De K.V.R.Q. BreekS iter PLECHTIGE AANSTELLING VAN ZEER EERW. HEER JOZEF VANDENBUSSCHE TOT PASTOOR VAN KROMBEKE Het West-Vlaciïisch Pnri>o-Offens;eï UIT BESELARE OFFICIEEL KALENDER DER VOETBALWEDSTRIJDEN GROOTE PRIJS VAN IEPER VOETBAL R. C. S. BRUGGE-F. C. POP. VLAAMSCHE VOETBALBOND E355! E. H. J. VANDEN BUSSCHE Op Zondag 6 Augustus was de heele gemeente in feest. De huizen waren ver sierd en bevlagd. In den namiddag, reeds om 1 y2 uur, kwamen de eerste opgesmuk te paarden en fietsen op de dorpplaats. Deze gaven ontvangst, samen met de Ge meentelijke Overheid, aan het Jagershof. Intusschen vormde zich een prachtige en ordelijke stoet op de statie. Ieders aangezicht weerspiegelde blijheid en koort sige bedrijvigheid. Een weinig na 3 uur kwamen de nieu we Herder, samen met den Z. E. H. De ken Hanssens uit Poperinge, ter dorp plaats aan en werden door de Kerkelijke Overheid ontvangen. Na de inbezitstelling van den herder lijken staf, wenschte de Heer Burgemees ter Deblock den nieuwen Herder welkom in naam van de Gemeentelijke Overheid en gansch de gemeente. Hierop volgde het welkomlied der schoolkinderen. Nu werd de stoet in oogenschouw ge nomen. Onder een vriendelijk zonnetje defileerden de verschillende groepeerin gen. De mooie wagens gaven een verruk kelijke afwisseling met de andere verte genwoordigende parochiale bonden. Het muziekkorps van Meulcbeke luisterde dit defilee op, bracht hulde aan hun gewezen Onderpastoor, wat betuigt dat ze in hem een verdienstelijk man en volksvriend (tullen missen. We waren zeker Onze Lieve Ileer's kinderen, want een mooi weer begeleidde den prachtigen stoet door de verschillende straten naar de kerk en dat onder belang stelling van een talrijke menigte. Hier werd den sleutel aangeboden, symbolisch teeken van de macht en het bestuur over de parochie. Na de plechtige aanstelling in de kerk, hield Z. Eerw. Heer Deken Hanssens een kort maar kernachtig sermoen tot de over- talrijke aanwezigen, waarin hij de waar digheid van den priester aantoonde en de plichten der parochianen tegenover hun nieuwen Herder. Met een plechtig «Te Deum» eindigde deze indrukwekkende kerkelijke plechtig heid. Een lunch aangeboden aan familieleden en overheid besloot dezen prachtigen dag. Alle Krombekenaren heeten hun Eerw. ¥eer Pastoor zeer welkom. JAAR- EN OPSCHRIFTEN IN DE KERK: Altaar: spijs Lang UW sChapen Met JezUs Ware VLeesCh helLIg bLoeD. H oogzaal: In bLIJe JUbel.zangen, In orgeLspeL, kLokkenkLank prijzen WIJ Met U Den geVer aLLer gaVett. Biechtstoel: WasCh hier Met ChrlstUs' kraCht Van VLekken Wit De zleLen. Predikstoel: spijs UW sChapen Met *t kLoeke VoeDseL hier Van ChrlstUs' LeVensLeer, Doopvont: hersChep In Dees Water Van 't Doop- seL VeLe WaaraChtlge broeDers In ChrlstUs. IN DE FEESTZAAL: geheeL 't gezeLsChap JUbeLt hier Vrij Moge 't U, braVe herDer, Wel» beVaL- Len. WAGENS: Du: ven wagen: Mijn kleine lieve veugelkes Rept nen keer uw vleugelkes Kondigt van uit de hooge luchten Dat menschen die de ronde vluchten En aan 't kwaad zich niet en binden De vrede op aarde zullen vinden. Kroostrijke Gezinnen: l6 Autoi De moeders met hun kleine licn Zitten hier als in een zetel Terwijl ze hunnen 1 leder hiên 't Schoonste van alles wat is edel, 2" Auto: De schoonste bloemkens, lieve Herder, Zitten hier, uit heel uw gaard, En zijn, zegt Lieve Jezus verder: Het dierbaarst van wat is op aard. Vierwielerf iets Ridder Wittesoone herdacht 72 uur omdoolende in Krombekc bosschcn. Jagershof, spandoek: Welkom. 1° Poort (Cappoen-Vanderhaeghe)j Wees welkom, lieve Herder Maak haltmen gaat niet verder. God schenkc U veel zegen, Goed heil op al uw wegen. 2» Poort (Poperingestraat): Herder lief, de parochianen, dochters en [zonen Zijn blij dat gij hier komt wonen Die fatsoenlijke en eerbare lièu Werken samen 0111 hun Herder hulde te [bién. DORPPLAATS: Bij Deraeve Alois: De vreugde is heden algemeen Bij arme en rijke, groot en klein Zij staat onloochenbaar te lezen In ieders oog, op elk wezen. Bij Wollaert Louis: Louis de ware beid Hij trekt de klokken met geweld Hij trekt ze met fatsoen Om onzen nieuwen Herder eer aan te doer.. Bij Achiel: Mochtet gij hier blijde dagen Hier den staf des Herders dragen, Vol van vreugde, vrij van druk Voor uw heil en ons geluk. Bij Wed. Kinget J.: Eerweerde Herder, met welbehagen Wtnsch ik U lange blijde dagen v Gansch vrij van kwelling en druk Vervuld met voorspoed en geluk. f Bij Wed. Denys Adolf: Ontrolt nu banieren, die wapperen en [zwieren Tot eer