UIT MOORSLEDE WERELDGEBEURTENISSEN PLECHTIGE INHULDIGING VAN HEER G. LAMERANT ALS BURGEMEESTER DER GEMEENTE RENINGELST De Plechtige Uitvaart van onzen diep-betreurden Onderpastoor IN ENKELE REGELS E.H. Leonard Vandemaele N--*' EURGEMEESTER LAMERANT Op Zondag 6 Augustus Tt. werd atliier bij zeer gunstig weder, de inhuldiging ge vierd van den achtbaren Heer Gaston La- jnerant als Burgemeester onzer gemeente Reeds Zaterdag avond werd door klok- kcngeluid dit feest ingezet. Het was ruim 30 jaren geleden dat men hier op de gemeente een inhuldiging had mogen bijwonen. Iedereen wilde dan ook den eersten zijn, zoodat vanaf 5 uur in den morgen reeds menig burger aan 't versieren en 't pinten was. Den voormiddag verliep anders rustig en lcalm en nog niets liet vermoeden van de grootsche hulde en den machtigen volkstoeloop die we in den namiddag zou den leeren kennen. Seffens na den noen was het een heen en weer dobberen. Stilaan kwamen langs alle kanten de versierde wagens die naar de verzamelplaats van den stoet trokken en zoo stilaan het volk naar buiten lokten. Rond 2 uur was alleman op post, in middels waren den Heer Burgemeester en andere Overheden reeds naar het ge hucht «De Clytte» getogen, om aldaar ecu onvoorziene en welgemeende hulde der bewoners in ontvangst te nemen. Daarop vertrok een deel van den stoet, op dit gehucht gevormd, naar Reningelst- dorp.. DE STOET liet was 3 uur ongeveer vooraleer "de groote stoet in beweging kwam. W» geven hieronder eeu korte opsomming uit wat dien stoot was samengesteld. Voorop o ruiters die flinke paarden he reden. Na hen kwam de wagen der Pom piers en de wagen der Tootieclgilde. Volg de daarna de gansche Schuttersgilde met na hen een 2(l-tal versierde paarden. Ver der in volgorde volgens opsomming: de wagen der Kroostrijke Gezinnende wa gen van het Vredesverdrag van Munchen; de wagen «Herberg liet Wieltjes.; de Bol- (lersgilde, de wagens der Tabakteelt, die der Tabakpapde wagen der Lustige Houthakkers; de wagen der Smeders; Vader en Moeder met verloren Wichtje; talrijke versierde velos; de wagen der Boerenjetigdde Bescherming der Dieren de lustige Bakker; de Duivenwagen; de Studenteugroepde lustige Drinkers; de Missie-Kermis: de Muziek uit Westouter; de Knechienschool (Clytte); de Knech- tenr.cliool (dorp); de Meisjesschool (dorp); de Hemelwagen (Meisjesschool Clytte) met daarna alle Overlieden verdeeld over 8 lamlaucn. Deze stoet vertrok van de Zevekote langs Ieperstrnat en Westouterstraat tot hij liet Standbeeld der Gesneuvelde Sol daten. v aar een bloemenkrans neergelegd werd door den Heer Burgemeester, schoon gebaar voorwaar dat men deze helden nooit vergeet. Verder trok de stoet langs Vlamerlingestraat en Poperingestraat. Intussciieit hadden de Overheden bij het Gemeentehuis op de tribuun plaats geno men. alwaar-twee neefjes van den Heer Burgemeester een huldegroet en bloemen hem aanboden met volgende bewoording: FEESTGEDICHT Heil en zegen aan miin lieven Oom bij zijn benoem'ng tot Burgemeester. 6 Augustus 1633. Welkoms-roet aan mijn lieven Oom. Gij vljt benoemd tot Burgemeester, Kn boe welkom ge zijt. Dat ziet ge wijd en zijd!... Gij leest uw volks oprecht en teedre In ieder bloemfestoen, [minne In vlag en feestlijW groen, Versierend gevelspits en torentinne!... Oom-lief. sla gij liet oog Vol dank naar 's liemcls boog Kn slake uw hart de stille bede: Dat God mijn volk behoed' Dit volk zoo trouw en goed' In eendracht, liefde en zoeten vrede! Mij schenke Hij de kracht, Dat 't immer sterk en zacht Tot 't heil van 't volk mijn macht DENISE VANCAYZEELE. [bestede. SCHEPEN A. DEPUYDT AAN HET WOORD Ook door den Heer Schepen Acliiel De- ptiydt werd een huldegroet den Heer Bur gemeester aangeboden. Hier volgt de in houd zijner rede GEACHTE TT. BURGEMEESTER, EERWAARDE IIEEREN, DAMES EN HEEREN, Terwijl alle inwoners eenparig vieren, feesten en wedijveren om de mooiste ver siering. weze liet mij toegelaten, Heer Burgemeester, in naam van gansch de be volking van Rctiingclst U hartelijk te ver welkomen en hun diepste gevoelens van genegenheid en innige vreugde aan te bieden. Dat die wenschen algemeen zijn getuigen de vurigheid, geestdrift en op offeringen waarmee dit feest gevierd Wordt. liet is wellicht een eer Burgemeester betiteld te worden, doch, welke verant woordelijkheid, welke last en ondankbaar heid is er tevens mee verbonden. In die zware tank zult gij zeker een flinken steun vinden hij de Hoeren Schepen, Gemeente raadsleden en leden van den Openbaren Onderstand. Op die wijze is uw persoon een waarborg voor hen. en zijn wij over tuigd dat gij in uw lastig ambt, met groo- ten ijver zult werken tot liet welzijn van alle inwoners der gemeente. Eerwaarde Heeren, Dames en Hoeren, in deu korten tijd waar ik persoonlijk met den Heer Burgemeester in nauwer betrekking ben. durf ik met volle over tuiging en luidkeels zeggen, dat