens op de manschappen van de lichtingen 1918, 1919, 1920 en ook 1906, 1907, 1910 en 1913 die zich in hetzelfde geval bevinden. ROEKELOOZE WEGGEBRUIKERS AAN DEN SCHANDPAAL Te Solingen werd een 60-jarige vrouw, die dronken zljnae een verkeersongeval had veroorzaakt, aan den schandpaal ten toon gesteld. Duitschland heeft dus een oude straf maatregel ingevoerd. VERBOD OM BOVEN BERCHTES- GADEN TE VLIEGEN Zoowel aan Duitsche als aan buiten landsche vliegtuigen werd verbod opge legd nog boven Berchtesgaden, het ver blijf van Hitier, te vliegen. Hitier wil rust genieten. HOE DE TAALKWESTIE WERD OP GELOST IN BOHEMEN EN MORA VIE Naar de Times werd een Duitsch bevel uitgevaardigd waarbij in alle Re- geeringsdiensten in Bohemen en Moravië de Duitsche en de Tcheckische taal moe ten gebezigd worden. Het Duitsch voren- aan en het Tcheckisch mag slechts een vertaling zijn van het eerste. Er zijn ook onkele termen welke niet mogen vertaald worden, zooais Fuehrer, Reichsprotector en ook Boehmen und Maehren Dus hebben de Tsjechen niet eens het recht hun land met zijn eigen naam te noemen. Dit is het eenige land ter wereld waar dit gebeurt. GROOT-DUITSCHLAND BRUINE ZUSTERS VERVANGEN KLOOSTERZUSTERS Op Zaterdag 11. werd de ziekenverple ging in het ziekenhuis van Lainz (Oos tenrijk), officieel overgegeven aan de na- tionaal-socialistische verpleegsters, de z.g Bruine Zusters. In de gouw Weenen is dit het eeTste ziekenhuis, waar de zieken voortaan uitsluitend door Brui.ie Zusters verpleegd worden. DANTZIG I)E BEROERING EENIGZINS GESTILD De beroering om Dantzig is in den loop dezer laatste week eenigzins gestild, al hoewel gemeld werd dat nieuwe wapens naar Dantzig door Duitsche schepen, wer den overgebracht. Weer wordt de hoop uitgedrukt dat ond rhandelingen zullen aangeknoopt worden tusschen Duitschland en Polen. DE LESSEN IN GODSDIENST VERVANGEN DOOR LESSEN IN NATIONAAL-SOCIALISME Havas verneemt uit Warschau dat de Senaat van de Vrije Stad besloten heeft de lessen in godsdienst af te schaffen ea te vervangen door lessen in nationaal- socialistische ideologie. Zoo grijpt de verdwazing der geesten om zich lieen. ITALIË DUITSCH-TYROLERS EN BUITEN LANDERS MOETEN ZUID-TYROL VERLATEN Tusschen Duitschland en Italië werd thans wel een akkoord gesloten waarbij wordt bepaald dat alle Duitsch-Tyrolers die nog verblijven in het gebied van Zuid-Tyrol, dat na den oorlog door Italië werd aangehecht, ofwel naar Duitsch land moeten terugkeeren ofwel naar de Italiaansche provincie van Calabrië moe ten trekken. Geen enkele mag nog in Zuid-Tyrol blijven wonen. Deze verplaat sing zal geleidelijk gaan, binnen een be paalde tijdruimte. De gansche provincie moet alleen door Italianen worden be woond. Ook de buitenlanders die aldaar ver bleven, hebben bevel gekregen binnen en kele dagen het gebied te verlaten. Geen enkele buitenlander mag nog in de Pro vincie van Bolzano blijven wonen. Dit alles heeft groote beroering ge bracht onder de bevolking van Tyrol, die zoo gehecht is aan haar land. RUSLAND DE ONDERHANDELINGEN MET ENGELAND EN FRANKRIJK Deze onderhandelingen willen maar niet vlotten. Molotoff steekt telkens nieu we stokken in de wielen als Engeland en Frankrijk nieuwe toegevingen doen. Naar