van den Pastoor wiens intree we [vieren Het klinke en het dreune verblijd in het [rond God houde onzen Herder nog lange en [gezond. Bij Buret Louise: O mocht gij in ons midden staan Nog lange en blijde jaren Slechts gouden rozen op uw baaa Geen enklen doorn ontwaren. Bij Dewaegemaeker Henri: Welkom afgezant des Heeren Eendracht komt gij ons leeren Moge God U bij ons geven Rustvol en gelukkig leven. Bij Derycke Marcel: Mijnheer Pastoor geloof mi] vr0 't Is waarheid en geen prullerij Gij zijt hier allerbest gekomen. Bij Dewancker Kamiel: In herberg en winkel staan we te z!en Met al de vreugde van die brave liên, We roepen te zamen: welgekomen, beste [Herde- Klimt maar op en gaat niet verde$ Bij Dehollander Henri: Lieve Herder, wees gegroet, Doet de Misse kort en goed In. den preekstoel maar een kwart In den biechtstoel niet te hard Dan zult ge zijn overal bekend Als een. allerbeste vent. Bij Verghote Maurice: We vieren, we feesten mee Wenschen U geluk en zijn tevree. Bij Denys Jules: Welkom nieuwe Herder. Bij Viaene Medard: Welkom Eerw. Heer Pastoor Het is 't gebruik van dezen tijd Dat men zorgt voor zijn profijt, Daarom zal ik mij niet geneeren Mijn timmerwerk te presenteeren a Wij moeten ook het volgende wijzen Dat men werkt aan genadige prijzcj» Bij Lemeire Eli: Mochtet gij door wijs beleid Onder Gods voorzienigheid Heilvol, een reeks van jaren, Uw bestuur met wijsheid paren. Bij Wed. Delmaere: Wees welkom als gebuur, E. H. Pastoor Werken we saam in wederzijdsche steun [en liefde door. Bij Verbrïgghe André: H. Crispijn is mijn patroon En plaatste mij dicht bij uw wooil Mijn Pastoor ge zijt welkom Eenmaal bediend en ge keert weerom. Bij Pocquele René: Welkom. PROVENSTRAAT» Bij Marchand Maurice: Wees welkom hier Als 's Heeren gezant Weid uw schaapjes In Christus* leer Met vaste hand. Bij Sockeel René; Van stiel ben ik winkelier en bakker Dezen morgen was ik vroeg wakker 'k Wilde pinten met bloemen en groen Om U, Eerw. Pastoor, eer aan te doen. Bij Kinder» Deblock: God zegene U op uw levensbaar Tot uw en ons geluk voortaan. Bij Dewancker René: Hiér woont René Dewancker Bezielt met Vlaamschen geest Die wenscht den lieven Herder Heil en welkom met, gansch zijn gfzifl. Bij Garmyn Cyriel: In een kinderrijke woning Welkom Zeer Eerweerde Pastoor- Midden 't loover Vanden Bussche In Krombeke, is 't lief te wonen °v Hier ook, is 't leven zoet Waar men stil en ongedwongen Alles voor elkander doet Om Ons Heere goed te dienen. Bij Butaye André: [leer Pastoor wees welkom Doe steeds wel en zie niet om. Bij Regheere Marcel: Heer Pastoor wees welkom Doet steeds wel en zie niet orit. Bij Thery Nestor: Wij wonen wel een eindje van de plaatse Ge kunt het zien, 't staat juist het laatste Daaroin laten we niet U te hiên Onzen welkomgroet als trouwe liên. Mocht U, als Herder der Krombekenaren Hoeden uw schapen nog veel jaren, Bij Cornelte Maurice: Wij bieden kort en goed Den Herder onzen groet. Bij Wed. Delange: Al ben ik oud van jaren Eu kan niet veel versieren 'k wil daarom toch niet laten Mijnheer Pastoor te vieren. Bij Vanderhaeghe Henri: Heer Pastoor wees welkom. Bij Wed. Dedrie: Wed. Dedrie wenscht Welkom aan den Herder Blijft hier lang En trek niet verder. Bij Feryn Achiel: Welkom Herder, Heil en vrede. Bij Boury Jerome: Heer Pastoor Op den dag van uw intrede cnschcn we U geluk en vreoe. Bij Wed. Vandenberghe KamieR Uit ter herten wenschen wij Heil en welkom, gul en blij Wijze werking, wijs bestier, U, ons nieuwe Pastoor lner. Bij Ganr.e Cyrielt Op uw Herders nieuwe wegen Kristi heil en rijkstea zegen, y Bij Wed. Deroo: We wenschen den Heer Pastoof Veel geluk en lange jaren Te midden zijne Krombekenaren, Bij Wed. Rossey» Heer Pastoor Wij wenschen U heil en zegen, Bij Wed. Fossaert: Aan onzen Ziclevader Wenschen wij al te gader Dat zijn heilvol bestuur Moge zijn van lange duur. Bij Kinder» Verbrigghe:' Wij bieden blij en welgemoed Mijnheer Pastoor onzen besten groe| ROESBRUGGESTRAAT» Bij Vandaele EmicI: Achtbare nieuwe Herder, Sta en ga niet verder, - Want wij komen met blij gemoed U sturen onzen eersten groet. Bij Vankemmel Aïoïs: Vol van vreugde, vrij van druk - Wenschen wij onzen Herder geluK,1 Bij Gezusters Sockeel: Wij bieden met blij gemoed Den Eerw. Heer Pastoor onzen groet. Bij Descamp Cyriel: Eerweerde Herder Blijf bij ons en ga niet verder. Bij Ccene Julien: Eerweerde Herder Ontvang ons beider groet Weid ons in Christus liefd# Met sterkte en moed. Bij Lemahieu-Fieu: Welkom geachte Herder