MATRASSENFABRIEK Groots specialiteit MATRASSEN NOTARIEËLE VERKOOPINGEN EM. DOBBELS voor COLLEGE'S en PENSIONATEN Uit ter hand te koop 4 HA. 95 A. 40 CA. BOSCH 4 BURGERSHUIZEN EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN PERCEEL ZAAILAND EEN WOONHUIS HUISMEUBELEN, HUISRAAD EN KEUKENGERIEF IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN: DE NOORD-OOST-WOONST EENER TWEEWOONST GOEDE HOFSTEDE HA. 29- 42-99 CA. EN MAAIGRAS BESTE ZAAILANDEN, WEIDEN, BOSCH EN HUIS EEN WERKMANSWOONST WOONHUIS BOUWGROND TUIN EEN SCHOON WOONHUIS EEN SCHOON WOONHUIS TWEE WOONHUIZEN EEN WOONHUIS EENE WEIDE ALLERBESTE VETTEWEIDE PERCEEL ZAAILAND PERCEEL ZAAILAND PERCEEL ZAAILAND PERCEEL ZAAILAND BESTE WEIDE NAAKTEN EIGENDOM EEN PERCEEL MAAIGRAS PERCEEL MAAIGRAS PERCEEL MAAIGRAS PERCEEL ZAAILAND PERCEEL ZAAILAND PARTIJ MAAIGRAS VETTE WEIDE, ZAAILAND EN HOOILANDEN HEERENHUIS HANDELSHUIS 2 SCHOONE WOONHUIZEN HOFSTEDE EEN HOFSTEDEKE EEN PERCEEL HOOILAND WOONHUIS MAGAZIJN, SCHUUR EN STALLINGEN, HOFSTEDEKE ALAAM, RENTENIERSHUIS HOFSTEDE SCHOON PACHTHOF KUHLMAPHOS 38% £*7™; LEGKIEKENS MESTKIEKEN DE VOETBAL- PR0N0STIEK-INRICHTING «THE BELGIAN GAZETTE» T ROOS KRUIS Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. OP MAANDAG 14 AUGUSTUS 1939 te 3 uur namiddag, ter herberg «De Kantien», bij Juffr. ©euickere St-Janskruisstr., te Poperinge, Bij dadelijke uitwinning OVERSLAG VAN EEN WOONHUIS tnet afhankelijkheden en cer.e are be bouwden grond en erf te Boezinge, Dorpplaats, ter westzijde van den provincialen steen weg van leper naar Diksmuide er ge- teekend Nr 43. Slechts ingesteld 13.000 fr. Bewoond door den eigenaar M. André Char iet. ««EigEEsaraaEnBüraFxiiiflKSRaBM» Studie van den Notaris LAHAYE te POPERINGE. WOENSDAG 30 OOGST 1939 om 3 uur 's namiddags, ter herberg Au Casinobij M. Gustaf Silvert, Groote Markt, te Poperinge, VERKOOPING VAN Gemeente Westvleteren (St-Sixtushoek) rijk bep'.int met: EIKEN, POPULIEREN, BEUKEN, PLANTSOENEN en TAILLIE. Verdeeld in dc 3 volgende koopen: 1. 1 Ha. 68 a. 50 ca. palende aan M. Emiel Cauh'er, MM. Lahaye, koop 2 en SI. Charles de Hemptinne Surmont de Volsbergbe. Boomprijs18.230 fr. 2. 1 Ha. 68 a. 50 ca., palende aan koop 1. MM. Lahaye, de Dollebeke en jl. Charles de Hemptinne Surmont de Voisbcrghe. Boomprijs.22.250 frank, o. 1 Ha. 58 a. 40 ca., palende aan de Dollebeke, M. Aniedée Behagel, M. Aug. Vanclslande-Decoene cn M. Joseph de Hemptinne Surmont de Volsberghe. Boomprijs14.500 frank. Plakbrieven met grondplan tc verkrij gen op het kantoor van den Notaris La- have te Poperinge, Groote Markt 10. igEEBEBSaUHBBBBBBBBBaaSBBBB Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. MAANDAG 28 OOGST 1939 om 2 ure namiddag, ter cstaminet «De Fabriek», te Pope ringhe, Groote Markt. OPENB AR 'COOPING Wesio'jfer, t naar Belle WOONHUIS mot nieuwgestichte BAKOVEN en 5 a. 25 ca. grond en tuin. Laatst bewoond door Mevr. Wed. H Ingclaere-Mahieti. Handslag met de geldtelling. Kantoren van de Notarissen PIETERS te RENINGE en VAN EECKE te POPERINGE. OP DINSDAG 29 AUGUSTUS 1339 te 2 y2 uur namiddag, te leper, in het Vredegerecht, Gerechts hof. Groote Markt, ten overstaan van den H. Vrederechter van het 2' kanton leper, OPEWl.Y™'' BK HOPING EEN WOONHUIS met afhankelijkheden, hun grond en nte- degaand'en hof, samen groot bij titel 2 aren 24 centiaren 44 vierkante decimeters, te Boezinge, Dorpplaats, ter oostzijde van den provincialen steen weg van leper naar Diksmuide. Laatst bewoond door Vr. Wed. Florent Cailliau-Van