Het is oorlog in Europa WEER NAAR SCHOOL De Ekonomische oorlog en de neutrale Landen ïeekens des Tijds Se houding van België Zondag 10 September Naantiag 11 September SHnsdag !2 September Woensdag 13 September Donderdag 14 September BERICHT AAN DE LANDBOUWERS BEZUINIGING OP BENZINE VOOR ONZEN LANDBOUW ONZE STIELDOENERS EN HUN SCHULDENAARS SLUITEN OM 9 UUR SUIKER EN ZOUT «DAT GOD ONS HELPE (VERVOLG) BIJ de Engelsche Regiering werd tegen deze grensschending krachtdadig protest aangeteekend. De Engelsche Regeering betuigde dan ook ten zeerste haar leed wezen om het gebeurde, beloofde herstel van de geleden schade, en er werd mcde- gedeeld dat strenge orders zouden gege ven worden aan de Engelsche vliegers opdat zij het Belgisch grondgebied zou den mijden. Sympathie werd betuigd ten overstaan van de gewonde Belgische vlie gers, die naar de Engelschen zelf beken den, hun plicht hadden gedaan. Aangaande krijgsverrichtingen dient eerst aangestipt dat het de Franschen gelukt is aan het front tusschen Moezel en Rijn het uitgestrekt Wamdtbosch, ge legen bij Forbach, te bezetten. Dit ging niet zonder groote moeilijkheden. Dit woud ligt gansch op Duitsch grondgebied, in een soort inham in het Fransch grond gebied. Door deze bezetting werd het Fransch front met 10 km. ingekort. Ket woud was gevuld met vernielingswerken en hinderlagen van allen aard. Dit woud is voor Frankrijk een kostbaar pand daar het de meest formidabele reserve aan ko len be it van het Saarbekken. Door Duitschland werden onder het Warndtwoud tot nog toe geen kolen ge haald, maar wel van Fransche zijde, inge volge het akkoord dat gesloten werd bij de volksstemming voor het Saargebied. De mijnwerkers gingen de mijnen in te Sarreguemines, langs Fransch grondge bied, om kolen uit te halen uit Duitschcn bodem. Luchtgevechten hadden plaats en op hieuw werden vlugschriften uitgestrooid boven Duitschland. In het Oosten werd door Hitler bevo- i len dat een gedeelte van het bezette ge bied van Polen voortaan onder de gren zen van Duitschland komt te staan. Van het front werd uit Duitsche bron gemeld dat de Polen steeds achteruittrekken ai over Rzoszow, Zwolen en Radom, Wyz- kov, enz. Te Rijsel werd een vrouw tot 6 maan den gevang gestraft wegens kommunisti- scli propaganda. 100.000 Vrouwen werden ingelijfd in den Duitschcn Arbeidsdienst. Nederland teekende protest aan tegen het vliegen van een Duitsch vliegtuig bo ven Nederland. In Canada werd een expeditiecorps op gericht om gewapende hulp ie verstrek ken aan Engeland. Naar een Duitsche toelichting blijft Italië de as getrouw. Koning Gustaaf van Zweden bevestig de de onafhankelijklieidspolitiek van zijn' land. In Frankrijk werd de belasting op de niet-gcmobiliseerden gebracht van 4 tot 15 t.h. In Rusland werden talrijke reservisten opgeroepen. Troepen werden gestuurd naar de westelijke grenzen. Drie Fransche vliegtuigen werden neer gehaald boven Duitsch grondgebied. De Engelsche boot Winkleighwerd In den grond geboord. De bemanning werd door een Nederlandsche boot gered. Maarschalk Goering hield een groots radiorede, gericht tot het Duitsche volk. Goering verklaarde dat zoo men een Duit sche stad aan Duitschland had terugge geven men geen oorlog zou gekend heb ben. Engeland heeft een oorlog verklaard aan Duitschland, zoo op militair als op ekonomisch en op politiek gebied. Op mi litair gebied werden door het Duitsche leger reeds onverhoopte suksessen behaald en in het Westen is het land door een sterken verdedigingsgordel ten zeerste be schermd. Op zee is de Duitsche handels vloot in veiligheid. In zake de grondstof fen heeft Duitschland niets te vreezen. Het bezette Poolsche gebied zal Duitsch land nog allerlei grondstoifen bezorgen. Engeland zal Duitschland niet klein krij gen. De houding van Frankrijk is niet te begrijpen. De Franschen moeten het evenwel weten zoo zij willen sneuvelen voor Engeland's belangen. Op politiek ge bied wil Engeland het nazi-regiem om verhalen. Maar Hitler