GELE GEZICHTEN IEPER In de Poppen (VISAGES D'ORIENT) WEKT DE GAL VAN UWE LEVER OP- BUITENGEWOON PROGRAMMA NAAR CONGO VOETBALKRONIEK LIJKREDE VERMAKELIJKHEDEN «->» ROUWBERICHTEN Noordstraat 15Poperinge UIT VEURNE AUGUSTE BONTE Gezichtkundige DE STUERSSTRAAT, 27, IEPER GILBERTA HUIS AlMfi GRUWEZ KATHOLIEKE KINEMA - POPERINGE doer een Eerwaarde Pater Minderbroeder. Men kan zich ten allen tijde laten in- ehrijven in de Broederschap van O. L. Vrouw van Salette, in het klooster waar men ook kan verkrijgenwater van de fonttin en Medalicn v..n Salette, de korte geschiedenis en de Litaniën van O. L. Vrouw van Salette. *o» MEDEDEELÏNG Het Schepencollege acht het wensclie- lijk aan de bevolking de maatregelen te laten kennen die het stadsbestuur geno men heeft ten gevolge der huidige om standigheden. Alarm. a) In geval van brand zal gelijk naar gewoonte de Slrène van Stad in gang gestoken worden. b) In geval van luchtaanval zal de Si- rène van Stad tuiten in afwisselende kor te en lange toonen. Daarbij zullen de Si renen van de Centrale Brouwerij, van de Fabrieken Picancl en Alpaga insgelijks in werking gesteld worden. c> Voor het sluiten van het alarm aan te duiden, zal de Sirene van Stad tuiten in korte toonen. Demping der openbare verlichting. Deze werd verminderd on een honderd tal lanteernen waarvan 30 in 't blauw geschilderd, dit ingevolge der in voege zijnde onderrichtingen. Voorzorgsmaatregelen. Voor 't geval van beschieting of lucht aanval bij middel van Brisants wer den de bestaande schuilplaatsen in orde gesteld namelijk CasematLange Torhcutstraat. Casemat Angillis Casematten Houten Paard Casemat Laeante Kelder Nijverheidsschool. Kelder Vleeschhuis. Donkerpoort 'nog te beschutten). Westvleugel der Hallen. Meenenpoort. Kelder Politiebureel. Kelder Versailles, Boterstraat. Samen voor ongeveer 5.000 personen. Er wordt verders naar andere geschik te schuilplaatsen uitgezien. Maken van loopgrachten. De studie betrekkelijk het graven van 16 loopgrachten, (samen ongeveer 1.300 lm.) is geëindigd. Deze zullen gegra ven worden Cité Ligy Kalfvaart Kattekerk- hof Minneplein Esplanade Zaal hof Statieplaats. Brandweer. De noodige maatregelen werden getrof fen voor het inrichten van vijf hulppos ten. Onderhandelineen werden aangeknoopt met het Roode Kruis. De Burgerlijke wacht werd ingericht. Hebben zich reeds laten inschrijven Mannen 96; Vrouwen 23. Andere maatregelen zijn in vooruit zicht en zullen bij tijd en stond aan de bevolking kenbaar gemaakt worden. ZONDAG 17 SEPTEMBER 1939. POPERINGE. Herbergkermis, In 't Boldershofbij Fl. Croes-Deweerdt, Wcst- outersteenweg. We vernemen dat Heer Dokter en Me vrouw D'Hooge-Brutsaert met hun 3 kin- ders. Woensdag te Antwerpen inschepen voor Congoland. We wenschen hun voorspoedige reis en geluk en zegen in het Zwarte Land. NAAR DE MISSIES Zelfden dag en met zelfde Congoboot reist af naar het Congo-missieveld, onze stadsgenoot. E. Pater Paul Bourgeois, zoon vrn Mr. en Mevr. Jules Bourgeois-Smagge. Het Missiefeest dat ten voordeele van E. P. Bourgeois en E. P. Cappcen voorbe reid was. moest afgelast worden wegens de mobilisatie. Onze lezers zullen de Missiewerkers ln hun gebeden en goede werken willen in dachtig zijn. Aan E. P. Bourgeois eveneens onze beste wenschen van voorspoedige reis en van lang en zegenvol missieleven. Aan zijr.e achtbare Ouders onze beste gelukwenschen, het is een hard maar troostvol afscheid. SCHOOL DER EERYV. ZUSTERS PENITENTEN Al de klassen in de verschillige afdee- lingen