Ha het Congres van Korf rijk Sist Ho®oweflr mnZondag avond foor de herbevolking van Frankrijk 25 Jaar geleden. - Begin van den Wereldoorlog XX® Ijzerbedevaart te Diksmuide op Zondag 20 Oogst EEN MISLUKTE CARICAïUUR Het H. Bloedspel te Iragge KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Uitbreiding der Gezinsvergoedingen INTERNATIONAAL OVERZICHT Eenige Inlichtingen mm, ZONDAG 8 AUGUSTUS 1939. 10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM.. 7" JA "L N 32. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. Bureel: Boterstraat 58, IEPER. EEN ABONNEMENT KOST VAN NU TOT EINDE 1939: Binnenland ll,Q0fr. Belg. Kongo 17 85 fr. Frankrijk 17,85 fr. belgiscb geld Engeland 18.90 fr. belgiscb geld Ander landen 26,25 fr. belgiscb geld AR* Medewerkers tim waut-MOordclijk voor kun artikels D rukker - U itgev er SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Poetcheckrekening Nr 155.70. TARIEF VOOR ELHICHTEN: Kleine berichten per regel 1,fr. 2 fr. toeL v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,— fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. i Annoocen zijn vooraf te betalen en «noeten tegen den Woeotdagr avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Heerlijke lichtopname van het Matsaspe! genomen tijdens de uitvoering va» Zaterdag nacht. Uitschreide verslagen van de studie dagen verschenen in de dagbladen, welke allen getuigden van buitengewonen bij val. De grootste zalen van Kortrijk liepen stampvol gedurende de verschillende studiedagen. Alle schoonste verwachtin gen werden overtroffen, zoodat Zaterdag namiddag de meeste deelnemers op het grasplein, bij gebrek aan plaats, langs luiasprekers de slotvergadering moesten bijwonen. Zaterdagavond was op de marktplaats in en langs de omheining een dich te duizendkoppige menigte. Het spel «Vre- desoflerdoor puike ensceneering en verlichting, zonder de perfecte geluid versterkers te vergeten geholpen, ver anderde het woelige marktplein van de stad Kortrijk in een stille en echt kerke lijke atmosfeer, zoodat het innige van tien mensch ontvankelijk werd om de groote betsekenis van het H. Misoffer te begrijpen. Het Massaspel schiep de stem ming; na het spel gingen duizenden gansch ingetogen ter H. Tafel. De H. Communie werd door 30 priesters uit gereikt op verschillende plaatsen van de markt en duurde gansch de H. Mis door. De Middernachtmis zullen de vele aan wezigen zich lange jaren herinneren door de zielsroerende atmosfeer. Het hoogtepunt der H. Mis werd door geen minste gerucht of beweging gestoord; de duizenden samengedrukte menigte legden bewijs af van intens zielsgenot. "s Zondags was de mooi versierde stad, geholpen door mooi weer, in feestelijke stemming. Om 10 uur reeds was het marktplein dicht bezet voor de openluchtmis van 11 uur. De intrede van Monseigneur Lamiroy en de hooge kerkelijke, gevolgd door de wereldlijke personaliteiten van ons bis dom, werden levendig toegejuicht door een menschenzee. De Pontificale Hoog mis, meesterlijk met gezangen begeleid, was de luisterlijke apotheose van het Eucharistisch Congres, door gansch het bisdom maanden lang voorbereid. 's Namiddags, waar men zich ook wend de, waren al de straten van de groots stad volgepropt met Congressisten. Zoo ver het oog kon dragen, ontwaarde men ontelbare mensehenkoppen, die ver weg een grijze wemeling vormden. Volgens schatting van den rijkswachtkapitein wa ren er in Kortrijk 90.000 menschen sa mengestroomd. De optochten, eindeloos lang. trokken om 3 uur op om plechtige volkshulde te brengen aan het H.'Sacra ment, door den bisschoppelijken pastoor op een heerlijken praalwagen rondgedra gen. Alle parochies van gansch het bisdom waren opgekomen om daar belijdenis af te leggen van hun trouw aan Kristus Koning. De toewijding van het bisdom Brugge een onbeschrijfelijk schouwspel aan het H. Hart op het Eucharistisch Congres van Kortrijk is ongetwijfeld de grootste godsdienstige plechtigheid, welke ons bisdom sedert jaren en jaren gekend had. Kortrijk en het bisdom Brugge hebben Zondag getoond het Vlaamsch geloof onzer voorouders getrouw te zijn ge bleven. 30 Juli 1933 zal een onvergetelijke dag voor de congressisten blijven. D? rno:.' praalwagen oie bet H. Sakrcment, begeleid door Z. Exc. Mgr Lamiroy, Bi-schop van Brugge en Z. E. H. Kan. Camerlynck, Deken van Kortrijk, door de elr.