is het Duitsche volk en het Duitsche volk is Hitier. Aldus de rede van Goering. DUITSCHLAND MEI.DT HET INNEMEN DER STAD LODZ DUITSCHE TEGENAANVALLEN CP HET FRANSCHE FRONT. CANADA A'ERKLAART DEN OORLOG AAN DUITSCHLAND Berlijn meldde dat Zondag nieuwe vor deringen werden gemaakt in Polen. Bij Radom werden belangrijke Poolsche troe penmachten omsingeld of afgesneden. Ook bij Kutno kunnen Poolsche legerafdelin gen zich niet meer terugtrekken. Ten Noord-Oosten van Warschau werd de ri vier Bug bereikt. Door vliegtuigen werden Wegen en spoorwegen onbruikbaar ge maakt. Poolsche vliegtuigen werden neer geschoten. Lublin werd gebombardeerd. Tusschen de Narew en de Bug gaan de Duitsche troepen vooruit. In de Frankfurter Zeitung werd aan gestipt dat de oorlogsdoeleinden van Duitschland beperktblijven bij Polen. Duitschland wil geen oorlog in het Wes ten. Van Engelsche en Fransche zijde werd geantwoord op de rede van Goering. Van Engelsche zijde wordt verklaard dat de oorlog doorgevoerd wordt tot het einddoel bereikt wordt, dit is de ondergang van het Natlonaal-Socialisme. Canada verklaarde officieel den oorlog aan Duitschland. Alle invoer van bevroren vleesch wordt aangeslagen in Engeland. De ex-keizer zou een brief gestuurd hebben aan Hitler, waarin o.m. voorkomt: Gij staat voor een ramp grooter dan deze van 1918 In de News Chroniclewerden vol gende vredesvoorwaarden geschetst: 1. - Instelling van een fatsoenlijke Duitsche regeering. 2. - Herstel van de onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakije. 3. - Het afzien door Duitschland van alle agressieve bedoelingen. 4. - Ontwapening. Op zee werd de Engelsche boot Good wood getorpeteerd. De bemanning werd gered. Twee Engelsche paketbooten kon den gelukkig ontsnappen aan duikbooten. De Japansche Eerste Minister verklaar de ook o.m.: Hitier heeft zich misre kend. Uit Moskou werd de terechtstelling van Liwinoff, in alle bladen medegedeeld, ge logenstraft. In een radiorede wees de Fransche Mi nister H. Paul Reynaud op de financiee- le en ekonomische moeilijkheden die Duitschland te wachten staan. HET SLAGVELD VAN HET WESTELIJK FRONT YVISSELKONTROOL INGEVOERD IN FRANKRIJK Naar de Poolsche berichten hebben de Duitsche troepen zich licht teruggetrok ken van Warschau. Gevechten hadden plaats op 5 mijl van de Poolsche hoofd stad. De Poolsche artillerie opende hec vuur op de Duitsche troepen die zich in het Westen van de stad bevonden. Lemberg (Lwow) werd zesmaal gebom bardeerd. Een trein met vluchtelingen werd 72 maal bedreigd door vliegtuigen. De Duitschers zouden misbruik hebben gemaakt van de golflengten der Poolsche radiozenders. Uit Duitsche bron werd gemeld dat de Poolsche troepen ten Westen van de YVeichsel verpletterd werden. De rivier- San werd overgetrokken bij Radymne en Jaroslaw. Gdynia werd aangevallen. Neu- stadt en Putry, er dichtbij gelegen, wer den veroverd. 6.000 Deserteurs uit Slowakije zouden in Hongarije aangekomen zijn. Parijs werd Maandag morgen opge schrikt door alarmsignalen. Vliegtuigen kwamen echter niet boven stad. Tusschen Saar en Moezel maakten de Franschen opnieuw een lichten vooruit gang. In Frankrijk werd de wisselkontrool in gevoerd. De invoer van produkten die niet noodzakelijk zijn worden verboden. De uitvoer van noodzakelijke produkten wordt eveneens verboden. Prij zencontrole zal elke ongeoorloofde stijging van de prijzen be letten. De Oostenrijkers, verblijvende in Enge land, hebben besloten hun hulp te bieden aan de Engelsche Regeering. Nieuw-Zeeland bereidt ook een expedi tiekorps voor. Roemenië riep nieuwe lichtingen op zoo dat er thans 1 millioen soldaten onder de wapens werden geroepen. Nederland maakte bekend dat elk vreemd vliegtuig dat boven Nederlandsen grondgebied zou vliegen zou worden neer geschoten, of zou gedwongen worden te dalen. Uit Italië wordt gemeld dat het land waakzaam blijft en besloten blijft een beslissenden rol te spelen in de komende dagen. Een luchtvaartlijn Parijs-Tokio