Voeders De Baillie DE NIEUWE KELfflTTE EENIG EN ALLEEN KOENTGES TEVENS Gebroeders lepsr Tel. 2 zal ze onfeilbaar dooden VhGsUW. duidt 0musementhoel{je VRAAGSTAART VRAAGT U... MODERNE INRICHTING VAN VERVOER verstasBslIge EEN VERSTOPTE NEUS NAAIMACHIENEN TE HUREN DE SAMENWERKENDE BRANDVERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ VAN POPERINGE OKKASIE-VOITUREN TE KOOP Np voor GRONDIGt ONTROOMING. Scherpere ontrooming; dan i Bevraagt diegenen die den nieuwen Mélotte gebruiken, om U J teif tan de voortreffelijkheid ervan te overtuigen. de mélotte alleen ^eft 100% roestvrij staal MEUBELPAPIER VERWEN IN ALLE KLEUREN VERDIEN 750 A 1500 FR. Algemeene Agenten voor de streek der Ontroomers Melotte door hun pijnlijke steken en door de verschrikkelijke ziekten die zij kunnen overbrengen zooals moerqskoort» en gele koorts. Geen rust meer mogelijk met dat vreeselijk met dof vreeselijk bloeddorstige insect, dat het oog nauwelijks' kan waarnemen. KtUKLOOS ofCEPAPItJMEtRD FLY.TOX bezit hetzelfde verdelgende rcrrnr>t"l* liet li'-.VKLOOZE FLY-TOX it aangeicezen overal walt' kan hinderen i hotels, triakels, etekenkamers, ent. OPLOSSINGEN Het huis met de vier families. De families wonen in de volgende volgorde: Danens, Moerloos, Pieters, Plimme. Hoeveel weegt ieder? Cesar weegt 60 kilo; Adolf 40 kilo; Désiré 20 kilo. Op het terras. Vier personen, waar van drie drinken en één niet drinkt; er Wordt van elk slechts één glas gedronken. Een vreemd spcor op het strand. Het ls cp het moment van ebbe dat Mijnheer Dingens de kleederen vindt. Bij vloed kwam het water tot daar waar de voet- Stappen verloren loopen, en het is op dat moment dat de man in het water heeft moeten plongeeren, waaruit hij nog niet is teruggekeerd, op het moment dat Mijnheer Dingens de kleederen vond. Ket is mogelijk dat de man in kwestie op dat oogenbhk nog zwemt, of dat hij zich op een bootje gewerkt heeft, ofwel dat hij ergens op een verdoken plaatsje uitrust. Hoe oud is moeder Siska? 44 Jaar. Het stilgevaiien uurwerk. 's Ochtends te 7 uur duidt zijn uurwerk zes uur aan, dus één uur te weinig. Het uurwerk is dus gedurende een uur stilgevallen, en wanneer Mijnheer Slimkens wakker werd en het uurwerk opwond, dan was het dus één uur later, weze vier uur! ven, jaarlijksche prijzen ten voordeele van letterkundige, wetenschappelijke en liefdadigheidswerken. Die prijzen bedra gen jaarlijks ruim één miljoen frank. Hoe heeft Alfred Nobel echter dit geld ver diend? Was het a) door veelge.o-ï.i romans te schrij ven? b) door op de Beurs te speculeerent c) door dynamiet uit te vinden? d) door de ultra violettestralen uit te vinden? e) door een enorme fortuin te erven van zijn ouders? IV. - Kent u uw aardrijkskunde? GROENLAND is... a) EenAmerikaansche bezitting? b) Een onafhankelijk land? c) Een Deensche bezitting? d) Een protcktoraat van Noorwegen? e) Een land onder mandaat? V. - Het vroegere beroep van Joan Crawford, i/<Jpuro-c^Lzy'f"" Lie LTl/e/dilliJaarcip fftMiiclImlérlalcrt FLORENT DUMORTIER bij ia Statie - POPERINGE Tel. 11», Autobussen, 40, 50, 62 plaatsen. Lui». Autocars, zeer comfortable. 26 en 34 plaatsen. Luxe-Auto» (Taiis). 7 pt AUTO-CORBiLLARD voor Bcgra. vingen en Lijkenvervoer, in stad ts omliggende. Autocamion voor been tenvervoer. Verhuiswagen (gecapis tonneerd). Allerhande vervoer voo» binnen- en buitenland. Yy&y Waarom al dien angst, soms al dagen van levoren j|_ Toe, wees een verstandige vrouw en laat ook voor dat paar dagen Uw leven niet vergallen. Neem op julke dagen 'n "AKKERTJE", en U voorkomt alle pijnen, migraine, lusteloosheid, enz. In onzen modernen tijd beslaan er voor de I vrouw geen sombere dagen meer, VII. Eet spreekwoord van de week. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40. Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Zen goede read, Neem ook een "AKKERTJE", bij griep, kou, in fluenza, verschot in den mg, len denpijn, spierpijn, theumaliek, ze. nuwpijn, tandpijn, hoofdpijn, enz. Het hcfet zeker 1 Private tnderneming beheerd door het koninklijk besluit vau 15 December 1934 HandelsregisterAntwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven: fr. 23.S50.000. SPAARBOEKJ ES. Intrest3,00 - 3,25 - 3.50 - 3,75 netto LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Emile Jacobs. Beheerder. M. Alph. Üllens de Schooten. Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze agenten Krombeke: Mevr. Wed. Denvs-Verhaeghe. Beveren a/IJxer: J. Tahon, Gem.-Serr. Oostvleteren: Alcj. Yvonne Van Houtie. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Geni.-Ontv. Meesen: 3. Debem, G Gratrystr., 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109. rue d'Arment Roesbrugge: G. Delplace. Gem.-Ontv. YVaasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Eeon Dehonnct, Leicstr., 26. Westvleteren: Mevr. Wed. I. Quaeghebeur. IBHlBflaaiiB3ESBEiBaH?5aBaBPE3KSa "AKKERTJES" zijn volmaakt v zuiver en onschadelijk voor el hartde maag en de nieren. Let op dit "AKKER"-mttk. Paz doos van 12 fluks Fr. 9.50. - Por doo3 van 6 stuks Fr. 5.-. Verkrijgbaar bij alle apothekers. Vele menschen ataan eiken morgen op met een ver stopten neus. Zij gevoelen zich dan versnuft en hebben misschien een klein beetje pijn In het hoofd. Hebt Gij last van dit euvel, neem dan in den morgen een Opo- gezondheidssnuifje. Gij gevoelt U spoedig beter, Uw hoofdpijn verdwijnt, U niest flink en kunt weer vrij en ruim ad'mhalen. Overal verkr'j^parar fr. 4.50 Jooa. POEDER TOMAAT - NapoU- taansche zon direkt op uw tafel. TOMAAT - bevat A B.C.-vitamines voor t leven onmisbaar. TOMAAT - koningin d' kwalit. en on ver- ge te lijken smaak TOMAAT - gezond en natuurlijk pro- durt. NAUMANN-MUNDLOS-SUNBEAM meer dan 70 jaren aan de spits. Worden ten huize geleverd. Stoppen^ hrodeeren, enz. Patronen kosteloos. Overname van oude machiencn. Voor uw aankoopen te doen wendt U in alle vertrouwen tot het huis H. VAN LERS- BERGHE-MEULEMEESTER, leper,tr. 85, VLAMERT1NGE. - Tel. Elverdinge 14. HET HUIS DER 1. - HANDELSHUIS, hijzonder goed gelegen voor beenhouwerij, enz., te Le Bizet, 150 fr. per maand. 2. - HLTIS met HOF, fruitboomen en 1200 vm. land, te Le Bizet, aan 110 fr. per maand. 3. - Verscheidene WERKMANSWO NINGEN, te Le Bizet, aan 85, 90, 95 ir. per maand. Inl. bij AUGUSTE LECL.ERCQ, Henri Duribreur-.cti'aat 23. L= Bizet. VRAAG aan uw BRIEFDRAGER EEN POSTABONNEMENT OP DIT BL/I\ PRIJSLIJST VAN 20 MAART 1939 Telefonen: Lichtervelde21 (Bureel) Roeselare: 917 en 6018. (zonder verbintenis) Waren r.v.ei. vet pr. Ultra Speciaal Kuikenmeel 16 6 170 Ultra Sp. Kuikenm. v. zw. ras. 16 6 170 Meel I voor kuikens 17 5 150 Meel II voor poelden 18 5 128 Meel III vooi poelden 18 5 105 Vetmeel voor haantjes 16 5 130 Legmeel 23 4 100 Legkorrels 23 4 105 Biggenmeel 13 3 145 Zwijnenmcel I 15 3 92 Zwijnenmeel II 13 3 92 Zwijnenmcel III 13 3 92 Melkschilfers (De Baillie) 26 5 102 Melkschilfers (De Baillie) 30 5 107 Melkschilfers (De Baillie) 35 6 112 Melkmeel 35 6 102 Kalverkweekmeel 16 4 140 Graan I voor kuikens 126 Graan II voor poelden 107 Graan III voor poelden 103 Duiveneten (in aanger. zakken) 170 Duiveneten (in ltandd. niet teruggen.) 180 Kalfsvoeders per 10 kilos 35 - gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE OUDERS. ®j«',De schooljaren uwer 1 y dochter zijn geëindigd. EsSffilSlli-ilS Waarom haar niet stu ren naar de -A SNIJ-EN "NOUVEAUTÉ" NAAISCHOOL Rijselstraat 43 - IEPER waar zij den volledigen stiel van naaister zal aangeleerd worden. De kledings stukken voor het aanlecren worden door de school gegeven. 