-.'-n dar stad voerde tot de Leieburg waar de zegen gegeven werd door Z. Exc, Mg.* Lamiroy, pionier der K. A. en dis Zondag met fierheid zijn legers te Kort rijk zeg opstappen, onze duurbare Godsdienst en het welzijn van ons Vlaamscbe Volk ten bate. 32aE3KS3tBBSaBBSEESEB3axaBllB33BBEBJ Ea geweldig on weder heeft Zondag avond gewoed niet alleen boven onze eigene streek maar omzeggen over gansch het land en verder nog ook over Frank rijk. Duitschland. Nederland e i zelfs de Scandinavische landen. Na langen tijd over Engeland en meest bepaald over Lon den te hebben huis gehouuen was het onweder, over een greote b;-eed gepaard met zware rukwinden, het Oosten afge- ven, dus naar het Vasteland; het strekte zich uit tot Montpellier, Genève, Frr.ncfurt-a.-Mam, Kopenhagen en Oslo. Overal had men te lijden van zwaren Ise-raag en zware rukwinden. De vruchten hac ui het erg te verdu ren cm de oogst werd door regen en wind op alle velden platgelegd. Hier nu een en ander over de schade door het noodweer van Zondagavond ver oorzaakt: 1b Oostvteteren sloeg de bliksem op de ho.ve Veryft die gedeeltelijk afbrandde. Bij hst blusschen knakten elektrische lei- cüngen af en raakten der. bevelhebber der brandweer, Hr De eckere, die door den stroom gedocc. werd. Te Poperinge moet de bliksem op ver schillende elektrische leidingen geslagen cijn; dè looden sprongen van den stroom meter van O. L. Vrouwkei- en van enkele huizen. Te Zele werden door den bliksem elek trische leidingen beschadig De nieuwe groote weg Brussel-Namen, op grondgebied Tollembeek, werd op een doel weggespoeld t - -evolgj den gewel digen neerslag. De streek van Eindhoven, Nederland, werd bijzonderlijk zwaar getroffen. De dazen van verschillende huizen werden opec,.cht en vertier geslingerd; hoornen weiden mtworteld en elektrische leidin gen vernield. Ach, woningen werden er totaal vernield door den w ind vrouw kreeg een stuk mum- op het gezicht en tveiv zwaai- gewond. D. kerk van den H. Pastoor van Ais werd zwaar bescha digd. een gansche hoek en een stuk muur waaiden ia als eei. houten beschot. Te Leiden waaide een beschutting om- tcr, opgericht bij het in opbouwzijnde stadhuis, en kwam op een arbeider te recht, uie zwaar gewond werd. T Veldhoven vel de bli: ~n op een hoeve, die tot den r-t t- afbrandde. Aar. huizen en boomen werd er veel set:;, ch aangericht. Te Muiden verzakte een rijwielpad ten gevolge de zware regens. Op het Lïselmeer sloeg een boot om. De visschers kenden geiukkiglijk gered Worden. In Engel:.nd hadden veel kampen, mi litairen en deze van padvinders, te kam- P'n met overstrooming. In Frankrijk kreeg men uaarbij nog tivare hagelneerslag. Oogsten w erden ver- Woest. Steden en dorpen geraakten on der water. Boomen werden ontworteld en e'ektrische leidingen vernield. Te Bor deaux zette de bliksem de sirene in gang waardoor paniek onder liet volk ontstond daar men vreesde dat de uoodsirenen den oorlog aankondigden. Te Brussel liepen talrijke kelders onder water wijl een vijftal personen gewond werden door afgerukte voorwerpen. Te Heist-op-den-Berg werden twee wo ningen door den bliksem getroffen. In een d huizen viel de vrouw des huizes be wusteloos wijl het huis ia brand schoot. Zij kon slechts op het nippertje gered worden. In talrijke dorpen der Kempen werden huizen beschadigd en boomen ontworteld door den wind. Te Betekom-Moorsem werd een man half lam geslagen dooi' den bliksem. Te Brugge geraakten verscheidene stra ten overstroomd daar de riolen het niet meer konden slikken. Te Leopoldsburg, langs den Antwerpen steenweg, werden niet min dan 216 boo men ontworteld. Soldaten moesten bij stand bieden om die van de baan te rui men. Te Beverloo brandde een huis af na getroffen te zijn ge#oest door den blik sem. In zelfde gemeente kroeg een inwo ner een pan op het hoofd en werd nogal erg geraakt. Bij Beeringen we. d liet afgepikte koren in alle richtingen verspreid. 