Eecke, thans onbewoond. Handslag met de geldtelling. Alle dagen zichtbaar. Sleutel berust ter herberg «Het Hoekje», omtrent rechtover het te verkoopen huis. F.igendomstitelen berusten bij den No taris Van Eecke. HEBBED* v*»ü!ia!33BaaaS£HaaBSB S'.udie van den Notaris JOS. DUPONT te GHELUWE. OVERSLAG: Donderdag 17 Augusti '39 ter herberg c De Bascule te Gheluwe, Yperstraat, om 4 y2 u. namiddag, van GEMEENTE GHELUWE (langs de Groenestraat) EEN SCHOON EN GOED HOFSTEDEKE be.taaude uit woonhuis, stallingen en an dere bijgebouwen, beste landen, groot 2 hectaren 81 aren 60 centiaren. Verdeeld in vier koopen. Bewoond en gebruikt door de nrede- verkoopers d'echtgenooten Henri Debac- kcre-Potteau, mits 2.500 fr. 's jaars zon der geschreven pacht. Ingesteld 141.300 fr. l^tBSBBBEHSBHBSBBaSBEBBBlSaEB Kantoren van de Notarissen DE COCK te IEPER c„ VAN EECKE te POPERINGE. Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te YPER Kantoor van den Notaris HENRI VAN CALLIE te Brugge, Moerjtr. 54. OVERSLAG OP 17 OOCST 1939. om 2 ure namiddag, ten gasthove Au Trois Savoyards bij M. P. Souvage, Neermarkt 7, te Yper, van TE YPER. KOOP 1. Z. E. H. Deken De Brou werstraat. Nr 1 (boek der Kloosterpoort), een WOONHUIS met 80 vkm. grond. Rewoond door Mevr. Wed. F.. E. J. Allen mits 185 fr. te maande boven de lasten. Ingesteld 30.009 fr. KOOP 3. Eigen Hcerdstraat, Nr 18. een WOONHUIS met 70 vkm. grond. Bewoond door M. Arthur Huyghe mits 170 fr. te maande boven de lasten. Ingesteld 28.509 fr. KOOP 3. Eigen Heerdstraat. Nr 16, een WOONHUIS met 95 vkm. erf. Bewoond door M. Robert Watcrbley mits 170 fr. te maande boven de lasten. Ingesteld 31.000 fr. KOOP 4. Eigen Heerdstraat, Nr 20, een WOONHUIS met 80 vkm. grond. Bewoond door M. Robert Vandekerk- hove mits 170 fr. te maande boven de lasten. Ingesteld 29.500 fr. Te bezichtigen den Dinsdag en Donder dag van iedere week van 14 tot 16 ure. Kantoor van den Notaris THERRY te Nieuwkerke. INSTEL: Dinsdag 22 Augusti 1939 ten 3 u. namiddag, ter herberg «De Trontpe», bij Nestor Dondeyne, te Nieuw kerke, van met 3 aren 30 centiaren grond en hof, te Nieuwkerke, stw. v. Wulverghem. Laatstmaal bewoond door Vrouw Wed. Henri """armentier-Dcbacq. Onmiddellijken handslag. y2 Instelpremie. ■BB Kantoor van den Notaris THERRY te Nieuwkerke. INSTEL: Woensdag 23 Augusti 1939 ten 3 u. namiddag, ter herberg Café des Allies bij Augus- tin Covemaeker-Trioen, te Nieuwkerke, van met 1 are 80 centiaren grond en hof, te Nieuwkerke, Bellestraat. Laatstmaal bewoond door Henri Car- pentier-Comynonmiddellijken handslag. y2 Instelpremie. IEBBBBB*31iB5NSBaRIIBHaBBBBa0 Kantoor van den Notaris THERRY te Nieuwkerke. INSTEL: Donderdag 24 Augusti 1939 ten 3 u. namiddag, ter herberg «Au Bon Fumeur», bij Wed. Victor Gille, te Nieuwkerke, van de vol gende goederen 1. - Gemeente Nieuwkerke (langs den keiweg «Zuidlindestraat en afhankelijkheden met 64 aren 80 ca. grond en zaailand. Gebruikt zonder pacht door Louis Rou- zé-Degraeve. 