1 Fiattype 500, 1937 1 «Peugeot», type 201, 1933; 1 Peugeottype 301, 1936 1 «Citroen», 1935; 1 Citroen7 pL, familia-, iVbu 1 «Ford», 12 P.K., 1937; 1 «Renault», commercial: 1 Camion «Ford», 3 ton, met - oennc ny- draulique», 1935. 2 Chevrolet's», voituren 1934. GARAGE TYTGAT M. Frenchlaan, IEPER. - Tel. 89. Agent «Peugeot» en camion «Volvo». 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingcnaars die van iedereen gekend zijn; 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope- jinge bewonen; 3. - Omdat het gestorte geld in Pope- tinge blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een hanzienlijk reservefonds bezit 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden; 6. - Omdat de premiën verminderd wor den: 15% vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JUL1EN VANDOOREN, Zaakvoer der, Ieperstraat 23, POPERINGE. »»L.' ooit te voren, dank zij den nieuwen gebreveteerden hol. Door f fhet middenstuk van den bol wordt de inotroomenüe melk ot» U i-jrtSr&jlL' doelmatige wijze opgenomen en afgeleid. De volle jnelk, de ÈjtS&k1 ontroomde melk en de room loopen in dezelfde richting af; E «torende tegenstrcomingen worden daardoor geheel vermeden. ciWvoor al de deelen die met de rr.clk itj aanraking komen. Het door en door roestvrij staal moet ,liet verward worden met het oppervlakkig vertind, vernikkeld J f* ^^3 gechromeerd metaal der concurrentie dat mettertijd afbrok» [3 rJ> "ro' kelt en verslijt. li mLi^É' V£EL MINDER ONKOSTEN voor het onderhoud: een roest ar Wki meer te vreezen, geen vertinningen racer. VEEL MINDER TIJD NOODIG voor het kuischen: roestvrij "SJfcgt gtaaI js spiegfelglad en kan zoo gemakkelijk als g'as gereinigd worden. HOOGST GEWICHTIG! De Mélotte ontroomers worden gedurig docr de Firma nagezien. De agenten fêzittcn al de noodige vervangstukken. Voor vreemde ontroomers vindt men moeilijk vervangstukken die tlaa cog geweldig duur zijn. Duizendc landbouwers weten liet bij ondervinding. Maar ondervinding maakt wijst Koop dus een nieuwen Mélotte. BERICHT AAN LANDBOUWERS EN HANDELAARS Wie een goede BAST1ERE begeert voor op autocamion, of voor den oogst, wendt zich in VOLLE VERTROUWEN tot C. MIJNCHEER, VLAMERT1NGE. Daar alles ten huize op maat gemaakt word', zonder lusschenpersonen, kan het dieusvolgens aan de voordccligste prijzen geleverd worden. Men herstelt en herverft ook oude bas- tieren. Bij hem worden ook nieuwe PEKLA- KENS gemaakt op maat, van licel beste hoedanigheid, en alle oude hersteld. Tel. leper 114. bij SANSEN-VANNF.STE, Popering., ft POELJEN RHODES ISLANDS te verkrijgen bij HENRI HAEZEBROUCK, Landbouwer - RENINGE. IHHUIllUIIMIHIIlIUIilH Goede VERTEGENWOORDIGERS MACHTIGE VERZEKERINGSMAAT SCHAPPIJ vraagt goede VERTEGEN WOORDIGER in verscheidene gemeen ten. Schrijven onder Nr 15, ter Drukkerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. ▼ui BRUGGE, KtenvwMMhen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedlngttukken. «onder loado«il Meubelstoffen, blnnenverslertng. Versergd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHCIZIN VOORl POPERINGE» M. AVand«rm»ersch«, 15, Maur. DewuHsUaat DIKSMUIDE» Mad. Pü, Groote Markt, 9. IEPERt Mek Domicsnt, 21, Korte Torhoutstraafc MEENENl M«j. Chombar, 22, Rijsselsche itraat. ROESELARE» M. A. D«poorter, 40, Zuidstraat. VEURNE» M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT» Mei. Headryckx, Marktstraat, 12. DRINGEND OVER TE NEMEN OM GEZONDHEIDSREDENEN PASTEI- en BROODBAKKERIJ CONFISERIE. Materiaal aan lage prij Lange paJit, Volle center IEPER. Adre., t.r druk- Gasthuisstraat 15, 1 opermge. per maand, thuis met werkkontrakt: brei- machicn laatste uitvinding. Kosteloos aan- leeren op 3 dagen. Vraagt gratis kataloog. BREIWERK FABRIEK Brussel, 180 Brabantstraat; Gent, 58 As- tridlaau; Antwerpen, 19, Van Maerlancl- straat.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 10