de laatste berichten zou Rusland thans slechts een drieledig akkoord tee kenen nadat een tweeledig akkoord werd geteekend door Rusland met Polen. Roe menië en Turkije. Zulks zou wel nog heel lang kunnen duren, dergelijke akkoorden zijn zelfs heel onwaarschijnlijk. Het blijft dus een spel zonder einde, SPANJE H. BESTEIRO GESTRAFT MET 30 JAAR GEVANG De H. Besteiro, geweren President van de Spaansche Cortes en gewezen voor zitter van de Junta van Madrid vóór de overgave van deze stad aan Generaal Franco, en die te Madrid was gebleven, wei'd veroordeeld tot 30 jaar gevang. VEREENIGDE STATEN HET VLOTBRENGEN VAN DE EQUALUS Officieel wordt gemeld dat men er in geslaagd is de voorsteven van den onder zeeër Squalus op te lichten. Men ver wacht dat men thans zal pogen het schip naar de kust te slepen. ENGELAND II. CHAMBERLAIN ZET OPNIEUW HET ENGELSCH STANDPUNT UITEEN H. Chamberlain hield opnieuw een re devoering waarin hij het Engelsche standpunt tegenover de internationale beroering vaststelde. De Engelsche Pre mier stelde eerst vast dat het vraagstuk van Dantzig niet meer een vraagstuk van plaatselijk belang is 0ebleven, maar veel eer een krachtproef tusschen Duitschland en de andere landen is geworden. In ieder geval zal Engeland aan de zijde van Po len staan. PROGRAMMA der MISSIEWEEK ZATERDAG 15 JULI 1939: Te 19 uur opening der Missieweek: In de St-Maartenskerk, plechtig Lof gecele breerd door Z. Exc. Mgr Six, met gele genheidstoespraak door Z. E. H. J. Ver- maut, Pastoor-Deken, en H. Sacraments processie (binnen de kerk) waaraan alle exposeerende Missionarissen deelnemen. ZONDAG 16 JULI 1939: Onder al de HH. Missen in de stad en in* de Dekenij leper: Sermoen door een Pater Missionaris en omhaling voor het Missiewerk. Te 9.30 uur: Pontificale Hoogmis in St-Maartenskerk door Z. Exc. Mgr Six, Apostolisch Vicaris van Leopolöstad. Te 11 uur: Plechtige opening der Mis sietentoonstelling en der Missiekermis, in aanwezigheid der Geestelijke en Bur gerlijke Overheid. Te 14.30 uur: Eerste opvoering van het Massaspel O. L. Vrouw van Thuyne Te 20 uur: Cabaretavond «De Tyrool- sche Boerinnetjeszang met dans en ge baren; alsook symphonie. MAANDAG 17 JULI 1939: Te 15 uur: Priestervergadering. Te 21 uur: Tweede opvoering van het Massaspel O. L. Vrouw van Thuyne DINSDAG 18 JULI 1939: Te 10 uur en te 14 uur: Voor de meisjes leden der H. Kindsheid, opvoering van het sprookjesspel in 3 bedrijven: Piere- lierke en Ginneginneke Missie-kinderuurtje door E. P. D'Aussy. Te 13.30 urn-: Lof en zegening der kin deren in St-Jacobskerk. Te 16 uur: Vergadering van de V.K.S.J. en P.A. (Pro Apostolis). Toespraak door E. P. Devos, O.P.M. Te 20 uur: Cabaretavond door de Groep Vervisch. WOENSDAG 19 JULI 1939: Te 10.30 ur: Jaarlijksche studieverga dering van het Diocesaan Verbond der Missienaaikringen. Te 20 uur: Carbaretavond: symphonie en zang. DONDERDAG 20 JULI 1939: Te 10 uur en te 14 uur: Voor de jongens, leden van de H. Kindsheid, opvoering van Kabouters in Congolandin vier bedrijven. Te 13.30 uur: Lof met zegening der kin deren in St-Jacobskerk. Te 21 uur: Derde opvoering van het Massaspel O. L. Vrouw van Thuyne VRIJDAG 21 JULI 1939: Tentoonstelling en Missiekermis open lijk op de