Madam Job Wereldgebeurtenissen "HEILIG DEN ZONDAG"! En ons Land DeJaarlijkscheHeiligdomsvaart-ProcessieteTongeren XV' CONGRES KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Brugge verwacht U internationaal overzicht STUDIEDAGEN POPERINGE 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. Zorcd!@g 23 luSi 1939 7 VLAAMSCft-NATëOMAAL Z A N OFEEST Diocesaan Eucharistisch Congres - Kortrijk - 27-30 Juli KROOSTRIJKE GEZINNEN OOGST Z. Exc. Mgr LAMIPkOY Bisschop van Brugge, huldigt te Kortemark de nieuwe lokalen der Landbouwhuishoud- school in. ZONDAG 23 JULI 1939. «eB T JAAR. Nr 30. «DE HALLE Katholiek Weekbtad van leper. Bureel: Boterstraat 58, IEPER. EEN ABONNEMENT KOST VAN NU TOT EINDE 1939: Binnenland 12,00 fr. Belg- Kongo 19.55 fr. Frankrijk 19,55 fr. helgisch geld Engeland 20,70 fr. belgisch geld Ander landen 23,75 fr. belgisch geld Alle Mednrctkers zim veraniwoordeüjk voor kun artikels. DruVVer-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperingo. Tel. Poperinge Nr 9. Po.tcheckrekemng Nr 155.70. mn >nt wm - TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,fr. 2 fr. toel. v. ber.ln. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annonccn zijn vooraf te betalen er moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. iniiuiiiiHiiiiituiuiuiitiitiiHiHiiiiiimimiiiitiUHtHiiiiimtmiiiRiiiftitifflmnniiitniimitttr Pauvre homme d'avoir uae fem me comme ga! zoo schreef Pater Bellouard in La Croix In den goên ouden tijde leefde een zaam een ongelukkige type die eerst de weelde had gekend der vette ja ren. De miserie was des te zwaarder omdat hij betere dagen had beleefd. Eens was hij de rijkste onder de no tabelen der streek. Geld en goed, veestapel en kudden, alles was vernield zonder verzekering; schuren en stallen waren effen met den grond gemaakt, zijn doening zag er uit als verwoeste gewesten... zon der schavergoeding. Hij was glad geruïneerd. Wat meer is, zijn kinders kwamen om in een katastroof. Hij had maar zijn vrouw meer over. Van anderen zou men ge zegd hebben: «Hij had gelukkiglijk nog zijn achtbare wederhelft om hem te troosten en te steunen in zijn droe vig lot In dit geval kon men maar zeggen; *Hij had nog zijn wijf. Helaas! LEPROOS Tot bovenmaat van verdriet een ongeluk komt nooit alleen werd h.. door een vreeselijke melaatsch- -iii aangetast. Zijn lichaam was een wr k liet was of de tien plagen van Egypte ineens op zijn rug gevallen waren. Vol puisten en zweren, bleven hem maar zijn oogen gave om te kun nen weenen. Zijn vrouw kwam hem bezoeken, zij had geen zaksken koekskens, geen druiventak mee. Op afstand, om de ziekte niet te betrapen, riep ze hem bitsig toe: Ziet ge nu met al uw de votie, uw vreeze Gods, uw goè wer ken. Dat komt ervan. Doe dan wel. De slechten varen beter. Hoe meerder sloeber, hoe meer geluk.». Zij had hare tong niet thuis gela ten, ze had haar poignard overal mee en moest naar geen scherpe woorden zoeken. Job was filosoof, een echte Patriark, die alles goed opnam. «God gaf, zei hij. God nam, Zijn naam zij geze gend. Zij biasphemeerde en daagde God uit; hij die leed bad en loofde den Heer. Het was maar dat verschil. SCHELDPARTIJ Job mediteerde over de verganke lijkheid der wereld, de broosheid der aardsche goederen, de onstandvastig heid der menschen. Wees rijk en houd kermis en ge zult vrienden tellen bij de voere, maar ween alleen op uwen mesthoop, (en geen overdekten, zooals tegenwoordig) -- schart uv pui a, krabt uw zwe ren met een potscherf,... en ze laten U weenen, f .aarten en krabben. Trakto? en vier feest en ze fees ten met U, roepen «Leve Job! en hij mag er wezen en ze laten U leven, maar in den nood en de armoe, moe- dermensch alleen, laten ze U sterven. Ewas geen openbare onderstand en geen hospitaal te dien tijd. Zijn vrouw kwam nog eens, meest uit nieuwsgierigheid om te zien of hij nog niet dood was. Zij was een ge zonde brokke, maar had geen hart. Nog kokket boven de vijftig, hing ze 't al aan heur iijf. Zij was egoïst en had een krop. Als een troostengel had zij moeten zoete