IN 'T BINNENLAND STAD IEPER UIT LANGEMARK AKADEMISCHE ZITTING OVER MODERN GEZINSLEVEN DE GROOTE MISSIEKERMIS Een nieuw Prinsesje geboren in Nederland EXAMENUITSLAGEN MEDEDEELINGEN VOOR DE TOESCHOUWERS VAN HET HL BLOEDSPEL NIJVERHEIDSSCHOOL SNIJLESSEN «NOUVEAUTÉ» 43 RifEeJ^at 43 BURGERSTAND VAN ZEGELS ORVAL AANBESTEDINGEN WISSELKOERS BERICHTEN SOLDEN VAN SCHOENEN VOOR V, DAMES! VERGEET WIET Mcid-„ voor alle werk. Goed kunuenda melken. Adres vragenBoterstraat 58, leper. (VERVOLG) BOEZINGE. Parochiaal Leren. De kermisdagen zijn voorbij en met hen do familiebezoeken. Dat vele familieleden overkwamen was vooral zichtbaar in het jaargetijde op 2" Kermisdag; want Ja. wordt heel het Jaar door nu en dan voor een overleden naast bestaande of vriend het heilig misoffer opgedragen, toch hou den de parochianen van Boezinge er voor- j al aan deze in het jaargetijde te geden- j ken. Betrekkelijk zoo klein, bijna nietis ls het getal dergenen die aan hun Zon- dagplicht te kort blijven, en nu met ker mis is het dat men die, reeds aan de kerk vreemd geworden figuren, terug ziet. "Waarom? Omdat ze weten dat voor hun ook eens dit zelfde lot te wachten staat, en dit alleen maar meer kan baten. On verschillig zijn die enkele, ongelocvig met; daarom willen zij spijts alles toch nog nu en dan eens parochiaal meeleven. Boerinnengilde. Heden Zondag, 13 Augustus, te 3 uur *s namiddags, is er algemeene vergadering voor de leden in het Klooster. Mr Pollet komt er onder ander een voordracht houden over: De moederlijke bezorgdheid voor de kinders die gaan trouwen De ouders zullen er veel nuttige wenken kunnen opdoen, en de jonge dochters boven de 16 jaren wat bijleeren. Daar de stol van zoo groot be lang is, worden ook deze die geen lid dei Boerinnengilde zijn, toegelaten. Geitenbond. Prijskamp te leper. De leden van onzen Geitenbond heb ben weer een goed aandeel in de prijzen. Eli geiten namen eraan deel, en de eigenaars bekwamen ermede de volgende plaatsen; 1) Volschoten: Hon. Vandam- me, 5" pr.; Cam. Thoma, 8" pr.; Due. Du- hiarey, 22" pr. 2) Met 4 en 6 tanden: Jul. Cappan, 1" pr.; Wed. Degezelle, 10" pr.; Heet. Pluym, 15" pr. 3) Lamme ren; Cam. Tierssoone, 3" pr.; Cam. Be- cuwe, 5" pr.; Hon. Vandamme, 9" pr. Aan alien proficiat. Jammer, dat liet zoo 'n moeite kost om een bokhouder te vin den; en toch... Geitenkeuring. De keuring dei bokken voor den springdienst 1939-1940 heeft onder meer plaats te Boezinge aan de vaartbrug op Donderdag 31 Oogst, te 4 uur. Bond der Kroostrijke Gezinnen. De leden van Boezinge worden talrijk verwacht te Poperinge heden Zondag na middag te 3 uur. Al deze die aan den op tocht deelnemen, kunnen mits hun lid- kaart 1939 af te geven, aan de kostelooze tombola te 5 uur deelnemen. Er worden 4 velos uitgeloot. Weet ge? ...dat deze die regelmatig socialistische gazetten lezen stillekens aan ongodsdienstig worden? ...dat er zelf reeds Boezingenaars zijn die dit door hun manier van doen komen bevestigen? dat op Kermis-Woensdag Hector Pluym bijna een uur rookte aan 3 1gr. tabak? ...dat alhoewel er geklaagd wordt dat het te veel regent, er toch nog vele boeren zijn die het niet noodig vinden om te gaan naar de H. Mis voor gunstig weder? ...dat de Ijzerbedevaart plaats heeft op Zondag a.s. 20 Oogst? WESTOUTER. Tentoonstelling. In de klaslokalen der Zusterschool, ten toonstelling van handwerk op 13, 14 en 15 Augustus. Vrije toegang van 9 tot 12 uur en van 2 tot 7 uur. De moeders en ook de vaders moeten het prachtig werk van hunne kinders komen bewon deren. Nog maar zoo oud zijn en reeds zulk schoon werk kunnen leveren. Een bezoek van U aan de tentoonstelling zal kinders en Zusters aanmoedigen. Als 't zoo is, dan komen we allemaal. WOESTEN. Tuinbouwgi.de. Een buitenkansje voor de huismoeders Heden Zondagnamiddag, 13 AuAgustus, te 4 u., buitengewone vergadering met voordracht en prachtige tombola voor alle huismoe ders der leden onzer tuinbouwgilde. Als voordrachtgeefster treedt op: Mej. Van den Berghe, die zal handelen over; In maak van Groenten. Alle leden der gilde wachten dien namiddag thuis en zenden htm vrouw naar de vergadering, die plaats grijpt bij Moïse Fonteyne, in St-ElooiHet Bestuur rekent op een talrijke opkomst. Nieuwe leden zijn wel kom. HET BESTUUR. OOSTVLETEREN. Kampavond. Op Maandag 14 Augustus komen de Stu denten van Oostvleteren U 'n prachtige kampavond aanbieden. Als echte K.S.A.- jongens zult U ze zien opstappen, zult U ze zien in hun verzetnummertjes, zult U ze stijlvol in alles kunnen gadeslaan. Dus U allen verwachten we Maandag avond, te 8.30 uur, op ons kampvuurtje. DE IJZERKNAPEN. KROMBÜKE. 'n Surprise. We hebben besloten de menschen van Krom- beke eens 'n surprise te schenken, iets dat aan de ribben houdt. Wij, De IJzer- knapenspelen er op heden Zondag 13 Augustus ons successtuk: Fredje's Of fer» en daarbij 'n lachspel: «De Nonkel tjes We hopen dat U er ook als de kippen zult bij zijn om onze stukjes te komen bewonderen en eens hartelijk te lachen. U zult het onmogelijk beklagen. Tot heden Zondag dan te 7.30 uur. Er zullen steeds genummerde kaarten te be komen zijn bij Hendrik Sokeel te Krom- beke. VOORMEZELE. tuts:ag Exauten. We hebben met ware voldoening verno men dat onze dorpsgenoot, E. H. Albert Deknudt, met onderscheiding het examen heeft afgelegd in klassieke Philologie, 2" cand., in de Hoogeschool van Leuven. Aan den jongen leviet en zijne familie hartelijk proficiat. Inhuldiging. De plechtige inhul diging van den Heer Godeïr. Bartier als Burgemeester van Voormezele, zal plaats hebben op Zondag 27 Augustus