Beperking van den oorlog!? Het is oorlog in Europa Geen Pessimisme, geen Optimisme, maar Réalisme Fabriek Warschau bedreigd van het Niemandsland Burgers worden het slachtoffer van luchtbombardementen van nieuwe mensehen Poolsch vliegtuig neergeschoten ie Deiitsefte troepen rukken steeds vooruit in Polen Cp het Westerfront bexeiten de Fransehen een deel England en Frankrijk voeren een ekonomischen oorlog tegen Duitschland Poolsche Krijgsgevangenen Ook Canada in OoHcg KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER INTERNATIONAAL OVERZICHT Belgisch vliegtuig neergeschoten door ingelsch vliegtuig HET VERLOOP DER GEBEURTENISSEN DAG NA DAG De toestand op Vrijdag 8 September Den Zaterdag 9 September TARIEF VOOR BERICHTEN, Kleine berichten per regel 1,fr. 2 Ir. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouivber. en Bedank, (min.) 5,fr. f Te herbalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en I moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. 7* JAAR. N' 38. ZONDAG 17 SEPTEMBER 1939. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper. Bureel: Boterstraat 58, IEPER. EEN ABONNEMENT KOST VAN NU TOT EINDE 1939: Binnenland 9,SO fr. Belg. Kongo 15,30 fr. Frankrijk 15,30 fr. belgisch geld Engeland 16,20 fr. belgirch geld Ander landen 22,50 fr. belgiach geld AUe MtAevttkas sijn rrranfeMerdtUih L Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Pottcheckrekening Nr 155.70. Be stad Bromberg werd deze week erg onder vuur genomen door de Duitsclie vliegtuigen. In der haast, na afloop der bombardementen, werden de lijken der burgers die op straat getroffen werden, uit de stad naar den buiten overgebracht en op een rij gelegd om daarna begraven te worden. Vooraan een akelig beeld «lat we nooit hadden moeten publieeeren hadden de woorden: Vrede op aarde aan de menschen van goeden wil beter aanhoord en nagevolgd geweest. !BaiBB!SflaBlgaHMBBBElSaB!KaBiSHERBSBBHfllHHIEiaBa8a3KBSEII Is het geen zonde plagiaat te plegen in het werk van Rachmanowa, en de titel van haar boek over het huwelijk te gebruiken voor een artikel over den oorlog? Oorlog is toch de tegenvoeter van het huwelijk. Huwelijk is voortteling van leven en oorlog is massamoord. De oorlog... een fabriek van nieuwe menschen...!? In een fabriek is de gansche technische uitrusting toch gecoördi neerd op massale productie, en in den oorlog wordt de techniek afge richt op massale destructie. Nieuwe menschen worden gebo ren uit de gemeenschappelijke liefde in ds warme atmosfeer van het ge zinsleven. De oorlog rukt de menschen weg uit hun gezir. om ze in gemeen- schappelijken haat tegen elkaar op te zwepen... En toch wordt deze oorlog een- FABRIEK VAN NIEUWE MENSCHEN. Het oude geslacht gaat ten on der ln vuur en in bloed. Enkele weken geleden, vóór de groots catastrofe was losgebrand, waarschuwde de H. Vader dat een wereldoorlog de totale vernieling van het oude Europa zou bewerken. En in zijn toast bij het slot van de verga- doring van de Oslostaten verzekerde onze Vorst dat er na een moderne wereldkrijg noch overwinnaars noch overwonnenen zullen overblijven. Wij, menschen van 1933, zijn oog getuige van de groote losbranding, waarin de oude wereld zal vergaan... Kan het ook anders? Europa heeft Christus den rug toegekeerd. Dc Humanisten in den Renais- taacetijd zijn ermee begonkien, waar ze den idealen mensch gingen zoeken, iiitt bij de kribbe te Bethleem, maar op de agora van het heidensch Athe ne