woorden strijken als balsem op zijn gewond hert, zij had als trouwe levensgezellin hem moeten bijstaan tot het laatste, zijn smart deelen cn verminderen. Als Job ze van ver hoor de afkomen zuchtte hij: «Is ze daar weer? Zij had geen compassie. Met venijnige tong snauwde ze hem toe: «Ik ben beschaamd van u, ik ben vies van u. gij zijt niet te pakken met een tang, ge riekt tegen wind. We wa ren millionair te voren en nu is er geen bedelaar zoo arm in heel 't ge- weste. Is dat rechtvaardig? Zulke woorden waren geen panse- ment om zijn wonden te ontsmetten. Dat nam de infectie niet weg. In plaats van olie om te verzachten goot zij azijn om te verbitteren. Man en vrouw is een, 't is waar; hier was het twee en tweedracht. PIEKE VROUW Het had zoo heel anders moeten zijn. Was zij weerdig geweest van hem ze had hem moeten opbeurenMan lief, lijden gaat voorbij, de verdien sten blijven. Na lijden komt verblij den, na korte pijne eeuwige vreugde; in den hemel zult gij licht al uw el lende vergeten hebben, hierboven zult ge weer rijk zijn met eeuwige schat ten die niemand rooven kan. Wat is dat lichamelijk zeer? Eenige zenuwen die geprikkeld zijn. Wat- is dat in den loop der geschiedenis. Als ge daarmee kunt uwen hemel winnen? Daar gaat men niet meer failliet. Daar zult gij op een troon zitten in plaats van op een mesthoop. Zij had zulke schoone rol kunnen spelen en heldhaftig zijn in de tra gedie van den vuilnishoop. Het had zoo heel anders kunnen zijn. Zij zou er groot uitgekomen zijn door een edele taak. De voorbijgangers bekeken het slachtoffer als een hond een zieke koe. Dat was maar een magere troost. En zij grommelde: Wat helpt, het u braaf te zijn ge weest. God vergeet u. Waar zijn ze die gij hebt bijgestaan, iedereen keert u den rug toe. De wereld lacht met u. Het is waar, gij zijt niet appetijtig.' Dwaas zijt ge geweest, ge hadt moe ten genieten van het leven. Eik voor zich. We hebben maar één leven. Heb ik niet altijd gezeid dat uw almoezen en goê werken u gingen op straat hel pen. Zie die... en die...; ze leven niet als heiligen, maar alles lukt voor hen. Deugd en menschlievendheid? Dwaas heid en armoe. Eerlijk zijn, krotte en compagnie. Godvruchtig zijn en berm- hertig, zegdet gij, maar met deugd zonder geld geraakt ge niet ver. Onze fortuin, onze onmetelijke rijkdom stortte ineen als een kaartenkasteel, alles iigt in gruizelamenten. En daarmee kan ik mij geen nieuwe toilet aanschaffen, geen reukwerk, geen fourrure, geen zijden kousen. Nu moet ik al mijn oude dingen op ver slijten. Het is geen lachedingen arm te zijn en de menschen te moeten schoone in de oogen kijken en zijn hand uitsteken om een snee brood. Zoo spuwde zij haar gal uit tegen God en de menschen. Zoo sprak ze niet, zoo had ze nooit gesproken toen ze achter hem liep wanneer hij nog jong was en rijk en snel. Toen was ze hertevrouw bij koe ken heere. Doe lijk ik, zoo sprak die helle veeg, steek uw vuist omhoog, ver vloek God, dommerik, lafaard. Hij verlaat u, verlaat Hem ook. Zoo vloekte de Passionaria van dien tijd. De duivelin siste de triestige wee klacht van den haat op weg naar de hel. En Job vol kalmte en waardigheid tegenover de dictator van 't menage zei plechtig de woorden welke alle geslachten nog herhalen: Indien wij overtijd de goederen uit Gods handen .ontvingen, zouden wij ook de kwalen niet wel aanveerden? Job was een fraaie vent. Hij kloeg niet, zij lamenteerde voor twee. Maar van de twee was de groote lijder nog de gelukkigste. SCHOONE FIGUUR De zachte woorden hadden op die duivelin een tegeneffect. In plaats van te bedaren schoot ze in helsche woede en dreigde brutaal. Met de handen op de heupen als ëen kwa bette forceer de ze de noot: «Mijn herte keert als ik u zie; zie dat ge niet meer leeft, als ik nog weerekeer. Ge kunt toch niet meer genezen. Haast u dat ik kan hertrouwen. Het zal de schoonste dag zijn van mijn leven. Ik zorg niet voor uw begraving, ik kom er niet naartoe, uw messing weze uw grafkelder- zonder naam en zonder vaarwel. Zulke parler moest Job