Iü/T| St PER i In de Pappen ERMEE ZITDAGEN TUINDAG 1939 Da keerzijde ven de medaille «VOORUITZICHT» - IEPER. HUIS AIMÉ GRUWEZ Kr. Hiddensfan&bonti ij GOUD JUWEELEN DIAMANTEN BRILL ANTEN UURWERKEN BRILLEN VANDERMARLIERE. UITBREIDING DER GEZINSVERGOEDINGEN Het Treinverkeer Ieper-Roeselare AUGUSTE BONTE Gezichtkundige DE STUERSSTRAAT, 27, IEPER HOOFDPIJN tandpijn, migraine, alle GROOTE MISSIE-KERMIS FRANSCHE OUD-STRIJDERS TE POPERINGE m psgi I UIT WIJTSCHATE Bijvoegsel aan De Ilallevan 13-8-39. Apothekersdlenst. - Zondagrust. Is heden Zondag alleeii open van 8 tot 12 uur. en van 1 tot 7 uur, de Apotheek SEYS. Dinsdag 15 Augustus (O. L. Vrouw He melvaart) is alleen open van 8 tot 12 uur en van 1 tot 7 uur, de Apotheek VAN VVALLEGHEM, Statiestraat. ZIELMISSEN OP ZONDAG 13 AUGUSTUS 1939 In S1NT-MAARTENS: Te 11 uur voor Mevr. Helena Peel- Vandewalle. In SINT-JACOBS: Te 71i uur voor Ch.-Louis Dewilde en huisvrouw. Te 8 uur voor Jean Declercq. OP DINSDAG 15 AUGUSTUS 1939 (O. L. Vrouw Hemelvaartdag) In SINT-MAARTENS: Te 11 uur voor Heer Henri Wullus- Alexander. In SINT-PIETERS Te 8 Vi uur gezongen Mis voor Amand Deruyter en zijne huisvrouwen. In SINT-JACOBS: Tc 7 1 i uur voor de overleden familie van Maurice Devos en die zijner huis vrouw Maria Vermaele. Te 8 '6 uur voor de overleden ouders en broeder van Arthur Legrand en de overleden vader zijner huisvrouw. VAN KAMERLID R. DE MAN IEPER: Eerste en derde Zaterdag van iedere maand, van 8.30 tot 10 uur, in het Christen Volkshuis, St Jacobsstraat, 30. POPERINGE: Tweede Vrijdag, van 9 tot 10.30 uur, in het Christen Volkshuis. WERVIK: Vierde Zondag, van 10 tot 11 uur, in de zaal St Pol. GELUWE: Derde Zaterdag, van 2.30 tot 3.30 uur, in het Christen Werkersverbond. WAASTEN: Derde Zondag, van 11 tot 12 uur. Iedereen wordt verzocht de papieren meê te brengen die zijn zaak aangaan. De personen die hun zake.i dringend wil len behandeld zien, kunnen sein ij ven aan Volksvertegenwoordiger Robeii, De Man, Jan Mahie'istraat, 11, Roeselare. STAD IEPER EERSTE OUD-LEEULINGENDAG IN IIET SINT-VINCENTIUSCOLLEGE TE IEPER Zondag *7 Augustus wordt een heug lijks dag vol feeststemming voor het St-Vincentiuseollege te leper. Zijn Hoog waardige Excellentie Mgr Lamiroy, Bis schop van Brugge, komt plechtig de nieu we gebouwen inwijden. Onder de wijze leiding van Z. E. H. C. Verhaeghe, Principaal, was het aantal leerlingen van het College in de laatste jaren zoo geweldig gestegen, dat de reeds bestaande ruime gebouwen te eng wer den en nieuwe' uitbreiding noodzakelijk was. Een grootseh plan werd opgevat en met durf en kunde doorgevoerd door den Heer Architect G. Gits en den Heer Bouw meester J. Soete, nl. den bouw van nieu we klas- en studielokalen voor geheel de lagere afdeeling. Zoo mag het college eens te meer er op bogen dat het de kin deven, benevens een zeer verzorgde kriste- lijke opvoeding en degelijk onderwijs, ook de meest moderne, luchtige en zonnige klaslokalen kan aanbieden. Iedereen die ter gelegenheid van de Missieweek in de gelegenheid was dit gebouwencomplex te bezichtigen, is vol bewondering voor de modern-praktischen en tevens smaak volle inrichting ervan. Een college bestaat echter niet alleen uit gebouwen! Een bisschoppelijk college is een opvoedingsgesticht, niet alleen een onderwijsinrichting. Het is een denk- en werkgemeenschap, waar door geestelijke wisselwerking tusschen leeraars en stu denten aan onze Vlaamsche jongelingen een verstandelijke ontwikkeling, zedelijk- sterke vorming en een kristelijke levens beschouwing Wordt medegegeven. Zoo ontstaat er een innige levensgemeenschap tusschen leeraars en studenten, en ook tusschen ds verschillende studentenge- slc.chten, die elkaar zijn opgevolgd en de tradities van hun voorgangers hebben overgenomen en levendig gehouden. Hst is dan ook een gelukkig initiatief van den Z. E. H. Principaal dien dag van ds inwijding der nieuwe gebouwen te ma ken tot den eersten Oud-Leerlingendag, waarop hetzelfde Oud-College met nieu ws gebouwentooi, als een milde Alma Mater, zijn Oud-Leeraars en Oud-Stu denten uitnóodigt om in gezellig familie- samenzijn dit feest mede te vieren. Mocht het blij wederzien van talrijke Oud-Leeraars en Klas- en Medemakkers de vriendschapsbanden, die allen in een geestelijke gemeenschap samenhouden, nog sterker maken en doen verlangen naar vele volgende Oud-Leerlingendagen. Do Zomer heeft haor intrede gedaan. Cud en jong verheugt kiel) op het vooruitzicht der aan gename en mooie dagen die dit seizoen ons brengt. Maar ook dit jaargetijde heeft haar keerzijde. Dikwijls is het on draaglijk warm. De zwoele temperatuur werkt uiterst ver moeiend en veroorzaakt gemak kelijk hoofdpijn. Laat u dan deze eenvoudige raad dienen. Neemt slechts 1-2 Aspirine tabletten