zal deze van Berlljn-Tokio vervangen. Duitschland liet weten dat het aan de neutralen voort Poolsche kolen zou leve ren, zelfs zoo Engeland kolen zou weige ren aan die neutrale landen. In den Londenschen dierentuin werden giftslangen en andere dieren om het leven gebracht. H. Eden hield een felle rede tegen Duitschland. Hij verklaarde dat het Brit- sche volk bereid is vol te houden tot het Hitlerlsme voledig van de wereld velban nen wordt. Van het Hoofdkwartier van den Fuhrer werd nog gemeld dat drie Poolsche gene raals werden gevangen genomen, dat de stad Lomza ingenomen werd, dat te Ra- dom 4.000 krijgsgevangenen werden ge maakt en dat de Fulirer het front bezocht. HH. CHAMBERLAIN EN DALADIER KOMEN BIJEEN OP FRANSCH GRONDGEBIED. ENGELSCHE TROEPEN GELAND IN FRANKRIJK. Dinsdag kwam de Opperste Fransch- Engelscne Raad bijeen op Fransch grond gebied. Waren tegenwoordig: H. Cham berlain, Engelsch Eerste Minister, en Lord Stanhope, Engelsche Minister van Sa- menoraening van de Legerdiensten, Heer Daiadier, Fransche Eerste Minister, en Generaal Gamelin, Opperhoofd vaa de Fransche Legermachten. Op die bijeenkomst werd bevestigd dat Frankrijk en Engeland vast besloten zijn al hun hulpmiddelen en krachten te be steden om net hoofd te bieden aan den oorlog die hen opgedrongen werd. Aan Polen moet alle hulp verstrekt worden. Ook op Dinsdag kwamen talrijke En gelsche troepen toe in de Fransche ha vens. Het transport dezer troepen kon niet gehinderd worden dcor de Duitsche duikbooten. Hun aantal is grooter dan deze van 1914, werd gemeld. Zij werden op geestdriftige wijze ont vangen door het Fransche volk. Ten Oosten van de Saar maakten de Franschen een nieuwen lichten vooruit gang. Saarbrucken zou langs een zijde omringd zijn. Men stootte nog niet op de groote blokken van de Siegfried-linie. Op een breedte van 20 km. rusten de Fran schen vooruit. Van Duitsche zijde werd gemeld dat de Fuhrer zich opnieuw naar ue eerste linies heeft begeven. Hij overvloog de Duitsche troepen die oprukten tusschen Lodz en Warschau. De Duitsche luchtmacht ver nietigde 44 Poolsche vliegtuigen. Uit Poolsche bron werd gemeld dat de Polen overal heftig vernet bieden en bij Warscliau zelfs de Duitschers achteruit- dreven. Opene steden werden gebombar deerd. Duitsche officieren die meenden dat Warschau ingenomen was kwamen er toe oer auto. Zij stapten juist af voor een Poolsche post. die hen gevangen nam. De Duitschers hebben een offensief ont wikkeld op de beide flanken van het front, maar meest op "nun rechterfront, in de lichting van Przemyls en Lemberg iLwow). Het blijkt dat de Duitschers al dus Warschau willen omsingelen en de rest van Polen afsnijden van Roemenie. Chyrow werd bezet. Naar Havas zou in Slowakije een op stand zijn uitgebroken onder de Slowak- sche troepen. Een geheel regiment zou Fransche handelsschepen begeleid door oorlogsbodems. Te Berlijn werd de leve'i;' van ben zine nog ingekrompen. Het^.leeschrant- zoen werd verminderd van 700 tot 500 gram per week. De rubberbanden werden ten grooten deele opgeëischt. Nieuwe ban den kunnen enkel verkregen worden met een distributiekaart. In het Engelsch Parlement, hielden Lord Stanhope en H. Chamberlain een rede waarin zij den toestand uiteenzetten. En geland is vastberaden in den aangeganen strijd. Engeland, Frankrijk en Australië heb ben besloten de bevoegdheid van het In ternationale Gerechtshof niet meer te er kennen. Uit de V. S. van Amerika wordt gemeld hebben geweigerd op te rukken tegen de dat President Roosevelt het Kongre.s bij- Polen. Uit Duitsche bron wordt ander zijds gemeld dat opstand uitbrak m Poolsch-Oekraïne. In Duitschland maakte de Russische mobilisatie goeden indruk en verwacht men er Russische militaire hulp. Drukking werd door Duit chland langs Rusland om uitgeoefend op Turkije, opdat dit land zich a "scheiden zou van Enge land cn Frankrijk. Op Russische uitneo- diging is de Turksche Minister van Eul- tenlandsche Zaken naar Moskou afge