de Heer Gaston Lamerant ten hoogste bewust is van zijn burgemeesterlijk v rk, en dat hij zich met hart en ziel zal toewijden en opofferen om de plichten die aan zijn amht gehecht zijn na te leven. Leve lang Heer Burgemeester Lamerant. DE HEER BURGEMEESTER ANTWOORDT Na de aanspraak van den Heer Schepen antwoordde de Heer Burgemeester in vol gende bewoordingen ACHTBARE HEEREN EN BESTE MEDEBURGERS, Bij het zien van al die pracht en luister, die schoone en welgevormde stoet, bij het aanhooren van al die gelukwenschen, ge paard met zang en muziek, ben ik waar lijk ontroerd en bewogen. Gij hebt dit gedaan, vandaag tot mijne "er, omdat gij in mij een man gevonden hebt. aangesteld door de Regeering, om U te leiden en te besturen. 1 Ik dank U allen, niemand uitgezonderd, om uwe welwillende medewerking, in 't inrichten en 't welgelukken van dit feest. Diep getroffen door al die blijken van achting en genegenheid, druk ik U hier openlijk, al mijne erkentelijke gevoelens uit. j De Heer Schepen Depuydt komt mij 1 daar vele loffelijke woorden toe te sturen. Ik aanvaard deze met dank en voldoening komende van een vriend en medewerker. Aan U allen, achtbare Heeren en goede Medeburgers, geef ik de verzekering van mijn besten wil en goede gemoedsstem ming om noch tijd noch werk te sparen, en het beste van mijn krachten te geven, voor uwe belangen te behartigen, U met raad en daad bij te staan voor uw welzijn en tot voorspoed en bloei dezer gemeente. Nochtans ben ik bewust over de last en de verantwoordelijkheid die op mij weegt, over de moeilijkheden die zich soms voor doen, over de plichten welke ik te ver vullen heb jegens mijne Bestuurlijke Over heid. Ik zal alles doen wat in mijne macht is om te handelen in uw voordeel en naar uw verlangens, tot 't welzijn van 't ge- meene best. Daarom reken ik op de welwillende me dewerking van de Heeren Schepenen en Gemeenteraadsleden, steun mij daarvoor nogmaals bevestigd, van* alle Geestelijke en Bestuurlijke Overheden, van de open bare inrichtingen, van U allen, Medebur gers, wanneer ik beroep moet doen op uwe welwillendheid .Samenwerken is mijne leus 1 Samen werken is uw eigen belang en voordeel, tot bloei en 't welzijn van de gemeente. Tl: blijf U gansch getrouw. Gij moogt op mij en mijn bestuur rekenen 1 Daarop volgde het defilee van den stoet die om de beurt door Overheden en de overgroote volksmenigte luidruchtig werd begroet. Nooit heeft Reningelst zooveel volk tjp zijn gemeente samen gezien. REDE VAN DEN GEMEF.NTE- SEKRETARIS, H. FL. CAMERLYNCX MIJNHEER DE BURGEMEESTER, Ik zou grootelijks aan mijn plicht te kort blijven indien in naam der Gemeen tebedienden, wij onze welgemeende geluk wenschen vandaag niet hernieuwden bij deze die op dit blijde feest U zoo mildelijk te beurt vallen. Wij ook op dezen plechtigen dag vie ren mede daar wij in U een getrouwen en plichtvollen meester maar tevens een goeden burgervader gevonden hebben. Deze inhuldiging spreekt een tale: die bloemen en kransen, klank en gezang, die büjgezindheid en algemeene medewerking zijn niet alleen 't werkelijk versiersel en de welgezindheid van een dag: maar 't is de uiting van uw volk. 't zijn woorden van stille lippen maar die het hert spreken: «Gij zijt ons welkom 1 Wij betrouwen en hopen op UI Op 14 Januari 11. heeft Zijne Majesteit. U alhier als zijn afgevaardigde, als Bur gemeester dezer gemeente aangesteld. Grondwettelijk gesproken heeft de Ko ning de handen vrij in het handteekenen van uw benoemingsbesluit; maar hij gedraagt en bindt zich aan de raadgevin gen en de beslissingen van zijne hoogge plaatste verantwoordelijke ambtenaren die altijd daartoe tot grondslag nemen eene wettige volksraadpleging: de gemeente verkiezingen, waar, onder de gekozene Raadsleden hij. in 't algemeen, den voor- gesteiden waardigen kandidaat aanneemt. Dit om te bewijzen dat de Koning U be noemd heeft als waardige, geachte en be voegde burger maar ook geluisterd heeft naar den wil en het verlangen van de be volking. 't Zijn dus wel de inwoners die uwe benoeming van grondaf bewrocht hebben met zooveel iever en geestdrift dit heden vieren, wetende dat gij de aan gestelde persoon zijt, die door uwe dienst vaardigheid, uwen iever en liefde tot uwe ingezetenen alles in 't werk zult stellen voor hun welzijn en geluk en in hunne blijde hoop niet zullen bedrogen worden. 