e.k., in den namiddag. Te dier gelegenheid wordt een grootsche stoet gevormd op het ge hucht St-ElooiDank aan eensgezinde samenwerking belooft het feest prachtig te zijn. Toekomende week worden de schikkingen van den stoet medegedeeld. ZANDVOORDE. Neemt voorzorgen, ontsmet op tijd de ingewanden uwer hen nen door het toedienen eener kleine hoe veelheid POEIER 4200, merk Hanekop Te bekomen te Foperinge, leper, Roe- selare, Geluwe en elders in alle Apothe- ke... Rechtstreeks Ap. Bourgois, Avdlgem. GELUVELD. Vetodieftc. Toen de genaamde Verbeke A., van Wervik, auto voerder, Zondag avond buiten kwam uit de herberg De Slachterte Geluveld, was zijn rijwiel dat hij tegen den gevel geplaatst had, verdwenen. Aangifte word gedaan bij de Rijkswacht. Voet verpletterd. De fabriekwer ker Henri Casier, wonende alhier, is tij dens Zijn werkzaamheden in de fabriek te Roubaix den linkervoet 'verpletterd tusschen stalen platen. Na ter p'aatse de noodige zorgen ontvangen te hebben, werd het slachtoffer, dat merkelijken tijd werkonbekwaam zal zijn, naar zijn 'wo ning overgebracht. HOUTEM-Komen. Processie. Op Dinsdag a. s„ feestdag van O. L. Vr. He melvaart, patrones van onze gemeente, grootsche processie ier eere van O. L. Vr., langs de Holiebekestraat, na de Hoogmis van 9 uur. Vooraan gaat de Muziek maatschappij, gevolgd door talrijke kleu rige groepen ter eere van O. L. Vrouw: 0. L. Vr. van Smarten, O. L. Vr van den Rozenkrans, O. L. Vr. van Lourdes, enz. De inwoners die langs den processieweg wonen gelieven hun huizen te bevlaggen en licht aan te steken ter eere van het Allerheiligste Sakrament. Duivenmaatscliappij Les Loyaux sans peurgevestigd bij J. Vandewalie. Uitslag van de prijsvlucht uit Clermont, van 6 Aug.: 1. Acck Cam.; 2. B. P. de Vinck, Zillebeke; Masschelein J.; 4. Gekiere Henri; 5. Liefooghe G. Arras: 1. Vandenberghe; z. Pourulle; 3. Pattyn; 4. Masschelein: 5. Vanhove. MOORSLEDE. Motorijdei gewend. De motorijder K. D. uit Houtein deed op den steenweg naar Beitem een ergen val, waardoor hij wonden aan hoold en een scnouder opiiep. BEVER VN - AAN - IJZER. Wijding eener nieuwe school. Zondag was T volle feest op den Cappelhoek -. De nieuwe St-Jozalsschool. te dier gelegen- heid bevlag en versierd, werd te 3 uur 1 's namiddags ingewijd. Z. E. H. Van Eeck- 1 houtte, gewestelijk opziener van het La- i ger Vrij Onderwijs, had er aan .gehouden zelf deze wijding te doen. Een talrijke I menigte kwam vanaf even voor 3 uur I ter plaats om getuige te zijn van de plechtigheid, en de nieuwe klassen te I bewonderen. Algemeen was het oordeel I en klonk het spontaan: Wei. wat ls dat I toch heel anders en schooner en meer praktisch dan in onzen tijd En in- I derdaad. de school is gebouwd volgens de voorschriften en de degelijkheid van de laatste confortabele .bouwkunde. Wie er nog niet geweest is, zal het zich zeker niet beklagen eens een Zondag-wandeling te doen om hiervan overtuigd te zijn. Na het verlof worden voorloopig ge opend: 1) Een bewaarschool. 2) Een ge mengde school voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Het is zeker een beteekenis- volle aanwinst voor het Onderwijs van Beveren, dat zich beperkt nog wegens de niet-praktische ligging van de gemeente, en zoo de helft van z"n kinderen naar andere gemeenten zag trekken. Nochtans, de bewijzen zijn er, en dit zijn de tal rijke verheugende en eervolle uitslagen van de oud-leerlingen onzer scholen, dat ons parochiaal onderwijs dient gewaar deerd te worden. Om enkele namen op te sommen: Vitse Jaak (examen met on derscheiding, 5* Humaniora)Wullen Jo zef (diploma ;en eeremetaal voor zijn la gere studiën in Frankrijk)Candaele Da niël (diploma met onderscheiding voor vakkundige studiën en diploma met groo- te onderscheiding als autowerktuigkun dige, afgeleverd door de auto-mekanische Beroepsschool te Brussel)Beghein Geor ges (examen met voldoening in de land bouwschool); Maeyaert Jozefidem), enz. De lijst is onvolledig, maar zegt toch genoeg. Het prachtig kinderfeestje en gezellig samenzijn van ouders en sympathisee renden na öe inwijding Zondag 11., heb ben de hoeksteen gelegd van een nieuw! opbouwend en opvoedend werk, Gode ter' eere en ons Katholiek Vrij Onderwijs ten bal-. NA-LÈEKE. Kroostrijke Gezinnen. Op heden Zondag 13 Aug., heeft het Provinciaal Kongres van den Bond der Kroostrijke Gezinnen plaats, en dit jaar is het te Poperinge. De plaatselijke Bond verhoopt dat een groot getal leden aan de feestelijkheden zullen deelnemen. In uen namioJ.ag, te 3 uur, trekt een groote feeststoet door de straten. Na de feest- vergadering heeft een Monster-Tombola plaats, met uitloting van vier nieuwe ve ler, voor de personen die aan den optocht deelgenomen hebben en in den stoet hun lidkaart afgeven. Enkel vader of moeder hebben recht op deelname aan de loting, aangezien bij prijsv/inning de enzelvig- heidskaart zal geëischt worden. Voor verdere schikkinger van het Kongres, zie het programma na in De Poperinge- naar Soldatengeraamten ontdekt. Door werkman R. Flou werden op het landgoed van Pol Denorme, landbouwer, drie ge raamten van Fransche soldaten uit den wereldoorlog ontdekt, alsmede een uur werk en patronen van een geweer. Dins dag namiddag heeft de militaire ontgra- vingsdienst de stoffelijke overschotten naar een gemeenschappelijk kerkhof over gebracht. De Vroolijke Kraaiers hebben hun groote haantjeszetting op heden Zondag 13 Augustus, in het lokaal De Volks bond 50 Fr. vooruit en boven het getal inleg erbij; 10 fr. voor de maatschappij met het meest getal haantjes. Lidkaart