Geen kinders meer DE ONAFHANKELIJKHEID VAN F01EN Waarom naar Diksmuide? XV* PROVINCIAAL Cl INGRES KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Op Zondag 13 Oogst 1939 lithuisiising der Lsksie Esndsvtag KOLONIALE LOTERIJ INTERNATIONAAL OVERZICHT DE XX* IJZERBEDEVAART STAD POPERINGE van het PROVINCIAAL VERBOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN VAN WEST-VLAANDEREN UIT TE VOEREN CONCERTEN OP DE GROOTE MARKT: GEZINSVERGOEDING VOOR DE WERKGEVERS EN NIET-LOONTREKKENDEN ZONDAG 13 AUGUSTUS 1939. .10 BLADZIJDEN: 50 CENTIEM. 7' JAAR. N 33. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. Bureel Boterstraat 58, IEPER. EEN ABONNEMENT KOST VAN NU TOT EINDE 1939: Binnenland 11,00 fr. Belg. Kongo 17,85 fr. Frankrijk 17,85 fr.belgiscli geld Engeland 18,90 fr. belgisch geld Ander landen 26,25 fr. belgisch geld Alle Medewerkers zijn verantwoordelijk voor kun artikels. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,fr. 2 fr. toeL v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Bij het AT" Congres der Kroostrijke Gezinnen van heden Zondag te Poperinge. Ze hadden in October '14 met pak en zak de vlucht genomen en gansch hun doeningsken in den brand gela ten. toen de Duitschers in aantocht waren. Heel 't menage op een pijpegale pn 't kleinste kind op den arm en een aan moeders schorte, zoo was hun vlucht naar Egypte. Ze vielen binnen bij een boer. Ze huizenierden in een hommelkee- te in 't Poperingsche. Toen In December de typhus uit brak, kwamen ze op een avond naar Abeele statie. Jules, de vader, laadde zijn volks ken op een beestenwagon waarop ge drukt stond huit chevaux Er lag nog wat strooi dat al gediend had. In den donker stak hij ze op, een /oor een, alle negen, en moeder nam ;e op. «Och! God toch, zei zij, mochten ;r geen achter blijven.Zij betastte ie kopjes in de duisternis en telde: tls een, is twee, is djrie, enz., ja ne- ;en. En om zeker te zijn riep vader hun .ïamcn af: Henri? Ja vader. Kamiel? Hier vader. Maria? Tegenwoordig vader. Kinders, vermaande hij, fraai :ijn, we gaan op reis, kruipt dicht hjcen om geen koud te hebben en eest uw avondgebed. Jules, zei ik, geef nog eens de rijvo en dat het wel ga. Ik zal voor i bidden, God beware u en uw vrouw ;n heel uw schoone familie. Waar is uw hand? Hie: zè. Dank u, 't zal wel te passé komen. Ik stak hem nog wat in zijn hand en gaf een fiesch melk mee voor de kleinste. De Fransche poilus waren ontroerd, ze gaven brood. pain JoflreDe Engelschen wierpen doozen Corned Beef en Jam plenty. Mijn vader zaliger gaf het signaal tot vertrek. De trein schuifelde en ging traag aan gang, als ontziende het land te moeten verlaten. Jules, vaarwel, tot wèderziens, 'stelt het wel allemaal. Goê courage riep men. De marchandise verdween in den dacht... naar het vreemde... God weet waar. Ik peinsde: Waar gaan die men seden belenden, waar zal dat toeval len, zoo een bende? Dat v/as de oorlog voor de Vlaam- sche vaders, moeders en kinders. IN DEN MIDI. V/at peinzen die Belgen? zeiden de Zuiderlingen. Zij kloegen meer dan die vluchtelingen zelve. De ton gen gingen hun gang. Jules liet ::e praten, hij verstond er niet veel van. De Franschen toonden zich toch Eocdhertig. Jules kreeg een huis dat leeg stond. De geburen brachten huis gerief en meubels en hij was weldra beter geïnstalleerd dan in zijn streke. Men bracht kleeren en ondergoed. Een Franschman is genereus. Hij vond werk en hij trok allocatie 1" verhouding met zijn kroostrijk ge- tin. Do madam van den kruidenierswin kel «Les Docks