2. - Gemeente Ploegsteert (wijk Calais groot 27 aren 50 centiaren. Ongebruikt. y2 Instelpremie. Voor de zitdagen van den Overslag men zie de plakbrieven. Studie van den Notaris F. DELAHAYE te WOUMEN. OVERSLAG: Maandag 21 Oogst 1939 om 2 uur 's namiddags, te Merckem, ter herberg c Sidronius Hos- schius van Gemeente Merckem (Dorpplaats) alsmede 7 aren 10 centiaren erve. Gebruikt door den Heer Dr Thibaut tot 1 October komende. Ingesteld 45.975 fr. taBaaaaaaaaaasaaiaaaaaBBaaaaa Studie van den Notaris F. DELAHAYE te WOUMEN. OP DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1939 te 2 y2 uur namiddag, te Brielen-Dorpplaats, ten sterfhuize van den Heer August Par- ret, rechtover de kerk, OPENBARE VERKOOPING van waaronder drie bedden, drie matrassen, bnffet, butagasstoof, drie andere' stoven, spiegel, commoden, tafels, stoelen en ver dere voorwerpen. Met gereed geld. Studie van Deurwaarder CYR. GEQUIERE te Diksmuide. OPENBARE VERKOOPING BIJ RECHTSMACHT OP MAANDAG 14 OOGST 1939 om 2 ure namiddag, zal Deurwaarder CYR. GEQUIERE, ver blijvende te Diksmuide, ten huize en ten noye van Aioïs Callewaert te Merkem, wijk Mclane, overgaan tot de openbare verknoping van volgende 1. Circa 3 ha. 26 a. 60 ca. VRUCH TEN TE VELDE, namelijk rogge, haver, aardappelen, bceten, wassende te Merkem, Wijk Mclane. 2. BEESTIALEN: een roode vaars vier tanden, een rood geplekt jaarling, een zwijnezeuge. 3. EEN VUMME HOOI, ongeveer SOil kgr„ en EEN VUMME HOUT. 4 Allerhande KRUIDENIERSWA REN en WINKELGERIEF. Koinptante betaling, zonder kosten. INSTEL: Maandag 14 Oogst 1939 OVERSLAG: Maandag 28 Oogst 1539 telkens om 2 uur 's namiddags, te Zarren-Terrest, ter herberg bewoond door M. Gaston Vandamme, van: Gemeente Zarren-Terrest alsmede 7 aren 69 centiaren zaailand. Onmiddellijke aanslag. Vroeger gebruikt door Henri Phlypo. Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU. TOESLAC: WOENSDAG 23 AUGUSTUS 3939 im 3 uur ZEER STIPT, In het «Huis der Notarissen», te Brtttrge, Spanjaardstraat, van: TE MOERE, STEENWEG OP LEKE, WIJK NIEUWLAND. In 20 koopen. Samen afzonderlijk ingesteld 642.000 fr. Gebruikt door de Kinders Svs en deels door Odile Deflou. Vrij van gebruik met 1 October aanstaande. Plakbrief met plan te bekomen op aanvraag. iBaaBaaaaaMaaEBaaaaaeBacasaaBaBBaaaaaBBBiniaaiiBapw Studiën van de Notarissen DECOCK te Nieuwkerke en THEVELIN te Meessen. OPENBARE VERKOOPING VAN TE LOCRE, KEMMEL EN RENINGHELST, samen groot 17 ha. 54 a. 25 ca. Verdeeld in 24 koopen. MAANDAG 21 AUGUSTI 1939 om 4 uur namiddag, te Watou (St-Jan-ter-Biezcn. Dorpplaats), ter herberg gehouden door Mevrouw We duwe Gerard Demaeght, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting, van GEMEENTE WATOU (Sint-Jan-ter-Biezen, Dorpplaats) EENIGE KOOP: en afhangen, alsmede 1 a52 ca. van be bouwden grond cn hof, bekend ten ka daster sektie C, zuid-oosthoek van Nr 386a, palende oost de Kapellestraat. Eigendom van M. René Teite te Yper, voordien sterfhuis van M. Richard Rucke» busch. Onmiddellijk vrij van gebruik. iBBBBflBBBSBBBBflflBftBBBBBSBBBB Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU. GEMEENTE LOCRE, KOOPEN 1 TOT 6. ZAAILAND, WEIDE en MEERSCH, lang» Hagelstraatje, samen groot 5 ha. 26 a. 10 ca. Gebruikt door Joseph Lemahieu-Delva. KOOP 7. ZAAILAND, langs Smyterstraat, groot 57 a. 40 ca. Gebruikt door Jerome Traisnel. GEMEENTE KEMMEL. KOOP 8. BOSCH, op den Berg, groot 1 La. 71 a. 90 ca. In regie. GEMEENTE RENINGHELST. KOOP 9. 2/3 Onverdeeld in 1 ha. 14 a. 60 ca. ZAAILAND, dicht bij steenweg op I.ocre. Gebruikt door Jerome Baes-Bervoet. GEMEENTEN LOCRE EN KEMMEL, lang» Hagelstraatje. KOOPEN 10, 12 EN 16. HUIS met 68 a. 15 ca. grond en land. Gebruikt door Désiré Gruson-Labbé. KOOP 11. WEIDE, groot 1 ha. 61 a. 65 ca. Gebruikt door Henri Soenen. KOOPEN 13, 14, 15, 18 EN 19. ZAAILANDEN en WEIDE, samen groot 3 ha. 69 a. 20 ca. Gebruikt door Jos. Lemahieu-Delva. KOOP 17. ZAAILAND, groot 36 a. 70'ca. Gebruikt door Elie Delfly. KOOP 20. ZAAILAND, langs Locrebergstraat, groot 