verplichtend. Inschrijven te li uur. Spe len te 9 uur. Er is ook zetting voor jonge haantjes. STADEN. Schoolnieuws. Uitslagen exaam 4" Graad. De gemeentelijke jongensschool zond de volgende 5 leerlin gen, die allen eervol slaagden: Huyghe Marcel, z. v. Jules; Peiren Georges, z. v. Gaston; Spruytte René, z. v. Leon; Van hoe Roger, z. v. Maurits; Vermeulen Da niël, z. v. .Jozef. Van de 10 meisjes uit de aangenomen meisjesschool werden 9 leerlingen met een diploma bekroond. Ziehier hun namen: Beernaert Godelieve, d. v. Prosper; Billiet Dora, d. v. Maurits; Claeys Rachel, d. v. Octaaf; Deruytter Emilienne, d. v. Gas ton; Vancolen Maria, d. v. Hector; Van- ueportaele Lia, d. v. Gustaaf; Van Ro- baeys Agnes, d. v. Jules; Verhaeghe Ro sa, d. v. Leon; Vermeulen Suzanne, d. v. Louis. Aan de 14 gediplomeerden en aan hun gelukkige ouders wenschen we van harte proficiat! We wenschen eveneens de HH. Onderwijzers, de Eerw. Zusters Maricoien en de Juffr. Onderwijzeressen gelul: met dien schitterenden uitslag waarover beide scholen, niettegenstaande de onregelma tigheden tijdens de bezetting, terecht fier mogen zijn. Dan": ^aiterwijzjrskorpsHeil Gediplo- m?f «s-ERKE-bij-Ieper. Groote Missiekermis. Sedert een paar maand is iedereen op onze parochie ermeê bezig. I» September vertrekt Eerwaarde Pater Tharcisius (André Lasure), der Paters Passionisten, naar Belgisch Congo. Onze plicht als katholieken getrouw, en om uiting te geven aan onze genegenheid te genover den welbekenden Pater Tharci sius, wil heel de parochie em voor zijn vertrek steunen en vieren. De missieker mis van Nieuwkerke is de eerste op de parochie. Maar van de eerste keer zal het zeer wel zijn. Al de inrichters zijn er op gevierd, en voor e' de .bezoekers van Nieuwkerke, en van het onliggende, zal het een echte verrassing zijn Allerhande standen zullen leute verschaffen, en een iegenheid wezen om mild de penning te jeunen voor het werk der heidenhekeering, tl "t door onzen strc-kgenoot zoo moedig zal aangepakt woiden. Onder meer izullen er zijn: 'e Stand der EE. PP. Passionisten, met voorwerpen uit de Missies; een Café In den Con- i een Resta. nt «In 't Buikske volEen IJskreemstand Lek m'n pe»; Een wonderbare vischvangst; Het beleg van Tabora: voor c:herp- schutters en ander- liefhebbers; Ccn- goleesche Loterij Altijd Prijs Vlie- ge. de Post, enz. Wie wegblijft zal het teldagen. Zondag 13 Oogst, onder al de H. Missen, zal H. E. P. Provintiaal der Passionisten prediken. Zondag 13 en Dinsdag 15 Oog.-t, Caba retavonden, orkest, tombola's, c-nz. Elk gezin van Nieuwkerke en omliggen de zal de Missiekermis bezoeken. OOSTNIEUWKERKE. Missiekermis. Op Zondag 13 Augustus wordt op de ruime speelplaats en lokalen der klooster school een Missiekermis ingericht ten voordeele van Pater Demeersseman, die raar Congoland vertrekt. Ons studentenvolk is neerstig aan het werk om de kermis aantrekkelijk te ma ken. KLERKEN. Uitslag retting van 6 Augustus, vcof de leden der Maatschappij De Statiezangersbij Leon Vanlerber- ghe. Irma, Vanlerberghe Leon, 405; Jiispar, Pisson Leon, 303; Jam.y, Decuy- per Jeroom, 263; Janckin, Doom C-aston; Piel, Vanlerberghe Leon, 113; Joos, Van lerberghe Lean, 103; Jopie, "Hoornaert Re né, 66; Jackie, Lybaert Jozef, .18; Jap, jjeccesteker Achiel, 14; aan, Decac.steker Achiel, 13. OOSTNIEUWKERKE. Onderschei ding. In de Beroepschool van Roese- lare heeft Jozef Heemeryck het diploma h 't vakteekenen met groote onderschei ding verworven. Proficiat! Retraitcn. Verschillende groepen schoolkinderen en schoolverlatenden heb ben dezer uagen een geestelijke afzonde ring gevolgd. Ze zijn heel tevreden terug gekeerd. Tombola. In de groote tombola voor de bedevaart naar Rome zijn enkele groote prijzen gewonnen door Nieuwker- kenaars. Het is verdiend. De jeugd heeft veel loten verkocht en door de parochia nen werd voor de Rome-bedevaart milde Steun verleend. NIEUWKERKE. Ijzerbedevaart. Reis naar de Ijzerbedevaart te Diksmuide op 20 Augustus. Vertrek per speciale tram I te 8 our. ledereen kan reiskaarten beko men aan halve prijs: 12 fr., tij Meester Gerard Quatacker. Zorg voor uw kaart vóór 16 Augustus. GELUWE. Haantjeszetting op Dtns- STAD IEPER dag 15 Augustus, O. L. Vrouw Hemelvaart, op het gewoon uur en de gewone voor- I waarden in het lokaal Café Tourist bij Gerard Canaert. RENTNGELST. Een dankwoord. j We houden eraan langs dezen weg alle Parochianen hartelijk te bedanken voor j het prachtig huldebetoog ons bewezen bij de welgelukte Feestelijkheden van Zon- dag 11. 6 Augustus. De Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraadsleden, j PLECHTIGE EEREMIS Woensdag 9 Augustus deed Z. E. Pater Antoon Vulsteke, Scheutist, zijn plechtige Eeremis. Te 10.30 uur ving de Mis aan. De cele brant werd bijgestaan door E. H. Dela- nate, Onderpastoor te leper en oud-On derpastoor van Langemark, en tevens door twee broeders van den nieuwgewijde als Diaken en Onder-Diaken. Het plaatselijk koor zong de Missa Quarta van Moortgat, terwijl tn groep studenten van Langemark de Gregoriaan- sche zang uitvoerde. Het gelegenheidssermoen werd gepre dikt door E. Pater Vulsteke, Karmeliet, die terecht mocht zeggen dat God zijn familie had bezochtwant de celebrant is een der vele priesters uit éénzelfde ge zin, en die zijn broeder en zuster, reeds werkzaam in Congo, gaat vervoegen. Na de Consecratie werd het Ave Ma ria van Gounod gezongen. Na het Te Deumhief het orgel het machtig Tu es fiacerdos in aeternum van Remi Geskiere aan. We wenschen den nieuwen Zendeling 'n zeer gelukkig en vruchtbaar missie leven. GROOTE MISSIEKERMIS Dit jaar grijpt de Missiekermis plaats op Zondag 3, Vrijdag 8 en Zondag 10 September. Zondag 3 September zijn er allerhande volksspelen voor de schoolkinderen. 