en spoedig zult U zich weer frisch en opgewekt voelen. ONZE LIEVE VROUW PROCESSIE Op Ï5 Augustus a.s. gaat de jaarlijk- schc O. L. Vrouw Processie uit. Ze zal vertrekken aan de St-Jal:obskerk te 4 uur stipt en volgende straten doortrekken: l'a'ldepoelstraat, D'Hondtstraat, Groote Markt, Korte Torhoutstraat, Kauwekijn- straat, Meenenstraat, St-Jakobstraat. De bevolking wordt vriendelijk verzocht langsheen den doortocht de huizen te willen bevlaggen en licht te plaatsen. ST-JOZEF'S VRIJE BEROEPSSCHOOL De plechtige afkondiging der uitslagen rn het uitreiken der diplomas aan de leeilingen der dagvakschool afdeelingen metaal en hout, alsook aan de leerlingen der afdeeling snit en confectie, zal plaats bebben op Zondag 20 Augustus, te 3 u. namiddag, in den Stadsschouwburg, Van ilt'i Peercboomplaats, leper. Iedereen wordt vriendelijk ertoe uitge- ncodigd. -€0>— PROGRAMMA ZONDAG 13 OOGST: Te 16 uur: OPENLUCHTFEEST op de Vandenpeereboomplaats. Te 21.30 uur: PRACHTIG VUURWERK op het Minneplein. MAANDAG 14 OOGST: Te 20.30 uur: CONCERT door de Har monie Yprianaop de R. Colaertplaats. DINSDAG 15 OOGST: Tc 11 en 14 uur: GROOTE PRIJS KAMPEN in het lijnvisschen aan de Kaai. Te 13 uur: GROOTE VELOKOERS VOOR BEROEPSRENNERS. (Zie bijzon dere plakbrieven). Te 17 uur: ZWEMFEEST aan de Kaai. Te 20 uur: CONCERT door de Liberale Harmonie aan de Kaai. Te 21.30 uur: Vuurwerk aan de Kaal. ZONDAG 20 OOGST: Te 19 uur: TURNFEEST door de Sint- Michielsturners op de Groote Markt Ko ning Albert. Vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen, in zitting van 10 Juli 1939. De Secretaris, De Burg.-Voorz., G. Versailles. J. Vanderghote. WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoekt uw profijt en vvcest voor uitziende, verzekert U tegen ZIEKTE, INVALIDITEIT. STERFTE. Bij den Arrondissementafamiiiezickenbond ROND DE MISSIEWEEK De Iepsrsche bevolking heeft haar Mis sionarissen op heerlijke wijze onthaald en gehuldigd. En heel de Missieweek heeft een overweldigend succes gekend, dank zij de toewijding van velen. Die toewijding, die offervaardigheid, wordt erkend en bestatigd, zonder om wegen, door... een andersdenkende, Heer Edgar Missiaen, die van de gelegenheid gebruik maakt om onze Katholieke Da mes en Heeren tot voorbeeld te geven aan zijn parti.igenooten. In Voor Al len schrijft Senator Missiaen: Ook aan de offerwilligheid der katho lieke vrouwen en mannen kunnen velen der onzen een lesje nemen. Tientallen vrouwen en mannen, en niet van de minste, hebben zich dagen lang onbaatzuchtig ten dienste der in richters van de Missiekermis gesteld. Het is te betwijfelen of we in onze partij, voor een soortgelijk doel, op de zelfde offervaardigheid onzer vrouwen en mannen zouden mogen rekenen. En dat is to betreuren. Er is voorzeker geen enkele Katholiek in gansch leper, die niet naar die Missie- kermis geweest is Dit getuigenis strekt tot eere van onze katholieke bevolking, en wellicht ook van Heer Missiaen die daarbij voegt een bloempje voor de inrichters van de Mis sieweek. Hij doet het, onder vorm van kritiek op ons -gemeentebestuur, dat voor een Tuindagkermis, zegt hij, zoo weinig dynamisme aan den dag legt: 't Is nochtans niet dat er geen ini tiatieven kunnen genomen worden om aantrekkelijkheden in te richten en ze te doen gelukken. We hebben er een staaltje van gezien met de missiekermis door de klerikalen ingericht in het bisschoppelijk kollege. Daar heeft het niet aan initiatieven ontbroken; noch aan reklaam; noch aan organisatie; noch aan volk; noch aan me dewerking; noch aan... winst voor de inrichters. •i We geven aan het klerikaal schepe nenkollege voor raad, toekomende jaar het opmaken van het kermisprogramma toe te vertrouwen aan hun vrienden die de missiekermis hebben ingericht Zeer vleiend voorzeker is dat oordeel voor de ijverige inrichters van de Missie- week. Op één punt echter vergist zich heele- maal M. Missiaen. Hij spreekt van «winst voor de inrichters». Welnu, hij mag wel weten dat de inrichters van de Missie- week persoonlijk geen cent verdiend heb ben. Wij gelooven eerder dat zij veel geld verteerd hebben, van 't hunne. Al de win sten van de Missieweek gaan uitsluitend naar onze edelmoedige Missionarissen die in verre vreemde landen, werken en zwoegen, onbaatzuchtig, voor Christus en voor het heil der zielen. Moden-artikelen in 't Groot Kleerstoffcn Witgoed, Mercerlën, Sajctten. enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourroren - Herstellingen. 