hooren en hij kon dien luidspreker niet afleg gen om het gesproken dagblad te doen eindigen. Mat Gods kracht hield hij zich sterk en gesloten. Hij bad. Had hij naar zijn vrouw geluisterd, nooit ging hij zijn beeld hebben in onze kerken. Nooit gingen de brave menschen hem dienen om patiëntie te bekomen in al hun tegenheden. In stil geduld verdroeg hij alles. Lijden, zwijgen, bidden was het le vensprogramma van dien martelaar, zijn drie ladders om naar den hemel te gaan. LES Menig man die niet gelukkig is in zijn huwelijk in plaats van te doen lijk Job, maakt zich gram en tiert: «Ik zal u alhier... en ik zal u aldaar. Ik zal u een trommeling geven die aan de ribben houdt. Ofwel hij zucht als hij alleen is: Ik beklage mijn trouwgeld. Den dag waarop ik met haar huwde trouwde ik met mijn ongeluk. Zoo een schep sel! Wat is een mensch toch dom als hij jong is! Ha! mocht ik scheiden.». Moest Sint Job weerekeeren hij zou u zeggen: Klagen helpt niet. Verdra gen zooveel men kan. Al gelijk God wil, dat is de boodschap. A. B. «ftSBEisHBBaBSBHHBHmuaaaas OP VOOR HET Zondag 11. deed de karakteristieke eeuwenoude processie «De HePgdomsvaari ijeuoemd, haar jaarlijksche doortocht door de stralen van Tongeren. Hierboven zien we het gekroond wonderbeeld van O. L. Vrouw van Tongeren «Oorzaak onzer Blijdschapgedragen onder een prachthemel door priester* afkomstig van Tongeren en begeleid door ridders. !22BSBE22BMiaMBHHSBaBESïMM3MaaBMHHBIIHBaZ;-3SBMBH5MEBSHESSaMBSgHfiBa3HSHS:!2S3aHflr WlltlHIIIIIIIIIIIllinillllWlllIHliHlllllllllll HOE HET KAN VERKEEREN. We hebben vroeger, naar aanleiding van de wanhopige toestand van de binnenlandsche politiek in Frankrijk, ten tijde van de Volksfrontregeering (Blum), herhaaldelijk gezegd, dat Frankrijk een land is van tegenstel lingen; dat het in de geschiedenis meer dar. eens bewezen heeft van het eene uiterste te kunnen vervallen in het andere. En na de anarchie van het Volksfrontexperiment, achtten we het mogelijk, dat wellicht het roer volledig omgeworpen werd en een nieuw regime ingesteld werd van orde en heropbouw. En zie, wat we vermoedden is wer kelijkheid geworden! Want is er wel een omwenteling denkbaar, die zoo verrassend en tevens zoo ingrijpend is als deze, die we meemaken sedert Daladier aan het bewind kwam? Is de lezer er zich wel bewust van, dat thans in het democratische Frankrijk de orde heerscht van de totalitaire landen en dat nauwelijks een goed jaar geleden, men nog vreesde voor een algemeene communistische mui terij en de instelling van de dictatuur van het proletariaat? Zoo zwak de twee regeeringen Blum en de regeering Chautemps waren, zoo sterk is thans de regeering Dala dier. Wat in Spanje verkregen werd, door de bloedigste aller burgeroorlo gen, brutaal, ten koste van honderd duizenden menschenlevensde rust en de orde, na de grootste versplin tering en verscheurdheid, datzelfde is in Frankrijk bereikt geworden, gelei delijk, zonder een druppel bloeds te kosten, maar niet minder echt en sterk. Frankrijk voelt één. De Fran- schen zijn er zich bewust van dat ze gedicaald hebben en dat er voor het heil en de grootheid van hun land slechts een iveg overblijft, deze van de arbeid, in solidaire samenwerking, van al de enkelingen en volksdeelen. Het feest van 14 Juli, dat tevens de herdenking ivas van de 150" verjaring BBB9BBflflBB3flflBBBBB3B153SBi3SB£ HET VRAAGSTUK DER VLUCHTELINGEN Door den Kabinetsraad van Vrijdag 14 Juli werd een nieuw onderzoek gewijd aan het vraagstuk der vluchtelingen. De negeering heeft haar bes! lit bevestigd geen nieuwe vluchtelingen meer toe te la ten. De vreemdelingen die zonder vergun ning ons land zijn binnengekomen zullen uitgedreven worden. Uit nadere inlichtingen blijkt dat er sedert den Anschluss in Maart 1938, 22.000 vreemdelingen, waarvan 11.000 behoefti- gen, in België zijn toegekomen. Het co mité Gotschalk (opgericht voor hulpver leening aan Joodsche vluchtelingen) heeft 801 j en de regeering 3000 van deze be- hoeftigen ten haren laste genomen. Zoo is de regeering ook genoodzaakt