'n Groote loopkoers uit vier hoeken van de parochie wordt ingericht met koste looze deelname. Na de aankomst in het lokaal volgen andere spelen als ringsteking, zakloopen, enz. Aan de winnaars worden mooie prij zen uitgekeerd. 's Avonds te 7 uur, groot kabaret, gege ven door de Studentenbond «Ter Waar heid van Langemark. Na dit gevarieerd program volgt een kluchtspel. Alles is kosteloos. Vrijdag 8 Sept. komt de gekende Ka- baretgroep uit Eegem enkele nummers uitvoeren uit zijn programma. Zondag 10 Sept., sluitingsdag. In den avond groote tombola met heel mooie prijzén. Dit jaar werden de zorgen toevertrouwd aan de studenten, die evenals hun ster- restoeten, prachtig werk beloven te leve ren. Allerhande nieuws vermakelijkheden werden in het leven geroepen, als schiet- kot, enz. We hopen dat de belangstelling dit jaar weer groot zal zijn! De opbrengst is voor al de Langemark- sche Missionnarissen. KROOSTRIJKE GEZINNEN Op heden Zondag 13 Augustus viert men in Poperinge feest: XV" Provinciaal en Vlaggefeest. Alle bonden uit de Pro vincie trekken er naartoe: ook onze bond moet er goed vertegenwoordigd zijn. De groote en grootsche feeststoet heeft plaats te 3 uur namiddag. Vorming op de Bertenplaats. Nadien groote feestverga- dering en kostelooze tombola, voorbehou den aan de leden uit West-Vlaanderen (4 splinternieuwe velos te winnen). Lid kaart 1939 en eenzelvigheidskaart mede brengen. Zie voorwaarden in het mani fest, gevoegd bij het bondsblad van Juli. De leden van onzen bond komen samen in Café de la Paixbij C. Vandepitte, Groote Markt, te Poperinge, ten laatste te 2 uur. BSBBSHHBS&lSaaaaBHHSHaSHBl GEMEENTE POLLINKHOVE ALLEN NAAR 13 en 15 Augustus 1939, ten voordeele der Missies van Mgr Morlion. FEESTPROGRAMMA Tentoonstelling der Tombolaprijzen en iMissiekleederen. Eerste prijs: Prachti ge nieuwe velo; verders: Phoootoestellen, Barometers, en vele andere schoone prij zen. In 't zelfde zaaltjen dan meteen Wie helpt de zwarte broeders kleên 1. Café In Baudewijnstad 2. Spijshuis Bachten dc Kupe 3. De IJskreem Van lek m'n lippe 4. Het Meer van Tanganika>. 5. De Congoleesche Ringen 6. Het Wiel van Ruanda 7. De Lustige Schutter I De Modepop Miss Stinguet 9. «Het Tooverhol van Kivu». 10. De Spiegels van Boma 11. Cinema «Paté Baby». 12. De ronde van Frankrijk pronostiek. ZONDAG: Cabaretavond door en voor de liefhebbers. DINSDAGCabaretavond. Verkoop van een prachtige bedsprei per Amerikaansch opbod. Pronostiek van 't verken. De trekking van de tombola. Dit programma dient tot uitnoodiging en allen hartelijk welkom. OPENZondag vanaf 8 Vt uur. Dins dag van na de processie. Vlaamse he leute, gratis vermaak. En steunt onzen Bisschop en zijn Missies. «BBBBBBBBBBBBBBBSKBBBWBBSBIUI In den nacht van Vrijdag 4 op Zater dag 5 Oogst 11., te 1 u. 09 Nederlandsche tijd, heeft Prinses Juliana het leven ge schonken aan een tweede prinsesje. Moeder en kind bevinden zich in uit stekenden gezondheidstoestand. Aan het nieuw prinsesje werden de na men gegeven van Irène-Emma-Elisabeth. De naam Irène werd gegeven naar het Grieksch woord Eirènidat vrede beteekent; de naam Emma naar den naam van de Moeder van Koningin Wil- helmina en Elisabeth naar den naam van een tante, de Hertogin van Oldenburg. In Nederland heerschte overal groote vreugde om deze blijde geboorte. In alle steden werd er gefeest. Uit bijna alle landen der wereld kwa men telegrammen van gelukwenschen toe aan het Nederlandsche Vorstenhuis. Licenciaat in de Handels- en Consulai re Wetenschappen. Met voldoening: Rik Verbieze, Reningelst. KATHOLIEKE HOOGESCHOOL TE LEUVEN Fakulteit der Wijsbegeerte en Uetteren. Kandidatuur in de Wijsbegeerte, tweede proef. Met onderscheiding: Heyman Autbert, Westouter. Ter gelegenheid van de Tuinfeesten werd in de Tentoonstelling over Modern Gezinslevendoor toedoen van de Kris- telijke Arbeiders Vrouwengilden, eene akademische zitting gehouden in de bo venzaal der Lakenhalle. Aan de bestuurstafel bemerkten we: Jufr. Baers, Senator, Voorzitster van het Nationaal Verbond der K. A. V.; Heer Dokter Flor. Peeters, van Sint Niklaas; E. H. Nolf, Arrondissementsproost der K. A. V.; Juffr. Vandeputte, Landelijke Propagandiste en Juffr. Van Elslander, Plaatselijke Propagandiste. Verder stip pen we aan in de zaal: Z. E. H. Vermaut, Pastoor-Deken; E. H. Sobry, Schoolop ziener; E. H. Dejonghe, Arrondissements proost der K. A. J.-V. K. A. J.; E. H. Van- denbussche, Bestuurder van de inrichting der H. Familie; E. H. Maes en Delanote, onderpastoors; verders de Heeren Sche penen Deiahaye, Berghman en Biebuyck; Heer Lefebvre, Provinciaal Raadslid; Muiier, Gemeenteraadslid; Heer Georges Tack, Voorzitter der Kerkfabriek van St Maartens; Hellebuck, Sekretaris van den Openbaren Onderstand; E. Cuvelie, Stads ontvanger; J. Antony, Stadsbibliotheka- ris; A. Logie, Voorzitter van den Werk- rechtersraad; de Heer Voorzitter van den Bond der Kroostrijke Gezinnen, enz. enz. Lieten zich verontschuldigen: Mgr Six; Z. E. H. Kanunnik Logghe; E. H. Ver haeghe, Principaal van het College; E. H. Socquet, Bestuurder der Vakschool en den Heer Vanderghote, Burgemeester der stad. De vergadering werd- ingezet met het gebed, door alle aanwezigen rechtstaande medegebeden. Hierna sprak Juffr. Van deputte het inleidingswoord uit en dank te de aanwezigen om hunne opkomst en vooral om hunne interesse voor wat de Katholieke Arbeiders