de...» gaf korting. Het zijn toch onze Allies en es vechten zoo dapper aan den IJzer», zei ze. Mais tout cle mème zooveel kinders, het was niet gepermetteerd... en in zulke tijden. Hier gaat het an ders: «On est plus malin. Voor don eersten keer van hun le ven hoorden die Vlaamsche mcnschen over kinderbeperking. Jules liet ze zeggen. Hij had een onderen catechismus geleerd. En zijn vrouw zei: Ze leven hier niet volgens fen H. Lucas. De beenhouwer waar ze om beencn gingen om soep te maken en wat af val te koopen. lichte lever, enz., zei het ook aan wie het hooren wilde: Wat peinzen die menschen? Hier hebben wij een of twee kinders, als 't wel gaat.C'est dégoutant de mettrn au monde une bande pareille qui crève de faim zei hij. Jules zag huisgezinnen, als ge dat nog huisgezinnen moogt noemen: de maddm alleen thuis, de man naar den oorlog en geen kinders. En hij hoorde dikwijls klachten van moeder: «Mocht mijn eenige zoon gave weerekeeren, ik zou anders nle- mand meer hebben om mij te troos ten. Eiken morgen en eiken avond la zen Jules' kinders: «Geef ons heden ons dagelijscn brood. Ge kunt pein- ;.:n zooveel monden, en de dagen en de maaltijden zoo dichte bijeen. De Goddelijke Voorzienigheid waakte; het was niet breed, maar ze hadden al gelijk geen kortresse. Het waren niet alle dagen dulvejongen, doch ncoit moesten ze honger lijden, geen enke- lea avond zijn de kinders naar bed 6?gaan met ijdcle maag. Den Zondag, was het een plezier ze tiaar van voren te zien in de hoogmis. Er was plaats genoeg, ten andere. Ja als een klokhen met haar kie- kens, maar ze was er preutsch mee. Da menschen aldaar vonden dat kiel interessant. Da Vlaamsche aalmoezenier kwam ze ook van tijd tot tijd bezoeken en sprak hun moed in. Wat is O. L. Heer toch goed voor ons», zei Jules' vrouwe. EENIGE JAREN LATER. Da kleermaker vroeg aan Jules: Ik zou u een plezier willen vragen. Hier op ons dorp, dans le patelin, zei hij al- zoo, zijn er geen kinders meer. II n'y a plus de jeunesse. Mijn zoon is ge sneuveld. Ik word van jaren en zie Diet meer goed om mijn naaide te draan. Kan niet een uwer kinders bij mij komen werken, den stiel leeren, ik zal hem later 't placement over laten. Het eerste is een, zei Jules en ze sloten akkoord. De smid kwam een tijd later: Julot, zegde hij, ik vond een prent kaart die mijn zoon geschreven had naar uw oudste dochter... Hij durfde ze niet verzenden... Ik raadde alles. Ik kom er in zijn naam haar hand vragen. Er zijn hier geen Fran?aisen meer. Alors on prend une Beige. Pardi! Pour se marier il faut être deux, me foi! Ja, zei Jules, 't is goed, als 't haar goeste is maar het zal niet zijn om er maar eentje te hebben. Is twee, zei Jules. De bakker die bropd bracht vroeg ook eens om Jules alleen te spreken: Ik ben versleten, mijn zoon, inva- lied, kan ook den stiel niet meer uit oefenen, dat wij uwe derde mochten inspannen, het is een goên ambacht. Is drie, zei Jules. En zijn broodje Is gebakken voor zijn leven De kruideniersvrouw was oorlogs weduwe geworden en ze vroeg: Zcu uw Zulma bij mij niet ko men als winkeldochter? Goê Icon en als ik kom mijn hoofd neer te leg gen zal ze v/el varen en den winkel mogen overnemen. Het ziet er een goê jong uit. Is Nr 4, zei Jules. En zoo vloog de eene na de andere weg uit het ouderlijk nestje. M. de Pastoor ook oud-strijder en oorlogskruis, vroeg eens aan Jules: Er is hier geen jeugd meer in deze streek. II n'y a plus de vocations. Uwe Jozef is mijn voorbeeldig misdienaar geweest, mag hij voortleeren? Ik zal zorgen