geweest nieuwe kredieten van 6 millioen te doen stemmen. Buiten deze 11.000 zouden er tot nog toe opnieuw 3000 .jehoeftige vluchtelingen op verholen wijze ons land zijn binnengedrongen, die thans het land zullen moeten verlaten. DRINK WA TER VOORZIENING AAN DE KUST In zelfde raad werd medegedeeld dat de Minister van Volksgezondheid talrijke Burgemeesters ontvangen had omtrent de installatie voor drinkwatervoorziening. Zij werden verzocht den minister een plan voor te leggen vor de rioolwerken. Dit plan zal binnen den tijd van twee maanden moeten ingediend worden. Van nu af aan wordt reeds het bouwen van een moederriool voorzien, d.e van De P^nne naar Nieuwpoort zal loopen, als mede de oprichting van een station voor waterzuivering. DE APOTHEKERS MOETEN EEN OORLOGSVOORRAAD AANLEGGEN Door den Minister van Volksgezond heid werd een ontwerp van Koninklijk Besluit ingediend krachtens hetwelk apo thekers en geneesheeren die medikamen- ten mogen verkoopen, verplicht worden een voorraad van geneesmiodelen aan te leggen om ten tijde van ooriog oe noodige geneeskundige zorgen aan de bevolking te kunnen toedienen. BELGISCHE DAGBLADEN MOGEN ITALIË NIET MEER BINNEN Door de Italiaansche Regeering werd den Belgischen Minister van Verkeerswe zen gemeld dat voortaan alle Belgische dagbladen, zonder onderscheid, verboden zijn in Italië en dat het dus nutteloos is nog bladen naar Italië te sturen. Slechts enkele hooge personaliteiten en diensten mogen nog bladen ontvangen. De reden van dit verbod werd niet gemeld. DE REGELING VAN DEN MELKVERKOOP In een Franschtalig blad verscheen de tekst van drie Koninklijke Besluiten die zouden uitgevaardigd worden in verband met de regeling van den melkhandel. Naar de bekend gemaakte tekst zullen de melkverkoopers voortaan moeten voor zien zijn van speciale kaarten en vergun ningen, die 100 fr. per jaar kosten zal. V.*i.' alleen melkconserven verkoopt, als ook de veehouders die de melt in eigen huis verkoopen, zullen buiten c' ze rege ling vallen. De veehouders die buitenhuis de melk verkoopen, of hun bedienden, zullen in het bezit moeten zijn van een kaart van 20 frank. De opbrengst van deze vergunningen zaï ten grooten deele overhandigd worden aan den Nationalen Zuiveldienst. De te verkoopen melk zal een zeker vet gehalte moeten hebben. Die bepaling zal niet toepasselijk zijn voor de veehouders ai3 in eigen huis melk verkoopen of bui ten venten met de melk uit eigen stal. Het derde Kon. Besluit slaat in feite op een regeling van den handel in landbouw - produkten. Het feit dat een blad de tekst der Kon. Besluiten kon mededeelen vooraleer die verschenen in het officieel Staatsblad was een ongrondwettelijk: praktijk. Door den Minister van Landbouw werd dan ook een klacht bij het Parket ingediend, we gens ontvreemding van regeeringsdoku- menten. Een gerechterlijk onderzoek werd reeds aangevangen. (Zie vervolg 2* blad.) van de Fransche revolutie, heelt dat duidelijk aangetoond. DE OORZAKEN. We zullen de staatsmanskunst van Daladier niet in twijfel trekken, doch dat wat hij bereikt heeft is niet zoo zeer te danken aan zijn persoonlijk heid, dan wel aan de omstandigheden, die zijn werk sterk in de hand heb ben gewerkt. En deze omstandigheden zijn gele gen in de internationale gebeurtenis sen die zich tijdens het laatste jaar afgespeeld hebben. Er is eerst en vooral de vernietiging van het Volks front in Spanje, doode overwinning van Franco, die hei in hei Fransche Volksfront-zelf.zwaar ge schokt heeft. En vervolgens is er de bedreiging geweest van de as Rorhe- Berlijn. die bewust van de binnen landsche verdeeldheid van Frankrijk en daardoor van zijn machteloosheid, de eene machtsgreep na de andere stelde, zonder dat de Fransche regee ring kans zag om tusschen te komen. Tegenover de aanmatiging van Duitschland en Italië voelden de Franschen zich allen samen bedreigd en het is deze collectieve bewustwor ding van het buitenlandsche gevaar, die de oogen heeft doen opengaan voor de ellendige binnenlandsche zwakheid, en die de groote