reisd. Over de Duitsche paketboot Brem :n - worden allerlei berichten verspreid. Eerst werd gemeld dat de paketboot verkocht werd aan Italië. Thans blijkt dat de boot zich bevindt ln een Spaansche haven. Het Duitsche Rood Kruis beschuldigde de Polen van allerlei wandaden. Een Finsch schip liep op een mijn en zonk. Men betreurt 14 slachtoffers. Te Parijs werden zekere kinemas her opend. De Hertog en de Hertogin van Windsor kwamen toe ln Engeland. Aan de gewezen- Koning van Engeland zal een militaire post toegewezen worden. Uit Duitsche bron werd gemeld dat twee omgekomen Fransche vliegers er met de militaire eer werden begraven. Kransen werden neergelegd. Twee Engelsche schepen werden in den grond geboord. Een Nederlandsch schip liep op een mijn. De bemanningen wer den gered. Een Amerikaansch schip werd gepraaid door een Duitsche duikboot en doorzocht. De Duitsch commandant verklaarde dat alle Ainerikaansche schepen die zouden weigeren te stoppen zouden worden ge torpedeerd. Uit Amerika werd geseind dat de fl- nancieele samenwerking tusschen Frank rijk, Engeland en de V. S. blijft bestaan. DE FUHRER TE LODZ OF LODZ HER OVERD DOOR DE POLEN? SAAR- BRUECKEN GEBOMBARDEERD. LEMBERG BEREIKT? HET AME RIKAANSCH KONGRES BIJEENGE ROEPEN. In welker handen de stad Lodz zit is voor ons moeilijk uit te maken. Van de eene zijde, namelijk uit Pool sche bron, wordt gemeld dat de Polen de stad heroverden, dat de Poolsche troepen uit Poznan (Posen) en Komorze die dreig den afgesneden te worden, erin geslaagd zijn in contact te komen met de overige Poolsche strijdkrachten. Naar de Polen worden de Duitschers op alle fronten in bedwang gehouden. Uit Poolsche bron wordt ook gemeld dat de Duitschers alle voedingswaren hebben aangeslagen in het Poolsche gebied en dat de Polen van die gebieden hongersnood lijden. Uit Duitsche bron wordt daarentegen gemeld dat de Fuhrer de stad Lodz be zocht en dat hij er bestatigde dat het werk er normaal werd hernomen in de fabrieken aldaar. Ook zou overal ln het bezette gebied het werk hervat zijn. De Duitschers meldden daarbij nog dat merkelijke vooruitgang gemaakt werd langs beide vleugelj-ea dat Sambor en Javorov werden bezet. Een gemotoriseer de kolonne zou tot Lemberg zijn doorge drongen. Bij Radom werd een Poolsche groep uiteengerukt. Vijf Poolsche divisies omsingeld bij Kutno poogden vruchteloos aan den greep te ontsnappen. Treinen, bruggen en vliegvelden werden vernield. Duitsche vliegers pogen alle verbindin gen tusschen Polen en Roemenie af te snijden. Bij Warschau sneuvelde de Kolonel Chmura. Van Duitsche zijde werden be dreigingen geuit tegen de burgers van Warschau die zich hebben gevoegd bij de troepen om de stad te verdedigen. Zij zullen worden behandeld als vrijschutters. Op het Westelijk front hebben de Duit schers de brug bij Schengen, Luxembu.g- sche gemeente gelegen aan Fransch-Duit- sche grens, opgeblazen. Door de Fransche artillerie werd Saar- bruecken gebombardeerd. De Duitsche ar tillerie beschoot de stellingen die door de Eranschen werden ingenomen. Langs de Blies veroverden de Fransehen belang rijke stellingen. Maarschalk Goering bezocht het Pool sche front en bezocht Hitier. Aan de Nederlandsche en Belgische grenzen werden langs Duitsche zijde geen troepenbewegingen gemeld. Heer Daiadier heeft voor zichzelf de por tefeuilles van Oorlog en Buitenlandsehe Zaken behouden. Heer Bonnet wordt Mi nister van Justitie. Als nieuwe Ministers fungeeren de HH. Ducos, Pernot, Deibos, Besse, P.io, Dautry en Chainpetier de Ri bes. Voortaan worden de Engelsche en eengeroepen hee't voor 21 September e. k De President der V. S. wil de neutrali- teitswet doen wijzigen ten bate van Frank rijk en Engeland. Talrijke dorpen werden ontruimd nabij de Siegfriedlinie, aan het front tusschen Moesel en Rijn. O) het Poolsche front sneuvelde de Poolsche vliegcr-ballonvaarder Anton Ja nus:, die verleden jaar de Gordon-Ben nett beker won. In Duitschland wordt iedereen die vlug