7n zelfde ge- r eenten werden wagons, geladen met ko len, voortgedreven door den wind. De wa gons vernielden aldus een ijzeren afslui ting. Te Kwaadmechelen werd een uitstal raam door den wind ingedrukt. Te TesseiKieri 10 werd een kiosk als een kaartenhuisje ingedrukt. Daken van groo te hangaars kwamen gansch open te st-.an. Een patatfritkraam kantelde om, schoot vuur en brandde af. Schuren en gebouwen werden van hun dak beroofd en talrijke boomen ontworteld. Te Villers-Potterie viel een vrouw dood _.n den schrik. Te Péronnes-lez-Binche viel een boom op een auto. De drie inzittenden van den auto werden zwaar gewona. Te Marcinelle knakte een elektrische leiding en viel over de straat. Een 19-ja rige jongeling die rond middernacht huis waarts keerde liep er tegen en werd dood- gebliksemd. RING VAN 30.000 FRANK IN VISCH GEVONDEN Te Lakciyooi), in de V. S. van Amerika, kreeg een vrouw een partijtje baars toe gestuurd die een vriend-hengelaar had ge- vischt. Bij het openen eu schoonmaken vond zij tot haar groote verrassing, in een der visschcn, een schoonen briljanten ring. Toen zij bij een juwelier de prijs van den ring vragen had die naar verluidt een waarde van 30.000 frank. BEVOLKINGSACHTERUITGANG. Een paar weken geleden wezen we op de diepe politieke kentering, die Frankrijk sedert een goed jaar mee maakt en die vooral zijn oorzaak heeft in de internationale gebeurte nissen en de machtsdruk van de to talitaire landen. Die kentering wordt geleidelijk een heropstanding uit een verval dat wor telt in een algemeene zedelijke ont aarding, gevolg van libertijne theo rieën en geloofsafval. Dat verval vindt hoofdzakelijk zijn uiting in de katastrofale bevolkingsachteruitgang. Frankrijk, heeft thans ongeveer de zelfde bevolking ais in 1870, toen Tiet nog ais een dicht bevolkt land gold. Dus schijnbaar geen achteruitgang, vermits hst stand hield naar het aan tal der inwoners! In werkelijkheid echter is die toestand hoogst beden kelijk, als men weet dat in diezelfde tijdsspanne de bevolking van Duitsch land, van Belgie en van Nederland meer dan verdubbelde. Anderzijds zegt het absolute cijfer van die goede veer tig millioen inwoners nog zeer wei nig. Van beslissenden invloed is de verdeeling van die bevolking over het land en den ouderdom ervan. Een algemeen kenmerk van de in- dustralisatie, is de landvlucht en de ophooping van de bevolking in de steden. In Frankrijk zijn de steden snel aangegroeid, terwijl het platte land op onrustbarende wijze ontvolk te. Voor ons, die gewoon zijn aan onze dichtbij elkaar liggende dorpjes, aan de rationeele uitbating van het min ste plekje grond, treft het als we door Frankrijk reizen, uitgestrekte gebie den te ontmoeten, uren ver, waar vroegere bebouwde gebieden thans braak liggen, waar geheele dorpjes verlaten werden om stilaan in puin te vallen. Hoe dikwijls hebben de dag bladen ons niet gemeld, dat dergelijke dorpjes of vervallen hoeven voor een spotprijs te koop waren. Het is trou wens een bekend feit dat op die wijze veel Vlamingen, geheel Frankrijk door, zijn gaan boeren en geleidelijk dank zij hun werkkracht en hunne vele kinderen welstand hebben verkregen, waar de Franschen, met hun één kind-gezinnen, het nog moeilijk kun nen bolwerken. Bijna iedere boeren familie in West-Vlaanderen, is aldus door een lid of verwante in «het Fran sche* vertegenwoordigd. Een felle achteruitgang beteekent ook het feit, dat de Fransche bevol king een typisch oude bevolking is. Doordat er maar weinig kinderen ge boren vrorden en dat door de vooruit gang van de geneeskunde de ouder dom van den mensch verlengd wordt, is de gemiddelde ouderdom van den Franschman zeer hoog, zoodat men weieens Frankrijk, het land der grij saards noemt. Men heeft aldus bere kend, dat als er geen verandering komt tn de demografische verhoudin gen van onzen Zuiderbuur, dat bin nen een twintigtal jaren de Fransche bevolking op de helft van thans zal geslonken zijn. Dan is dat toch wel achteruitgang, dvbbel sterk, omdat de omringende landen juist een snelle bcvolkingsaangroei kennen. En eindelijk moet nog gezegd wor den dat het huidige bevolkingscijfer slechts kon in stand gehouden wor den door een intense inwijking. MAATREGELEN. Al deze beschouwingen worden ons ingegeven, door het verschijnen van een reeks decreten van de huidige re geering, met het oog op de bescher ming van het gezin en dc aanmoedi ging van de geboorten. Zoo wordt o.m. voorzien: leeningen aan jonge boe rengezinnen (20 a 30D0O fr.), hooge gezinstoelagen bij de geboorte van een eerste kind (3.000 fr.), aanzien lijke toeslagen, die twintig percent van het loon beloopen vanaf de ge boorte van het derde kind. Aan de moeders, die thuis blijven, die dus niet buitenhuis in de fabriek werken, wordt eveneens een bizondere vergoe ding voorzien. Dat zijn allemaal recht- streeksche maatregelen, aie eigenlijk maar een uitbreiding zijn van vroe gere maatregelen. Want de strijd te gen de ontvolking in Frankrijk is niet van vandaag. De Fransche leiders hebben echter genoeg kunnen ondervinden, dat de materieele voordeelen die verbonden worden aan de geboorten onvoldoen de zijn om deze aan te wakkeren. De oorzaken van de geboortenachteruit- gang zijn niet van stoffelijken of fy- sischen aard. Het is het ontbreken van alle moraal, in en buiten het hu welijksleven, het is de zucht naar on gebreideld genieten van het leven, hst schuwen van alles, wat inspanning, moeite en lijden kan meebrengen, dat Frankrijk doet uitsterven. Het is de straf voor het niet naleven van de natuurwet, de straf voor het overtre den van Gods gebofenM EEN TREFFEND FEIT, Daarom ook hebben de huidige wet gevers, ingezien dat ze naar andere middelen moeten uitzien, dat ze moe ten de onzedelijkheid indijken en de besmetting ervan beperken. Zoo wor den in sommige decreten maatregelen in dien zin voorzien: verbod en be straffing van vruchtafdrijving, tegen gaan van overmatig drankmisbruik, het bezwaarlijker maker, van de echt scheiding, beteugeling van de porno grafie (onzedige bladen, tijdschriften en prenten), enz. Kortom alles wat tot nu toe officieel geduld en in zekere gevallen aangemoedigd werd, wordt thans verboden, door een regeering, die weliswaar nog altijd bestaat uit een heele reeks vrijmetselaars, die echter nu hunne vooze princiepen on dergeschikt maken aan het welzijn van het land. Is het niet opvallend, voor de ken tering waarvan boven sprake, dat die maatregelen thans getroffen, tenvijl de leider van het vroegere volksfront bewind, Blum, onzaliger herinnering, de schrijver was van een boek Le mariage waarin hij de vrije liefde verdedigde, de uitspatting in de cn- kuischheid, het samenleven van een man met verschillende vrouwen aan beval. En er is nog meer, dat ons, Katho lieken, moet verheugen. Er zijn nog Icenteekenen, die wijzen op een ver andering in de algemeene officieele geestesgesteltenis, die minder uitdruk kelijk en in 't oogvallend, maar daar om niet van minder gewicht zijn. In het goddelooze Frankrijk, waar zoo lang gespot werd met godsdienst en priester, waar het de Kerk, onzegge- lijk moeilijk gemaakt werd, wordt thans de godsdienst welwillend ge duld en stilzwijgend aangemoedigd. Kloosterorden, die sedert vele jaren verboden waren, beoefenen thans in het openbaar hun zielewerk, zonder dat het verbod opgeheven werd, maar ook zonder dat ze gehinderd worden. En is het den lezer ook niet opgeval len dat op grootsche kerkelijke plech tigheden, meer en meer officieele ver tegenwoordiging valt op te merken. Het is nog geen geloofsbekentenis, maar ivel de erkenning van de groote zedelijke kracht van de Kerk. Dit is trouwens het ecnig middel om Frank rijk te redden. (Verboden nadruk.) ROSKAM. (■HBnSRaBMmHUHMSMZBaBBBBBMMBHIBHSariSMaRaflBnaBaanlEJiraaBaB«nHMBnBaaaaM09* Deze maand is het juist vijf-en-twintig jaren geleden dat een der verschrikke lijkste katastrofen die de menschheid ooit teisterde uitbrak nl. de wereldoorlog. Ziehier eenige belangrijke gebeurtenissen rond deze tragische periode BELGIE; De regeering besluit tot de mobilisatie. FRANKRIJK: De Fransche troepen werden allengs van de grenzen terugge trokken om het gevaar te vermijden van een botsing met de Duitsche troepen. Daags te voren op 31 Juli' werd de so cialistische afgevaardigde Jaui'ès door een individu in een café door revolverschoten doodelijk gewond. Korten tijd later stierf hij. SER VIE: Uit Semlin (voorstad van Belgrado) wordt geseind, dat een hevig voorpostengevecht aan de Save plaats had. waarbij ook machinegeweren in het vuur kwamen. Het gevecht ontwikkelde zich verder. Ook de artillerie mengde zich in den strijd. DUITSCHLAND: In het Paleis Belle- vue te Berlijn had de keizer de huwelijks plechtigheden van zijn zoon bijgewoond, 's Avonds was in Unter den Linden een groote menigte samengestroomd aan wier toejuichingen geen einde scheen te willen komen. Te Berlijn werd op 1 Augustus te 2 u. 55 nog meegedeeld dat de termijn voor het antwoord op het aan Rusland gesteld ul timatum Zaterdagmiddag' cm 12 uur is verstreken. Sedert 1 Augustus 17 u. was er een Duitsch-Russische oorlog, eenige minuten tevoren had eerst Frankrijk, toen Duitsch land, de algemeene mobilisatie afgekon digd. 