voor de kosten van zijn stu diën in 't klein seminarie. Als 't zijn roeping is, mijnheer de Pastoor, dat zal voor ons een groot geluk zijn. Is Nr 5. Moeder-overste kwam ook eens over en zei tot zijn vrouwe: «Uwe Maria is een goê meisje, we zijn er zoo te vreden over haar. II n'y a plus de jeunesse dans le pays, en dus ook geen novicen meer in ons klooster. Zou ze bij ons niet mogen komen, we zullen zorgen voor den trousseau. Moeder weende van geluk, dat was haar levensdroom een dochter te heb ben aan den Heer toegewijd. Zoo vertrokken ze de een na den andere. Als 't alzoo voortgaat, ga ik er nog van een soorle te kort komen, loech Jules DE LAATSTE Is 7, is 8.'telde Jules, nu in 't heer lijke zonnelicht van den Midi, thans in de vrede en den welstand, gelijk hij ze eens geteld had een voor een dien donkeren winteravond in de laat ste statie van den Belgischen ijzeren- weg. Er mocht geen een achterblijven. Allen mee in dien wagon-restaurant. Maar nu zou hij wiilen dat er een overschoot. En toen er om de negende en laat ste gevraagd werd, (o, het waren al goê jongens en meisjes, niet in de watte gekweekt, ze konden tegen een duw en er was vrage naar). Ja, toen er om de negende gevraagd werd, zei Jules alzoo: «Om de liefde Gods toch, laat ons ten minste eentje over om ons op te passen als de oude dag komt. En Jules eens de armste is nu de rijkste van de parochie, het water komt al vele goten binnen in zijn ci- terne, hij wordt geacht; men spreekt zelf van hem mairete maken. Hun portret verscheen in de bladen als model van kroostrijk gezin... Zij zijn gelukkig. Iedereen geeft Juies nu gelijk en bekent dat hij moe dig was en het recht eindje vast had. Hebben we krebbe gebeten, lacht Jules, 't is ook voorbij, we hebben veel genot aan onze kinders beleefd. Ze vallen al wel uit. God zij gedankt. Die familie vaart wel hier op aarde en zal 't is te hopen, nog beter va ren later. A. B. IBSSSESaSESSBSESSBSBESSSSElC VRIJDAG 25 AUGUSTUS deelt de ds 15 rnilïioen uit der 8" schijf 1339 verdeeld in 61.301 loten, waaronder HET SUPPER GROOT LOT: EEN MILLIOEN. AUGUSTUS, EEN GEVAARLIJKE MAAND? Men heeft herhaaldelijk geschreven dat Augustus een gevaarlijke maand kon worden op het gebied der inter nationale politiek. Thans staan wc volop in die maand, en de berichte: der laatste dagen zijn wel eenigszin van aard om onze geprikkelde zenu wen weer in de war te sturen. Eerst en vooral zijn het de reusach tige leger- en vlootmaneuvers, zoowe in Engeland, Frankrijk, als in Duitsch- land en Italië, die onrust icekken, nic zoozeer om de maneuvers zelf, die eer normaal verschijnsel zijn, maar wc om de uitgebreidheid ervan en omdai ze gebeuren in een periode die tenge volge van de woordenoorlog eer. atmosfeer geschapen hebben, gelader. met electriciteit. En de woordenoorlog zelf, gaai onverminderd voort, bij mor.de var. de politieke leiders der verschillendc landen, die tengevolge van de com mentaren der pers een stemming ver- ivekken, die de volkeren onderling vijandig maken in den hoogsten graad en ze ontoegankelijk maken voor we- derzijdsch begrijpen en voor verzoe ning. Voor de Engelschen, de Franschen en vooral de Polen, is Duitschland de onverzadigbare veelvraat, die de le vensbelangen van de andere volken over het hoofd ziet, om zijn eigen roem- en heerschzucht te kunnen vol doen. Voor de Duitschers, zijn de Pe len menschen die getroffen zijn door overmoed, omdat ze zich gesteund voelen door de Engelschen. Voor het oogenblik heerscht er dan ook in Duitschland, een zeer