herbeginnen op Maandag aan staande 18 dezer. De leerlingen der Kostschool komen bin nen Zondag avond. «o» MIDDELB. BEROEPSSCHOOL DER E. Z. BENEDICTINESSEN Boeschepestraat, Poperinge. In deze moeilijke tijden wordt door vele ouders de waag gesteld Wat zullen Wij doen met onze meisjes? De bezorgdheid over 't geluk en de toe komst van de kinders is zeer gegrondook hangt de persoonlijke en maatschappelij ke welstand af van 't beroep dat ze uitoe fenen. Welnu de Beroepsehool en het Leer werkhuis stellen de meisjes ln staat zich te bekwamen tot een flink en winstgevend beroep. De Beroepsehool. het Leerwerkhuis en dLagere school herbeginnen op Vrijdag 15'*n September. De kostleerlingen komen in op Donderdag 14"» September. De Na middagcursus, gegeven op eiken Dinsdag en Donderdag, begint op 3"" Oktober; de Madecursus op Vrijdag 22' n September deze van Dactyio en Steno op 25"' Sep tember. Z. E. H. Dekensschool herbegint op Maandag. 18"" September. Voor alle inlichtingen wpnde men zich •bij de Zusters Benedictinessen/ Boesche pestraat 12, Poperinge. to» SINT-STANISLASCOLLEGE De lagere afdeeling herbegint op Maan dag 18 September; de Hoogere Afdeeling op Donderdag 21 September te 8 uur 's morgens. De inwonende leerlingen komen binnen den Woensdag 20 September, vóór 7.30 uur 's avonds. Sjuiitiim(iiR.'!iitH!uitmiiiiHi!iimmRiii<nfi]imii!miiminimii!tmtiiiitiiHniiiiiAjs uitgesproken bij de teraardebestelling van H. ANDRÉ-ROGER KESTEMAN zoon van Heer en Vrouw Julien Kesteman-Quaghebeur, geboren tc Poperinge den 13 Maart 1921 en godvruchtig overleden in de Kliniek te leper den 7 September 1939, voorzien van dc Gerechten onzer Moeder de 11. Kerk. De plechtige Lijkdienst had plaats in de O. L. Vrouwkerk op Dinsdag 12 Sep tember 1939. j BIJ HET GRAF VAN ONZEN B.J.B.-M AKKER ANDRE KESTEMAN Diepbeproefde Ouders, Makkers van de Boerenjcugd, Medelijdende Vrienden, Men heeft mij gevraagd ln naam van den Poperingschen Boerenjeugdbond wiens rangen zoo gedund zijn door het oorlogsgeweld van buiten bij dit graf een woord te zeggen. Hier spreek ik gaarne eenige woorden, omdat het leven van André en zijn dood zoo rijk zijn aan lessen voor ons, zijn vrienden en voor alwie bij dit graf staat. Ook nog omdat wij niet gaarne zouden nalaten onze gevoelens voor de rouwende ouders uit te drukken. ANDRE WAS EEN WERKER; een blijde werker. Hij verlangde van school thuis te blijven om te werken en hij heeft de laatste jaren weinig ledige dagen ge kend. Als H. Hartebonder droeg hij zijn dag op met al hetgeen dien dag vervult in vereeniging met het sacrificie der H. Mis tot Gods glorie en voor de aposto- laatsintentie van den Paus. Dan ging hij aan t werk, liefst bij zijn Vader; en zijn vader werkte liefst bij hem. Zijn werk ging achter 't machtige paard onder den helderen hemel of door regen- en wind vlagen. Dit werk miek hem sterk en hieid hem gezond naar lijf en naar ziel. Hij werkte ZOOALS EEN CHRISTEN DIT DOET. Het was wel zijn Christelijke overtuiging die wij. gedrukt vonden in de woorden Eerelid van den H. Harte- bond». En zonder Christelijke overtuiging ware hij nooit lid geworden van onzen Boerenjeugdbond. \yij gelooven ook zon der (zelfverheffing te mógen zeggen dat hij ons jeugdleven zóó heeft meegeleefd dat zijn godsdienstige beslistheid er docr grooter is geworden. Die goede en Christelijke bezieling BE STRAALDE HEEL ZIJN DOEN EN LA TEN. Niets bij André van die snoeverij die wij soms moeten vaststellen bij boeren zonen die «'t wat zitten hebben». Zij we ten