schriften. uitgeworpen door Engelsche vliegtuigen, opraapt en leest strafbaar gesteld met de dood. Een Duitsche dorpedootboot liep op een mijn en zonk. Tien man verdronken. Da vroegere Duitsche consul te Liver pool, die enkele weken geleden uit Enge land gezet werd, zou door Duitsche over heden ter dood veroordeeld en terechtge steld zijn geweest, cmdat de Engelschen zijn spionnagewerk ontdekten. De Fransche Regeering heeft drie mil liard ter beschikking gesteld om tege moetkomingen te verleenen aan de gemo- biliseerden. Voor de vrouwen zal de toe gekende vergoeding schommelen tusschen 7 en 12 fr. naar de belangrijkheid der ge meente waar die vrouwen wonen. Voor de kinderen is een vergoeding voorzien van 4,50 tot 5,50 fr. Aangaande de hulp die Rusland moge lijks zou kunnen bieden aan Duitschland wordt gemeld dat de Russische Regeering besloten heeft slechts waren te leveren zoo die op voorhand betaald werden. In be voegde kringen wordt beweerd dat Rus land in een slechten industrieelen toe stand verkeert en weinig zou kunnen le veren aan Duitschland. LODZ WEL DEGELIJK IN POOLSCHE HANDEN. DUITSCHE LEGERS RUK KEN OP NAAR LEMBERG. GDYNIA INGENOMEN. FRANSCHE OFFEN SIEF LANGS DE MOEZEL. NEDER LANDSCH VLIEGTUIG VERNIELD. Op het Poolsche front hebben de Duit schers al hun krachten gezet op de beide vleugels van hun front. Op den rechter vleugel geraakte een gemotoriseerde ko lonne tot Lwow (Lemberg) maar zou te ruggeslagen zijn, net als deze die enkele dagen geleden Warschau bereikte. Sam bor over Przemysl wisten zij te bezetten. Ket doel der Duitschers is hier de ver bindingen van Polen met Roemenië af te snijden en de petroleumbronnen van Boryslow in handen te krijgen. Op den linkervleugel hebben de Duit schers, langs de Litausche grens, een of fensief ingezet op de linie Bialistock- Grodno, om langs daar Brest-Litwosk te kunnen bereiken. Hoever dit offensief ge slaagd is werd niet duidelijk medegedeeld. In het midden van het front schijnt de toestand voor de Polen eerder wat beter. De groote Poolsche legers die dreigden afgesneden te worden in Posen en den corridor konden langs den Weichsel ont snappen aan den Duitschen kneep en kon tact vinden met de troepen van Warschau. Het zijn ook die legers die Lodz wisten te heroveren op een Duitsche gemotoriseer de kolonne die de Poolsche afdeelingen omsingeld hield bij Modlin en Kutno ten grooten deele te bevrijden. Het weder speelt thans ook in de kaart der Polen, daar de zware regens begonnen zijn, wat het bewegen der gemotoriseerde Duitsche troepen ten zeerste zal bemoeilijken. Naar Duitsche berichten werden bij Radom 60.000 Poolsche krijgsgevangenen gemaakt, waaronder talrijke generaals, verder ook nog 148 kanonnen en 38 tanks. Bij Ostrow-Maczovviska zou het getal ge vangenen 6.000 bedragen. Anderzijds mel den de Polen dat ze op 12 September 13.000 krijgsgevangenen hadden gemaakt, met een buit van 48 kanonnen, 170 tanks, enz. en dat 280 Duitsche vliegtoestellen neergehaald werden. Aan de zee werd Gdynia dcor de Duit schers veroverd. Verder in dit blad geven wij een mooie kaart van Polen. Op het Westelijk front hebben de Fran schen een offensief ontketend langs de Moezel, langs het Luxemburgsche stadje Schengen. De Duitschers moesten wijken. Schengen werd door de Luxemburgers geheel ontruimd. Van weerszijden is de zware artillerie steeds in actie. Stuk voor stuk verdwijnen de versterkingen voor Saarbrucken, dat zonder dekking wordt en afgesneden is voor aile vervoer. Duit sche tegenaanvallen werden verijdeld en de Franschen maakten kijgsgevangenen. Steeds ontscüepen Engeiscne troepen in Frankrijk. De Franscnen zouden tanks van 70 ton in lijn gezet hebben. Van Russische zijde wordt gemeld dat Pooxsche vliegtuigen de Russische grens (Vervolg onderaan volgende kolom.) Het nieuwe schooljaar is weer ingezet. Uw kinderen trekken weerom lederen morgen op naar school met de kameraden uit de buurt. En gij vader of moeder, zult u het wagen ook al eens den weg