scherpe anti- Engelsche stemming, omdat Groot- Brittanje wil beletten dat Duitsch land zijn levensruimte verwezenlijkt en daardoor aan zijn volk brood en icerk wil verschaffen. Het vraagstuk van Danzig, blijft de zieke knoop, waarom de spanning in Europa geconcentreerd blijft. Als er een botsing komt dan zal de genster te Danzig ontspringen. DE TOESTAND TE DANZIG. In de laatste maanden, is Duitsch land ten opzichte van Danzig, zooals voe weten niet werkeloos gebleven. Door da inwijking van zoogezegde Duitsche toeristen, is Danzig geleide lijk gemilitariseerd geworden en be staat er in dc Vrijstad een bezetting met troepen uit het Rijk. Deze. daad is reeds een schending van het sta tuut en beteekent een soort Anschluss. tssBBassBuascEEBaBBEKSBaaeHai Er is nog maar een stap meer noodig cm de opslorping in het Rijk open baar en effectief te maken, dat is de aankondiging ervc.n en opname van Danzig binnen de Duitsche tolgren- MAARSCHALK PÏLSOEDSKY Gewezen dictator van Polen, in Mei 1935 overleden, en waarvan hier spraak in dit artikel. zen. Thans is Danzig, mogen we zeg gen militair Duitsch, echter nog niet economisch, ivant de Poolsche tolbe dienden, oefenen nog steeds het toe zicht binnen de Vrijstad. Het lijkt wel of Hitier, hier weer een heek andere methode is gaan toe passen, namelijk deze van de geleide lijke verwezenlijking van de aanhecn- ting, zonder veel gerucht erom te ma ken. Hij heeft gezegd dat Danzig naar Duitschland terugkeert, maar dat hij hiervoor geen oorlog wil. Binnen kort wellicht is de overgang van Danzig naar het Rijk werkelijkheid geworden, zonder dat er nog over gerept wordt, en zonder dat het ook effectief zal afgekondigd zijn, en slechts later als de toestand van de internationale be trekkingen zal gemilderd zijn, zal ver klaard worden, dat de Anschluss ge beurd is in het verleden. Zooals we daareven zegden, blijft er omzeggens alleen meer over dc tol grenzen te verleggen. Daarom moeten de Poolsche tolbedienden weg. Welnu, verleden week heeft het bestuur van de Vrijstad besloten, de meerderheid van -de PoofsdAc tolbedienden niet meer te erkennen. Maar a>ok de Polen zien klaar in het spel. De Poolsche regeering heeft een krachtige nota gestuurd naar de Senaat van Danzig, een soort hal) ultimatum heeft men het genoemd, en deze laatste heeft, zijn voorgenomen handelwijze niet uitgevoerd. Daarmee is echter de toestand weer scherper geworden en de Polen, zijn uitermate wantrouivig en verbitterd. DE ONAFHANKELIJKHEID VAN POLEN. Zooals nooit tevoren hebben de Po len, het feest van hunne onafhanke lijkheid gevierd. Het icas trouwens vijf cn twintig jaar geleden, dat Pil- soedsky met zijn eerste legioenen op trok tegen de Russen en daardoor de actie inzette, die zou leiden tot de heroprichting van Polen als soeverei ne staat, door de Mogendheden na den oorlog, door de vereeniging van de drie deelen, die Rusland, Duitsch land en Oostenrijk-Hongarije, zich in het laatste decennium van de 180 eeuw toegeëigend hadden. Tegenover het gevaar dat diezelfde onafhankelijkheid thans bedreigt, is het nationaal gevoel van de Polen sterker tot uiting gekomen dan ooit tevoren. En dat gevaar, strekt veel verder dan de kwestie om Danzig wel kan doen vermoeden. Danzig bij Duitschland, beteekent neg niet een nieuwe ondergang van Polen, maar het kan wel een eerste stap zijn in die richting. Polen is ingesloten tusschen twee vijanden: Duitschland en Rusland. De Drang nach O sten-politiek van Duitschland is algemeen bekend, maar de nieuvje orienteering