1 ha. 35 a. 20 ca. Gebruikt door Petrus Sohier-Baecke. KOOP 24. WEIDE, groot 29 a. 60 ca. Gebruikt door Camille Sohier-Provoost. GEMEENTE RENINGHELST, langs groote baan' Locre-Clytte. KOOP 21. CYNSGROND, groot 6 aren. In cynspacht ge houden tot 1 October 1960 door Achille Lamerand-Deruttere. KOOPEN 22 EN 23. ZAAILAND, groot 77 a. 75 ca. Ge bruikt door Achille Lamerand. ZITDAG: DINSDAG 22 AUGUSTUS 1939 om 2 y2 uur namiddag, in de herberg «A l'Hótel de Ville te Meessen, ten overstaan van den Heer Vrederechter. Zie plakbrieven met plan, of zich wenden ter studiën van voor noemde Notarissen. Studie van den Notaris THELVELIN te MEESSEN. OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE WYTSCHAETE Kemmelstraat (dicht bij de plaats) KOOP EEN: Een zeer schoon en gerievig dienstig voor allen handel en ook voor renteniershuis, met stage en inrijpoort, gas en electriciteit, groot 5 aren. KOOP TWEE: met eene breedte van 7 m., groot 84 m2. KOOP DRIE: achter den bouwgrond, groot 480 m2. Vrij met de geldtelling: te bezoeken Dinsdag en Donderdag. Instelpremie 0,50 ZITDAGEN INSTEL: Maandag 14 Augustus 1939 in de herberg «St-Hubert», te Wytschaete, OVERSLAG: Maandag 28 Augustus 1939 in de herberg Café de Commerce te Wytschaete, telkens om 2 u. nam. (BBBBBBBBBBBBBBBBBB! Studie van den Notaris THEVELIN te MEESSEN. OPENBARE VERKOOPING gesteld in twee zitdagen op WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1939 voor den instel WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1939 voor den overslag telkens om 2 uur namiddag, in de herberg Café de Commercebij Vr. Wed. Aug. Desmyter te Wytschaete. Gemeente Wytschaete gelegen Yperstraat. met afhankelijkheden en 3 a. 40 ca. grond en hof, gekadastreerd sectie A, Nr 542/K/5. Gebruikt zonder recht van pacht door de Wed. Gerard Lefevre. Eigendom der Familie Edouard Lefevre- Hoflack. Instelpremie 0,50 1BBSBBBBBB9BBBBBBBBBBSBBBBBB Studie van den Notaris THEVELIN te MEESSEN. MAANDAG 21 AUGUSTUS 1939 om 3 uur namiddag, te Watou (St-Jan-ter-Biezen. Dorpplaats), ter herberg gehouden door M. E. Verhitte, OVERSLAG VAN GEMEENTE WATOU (St-Jan-t.-Biezcn, midden de Dorpplaats), EENIGE KOOP: Een .choon RENTENIERSHUIS dienstig voor alle bedrijf, voorheen herberg en beenhouwerij, met inrijpoort an afhangen, alsmede volgens kadaster sektie C, Nrs 387v en 389b, 16 a. 90 ca. en volgens titels 15 a. 59 ca. van bebouw den grond, erf, BOUWGROND en hof. Thans onbewoond en onmiddellijk vrij van gebruik. Prijzie voor electrieke leiding en fruit- bootnen500 frank. Slechts ingesteld 37.090 fu OPENBARE VERKOOPING van met ruime afhankelijkheden (klein hof stedeke), gelegen TE WYTSCHAETE, langs den steenweg naar Kemmcl, geka dastreerd sectie A, Nrs 214c en 214d, 'groot Dnder bebouwden grond en zaailand 51 aren 40 centiaren. Vrij van gebruik met 1 October. Eigendom der Familie Louis-O'hoine- Duflo. Instelpremie: 0,50%. ZITDAGEN INSTEL: Donderdag 24 Augustus 1939 in de herberg De Tramstatic te Wytschaete, OVERSLAG: Donderdag 7 September '39 in de herberg A Ma Campagne te W3'tschacte, telkens om 2 uur namiddag. Kantoor van den Notaris DE TAVERNIER te Langemark. MAANDAG 14 OOGST 1939 om 3 ure stipt namiddag, te Langemark, Veldhoek, in de herberg «Nieuwe Leute», bij M. Jules Boudry, OPENBARE VERKOOPING in eenen zitdag, van: Gemeente Langemark, Veldhoek. KOOPEN 1, 2 en 4: met 16 a. 74 ca. land, gebruikt door MM. Albert Vandendriessche en Wed. Ver- stracte, mits samen 900 fr. 