op te gaan naar de school. Niet om er op een schoolbank te zitten, maar om er eens vertrouwelijk te praten met de (n) mees ter (es) over uw kind. Uw dierbaarste schat vertrouwt ge toe aan een mensch dien gil misschien niet kent. Voor maan den, voor jaren misschien zal uw kind aan de zorgen van dien mensch toever trouwd worden. Is het dan geen ouder plicht nader kennis te maken met den medeopvoeder van uw kind. Ge zult mis schien zeggen mijn kind gaat naar een goede school, lk mag volkomen gerust zijn. Ja. het is natuurlijk een allereerste gewe tensplicht het kiezen van een goede school. Maar we meenen dat een verstan dig vader toch Iets meer doen kan ten bate van zijn kind. Een nauwe samen werking tusschen ouder en meester, tus schen huis en school, zijn een noodzake lijke voorwaarde opdat de opvoeding waarlijk vruchdragcnd ziin zou. Vooreerst moet er vertrouwen zijn in de school en zijn meesters. Is dat er niet, dan is tien invloed op den opvoedeling zeer klein. Het is dan ook van wegens een ouder onverantwoordelijk, kwaad of las ter te vertellen over de (n) meester (es) in 't bijzijn van hun kind. Dan slaat ge met een slag stuk, al het vertrouwen dat uw kind in de (n) meester (es) heeft. In tegendeel spreekt met lof en dankbaar heid over de leermeesters, zoodanig dat uw kind aan den lijve voelt, dat vader en moeder het eens zijn met de school... Steunt en schraagt hun gezag, het komt uw eigen gezag ten goede. Meent ge nipt akkoord te zijn met oen bepaalde han delswijze van de (n) meester (es), gaat hem (haar) spreken. Zeker komt het tot een goed einde, en ge zult er niets bil ver liezen, maar alles bij winnen ten voor- deele van uw kind. Wacht evenwel niet tot een klein on- verschtl opdaagt tusschen u^en de school. Maar bij 't begin van het schooljaar moet ge reeds kennis maken met de (n) mees ter (cs) van uw jongen of meisje. GIJ zelf zult kunnen Inlichtingen verstrekken over de zwakke kanten van uw kind. Niet alleen over verstandelijke en lichamelijke zwakheden, maar vooral over karakter fouten. Een kind immers, openbaart zich thuis soms heel anders dan op school. Sa men met de (n) meester (es) kunt gij nu de t.e volgen werkwijze ten overstaan van uw kind bespreken. Dat reeds, het weten dat vader en meester elkander spreken, kan voor het kind al heilzaam zijn. We hoeven het niet te zeggen dat d# school op haar beurt kostbare raadgevin gen geven kan. Sla die in den wind niet. Hier denken we vooral aan het nuttelooza geld verspillen, door jongens van elf, twaalf jaar. die lastig leeren. van de eene kostschool naar de andere te sturen, en ten slotte mislukt eindigen. Nu bekennen die ouders het: de meester van 't dorp heeft het altijd gezegd, een stiel moest hij leeren.. We besluiten dus: kiest een goede school, hebt veel vertrouwen ln de mees ters en breekt hun werk nooit af. Maakt nader kennis met de (n) meester (esi van uw kind, gaat naar zijn (haar) huis om er te spreken over uw kind en ik verze ker u, ge zult als beste vrienden scheiden. JWEE BELGISCHE MILITAIRE VLIEGTUIGEN OI» VERKENNINGSTUUH P8ESOV ■HsaaaaBiBaasEsasaasasasaaaa Niet alleen op militair maar ook op ekonomisch gebied wordt de oorlog ge voerd tusschen Engeland-Frankrijlc en Duitschland. In dezen zin hebben de Engelschen en Franschen een plan opgesteld dat verhin deren moet dat Duitschland bevoorraad weze in grondstoffen. Niet alleen willen Engeland en Frankrijk alle toevoer naar Duitschland over zee verhinderen maar zij willen ook beletten dat zulks gebeure aiover de neutrale landen. In deze zin zou Engeland reeds stap pen hebben gedaan te Brussel en Am sterdam. Naar zekere bladen zou Enge land zelfs zeer scherpe voorwaarden heb ben gesteld. Van Engelsche zijde wordt evenwel staande gehouden dat er geen kwestie is de neutrale landen van datgene te ont trekken wat ze voor eigen gebruik noodig hebben maar te verhinderen dat Duitsch land al het noodige zou vinden langs de neutrale Staten om. De Engelschen zijn vast