't Zal de aangename kant zijn van uw bestuuruwe Burgers bevredigen en vol doening geven! Een ander plicht en last wordt U bij uwe eedaflegging op de schouders gescho ven. Wetten zijn toe te passen, besluiten uit te voeren, komende van hoogerhand, die dikwijls in de smaak van uwe onder- hoorigen niet vallendie, niettegenstaan de zij de goedkeuring van uw bestuur soms zelf niet wegdragen, nochtans moe ten aangenomen en doorgevoerd worden, t' Is wet. Dina lex, sed lex. Maar door uwe verstandige redenee ring, uw goede inborst, uw karakterkennis van uw volk, onder alle standen, waarin gij opgevoed, wiens leven gij medegeleefd hebt van kindsgebeente af, zult gij altijd de goede kant weten aan te pakkenen somtijds eene pil, die zuur eii zerp schijnt, zoeter en zachter doen innemen 1 Uw werk is veelzijdig: van dag tot dag komt zij uitgebreider en ingewikkelder en slaat men een wetboek open 't is altijd van «De Burgemeester is gehouden aan een strenge toepassing van... of het Sche pencollege moet dit of dat besluit te ne men dat ons tegen den borst stuit. En daarom zijn bij U getrouwe medewerkers, uwe Schepenen, uwe Gemeenteraadsleden, die schouder aan schouder staan, en hand in hand zullen werkenen daarom zijn uwe bedienden die met raad, daad en werk getrouw en dienstveerdig U zullen bijstaan, om uwe soms ondankbare taak te leningen en al het mogelijke te doen dat in hun macht is om de lasten ervan te verzachten. Wij weten ook en hebben reeds de on dervinding ervan dat gij voor ons een ian-iww^.3 fMülWHW goede Burgervader zult zijn, voor ons. bedorvelingen van een Burgemeester die ons gedurende achttien jaar zoo vaderlijk I behandelde. En met die woorden en die verlangens I sluit ik. Mocht uw naam hier lange jaren met achting, eerbied en erkentelijkheid uitgesproken worden, 't Verleden spreekt waarborg voor de toekomst! Wij hopen op UI Goed heil, voorspoed tot ons aller voldoening en tot U eigen genot en vreugde 1 DE HEILDRONK Nadien werd een heildronk op het Ge meentehuis aangeboden en na dit htilde- toon vertrokken alle Overheden wande lend door de straten om de versiering eens gade te slaan, en hier en daar werd rog een glaasje geledigd, zelf bij Sidonie I.er- myte, herbergierster, werd den baas ver vangen door A. B, een der Overlieden, die er een handje van heeft om het publiek te ontvangen l We laten hier den tekst van den heil dronk door Burgemeester Lamerant uit gesproken volgen: MIJNHEEREN, Ik dank U voor deze plechtige ont vangst en dien heildronk die mij aange boden in deze zoo prachtig versierde zaal van het Cemeentehuis. Dit feest is uw verlangen geweest en het welgelukken er van. is uw werk geweest. Aan mij mijn genoegen uit te drukken en mijne erken telijke gevoelens voor deze plechtige ont vangst. Mochten wij in deze zelfde zaal altijd EENS zijn en samenwerken, tot het ne men van hesluiten en beraadslagingen tot welzijn van onze medeburgers en tot b!o<\ dezer gemeente. Ik bevestig hier nogmaals mijn goeden wil en al mijn verkleefdheid aan de goede zaak. op de medewerking rekenende van U allen. Wij zullen dus ievervol deze taak al hier opnemen en ons glas ledigen met de hoop, de gemeente te mogen besturen ge durende lange en voorspoedige jaren! HET BANKET Om 7 uur werd een banket aangebo den bij Remi Delannoy en Emeric The- velin voor ruim 200 burgers die zich had den laten inschrijven, om zoo als slot tot het einde toe te kunnen medevieren met hun gulhartigen en achtbaren Heer Bur gemeester. Ditmaal werd de spreuk bewaarheid Reningelst moet niet wijken voor de dorpen in het ronddank zij de Heer Achiel Depuydt, Schenen der gemeente, die van dit feest de leiding nam, alsmede alle medehelpers en alle inwoners die het hunne bijbrachten om dit schoone feest tot een meesterlijk en goed einde te bren gen hun achtbaren Burgemeester ter eere. Tijdens het Banket hield de Heer Bur gemeester nog de volgende aanspraak: EERWEF.RDE HEEREN, DAMES EN HEEREN, Lof en eer wordt mij vandaag, den dag door, bewezen, met gelukwenschen zonder tel. Een mensch is daaraan gevoelig zoo talrijke bewijzen te vinden van genegen heid en dienstvaardigheid. Onnoodig te zeggen dat ik mij vandaag overgelukkig gevoel te midden U, overal die warme gevoelens en wenschen, en niet weet hoe U al mijne goede gevoelens van genegenheid en dankbetuigingen, weder uitdrukken. Dank aan de Heeren Schepenen en Gemeenteraadsleden Dank aan de Eerweerde Heeren Gees telijken 1 Dank aan de Heer Eere-Burgemeester Deconinck voor al uw bewezen dien sten 1 Dank aan mijne trouwe bedienden 1 Dank aan de inrichters en de bezielers dezer inrichting 1 Dank aan U allen hier tegenwoordig, voor die wenschen, die blijken van gene genheid en ware vriendschap. Nu heb ik een dienst te vervullen welke ik niet lichtzinnig maar met klaar besef en ernstig aangenomen heb. Deze taak heb ik aanveerd, eerst en vooral om de belangen mijner inwoners te behertigen en het goede te bekomen welke ik in machte ben, voor U, Mede burgers, onder alle standen te bewerken. Na mijn eedaflegging voor den Heer Arrondissementscommissaris en bij mijn terugkeer uit leper op 21 Januari laatst leden, wist ik dat ik een last en verant woordelijkheid op mijne schouders getrok ken had; maar was ook bezield met de beste voornemens om te werken en te ieveren in 't belang der inwoners en tot bloei dezer gemeente. Ik herhaal het hier nogmaals, ik zal mijne beste krachten