en op het Forum van het oude Rome. Zij meenden dat dc Europeaan van de moderne tijden wel een fat soenlijk mcnsch kon zijn, zonder daarom christelijk te leven. Wat met artistieke soepelheid door hen werd Ingezet, hebben hunne geestelijke kinderen met immer groei ende brutaliteit doorgevoerd. Met het opkomend Protestantis me woedden de godsdienstoorlogen over Europa en werden gansche vol koren van de Moederkerk losge scheurd. De Fransche Revolutie heeft de christelijke wereldorde ln het bloei gesmoord om de liberale staatsleer op den troon te zetten. Het H. Evangelie, de hoeksteen van alle orde, werd door het Ratio nalisme tot een sprookjesboekje ge devalueerd. «■■■■■BBBBBBBBBIBBBBB Het Socialisme heeft op aarde het beloofde Paradijs ontdekt. Het Nationalisme heeft in bloed en bodem een godheid gevonden. En nu komt de afstraffing. Wie in dezen oorlog enkel een strijd ziet voor Polen of tegen Hitier, een titanischen kamp tusschen demo cratie en totalitarisme, is blijkbaar kortzichtig. De wereld heeft God den rug toe gekeerd, en God laat de wereld aan zijn lot over. Daar ligt de diepe oorzaak van een oorlog die de oude wereld tot puin zal bombardeeren. Maar een nieuw Europa is in wording. Nieuwe menschen zijn er reeds. Een jeugd in bonte plunje hun kert naar apostolaat. Mannen en vrouwen weten dat het uur der leeken slaat. Midden de branding waarin de wereld verzinkt, rijst een nieuw ge slacht, het geslacht der leekenaposte- len. De nieuwe menschen die na de groote beproeving de nieuwe wereld orde zullen inluiden. De oorlog is begonnen op het oogenblik dat 20.000 leiders en leid sters van de arbeidende jeugd naar Rome zouden gaan, om voor den Paus geknield een antwoord te krijgen op de vraag: Vader, wat wilt Gij dat wij doen? De oorlog zal gedaan zijn, vol ledig, wanneer de leiders van de vol keren hun voorbeeld zullen volgen. Vóór tien eeuwen heeft gansch Europa op bevel van den Paus de wa pens opgenomen om ten kruistocht te trekken. Nu kan ook niemand an ders het bevelen de wapens neer te leggen. De Paus alleen brengt den Vrede van Christus in het Rijk van Christus. Dat is de vernieuwing. Het nieuw geslacht is aan 't boe ten en aan 't bidden, en hun geloof zal de vernieuwing bewerken. Het geloof kan bergen verzetten, getuigt het Evangelie. Maar hun geloof zal een berg opwerpen. Ergens in Europa zullen de be keerde volkeren al hun oorlogsmate riaal tot een reusachtigen berg op stapelen, en op zijn kruin een enorm kruis planten, gesmeed uit het staal van de kanonnen. Dan wordt Hij, de stalen Chris tus, Ingetroond in Europa, en wordt zijn Vredesrijk in ons oud werelddeel gevestigd. Dan wordt alles nieuw. En daarom is deze oorlog EEN FABRIEK VAN NIEUWE MEN SCHEN L. M. We zien hier Duitsclie soldaten het wrak onderzoeken van een Poolsch vliegtuig, flat door een Duitschc vlieger, na hel luchtgevecht boven Bromberg, neer werd gehaald. Nu dat het euvel gebeurd is, en er geen schijn van kans meer bestaat voor de oorlogvoerenden om zich te rug te trekken, wordt door alle groote onvooringenomen mannen het parool gelanceerd en verdedigd, dat de oor log moet beperkt blijven. Het vreeselijke van een oorlog ligt vooral in de menschenslachtingAls we de cijfers der gesneuvelden van den laatsten oorlog nagaan, land voor land genomen, dan blijkt dat van de circa elf mïllioen dooden die vielen tusschen 1914 en '18, ongeveer de helft behoorden tot de huidige belligeran- ten. Indien tijdens den