van de Russi sche politiek is het minder. Deze is vooral tot uiting gekomen, naar aan leiding van de onderhandelingen door Engeland en Frankrijk gevoerd, voor het sluiten van een dricmogendheden- pact. De moeilijkheden, die voor het tot stand komen van dit verbond op rijzen vloeien vooral voort uit het feit dat Rusland, een tusschenkomst op- eischt in de kleine Baltische staten, bij de minste bedreiging, in dien zin dat ook de binnenlandsche toestand dier landen als een aanleiding daar toe moet beschouiod worden. Rusland beoogt niets minder dan de bezetting dier kleine landen en zal elke gele genheid uitbaten. Maar ook van Polen heeft het niet heelemaal afgezien en het is niet onmogelijk dat Duitsch land, hoe onwaarschijnlijk het ook moge lijken, eens weer accoord gaat met Rusland voor een nieuwe verdee ling van Poten. (Verboden nadruk.) ROSKAM'. sssaasnBEasasssiaaassss^^aüas VLAANDEREN EERT ZIJN DOODEN. De honderd groote loten van 100.003, 50.000 cn 2C.03Q frank cn de 61.203 loten van 100 tot 10.000 frank. iBBaia93SE3!saaBaazBBSEsssB£i;3Scaas3iBsisiiiBasa&&BsaaasaaBea Nog korten tijd en gansch Vlaanderen houdt zijn vromen pelgrimstocht naar het bloedig I Jzerland, naar de tragische vlak te waar het IJZERKRUIS oprijst als een baken boven de uitgestrekte doodenvelden, waarin 30.000 onzer jongens begraven lig gen. Op dezen voorarend van het schouwspel dat ons op Zondag 20 Augustus voor de twintigste maal te Diksmuide wordt gebo den, past het dan ook dat we even als voorbereiding en overweging tot deze in drukwekkende doodenhulde, terugdenken aan de ontzaglijke groote offers onzer Vlaamsche jongens die vielen met de leu ze op de stervende lippen: Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Kristus en wier lijken hier liggen als zaden in 't zand, hoop op den oogst o Vlaander- land dat we terugdenken aan het on- beschrijvelijke lijden, de vernederende miskenning, de onmenschelijke marteling van zoovelen onzer Vlaamsche broeders, die, omdat ze Vlaamsch recht en Vlaam sche regimenten eischten, omdat ze in 1917 in bloedroode letters op de puinen der kerk van Merkem hadden geschreven: Hier ons bloed! Wanneer ons recht?» als opstandelingen en landverraders wer den verbannen naar de bosschen en ge vangenissen van de Orne, Fresnes, Au- vours, en Cézembre; dat we terugdenken EEN DUITSCHE FILM VAN DE SIEGFRIEDLIJN Een DuiUche kinememaalschappij heeft toelating gekregen een propagandafilm te vervaardigen van de Siegfriediijn. Hier een indrukwekkend zicht eener onderaard- tche gaanderij van de Wcstwail naam van den film. 't Spreekt vaneelf dat alleen dat wat iedereen weten mag getoond wordt, misschien we! met de bedoe ling sensatiete verwekken en de andere landen te toonen dat wie ooit de handca aan Duitschland mocht uitsteken er duchtig zal mee af te rekenen hebben. aan de arme jongens, wier eenvoudige en testamenteele zerkjes met de A. V. V. - V. V. K. letters in den nacht van 9 op 10 Februari 1918 door onbekende grafschen- ners op het kerkhof te Oeren werden ge schonden en verbrijzeld en van 24 tot 29 Mei 1925, op bevel van de militaire over heid, te Adinkerke en te Westvleteren meer dan 500 liefde-zerkjes van Helden- hulde werden verwoest om er daarna te Adinkerke makadamwegen mee aan te leggen; dat we terugdenken aan allen die voor Vlaanderen sneuvelden en zich ten slotte afvroegen: Wat nut is er geweest in het storten van ons bloed? en die nu rusten op de Belgische militaire kerkho ven en op wier zerkjes, als een aanslag en verraad vanwege den Belgischen