Wij wenschen U nu Gelukvol bestuur. Bij Regheere Maurice: Mijn naam is Regheere-Bousy 't Is installatie, we zijn der geern bij 't Is Mijnheer Pastoor ter eere Nu groet hem den eersten keere Mijnheer Pastoor komt voorbij i Tot vreugde van mijn vrouw eu mij, lk maak koten en huizen En help menschen verhuizen, Kloosterschool: Geachte Herder Wil de juichende kleinen Nader bij den goeden Jezus leiden. Bij Wed. Gauquie: Mochtet gij nog lange jaren Hier den staf des Herders dragen Vol van vrede, vrij van druk Voor ons heil en ons geluk, Bij Petrus Kinget: Eerwaarde Heer Pastoor Ik bied U kort en goed Mijnen welgemeenden groet. De herderlijke staf wordt E. H. Pastoor aangeboden. Dierbre Herder, door Monseigneur hier Aangesteld, leidt de prille jeugd, Ook de meester, tot eer en deugd, En dat we samen, tot groot plezier Der ouders, mogen werken, Mekaar daarin steunen en sterken. Bij Pype Kamiel: Eerw. Heer Pastoor van Krombeke Hier is het eene goede streke Want op uw inhuidigingsfeest Vieren wij hier allen om ter meest Hier woont Pype Kamiel Hij doet toch zulk een vuilcn stiel Want hij verkoopt van alle slag van kolen Zoowel voor pastorij als voor scholen En om niet te zijn gekweld Verkoopt hij dan ook ware \-oor geld. Bij Couchez Oscar: Welkom lieve Herder Beenhouwer Couchez-Delmotte Wenscht U 111 zijn winkel verder Hij kan bestellen gelijk welke grootte Alle dagen rap en goed Gelijk wat gij hebben moet 't Gene svat U zal aanstaan 't Zij voor te koken ot te braan. Bij Baelde Firmin: Welkom Gezant des Heeren Die ons den weg moet leeren Breng met usv inkomst mee Welvaart, eendracht en vree. Bij Matton Georges: Eersv. Heer Pastoor jWij bieden kort en goed Onzen welgemeenden Vlaamschen groet. Bij Lekens Aifons: Goede Herder Wij wenschen U een gelukkig uitred® Openhartig en welgezind Soms een bezoek aan haardstede Om van allen te zijn bemind Volle gezondheid en lang leven En een kroon welk den Ileer U zal geven. Bij Ackerman René: Geacht Herders» elk juicht nu blij voorwaar Leef hier gelukkig binst menig jaar, Bij Nevejan Achiel: Heer Pastoor wees welkom Doe steeds wel en zie niet om. Bij Vanderhaeghe Cyriel: Eerwaarde Heer Pastoor Hier in de smisse Doet men geen misse Alles draait hier rap en goed Hetgeen de Krombekenaren Van U ook verwachten doet. Bij Cappoen Achiel: Het gezin van Achille Cappoen Wenscht onzen Herder kort en goed Een blijde welkomstgroet. Bij Wed. Rousseeuw EmitI Heer Pastoor wees welkom Voor fruit en groenten keer weerom. Bij Vaninghelandt Andréi Welkom Mijnheer Pasloor, Mocht ik Mijnheer Pastoor scheren Sapperloot ik zoude mij weren Handig, rap en met fatsoen Zou ik hem zijn baard afdoen. Bij Wolters Daniël: Heer Pastoor wees welkom Doe steeds wel en zie niet om. Bij Accaert Alidoor: 't Is hier bij Accacrt-Coene is er somtijds iets te docne lk heb een groot gerij E11 ben er ook spoedig bij Want ik ben voerman Voor U en alleman En wilt uwe dorst lesschen [schen 'k Verkoop bier in groote en kleine lles- Bij Vandevoorde Alidoor: Mochtet gij nog lange jaren Hier den staf des Herders dragen Vol van vreugde, vrij van drug Voor ons heil en ons geluk. Bij Wolters Gustaaf: Met verf en met papier Ik huis en erf versier En wensch met veel plezier Den Pastoor welkom hier. Bij Baelde Georges: In onze oogen kunt ge lezen Dat gij hier welkom zult wezen, Bij Coene Urbain: Welkom Heer Pastoor. Bij Wed. Baelde Henri: Geheel de parochie staat gepint Nooit was het volk zoo welgezind Mond en harte roepen blij Dat Mijnheer Pastoor welkom zij, Bij Lams August: De vreugde is heden algemeen Bij armen en rijken, groot en klein. Zij staat onloochen klaar te lezen In ieders oog op eik wezen. Bij Wed. Marchand Kamiel: Dat God U geleide op uw wegen En uw bestuur met vrede zegen. Vlaanderen doorworstelt ten huldigen dage een periode van storm en drang. Onder vele vormen van Jeugdig verove- ringsoptimisme baant de CHRISTELIJ KE VLAAMSCHE KULTUUR haar eigen weg. Wie met open oog de veelzijdige akti- viteit van het rcëele leven gadeslaat moet bekennen dat het dynamisme van onze hedendaagsche samenleving op een ge niale wijze voortgebracht wordt door de stalen hefboom der MODERNE GROOT MACHTEN. Pers, Kinema en Radio zijn de 3 groote grijparmen van onzen tijd. GOLVEN IN DIENST. De Radio ls een levensader voor de Kerk. Dé echo van Kristus' woord be- heerscht alle tijden. St Petrus sprak tot het oude heidensche Rome. Heden brengt Pius XII bij middel van een kleine micro zijn vredeswensch aan de geheele