laatsten oor log alleen Duitschland, Frankrijk en Engeland in den oorlog waren getrok ken, dan waren ongeveer zes mïllioen menschenlevens gered geweest. Nu het nog niet te laat is, zouden dienen stappen aangewend te wor den, om het inspringen van nieuwe volkeren in den doodendans te ver hinderen, want zoolang de oorlog zal duren, zullen belangen en sympathie- en de verleiding in de hand werken, bij sommige regeeringen om toe ie treden in het kamp van een der strij dende partijen. Er werd door Musso lini op het uiterste oogenblik. voor de losbranding nog een voorstel gedaan aan de drie groote landen om een conferentie bijeen te roepen om gron dig en eerlijk het vraagstuk van een herziening der vredesverdragen onder handen te nemen. Intusschen waren echter de kanonnen aan het bulderen gegaan en er kon geen overeenstem ming meer verkregen worden. Waar om zou daarentegen, nu zoovele lan den nog neutraal zijn, niet getracht worden een conferentie te beleggen van at de neutrale landen ten einde verdere deelnemingen aan den oorlog te twrhinderen en nutteloos nieuw menschenleed te besparen? Of ooit aan een dergelijk plan zal gedacht toorden weten we niet. Wel licht zouden onmiddellijk moeilijkhe den oprijzen, uit het feit dat niet alle landen, die thans neutraal zijn, het voornemen hebben zulks te blijven en alleen een gunstiger gelegenheid af wachten om tusschen te komen. Ui Ml li Bil iïïHi ilUli UTTi f MOREELE EN CULTUREELE MOTIEVEN. Doch niet alleen ofn zuivere huma nitaire redenen, is (fe beperking van den oorlog een noodzakelijkheid. Er zijn ook moreele ert, cultureele waar den te verdedigen. De reading van Europa kan ermee gemoeid zijn. Het is genoeg bekend uif de ervaring van den laatsten oorlog*tot welk een ze denverwildering een\ krijg kan leiden. De kunstuitingen, tijdens of onmid dellijk na den oorlog, waren een vloek voor het schoonheidsgevoel en betee- kenden ontegensprekelijk een terug keer tot het barbarisme. Een sterk blok van neutrale landen kan een waarborg zijn, voor het behoud van de zedelijke, godsdienstige en cultu reele waarden, die de vele generaties van Europeanen opgfehoopt hebben. Belgie heeft ds plicht neutraal te blijven niet alleen omdat het die verplichting aangegaan heeft tegen over de drie groote? buurlanden, die mekaar thans bestrijden, niet alleen om het bloedvergietép. van onze eigen jongens te verhinderen, maar even eens omdat het een stuk Europa te beveiligen heeft voor de toekomst. Daarom hebben ook de andere neu trale landen de plicht, het hunne bij te dragen om ellende, dood en ver nieling te beperken. EN TOCH; KANS VOOR UITBREIDING. Als we echter dc namen van de te genwoordige neutralë landen overloo- pen, voelen we ons aangeroepen door een sterk scepticisme, ten opzichte van sommige dezer. Er zijn zooveel belangen te beschermen, echte of ver meende onrechtvaardigheden te her stellen, nationale verzuchtingen en eischen te voldoen, verplichtingen en verbintenissen na te leven, die als een dwingende kringloop het eene land na het andere in den draaikolk kunnen meeslepen. Er is eerst en vooral dat gerucht van mobilisatie in Rusland en van de concentratie van troepen aan de Pool- sche grens. We hebben reeds vroeger uiteengezet, wat er allemaal achter het Duitsch-Russisch niet-aanvals- pact kan schuil gaan en in de eerste plaats een verdeeling van Polen. Het is mogelijk, nu Duitschland ongeveer geheel het deel van Polen bezet heeft, die het