's jaars. KOOP 3: met 14 a. 26 ca. land, gebruikt door M. Cyrille Rambour, mits 600 fr. per jaar. KOOP 5: van 23 aren, gebruikt door MM. Verhae- ghe en Deineersseinan, mits 100 fr. 's jaars. Alle samenvoegingen van koopen zullen toegestaan zijn. Studie van den Notaris BAERT te DIKSMUIDE. INSTEL: Maandag 21 Augustus 1939 OVERSLAG: Maandag 4 September 1939 telkens om 2 ure namiddag, in 't gasthof «De Vrede», Groote Markt te Diksmuide, van Gemeente Stuyvekenskerke. KOOP 1. groot 2 hectaren 7 aren 10 centiaren, ka daster sectie B, Nr 274, Tervaetebrug. Gebruikt door Ernest Viaene, zonder geschreven pacht. KOOP 2. groot 1 hectare 40 aren 60 centiaren, ka daster sectie B, Nr 55, palende noord den IJzervaart. KOOP 3. nevens voorgaande, groot 39 a. 70 ca. KOOP 4. nevens voorgaande,, groot 51 a. 60 ca. KOOP 5. nevens voorgaande, groot 40 aren. Koopen 2, 3, 4 en 5 gebruikt zonder geschreven pacht door Henri Verstraete en Louis Delooze, mits elk 1200 frank 's jaars boven de lasten. KOOP 6. nevens voorgaande, groot 5 hectaren 79 aren 20 centiaren. - Verdeeld in 2 koopen. Gebruikt zonder geschreven pacht door Ernest Viaene. Recht van samenvoeging. Vu Instelpremie. (BBBBBBSSKHBSSaaeseicaaBBBBBB Studiën van de Notarissen A. TYBERGHE1N te Gilles-Brussel, E. REYNAERT te Staden en V. PIETERS te Reninge. Bruggestraat 3 C™Xr POPERINGE T«i. 24a mmmummiwtËMmMmmiKMMBMemMmmMMwmmfflam Om uit gemeenzaamheid te scheiden. Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te YPER INSTEL MET PREMIE OP MAANDAG 21 OOGST 1939 te 3 ure zeer stipt namiddag (zomeruur), te Elverdinghe, op de Plaats, ter herberg De Commercebij C. Barroo, van den 1. EEN WOONHUIS te ELVER DINGHE, Dorpplaats, groot 87 m2. 2. EEN PERCEEL HOF, als voren, inhoudende 5 aren 77 centiaren. De vruclitgebruikster is geboren den 13 Augusti 1856. OVERSLAG: Maandag 4 September "39. IBBBBBBBB Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te YPER. LANDBOUWERS! HOPPEKWEEKERS Wih ge uw gemak zoeken? Wilt ge veel kosten sparen? Wilt ge een zekeren prijs hebben voor uw hop? Wilt ge geen gevaar loopen van onvoor ziene gevallen, binst of na het drogen, waarvan U het slachtoffer zoudt kunnen worden Verkoopt dan UW Hop ongedroogd groen van het land weg. Door het vergrooten mijner drogerij ffen ik nog kooper van enkele partijtjes. Cam. COVEMAEKER-VAN EECKE Iepersteenweg, Poperinge. OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1939 te 3 ure zeer stipt namiddag (zomeruur), in het Gasthof «Het Zweerd bij de Ge broeders Dolfen, Groote Markt Koning Albert te Yper, van GEMEENTE RENINGHE (in den Westhoek) KOOP EEN: groot 70 a. 10 ca., gelegen langs de JBoe- singhegracht Gebruikt door M. Firmin Delva. KOOP TWEE: groot 93 a. 10 ca., gelegen bij de Rysdreef. Gebruikt doorM. Emile Hauspie. KOOP DRIE: groot 81 a. 60 ca., gelegen als voren. Gebruikt door M. Camille Leuridan. KOOP VIER: groot 69 a. 30 ca., gelegen als voren. Gebruikt door M. Theophiel Deturck. KOOP VIJF: groot 81 a. 70 ca., gelegen dicht den steen weg naar Zuidschote. Gebruikt door de Wed. Leon Vanlnuwe. GEMEENTE NOORDSCHOTE KOOP ZES: groot 96 a. 60 ca., gelegen te Noordscbote, langs de Brouckstraat. Gebruikt door Auguste De Busschcre. OPENBARE VERKOOPING van te Pollinchove, Merckem, Noordschote en Reninge. De Notaris Victor PIETERS te Renin ge verblijvende zal met tusschenkomst van zijne ambtgenooten Meesters André TY- BERGHEIN, Notaris te Gillcs-bij-Brussel en Edgard REYNAERT, Notaris te Sta den, overgaan op de hierna bepaalde zit dagen tot de openbare verkooping der volgende onroerende goederen: GEMEENTE POLLINCHOVE. 