wereld. Korte of lange golflengte, draadlooze te lefonie of ultra-versterkte resonantie, al les komt op hetzelfde neer. Bezit de Kerk immer het RECHT niet te spreken gelijk waar, gelijk wanneer, gelijk hoe? Prak tisch wordt deze stelling door weinig ka tholieke menschen tenvolle begrepen, in tegendeel zelfs vaak over het hoofd ge zien. Treden we eventjes nader tot de radio- uitzendingen. U begript natuurlijk dat muziek in den omroep niet alles ls, zelfs niet het be langrijkste. Wie zal loochenen dat in de dagelijksche uitzendingen geen tendenz steekt, geen gedachtenvorming. Het brandpunt van gansch onze landelijke Radiostruktuur is juist hierin gelegen: een grootscheepsche ~~e&n\pagne vóór of tegen de Kerk. Wie zal het pleit winnen! Zal de Neutrale Radio-omroep Vlaande ren overrompelen? Katholieke menschen, uw daadvaardigheid zal uw antwoord sta ven. Gansch Vlaanderen springt op de bres. Straks komen onze mannen en jon gelingen van deur tot deur uw RECHT opeischen. Weigert uw STEM niet! Geen kwestie van revolutionnaire aanstellerig heid, geen spraak van jeugdsnobysme of geldklopperij. Deze toch is noch min noch meer een rechtmatig gebaar van echt Katholicisme. WAT WIJ BECOGEN: EEN KATHOLIEK RADIOPROGRAMMA 1. - Wij moeten, in den landelijken cmroep, beschikken over echt zelfstan dige uitzendingen. Een onmisbare voorwaarde om diep gaand apostolaat uit te oefenen is zek:r wel een vrije, onbelemmerde bedrijvig heid. In een radio-uitzending gaat liet dus niet op uitsluitend over het gespro ken woord te mogen beschikken. Dat is heelemaal onvoldoende. Gansch da in kleeding en verdere omlijsting behporen tot ean degelijk radio-repertorium. De dorsnee-luisteraar maakt gewoonlijk wei nig onderscheid. Hoe dikwerf gebeurt het niet dat een mooie aria of een lustige sonnette de SDreekbeurt maar voorzich tig van kant duwt en alzoo het eerflg op voedend element is bij veel menschen. Het komt er dus op aan een kern-gezonde katholieke atmosfeer te scheppen. 2. - AVij moeten In den landelijken omroep beschikken over een gepasten zendtijd. Volgens de grondopvatting van ons ra diowezen wordt de zendtijd volledig ter beschikking gesteld van het N.I.R., die dan naar eigen goeddunken do ronde schijf der uurplaat verdeelen moet onder de politieke organismen, die elk een ver schillende levensopvatting aankleven. Of deze broederlijke verdeeling steeds even neutraal geschiedt, is een andere kwestie. En zeker is het heelemaal verkeerd als de neutraliteit onze Katholieke levensbe schouwing overbrugt. Als wij ons recht vaardig deei van den zendttijd opeischen, dan beschouwen we dit niet als een gift, maar wel als een wettelijk recht. 3. - AVij moeten, in den landelijken om roep, ens deel krijgen aan subsidies uit de radiotaksen. Alle burgers betalen lasten. Het is dan maar rechtvaardig dat de Katholieken, die ten andere het leeuwenaandeel bij brengen, ruimschoots ervan kunnen ge nieten. En wat zien we? Het Nationaal Instituut krijgt de dikke beurs en paait ons op een tergende wijze met een over schot-rekening. Dit spelletje kan niet be ter vergeleken worden dan aan een huis vader die op het einde van de week zijn zoon bij zich roept en zegt: beste jongen, morgen moogt ge eens Zondag vieren naar hartelust, ik geef je de toelating om de kinema te bezoeken, om naar het voet bal te gaan en het theater aan te doen... ziehier een half frankske. Effenaf pot sierlijk zult u beweren. Welnu evenzoo handelt het N.I.R. ten opzichte van de K.V.R.O. Terwijl kolossale geldsommen de luxe-concerten voeden van het N.I.R., moet de K.V.R.O. zich tevreden stellen met een belachelijk kleine, som en dat voor een volledig radio-programma. Deze drie eischen vormen het hoofd motief van onze radio-propaganda. Het is tevens een uitgangspunt van een grootsch opzet: het tot stand brengen van een definitief maar gelijkberechti- gend radio-statuut. West-Vlaanderen zal dezer dagen eveneens getuigen, in aan sluiting met de andere gouwen, dat het wil borg staan voor zijn Katholieke over tuiging. ELKE STEM brengt aarde aan den dijk en is een waarborg voor de komende strijd. ELKE STEM is een daad van katho lieke fierheid en geloofsdurf. ELKE STEM is een steentje bijge bracht, noodig om dien stoeren toren van katholieke verbondenheid op te trekken in Vlaanderen, waarop de spitste an tennes van onze Jubileerende K.V.R.O. zullen domineeren. Katholieke menschen, sluit aan. Het is uw plicht, het is uw onvervreemdbaar recht. DUITSCHE OUD-STRIJDERS BEZOEKEN IN KERKHOVEN IN VLAANDEREN Zondag 30 Juli 1339. Zware autocars snorden Beselare binnen. 