vroeger bezat, dat thans ook Rusland aantreedt om het overige deel van Polen in te lijven. En als Engeland en Frankrijk logisch willen zijn dan zullen ze in dergelijk geval ook de oorlog moeten verklaren aan Rusland, vermits dit land de onaf hankelijkheid van Polen aanvalt, die zij gewaarborgd hebben. Doch Rus land zou zijn veroveringen niet beper ken bij Polen. Het zou geheel zijn vooroorlogsche Westergrens trachten te herstellen en dat zou beteekenen de opslorping van Finland, van Est land, Letland en Litauen en de ver overing van Bessarabie op Roemenie. Langs het Zuiden zou het zijn eeuwen oude politiek de bezetting van de Bos- forus en de Dardanellen trachten te verwezenlijken en een nieuwe reeks kleine landen, zouden in den dans tre den. Of zou het Duitsch-Russisch pact grenzen gesteld hebben aan de Rus sische expansiepolitiek in het Westen? EN ITALIË? Wat zal Italië doen? Dat is een vraag die niet zoo gemakkelijk te be- antwoorden is. Er zijn twee moge lijkheden die als waarschijnlijk voor gesteld toorden: het behoud van de neutraliteit en dm oorlog; en in het laatste geval de toetreding bij Duitschlandof het verraad van de as, en dus de aansluiting bij Frank rijk en Engeland. Al deze gevallen zijn inderdaad mogelijk, maar wij zullen ons in ieder geval onthouden om hier voorspellingen te wagen. In ieder geval is ook voor Italië de kans groot dat het meegesleept worde, of wel door zijn militaire verplichtingen tegenover Duitschland, ofwel door be loften vanwege Frankrijk en Enge land: koloniën, Tunis, Djiboeti, enz. En zoo is het ook mogelijk, dat de beperking van den oorlog slechts een vrome wensch blijft. (Verboden nadruk.) ROSKAM. ]IB9EE3B3BBB9BSBBBSIQSSHBBSS(BBBBBaiBBBBB!Z5S3BGiSaSBSBB2EiSBHiBS!EBBB3BBBBflBBBBBBBBBBflBB9ESS WARSCHAU BEDREIGD. TALRIJKE SCHEPEN IN DEN GROND GEBOORD. DE WESTERPLATTE TOT OVERGAVE GEDWONGEN. Op Vrijdag 8 September, te 17.15 uur, meldde het Duitsch Nieuwsbureau dat volgens een. mededeeling van het Groot Hoofdkwartier, de Duitsche troepen War schau waren binnengerukt. Dit nieuws bleek later echter onwaar te zijn. Ten andere werd langs de radiozen der van Warschau nog steeds uitgezon den door de Poolsche overheden, op zelf den avond nog. Dit zou ook nog gebeu ren de volgende dagen. Evenwel bleek het dat Duitsche gemo toriseerde troepen tot op een tiental km. van de stad waren genaderd. Uit Duitsche bron werd nog gemeld dat de Duitsche troepen volgende punten had den bezet: Statzew, Rawa-Mazowiecka, Fulstuck, Rozau en andere. De Westerplatte, het eenig punt van Danzig dat nog door dc Polen was bezet, moest zich overgeven. Deze munitie-op stelplaats had zeven dagen en zeven nachten heldhaftig weerstand geboden aan de Duitsche aanvallen, zoowel van te lande als van uit de lucht of van op zee. De laatste dagen waren de Poolsche soldaten zonder levensmiddelen of drink baar water. Van de 120 verdedigers waren er tijdens de gevechten 55 gesueuveld. De Duitschers waren dan ook zeer verwon derd slechts maar zooveel man uit de versterking te zien te voorschijn komen. Er werd zelfs gemeld dat uit bewondering voor het hetfdhafttg verzet de comman dant der plaats zijn degen mocht be houden. Op het westelijk front, tusschen de Rijn en de Moesel wisten de Franschen enkele vooruitgang te maken in het zoogezegd niemandsland dat gelegen is op Duitsch gebied, tusschen de Maginotöjn en de Siegfriedïijn. Allerlei kleine verdedigings werken moesten hiervoor opgeruimd