massa murw heeft gemaakt voor de ingrij pende financieele maatregelen van Minister Raynaud. De hoop, die ten slotte opgezweepte geestdrift werd, dat Frankrijk zich kon herstellen, heeft dan de rest gedaan opdat het Fransche volk, alles zou aanvaarden van zijn regeering, ook dat wat enkele maanden vroeger de bom zou hebben doen ontploffen. Er is een woordje dat voor de Fran schen heilig is boven alles en dat is: het vaderland. Vooral in tijden van nood, hebben ze bewezen hiervoor wonderen te kunnen verrichten. Te genover de bedreiging van Pruisen cn Oostenrijk in 1790, gebeurde de levée en masse, die voor gevolg had dat niet alleen de vijand teruggedrongen werd, maar dat deze zelfs in eigen land ver slagen werd en vernederende vredes verdragen moest sluiten. Toen na de Fransch-Duitsche oor log van 1870- 71, de Duitsche troepen de Noord-Fransche gewesten bleven bezetten, tot betaling van de zware oorlogsschuld zou gebeurd zijn, toen werd de oproep van President Thiers voor een nationale leening, voor de bevrijding van het land in enkele maanden beantwoord met een bedrag dat tweemaal de schuld dekte. En tegenover het huidige gevaar, zijn de Franschen ook thans tot alles bereid. En dat is de beteekenis van deze grootsche 14 Juliviering, waar naast dA gewone legerafdeelingen, formaties van de Legion Etrangère en van de koloniale legers opmarsjeer- den, aldus getuigend van de gebon denheid van het geheele imperium. FRANSCH-ENGELSCH BONDGENOOTSCHAP. Een ander opvallend kenmerk van dit feest, is dat het in het teeken stond van de Fratisch-Britsche vriend schap. Want naast de Fransche vlag gen wemelde het van Union-Jacks; naast de Fransche soldaten stapten Engelsche tommies; samen met Fran sche vliegtuigen ronkten Engelsche vliegtuigen bij honderden boven de lichtstad. Naast de Fransche regee- ringsleden zaten Engelsche regee- ringsleden, naad de Fransche staf officieren, de Bi itsche. Het indrukwekkende défilé hcejt meteen getuigenis gebracht van de geweldige krachtinspanningen die beide landen gedaan hebben, voor hunne herbewapening. En meer en meer moet de wereld ervan overtuigd geraken dat naast het machtige blok der totalitaire staten, ook dat der zoogezegde democratische staten te duchten valt, en dat een gewapend conflict een waanzinnig waagspel zou beteekenen. Mochten die blokken in de erken ning van mekaars krachtont plooi ing eindelijk eens bewust worden, dat er andere wegen te bewandelen zijn dan de bewapeningswedloopdie veel veiliger zijn en aan alle volkeren en individuën, die rust en die vrede zou den bezorgen, waarnaar ze zoo hun keren en waarop alleen een nieuwe welvaart kan gebouwd worden. Dat is wellicht de goede zijde van de groeiende macht van de as Lon- den-Parijs. Als het echter ooit tot de zoo gevreesde botsing komt, dan moe ten de blokken het maar onder me kaar uitvechten. De kleine landen wil len er buiten blijven cn wij houden daarom met de grootste hardnekkig heid vast aan de zelfstandige neutra liteit. (Verboden nadruk.) ROSKAM. Donderdag 27 Juli: DAG DER OPVOEDING, onder het voorzitterschap van Z. E. H. R. Leterme. Afdeeling: Lager onderwijs voor jon gens (in het St-Jozefsinstituut, plein 26). Opvatting van de misse-opvoeding bij het onderwijzend personeel en toestand van het mishooren bij de schoolkinderen, door E. H. A. VANDEVELDE. Middelen om de schoolgaande jeugd een algemeene opvoeding te geven die voorbereidt tot het lr tere leven van een godsdienstigen jon geling en man, en om de j .ugd te onttrek ken aan het heidensch Zondagsleven van onzen tijd, door Mr. M. BULCKE. Het opvoedend onderricht over het H. Mis offer, dor Mr J. ROOSE. De tark der E. K.-hondjes bij de wpvoedin. tot, het mishooren, door Z. E. H. Kan. E. WIL LEMS. Afdeeling: Lager onderwijs voor meis jes lin het St-Amar.dscollec Het onderricht over het H. Misoffer op d lagere school, door Z. E. Z. STANIS LAS. De taak <!t E. K.