70 Duitsche Oud-Strijders der Kameradschaft R. J. R. 245 kwamen hun gevallen kameraden groeten en een marmeren gedenkplaat met namenlijst van het monument in huldigen. De Kameradsehaftführer deed den Broedergroet. Dan sprak de Gezant van het Deutsche Reich, Her von Bülow- Schwante uit Brussel en legde 'n kroon met Hakenkruis aan den voet van het Monument Afscheidsgroet aan het Regimentsfriedhof! Dan klonk 'n doodenlied, heel zacht!... 'n Zucht!... 'n Traan!... Naar ti'Heimat [weer!... Vaarwel! Slaapt wort den eeuwigen nacht In Vlaandrens Fricdhof, Veld van Eer! Maandag 31 Juli. Alvorens Beselare te verlaten trokken de 70 Duitsche Oud- Strijders naar het Monument der Belgi sche Gesneuvelden. De Leider sprak een roerende doodenhulde, legde symbolische bloemen en 'n schoone gerbe aan het Monument! Dan bogen zij de hoofden stil En groetten 't Monument van Eer! 'n Droom! Oud-Strijders, hcudt uw Vredeswil! Zweert, hand in handGeen Oorlog [meer! Beselare, 1939. GEO. IISBGBSaaaBBSEBIEBaBBBBIBBBB Bij Baelde Oscar: 'k Wensch U, Pastoor, hier veel jaren, Vrij van kommer,-vol. plezier, Wil daarom van koud' U sparen E11 zorg steeds voor een goè vier, Koleq hard. Kolen zwart Matte of blinkers, Geeu rookers noch stinkers, Wij bedienen rap en goed, Ook U, Herder, als het moet. Bij Piettie Henri, spandoek: Welkom, Eerwaarde Pastoor Jozef Van den Bussche. Bij Wed. Devos August: We zijn in vreugde, we zijn in feest Daar wij de inhaling vieren Van hem die ons met hert en geest Als Herder zal bestieren. WESTVLETERENSTRAAT: Bij Rossey Maurice Welkom Zeer Eerwaarde Pastoor Jozef [Vanden Bussche 't Hout bewerken, zooals vroeger reeds [uw naampatroon Dat was reeds mijn kinderdroom, nu [schenkt het mij een loon 'k Bied U nog mijn diensten, ook als win kelier intusschen. Bij Corneiilie Oscar: Ijzerwaren, ijzerdraden Korte vorken, lange spaden Stoven, velos, rap en goed Voor den Pastoor als het moet. Bij Verbrigghe René: Wees steeds welkom als Pastoor hier Wij wenschen U een lang en goed bestier. Bij Nevejan Nestors Welkom Bij Deconinck Kamiel; Gij die ons dorp bestiert Wordt hier als koning gevierd. ii* PROVINCIALE AFDEELING MAAND SEPTEMBER 3 u. 3 Sept. 1939 17 Dec. 1939 2 u. F. C. Poperinge S. V. Blankenb F. C. Wakken F. C. Roeselare C. S. leper A. A. Moeskroen R. C. De Panne F. C. Izegem W. S. Lauwe Stade Kortrijk Waregem Sp. F. C. Torhout D. Blankenberge R. S. Waregem 3 u. 10 Sept. 21 Dec. 2 u. F. C. Torhout C. S. leper F. C. Izegem F. O. Poperinge St. Kortrijk Waregem Sp F. C. Roeselare R. C. De Panne A. A. Moeskroen D. Blankenb R. S. Waregem F. C. Wakken S. V. Blankenberge W. S. Lauwe 3 u. 17 Sept. 31 Dec. 2 u. F. C. Poperinge R. S. Waregem F. C. Wakken St. Kortrijk C. S. leper S. V. Blankenb F. C. Roeselare A. A. Moeskroen W. S. Lauwe F. C. Izegem Waregem Sp. R. C. Be Panne D. Blankenberge F. C. Torhout 3 u. 24 Sept. 7 Jan. 1940 2 u. F. C. Torhout F. C. Wakken F. C. Izegem Waregem Sp St. Kortrijk D. Blankenberge R. C. De Panne W. S. Lauwe A.A. Moeskroen F. C. Poperinge R. S. Waregem C. S. leper S. V. Blankenb. F. C. Roeselare r-mwW IN HET GEZICHT ©ogenblikkelijk en radi- kaal voor altijd verwij derd met wortels door DEPILA, de eenvou digste en gemakkelijkste behandeling zonder eenig gevaar die ooit aange boden is. GRATIS en met de waar borg dat weder aangroei onmogelijk is laten wij aan onze Lezeressen deze sensationeele uitvinding kennen. Schrijft aanSchoonheidsprodukten Elizabeth Turner (Dienst: 132), P. Deschanellaan 55, Brussel. BIJ DE STRAUSZANGER5 TE MERKEM SPORTPRAATJE VOETBAL Hoe moet men een stilliggenden bal trappen. Zooveel als men wil krijgt men heden ten dage voetbal te zien. Het is evenwel een passie geworden bij onze sportman nen om het aantal te spelen wedstrijden al maar door op te voeren. Wat daarbij nog het ergste is, is wel het vaak voorko mend verschijnsel dat een speler 's Zon dags twee wedstrijden speelt terwijl in de week niet eens aan training gedacht wordt. Dit laatste, welke abnormale ver houdingen in het leven roept, betreft voor al do lagere afdeelingen. Het kan bepaald jammer heeten dat aldus krachten, voor wie uitstekende toekomstmogelijkheden zijn weggelegd, eenigszins geknakt wor den. Naast deze veelvuldig voorkomende, ver keerdheid, kan men eveneens getuige zijn van onhandig optreden der spelers, het geen het spel een bepaald slordig aanzien geeft. De zenuwachtigheid, welke