2-4 BOTERSTR. IF PPR dicht bij de ilalle Tel. 63 leper ETAD IEPER BERICHT Ingevolge eene beslissing genomen dooi den gemeenteraad, wordt het termijn voor het indienen der ontwerpen van derx wedstrijd voor het oprichten van een ge- denkteeken tot aandenken van den Heer Alfons Vanden Peereboom verlengd van een maand: van 15 September tot 15 Oc tober 1939. De Secretaris, G. Versailles. De Burg. en Schep. J, Vanderghote. VLAAMSCHE TOERISTENBOND IEPER Zondag 13-14-15 Augustus: Groote fietstocht naar Fransch-Vlaanderen. Eerste dagIeper-Cassel-Haze'oroek- Ariën-Sint Omaars (70 l:m.). Tweede dag: Bezoek aan St Omaars en tocht op de Watergands. Verder naar Watten-Ekelsbeke-Bergen (35 km.). Derde dag: Duinkerke-Hondschoote- Roesbrugge-Poperinge-Ieper (70 km.). Inschrijven tegen uiterlijk 9 Augustus. Prijs volgende week. Zondag 20 Augustus: Fietstocht naar Diksmuide (Ijzerbedevaart). Vertrek te 8 uur 's morgens. Terugkeer over Loo. Heen over Langemark, Houthulst, Eesen. Donderdag 24 Augustus: Avondfiets tocht naar het Polygoonbosch, Zillebeke - bosschcn, Hoogte 60 en Zillebeke-vijver. Afstand 20 km. Vertrek 6.30 uur. !l!ll!l!llllllllllllillll!!llll!llll!l!llll!il!lll!llll!lllllllli:illllllllll!lill!llllllilllll!!3 IEPER OMLIGGENDE Sekr. Lange Torhoutstraat 13, IEPER =1 INLICHTINGSBUREEL: Sociale Wetten Leerlingensekretariaat Inlichtingen van fiskalen aard g Ambachtswerktuigen Patronendienst A PROPOS VAN TENTOONSTELLING Hoe dikwijls hebt U reeds, met de Tuin dagen, de tentoonstelling in het Gesticht van de H. Familie, te leper, bezocht en hoe dikwijls hebt U gezegd: 't Is altijd meer en altijd beter? Dit jaar vooral mocht de Inrichting der H. Familie uitslagen boeken zooals nooit te voren: een heele zaal officieele diplo mas en getuigschriften van verschillen den aard verkondden de uitgebreidheid en de stevigheid van het onderwijs welke er verstrekt wordt. Niemand van alwie in een klas staat, en die tentoonstelling is gaan bezichti gen, zal hebben kunnen nalaten zich af te vragen hoe het mogelijk is zulke jonge elementen, in zoo groot getal, tot derge lijke resultaten te brengen. Tevens heeft hij of zij moeten aanvoelen of naderbij kunnen berekenen wat een som arbeid en toewijding die uitslag van de meeste ressen heeft gevergd. Dat er hier van 8 uren-dagen geen spraak kan zijn ge weest maar veeleer van 18 uren-dagen om de te verwerken stof zóó bereid voor te schotelen, dat ze reeds half ver teerd was vooraleer de leerlingen ze te slikken kregen. Waarom toch zich zoo verslaven, zich dag en nacht afbeulen, heel het jaar door( zij, die toch een geestelijk doel nastreven) om huh school op het peil van den modernen vooruitgang te hou den? Omdat ze overtuigd zijn dat weten schap tot God leidt. Als men de geschie denis nagaat, bevindt men dat het altijd zoo is geweest. De beschaving kwam met de eerste scholen en was overal het werk van kloosterlingen. Kunst en wetenschap genoten en genieten nog steeds de gunst en den steun der Kerk. Groote denkers waren altijd godsdienstige menschen, omdat, wilden ze tegenover zich zelf en anderen rechtzinnig zijn, zij eerlijk moes ten bekennen dat, na al hun veel zoeken en vinden, er nog oneindig veel dingen zijn waarvan het menschelijk vernuft, hoe scherp ook, toch geen benul heeft; dat de macht van een Opperwezen de re deneering van het schepsel altijd aan den één of anderen kant stop zet en zijn trot- schen kop, die 't onnaspeurlijke wil na- vorschen, doet buigen, of, als hij niet bui gen wil, doet stukloopen tegen den ver schansingsmuur van het rationalisme of het materialisme welke hij in zijn ver waandheid opbouwt om Gods almacht, schoonheid en goedheid niet te moeten erkennen en zich onderwerpen aan zijn alwijze wetten. Waar het Opperwezen wordt uitgescha keld, bestaat geen echte wetenschap; daar houdt men zich aan gissingen en die missen grond. Ze kunnen het hart geen bevrediging geven, dus niet geluk kig maken. Het menschelijk hart zoekt naar waarheid en het zal onrustig zijn tot dat het rust in God, de Opperste Waarheid. Ouders, uw verantwoordelijkheid op dit gebied is overwegend. Laat uw kinöers een onderwijs geven dat niet sléchts den geest, maar ook het hart voldoet. De mensch leeit niet alleen van brood, t.t.z. van stoffelijke noodwendigheden; uw kind heeft ook een ziel die moet worden opge voed.' Denkt er aan, helpt er aan mede, uw geluk cn het zijne, nu en later, hangt ervan af. RECHTBANK VAN IEPER iiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gj PJ "g" IEPER UII!ll!!!IIMIIII«l!l!llt!l!llll!MI!liri De grootste keus - Alles gewaarborgd UITSLAG TROTTINETTENKOERS Ter gelegenheid der Tuindagen werd voor de zooveelste maal voor onze rakkers een troUinettenkoers ingericht van de Maloulaan naar de Statiepiaats toe. En of er volk was hoeft er natuurlijk niet gezegd, want de politie had het erg druk 0111 de orde te handhaven. UITSLAGEN: Jongens van 7 jaar: 1. Flatteeuw Adel- son; 2. Decroix Noël; 3. Landerwyn Ju- lien; 4. Scnneville Georges. Jongens van 8 jaar: 1. Hollebeke Gil bert; 2. Pauwels Jacques; 