Staat, in het Fransch staat gegrift: «Mort pour la Belgique Als verzet tegen deze schromelijke en schreeuwende onrechtvaardigheden werd op 15 Augustus 1916 door enkele vooraan staande Vlamingen, onder voorzitterschap van dichter E. II. Cyriel Verschaeve, de Heldenhulde op het front begonnen. Piëteitsvol richtte men op cle graven van de gevallen kameraden zerkjes op, naar Iersch model door den Vlaamsch en kun stenaar aan het front, Joe English, ont worpen, dragend in hun kroon de leus A. V. V. - V. V. K. en den vliegende blauw voet, zinnebeeld van den Vlaamschen strijd. Over die zerkjes boog men in weemoed volle verteedering; op hun graven knielde men in hoopvolle kommunie en dichtte priester Verschaeve dit testamenteele vers: Hier liggen hun lijken als zaden in't zand Hoop op den oogst, o Yiaandcriar.d! Na den oorlog, om den band tusschen levenden en dooden te bestendigen kwam het Komiteit voor de Jaarlijhsche Eede vaart naar de Graven van den IJzer tot stand. Ten einde de herinnering aan de geval len IJzerjongens hoog te houden, werd in 1920 de eerste Ijzerbedevaart inge richt welke thans, 20 jaar later, uitge groeid is tot een massale betooging, éénig in de wereld, van honderdduizenden Vla mingen. Uit dankbaarheid voor het gebrachte offer van alle Vlaamsche gesneuvelden, in volksverbonden broederliefde, rijst nu to renhoog, indrukwekkend grootsch, het symbolisch Heldenkruis, met in zijn grondveste de heilige Crypte midden van de IJzervlakte. Het is gegroeid tot de ko ninklijke zuil van het bestendig Vlaamsch getuigenis. Zijn slanke gestalte spiegelend in het kalme IJzerwater, triomfeert de toren, oprijzend tot een hulde aan de gevallenen en tot een wekkende wijzervoor lie den en toekomst, blij opwekkend tot den harden strijd voor 't volle recht. Met langs de vier kanten het krachtige Nooit meer oorlog is hij een hoeksteen voor internationale verzoening. Hulde aan allen die om Vlaanderen hebben geleden in den geest van liet tiub- om Vlaanderen hebben geleden bel Vlaamsch lijden aan den IJzer, is de beteekenis der XX" Ijzerbedevaart. Daarom gaan wij naar Diksmuide! Komt dan, honderdduizenden Vlamin gen in vromen pelgrimstocht op 20 Augus tus terug naar dat machtig Doodenkruis. Van hieruit zal de stem der Vlaamsche Dooden, Nele, het hart van Vlaanderen, over de Vlaamsche gewesten weergalmen om alle krachten uit Vlaanderen, van de bruisende jeugd tot de kwijnende grijs heid op te roepen tot het Vlaamsch ge bed en op te roepen tot de Vlaamsche daad. Kameraden, Vlaanderen gedenkt zijn Dooden 1 Wij moeten daar zijn!! J. D. A EENIGE SCHIKKINGEN DE HERKENNING STEE KENS De prijs is 3 frank. Wij dringen nog maals aan dat men onverwijld het Her- kenningsteeken zou bestellen. Ieder bede- raarder moet in bezit zijn van zijn her- kenningsteeken alvorens af te reizen. Wij rekenen op ai onze inrichters om ons vóór 14 Augustus alle noodige Her- kenningsteekens aan te vragen. Er zal trouwens EEN BIJZONDERE STRENGE ORDEDIENST VOOR DE HERKENNINGSTEEKENS ingericht wor den. We vragen dat alle inrichters, bij het vaststellen van hur. kostprijs der reis, er de prijs van het herkenningsteeken zou den bijvoegen. Men kan Herkeuningsteekens bestellen bij het Sekretariaat Ijzerbedevaart. Cl. De Landtsheer, Hooge Brug, 81, KAASKER- KE-DIKSMUIDE, Postrekening 113465. ZITPLAATSEN Zooals vorige jaren kreeg het comité wederom aanvragen van invalieden, oude en ziekelijke personen, om een zitplaats Onder het Eere-Voorzitterschap van Z. Exc. Mgr LAMIROY. Bisschop van Brugge en