Vrouwengilden aan gaat door deze vergadering met hunne tegenwoordigheid te vereeren. De Heer Peeters, uit St Niklaas, dokter in wijsbegeerte, kwam hierna aan het woord. Hij had het over: «De Kristelijke Kuituur in Vlaanderen en het Gezins leven Het huwelijk beteekent voor de libera len een zuiver menschelijk kontrakt, voor de socialisten is het een bourgeoisinstel- ling geworden zonder meer. Wij katho lieken zien in het huwelijk een godde lijke instelling, waarvan de ziel de echte lijke liefde is en waaromtrent we de ge dachten uitgedrukt vinden in de Pause lijke Encyclieken Casti Connubiien Divini ilius MegistriIn het Kristelijk familieleven willen wij deze drie karak tertrekken terugvinden: het kristen-zijn, het arbeider-zijn en het Vlaming-zijn. In de taal vinden we de ziel en den inwendigen mensch van een volk terug. In de muziek hooren we de stem van dat volk en in de huisversiering zien we de smaak van de huismoeder. In deze huis versiering wordt het kerkelijk leven niet uitgesloten maar wel ten toon gespreid door het opsmukken van beelden gedu rende de Meimaand, enz., komt het Kris- tene gevoel tot uiting. Wat vooral in een Kristen gezin ook niet mag verwaarloosd worden in dezen tijd van werkloosheid en krisis, is de lezing, de lezing vooral van het degelijk katholiek boek. Dit houdt onze jongens en meisjes van de straat. Er moet ook een nauwe samenwerking bestaan tusschen het katholieke gezin en de school. De ouders mogen niet afbre ken wat in de school met zooveel moeite werd opgebouwd. Ze dienen zich integen deel te interesseeren aan al hetgene hun ne kinderen op school hebben geleerd. Ze moeten met hun kinders kunnen medespelen en daardoor verkrijgen ze naast den eerbied en het gezag, voor hun ouders ook vriendschap. Ook moet de kristen huismoeder ervoor zorgen dat haar huis net en proper zij, de zindelijkheid immers is de vrucht van de wilskracht, daardoor ook zal de man het huis opzoeken, in plaats van de stra ten af te loopen en de kroegen. Bovenal zette het gebed de kroon op het werk, in ieder huisgezin weze het gebed een band te meer die de familie samensnoert. Ziedaar wat de Kristene Arbeiders Vrou wengilden met hunne Tentoonstelling Modern Gezinslevenopvatten. Een warm handgeklap begroette deze kern achtige rede. Juffr. Baers nam hierna het woord om de werking welke gevoerd wordt door de K. A .V., toe te lichten en tevens het doel en de beteekenis ervan te leeren kennen. Na warm handgeklap en het gebed werd de tentoonstelling onder bevoegde leiding bezocht. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBa PLECHTIGE EEREMIS TE ANTWERPEN Woensdag 11. heeft te Antwerpen Eerw. Pater Jan Van Cauwelaert, Missionaris van Scheut, priester gewijd door Z. Exc. Mgr Six, en zoon van Heer Fr. Van Cau welaert, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en van Mevr. Van Cauwelaert, zijn Plechtige Eeremis opgedragen. Moge God zijn edel missiewerk steunen en zegenen. Drie uitvoeringen van «Sanguis Christi - behooren tot het verleden. En alhoewel de laatste herhalingen wegens het slechte weder moesten worden stopgezet, konden deze beide uitvoeringen in een gedroomd weertje plaats grijpen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat na de maanden lange voorbereiding in de binnen- en bui- tenlandsche pers verslagen vol lof zijn verschenen. En nochtans heeft men kun nen opmerken dat de uitvoering van Zon dag 11. deze van Zaterdag reeds verre overtrof, in dezen zin dat vele zwakke punten werden verbeterd, zoodat voor de volgende uitvoeringen wellicht het sum mum zal worden bereikt. De belangstelling uit het binnenland, zoowel als uit den vreemde gaat dan ook steeds stijgend en een werkelijke toevloed van plaatsaanvragen bereikt dan ook da gelijks onze bureelen. Zoo moeten wij reeds vermelden dat voor de twee over blijvende uitvoeringen alle plaatsen van 10 fr. reeds volledig zijn uitverkocht, zoo dat het onnoodig is deze verder te be stellen. Er kunnen echter voor alle ver tooningen nog steeds zitplaatsen tegen 25 fr. worden besteld, alsook schitterende tribuneplaatsen tegen 50 fr. en staan plaatsen tegen 5 fr. Ook zijn voor de ver tooningen van Zaterdag en Zondag nog enkele plaatsen tegen 15 fr. te bekomen. Wij raden de bezoekers echter aan deze onmiddellijk te bestellen bij den Dienst voor Toerisme. Markt Brugge, postcheck- rekening 4092.73 ten einde alle teleurstel lingen te vermijden. Benevens de verbindingen met de kust en de hoofdstad die bij elke uitvoering verzekerd blijven deelt de Nationale Maatschappij van Belgische Buurtspoor wegen verder mede dat op de volgende lijn een speciale tram is ingelegd om de bewoners der volgende plaatsen toe te laten het Heilig Bloedspel te Brugge bij te wonen en na afloop der uitvoering thuis te worden teruggebracht: Zondag 13 Augustus: Diksmuide. Beerst, Keiem, Leke, Koakelare, Ichtegem, Aart- rijke, Zedelgem, Snellegem, Varsenare. Inlichtingen betreffende deze verbin dingen kunnen bekomen worden in bo venvermelde stations alsook bij hettram- personeel. Teeltenen, Bouw- en Beeldhouwkunde Schilderkunst, Mekaniek Teekenen. Electrotechniek. Toegepast op de nijverheid. PLECHTIGE UITDEELING DER PRIJZEN aan de bekroonden van het school jaar 1938-'39. VRAAG aan uw BRIEFDRAGER EEN POSTABONNEMENT OP DE POPERINGENAAR VOORBEREIDENDE AFDEELING 1" Leerjaar. - 37 Ingeschreven leerlingen. M3ETKUNDIG TEEKENEN Leeraar: M. Salomé Honoré. 