spelers tij dens een wedstrijd zoo vaak gevangen houdt, is enkel en alleen een gevolg van onzekerheid in optreden. De voldoende en behoorlijke oefening is achterwege geble ven en meteen het vast trappen en het zuiver aangeven van den bal. In dit op zicht is het wél merkwaardig vast te stel ler. dat zelfs een stilliggende bal herhaal delijk fout getrapt wordt. Men heeft het gBval met een strafschop waarbij de be trokken elftalspeler het ronde ding heel netjes naar eigen zin mag deponee- ren. Naast de geringe afstand, waarover de bal dient heengetrapt om doeltreffend te jvezen, is het voor een strafschop niet absoluut geëlscht dat achter den bal een doodende snelheid wordt gezet. Waar het hier wel op aankomt is het nauwgezet sturenvan den bal naar een der vier doelmondhoeken. Met het oog op de juiste uitvoering, welke bij dergelijken doeltrap immer het meest van nut is, kan de speler een aan loop best missen. Het is inderdaad veel gemakkelijker een stilliggenden bal rich ting te geven zonder een aanloop te ne men. Aanvankelijk vraagt het wel nogal moeite om den bal snelheid, welke in voet bal altijd eenigszir.s noodig is, te geven. Daarom is het verkieslijker een paar voetstappen te maken in de richting van den bal waarna dan de doeltrap volgt. Eechter moet men er vooral op letten hierbij geen te driftige of te haastige pas sen te maken. Alsdan vervalt men in de fout een aanloop te willen nemen waarbij de bal dan meestal onoordeelkundig bo ven of neven wordt geschoten. De aanloop wordt wél genomen wan neer een stilliggenden bal over een groo te afstand heen dient gebracht. Dit is ge woonlijk het geval voor de trappen 'welke achter- en middenspders moeten maken wanneer de <1 hands of het onzuiver spel van een tegenspeler met vrijschop wordt bestraft. Wanneer een achterspeler van op zijn plaats een vrijschop neemt ver dient het evenwel aanbeveling den bal naar een ongedekten speler te schuiven, terwijl het beproeven van een verren trap naar doel eerder vermeden moet worden. Esn gansch ander geval doet zich voor. wanneer een achter- of middenspeler o er de middellijn (dus de speelhelft van de tegenpartij) een vrijschop op het vij andelijk doel moet nemen. Hier is men in staat den bal, door middel van een langwerpigen boog voor den oelmond en boven een wirwar van spelers te laten zweven, waarbij de kans op het maken van een doelpunt door zijn medematen groot is. De vraag of een stilliggende bal met de punt dan wel mét eenig ander deel van den voetbalschoen moet genomen verdient de voile aandacht. Raakt men het leder r-.et de schoenpunt dan brengt dit in de meeste gevallen met zich mede dat een zeker effect op den bal uitgeoefend wordt. Deze wijze van trappen is echter zeer moeilijk. De minste foutieve aanraking tijdens het trappen heeft allicht tot ge volg dat het effect, welke men zich na het slingeren van het been in de richting van den bal voorgenomen had, niet of niet juist optreedt. Behoudens enkele uitzon deringen mag het derhalve nooit de be doeling wezen van een nog ongeoefend speler de schoenpunt te gebiuiken. Esn manier van trappen welke sterk aanbeveling verdient is de zgn. trap met de wreef. Dc beoefening van dergelijken trap levert in den beginne eerder bezwa ren welke evenwel weggenomen kunnen werden. Inderdaad! Bij het trappen van een stilliggende bal met c'e wreef moet de schoenpunt bijna den grond raken. Het ligt voor de hand dat, bij een min of meer heftig trappen, de voet pijnlijk tegen den grond schiet. Hierbij is het ontstaan van verstuiking der enkels met denkbeeldig. Derhalve zal men goed doen tijdens de oefenstonden een balletje naar de voet van den speler te laten huppelen, zoodat hij het een weinig boven den grond met den wreef kan nemen. Na voldoende oe fening volgt dan hetzelfde met een rol lenden bal en ten slotte met een stillen bal. Elk voetbalspeier moet dien trap, waar mede de bal zuiver kan worden gespeeld, kunnen maken. I'u komt de bespreking van het trappen met binnen- en buiten kant van den voet aan de beurt. De trap met den binnenkant van den voet wordt gekenmerkt door een haarfijn richten van den bal. Edoch! Een doorslaggevend be zwaar om deze manier enkel op bepaalde oogenbllkken aan te wenden moet worden geuit. Het is telkens opgevallen dat de beenslingering met de voetpunt. naar bui ten gericht (dus c!e trap met de binnen kant van den voet) niet krachtig genoeg kan geschieden om een tamelijk snelle bal af te zenden. Met het oog hierop ge- bruike