besteden aan het welzijn van mijn volk en tot voldoening mijner Bestuurlijke Oversten. Mijn last zal grootelijks verminderd worden met die verzekering mogende han delen, dat steun en hulp van de Heeren Schepenen en Raadsleden mij verzekerd zijn, mijne Bedienden mij trouw zullen bijstaan, de volle medewerking te mogen genieten van de Geestelijke Overheid en Bestuurders van alle andere openbare plaatselijke inrichtingen, ja- van alle In woners wanneer ik op hun steun en bij stand beroep zou moeten doen. In deze omstandigheden zie ik de toe komst hoopvol te gemoet. Recht en wel doende in 't vervullen van mijne bestuur- ijke plichten, altijd voor'oogen hebbende 't geestelijk, zedelijk en stoffelijk welzijn mijner ingezetenen, zonder onderscheid, hoop ik de goede Burgervader te zijn van al de inwoners van Reningelst. Moge God mijn werk en iever zegenen. De Heer Burgemeester neemt den stoet in oogenschouw. Aon zijn rechterkant bemerke: i we H. A. Depuydt, le Schepen; en aan zijn linkerhand: H. Leon Van P<j', Z'' Schepen, Verdef Heer D, Lefevre C4 de overige Gemeenteraadsleden. OPSCHRIFTEN Gemeentehuis t Door Reningelst volk en koningsmacht Als opperhoofd van 't dorp verheven. Verdedig steeds met alle kracht De vrijheid ons eenmaal gegeven, Bewerkt van Reningelst ook 't belang Spijts hindernis en moeilijkheden, Bewerk het stevig en ook lang Ziedaar ons vurigst wensch van heden. Bij Florent Camerlynck; WIJ WensChen hier aLLen Den aCht- baren bUrgeMeester VeLe Jaren geLUk- klg bestier. Bij Remi Rassalle: Geheel het dorp is in feest Allen dansen om ter meest Men moet zich amuzeeren 't Is den Burgemeester iustalleerfn, Bij Michel Cappoen: Den geachten Burgemeester wenschen we lange heilvolle jaren, rustig bestier. Bij Remi Poissonnier; Heer Burgemeester wees welkom hier Want Remi verkoopt Special hier Marie laat nu maar eens schinken Wij zullen op den Burgemeesters gezond heid drinkerf Bij Emiel Rcynaert: Wij bieden hier gul en welgemoed U, Burgemeester, onzen besten groet. Klooster Reningelst: Gezusters leeren wij Gods kinderen bur- [gers voor morgen Gij, Burgemeester, spaar steeds d'ouders Hou het Kruis [droevige zorgen Hier in huis. Bewaarschool; Sta vast in 't veilig voetcspoor in Christus' [wet Zoo bidt vandaag in vurigheid ons smeck- [gebed. Bij Eerw. Heer Pastoor: Welkom. Heer Burgemeester, welkom. Eendrachtig burgerlijk en geestelijk Bestier, make ons goede volk van Reningelst gelukkig, Proficiat! Bij Eerw. Heer Onderpastoor; De tijden vragen wijs beleid en vreedzaam heid U. B'irgemc».-ter jjj jjgr k dienstbaarheid. ■in mm iwii nuMi—mi Bij Emeric Thevelin: Heer Burgemeester wij bieden U kort en [goed Onzen welgemeenden Vlaamschen £roet. Bij Alberic Coolpaert: Proficiat achtbare Burgemeester We wenschen U lang voorbeeldig bestier. Eij Acbiel Kennebel-Moreau; Wij hier luisterrijk versieren Gij, Burgemeester, ons bestieren Vast, wijs en recht Ons wensch oprecht. Bij Wed. Six-Colpaert: Wenschen den achtbaren Burgemeester proficiat en heilvol, rustig bestier, Brouwerij: Met gerste en hop brouwen we een beste [nat Maar als ge er te veel van drinkt wordt [ge zat. E'j Emie! Gouwy; Wij bieden blij en welgemoed Den Heer Burgemeester onzen Vlaam- [schen groet. Bij Desmyter Jozef: (Teer Burgemeester, hoog geprezen 'k Wil vandaag geen smid wezen 'k Heb liever dees feest te vieren Dan op den aambeeld te zwieren. Bij Wed. Lamerant-Delannoy; Proficiat Heer Burgemeester. Bij Cyriel Jacob: Gansch ons dorpken is verheugd 't Huppelt al van louter vreugd, 't Heeft nu als hoofd, den derden keer, Een Lamerant. een man van eer, Heden halen wij hem in Hij is gansch naar onzen zin. Bij Decanter Richard: Echt heilvote jaren wenschen wij U, edele Burgemeester. Bij Dr Osc. Desmyter: Proficiat, achtbare Burgemeester, we wenschen U lang voordcclig bestuur. Bij Acbiel Depuydt: Wij moeten hier samen bestieren Eu zullen 't goed doen op alle manieren. Bij Acbiel Tai'Iieu: Hier in t' duivenlokaal Is er altijd kabaal Maar ge moet U niet geneerea Om hier binnen te treden. Bij Camiel Truant: Heer Burgemeester wij wenschen hier Een lang en gelukkig bestier. Bij Emiel Vercruysse: Hier juichen wij allen Burgemeester heil Vele jaren sturend Reningelst's zeil. E'j Jozef Eoudewyn: Zonder vrede geen geluk Maar veel onheil, leed en druk Moge dit van 't nieuw bestier Steeds de leuze wezen hier. Bij Victor Hondeghem: Burgervader Lamerant Allen wenschen w'U Hartelijk proficiat. Bij Juffrouwen Six; Wij wenschen hier den achtbaren Bur gemeester proficiat en vruchtbaar bestier. Bij Rami Delannoy; Kan men wel op zoo een feesï Anders zijn dan blij van geest Vrienden laat ons maar eens schinken En op Burgemeester's gezondheid drinken. Bij JuBen Carton; Beter installatie Dan mobilisatie. Bij Henri Verbcket' lieer Burgemeester 't doet ons deug$ Te mogen declen in uw vreugd, Bij Wed. George» Capoeni 't Neerhof is feestelijk