1. Bastil Jules, leper, Eeremetaal; 2. Duhamel Daniel, Ingelmunster; 3. Prince Robert, leper; 4. Pauwels Leon, Zand voorde; 5. Meirlaen Roger, leper; 6. Ver- acx Mam-its, Langemark; 7. Hof Jacques, leper; 8. Bailieul André, Voormezele; 9. Coffyn Hector, leper; 9. Sercu Camilla, leper; 11. Verly Roger, Vlamertinge; 12. Vanderstichelen Norbert, Houtem: 13. Vandepitte Michel, Brielen; 14. Salomé Willy, leper; 15. VerfaiUie Laurent, leper; 16. Pyck Luoien, leper; 17. Dassonville René, leper; 13. Heyte Maurits, leper. Hebben een naprijs bekomen: Cooren Henri, leper; Lesagc André, leper; Pois- sonnier Robert, leper; Leroy Albert, Voormezele; Burggraeve Gérard, leper; Vannoote Gérard, Langemark; Delcroix Roger, Hollebeke. Zomerlessen. - 18 Ingeschreven leerlingen. 1. Bastil Jules, leper; 2. Meirlaen Ro ger, leper; 3. Veracx Maui lts, Lange mark: 4. Sercu Camille, leper; 5 Verly Roger, Vlamertinge; 6. Coffyn Hector, leper; 7. Verfaillie Laurent, leper; 8. Heyte Maurits, leper; 9. Reynaert André, leper; 10. Delhem Henri, leper; 11. Das sonville René, leper; 12. Delhem Ivan, leper; 13. Vandepitte Michel, Brielen; 14. Depover Raphaël, leper; 15. Verly André, leper; 16. Vannoote Gérard, Lan gemark. 2" Leerjaar. - 23 Ingeschreven leerlingen. PROJECTIE LeeraarsMM. Haentjens E. en De Vuyst A. 1. Maes Gaston, leper, Eeremetaal; 2. Riquière Roger, leper; 3. Velghe Gérard, leper; 4. Moerman Camille, leper; 5. Breunin André, leper; 6. Domingo Paul, Komen (Fr.); 7. Dekaezemaeker Jean, leper; 8. Deruyter Florent, leper; 9. Os- sieur Roger, leper; 10. Verstraete Cyriel, leper; 11. Pauwels Jeröme, Zandvoorde; 12. Cherchye Frans, leper; 12. Vander- stichele André, Houtem; 14. Vandepitte Daniel, Brielen; 15. Victoor Leopold, leper; 16. Heyte Robert, Vlamertinge. Hebben een naprijs bekomen: George Camille en Wildemeersch Jozef, leper. Zomerlessen. - 11 Ingeschreven leerlingen. 1. Maes Gaston, leper; 2. Dekaezemae ker Jean, leper; 3. Velghe Gérard, leper; 3. Domingo Paul, Komen (F.); 5. Riquiè re Roger, leper; 6. Denie Jean, leper; 7. Verstraete Cyriel, leper; 8. Cherchye Frans, leper; 9. Vanderstichele André, Houtem. THEORETISCHE LEERGANGEN Leeraars; M.M. Gisquière Rob. en Gheerardyn Ch. WERKTUIGKUNDIGE AFDEELING 28 Ingeschreven leerlingen. Leeraar: M. Van Hee Alfons. 3" Leerjaar. - 1" Bijzonder Jaar: 1. Bollingier Frans, leper, Eeremetaal; 2. Fiers Albert, leper; 3. Van Beselaere Jules, St Jan; 4. Degrauwe Emeric, Kem- mel; 5. Boudry Albert, leper. 4" Leerjaar. - 2" Bijzonder Jaar: 6. Bamelis Joël, leper, Eeremetaal; 2. Cardinael Raymond, leper; 3. Carreyn Robert, leper; 4. Reynaert Oscar, St Jan. Hebben een naprijs bekomen: Pollée Emiel, leper; -Vandevelde Gabriël, leper; Pannecouque Gaston, Voormezele; Dael Edgard, leper. 5" Leerjaar. - 3" Bijzonder Jaar: 1. Bolle Roger, leper, Eeremetaal; 1. Vandenbussche Albert, leper, Eeremetaal. Hebben een naprijs bekomen: Anseeuw Georges en Debergh Willy, leper. 6" Leerjaar. - 4" Bijzonder Jaar: 1. Rubben Frans, leper, Groote Prijs, Verguld Eeremetaal. BOUWKUNDIGE AFDEELING 28 Ingeschreven leerlingen. Leeraar: M. Landtsheere Hubert. 3" Leerjaar. - 1" Bijzonder Jaar: 1. Mylle Marcel, leper, Eeremetaal; 2. Beele Albert, leper; 3. Becquaert Roger, leper. Heeft een naprijs bekomen; Decorte Jozef, leper. 4' Leerjaar. - 2" Bijzonder Jaar: 1. Mouret Jozef, Houtem, Eeremetaal; 2. Ternier Willy, leper; 3. Wybaillie Je röme, Wervik; 4. Duprez Fernand, leper; 5. Maes Jozef, leper. 5" Leerjaar. - 3" Bijzonder Jaar: 1. Durnez Gérard, Zonnebeke, Eere metaal; 2. Baelen Robert, leper; 3. Ver straete Sylvère, leper. Hebben een naprijs bekomen; Hullak Jeno, Dikkebusch; Claeys Jozef, Vlamer tinge. 6* Leerjaar. - 4" Bijzonder Jaar: 1. Persyn Albert, Langemark, Eere metaal; 2. Verly Henri, Vlamertinge; 3. Vanbokstael Albert, Beselare; 4. Kno- ckaert Albert, Wulvergem. Hoogste Af deeling 1. Ingels Henri, leper, Eeremetaal; 2. Van Huffel Michel, leper; 2. Deruddere Lucien, leper. Prijs van Het Lootensfonds: 1. Ingels Henri, leper; 2. Persyn Al- bert, Langemark; 3. Durnez Gérard, Zon nebeke. HOUT- EN MARMER-SCHILDERKLAS 25 Ingeschreven leerlingen. Leeraar: M. Degroote Prosper. Eerste Leerjaar 1. Holvoet Jean, leper; 2. Quisthoudt Stanislas, leper. Tweede Leerjaar: 1. Vandenbussche Maurits, Brielen, Eeremetaal; 2. Janseghers Emiel, leper. Naprijs: Deroubaix Julien, Dikkebusch. Derde Leerjaar: 1. Doolaeghe Michel, Houtem, Eere metaal; 1. Vandewynckel Albert, Komen, Eeremetaal; 3. Wydooghe Gérard, leper; 4. Beirnaert Gaston, leper. Vierde Leerjaar: 1. Soetaert Albert, leper, Bijzondere Prijs, Verguld Eeremetaal; 2. Samoy Os car, leper; 3. De vos Albert, Langemark; 4. Norman Léon, Langemark. PRAKTISCHE LEERGANG VAN HOUT- EN STEENBEWERKERS 9 Ingeschreven leerlingen. Leeraar: M. Cornillie Camlel. MODELEERNG Eerste Af deeling: 1. Vincart Paul, leper, EeremetaaL 2. Leclercq Jean, leper. Tweede Afdeeling 2. Gadeyne Roger, leper. Derde Afdeeling: 1. Buseyne Daniel, leper. Eeremetaal. Hoogere Afdeeling: 1. Depikker Daniël, Groote Prijs, Ver guld Eeremetaal, leper. -ik SCHOOLJAAR 1939-1940 De Inschrijving van nieuwe leerlingen geschiedt in de lokalen der Nijverheids school, 8, O. L. Vrouwstraat, op Zondag I October, van 10 tot 12 uur. Aanvang der lessen Maandag 2 Octo ber 1939. IBIUHUIIUIH1U1IIIHIII POPERINGE, van 4 tot 11 Augustus 1939. Grboorten. Lermyte Marcel, z. v, Maurice en Verhaeghe Allee, Nieuwe Mil. Kerkhofstraat. Struye Rosa, d. v. Fir- min en Verbrugge Augusta, Ouderdom- steenweg. Frutsaert Norbert, z. v. Jo seph en Benoot Aline, Veurnestraat. Desmyter Henriette, d. v. Georges en Le- lieur Madeleine, Boudeweelstraat. De- schodt Nelly, d. v. Maurice en Slosse Mar guerite, Boomgaardstraat. Dehouck