andere dagen. Te 20 uur: Cabaretavond door de Groep Vervisch. ZATERDAG 22 JULI 1939: Te 10 uur; Vergadering voor de K.S.A. en P_A. Te 14.30 uur: Vergadering voor de On- IRMSIBgESEBaHflBSiaiSiaiHEa»R<BiaBBBHIBRiaiaMlHH3BHII €03- derwijzers en Onderwijzeressen, belegd door C.O.V. Te 20 uur: Cabaretavond: symphonie en zang. ZONDAG 23 JULI 1939: Te 9.30 uur: In St-Maartenskerk plech tige Hoogmis, opgedragen door Z. E. P. Seys, Iepersch Missionaris van Scheut, met Pontificale Assistentie van Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge. Te 11.30 uur: Bezoek aan de Tentoon stelling. Te 14.30 uur: Laatste opvoering van het Massaspel O. L. Vrouw van Thuyne». Te 20 uur: Cabaretavond door de Groep Vervisch. A HET MASSASPEL O. L. Vrouw van Thuynedoor Bert Van Hees. Regie: E. H. F. Gadeyne. Middel- eeuwsch decor. Wordere kleurbelich- ting. 590 Uitvoerder:;. Het spel eindigt mat de Ieper-Cantate, door O. Roels. Orkestleider: M. G. Van Overbeke. Het spel behandelt de belegering van leper door het Engelsch Kruisleger in 1383 en de bevrijding der stad door de voorspraak van O. L. Vrouw van Tuine. Het wordt uitgevoerd: Zondag 16 en 23 Juli, te 14.30 uur. Maandag 17 en Don derdag 20 Juli, te 21 uur. Prijzen der plaatsen: Steunkaart - 20 fr. en 10 fr. (voorbehouden en f nummerde plaatsen). Gewone kaarten 5 fr. en 3 fr. Kaarten te bekomen: gedurende Missieweek, bij den ingang der Tentoon stelling. Op 13. 14 en 15 Juli, van 11 uur tot 12 uur en van 16 uur tot 17 uur, in het St-Vincentiuscolleg(;, Guido Gezelle- plein. Tekstboekje: 2 fr. SBBBSBB3SBBBBBBE51 PROVINCIAAL VERBOND DER VAN WESTVLAANDEREN -«oi>- Met veel genoegen en katholieke fier heid komen we te vernemen dat alweer een Vlaamsch Zendelink komt verheven te worden tot Bisschop. Zeer Eerw. Pater Morlion, Overste der Witte Paters Missionarissen van Afrika in het Studiehuis te Heverlee, komt uit Rome medegedeeld te worden dat hij benoemd is als Hulpbisschop van Mgr Roelens te Boudewijnstad, Opper-Congo. Eerw. Pater Morlion, geboren te Pol- linkhove in 1894, is Oudstrijder en Vuur- kruiser. Nu is hij Overste te Heverlee, maar se dert lang was zijn vurigste verlangen naar de Missielanden te gaan. Nu zal zijn wensch verwezenlijkt worden en zal het Zwarte Land een ieverige Missionaris te meer tellen om op Gods akker zielen te winnen. De H. Bisschop-Wijding zal hij ontvan gen te Rome, samen met 11 andere Priès- ters die zullen Bisschop gewijd zijn, waar onder twee zwarte Priesters, heel waar schijnlijk op Zondag i2 Oktober. Aan Mgr Morlion en aan zijn achtbare Familie bieden wij onze beste gelukwen- schen en aan al onze Lezers vragen we een vurig gebed opdat de goede God het Missieleven van den nieuwen Bisschop zegene. IBBBBBBBBS B3BBBBBXBB5I3I Het 21 Julifeest valt op Vrijdag aanstaande. In den namiddag' is het Postbureel gesloten. Wij zullen ons blad naar de Post dra gen Zaterdag morgen, zoodat, voor aanstaande week, onze Post- abonnenten enkel zullen besteld worden Zaterdag avond of Zon dag morgen. Aan alle Inzenders vragen we hunne mededeelingen vroeg te willen inzenden, er rekening van houdend dat het Vrijdag in de Post Zon- dagdienst is. Dank bij voorbaat.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1