1» KOOP. Eene allerbeste VETTE WEIDE, groot 1 ha. 77 a. 60 ca., er be kend bij kadaster wijk D, Nrs 181b en 184a, palende van Zuiden aan den Veurne Ambachtschen Dijk. De stakittingen behooren den gebruiker. GEMEENTE MERCKEM. 2* KOOP. De hoeveelheid van 94 a. 30 ca. HOOILAND, bekend bij kadaster wijk A, Nrs 723a en 723b, palende Noord- Oost koop drie hierrfa en Zuid-West de Eggelen Dillt. 3' KOOP. De hoeveelheid van 51 a. 90 ca. HOOILAND, bekend bij kadaster wijk A, Nr 722, palende Zuid-Oost den Weled. Heer Baron de Coninck de Mer ckem, en Zuid-West koop twee hiervoren. GEMEENTE NOORDSCHOTE 4* KOOP. De hoeveelheid van 1 ha. 1 a. ZAAILAND, bekend bij kadaster wijk B, Nrs 424 en 425, palende Oost M. Camiel Tahon te Noordschote. GEMEENTE RENINGE. 5* KOOP. De hoeveelheid van 1 ha. 17 a. 50 ca. WEILAND, bekend bij ka daster wijk B, Nr 154, palende Oost de Nieuwe Pcereboomstraat. Het stal en stakittingen behooren den gebruiker. 6» KOOP. 25 A. 60 ca. WEILAND, kadaster wijk B, Nr 168, palende West de Nieuwe Peereboomstraat. Al deze koopen zijn gebruikt door den medeverkooper M. Achiel Noliet te Noord schote tot 11 November 1939. ZITDAGEN: INSTEL: Woensdag 16 Oogst 1939 OVERSLAG: Woensdag J0 Oogst 1939 telkens om 2 u. nammiddag, te Reninge, ter herberg Den Osbij M. Hilaire Callewaert. 0.50% Instelpremie. Titelen en plans berusten ter inzage ter studiën van voornoemde Notarissen Pie- ters, Tyberghein en Reynaert. Kantovr van den Notaris BUURMANS te VEURNE. WOENSDAG 23 OOGST 1939 om 2 y2 uren namiddag, in het «Hotel RoyalGroote Markt te Veurna, TOESLAG VAN STAD VEURNE EEN SCHOON WELGELEGEN met twfo verdiepingen, kunnende dienen tot handelshuis, met afhangen en hof, ge legen Ooststraat 11. met 9 meters voor gevel, groot 294 m2, inbegrepen 179 m2 waarop erfpachtrecht tot 1 October 1957. Vrij van gebruik. Ingesteld 130.000 fr. Voor bezoek zich wenden ten kantore van den verkoophoudenden notaris den Maandag, Woensdag en "Vrijdag, van 14 tot 18 ure. Inlichtingen en plakbrieven ten kantore. Studie van HEER FRANZ TOMMELEIN Notaris te HANDZAME. Studie van den Notaris N. D'HUVETTERE te YPER. DONDERDAG 17 OOGST 1939 om 2 y2 ure namiddag, ten gasthove Hotel de la GareRené Colaertplaats te Yper, INSTEL MET PREMIE van Stad Yper, M. Fochlaan 18. met inrijpoort, groot 1 are 75 centiaren. Laatst bewoond door Heer Arthur Pat- tyn-Vcrmeersch. Thans ongebruikt. Zichtbaar den Maandag, Woensdag en Vrijdag van iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag. Voor de sleutels zich wenden bij Heer Arth. Pattvn-Vermeersch, 14 Hondstraat te Yper. OVERSLAG: Donderdag 31 Oogst 1939. Studiën van de Notarissen THERRY en DECOCK beiden te Nieuwkerke. DOOR STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING van TE NIEUWKERKE in het Dorp, Meessenstraat. Verdeeld in 2 koopen, met recht van samenvoeging. KOOP 1. EEN WOONHUIS met 6 a. 61 ca. grond en hof, houdende oost waarts aan koop 2. Gebruikt zonder pacht door M. Aimé Béthune, tolbeambte te Nieuwkerke, mits 95 fr. per maand. KOOP 2. EEN WOONHUIS met 6a. 45 ca. grond en hof, beplant met fruit- boomen, houdende westwaarts aan koop 1. Laatstmaal bewoond door wijlen Vrouw Wed. Victor Dutrie-Vanthuyne en thans vrij van gebruik; onmiddellijke ingenot- treding. INSTEL: Maandag 21 Augusti 1939 OVERSLAG: Maandag 4 September 1939 telkens om 3 u. namiddag, ter herberg Hotel Belle Vuc», bewoond door M. Octave Borry te