getint Omdat het zijn Burgemeester minf- Bij Wed. Jules Timper man; Ida, Blancheren Roger Doen geereu in alles mee En bieden U welgemoed I», Heer Burgemeester hunnen groei Bij Theophiel Hennebel: Als werkman onder uw bestier Wensch ik U. Burgemeester, alhlej; Welkom. S Bij Valere Eeckhout: Hier bij Valere, Jass-muzikant, Altijd tevreden en plezant Wil op vandaag gelijk andre licit" Den Burgemeester mijn wenschen bicil. Bij André Houwen: Wij wenschen U voor vele jaren Zegen, voorspoed en welvaren En bieden gul en welgemoed Heer Burgemeester onzen groei Bij Pol Derycke: Heer Burgemeester wees welkom Doet steeds wel en ziet niet om. Bij Jerome Carton: Heer Burgemeester 't is tot uw eer Dat ik mijn huis parreer Want allen zijn toch zoo kontent Omdat gij zijt een braven vent. Bij Oscar Verhaeghe: Hier bij Oscar Verhaeghe Pakt men de zwijnen bij de krage Draait z'in saussissen en patee Heer Burgemeester wat pakt gij mee. Bij Sidonie Huysser: Heer Burgemeester ik bied U kort en goed Mijn welgemeenden Vlaamschen groet. Bij Fideel Verhaeghe: Wees steeds welkom als Burgemeester hier Wij wenschen U eeu lang en goed bestier. Bij Wed. Carton-Steen: In de kommervolle dagen Wil steeds Burgemeester dragen Kloek en sterk uw zware plicht Dit vraagt U mijn klein gedicht. Bij Cyriel Coolzaet: Goede Burgemeester luister hier Wij wenschen U een goed bestier. Bij Wed. Jules Marquis: Heer Burgemeester met welbehagen Wenschen wij Ll veel blijde dagen. Bij Valere Fiey: Het Schuttershof viert ook mee Aan het feest der blijde intree v De Schutters al, van hart genegen Wenschen heil, voorspoed en zegen Aan hem die op dit plechtig uur Aan 't hoofd komt van 't Gemeentebestuur. Bij René Fagoo, veldwachter: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat De garde U ten dienste staat Hij vindt er zijn behagen in Heden met heel zijn huisgezin En al zijn goé geburen U den welkom toe te sturen. T Een Zeppelin zou boven de Noordzee gevlogen hebben maar is evenwel bulten het territoriaal gebied van Engeland ge bleven. Bij Hospitaiet, Spanje, is een Duitsch verkeersvliegtuig, de Hans Wendete pletter gestort. 12 Opzittenden werden ge dood bij deze ramp. Te Potsdam werd een autobus aan gereden door een trein. Tien inzittenden van den autobus werden gedood en ver scheidene andere gewond. Aan het Lago Magilore. Italië, had een aardverschuiving plaats. Twee Engel s' hen en een Italiaan kwamen om onder de instorting. Te Forli speelden kinderen met een granaat die achtergelaten werd bij de le- germanceuvers. De granaat ontplofte op zeker oogenblik en de vier kinderen wer den op den slag gedood. Te Lomme brandde een nijverheids instelling af. Gebouwen die 'een opper vlakte van 3.700 vm. beslaan gingen in de vlammen op. De schade wordt be raamd p*> la iniiUoea frank, In de korte tijdspanne van enkele we ken had hij de liefde gewonnen van al len, zonder uitzondering. Dit hebben wij gehoord en gezien. Een groote belofte was hij voor onze parochie. Welk een toeloop van volk uit Moorslede, Zillebeke en Rollegem-Kapellel Rond de 1.700 ge dachtenissen werden bij de offerande uit gedeeld. De stoet kerkewaarts was Indrukwek kend. Zijne klasmakkers, voltallig aan- wezig, droegen hem, of omringden zijne lijkbare, te zamen met den Heer Burge meester en de leden van den Kerkraad. Talrijk waren de priesters die hun broeder in het priesterschap bij zijnen laatstsn tocht vergezelden, den voorbeel- digen priester, die zooals de Meester door gegaan was al goed doende, overal waar hij kwam. Al de vereenlgingen der parochie wa ren aanwezig. Hoe ontroerend schoon deze lange rijen Boeren- en Boerlnnen- jeugd, Kajotters en ICajotsters, Studee- rende Jeugd, Oudstrijders, enz., die hun nen geliefden Onderpastoor de laatste hulde brachten van hunne diepe ver eering en erkentelijkheid. En dan volgde de overtalrljke groep geloovigen. allen diep onder den pijn lijken Indruk van het verlies van dit te vroeg af geknakte waardevolle priesterle ven. De Z. E. H. Pastoor werd aan het al taar bijgestaan door twee klasmakkers van den duurbaren overledene: Eerw. Heeren Van Ryckeghem en Vandeweghe. Na de H. Mis werd van op den kansel door Z. E. H. Kan. Dubois de lijkrede voorgelezen. Hoe stil was het in de kerk, met gespannen aandacht en diepe ont roering werd deze prachtige schets van dit rijkgevuld apostellcven beluisterd. Hoevelen hebben wij er niet zien weenen! Ik hoorde Iemand zeggen: Ik zag hem geerne, doch nu ik gehoord heb met wel ke zelfverloochening hij steeds arbeidde voor het welzijn van zijn volk, gevoel ik nog duizendmaal meer, welk groot verlies wij hebben ondergaan. Eerwaarde Heer Vandemaele, gij rust nu in ons midden, spreek voort tot ons door uw heerlijk voorbeeld van priester lijke deugd. Leer ons naar uw voorbeeld blijmoedig ijveren voor het goede, waarvoor gij uw leven hebt gegeven. -«o»- LIJKREDE uitjesproken door