besloten alle tc "voer te beletten naar Duitschland langs de neutrale staten van waren die bepaald warden op een vooropgestelde en bekend gemaakte contrabandelijst. Op deze lijst komen ook voedingswaren voor. Hiertoe zuilen alle schepen die neutrale havens willen aandoen door Engelsche schepen onderzocht worden. O-I een onderzoek in volle zee en het verplicht terugkeeren naar Engelsche havens te vermijden kunnen de schepen der neutralen zekere Engelsche basissen aandoen waar hun vracht ter plaats te voren onderzocht wordt. Wat naar de Engelschen voor Duitschland be stemd is zal gelost worden. Men meent te weten dat Engeland en Frankrijk niet zullen toelaten dat de neu tralen meer in- en uitvoer -r. dan zij voor het uitbreken van den oorlog deden. Tegen een dergelijk toezicht kunnen de andere neutrale staten niets onderne men zonder gevaar te loopjn, dat heel hun t"_voer wordt afgesneden. Duitschland neemt die Fransch-En- sche maatregelen niet goed op en houdt voor dat de neutrale landen voor moeten in- en uitvoeren met Duitschland. ook met de andere oorlogsvoerende landen. Duitschland blijft bereid, zegde men in Duitsche kringen, voort grondstoffen te leveren aan de neutrale St..ten. In Duitsche bladen werd deze kwestie reeds druk besproken en w erd op zeSeren zin gedreigd. Duitschlann, zeggen deze bladen, kan niet dulden unt de neutrale Hierboven dc kleine landkaart van Polen met d- oorlogstoestand van Donderdag avond 14 September. De zwarte dikke lijn is de huidige frontlijn, alles wat links van die lijn ligt is door Duitschland reed, veroverd Foolsch gebied. Wat rechts ligt behoort nog aan Poleu. Rekening houdende met de moeilijke toestanden die wij beleven, worden de lanhouwers aangezet hunne moeilijkheden mede te deeleu aan den Rijksfandbouw- kundige van hun gewest. Deze ambtenaar zal, voor zooveel het in zijn macht is, hen met raad en daad trachten bij te stayn. Nu reeds kan medegedeeld worden dat de: landbouwers in de nabijheid der kantou- nementcu waar paarden aanwezig zijn, zich kunnen wendeu tot de bevelhebber dier kantonnementen,. om, zoover moge lij!:, de trekkrachten te bekomen die zij noodig hebben om hun werk te verrich ten, De Rijkslandbomvkundige, U. SIMOENS. laaaaaaaaaanaaBaBaaBaaaaaaia De Regeering doet een dringende op roep aan de Bevolking opdat elk niet ge rechtvaardigd verbruik van benzine zou vermeden worden. De uitvoering van dit voorschrift is een hoofdzakelijke vereischte om de nationale ekonomie en de sterkte van het leger tc handhaven. Ieder staatsburger heeft tot plicht het verbruik van benzine tot de noodzakelijk ste gevallen te beperken. Indien deze handelwijze door allen goed begrepen wordt, zal het onnoodlg zijn ver dere beperkingsmaatregelen voor te schrij ven. I j (WIJ voegen erbij: De Militaire Over- lieden die over autos en camions beschik ken mogen ons daarin ook het voorbeeld geven. «BaaaaaBaaaBaaaaBsaaaaaBaBBB hebben geschonden. Wordt dit het begin der actie der Russen tegen Polen? Een Duitsch wetdecreet heeft de con trabandelijst bepaald. Levensmiddelen, inbegrepen levende dieren, veevoeders en kleedlngsstoffen komen hierop voor. Het Nederlandsch schip Groenlowerd in een Engelsche liaven ontladen van een gedeelte van zijn goederen daar die be stemd bleken voor Dusseldorf. Talrijke schepen worden ln Engelsche havens op gehouden voor onderzoek. Een Nederlandsch watervliegtuig werd bij het Nederlandsch eiland Ameland ver plicht te dalen door een Duitsch verken ningsvliegtuig en werd vernield. De be manning werd gered. De Duitsche Regee ring betuigde haar leedwezen en verklaar de het vliegtuig te zullen vervangen. In Rusland zijn 4 millioen man onder de wapens. 