'T Dl'ITSCH ULTIMATUM AAN BELGIE GEVOLGD VAN DEN WERELDOORLOG Op 2 Augustus eischte Duitschland van België het doormarschrecht voor zijn troepen, onder voorwendsel dat concen traties van Fransche cavalerie aan de Fransch-Belgische grens die troepen be dreigde. Na dit ultimatum aan België nam ook Engeland een kordate houding aan ten opzichte van Duitschland. De conser vatieve oppositie verklaarde de Brltsche regeering te zullen steunen en te midder nacht tusschen 3 en 4 Augustus bevond ook het Britsche Rijk zich met Duitsch land in oorlog. Op 4 Augustus vielen de Duitschers België binnen, en hadden er ook Fransche offensieven plaats in den Elzas. Engeland verklaarde insgelijks den oorlog aan Turkije, dat slechts eenige maanden la ter op 29 Oktober, op zijn beurt den oor log zou verklaren aan Frankrijk en Rusland. Op 12 Augustus verklaarden Trankrijk en Engeland den oorlog aan Oostenrijk- Hongarije. EBaaaBaHiHiixsEaaaEaxaEECïiasssa FROGRAMMA: Zaterdag 19 Augustus 1939: AAN DEN VOET VAN DEN IJZER- TOREN: 20 uur: Uitzending van Viaamsche lie deren en internationale muziek. 21 uur: Aankomst van den Estaffetten- loop van den Vlaamschen Blauwvoetbond. 21.30 uur: Vredesoptocht van de jeugd (waaraan deelnemen V.K.C., B.V.O.S., K.J.V.A. enz.); gezamenlijke zanguitvoe ring van Vaarwel mijn Broeder Daarna voortzetting van de muziekuit- zending. Volledige belichting van den IJzertoren. De Toren zal tot 23 uur bestijgbaar zijn. 's Avonds op de Markt: Tusschen 19 en 20 uur Beiaardconcert, door A. Moenaert. Muziekuitvoering tusschen 22.30 en 23.30 u. Zondag 20 Augustus 1939: XX' BEDEVAART. HULDE AAN ALLEN DIE VOOR VLAANDEREN HEBBEN GELEDEN. VOORMIDDAG: 11 u. stipt, Nele luidt. Plechtige H. Mis in open lucht medege zongen door de massa in de IJzervlakte (Missa brevis) ter nagedachtenis aan onze gesneuvelden en voor den wereldvrede. BEGIN DER IJZERPLECHTIGHEID. Bazuingeschal. 1. Gezamenlijke uitvoering van; O Kruise den Vlaming... 2. Inleiding, door Voorzegger-Pro grammaleider J. Platteau. (De teksten voor het Volksspreekkoor zijn van dichter F. Vercnocke). De bedevaarders herhalen telkens de laatste woorden van den voor zegger (zie Programmaboekje) 3. Gezamenlijke uitvoering van: - Het lied der Vlamingen(Emmanuel Hiel - Peter Benoit). 4. Gezamenlijke uitvoering van het Wilhelmus van Nassauwe 5. Toespraak namens het Verbond V. O. S. door Karei De Feyter. 6. Gezamenlijke uitvoering van Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief(Th. Coopman - G. T. Antheunis). 7. Bekendmaking van de namen der nieuwe toetredende gemeenten. 8. Hulde aan allen die voer Vlaande ren hebben geledenOnze boeien zijn onze eer Toespraak door P. Steeg- mans, oud-gevangene van Fresnes. Eed van Trouw aan Vlaanderen Natio nale en internationale Bloemenhulde. i'iHHi'mffnüHürmiiiHiimiimiiiifliiiRmiiütttHUHüRmiiiiiRiHfliiüHHBimRHHiai Gezamenlijke uitvoering van het Bede vaartlied: IJzerpsalm (F. Vercnocke - A. Meulemans). 9. Toespraak door Pief. Dr Fr. Daels, namens het Bedevaartcomité. 10. Laatste tocht der oud-V. O. S.- sen vaandels. Gezamenlijke uitvoering van Vaarwel mijn Broeder(Hubertus Waelrant). Optocht van de Viaamsche Oud-Strijders-vlaggen. Gezamenlijke uitvoering van de Van Rijswijcks-marsch (Julius De Geyter - Peter Benoit), De Viaamsche Leeuw. Alle liederen worden uitgevoerd onder leiding van toondichter Arthur Meule mans. NAMIDDAG: Van 15 uur af: Muziek- uitzending in de IJzervlakte. Op de Markt: (tusschen 15 en 16 uur) Zang- en muziekuitvoering. Van 16 tot 17 uur: Beiaardeoneert, door A. Moenaert. 