3. Verfaillie Georges; 4. Fiers Walter. Jongens van 9 jaar: 1. Grimmelprez Stephaan; 2. Mylle Robert; 3. Platteeuw Roger; 4. Vandeeasteele Robert; 5. Sen- nesael Leon. Jongens van 10 jaar: 1. Mortreu Guy; 2. Deprost Yvan; 3. Wuylens Joseph; 4. Forrez Abel. Meisjes van 7 jaar: 1. Hermans Diane; 2. Willemyns Georgette; 3. Wullepit Irène; 4. Grymonprez Annie. Meisjes van 8, 9, 10 jaar: 1. Depoorter Raymonde; 2. Timperman Hilda; 3. De- placie Lucienne. Fondkoers Jongens: I. Mortreu Guy, kampioen, ontvangt trottinette, trui en Lioemtuil; 2. Deprost Yvan, beker en prijs; 3. Wuylens Joseph; 4. Grimmelprez Ste phaan; 5. Platteeuw Roger. Fondkoers Meisjes: 1. Depoorter Ray monde, kampioene, ontvangt trottinette en kampioenenlint; 2. Hermans Diane, beker en prijs; 3. Timperman Hilda; 4 Willemyns Georgette: 5. Deplacie Lu cienne; 6. Wullepit Irène; 7. Grymonprez Annie. Het was den Heer Aimé Gruwez die den jongen heer Mortreu de kampioenen- trui aantrok en de jonge juffer Depoor ter het kampioenenlint omhing en wijl den Heer Burgemeester hun een prach tige bloemengarve aanbood, speelde de muziek het lied van O. L. Vrouw van Tuine. De beide kampioenen werden dan ook door het publiek hartelijk toege juicht. DE NAAM geeft faam aan een prociukt Dit is aan 't PACHA merk gelukt Doordat die peeën extra-fijn, De droogste op de wereld zijn. LANDLOOPER AANGEHOUDEN Dinsdag werd door ds Rijkswacht de genaamde Jozef Wazy, schrijnwerker, ge boren te Margita (Roemenië) aangehou den. De man, die vóór enkele dagen de grens van Nederland naar België overge- steken had en zinnens was zich naar Duitschland te begeven, werd, daar hij zonder middelen van bestaan was, naar Merksplas verwezen. «o» De personen die onder toepassing val len van de wet van 10 Juni 1937 en die nog bij geen Onderlinge Compensatiekas aangesloten zijn, ontvangen in de eerste dagen een vragenlijst ter invulling. Zij worden alsdan van ambtswege bij deze Nationale Kas ingelijfd. Zijn aan deze wet onderworpen, alle werkgevers, landbouwers, ambachtslieden, handelaars, vrije beroepen en over het algemeen, alle niet-loontrekkenden. Deze personen zullen ook, hetzij vanaf 1-1-38 of vanaf 1-1-39, recht hebben cp gezinsvergoeding voor de kinders die zij ten laste hebben. Het is ook neg mogelijk ter plaatse aan te sluiten. Daartoe hoeven de belang hebbenden zich evenwel aanstonds te wenden tot de Onderlinge Compensatie kas voor Middenstand en Beroepen. Ga- renmarkt 17. te Brugge, of bij den Heer Bolüngier, Lange Torhoutstraat 13, te leper, waar hun tevens alle gewenschte zullen worden verstrekt. Wederzijdse!:» slagen. B. Edmond en B. Jeanne, beiden van Wijtschate, zijn beticht van wederzijdsche slagen op 30 Maart 11. B. Jeanne zou zich ook aan beleedigingen plichtig gemaakt hebben jegens B. Angèle, de weduwe van haar I broeder B. Henri. B. Angèle stelt zich als burgerlijke partij aan, den klassieken frank schadevergoeding vragend. De rechtbank veroordeelt B., bij toepassing van art. 398, tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang. B. Jeanne wordt veroordeeld tot 70 fr. boete of 2 dagen gevang. Aan de i burgerlijke partij B. moet zij 1 fr. betalen en de kosten der aanstelling, zonder voor waarde voor de 2 betichten. Eerroof. H. Jules en D. Richard, bei- I den van leper, zijn beticht van zich al- I daar plichtig gemaakt te hebben aan eer roof jegens V. Charles. Deze stelt zich als burgerlijke partij aan en vraagt den klas sieken frank schadevergoeding aan elk j der betichten. Deze bekennen het feit, doch D. verklaart dat hij zich onder den j invloed van den drank bevond. Voor het j feit op 3 April wordt H. Veroordeeld tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang; voor i iiet feit op 2 April wordt D. veroordeeld tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang, voor- I waardelijk gedurende 5 jaar voor beiden, j Aan de burgerlijke partij moet ieder van I hen den gevraagden frank betalen en de kosten der aanstelling. Smaad. Op 17 Juli 1938 bevond P. René, van Langemark, zich te St Jan en toen de veldwachter Vanoverberghe Geor ges hem eene opmerking maakte, omdat hij op den openbaren weg waterde, werd hij door betichte gesmaad. De rechtbank veroordeelt den betichte tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. De Heer Voorzitter Matton, verklaart aan den betichte dat het uit de opzoekingen door het Parket gedaan, bewezen j»-fi.at Jiij geboren werd op 24 September 1916 en niet op 9 Sep tember 1916. Zoodat hij 15 dagèn jonger is dan hij gemeend had. Jachtmisdrijf. M. Gerard en zijn broeder Oscar, beiden van Zillebeke, wer den op 4 Mei aldaar op het jachtgebied van den Heer Lepoutre betrapt door zekere B. Kamiel, die op dezen datum nog zijn eed ais jachtwachter niet had afgelegd voor