Nieuwkerke, Marktplaats. y2 Instelpremie. Voor de goederen te bezichtigen zich te wenden tot M. Borry voornoemd. Alle nadere inlichtingen, affichcn en plans zijn te bekomen bij voornoemde Notarissen. INSTEL: Maandag 14 Augusti 1939 om 3 ure namiddag, ter herberg «Den Hert», bij Pierre Denoo, te Ichtegem, dorp, van GEMEENTE KOEKELARE EENE SCHOONE EN WELGELEGEN ter wijk De Warandegroot 5 ha. 32 a. 41 ca., eenen blok uitmakende tn verdeeld in koopen. Bewoond en gebruikt door Alois hooren tot 1 Oktober 1941. y2 Instelpremie. Studie van HEER FRANZ TOMMELEIN Notaris t» HANDZAME. TOESLAG: Dinsdag 29 Augusti 1939 om 2 ure namiddag, ter herberg «Het Damberd», bij Jules Devos, te Handzame, Markt, van GEMEENTE ZARREN met 2 ha. 17 a. 70 ca. land, weide, nabij de Stadenstraat. en hooiland nabij Bari- damme. Verdeeld in 3 koopen. Ingesteld 74.290 fr. GEMEENTE HANDZAME in de Brouckagie, groot 18 a. 26 ca. Ingesteld 7.100 f*. Alles bewoond en gebruikt door Remi Struyve en Odiel Struyve tot 1 Okto ber 1942. Kantoor van M. BLONTROCK te KEYEM. van den Notaris DEER£N te ROESBRUGGE. UIT TER HAND TE KOOP GEMEENTE STAVELE 1. - EEN GERIEFLIJK gelegen in de Zwaanstraat met 2 «rot 75 centiaren erve. Onbewoond. 2. - 21 AREN 10 CENTIAREN met eropstaande 1 m 1 uitmakende eenen 'dok urtefp wel geschikt voor kiekenkweekerij, ha» delaar en alle andere bedrijven. Zich wenden ter studie van voornoen»" den Notaris Deeren. IBBBBBBBflBaB9BBSi#ö'nt%inBBBB> Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te YPER. TE KOOP GEVRAAGD met omtrent 1 ha. land, om te dienen voOf kweekerij gelegen in de omiddellijke na bijheid van YPER. IBBBBBB3e9BESBeBBaBa*9£*aiBl UIT TER HAND TE KOOP 6 AREN BOUWGROND bij Het Doolhofte Poperinge, e» 6 AREN BOUWGROND op den Kouter. Inl. leperstraat 41, Poperinge. IBBBB2SBBBflSBSBflilBBBBHBB8BBB UIT TER HAND TE KOOP GERIEVIG WOONHUIS met stallingen en 41 a. 96 ca. zaailani gelegen tegen de Dorpplaats PROVEN, langs den steenweg Proven-Watou (Blok boek), bewoond door de eigenares Emma Demeersseman, Watou straat 26, Proven. tBBBBBBBBBBBItBBIIBBBBBBBflBBBB TE KOOP OF TE HUUR VOORLOOPIGE BEKENDMAKING Bij uitscheiding en zonder blijven. ZEER BELANGRIJKE KOOPDAG van ZOOL- EN WAGENHARNAS, KUIP- EN KERNALAAM, PAARDEN, BEESTIALEN, ENZ., ter hofstede van Heer Camiel T'Jonck- Verstegcn te LEFFINGHE OP WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1939 om 12 y2 ure. Alles zal alhier naderhand breedvoerig beschreven worden. Ambt van M. LOUF, Deurwaarder te Oostende, en Directie van Maur. BLON TROCK, Zaakvoerder te Keyem. Gemeente ZANDVOORDE (leper) KERKFABRIEK OPENBARE VERPACHTING van EEN GERIEFLIJK op de Dorpplaats te ZANDVOORDE, sectic B, Nr 267, p2, met schoonen hof, ter grootte van 8 a. 85 ca., than3 bezet door de Vrouw Nestor Loridan-Baisieux. Ingenottreding: Oktober 1939. Aanbiedingen, per aangeteekenden brief te sturen vóór 2 September aan den Heer R. Legrand, Voorzitter der Kerkfabriek te Zandvoorde (leper), met de melding: «Verpachting kerkegoed». Begoede en gekende borg zal worden geëeischt. Lastencohier te bekomen ter Pastorij. De aanbiedingen worden publiek geopend den 3 September, te 11 ure, op het bureel der Kerkemeesters, in de Pas torij. GEMEENTE HOOCSTADE Gemeentelijke Commissi, van Openbaren Onderstansk VERPACHTING BIJ WIJZE VAN INSCHRIJVING OP VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1939 om 3 ure namiddag, ten Gemeentehuize van Hoogstade. zal het Onderstands-Bestuur voornoemd overgaan tot dc openbare