'S AVONDS: 20 uur: Doorloopende mu- ziekuitzending in de IJzervlakte. Volledi ge belichting IJzertoren (bestijgbaar tot 22 uur). DE BLOEMENHULDE. OPROEP Op het voorloopig programma zien onze bedevaarders, onder Nr 9 de Hulde aan allen die voor Vlaanderen hebben geleden, met eene algemeene Bloemenhulde. Dit jaar moet wederom de Bloemenhulde .het hoogtepunt worden in de plechtigheid. Daarom doet het comité van nu reeds af, een gansch bijzonderen oproep opdat, op 20 Augustus a.s., een macht van bloemen rondom den IJzertoren zou worden aan gebracht. Bloemen der streek, vanaf het nederigste heibloempje, tot de heerlijkste rozen, zullen in kleuren en "geuren den adem der geboortestreek met zich bren gen en een waardige hulde zijn aan al onze dierbare gesneuvelden. Alle Vereenigingen of bijzonderen die bloemen wenschen aan te brengen, wor den verzocht deze met een strik te voor zien met naam van den schenker. Ver leden jaar was men niet uitgesproken over de prachtige bloemenhulde. Dit jaar, meer dan ooit, moet de Bloemenhulde iets ecnigs zijn! Draagsters of dragers van Bloemen moeten, om toegelaten te worden ln de bijzondere omheining, in bezit zijn van dc groene kaart B. Dit jaar zal de voor behouden plaats dichter bij den Toren gelegen zijn. Men gelieve deze kaarten zoo spoedig mogelijk op het Bedevaartsekretariaat te Diksmuide-Kaaskerke aan te vragen. ALLE VLAAMSCHE OUD-STRIJDERS- VLAGGEN NAAR DIKSMUIDE' Dit jaar zullen de vlaggen wederom een bijzondere beteekenis hebben. Hon derden Vossen-vaandels moeten te Diks muide een laatste eeregroet brengen aan de oud strijdvaandels van de V. O. S., die dit jaar in den IJzertoren worden bijgezet, en die nog een laatste maal zul len wapperen in Vlaanderens Dooden- vlakte aan den voet van den IJzertoren. Zij zullen gedurende gansch de plechtig heid op den IJzerdijk links en rechts van den Toren als eerewacht opgesteld wor den en na de Bloemenhulde een optocht doen rondom het monument. Daarom mag dit jaar geen enkele Viaamsche oud- strijders-viag afwezig zijnl Alleen de Viaamsche oud-strijders- vlaggen zullen de eerewacht vormen rondom den IJzertoren! Middenstandsbelangen De personen die onder toepassing val len van de wet van 10 Juni 1937 en die nog bij geen Onderlinge Compensatiekas aangesloten zijn, ontvangen in de eerste dagen van de Onderlinge Nationale Kas 'te Brussel een vragenlijst ter invulling. Zij worden alsdan van ambtswege bij deze Nationale Kas ingelijfd. Zijn aan deze wet onderworpen, alle werkgevers, landbouwers, ambachtslieden, handelaars, vrije beroepen en over het al gemeen alle niet-loontrekkenden. Deze personen zullen ook, hetzij vanaf 1-1-38 of vanaf 1-1-39 recht hebben op gezinsvergoeding voor de kinders die zij ten laste hebben. Het is ook nog mogelijk ter plaats aan te sluiten. Daartoe hoeven de belangheb benden zich evenwel aanstonds te wen den tot de Onderlinge Cvmpcnsatiekas voor Middenstand en Beroepen, Garen- markt 17, Brugge, waar hun tevens alle gewenschte inlichtingen zullen verstrekt worden. In alle Kristen Middenstands- secretariaten kan men daarover ook in lichtingen bekomen. Heel dikwijls is het opgevallen hoe menschen die tal van vreemde landen hebben doorreisd, plots als bij toeval, hun eigen streek ontdekken. Dit kan thans meer dan ooit het geval zijn voor ons Viaamsche volk. Dit jaar is Brugge het Mekka der vreemdelingen. Van alle landen van Europa en ook van over de oceanen ko men talrijke bezoekers, aangetrokken door de groote kunstmanifestaties die er plaats grijpen. Niet één verlaat de Mem- ling-Tentoonstelling zonder zijn groote bewondering uit te drukken voor de al daar tentoongestelde meesterwerken van de wereldvermaarde Viaamsche schilder- schooL Aan den anderen kant lieten reeds dui zenden en duizenden vreemdelingen, voor al uit Nederland, Frankrijk en Engeland, hune plaatsen voorbehouden voer de open- luchtvertooningen van het H. Bloed-Spel, dat verleden jaar in het buitenland een zeer geweldigen indruk heeft nagelaten. En wanneer we uit den mond van de vreemdelingen dagelijks hooren dat Brug ge het in niets moet afleggen tegen de meest vermaarde plaatsen van den aard bodem, wanneer we zien dat de wereld pers maar niet uitgepraat geraakt over de Memling-Tentoonstelling en de grootschheid van het H. Bloed spel, dan denken we onwillekeurig aan ons eigen volk en we vragen ons afKent ons