den -Heer Vrederechter van het 1" Kanton leper. B. Verklaart dat M. Gerard een strop in handen had en dat Oscar een konijnenpijp aan het opbreken was: wat door de verdediging geloochend wordt. De rechtbank veroordeelt de be tichten leder tot 70 fr. boete of 2 dagen gevang en tot de kosten, zonder voor waarde. Het aangeslagen strop wcrat verbeurd verklaard. Water te veel. De echtgenoote V„ van Geluwe, werd in de maand April 2 maai bevonden botermelk te verkoopen. welke bij ontleding bewees, de eerste maal 22,50 en de tweede maal 26 te veel water in te houden. Het was de kontrc- leur Vermoere die proces-verbaal opge maakt had. De rechtbank veroordeelt de betichte tot 2 maal 182 fr. boete of 2 maal 8 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Bedreigingen en smaad aan de Rijks wacht. A. August, van Westnieuwkerke, is beticht van zich op 3 April 11. te Loker plichtig gemaakt te hebben aan bedrei gingen en smaad jegens, de Rijkswacht. Hij was ook bedronken. Wanneer hij nuchter geworden was, drukte de be tichte zijn spijt uit over het gebeurde. De rechtbank veroordeelt den betichte, met aanneming van verzachtende om standigheden, voor het feit A. tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang; voor het feit B. tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang; voor het feit C tot 105 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, zonder voor waarde. Gemeen volkje. B. Augusta en C. Gaston, beiden van leper, staan wegens overspel terecht. De betichten bekennen de feiten. De echtgenoot van de eerste betichte had hen op 29 Mei 11. op heeter- daad betrapt. De rechtbank veroordeelt de 2 betichten elk tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang, voorwaardelijk geduren de 5 jaar v-oor B. Aug-nsta alleen. De be tichten moeten elic dè helft der kosten betalen. Biagen. B. Leon, van Zillebeke en C. Affix, van leper, zijn beticht van slagen aan de 14-jarige D. Louisa, in de herberg harer ouders op 15 April. P. Elias, van St Jan, in de herberg aanwezig, wordt beticht van slagen aan B. Leon. Uit het verhoor der getuigen blijkt dat P. tus- schengekomen was óm te beletten dat B. nog slagen zou toebrengen aan D. Louisa. Daar hij gehandeld heeft in staat van zelfverdediging, wordt P. vrijgesproken, zonder kosten. De rechtbank veroordeelt B., bij verstek, tot 14 dagen gevang en 210 fr. bóete of 19 dagen gevang en tot 35 fr. boete of 1 dag gevang. Bij verstak wordt C. Alix veroordeeld tot 210 fr. boe te of 10 dagen gevang. Zonder voorwaar de voor de beide betichten, die elk de helft der gedingskostsn moeten betalen. -«o»- GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEVONDEN: Wildemeersch Victor, Lindendreef 32: in De Montstraat, halveliter stoop dienen de om melk te bestellen. Simon Michel, Basculestraat 52; spring veer met toestel voor lattestoor. X.: bleek lederen linker dameshand schoen. Essen, foorkramer op tie Gr. Markt: geld beugel, kleine som inhoudende. Mej. Jeanne Louwagie, Blinde Lieden straat 1: in de Lombaardstraat, bruin lederen geldbeugel. Gerard Wydouck, Arsenaalstraat 2: in de Rijselstraat, tabakzak, tabak inhou dende. VERLOREN: Willaert Rachel: klein rood beugeltje, kleinigheden inhoudende. Versaevel Maria, Rijke Klarenstraat pakje, damesbloese inhoudende. Delhem Yvonne, A. Stoffelstraat: lederen handschoen. Jacques Seys, St-Jacobsstraat: potlood. Deckmyn Fernand, Poperingesteenweg 111: geldbeugeltje, kleine som inhou dende. X.: gouden damesborstspeld, versierd met witte en roode steentjes. Dr Cousin Georges, Meenenstraat: op den autodroom, zwarte lederen dameshand- tasch, som geld inhoudende, ecnzelvig- heidskaart en verschillende kleinooden. Mej. Henriette Cottenie, Kuurne (verblij vende Janseniusstraat 7)halssnoer in platina, voorzien van een brelok in pla tina met diamanten steen. Mej. Simonne Deltombe, Dikkebusch- steenweg 51: op het volksbal in de Halle, zilveren ketting met brelok. Moyaert Gilbert, Tempelstraat 16: zwar ten bril. Dury Maurice, Zandvoorde: rijwielplaat Nr 423125. Wydock Paula, Arsenaalstraat 2: paar groen gehaakte handschoenen. Houvenaghel Rosine, K. Torhoutstraat 13: bruin lederen handzakje, geld en kleinigheden inhoudende. MINISTER MARCK ANTWOORDT OP EEN SCHRIJVEN VAN VOLKS VERTEGENWOORDIGER DE MAN Volksvertegenwoordiger Robert De Man ontving vanwege Z. Exc. Minister Marck volgend schrijven, als gevolg op een tus- schenkomst van zijnentwege: Waarde Collega en Vriend, Destijds hebt U mij een verzoekschrift aanbevolen van de firma Picanolte leper, strekkende tot het bekomen van een betere treinregeling tusschen leper en Roeselare. Onder meer werd aange drongen op de herinlegging van trein T. 11162 (Roeselare V. 5.54; Meenen A. 6.22) en de vervroeging van trein T. 1198 (leper