-bondjes bij de opvoeding tot het mrhoarcu, 'oor Z. E. H. Kan. E. WILLEMS. Op" ting van de misse-opvoeding bij het onderwijzend personeel en toestand van het mishooren en van de Zondagsbeleving bij de school kinderen, door E. H. A. VANDEVELDE. Middelen om de schoolgaande jeugd een algemeen-godsdiensti; opvoeding te geven tot het latere leven en om de jeugd te onttrekken aan 't heidensch Zondags leven van onzen tijd, door Z. E. Z. MAR- CELLINE. Afdeeling: Middelbaar onderwijs voor jongens (in het St-Amandscollege). Ea H. Mis: cehtrum van het godsdien stig leven voor nu en later, door Z. E. H. SUPERIOR QUAEOfEBEUR. Het op- voedingsaandeel van den leeraar tot de Zondagsheiliging: a) de genadeleer, de ze denleer en het liturgisch onder wijs, door E. H. K. BERQUIN; b) muziek en zang onder de Mis, door Z. E. H. J. GHES- QUIÈRE. Het opvoedingsaandeel van den bewaker, geestelijken leider en be stuurders tot de Zondagsheiliging, door Z. E. H. M. VANDENBUSSCHE. Het opvoedingsaandeel van de K. S. A. tot de Zondagsheiliging, door Z. E. H. KAN. DUBOIS. Afdeeling: Middelbaar onderwijs voor meisjes (in het St Niklaasgesticht). De grondslag der godsdienstige opvoe ding bij deze meisjes, door Z. E. H. KAN. A. VERHAMME. Hoe de H. Mis, cen trum van het godsdienstig leven, bij onze studeerende meisjes beverderen, door Z. E. H. R. VAN EECKHOUTTE. Hoe on ze studeerende meisjes opvoeden tot den Zondag: Gods-dag, door Z. E. H. A. DÉ CUYPER. Wenken over muziek en kerkzang, door Z. E. H. J. GHESQUÈRE. Hoe maken wij den Zondag tot een blijden dag: het probleem der Zondags ontspanning, door Z. E. D. M. HYACIN- THE. De samenvatting van den stu diedag en het opvoedingsaandeel der K. A. tot de Zondagsheiliging, door T. E. H. J. LOWIE. Afdeeling: Technisch onderwijs (in het St-Amandscollege). Enkwest over de Zondagsviering bij de leerlingen der technische scholen, door Mr A. DANGREAU. De beteekenis der H. Mis in het toekomstig leven dezer leer lingen, door Mr A. CLAEYS. De in vloed van den leeraar op het godsdienstig leven van den student in het technisch onderwijs, door Mr Dr P. DE CEUSTER. Het arbeidsmidden en de opvoeding van onze vakschooljongens, deer Z. E. H. G. DEJONGHE. Wat te doen voor de vakschooljongens die later voor eigen re kening zullen werken?, door E. H. J. FRUYTIER. Vrijdag 28 Juli: DAG DER PAROCHIE, onder het voor zitterschap van Hoogeerw. Heer Kan. J. Mahieu, vie. gen. (in het Sint-Amands- college) De Zondagsheiliging en de parochiale geestelijkheid, door Z. E. H. G LAM- BRECHT. De Bonden van het H. Hart en hun werk tegen het misverzuim, door E. P. St. DE CLIPPELE S. J.; hun werk voor de misbeleving, door Z. E. H. V. PIL. De Katholieke Actie en haar aposto laat voor de Zondagsheiliging, door Z. E. H. KAN. K. DUBOIS. De Zondagshei liging en de Eucharistische Kruistocht, door Z. E. H. J. ROOSE. De Zondagsheili ging en het patronaat, door Z. E. H. J. l3£B3BiiS3EBSBBE!99E&IBi3EQB£i3BB9aiBB3 EBBCBSIBBBBB PROVINCIAAL VERBOND DER VAN WESTVLAANDEREN FRANKRIJK OMVANGRIJKE DUITSCHE PROPAGANDA- EN SPIONNAGEZAAK ONTDEKT. In Frankrijk komt zich een zeer erg geval van Duitsche propaganda en splon- nage voor te doen. Twee personen die bij deze zaak betrokken zijn, werden reeds aangehouden, namelijk een publiciteits agent van het blad Le Figaro en een redacteur van Le Temps Nog 150 andere personen worden ver dacht. Nieuwe aanhoudingen werden in het vooruitzicht gesteld. Gansch de zaak draait in feite rond de werking van een bureau, dat geieid werd door den Duitscher Abetz, man van von Ribbentrop. Bij Abetz vergaderden de le den van het Comité voor toenadering tus schen Duitschland en Frankrijk. Door dit bureau, en door dezes aanhan gers, werd aan Nazipropaganda gedaan en naar verluidt ook aan spionnage. De twee aangehouden persmannen be kenden geld ontvangen te hebben voor hun werk. de eene 3 14 millioen en de an dere 1 millioen. Van de 150 personen die verdacht zijn, zou er in oorlogstijd tegen 20 hunner de doodstraf kunnen geëischt worden. LUISTERRIJKE PLECHTIGHEDEN TE LLSIEUX. Te Lisieux hadden luisterrijke plech tigheden plaats ter gelegenheid van de inzegening van het kruis dat moest ge- heschen worden