volk zijn eigen schoon? Is het wel bewust van de wereldrol die Vlaanderen speelde en nog speelt? Voor degenen die totnogtoe verwaar loosden eens hun eigen streek te ont dekken, doet zich thans een eenige ge legenheid voor: Het H. Bloed-Spel. Aan diegenen die meenen dat hier spraak is van esn soort schouwburgvoorstelling, kunnen we dadelijk antwoorden dat daar in de verste verte niets van is. Hier is de gansche stad het tooneel, met het statige belfort als middenpunt: 2500 in woners zijn Ue spelers; het decor het eenig mooie Marktplein, dat door een meer dan 200.000 watt sterke kleurbelich- ting in een ongeëvenaarde feeërie van glorie wordt omtooverd. Alle gemak tot het bijwonen van het H. Bloed-Spel wordt verschaft. Bussen kunnen onmiddellijk na de vertooningen vertrekken, terwijl ds N. M. B. S. talrijke speciale treinen in verscheidene richtin gen inlegt. De groepen tiie niet hun stad of dorp per spoor kunnen bereiken na de opvoeringen, gelieven zich te wenden tot den Heer Schrj vers, Exploitatiedienst, N. M. B. S., Leuvensche weg. 17, Brussel, die zonder eenige verbintenis de zaak zal onderzoeken. De prijzen der plaatsen zijn in 't be reik van iedere beurs: 50 fr. (tribuneplaatsen). 25-IS-10 fr. genummerde zitplaatsen; 5 fr. staande plaatsen; 20 vermin dering voor bestellingen van minstens 20 kaarten. Voor de bestellingen «Mi kaarten en allerhande inlichtingen kan men zich wenden tot den Dienst voor Toerisme, Markt, Brugge, tel. 328.12, pestchec-k- rekening 409273 Comité H. Bloed-Spel, Brugge, of tot de stationchefs. Deze kaarten, vanaf 19 fr., geven daar bij recht op een vermindering voor liet bezoek aan de Memling-TentoonsteUing (10 fr. in plaats van 15 fr.). Ter herinnering geven wij hier nog maals de data der opvoeringen5-6-10-12 en 13 Augustus, telkens (te 21 uur. Wij kunnen enkel de oproep van de Algemeene Vereeniging voor Radio-Om roep te Amsterdam beamen, waarin zij enkele dagen geleden aan hare luisteraars onbewimpeld verklaarde: Het II. Bloed-Spel, dat met duizen den medewerkers vele malan in de open lucht zal worden uitgevoerd, belooft een van die stralende getuigenissen van ge loof en goede wil te worden, die temidden van een opgejaagde wereld, een houvast; zijn voor wie nog gelooft ln de mensen en hun daden Ter gelegenheid van hét H. Bloed-SpeJ en van de MemHng-Tentoonstelling zul len duizenden en duizenden onzer land- genooten hun eigen land ontdekken. ■A Wij kunnen nog mededeelen dat te? gelegenheid van het H. Bloed-Spel da Basiliek van het H. Bloed voor het pu bliek toegankelijk zal zijn en de kost bare relikwie ter vereering uitgesteld, iederen dag der opvoering, van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur. üiiiiiiiiiiiiiiiiiiüüiüiiüümuiiiii boven alle verdenking staat van Katho lieke partijdigheid, getuigt: De helft der ouders weigeren hun hinderen aan de officieele school toe tQ vertrouwen; dat is de veroordeeling' dei' zoo dikwijls herhaalde bevestiging dat do officieele school vc iedereen openstaat (Le Flambeau - 1 December 1927), III. Heeft de Katholieke school een e -ifessioneel karakter? Zonder den minsten twijfel. Niet alleen maakt ze er geen geheim van, maar ze gaat er fier op. Die school gelooft aan iets en beves*'jt haai- geloof; ze heeft een overtuiging die ze niet ver? be-gt, ze heeft een zinnebeeld dat ze met fierheid aantoont. In de katholieke school is men niet onzijdig en heeft men met de pretentia dit te zijn, omdat men weet dat onzijdig heid onmogelijk is. M. Kreglinger, libe raal kamerlid heeft dat ten voll" bekend omdat men. weet dat neutraliteit op schoolgebied oen diplomatieke leugen, een schijnheiligheid is gelijk Viviani liet op cynische wijze durfde bekennen. De katholieke sehool belijdt haar ge loof in God, in eeuwig levt .i, ln de onsterfelijkheid der ziel, in Irt Evangelie, en HEEL het onderwijs is van dit geloof doortrokken. Pezen keer heeft kameraad Brunfaut dus gelijk, de katholieke school is confes sioneel. Maar door die waarheid te ver kondigen heeft hij het lauw water niet ontdekt. IV. Past de katholieke school slechts voor een groep menschen? Zeker. Daarom hebben de katholieken ook niet, zooals de liberalen, de verwaandheid hun scholen aan iedereen op te dringen; ze