wor den. Saarbracken werd ontruimd. Engelsche vliegtuigen wierpen 3 U mil- lioen strooibriefjes uit boven Duitsch ge bied. De tekst van die briefjes geven wij verder in ons blad. Talrijke booten werden in den grond geboord, o.m. de Britsche schepen Ma naar waarvan de bemanning gered werd op één na; verder nog de Olive Grove - waarvan de bemanning gered werd, de Pukhastan de Fransche boot «Tama ra en de Britsche boot Regent Tiger De bemanning van dit laatste schip werd gered door de Belgische boot «Jan Jadot». Een Nederlandsche mijnveger, ae Van Ewijck >i, liep bij de Nederlandsche kust op een mijn. Het schip zonk bijna oogen- bikkelijk. Er zijn 4 dooden en 26 vermis ten te betreuren. Er bevonden zich 51 per sonen aan boord. Het Duitsch schip Helfrid Bismarck raakte een mijn en werd in den grond geboord, dit in de zone van de Duitsche mijnversperring. Van de 14 opvarenden werden er slechts 7 gered. Te Tokio liet de Engelsche gezant aan de Japansche Regeering weten dat Enge land strijden zal tot het vallen van het Nazi-regiem. In den dieraatuin te Londen werden talrijke dieren gedood. Te Berlijn werd uitgevaardigd dat al- wie zich schuldig maakt aan diefstal of plundering bij alarm of wijl steden in de duisternis gedompeld zijn; met de dood of met jarenlange gevangaazitting zal ge straft worden. Te Vigo bevinden zich thans 27 gevluch te Duitsche cargobooten. In Duitschland is de biijettenomloop met 2.200 millioen mark aangegroeid. De Engelsche Regeering liet weten dat voortaan Engeland gebruik zal maken van het recht van oorlogvoerende macht op mm. GENERAAL SOSNKOWSKI Opperbevelhebber van liet Peolselie Leger. zee. Eigenlijk zal dit geen blokkade uit maken maar allo schepen die goederen vervoeren op zee zullen onderzocht wor den. Basissen van kontrool werden aan gelegd waai- alle schepen verzocht worden hun landingen te doen nazien. Engeland houdt zich het recht voor gekere waren aan te slaan. BELGISCH VLIEGTUIG NEERGESCHO TEN DOOR ENGELSCH BOMBARDE MENTSVLIEGTUIG. EEN ANDER ENGELSCII VLIEGTUIG VERPLICHT TE LANDEN. DE FRANSCHEN BE ZETTEN HET WARNDTWOUD. MO BILISATIE IN RUSLAND. Zaterdag 9 September werd gekenmerkt door een eerste schending van Belgie's neutraliteit door Engelsche vliegtuigen. Rond 6 uur in den morgen, bij hevige mist, werden twee Engelsche bombardeer vliegtuigen gesignaleerd boven Mons (Ber gen, dus boven Belgisch grondgebied. On middellijk stegen Belgisehe jachtvliegtui gen op om de beide Engelsche machie- nen tot dalen te verplichten. Een der twee vliegtuigen, door onze vlie gers achterna gezet, gaf gehoor aan de sommaties van onze vliegers en streek neer op een Belgisch vliegveld. De inzit tenden werden aangehouden om geïnter neerd te worden wijl het vliegtuig aan geslagen werd. Het vliegtuig was volgela den met strooibriefjes, opgesteld in de Duitsche taal. Het tweede Engelsche vliegtuig werd door twee Belgische vliegtuigen omsingeld. Toen het geen gehoor wilde geven aan de gegeven seinen ging een der Belgische jachtvligtuigen er zich voor plaatsen om het te beletten zijn weg tê vervolgen. Hierop loste het Engelsch vliegtuig een kanonschot af op het vooraangelegen Belgisch vliegtuig, dat getroffen werd in den staart. De twee inzittenden konden zich redden met hun valscherm wijl hot vliegtuig te pletter stortte en afbrandde. De inzittenden, adjudant Cenctte tn on derofficier Alaffe, werden licht gewond, ae eene aan het gezicht cn de tweede brak een