V. 19.35; Roeselare A. 20.16). De Nationale Maatschappij der Belgi sche Spoorwegen aan wie dit schrijven voor welwillend onderzoek werd overge- I maakt, verklaart dat zij genoodzaakt werd trein T. 1162 af te schaffen, wegens zijn onvoldoende benuttiging. In verband met deze afschaffing werd een autobus- rit voorzien tusschen Roeselare en Mee nen, ongeveer. Nochtans, om te gemoet te komen aan de arbeiders van Roeselare die rond 7.30 uur hun werk te leper aanvangen, zal met Ingang van 8 Oktober e.k. trein 1152 (Roeselare V. 4.32 u.; Meenen A. 5 u.) ongeveer dezelfde uurregeling volgen van den afgeschaften trein T. 1162, zoodat hij te Meenen in aansluiting zal zijn mei: trein 3671 (V. 6.46) naar leper. Anderzijds is de Nationale Maatschap pij van oordeel dat het niet mogelijk is trein T. 1198 te vervroegen, wegens de aansluitingen die hij te leper opneemt van de treinen T. 410 (A. 19.32) uit Po- peringe en 3691 (A. 19.33) uit Kortrijk. Deze laatste trein kan ook niet vroe ger gesteld worden, daar hij te Kortrijk (V. 18.33) In aansluiting is met trein 745 (A. 18.30) uit Brugge. Uw dienstwillige, (Get.) H. Marck. Aan den Heer De Man Volksvertegenwoordiger Roeselare. Brillen - Glaztr in alle modellen t Kosteloos onder zoek der oogtn Trouw Bediend pijnen der zenuwen. - moedeloosheid, vermoeidheid, genezen met de Wonderbare Poeders der Lelie. Geheel onschadelijk, zelf voor maag- en hartlij ders. Menschen die gewoon waren 3 tot 4 poeders per dag tc nemen zijn niet W. P. der Lelie van hoofdpijn genezen. Niemand wordt aan de Leliepoeders gewoon, daar- om zijn de Leliepoedcrs de beste cn meest gevraagde. - In alle goede Apotheken. - Vraagt heden nog een kostclooze proef- doos aan dépot LELIE, Markt, 49, GEEL. KBIBBEBBIESBXegBESHSBiSHSEEa GE ZIJT OVF.R CNS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. - DOE DIT ZONDER UITSTEL. DANK. Eene omwenteling In het geneeskun dig korps. De heeren geneesheeren zijn verrukt over den wonderbaren uitslag dien zij bij hunne zieken bekomen met het gebruiken der MONOPOLD RS te gen hoofd-, schele hoofdpijn, rheumatiek, griep. Ook zijn de gelukwenschen den uitvinder niet gespaard. Te verkrijgen in alle Apotheken. Gemeente Westnieuwkerke OP ZONDAG 13, MAANDAG 14 EN DINSDAG 15 AUGUSTUS van 14 tot 22 uur, in dc Feestzaal van 't Klooster (ingang Bellestraat), ter gelegenheid der afreis naar Con go op 23 September, van Eeriv. Pa ter Tharcisius (André Lasure), der Eerw. Paters Passionisten. Allerlei aantrekkelijkheden voor groot en kleinMissiestand, Visch- putten, Schietkraam, Loterij «Altijd Prijs», Café-Restaurant, IJskrectn, Cabaret. Symphonic. - Eiken dag groote Tombola, Verrassingen, enz. Iedereen..zal dc Missie-Kermis be- J zoeken, gansch Nieuwkerke en liet r Omliggende. - Plaatsen voor velos. Apothekersdicnst. - Zondagrust. Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen de Apo theek KESTELIJN, Gasthuisstraat. Dinsdag 15 Augustus (O. L. Vrouw He melvaart) is 's namiddags alleen open, de A.potheelc LEURIDAN, Bertenplaats. PRIORIJ der BENEDICTINESSEN POPERINGE Aangenomen School. UITSLAG DER PRIJSUITDEELING 8," Studiejaar. Op 1000 punten: 1. Maria Debyser, 750 p.; 2. Margriet Haus- pie, 690 p. 7" Studiejaar. Op 1000 punten: "1. Anna Lebbe, 870 p.; 2. M.-José Winne, 820 p.; 3. Georgette Vermote, 810; 4. Ma deleine Gombeir, 735; 5. Denise Beun, 727 p. 6" Studiejaar. Op 245 punten: 1. Pau la Bonduelle, 217 p.; 2. Nestorine Bour geois, 200 p.; 3. Anna Goudenhooft, 196 p.; 4. Margriet Crombez, 185 p.; 5. Lucienne Garcy, 176 p. 5* Studiejaar. Op 235 punten: 1. Ger trude Vandensteene, 195 p.; 2. Bertha Delava. 171 p.; 3. Beatrice Vermote, 145 p.; 4. Marcella Lefever, 139 p. 4" Studiejaar. Op 250 punten: 1. Cé cile Gouwy en Margriet Coevoet, elk 224 p.; 3. Suzanne Zyde, 200 p.; 4. Paula De poorter en Jacqueline Deneire, 195 p. 3" Studiejaar. Op 200 punten: 1. Pau la Suffys en Lia Deweppe, 173 p.; 2. Tinna Derynck. 167 p4; 3. Lilianc Lava, 145 p. 2° Studiejaar. Op 100 punten: Leona Pouseele en Elisa Orbie, 93 p.; A. Augus ta Titeca en Thérése Verhaeghe, 90 p.; 5. Rachel Pittellioen, 85 p. 1" Studiejaar. Op 50 punten: Gilberte Vermote en Hilda Deweppe. 