men enkel die trapwijze voor het aangeven van .iet leder over een geringe afstand. De trap met de buitenkant van de schoen verdient heel wat meer beoefe ning. Hier is een krachtige beenslingering mogelijk zoodat de bal vluchtig weg kan schieten en zich sneller en derhave krachtiger beweegt dan in het vorig ge val. Vooral personen, die van nature met naar binnen gerichte voeten bedeeld wer den vinden hier een hen uiteraard ge paste trapwijze. mont; 3. Tersago, ln 6-08-01: 4. Demclder ir. 6-08-27; 5. Raes, in 6-08-54; 6. Delepe! leire G., z. t. 3° Rit, Laon-Rouan, 215 Km. 1, Ver. beke Okt„ in 5 u. 43 min. 13 sec.; 2. Dele. peleire; 3. Janssens, in 5-45-41; 4. Bed. nard; 5. Rosseel, in 5-46-26; 6. Desimpe. laere, in 5-46-41. ■4° Kit, Rouan-Dieppe, 212 Km. 1, Heernaert, in 5 u. 48 min. 24 sec.; 2. Ver. meiren, in 5-48-34; 3. Hermie, in 5-48-45; 4. Dufromont; 5. Vanden Brouck; 6. Gar. cia, in 5-48-58. (S 'y. 5» Rit, Dicppe-Roulogne, 182 Km. 1, Gyselinck Roger, ir. 4 u. 35 min. 25 sec.; 2. Desimpelaere, in 4-^7-34: 3. Vermeiren; 4. Noël Declercq, in 4-38-08. KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE VOOR ONAFHANKELIJKEN TE FLOREFFE 1. Declerck André, Koekelare, de 165 Km. 600 m. in 4 u. 24 min.2. Coninx Al. bert, op lengte; 3. Deghelt Robert; 4. Dupont Marcel; 4. Kiewit Fugeen, op 41 sec.; 6. Meulemans Jan; 7. Geuten Ge- rard, op 48 sec.; 8. Janssens Aóg,; 9, Claessens Jan; 10. Gabriël Gustaaf, KOERSEN VOOR JUNIORS KORTRIJK. 1. Thomas Emmanuel, 110 Km. in 2 u. 54; 2. Braeckeveldt, op 1 w.; 3. Janssens, op 10 met.; 4. Decin, op 45 sec.; 5. Alpaerts, op 2 min. 25; 6. Van Overloop, op 1.; 7. OUivier; 8. Kint; 9, Gallant; 10. Goorman. IEPER. 1. Paepe Albert, 110 Km. in 2 u. 55 min.; 2. Dlront, op 1 lengte; 3. Vandenberghe, op 1 lengte; 4. Callens; 5. Anutchin; 6. Vandierendonck; 7. Vanhe- renthals; 8. Proot; 9. Salomé; 10. Van Outryve. AANGEKONDIGDE KOERSEN ZONDAG 13 AUGUSTUS 1939. KLERKEN. Voor V. W. B. renners; 500 fr.50 Km. Inschrijving «In de drie Koningenbij Vanlerberghe. Beg. te 4 u. BESELARE. 300 Fr. prijzen en pre- miën. Inschrijving te 4.30 uur bij Noyej M., herberg De oude BassevilleGelu* westraat. Vertrek om 5.30 uur stipt. MAANDAG 14 AUGUSTUS 1939. KLERKEN. V001 V. W. B. renners; 500 fr. prijzen; 40 Km. Inschrijving te 3 uur bij Dalheye. STAD IEPER OP DINSDAG 15 OOGST 1939 te 1.39 uur stipt voor Bercepsrenners 8.0G3 Frank prijzen en talrijke schoone premicn. Verdeeling der prijzen: Aan den over winnaar 16J0 fr., palm en een prachtigs trui; verder: 1300, 1000, 800, C00, 450, 350, 300, 250, 200, 175, 150, 127, 120, 120, 100, 100, 100, 80 en 80 fr. Inschrijving gratis tot Zendag 13 Oogst, in het lokaal Casino Hotelbij Paul Eeddeleem, Statiestraat, 65. Uitdeeling der rugnummers ter Café Chevrolet bij Gaspard Vanlimburg, Veurnesteen- weg, waarook te 1.30 uur stipt het vertrek zal gegeven worden. De afstand bedraagt 140 Km. Weg wijzer: Veurnesteenweg, Kaai, Sint-Jan, Potijze, leper, Groote Markt, Boterslraaty Tempelstraat, Dikkebusch, Ciijtte, Kem- mel, Wijtschate, leper, Markt, Beter- straat, Statiestraat '3 taal), daarna: Statiestraat, Dikkebusch, Ciijtte, Kemmel, Wijtschate, leper (1 maak; vervolgens: St tiestraat, Veurnesteenweg Kaai, Diks- muidestraat, Markt, Bccerstraat, Tempel- straat en Statiestraat (3 maalt. AfAkonut aan het lokaal Casino HotelStatie straat. Premieuitdeeling ter Café UniverselStatiestraat. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor de ongevalier die zouden kunnen piaats hebben tijdens den koers. DINSDAG 15 AUGUSTUS 1039. KLERKEN. Voor V W. B. renners; 700 fr.; 70 Km. Inschrijving te 3 uur bij Vanlerberghe. KROMBEKE. Voor W. V. B. renners! 200 fr. prijzen. WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1939. KLERKEN. Voor V. W. B. renners; 500 fr. prijzen; 50 Km. Inschrijving b!J Tant Edm., Pierkenshosk. DONDERDAG 31 AUGUSTUS 1939. BIKSCHOTE. 700 fr. prijzen; 70 Km. Inschrijv.ng om 4 uur. Bovenaan H. Douchy Theophile, lid van de maatschappij De Strauszangers die het koningschap won met vogel Ga!o- pin met 550 liedjes, vóór de HH. Bru- neel Gaston, 544 liedjes en Vanstaan Odicl, 461 liedjes. De wedstrijd had plaats op 9 Juli 11. Onderaan de K-mpioen van «De Straus- zangers», H. Novelle Charles, kampioen schap gewonnen met den vogel Gaby s, met 955 liedjes, vóór de HH. Vanstaan Odiel en Bruneel Gerard, dit op 16 Juli I.I. Aan Koning en Kampioen een hartelijk proiiiciat. UITSLAGEN VAN KOERSEN DE RONDE VAN ZWITSERLAND 1* Rit, Zurich-Grenchen219 Km. 1. Constant Lauwers, in 5 u. 40 min. 13 sec.; 2. Egli, z. t.; 3. E. Boschwalder, in 5 u. 44 min. 01 sec.; 4. Dingellmann, z. t.; 5. J. Wagner, z. t.; 6. Didier, z. t. 2" Rit, Grenchen-Murten, 194 Km. 1. Edgard Buchwalder, in 5 u. 17 min. 49 sec.; 2. Neuens, z. t.; 3. Amberg, z. t.; 4. Mathias Clemens, z. t.; 5. Didier, z.t 6. Wagner, in 5 u. 22 min. 59 sec. 3" Rit, Murten-Sierre. - 1. Lang, in 5 u. 09 min. 34 sec.; 2. Magni; 3. M. Cle mens; 4. Langenegger; 5. Zimmermann; 6. Bollinger. 