83 Russische divisies liggen aan de grens van Polen en 35 a 49 an dere kunnen er nog naartoe gezonden worden. Men blijft steeds vreezen dat Rusland iets in het schild voert in Oost- Earopa, doel van deze vergadering was zekere re gelen vast te stellen voor de economische betrekkingen die in overeenstemming zijn met de neutraliteit en die tevens een nor maal economisch leven in de onzijdig» landen moeten mogelijk maken. O]) deze vergadering waren afgevaar digden aanwezig uit Belgie, Nederland, Denemarken, Finland, Luxemburg en Zweden. Zwitserland had een paar waar nemers gezonden. Naar verluidt werden alle afgevaardig den het eens over de aan te nemen hou ding der neutrale landen tegenover d» oorlogvoerende landen. Nieuwe raadple gingen zullen later gehouden worden. Het handhaven van de neutraliteit i» geen gemakkelijke taak. Dienaangaande zal zich wel niemand illusies maken. Reden te meer voor allen in 3elgië om de regeering te steunen bij hare taak. wijzigde houding van Duitschland ten opzichte van de neutrale staten zou dan volgens de Duitsche bladen drukken op Engeland en op de neutrale staten. Deze toestand kan groote moeilijkhe den teweeg brengen voor de neutrale lan den. Voorzichtigheid is hier voor onze Re geering dus hoogst geboden. In verband hiermede hebben afgevaar digden van de Oslo-Staten Maandag en volgende dag vergaderd te Brussel. Hel lni den zich zekere beperkingen zouden laten opdringen door Engeland. De verantwoordelijkheid voor een ge- «BaaaaaaaaaaBBasaaaBBaasiBa Tal van landbouwers rijn de handen af met het opeischen van hun eenig paard. Door Gemeenteoverheden en Volks vertegenwoordigers werd reeds bij d* Bevoegde Overheid aangedrongen om hierin in de mate van het mogelijke te v«rhelpen. Iedereen mboet aan veerden dat nu eerst diende gezorgd voor de noodwendigheden van het leger. Belgie moet gereed z»jn om sijn neutraliteit te verdedigen en dit gaat natuurlijk niet zoder hier en daar ontred dering bij te brengen. Aan die ontreddering zal verho!p«l worden. Wat staat er intuaschen te doen? De landbouwers die geen peerd hcbbfl zouden best doen bij gebuur of vriend dia over meer paarden beschikken, ku'p vra gen. Wie zal die hulp weigeren? In tusschen zal de zaak wel in orde ko men want de Regeering heeft er alle be lang bij dat de landbouw al opbreng2 wat hij kan. Het ia bij veel personen een gebruik bij bakkers, beenhouwers, schoeumakeri en bij ander stieldoeners regelmatig t« koopen en dan eens te betalen... ais 't past. Gezien de benarde toestanden, werden alle winkeliers en stieldocners dezer da gen door den groothandel bericht dat zij nog enkel koopwaar zullen ontvangen te gen betaling op comptant of binnen da 8 dagen. De verbruikers zouden het dus als een gewetenskwestie moeten aanzien: 1. hun vroegere schuld seffens over al te voldoen; 2. bij aankoopen nu, steeds comptant te betalen. Alle winkeliers zullen hun hierover te* uiterste dankbaar zijn. Algemeen wordt geklaagd over da maatregel die de cafe's sluit om 9 uur avonds. We aan veerden dat iedereen moet ge voelen dat het bezorgde tijd is, maar kon het sluitingsuur met één uur verlaten, het zou veel herbergiers en veel rustige klan ten genoegen doen. We hopen wel dat het bevoegde Minis terie dit zal inzien en aan dat algemeen verzoek zal voldoen. Er is tegenwoordig wat schaarste aafl suiker en zout. De huismoeders moeien hierover niet ongerust zijn. Zout komt er zooveel wij willen... uit Duitschland di<' aan den vreemde moet verkoopen oni geld te heb ben en suiker zal er ook vo'.doends zijn want de nieuwe oogst is aan de d«ur. Niet onnoodig over alles, verlegen zijn is de boodschap. We zaten Donderdag avond te 10.33 tf» aan den radio te luisteren en de laatst* nieuwstijding door de rad'opost medege- decld was een aanspraak van de Koningin van Annam aan de vrouwen van hatr koningrijk. Annam heeft zijn soldaten naar Frank rijk gezonden om te strijden aan Frank* rijk's zijde en de aanspraak van de Kon.n* gin was een beroep tot de Vrouwen om da harten hoog te houd~n en hMr plicht en opoffering tot het uiterste te ver vullen. De aanspraak eindigde met de woor den: «DAT GOD ONS HELPEU Laten we aüen die woorden dikwijl* 4i-pgemeend L^-balco,"

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 2