op den top van de basi liek ter eere van de H. Theresia van het Kind Jesus. Na de plechtigheid en inzegening werd het kruis geheschen op de 100 meter hoo ge koepel der Basiliek. DE 14 JUILLETMET GROOTE LUISTER GEVIERD. Met een tot nog toe ongekende luister werd dit jaar de Fransche Nationale feestdag gevierd. Aan de militaire revue namen deel benevens de gewone Franschs troepen, afdeelingen van het Engelsch leger, van de Légion Etrangère en van alle koloniale legers." Engelsche vliegtui gen namen deel aan de vliegdemonstratie nevens de Fransche vliegtuigen. De Tommies en de mannen van de Légion Etrangèreverwierven den grootsten bijval vanwege het Parijsche publiek. Een Sovjet-vlag die prijkte bovenaan het lokaal van de kommunistische partij, werd door de brandweer verwijderd, dit op bevel van hoogerhand, en zonder dat de Marxisten er verzet tegen aantee- kenden. BIJ PAUSELIJK DECREET WERD DE VEROORDEELING VAN DE «ACTION FRANCAISE» OPGEHEVEN. In 1926, op 29 December, werd het blad Action Frangaise door den Paus ver oordeeld en op den index geplaatst, om dat dit blad artikelen tegen den Paus en de H. Kerk had laten verschijnen. In 1938 verzochten de leiders van de Action Franaise nederig om opheffing van de veroordeeling tegen hen uitge sproken en verklaarden zij hun dwalin gen ingezien te hebben. Nadien betoogde de Action Frangaiseook oper-lijk haar aanhankelijkheid aan den H. Stoel. De H. Stoel is thans op dit verzoek in gegaan en heeft de veroordeeling van de Action Frangaise Ingetrokken. Dit be sluit werd getroffen per Pauselijk decreet. Deze opheffing beteekent een groote opluchting voor vele Fransche Katho lieken. TWEEDE TOCHT VAN ENGELSCHE BOMMENWERPERS Door een 100-tal Engelsche bommen werpers werd een tweede tocht boven Frankrijk gehouden. De vliegtuigen, waarvan enkele Parijs overvlogen op zeer groote hoogte, keerden naar Engeland te rug na een ononderbroken tocht van circa 1.250 km., midden ongunstige weersge- steltenissen. SPANJE BEZOEK VAN GRAAF CIANO. Graaf Ciano, de Italiaansche Minister van Buitenlandsche Zaken, bezocht Span je en voerde besprekingen met Generaal Franco, tot verdere regeling der betrek kingen tusschen beide landen. Melden wij terloops dat Generaal Fran co in een interview verklaarde (lat hij niet geloofde in de mogelijkheid van een oorlog, maar dat Spanje zou trachten neutraal te blijven mocht ooit een oorlog uitbreken. (Vervolg op 2' blad) SOBR.Y. Het akolitaat in dienst de? Zondagsheiliging, door Z. E. H. KAN. R. HOORNAERT. De Zondagsheiliging en de Mariac- ga(:es, door E. P. VIN- CKEN S. J. Zaterdag 29 Juli: DAG VAN HET LEEKENAPOSTO- LAAT, onder het voorzitterschap van Z. E. H. Kan. K. Dubois en E. P. St, De Clip- pele S. J. Afdeeling: H. Hartebonden (in het St- Amandscollege). Hoever staan we met de H. Hartebon den in West-Vlaanderen, door E. P. VAN DEN BULCK S. J. Hoe het veelvuldig mishooren der ijveraars bevorderen?, door Mr M. PYCK. Hoe het beter mishooren der ijveraars bevorderen, door E. P. L. ARTS S. J. Het apostolaat van den ijveraar tegen het misverzuimen, door Mr V. VANBELLE. Het apostolaat van den Ijveraar tot het veelvuldig mishooren, door Mr. J. Demeire. De model-bonds- mis, door Mr HERPELYNCK. Afdeeling: Mannelijk Jeugdverbond voor K. A. (in het St-Amandscollege). Toestanden en oorzaken der Zondags ontheiliging bij de jeugd, door E. H. R. DEFRANCQ. Middelen ter verbetering van dezen toestand, door Z E. H. A. BEEL. Het probleem der Zondagsont- snanning, door Mr F. VANDENBKOU- CKE. Afdeeling: Vrouwelijk Jeugd vei bond voor K. A. (in het St-Nïklaasgesticht). Toestanden en oorzaken van de Zon dagsontheiliging, door JUFF. J. BYLO. Middelen ter verbetering van dezen toe stand, door Z. E. fi A. DECUYPEP. Het probleem der Zondngsontspannirg, door JUFFR. VLOEBERGHS. Afdeeling: Mannenverbond (in het St- Amandscollege). Toestanden en oorzaken der Zondags ontheiliging, door E. H. A. VERVENNE. De middelen tot verbetering van deze toestanden, door ADV. K. VERSTEELE. Afdeeling: Vrouwen verbond voor K. A. (in