arm. Het tweede Belgisch vliegtuig beant woordde het vuur van het Engelsch vlieg tuig maar dit wist intusschen de Fran sche grens te bereiken en kon dan verder verdwijnen in de richting van Maubeuge. Men weet niet of het geraakt werd. Het tweede Belgisch vliegtuig tv.am behou den terug op zijn basis. (Zie vervolg 2« blad.) worden In het door Duitschland veroverde gebied van Polen, In groole concen tratiekampen overgebracht. We zien hen h'er opgesteld nevens hun houten con centratie barakken. IBBSBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBIIBBSBBBBBBBBBIBBBBMBBBBBBBBEa Velen laten zich in deze tijden van het overdrevenste pessimisme naar een even overdreven optimisme drij ven onder den indruk van allerlei mededeelingen uit binnen- en buiten land. Zij hebben groot ongelijk hun zenuwen niet meer in bedwang te houden en steeds maar te trachten in ijle beschouwingen, gebouwd op ge voelsindrukken van een oogenblik, te zoeken naar de oplossing van vragen, waarop geen enkel der Europeesche Staatshoofden zelf voor 't oogenblik antwoord zou kunnen verstrekken. De burger in ons land zal best doen te bedenken dat in de eerste plaats in de huidige omstandigheden hij met realistischen geest moet trachten zich rekenschap te geven van wat zijn plicht is en dezen plicht duur te vol brengen, buiten alle beslommeringen omtrent krijgsverrichtingen en ontze nuwend gepieker en gejammer of zin loos gediscuteer om. In dit verband moet het ons van het hart dat ontzettend veel men schen in het land zich blijkbaar geen rekenschap geven van den ernst van den toestand. Zoo is reeds hier en daar het koor der klagers op den voorgrond getre den, het koor van diegenen die mee- nen dat in tijden als die welke wij nu doormaken het leven zijn normalen gang moet gaan, zonder 't minste ha- peringske. Dat koor der klagers biedc door zijn zinloos gevit op de naar om standigheden nog lichte, desorganisa tie die noodzakelijkerwijs hier en daar het normale leven komt storen, het bewijs van een volstrekt gebrek aan realistisch inzicht. Het zou anders, zijn traantjes wel sparen tot later. NOODZAKELIJKE OFFERS TER HANDHAVING VAN ONZE NEUTRALITEIT De toestand is ernstig. Veel ernsti ger dan de klagers en vitters over kleinigheden blijkbaar inzien. Er komen waarschijnlijk heel wat moeilijker dagen dan wij tot nu toe hebben gekend. Wie de snelle op- marsch der Duitsche legers in Polen nagaat moet daarbij' bedenken dat een snelle zege daar, spoedig haar terugslag zal hebben op het V/ester- schë Front, waar allicht heel gauw twee enorme legermachten achter sterke betonnen gordels dicht bij on ze grenzen, op een beperkte linie, reusachtige gevechten zullen te leve ren hebben. Dan worden de tijden voor ons veel banger. Dat wordt dan de tijd van werkelijke offers, van op- eischingen op groote schaal, van noodzakelijkheid van verder doorge dreven mobilisatie, van al die opoffe ringen die noodig zullen zijn om ons hoogste goed in dezen beroerden tijd, onze neutralisatie, te handhaven. Op dit oogenblik brengen wij offers voor onze neutraliteit, het is te vree zen dat wij er in de toekomst zwaar dere zullen hebben te brengen. Wij moeten onze neutraliteit verdedigen, zij is de opofferingen die wij ons te getroosten hebben, overwaard. Laten wij onder dat opzicht ons houden aan een klaren geest van rea lisme met uitsluiting van alle zenuw- sloopend gevit over bijkomstigheden en ongemakken. Elke burger pantsere zich van nu