Christiane, d. v. Michel en Devos Elza, Abeelesteenweg. Beugnies Cecile, d. v. Albert en Gouwy Beatrix, Paardenmarkt. Orbie Lena, d. v. Gaston en Deplacie Laura, Ouderdomsteenweg. Rycke-, waert Petrus, z. v. Maurice en Titeca Ol- ga, Bellestraat. Debergh Monique, d. v. Remi en Wa- ckenier Maria, Loo. Sweertvaegher Willy, z. v. Joseph en Brigou Julia, Be- veren-aan-IJzer. Garmyn Michel, z. v. Marcel en Van Dierendonck Elza, St Witz (Fr.). Page Godelieve, d. v. Gerard en Vandenbulcke Alina, Leisele. Parmen- tier Joris, z. v. Georges en Vermeulen Bertha, Voormezele. Overlijden^. D'heere Alóïs, 76 j., wed. van Dauchy Silvie, Reningelst. Hae- zebrouck Albert, 22 j., ongehuwd, Watou. Hosdey Alois, 82 j., cchtg. v. Vanhove Maria, Boudeweelstraat. Huwelijken. Vaninghelandt André, haarkapper v. Krombeke, en Pareyn Yvonne, haarkapster v. Pop. Acke Ge rard, onderwijzer v. Elverdinge, en Cap- poen Simonne, onderwijzeres v. Pop. Cailliau André, landbouwer v. Boezinge, en Lazoore Laura, z. b., v. Poperinge. Beloften. Louf Juliaan, soldaat, v. Vlamertinge, en Vermeersch Yvonne, z. b., v. Pop. Herreman Medard, spoor wegbediende, en Myle Blanche, z. b., b. v. Pop. Orbie Albert, ijzerwegbediende, en Merlevede Agnès, z. b., b. v. Pop. Goudenhooft Valère, tabakbewerker, en Degrendele Louise, z. b., b. v.. Poperinge. IF.PER, van 3 tot 10 Augustus 1939. Geboorten. Duprez Leliane, Eigen Heerdstraat 23. Demuynck Mireille, M. Haiglaan 34. Labit Rita, Dikke- buschsteenweg 91. Bouckaert Frans, Oude Bellewaerdestraat 3. Lavens Agnès, Recollettenpoort (v. Komen). Dereyne Lucien, Recollettenpoort (van Langemark). Herreman Marcel, Re collettenpoort (v. Moorslede). Lauwers Jacques, Recollettenpoort (Tempelstraat 9). Cal is Godelieve, Recollettenpoort (v. Zonnebeke). Overlijdens. Pinteion Felix, 85 j., handelaar, wed. van Simoen Louisa, D'Hondstraat 50. Temperville Eudoxie, 66 j., wed. v. Houvenaghel Hippolyte (van Izenberge). Huwelijken. Dunn Priestly, hovenier, en Sergier Josephine, z. b., b. v. leper. Cherchye Henri, schilder, en Braem Louisa, z. b., b. v. leper. KORTEMARK, v. 3 tot 10 Augustus 1939. Overlijden. Mergaert Charles-Louis, 60 j., echtg. v. Desimpel Maria. Huwelijk. Ghesquière Adhémar, ge meente-onderwijzer, en Vanparys Maria, z. b., b. v. Kortemark. VLAMERTINGE, maand Juli 1939. Geboorten. Deplacie Paula, d. v. Cyriel en Martha Haelewyn. Logie Werner, z. v. Hector en Augusta Gryson. Bondue Gerarda, d. v. Charles en Ber tha Notredame. Moerman Solange, d. v. Henri en Julienne Braem. Overlijdens. Deprince Cyriel, 64 j., landwerker, echtg. v. Loncke Emerence. Baert Jules, 76 j., gepenslonneerde, wed. v. Emma Litière, echtg. v. Emilie Verfaillie. Huwelijken. Maselis Michel, land- werker v. leper, en Hauspie Buzanne, werkster. Hollebeke Cyriel, schrijn werker, en Hoflack Maria, dienstmeid. De nieuwe serie van 0 zegels Orval kan men nog bekomen tot 15 September bij de Editions de l'Action Catholique des Hommes80 Twee Kerkenstraat, Brus sel, aan 30 fr. per serie, geoblitereerd of niet aan 120 fr. per groep van 4 en aan 28 fr. per 12 series of meer. Postch. 704.252. De trekking is lager van 20.000 met de serie Grval 1928 die 213 fr. coteerd. 18 AUG. Te 11 u., voor den H. Claeys, hoofdingr-best. van Bruggen en Wegen, Vrijdagmarkt, 12, Brugge, vernieuwing dei- platdaken in asfalt en bijkomende wer ken in de Rijksmiddelbare school, te IEPER. Bestek z. n. (Nederl. tekst). Plan, prijs 6 fr. TOT 15 OKTOBER instede van 15 September. Aan het stadsbestuur van IEPER. indienen der ontwerpen voor den wedstrijd ter oprichting van een ge- denkteeken, tot aandenken van H. Alfons Van den Peereboom, oud-burgemeester, in den hof tusschen de Halle en de Sint- Maarte:- skathcdraal. 1* prijs: 1.500 fr.; 2" prijs: 7u0 fr. Niet te overschrijden bestek tot uitvoering: 60.000 fr. Uitslag van Aanbestedingen 4 AUG. Te 11 u., voor den H. Ver- schoore, Hoofdingr.-best van Bruggen en Wegen, Langestraat, 69, Oostende, ver- sterkingswerkeu van gedeelten glooiing van het kanaal van Plasschendale naar NIEUWPOORT. VERHEYE R., Diksmuide, 303.730,79 fr.; Soetaert J„ Oostende, 404.602,48; Casteleyn A., Gistel, 414.827,87; Her.dryckx P., Veur- ne, 512.301.36; Lanoye A., Oostende, 582.315 fr. 85; Gpsteleyn-Verdonck H., Gistel, fr. 584.387,45! Walraeve H„ Gent, 598.519,49; De Groote A. en Cattrysse M., Oostende, 667.318,78; Depret Gebr., Gent, 680.047,26; De Graeve D. en Thonet J., Vottem-Luik, 681.564,70; Mylle J., Oostende. 721.240,34; M. en J. Braet, Nieuwpoort, 741.426,66 fr.; Guislai.i P., Antwerpen, 797.312,55 fr. lUBi. i3BRBBIlIIIBIliailBBSail VAN VRIJDAG 11 AUGUSTUS 1939 100 Fransche Franken 77,9775 frank. 1 Pond Sterling 137,7875 frank. 1 Dollar 29,4350 frank. 1 Gulden 15,77 frank. Y^oonhuis, dienstig voor winkel, Potte- straat 7, Poperinge. Inl. bij G. Salomé, Pottestraat 7bis, Poperingo. Jjjerbcrg, Au Due de Brabantleper- straat, Poperinge. Inl. Boeschcpestraat 2, Poperinge. voor 1 of 2 personen. Pacht 70 fr. per maand. Zichtbaar op Maan-, Dins-, Woens en Donderdagen, van 3 tot 6 uur. Inl. bij Irma Gombeir, St-Michielstraat 21, Poperinge. pjandelshuis met werkwinkel, gelegen Boeziugestraat 3, leper. Inl. bij Cam. Ganthois, Maarschalk Fochlaan 7, leper. Qerievig Woonhuis, bij dc Statie te Po peringe. Voorzien van water en elek triciteit. Bevragen bij Tytgat Cyr., Watou. gehoon modern Burgershuis, alle comfort, badkamer en hof midden stad. 20, De Haernestr., leper. Inl. zelfde straat en Nr. EEREIJK EN NET GEZIN VRAAGT TE HUREN TE POPERINGE GEMEUBELD HUIS of Gemeubeld Appartement. Zoo noodig tot wederdienst bereid. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. Hebben hun schooljaar geëindigd en hun Diploma voor snijden en Bekwaam- hcidscertifikaat voor naaien met groote onderscheiding bekomen: Mcjuffers: GANNE MARTE-LOUISE. 29 Oude Vestingsstraat, Veurue. WAI.LAERT YVONNE, 15 Pcnnestraat, leper, DUTI-IOY ANNA, 3 Wcrvikstraat, Geluwe. Onze beste gelukwenschen. SCHOOL voor VERPLEEGSTER* «MARIA MIDDELARES» bestuurd door de Dames van St.NiH— VOORSTRAAT 47-51 KORTR1JK. Aanvragen moeten gedaan worden vééf 1 September. VOGELLIEFHEBBERS Wij leveren U als rcklaam: Stofvrij Maroczaad, 1,70 fr. het kilo. Stofvrij Rond Zaad, aan 1 fr. het kilo. Profiteert ervan, doet.uw voorraad op: BIJ C. UZEEL-VERSTRAETE In den Volkswinkel Casselstraat 60 - POPERINGE. GROOTE VERKOOP - EINDE SEIZOEN - voor mannen, vrouwen en kinderen, vanaf 10 - 25 - 30 - 35 en 50 frank. Bij C. LAMOOT-DUMOULIN Diksmuidestraat 40 - IEPER. VRI JE INGANG. - Wat ge niet aan de uitstalling ziet vraagt het binnen. ALICE VAN HOLLEBEKE, 52, leper. straat, Poperinge, tel. 237, maakt hierbij Ibekend dat zij alle HOEDEN aanvaardt om te HERSTELLEN, zoo schoon alt nieuw, en spoedige bediening. Daar vindt gij ook een schoone keus van de laatste nieuwe Mcdelhoeden, alsook eta mooie keus Rouwhoeden. MET 15 AUGUSTUS SPECIALE AUTOBUSDIENST NAAR DE PANNE Vertrek te Poperinge te 10 J4 uur. Laat ste vertrek uit De Panne te 20 uur. Gewone diensten blijven. De Uitbater: Em. Decrock. IN DE GROOTE KEUS bij Ach. Verpoot-Dewancker, Vlamingstraat 7 - Poperinge, Kruidenierswaren en Gist. Bonnetterie, Mercerieën, Sayetten, Gebreid Goed, La kens, Fluwijnen, Sargiën en Reddegoed, alle Keukcngerief, Glas en Gleis. Alle soorten van Koorden, Graan- ea Meelbakken. Hoppezakken, Sulferstokkcn, Nicotine, Nosperit en Wacher. Beste kwaliteit van BACHEN, op maat gemaakt. HUWELIJK JONGE DOCPITER, katholiek, bur- gersfamilie, ontwikkeld, gemiddeld vermo gen, 29 jaar, verlangt te huwen met jon geling of weduwnaar zelfden leeftijd, ka tholiek, liefst vaste betrekking, onbespro ken gedrag, liefst West-Vlaming. Brieven zenden onder letters J.I.L., ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Geheimhouding verzekerd. GEMEENTE GELUVELD Openstaande betrekking van onderwij zer aan de Gemecntehjke JougenschooL Wettelijke jaarwedde. Aanvragen te richten aan het collega van Burgemeester en Schepenen voer 24 Augustus. TE KOOP Toog en Kapblok, Automatiek# Weegschaal, groote Bascule, Vleesch- molen en allerhande kleine voorwerpe», in zeer goeden staat en aan genadigea prijs. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. ^ccordeon, schoone okkasie, 21 tonen, 11 bassen, in goeden staat; 200 fr. Koei- straat 10, Poperinge. Qoede okkasie Coffre-Fort, in nieuwe# staat, wegende 750 kgr. leperstraat 41, Poperinge. Qroote hoeveelheid Biertonnen, zoo goed als nieuw, alsook andere Brouwerij- benoodigheden, bij de W' D'Hulstcr J.-B, Jonkershovestraat 7, Houthulst. geenhouwerstoog en Automatische Weeg schaal, en S taant jas voor Modiste. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. gchoone Toog, dienstig voor winkel, Uit stalraam, Weegschaal met gewichten, Herbergkasje, ronduit in gias om op toog te plaatsen, schoone ReUkens, al in goe den staat en aan genadige prijs. Hoeveel- beid Kruidenierswaren aan factuurprijs. Bij Versaevel Alfons, Guido Gezellcstr. 10, 'Vlamertinge. om ïniicntiag eei zugel van 0,75 fr. dient gevoegd voel het antwoord. Andera wordt gee» antwoord gegeven. GEVRAAGD £Joede Meid, eerlijk, net, burgerskeuken kennend, in huisgezin van 3 personen, an villa rond Brussel. Schrijven ot zich aanbiedenNicuwlandstraat 47, bij de Zuidstatic, Brussel. Qoede Leerjongen, bij Remi Wittezaele, Meesterkleermaker, Aartrijke. J^eftige Bakkersgast, 15 jaar, reeds op stiel geweest, bij Remi Pollefeyt, Ke- zelberg 61, Moorsele. JJeftige Leerjongen, reeds op stiel ge weest zijnde. Ter Brood- en Pastei bakkerij, Groote Markt 22, leper. Qoede Strijksters, in wasscherij en blee- kerij. Adres vragenBoterstraat 5S, leper. jyjeid, voor alle werk en om iu café te bestellen. Ieperstraat 41, Poperinge. Qoede Meid, voor alle werk. Bij De Cadt- Pylyser, Albert I laan, 83, Nieuwpoort- Baden. Reisje, om spoedig den stiel aan te lec- rcu, bij coiffeusc. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. VRAAGT PLAATS Jongman, kan alle werk en goed melken, bij landbouwer. Adres, ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. J^Jeisje, 19 jaar, voor alle werk. Vlaamsch en Fransch sprekend, liefst te Pope ringe of omliggende. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. TE HUUR gurgershuis, dienstig voor rentenier of bediende, gelegen Veurnestraat 86, Po peringe. Inlichtingen bij Germain DevoJ, brouwer, Veurnestraat, 47, Poperinge. JJerberg «De Fazant», Pottestraat, Po peringe. Zich wenden ter Brouwerij <D{ Kroon», A. Masschelein-Verstraete, Pop, LI"'»» gelegen in de Priesterstraat te Po peringe. Dienstig voor allen handel met koer, :>of en inrijpoort al de Hond straat. Inl. Bruggestraat, 82, Poperinge. JJerberg Het Brouwershofgestaan ei gelegen te St Juliaan-bij-Ieper, dorp Inlicht, bij Notaris Reynaert, Staden. gehoon, gerievig en goed bekend Hotel zijnde het «Hotel Dclobel», gelegenJ* Kcmmel, Dorpplaats. Adres ter drukkerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. Dentenierihuis, schoon en welgelegen, "W* hof, langs den Ieperstcenweg. Vrij 1 Oogst. Inl. Ieperstraat 39, Poperinge- Zie vervolg hlerneveufc

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 4