Z. E. H. Kan. DUBOIS: Zeer Eerwaarde en Eerwaarde Heeren, Diepbeproefde Familie, Beminde Geloovigen, Pijnlijk-verrassend was de mare, die Donderdag morgen over de gouw ver spreid werd: diegene die ons, in 't slijk van den IJzer zooveel voorbeelden van zelfverloochening had gegeven door zijn eeuwigen glimlach midden van de front- armoede, gaf ons een laatste aanschou welijke les van onthechting door zijn plots en onverwacht afsterven. Gods Hei lige Wil geschiede! Wat Hij doet Is altijd wel gedaan! Eerwaarde Heer Léonard Vandemaele werd geboren te Tielt op 22 Augustus 1893 uit een door-christelijke familie. Zeer vroegtijdig reeds had een diep-geloovende Vader en een waakzaam-godvruchtige Moeder den jongen knaap geleerd Onzen Lieven Heer liever te zien dan hij zijn ouders gaarne zag: hij vertelde mij eens dat zijn roeping ankerde in de strenge en sobere opvoeding, die hij daar meege kregen had. Hij trok naar het College van Tielt, waar hij zijn zes latijnsche studiejaren doorwerken zou tot in de Rhetorika. In September 1913 stapte hij over naar het Klein Seminarie van Roe- selare waar hij de studie der Wijsbe geerte aanvatte. Op dit kruispunt ontmoetten we mal kander voor het eerst en daar leerden we hem kennen: edelmoedig karakter, opge wekt gemoed, getrouwe vriend. Het duur de niet lang of iedereen kende Nardje Vandemaele: een meetrekker in spel en beweging, een bewerker in 't stille van den gemeenschappelijken klassegeest. Eén droom bezielde zijn jong leven: met zijn kenmerkend goed hart te staan dicht bij het volk, dat hij beminde, en het te troosten, te sterken, te zuiveren, te hei ligen. Och, hoe dikwijls hoorden we het hem zeggen op wandel of gedurende de speeltijden al draaiende in den hof der Wijsbegeerte-afdeeling Recht omhoog schoot zijn leven naar het Altaar en naar God! Daar kwam plots in Augustus 1914 de bittere oorlogsverklaring, de pijnlijke vlucht en het vervoegen van het leger in 1915 in het Kamp van Auvours. Daar zouden de rijke hartegaven van Eerw. Heer Vandemaele ontwikkelen tot volle rijpheid. Wie herinnert zich niet den blij den kameraad, die den hartelijken fami liegeest zoo smakelijk wist aan te vuren in de barak 22 van het Avenue du Nord in het Kamp van Auvours? Wie vergeet ooit den leutlgen seminarist, die nimmer droefgeestigheid kende en hoeveel zijner pittige spreuken en fijne zetten zijn niet blijven leven onder ons, lange jaren na den oorlog? Zoovelen onzer stak hij een riem onder 't hart in de eentonig-voort- slepende dagen van ons beginnend mili tair leven: wie bij hem was vergat on willekeurig het heimwee naar huiselijke warmte en naar de gezelligheid van den huiselijken haard. Daar ontwaakte vooral in hem, onder de stille bezieling van den Eerwaarden Heer Seherpereel, Aalmoezenier van 't Kamp, de apostolische begeerte om o goed te doenaan de soldaten. Wie zal ooit de ontspanningsavonden tellen, die hij gaf aan de soldaten lederen Zondag, weken en maanden aan één stuk, onver moeibaar in zijn herhalingen, standvas tig en volhardend in zijn moeizaam voor- bereldlngswerk, onuitputtelijk in .zijn origineel en verzettelijk repertorium. Onze Lieve Heer alleen kent het goed dat hij er stichtte en Hem alleen ligt open het aantal zielen dat hij onttrok aan het zondig vermaak. Zooveel zuiverheid werd gered door zijn apostolisch optreden op het tooneel van dit arme kamptheater. Zooveel moeders in Vlaanderen mochten hem dankbaar zijn en hetgeen hij voor hun Jongens deed, dankbaar zooals de mannenzelf het waren voor de heer lijke en onvergetelijke avonden, die Nardje Vandemaele hun verschafte. Me nigeen onder ons groeide, door zijn voor beeld, tot het rijke inzicht op het pries- terwerk, dat wij, studenten in de wijs begeerte, daar reeds verrichten konden! In 1916 werd Brankardier Léonard Vandemaele gezonden naar het Front om er dienst te doen bij de 6" Leger-Afdee- ling: hij was er bijna de éénige Semina rist uit het Brugsche, maar ons bereikten weldra de dankbare nagalmen van zijn toewijdingsvol leven bij de soldaten. Ik onthoud dat ik hem eens vroeg het was langs de baan van Veurne naar leper: «Het moet wel lastig zijn en ver velend alleen te staan zonder makkers rondom U uit het Klein of Groot Semi narie! En het antwoord kwam er on middellijk uit: «Toch niet! Ik heb dan meer tijd en meer mogelijkheid om me zelf heelemaal te geven aan de solda ten! Wat een simpel getuigenis van heldhaftige dienstbaarheid! In dit aan houdend sukkelen van hoeve naar hoeve, van barak naar barak en van loopgracht naar loopgracht, bleef hij altijd dezelfde zooals we hem gekend hadden te Roe- selare en te Auvours: Nardje Vande maele 'iSteeds ten dienste van zijn man nen. op het commando van zijn goed hart! Hij schreef hun brieven: hij be zorgde hun de begeerde verlofdagen; hij haalde 's morgens hun koffie naar de veldkeuken; hij bezocht ze bij nachts op hun