van Z. Exc. Weledele Heer Gouverneur BAELS EN TER DIER GELEGENHEID Te 10.00 uur: PLECHTIGE HOOGMIS in Sint-Bertinuskerk. Wijding der Bondsvlag door Z. E. H. Mahieu, Vicaris-Generaal. Kanselrede door Z. E. H. Kan. Quagebeur, Superior Klein Seminarie, Roeschre. Te 11.00 uur: BLOEMENHULDE aan 't Gedenkteekcn der Gesneuvelden. Te 11.15 uur: ONTVANGST TEN STADHUIZE door het Magistraat. OVERHANDIGING der Bondsvlag aan den Heer Voorzitter. Tc 11.30 uur: CONGRES-VERGADERING in de Groote Zaal van liet Stadhuis. VerslaggeversMM. KAMOEN CESAR. Blankenberge. D'HAENE- MICHIEL, Geluveld. DEPRAETERE HILAIRE, Ingelmunster. Te 1.00 uur: NOENMAAL in de feestzaal van 't College. Te 3.00 uur: GROOTE FEESTSTOET: Optocht met Vlaggen Kindergroepen Muziekmaatschappijen Zinnebeeldige Wagens, enz., enz. ORDE VAN DEN STOET: (vorming in de Boeschepestraat en op de Bertenpiaats). 1. Koninklijke Philharmonie, Poperinge. 2. Vlaggen dêr deelnemende Groepen. 3. Gewest Avelgem. 4. Gewest Brugge (N.). 5. Gewest Brugge (Z.). 6. Gewest Diksmuide. 7. Gewest Gistel. 8. Gewest leper. 9. Gewest Komen. 10. Gewest Kortrijk. 11. Gewest Meenen-Wevelgem. 12. Gewest Moeskioen 13. Gewest Oostende. 14. Gewest Roeselare. 15. Gewest Tielt. 16. Gewest Torhout. 17. Gewest Veurne. 18. Harmonie De Volksvreugd Proven. 19. Oostvleteren (Wagen). 20. In 't Hoppeland van Poperinge praalwagen met omringende groepen, schetsend: a) Aankomst van de vreemde plukkers. b) In 't Hommelhof. c) Hommelpap. Echte Poperingsche Tooneelen voor gesteld door de kinders van de school der Eerw. Zusters Benedictinessen. 21. Meezennestjeprachtig en leuk tafereel uitgebeeld door de kinders van de school der Eerw. Zusters Peni tenten. 22. Huldegroep (School der Eerw. Zuster I Paulinen). 23. Bond Poperinge (Wagen). 24. Krombeke. 25. Loker. 26. Noordschote. 27. Oostvleteren. 28. Proven. 29. Reninge. 30. Reningelst. 31. Roesbrugge. 32. Stavele. 33. Watou. 34. Westvleteren. 35. Westouter. 36. Woesten. 37. Poperinge. 38. Katholieke Harmonie, Poperinge. Te 4.00 uur: GROOTE FEESTVERGADERING, met de vereerende aanwezig heid van Z. Exc. Weledele Heer Gouverneur Baels, ia de Feest zaal van het College Feestredenaars: Jaarverslag door M. A. Decock, Schoolopziener. Ivf. J. Van Caeneghem, Oud-Minister. M. A. De Vleeschauwer, Minister van Koloniën. Te 5.00 uur: KOSTELOOZE TOMBOLA voor de West-Vlaamsche Congressisu a die aan den optocht hebben deelgenomen. UITLOTING VAK 4 NIEUWE VELOS (in zelfde zaal). Te 11.00 uur: door «De Poperingsche Accordeonisten», onder leiding van Fleer *M. D'HEERE. 1. De Poperingsche Accordeonisten, marsch 2. Mignonnette, openingsstuk 3. Kuckucks Walzer 4. Jeanne Java 5. Klokkendroom, wals 6. Fantaisie Marsch op Sneeuwwitje 7. Parade-Marsch met trommels 8. Poperingsche Marsch Te 17.15 uur: door de Harmonie «De Vo'ksvreugd» van Proven, onder leiding van Heer M. D'HEERE. 1. Marche du Héros 2. Orateur et Poête, openingsstuk 3. Une Soiree chez les Hannetons, fant. humorist. 4. Les deux Camarades, polka voor 2 kleine fluiten (uitgevoerd door de Gebroeders Devos) 5. Maritana, fantaisie sur l'Opera 6. La vie en rose, koncertwals Te 18.39 uur: door de Katholieke Harmonie Ste-Cecilia» van Poperinge onder leiding van H. J. WYNSBERGHE. 