denken er niet ar i de or ;;eloovigen. te verplichten hun kinderen naar vn chris telijke school te zenden. De katholieke scliool past slechts voor een groep menschen: voor de ouders na melijk die eraan houden him kinderen, buiten een degelijk onderwijs, ook een opvoeding te geven, gesteund op een ze denwet, die haar i e wij zen heeft geleverd en zonder dewelke - de woorden zijn van Taine de wereld slechts «een roovers- hol, een plaats van ondeugd m zedenbe derf zou zijn. Die groep menschen groeit elk jaar aan, want meer en meer geven de ouders zich rekenschap van de noodzakelijkheid te rug te komen tot de geestelijke waarden, gesteund op het Christendom. Meer dan de helft der kinderen van ons land volgen de katholieke lagere school en veel meer dan de helft der kleinen gaan naar de katholieke bewaarschool. De groep waarvan kameraad Brun faut spreekt stelt het dus tamelijk wel! Als wij het schoolbezoek als grondslag nemen, dan zijn het eerder de katholieke scholen die wij publieke scholen - zou den moeten noemen. En die aangroei zal blijven voortgaan naarmate de ouders dieper willen naden ken over de verantwoordelijkheid van hun task ais opvoeders. Burggraaf Charles du Bus de M arnaffe. Er wordt wel eens beweerd dat bij het vallen van de bladeren de gevallen van krankzinnigheid zich talrijker voordoen. De echtheid van die bewering hebben wij niet willen nagaan, maar wij stellen geregeld vast elk jaar bij het naderen van het nieuwe schooljaar, dat er uit de anti- elericale pers een vloed van Ce meest on gerijmde artikels komt aanspoelen over de Katholieke Scholen en over het con fessioneel onderwijs in 't algemeen. Zoo werd onlangs onze aandacht ge trokken op een artikel geschreven door een zekeren Heer Brunfaut in het blad L'ECLAIREÜR spreekbuis van de Ge meentelijke Socialistische :i eeniging van Doornik. In een ellenlang betoog tracht schrijver een vergelijking te make:tusschen de ge meenteschool en de vrije school, w ra ruit £--- natuurlijk de eerste in vollen luister voor den lezer moet verschijnen. Maar als een onbewuste moppentapper eindigt kameraad Brunfaut zij i artikel c' volgt: Ziedaar dus in kort een getrouwe ca- rieatuur van de twee scholen die elkaar concurrentie aandoen Dat woord caricatuuris een geniale vondst! Caricatuur beteekent een spot prent, waarin opzettelijk d zaken over dreven of aangedikt worden om een ko misch effect te bekomen. Kameraad Brunfaut geeft dus van bei de scholen een getrouwe, waarheidlie vende spotprent waarin opzettelijk de za ken overdreven zijn Dat alles verschijnt in L'Eclaireur Zoo'n verlichtingzal wel klaarheid brengen. Buiten die mop wil heel het artikel van kameraad Brunfaut aantocuen dat het NEUTRAAL gemeentelijk onderwijs vrij staat tegenover elke wijsgeerige strek king en dat 't dus het onderwijs van allenkan zijn; de katholieke school daarentegen is confession* el en past slechts voor een zekere groep men schen De bewering van kameraad Brunfaut zal wel weer terugkomen in een aantal anticlericale bladen en tracten gedurende dc enkele weken uie gaan vo'gcn. Wij meenen dus dat het noodig is ze even van naderbij te beschouwen. I. Een neutrale gemeenteschool is dus vrij van alle wijsgeerige strekking? Neen! Hare partijgangers bekennen dat het al jmeen onderwi;dat r gegeven word', laïcistisch is t. t. z. vrijzinnig. Welnu, of men het wil of niet, het la- icisme is een wijsgeerige leerstelling die als kenmerk heeft juist hit tegenover gestelde te zijn van de Katholieke leering. Ofschoon ze zoogezegd ce ntraal is, doet de vrijzinnige schooi een keus tusschen de verschillende waarheden en die keus wordt gedaan tegen de bftttholieke leering. II. Kan de neutrale gemeenteschool de school zijn van allen Neen! De feiten zijn daar om het te bewijzen. M. Nolf, oud liberaal Minister van Kun sten en Wetenschappen, dus een man die fBBEaiElH8aB33»aSHBMH8HltIEHIHIH3XllHBaaMKanHaaMSlH DE NIEUWE STATIE VOOR «AUTO-CARRIES» TE OOSTENDE -- jt~ Deze nieuwe statie, bijzonder ingericht voor de dienst van de mailboot Auto* Carries t.t.z. voor het overbrengen van autos tusschen Engeland ea Seigi^ Ai bijna voltooid. Zij wordt in September a. s. ingcnuldigd»

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1