het St-Niklaasgesticht). Toestanden en oorzaken van Zondags ontheiliging, meer in 't bijzonder onder de vrouwen, door E. H. M. ALLEGAERT. De huiselijke opvoeding tot Zondagshei liging op de buitenparochies, dcor Z. E. H. LEFERE. De huiselijke opvoeding tot Zondagsheiliging in de stadsparochies, door E. H. J. DE CUYPER. Hoe zal door het V. V. K. A., van het huisgezin uit in breederen kring, aan Zondagsheili ging kunnen worden medegewerkt?, door E. H. P. GHYSSAERT. Te 5 uur: algemeene avondvergadering, in de feestzaal van het St-Amandscollege, voor alle deelnemers aan dezen studiedag. De besluiten van den studiedag en per spectieven van verdere werking voor de Zondagsheiliging, door Z. E. H. KAN. DU BOIS, algemeen proost der K. A Te 10 tot 12 uur: op de Groote Markt, nachtelijke vertooning van het massaspel VREDESOEFER onmidde'lijk gevolgd door een Middernachtmis, waaronder ge legenheid van Comm-.niceeren. B. W. De st-.diedag van Donderdag en Vrijdag duurt van 10 tot 12 uur. en van 15 tot 17 uur. De studiedag van Za terdag insgelijks van 10 tot 12 uur, 's na middags van 14 tot 16 uur, waarna te 17 uur de algemeene vergadering. Op Donderdag morgen te 9.30 uur: Venl Creator in de kapel van het College. sBSBHaaHBSiaaaaasaasiasaH^asj Op Zondag 9 Juli had te Kortemark de Inwijding plaats van de nieuwe lokalen van de vrije, middelbare landbouwhuis- houdschool door Zijne Excellentie Mon seigneur Lamiroy. De ouders van de leerlingen en de oud- leerlingen waren talrijk opgekomen om de plechtigheid bij te wonen. Om 3.30 uur, na de ceremonie der inwijding, deed Mon seigneur zijne intrede in de ruime feest zaal die reeds bomvol zat. Onder de aanwezigen bemerkt men on der meer de Heeren Olivier, best. afge- vr.ariigde; Lomez, provinciaal griffier; Verbeke, prov. ingenieur, enz. E. H. Pollie, bestuurder, richtte tot allen een hartelljken welkomgroet waarna de leerlingen van het instituut met blijde kinderstemmen Den lof var. den Land bouw bezongen. Vervolgens werd een omstandig verslag gegeven van het ontstaan en de uitbrei ding van de landbouwhuishoudschool, die, gering in haar begin, met allerhande moeilijkheden te kampen had, en zich thans mag verheugen in hetgeen ze ge worden is:: Een zestigtal leerlingen ont vangen er een degelijke, doelmatige op leiding, in een schi ol, gebouwd naar de eischen van den tijd. Het spreekkoor Terug naar Kristus kunstvol door de leerlingen voorgedragen, oogstte veel bijval. Daarna werden de diploma's, bekomen in den provincialen wedstrijd, aa,n de leerlingen uitgereikt. Mejuffers Martens en Soenen behaalden er een groote on derscheiding. Vervolgens kwam de Heer Olivier aan het woord. Hij verontschuldigt Exc. Gou verneur Baels, in 't buitenland weerhou den. Hij herinnert aan het inrichten van het landbouwonderwijs, wat een goede maar tevens een gedurfde daad was. Hij wees er op hoe het provinciaal bestuur steeds dat onderwijs op een bijzondere manier gesteund en aangemoedigd heeft c-i hoe het zich verheugt er aan te kun nen medewerken. De rede van Mgr Lamiroy. In zijn tref fende slotrede sluit Hoogeerwaarde Spre ker zich aan bij de vorige dankbetuigin gen en dankt in 't bijzonder den Heer Olivier, voor zijn steun aan 't landbouw onderwijs waarvan hij de pionnier is. Verder drukt Hij op het belang, in de zen tijd, van een degelijke algemeene lei ding, die echter most steunen op Christe lijke grondslag, wil ze niet bouwen op zand. Meisjes, opgevoed in den geest die hier heerscht, worden de fierheid en blij heid hunner Ouders. Doch de school kan niet alles, want in den hunkr ng vooral begint en eindigt de opvoeding. De Ouders moeten dat werk voortzetten vooral door hun voorbeeld. De vrede, die allen vér- langen, moet beginnen in het hart en in den huiskring. - De Hoogeerwaarde Spreker sluit mét den wensch dat de schooi van Kortemark groeie en meer en meer vruchten voort- brenge, voor 't Vlaamsche Volk en voor de Kerk, waarna Hij aan allen zijn Bi»- schoppelijken Zegen verleent.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1