4" Rit, Sicrre-Thun, 174 Km. 1. Zim mermann, in 4 u. 48 min. 24 sec.; 2. Wag ner, z. t.; 3. Egli, in 4 u. 50 min. 20 sec.; 4. Dubuisson, z. t.; 5. Bollinger, in 4 u. 54 min. 32 sec.; 6. Somers, in 4 u. 54 min. 41 sec. 5" Rit, Thun-Luzern. 208 Km. 1. Ltt- chi, in 5 u. 23 min. 49 sec.; 2. E. Busch- walder, z. t.; 3. Dingellmann, z. t.; 4. M. Bollinger, z. t.; 5. M. Clemens, z. t.; 6. I.ïolo, z. t. 6" Rit, Luzern-Lugano, 205 Km. 1. Somers, in 6 u. 15 min. 39 ree.; 2. Amberg, in 6-16-42; 3. Egli; 4, Bollinger; 5. Zim mermann, in 6-17-02. DE RONDE VAN NOORD-FRANKRIJK 1* Rit, Duinkerke-Anzin, 216 Km. 1. Thijs Omer, in 6 u. 27 min. 12 sec.; 2. De- foort, in 6-28-30; 3. Legrand4. Tersago; 5. Hermie; 6. Dufromont. 2" Rit, Anziu-Laon, 225 Km. 1. Thys C ter, in 6 u. 07 min. 31 sec.; 2. Dufro- F. C. POPERINGE Voor epn eerste ocfenpartij was cl - bclansstellini verleden Zondag verre van tircht. Ook het weer haJ een fatsoenlijk wezen opgezetj zootlat uc partij ia gunstige omstandigheden doorging. C. S. leper trad nagenoeg voltallig op. Rood ea geel diende Bafcop, Hauspie en A. .Sausen te vervan gen. Kr werd vlug en doordrijvend van stapel gcloopea door de bezoekers zoodat zij afgeteekena in meerder heid kwamen. Naderhand raakte ons elftal ingespeeld cn van toen af verliep het spel evenwichtig. De 2—1 uitslag kan iedereen bevredigen. Onze spelers kunnen uit dit eerste treffen besluiten dat ze lie. tempo van hun spel dienen op te drijven. In Ile A gaat het vlugger dau in 11" B. Rood.en peel's tegenbezoek gaat door op 27 Augus tus. Misschien zal het dan op voile kracht kunnen spelen. In afwachting hiervan dient cr ast. Dinsdag ec> harde noot gekraakt te worden. De Orcle komt. De Cercle van Brugge. Verleden jaar was die komst een groote attractie. Niemand zal zich die match beklaagd hebben. Doch de Cercle verlpor. En die neerlaag ligt nog altijd op ■ÉMÉAÉi Van wat da maag. Daarom ook ze; de heer len ons, enkele dagen geleden: Dit jaar komen we om brééd te winnen Het beteckr *t dat C. S. Brugg<? met een ferme ckiepe kernen zal. De samen stelling die wc kregen wordt veranderd. Cercle wil z/ker spelen. En het moet niemand verwonderen als Naert cn Cie zelf optreden in plaats van hun ros rvcn. Wij wachten hen af. Verliezen is geen schande en hoe harder entraincment hoe beter, 't Zal noodig zijn ook. Xa de ontmoeting Cercle - E. C. I\ I verbroederen spelers cn Bestu. r aan de gezellige t.-fel, net als ver laden jaar. 't Was dan zoodanig wel dat de meeste spelers van Ecre-Afdeeling thans vragen om mee te komen. De samenstelling zal <p het terrein en in 't lokaal bekend gemaakt worden. F. C. P. hoopt op een groote opkomst om en:< spelers aan te moediaen. KEIKOP. DINSDAG 15 AUGUSTUS (O. L. V. Hemelvaart) te 4 uur op ons terrein: NASCHRIFT x. Er is een aanvraag ingekomen van W. S. Lauwe om onze plaats in tc netnen in den kalender. Het Bestuur van F. C. I'. heeft gunstig geadviseerd» zoodat de eerste officieele partij dus wordt: F. C. POPERINGE - S. V. BLANKENBERGE, wat voor on, nu volstrekt geen nadeel is. I)e bezitters va® kalenders zullen wel zelf de verwisselingen willen in* schrijven. 2. Allerlei dwaze praatjes doen de ronde rondont het optreden van kapitein Hauspie. Iedereen prsaj natuurlijk wat hij graag kwijt is. \V.j kunnen enke' met DEN MEESTEN NADRUK lievestigen <hu »n*e kapitein met ongeduld een volledig herstel verbeid}» ten einde zijn strijdplaats opnieuw tc beklecdcn. P)1 alleen is zuivere waarheid. De rest is piietpraat. N* -CO>— E. B. PATERHOEK Onder groote belangstelling behaalden onze gens een mooie 6x overwinning tegen Bruten veroverden meteen hun tweeden beker. )w,aun Wanneer den derden? Alle goede dingen toch uit drie! zegt men. on» Heden. Zondag, om 4 uur, groote maten v plein legen Pilkem. r tcg?s Dinsdag, O. L. Vrouwdag, om 5 3° Zuidschole, op ons plein. -» yd* Supporters! Twee prachtige wedstrijden schiet. Iedereen weze op post.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 6