verpachting, bij wijze van inschrijving, van EENE BEBOUWDE EN BEPLANTE gelegen tl Alveringem, dicht bij den c Burgmolengroot ondeT grond van gebouwen, wei- en zaailanden, 10 hectaren 21 aren 40 centiaren. Bewoond en gebruikt door den Heer Jules Decreton aldaar tot 1 Oktober 1939. De aanbiedingen moeten bij ter post aanbevolen brief gezonden worden aan den Heer August Maeyaert, Voorzitter der C. O. O. te Hoogstade, uiterlijk op WOENSDAG 23 AUGUSTI 1939. met de vermeldingAanbieding voor de ver pachting van Grondgoederen Aanbiedingen niet door de post besteld zullen niet aanveerd worden. Peze verpachting geschiedt voor «enen termijn van NEGEN geheele en naecc- volgende jaren. Het lastenboek en de beschrijving der te verpachten hofstede, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie den 29 Juli 1939, ligt ter inzage van de belanghebbenden bij den Heer Sekretaris-Ontvangcr der Com missie, alle voormiddagen der weck, de Woensdagen uitgezonderd. De opening der aanbiedingen zal ;n het openbaar geschieden ter plaatse, datum en uur zoo hooger vermeld. Hoogstade, den 1 Augusti 1939. De Sckret.-Ontv. De Voorz. d. C.O.O. M. Spiliiaert. Aug. Maeyaert. SCHOON GROOi HUIS met hof, gelegen langs de Nieuwe Mili taire Kerkhofstraat. Inl. bij H. Handpoor ter- Bulckaert, Maurice De Wulfstraat 24L Poperinge. 3BBBBBBBBBBBBBBBBBSBDBII3BBM UIT TER HAND TE KOOP HANDELSHUIS met inrijpoort en stallingen. ?,:jïf»i:def geschikt voor beenbouwerij of gclijlc weL ken handel. Zeer goed gelegen in —n stre ken van Diksmuide. Adres ter drukkerij, Gasthuis:*' \."t 11» Poperinge.. iBaBBBBBBBBBBBBB^VAU^CTTSSa UIT TER HAND XE KOOF HUIS MET STALLINGEN en hennekot, staande op cijnsgrond, geit gen langs den Westvleterensteenweg t« Poperinge, bij de herberg In Spanje Bewoond door den eigenaar Henri Polley. UBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SEFFENS OVER TE NEMEN. van 109 Ha. groot, waarvan 10 Ha. weide, gelegen in Normandie. Adries ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. ■■■■■■■■■■■■■■■■SBBBBBBBSBBB tervrij. Phosphoorzuur volkomen oplos baar in water. De beste Phosphorusche meststof. Te verkrijgen bij de bij zonderste handelaars van 'i land. Inlichtingen ET. KUHLMAN, 2 Loxumstr., BRUSSEL. IBBSBBBBBBB3CSS GELD. Beste Voorwaarden. Handelaars, Bijzonderen, Landbouwers, indien gij Kapitaal noodig hebt, raadpleegt Uitgestelde Kredietkas, S.V., onderneming beheerd door het Kon. Besluit Nr 43 van 15-12-'34. leper: Fiersstraat 3a, bij de Statie, op Dinsdag, Donderdag cn Vrijdag van 17 tot 20 uur. R3 HOOFD-AGENT gevr. v. onmisbare specialiteit san vee- en kiekenkw., gemakkelijke verkoop. Hoog loon. Schrijv.L. Lamot, 7, Nieu-.v- poortstraat, Moeskroen. IBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBST^ en het beste Hollandsche Blauwe» en gekruist. Pouliën vanaf 8 weken oud, bij LEON ARTEEL, Pype- gaele, RENINGE. iaBBBCEHBBBaBlBMBaflBBBBflBBM KAAISTRAAT 31 - OOSTENDE VRAAGT een VERTEGENWOORDIGER voor Poperinge en leper. Waarom lijden aan HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDENI als de Wonderbar» Bruine Poedara van der Apotheek DE POORTERE Sinl-Niklui-Waaj. V «Of«nt>tlk.kelijk Bonder schadelijke fevotfw raa d<»« ptjnea sullen bevrljcea. Z>* écoi v. 8 potd$ri 4 fr. dé 4trt«iubb*l9 doos v. 9$ poodort to,co Jr. Te verkrijgen in alle goede Apotheken of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt xe eens, U zult nooit geen an- dere meer gebruiken

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 5