af tegen kleine en zware opofferingen die elke burger heeft te dragen wil het land in staat zijn ons militair apparaat derwijze te doen werken dat het onze neutraliteit kan issBaasaaasBaBBBSBii doen verdedigen. De taak der regeering om dit alles te regelen zonder het economisch le ven derwijze te schaden dat 's lands hoofdbelangen er onder zouden lijden, zal dan nog zwaar genoeg zijn, WEG MET ALLE VERSPILLING En dit brengt ons tot het tweede uitzicht van het probleem waarvoor wij staan en dat van heden af even eens met realistischen geest moet overwogen worden door elk burger. Engeland en Frankrijk zullen met allo kracht den economischen oorlog strij den tegen Duitschland. Indien de strijd niet spoedig ophoudt dan staan wij voor de mogelijkheid van een lan gen sloopingsoorlog. De kleine neutrale landen zullen voor hun bevoorrading dan af to re kenen hebben met allerlei beperkende maatregelen die te hunnen opzichte door de oorlogvoerende landen zullen getroffen worden, terwijl de vervoers mogelijkheden voor internationalen handel zeer schaarsch zullen zijn en de vrachtprijzen verschrikkelijk duur. Reed? nu werden Hollandsche en Bel gisehe schepen door een dar oorlog voerende partijen voor onderzoek op geleid. Ons land kreeg de verzekering dat Engeland bereid is de neutrale landen alles te laten invoeren wat zij noodig hebben, maar omwil'e van de hierboven aangegeven moeilijkheden kan dit alles veel last en kommer mee brengen. Er zijn zeker in ons land allerlei maatregelen getroffen en groote voor raden opgeslagen, maar dit zal niet beletten dat onze voedselvoorziening zeer tware problemen kan meebren gen. Het is dan ook te denken dat op slag in verband hiermede zeer stren ge maatregelen zullen getroffen wor den. Economisten hebben zich aan het werk gezet om te berekenen of ons land zich zelf kan behelpen ui geval van blokkade. Wij hebben de resui- ten van hun bevindingen kenbaar ge maakt, zij zijn bemoedigend maar leg gen er den nadruk op dat in elk geval beperkende en aanpassende maatre gelen zullen noodig zijn. Wij zien hoe Nederland, dat als neu traal land tijdens den oorlog 1914-U3, een ruime ondervinding heeft opge daan, onmiddellijk zijn systeem van distibutie voor levensmiddelen heelt in 't werk gesteld. Wij weten dat ook in ons land zuinigheid gebeden is op zeer veel produkten en in de eerste plaats op brood en benzine. Van nu af dient ieder van ons alle ij del ge mor tegen beperkende maatregelen op te schorsen. Wij zouden geneigd zijn te schrijven: rekening houdend met den toestand van ons land dient ge mord indien van hooge.hanu niet spoedig genoeg wordt ingegrepen met die doeltreffende maatregelen die on der het parool «weg met alle ver:;pa ling de bevoorrading van onze bevol king voor geruimen tijd moeten ver zekeren. Wij herhalen: zonder pessimist of optimist te zijn volbrenge teder bor ger niet realisme de hem in de hui dige omstandigheden ongelegde tank en brenge zonder ijdel gemor en ge zeur die offers die de verdediging van onze neutraliteit en onze voedselvoor ziening noodig maken. Uit De Standaard van 10 September 1939. iBSEaBEsaaBBBBaaBafiisasjiisaaB Talrijke aanwervingsburcclcn voor u'cnrtnamtng in het leeer werden ln heel Ca nada, dat zijn moederland Engeland ondersteunen wil, s co pond. Men ziet er hier een te Ottawa, waar talrijke mannen virh laten inschrijvcu oui naar Luiupa V* ioincu echte ik

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1