45 p.; 8. Georgette Huyghe,-40 p.; 4. Cécile Lefe ver, 38 p.; 5, Leona Wyckaert, 37 p. TUINBOUWBOND - Poperinge Op heden Zondag 15 Aug., te 15 uur, algemeene vergadering in ons lokaal bij A. Ostyn, Casselstraat, Poperinge. Dagorde: Aan wei ving nieuwe leden; Besprekingen; Tombola. Beroepskweekers-leden van den bond mogen aan de vergadering niet te kort blijven. HET BESTUUR. «o» STAND der WERKLOOSHEID Week van 31 Juli tot 5 Augustus 1939. mannen vrou-.ven totaal Maandag 408 13 421 Dinsdag 376 12 388 Woensdag 379 10 3£9 Donderdag 395 10 405 Vrijdag 390 10 400 Zaterdag 394 10 404 2342 «o»— 65 2407 De groep Fransche Oud-Strijders, geleid door Heer Burgemeester Van Walleghcm en Heer Lematte, wenden zich naar het Gedenkteeken C:r Gesneuvelden. PLECHTIGE ONTVANGST DER FRANSCHE OUD-STRIJDERS DOOR DE GEMEENTE-OVERHEID Door Heer Graaf d'Alcan- tara de Querrieux, Belgisch Consul te Amiens, werd Hr Burgemeester Dr Van Wr.l- leghem verwittigd op Za terdag dat eén 130 Fransche Oud-Strijders en Oorlogs- invalieden van Montdidier, uit het Somme-departem-nt in Frankrijk, op 7ondag 6 Augustus een bezoek zouden fc engen aan onze Stad, en aan het Standbeeld T.uu'e zouden brengen aan onze Oorlogslachtoffers. De groep bezoekers aan- g ':ondigd voor 10 u., kwam enkel toe rond 11 uur. B'j het afstappen op de Markt werden zij aange naam verrast door een af gevaardigde die hun uitnoo- digde, alvorens het neder- leggen hunner bloemengar ve bij het standbeeld, zich ten Stadhuize te begeven om er door Burgemeester en Schepenen ontvangen te worden. Op het Stadhuis wapperden de Belgische en Fransche Vlaggen. Na eenige woorden van welkom door den Heer Bur gemeester uitgesproken, drukte de Heer Louis Le matte, Coi.se iller Général en Burgemeester te Mont didier, leider van den groep, zijne tevredenheid uit r.o- pens deze zeer geprezene ontvangst waaraan hij zich niet had ver wacht, en dankte de Stad Poperinge voor dis aangename verrassing, dewelke niet alleen onder de medereizende Oudstrij- d rs als een verheugend aandenken zou bijbiijvsn, maar, bij terugkomst, aan de gansche bevolking en omstreken zou wor den veropenbaard. Het is de eerste maal, verklaarde de Heer Conseiller Général. dat onze groe peering de grenzen over trekt om een be zoek aan België te brengen. Frankrijk en België waren wapenbroeders in den gru- eiijken oorlog en het Fransch Leger heeft aan den hardnekkigen wederstand der Belgen te Luik en omliggende ts dan ken, dat het zich heeft kunner. samen brengen om den £lag van de Marne te leveren, eerste overwinning der Fran- schen, en welke de grondslag geweest is voor den eindzegepraal van den oorlog. Dit mag door Frankrijk nooit vergeten worden. Wij danken hier het Eelgische Volk voor zijn heldhaftig strijden in den wereldoorlog en bedanken in het bijzon der de Stad Poperinge voor hare zeer gewaardeerde inzichten tegenover onzen groep, en het gulhartig onthaal waarvan wij hier op het Stadhuis genieten. Heer Burgemeester Van Walleghem be dankte ds ..eer Lematte voor de vleien de aanspraak ten opzichte der verdienste lijkheid van het Belgisch Leger. Hij wees erop hoe de Belgische Oud- Strijders in Frankrijk steeds welkom zijn. Aan or.ze beurt nu U ook te verwelko men en aan de Stad Poperinge te toonen dat ze niet vergeten heeft en nooit ver geten zal wat ae Fransche Soldaat ge daan heeft voor haar en voor ons Land. De Stad Poperinge vergeet niet dat ge durende drie jaren de Fransche Soldaat schouder aan schouder met onze jongens gevochten heeft voor da vrijheid van beide landen. Diksmuide heeft Admiraal Ronarch ge zien met zijne Fusilliers; Nieuwpoort en zijn sluizen hebben op 't gepast oogenblik de Fransche Soldaten zien verschijnen. Steenstra-te, hier dichtbij, getuigt van de hardnekkigheid waarmede de Fran sche soldaat dit land heeft verdedigd, juist lijk het zijne. Beste Fransche Oud-Strijders, gij kent de namen van onze bloedige slagvelden niet om se gelezen tc hebben in de com muniquesmaar omdat Ge zelf daar gestreden hebt. Gij hebt gewaad door 't water van den IJzer en door de modder der streek. DE JUNICRSKOERS VAN DINSDAG 8 AUGUSTUS TE IEPER Neen de Stad Poperinge zal niet ver geten wat de Fransche Soldaat gedaan heeft voor haar binst den grooten oorlog. Uw roemrijke dooden zullen altijd onze erkentelijke gebeden hebben; Gij, leven den, onze trouwe en Innige vriendschap. Gij komt in bedevaart naar Uwe dooden en Gij begint met bloemen te leggen op 't gedenkteeken van Uwe Belgische ka meraden van Poperinge. Poperinge bedankt U in naam van hare dooden voor deze hulde. Frankrijk ver geet noch de dooden noch de levenden; Uw groote Minister Maginot heeft onze stad vereerd met het oorlogskruis. Wij blijven U steeds erkentelijk voor zooveel eer. Gij waart vol edelmoedigheid gekomen in dit land, niet met veroveringsplannen, maar om een indringer en gemeenschap- pelijken vijand te bevechten en ons de vrijheid terug te geven. Beste Oud-Strijders, ik groet in U de verdedigers van onze vrijheid, de verde digers van den vrede. Draagt dezen groet naar Uwe gestor vene makkers op deze slagvelden, die Gij dezen namiddag zult bezoeken. Zij heb ben gestreden voor 't zelfde ideaal van onafhankelijkheid en vrede. Laat ons getrouw blijven aan hun aan denken, laat ons getrouw blijven aan hun ideaal Warm en luidruchtig handgeklap be groette deze woorden. De