voorposten en verschafte hun in de bijtende koude der lange winternachten een deugddoende gourde warm drinken; hij stelde zijn leven in gevaar zooveel keeren om gekwetsten te helpen en om bij zijn mannente zijn en te blijven, telkens het slecht» zat! Kon het anders of die verdoken heldhaftige toewijding verwierf hem het vertrouwen der man schappen: het soldatenhart was ten slotte een dankbaar hart! Dan, o dan be gon zijn werk op de zielen: in zijn com pagnie werd hij de blijde wegwijzer naar den Eerw. Heer Aalmoezenier, naar den biechtstoel, naar de H. Communie en naar Onzen Lieven Heer! Zooveel jon gens, die misschien jammerlijk sukkelden in hun volle levenskracht, leerde hij te stappen, rechtop, in hun stervensuur! Het is dan ook niet te verwonderen dat hij, op bijzondere wijze, geacht werd en be mind door alle aalmoezeniers van zijn bataillon: er waren in de 6" Leger-Afdee- ling geen aalmoezeniers, die Nardje niet kenden! Het moet van hem gezegd; hij had een goed hart. De menschen kon hij onmo gelijk zien lijden. Die diepe kentrek werd hem, onder Gods genade, de springplank naar een leven van zelfverloochening en sacrificie, naar een leven van groeiende liefde dus en van betrachte priesterlijke volmaaktheden. Iedereen hield van hem. nis, die ons aangreep, toen ons te Hoog» stade werd medegedeeld dat Nardj# Vandemaelegesneuveld was.' We stap ten naar De Panne, waar hij zou begra ven worden... toen we even, tot onze on- zeggelijke vreugde, even over de statie van Adinkerke... onzen lachenden vriend ontmoetten, die, Goddank! niet gesneu veld was!... Het was een misverstand geweest. Toen ondervonden we hoe goed hij was en hoe iedereen hem genegen was. Gedurende de lange vier jaren oorlog bleef Eerw. Heer Vandemaele zijn hei lige roeping getrouw: zoodra hij maar eenigszins vrij was miste hij niet ééne recollectie, niet ééne vrienden-bijeen komst: daar was en daar bleef hij in zijn vaarwater. Na den oorlog zette hij zijn studies voort, te Brugge eerst, te Roese- lare daarna. September 1919 bracht hem, met blij heid en vreugde, in het Groot Seminaria te Brugge: hij bleef er de levenslustige vriend, in wiens hart levendig bewaard bleef het aandenken aan het kamp- en frontleven. Met Pinksteren 1922 werd hij Onder-diakén; gedurende het volgende groot verlof ontving hij het Diakonaat en op", Zaterdag 23 December 1922 werd hij tot,Priester gewijd. De priesterwijding is het 'levenshoogtepunt voor ieder jon gen dia ooit door den grooten priester- droom aangegrepen wordt. Ook voor hem was het zoo! Eerst nu zou het volle apostolaat be ginnen. Mr. Op 10 September 1923 werd hij benoemd tot leeraar aan het College te Poperinge. Na vier jaren werd hij er aangegrepen door een slepende kwaal, die hem ertoe verplichtte het Collegeleven op te zeggen. Hij moest onderpastoor worden: de Bis schop benoemde hem te Rollegemskapeila op 20 September 1927. Men getuigt van hem dat hij arm leefde en onthecht, hee lemaal in dienst der zielen. Hij werkte er hard en veel; zijn geduld was bewonde renswaardig en zijn blijheid standvas tig... niettegenstaande de pijnlijke maag ziekte, die hem veel lijden veroorzaakte. Met groote overgave aan Gods H. Wil onderstond hij een zeer zware heelkun dige bewerking: ik ontmoette hem in de dreef van het Klein Seminarie te Roe- selare, korte dagen voor hij er heentrok en... «Bid maar een goed wees-ge- groetje voor mij opdat alles goed ver- loopen zou»... en hij lachte! Altijd de zelfde! Hij kwam terug, meer gezond dan hl| vroeger was. Hij hervatte zijn werk, zon der rusten en was de vader der arme menschen! Hij had een goed hart! Op 29 April 1933 werd hij benoemd tot onderpastoor te Zillebeke en op 24 April van dit jaar stuurde Zijne Hoogwaardig» Excellentie Mgr Lamiroy hem als onder pastoor naar Moorslede. Op deze kort» vier maanden wist hij reeds het hart en het vertrouwen te veroveren der gansch» bevolking: blijde en opgewekt was hij t» Moorslede zooals te Zillebeke en te Rolle- gemskapelle, te Poperinge en- aan het front: de man met het goede hart! In den nacht van 2 tot 3 Augustus heeft Onze Lieve Heer zijn getrouwen priester tot zich teruggeroepen. Hij had juist t» Kortrtjk de verheerlijking van het Heilig Misoffer bijgewoond: hij had er vreugd» en blijheid aan beleefd; daar kwam da dood hem plots treffen: hij stierf een voudig en blijde zooals hij steeds geleefd had! Diepbeproefde Moeder van den over leden priester, de trots van uw leven werd U ontnomen, maar het goed dat hij stichtte blijft. Het weze U de groote troost van uw leven: U hebt aan Onzen Lieven Heer een priester gegeven, die op het arbeidsveld van den Meester sporen van leven achtergelaten heeft. Diepbeproefde familie, de Meester heeft uw groote vertrouwensman tot Zich te ruggeroepen. U weet zeer goed dat het verlies groot is: de priester is een on overtroffen rijkdom in een christelijk» familie. God