1. Firenza, fantazia, openingsstuk 2. Cavatine van Le Barbier de Seville (solist H. G. Gauquie) 3. Divertissement Champêtre a) Sylphes et Naïades c) Saturnale b) Nymphes et Satyres d) Fêtc Bachique 4. Le Retour au Pays 5. La Comtesse Maritza 6. C'est le 9", marsch met trommels en klaroenen Te 20.00 uur: door de Koninklijke Phiiharmonie van Poperinge, onder lelflii Heer C. MORE AU. 1. Marche Polonaise 2. Richard III, ouverture 3 Ballet Egyptien (4 Nrs) 4. Finlandia, poême svmphonique 5. L'Imniensité, SltitC de Yalscs M. D'Heere J. Baumann J. C. Jonassen A. Seressia X... bcw. M. D'Heere hew. M. D'Heere A. Diericx Horatio Nicholls Gaston Giorgo M. Krcin A. Delbecq Jos. Kessels H. Salion G. Aliicr Rossini bcw. F. Romain F. Rousseau P. Gilson Kalman V. Bury J. Blangenois P. Gilson Luigini J. Sibeüus Louis Gregh. bcw. E. Van Elslande l0BEBaaBHa35S5BBBBHBBBHS3BBEIlHIBHlSBSSaBBBBiiSBaïBaaaHaHB#a te bekomen voor de IJzerplechtigheid. Dit jaar zal wederom een BEPERKT aantal zitplaatsen voorbehouden worden, voor zieke, oude, gebrekkelijke menschen die hiervoor tijdig de aanvraag moeten doen. Deze zitplaatsen zijn niet betalend, maar het aantal wordt streng beperkt, zoodat alleen hiervoor werkelijke zieken en ge- brekkigen kunnen in aanmerking komen. Het comité wijst op de wenschelijkheid desnoods zelf een vouwstoeltje mede te brengen. VOORBEHOUDEN OMHEINING Voor de Heeren Burgemeester en ge meenteraadsleden van de gemeenten die, sedert de laatste Bedevaart, de naampla ten onzer gesneuvelden hebben gestemd, wordt een beperkt aantal kaarten voor de bijzondere omheining voorzien. TRAMREGELING OP 8» BLAD. MACHTIGE ENGELSCHE LUCHTMANCEUVERS :W: '"s ONDER: De groote Engclrche reserve-vloot van 133 schepen, die Woensdag II. door Koning George in ocgenschouw werd genomen. BOVEN: Een greep ge vechtsvliegtuigen te Hornchorch. Men weet dat 1303 vliegtuigen deeïnemen aan cle luchlmanceuvers die in 36 graafschappen van Engeland plaats vinden. Zie ver der in ons blad onder «De Internationale Toestand». GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND, ZOO STEUNT CE ONS. DANK EROM. SBEBnaaBEBHSBHBasaacaciaaRBa Door de bijzondere dienstan van de Nationale Onderlinge Kas voor Gezins vergoedingen worden thans degenen, die zich in uitvoering der wet van 10-6-1937 en het Organiek Koninklijk Besluit van 22-12-1938 nog r.iet bij een erkende On derlinge Kas hebben aangesloten, aange schreven voor hun aansluiting van ambts wege bij de Onderlinge Hulpkas van den Staat of den Hulpdienst voor aansluiting en perceptie. Het is voor de betreffende personen van het allergrootste belang, dat zij zich in orde weten met hun verplichtingen, die uit deze wet voortspruiten. De risicos zijn op velerlei gebied zeer groot, zonder te spreken van tie moeilijkheden die zich nog kunnen voordoen. De belanghebbenden, die een dergelijk schrijven zullen hebben ontvangen, wor den dringend 'aangemaand zich te wen den tot de CHRISTELIJKE ONDER LINGE KAS VOOR GEZINSVERGOE DINGEN, MEIR 24, ANTWERPEN. Deze stelt zijn diensten en secretariaten ter beschikking ern hen hieromtrent al ae noodige inlichtingen te verstrekken en de aansluitingen te doen en hen verder behulpzaam te zijn. Men kan zich vrije lijk wenden en ten ailen tijde tot het Hoofdbureel, Meir 24 te Antwerpen; de gewestelijke secretariaten: LIER: Ant- werpschestraat 126; MEC HELEN: Eg- montstraat 25: TURNHOUT: Broeder- straat 19; BRUSSEL' Koninklijke straat 182, Pletinckstraat 19; HASSELT; Haver markt 38; SINT-TRLVDEN: Capucienes- senstraat 29; GENT Lange Meire 3; BUGGENHOUT: Koudenhaard 1; SINT- NIKLAASKoningin Eiisabethlaan 58b; IZEGEM; Slabbaertstraat 23; KORT RIJK: St-Jorisstraat 3; alsook ln volle vertrouwen tot de plaatselijke afgevaar digden, die er bijna op alle gemeenten zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1