Heer Georges Carpier, Fransch Oud- Soldaat, te Poperinge verblijvend, bood aan den Heer Conseiller 'en bloemengar ve aan. Dit gebaar werd door den Heer Lematte hoog geprezen. Hij ver klaarde dat zijn groep dien bloemtuil zou medenemen om hem neder te 1 )ggen aan het standbeeld der gesneuvelden te Mont didier. Hierop werd een heildronk ingesteld op de welvaart van Frankrijk en België, waarna de gansche vergadering met den Heer Conseiller Général cn de Heer Bur gemeester aan het hoofd, in stoet vertrok naar het Standbeeld, alwaar de Heer Conseiller Général de bloemtuil neder- legde welke hij had medegebracht. Een minuut stilte werd er eerbiedig onderhou den, waarna de plechtigheid eindigde met een we-ierzijdschen laalsten dank en groet. 1 Lucien Vïaemynck (links), 3" in de Ronde van Frankrijk, «ckenkt de Beker en Bloemen aan Albert Paepe, winner der Juniorskoers te'leper. N.V.I. - N.S.B. - VUURKRUISEN UITNOODIGING TOT DE OUD-STKIJDERS Op Zondag 13 Augustus, te 12 uur mid dag, zal een bloemtuil nedergelegd worden aan he standbeeld de. Gesneuvelden, door gewezen Officieren, Onder-Officieren en Soldaten der 6° Kompanie van het 13" Linie (Namen), VRAAG aan uw BRIEFDRAGER EEN ABONNEMENT CP DIT BLAD. ISKSBBBBZBSeBEBiaiSBSilSESSEBr RADIO-WERKING Deze week wordt het Radio-Offensief, w..ervan spraak op 6' blad. te Poperingt ingezet. Hieronder volgt bondig wat e.' dient gedaan: Elk hoofd van gezin, en elke mansper soon boven de 21 jaar is stemgerechtigd. Deze steekt zijn vrijwillige bijdrage in het zakje, sluit liet met de vrijgezellen- knop, om het bij het tweede bezoek af te geven. Zakjes welke open teruggeven worden tellen niet mee. Alles laat voorzien, dat die zoo nood zakelijke werking in Poperinge opperbest zal lukken ten bate der katholieke vrij heid van denken en doen. ST JAN-bij-Ieper. Nagekomen op schrift. Bij de opschriften, die we niet £e benoeming van den nieuwen Burge meester Heer Gheyssens, publiceerden, ia er ons nog een toegekomen, nl. dit aan het Lokaal der V. O. S. opgehangen, dat luidt Heilwensch V. O. S. Laat niet los Het Vlaamsche Recht En wees geen knecht. IXaX8aBSBZ3SSHBBfllBBBBHS2IX STAD POPERINGE VEURNESTRAATKERMIS 1939 ZONDAG 13 AUGUSTUS. Groote Velokoers, 80 km. voor alle be ginnelingen; 10C0 tr. prijzen en premiën, verdeeld als volgt: 200 fr., bloemtuil en beker; verder 150, 125, 100, 80, 65, 50, 40. 30, 25, 20 en 15 frank. Inschrijving om 3 uur bij Hector Bruneel (Parnasse). MAANDAG 14 AUGUSTUS. Haantjeskraaiïng bij Hector Bruneel, (Parnasse). Om 2.30 uur inschrijving ter herberg De Stad Veurne Om 7 uur: Trottincttcnkoers voor kin ders beneden de 12 jaar; 75 fr. prijzen, verdeeld als volgt: 20, 15. 10, 10, 5, 5, 5, 5 fr. Inschrijving in De Lelie DINSDAG 15 AUGUSTUS (O. L. VR. H.) Om 3 li uur: Huldiging van don Heer Joseph Techel, als 20 jaar Eerste Schepen der Veurnestraat-Kermis, opgeluisterd door het Muziek De Koninklijke Phil- harmonie Daarna Yuurvogeischieting voor de Muziekanten. Om 5 uur: Eeierkoers per velo; 150 fr, prijzen: 35, 30, 25, 20. 15, 10. 5, 5 en 5 fr. Inschrijving in De Valk bij Jules Chaerle. Om 7 uur: Loopkoers (beneden de 15 jaar)prijzen: 25, 20, 15, 10, 10, 5 en 5 fr. Om 8 uur: Loopkoers voor meer dan 15 jaar: prijzen: 40, 30, 25. 20, 15, 10, 5, 5 fr. Inschrijving in t Vliegendp Peerd bij Henri Deheegher. PLECHTIGE AANSTELLING VAN EERW. HEER DESMF.DT ais Pastoor onzer gemeente op Zondag 13 Oogst 1939. Zondag 13 Oogst haalt onze parochie haren nieuwen Herder in: Z. E. H. 10c- smedt. vroeger Pastoor te Beerst. Alle parochianen doen mee't zal dus hoog dag zijn. De stoet wordt om 3 u. in oogenschonw genomen aan den «Strooien Haan» na aanbieding van den herdersstaf. Langs de Icpcrstraat en het «Staanijzer» bereiken wij dc Marktplaats tot aan dc kerkdeur, waar dc zinnebeeldige sleutels aangeboden worden. Daarna volgt de liturgische aan stelling in de kerk. ORDE VAN DEN STOET. 1. Ruiters; - 2. Versierde Rijwielen; - 3. Wagen der Duivenliefhebbers- 4. Schuttersgilde St-Sebastiaan- 5. Wagen v.d. Javelot; - 6. Gemeentefanfare; - 7. Studentcngroep- 8. Boerenwagen- 9. Heilige Kindsheid; - 10. Kroostrijke Ge zinnen (wagen); - 11. E. K.-Jongens; - 12. Blocmcngrocp- 13. Wagen van Re- rum Novarum; - 14. E. K.-Mcisjes; - 15. Bloemengrocp meisjes; - 16. Wagen der Vrouwengilde- 18. wagen v. d. Davids- fond; - 19. Groep St-Medardus; - 20. Wagen V.O.S.21. Herders; 22. Engel tjes; - 23. Kosannah-groep- 24. Geeste lijke en Burgerlijke Overlieden. Te-5 ure; Bijzondere attracties op de Markt. Waarna: Feeërieke verlichting der kerk. schitterend vuurwerk. GEORGES SOENEN Verzekeraar-Raadgever Boeschepestraat 15 - POPERINGE- (Rechtover 't Klooster der Tel. 274, EE. ZZ. Benedictinessen.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 3