gaf, God nam! Gezegend zij Zijn naam! Zeer Eerwaarde en Eerwaarde Vrien den ,cen nieuwe klasmakker ging voorop daarheen waar ook wij bedevaren zullen. Ons H. Misoffer en ons breviergebed ge ven ons de sterke gelegenheid voor hem te bidden het gebed, dat verlost. We staan rond zijn kist zooals we stonden rondom hem in het Seminarie: dankbaar om zijn voorbeeld, gelukkig om de vrucht van zijn leven, blijde in 't geloof dat ons zegt dat hij leeft. Weze zijn dood ons een streng» les opdat ook wij, naar zijn voorbeeld, biddende en werkende, op actieven dienst Ik vergeet nooit de algemeene ontstelte- zouden staan van het Godsrijk! DE LIJKSTOET OP WEG NAAR DE KERK. NEDERLAND EEN NIEUWE REGEERING GEVORMD Eindelijk is de Jhr De Geer, der Chris telijke Historische Partij, erin gelukt een nieuwe Regeering samen te stellen. Ma ken deel uit van deze r.sgeering: twee Katholieken, twee Socialisten, twee Chris telijke Historischen, een Radikaal-Demo- kraat, een anti-rovolutlonnair en twee extra-parlementairen. Vier Partijen, namelijk deze der Ka tholieken. der Socialisten, der Christelijke Historischen en der Radikaal-Demokra- ten zullen deze Regeering steunen. Voor de eerste maal maken de Socia listen deel uit van een Nederlandsche Re geering. BEKEND BANKIER OVERLEDEN Te Amsterdam is de bekende financier I. Mannheimer, in den ouderdom van 48 Jaar overleden. Ter gelegenheid van het aangaan van leeningen door de verschillende landen, ook aan België, werd zijn naam herhaal delijk vermeld. FRANKRIJK PETROLEUMBRON ONTDEKT Te St-Gaudens, in de kleine Pyreneeën, werd petroleum gevonden, namelijk op een diepte van 1520 meter. Sedert maan den reeds werd met het boren aangevan gen. Thans werd het geleverde werk be kroond. Naar verluidt kan de ontdekte put ver geleken worden met een der belangrijkste ter wereld. ENGELAND AFSTERVEN VAN KATHOLIEK DIPLOMAAT In den ouderdom van 75 jaar is te Lon- Jd&a gjvrledea Lord go^ard P* reuriUb een van de grootst." figuren uit de lange rij van katholieke diplomaten in dienst van de Britsche kroon. Lord Howard is een bekeerling: in het jaar 1898 is hij overgegaan tot de Katho lieke Kerk. De oudste van zijn vier nog in leve r zijnde zoons uit zijn huwelijk met de dochter van Vorst Giustinianl- Bandini erft thans ook den titel van zijn vader. GROOT-DUITSCHLAND 15.000 GEMEENTEN AFGESCHAFT Bij samensmelting of aanhechth.g van kleine gemeenten werden thans in Duitschland niet min dan 15.000 gemeen ten afgeschaft. Hieronder zijn 4.000 ge meenten met min dan 100 zielen en een groot aantal hebbende een bevolking van 100 tot 500 zielen. PROCESSIE VERBODEN TE PRAAG Alhoewel in het protectoraat van Bo- hemen en Moravie üe priesters totnogtoe niet gehinderd werden bij het vervullen van hun ambt moeten allen hunner zeer voorzich.lg zijn met hu-i woorden want alle predicaties worden afgeluisterd door G estapo-agenten. De processie die te Praag noest gehou- c.en worden ter gelegenheid van den feest dag van den Nationalen Heilige, H. Joan nes Nepomucenur, werd evenwel verbo den. Als protest legde de bevolking bij hot beeld van den h. ige duizenden bloemtuilen neer. TE WEENEN WOFDEN 6.000 VEREENIGINGEN ONTBONDEN ,Te Weenen bestonden eertijds 10.000 vereenlgingen allerlei. Thans werden door d> Nazi-overheden 6.000 dier vereenlgin gen, waaronder een groot getal katholie ke, ontbonden. De eigendommen en fondsen der ver enigingen, werden ïybe.U'U verklaard. SPANJE POLITIEKE HERVORMINGEN Bij bevel van Generaal Franco werden alle partijen heringericht in een enkele partij, namelijk de Falangistische partij. De Falangisten en de Traditionalisten zullen den grondslag vormen van dez» nationale partij. De Regeering werd eveneens hervormd en de Hr Suner werd aa:r het hoefd ge steld van een Junta en is aldus de eerst» raadgever van Gene. aal Franco geworden. Wie verder deel uitmaakt van de Regee ring werd nog niet officieel gemeld. Te Madrid werden metr dan 60 perso nen terechtgesteld als zijnde schuldig be vonden aan den moord op den politiebe- velhebber te Madrid. ITALIË OVERBRENGING VAN RELIKWIEËN VAN DE KLEINE SINTE THERESIA VAN HET KIND JEZUS Relikwieën van Sinte Theresia van het Kind Jezus die tot nog toe in eene kerk te Rome werden bewaard, werden Maan dag plechtig naar Anzio overgebracht, 60 km. van Rome afgelegen. Te Anzio had den groote plechtigheden plaats bij de aankomst van den stoet, in aanwezigheid •/an drie Kardinalen en duizenden geloo vigen. 'BHBB3BaasBaai38BiaaaaES2»a Te Gross-Strehlitz namen verschil lende kinderen een bad in een rivier on der de hoede van een onderwijzer Plots verdwenen enkele kinderen in een draai kolk. De onderwijzer kon er drie op den oever brengen. Een der drie was reeds overleden. Bij het willen redden van de twee overigen verdronk de onderwijzer ea ook ds twee kiudei'sa,

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 7