altijd te spreken van het hunne als van het beste en 't onverbeterlijke. Neen. En onze vriend kon simpel omspringen met gelijk wien, ook met iemand die min der bedeeld was dan hij. Wie vroeg er hem een dienst die hij niet aanstonds bewees? Moesten wij al boerenzoons zijn zon der pretentie, verdraagzaam en dienst vaardig voor de anderen, dan ware ons leven zooveel aangenamer; dan zouden wij, boeren, veel meer eens zijn en veel nader staan bij hetgeen onze Goddelijke Meester ons heeft geleerd. Wij hoorden het zoo dikwijls; Hard is ons jong boerenleven en devrucht van onzen arbeid wordt soms in een nacht verwoest; en onze arbeid is soms zoo wei nig winstgevend. En toch, vrienden, be loond wordt onze arbeid altijd, rijkelijk beloond. Wijweten het. Wij mogen kijken hooger dan de ster ren, verder dan die enkele jaren van ons leven, en weten dat onze arbeid, ook onze mislukkende arbeid een eeuwig loon verdient. Meer willen wij winnen dan geld, en meer verdienen clan een aardsche loon. Daarom stappen wij met zon in 't gelaat en blijen lach op de lippen vooruit naar den zwaren arbeid. We zien zoo gaarne den schoonen kant van t leven in; zijn waren kant. Zooals onze vriend het deed. - - De les van zijn dood? Alle aardsche arbeidsloon vergaat. Voor Christus verscheen onze vriend. Donderdag te 11 uur in den nacht, na den laatsten lastigen ademtocht, en wij vertrouwen het vastwaren geld en goed uit zijn handen weggeglipt, hij stönd er met een blanke ziel; versierd met sterke deugden, met de sieraden van nederig heid en naastenliefde. Hij was er wel ge komen. Vrienden, André is de eerste B.J.Ber dien wij ten grave leiden. Wij allen wor den eens hier gebracht. Die dood was niet voorzien en toch schoon, omdat zijn leven blij en goed was. Zou onze onvoor ziene dood ook een séhoone dood zijn? Is ons leven ook blij en goed? Beminde Vader en Moeder en Zuster van den afgestorvene, Laat mij ook aan U het woord zeggen van eiken B.J.Ber Wij weten welk. gelukkig huisgezin het uwe was, Wij weten hoe gij elkaar hebt verstaan, geholpen en bemind. Daarom beseffen wij hóe alleen die zuster nu zal staan; hoe haar heldere stem en haar frisschs lach nu zoo dik wijls zullen storft vallen omdat die door haar broeder niet meer worden beant woord. Wij wetendat het voor Moeder einde loos smartelijk zal zijn die ijdele plaats te zien aan tafel en die ledige slaapkamer en die geborgen kleederen.' Wij verstaan dat Vaders hoofd voor over zal gebogen zijn als hij bij den zaai tijd denkt aan 't ploegen van zijn jongen; dat hij den Zondag zal treuren omdat de zadel niet meer op 't- paard Wordt ge spannen en hij dien ruiter niet meer kan bewonderen met vaderlijken trots; dat hij toekomende jaar, als dé hommel nóg eens wast, zijn jongen zoo zal missen als hij spuiten moet. Ik en mijn vrienden ik weet het vast en betuig het in hun naam wij deelen uw leed en dragen uw leed met U. Gaarne zullen wij nog aan hem en aan zijn voerbcelden denken. Deze Mis en nog dikwijls een vroom ge bed zullen wij offeren voor hem, hoopvol, want... hem, en ons Christenen, wacht de glorie. Mocht gij Uw. jongen hier enkel acht tien jaren bij u zien, er komt een weder zien. Daar zult gij hem hebben voor im mer in 't licht, in de vreugd; bij u heb- Zie vervolg hiernevens. Apothekersdlenst. - Zondagrust. Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen de Apo theek LEURIDAN. Eertenplaats co» t ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD DER STAD POPERINGE op 11 September 1939, om 19 uur. IOPERINGE. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van den LIJKDIENST, gevolgd Aan de BEGRAVING, op Zaterdag 16 September, te 9 uur, in St-Bertinuskerk, van HEER IIONORÉ PAESSCHESOONE Echtgenoot van Vrouw Maria Ilauspie. «o» Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGEN JAARMIS, op Zondag 17 September, te 7 uur, in St-Janskerk voor VROUW FLORA VANSPRANGHE Weduwe van Heer René Vancayseele. Van wege de Kinderen die danken op voorhand. co» Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGEN MIS, op Zondag 17 Sep tember, te 9 uur, in St-Beül+nuskerk, voor HEER HENRI BOTTHÉ-DELANGHE. Van wege Joseph Petillou, the dankt op voorhand. Tegenwoordig de Heeren: Dr. Van Wal- leghem Joseph, Burgemeester-Voorzitter, Cf.ssiers Julien, Lefcbvre Hilaire, Schepe nen, Devos Maurice, Bossaert Achille, Leb be Oiner, Igodt Joseph, Bouckenooghe Georges, Lahaye Nestor, leden en Coutte- nier Maurice, Secretaris. Vooraleer de punten van de dagorde te bespreken neemt de Heet Burgemeester rechtstaande het woord om openlijk Zij- n Majesteit de Koning te bedanken voor Zijn wijs beleid en al Zijne betrachtingen in deze laatste tijden aan den dag ge bracht om ons dierbaar België van de gruwelen van een oorlog af te houden en te sparen, gruwelen, waarvan de ellende van den voorgaanden oorlog nog zoo diep in de herten der bevolking geprent ligt. Hij brengt hulde aan de twee afwezige raadsleden, de Heeren Advokaten Arthur Lahaye en Gilbert Deschrijver, dewelke opgeroepen zijn om 's Lands onafhanke lijkheid te helpen bewaren en dus allen lof en eer waardig zijn. De Voorzitter aanzoekt de Gemeente raad ta willen eensgezind voortwerken in deze moeilijke omstandigheden, om de be- vc.king van alle onheil en met alle moge- li. ke krachten te beschermen, waarin de Regeering wel zal willen zijn steun verlee- nen. Hij eindigt zijne aanspraak met, de herhaalde dankbetuigingen aan Zijne Majesteit de Koning en met de kreet Leve België, Leve de Koning. Heer Achille Bossaert, in naam van zijn greep sluit zich aan bij de treffende aai spraak van den Heer Burgemeester, en verzekert de bevolking dat de groep der Gemeentebelangers alle mogelijke bij tredingen zal tewerkstellen om de moei lijke taak van het stadsbestuur, in deze moeilijke omstandigheden te verhelpen en bij te staan. Na deze aanspraak wordt er overgegaan tot het Eerste punt van de dagorde Benoe ming van een officier-geneesheer van het stedelijk brandwe rkorps. Bij geheime stemming stelt de Raad volgende Kandidaten voor aan len Heer Gouverneur der Provincie, ten einde de benoeming te bekomen van een Officier- Geneesheer van het stedtlijk brandweer korps. Ie KandidaatDokter Dswulf Leon, Geneesheer to Poperinge. 2e KandidaatDokter Beck Pierre, Ge neesheer te Poperinge. 3e KandidaatDokter Langbeen Sil- vter, Heelkundige Geneesheer tq Pope ringe. Deze lijot zal aan den Keer Gouverneur overgemaakt worden tot beroeming. Tweede punt van de dagorde Mede- delingen. De Heer Schepen Lefébvre deelt den Raad mede dat het materiaal voor de brandweer gevraagd in de laatste verga dering, zooals lederen vesten, botten, toe gekomen zijn. De verbeteringswerken van de auto-pomp en bijzetten van twee ach terbanden zijn ook reeds besteld. Na eenige mededeelinger. van onderge schikt belang, wordt de vergadering gehe ven om 19 3'4 uur. Onze President is onder de wapens. Hij huist in 't Brugsche. Kapt. Hanspie ligt rond Antwerpen. Alb. Sansen bij Gent. Sandra zit in 't Diksmuidsche en Priem bij Brussel. Over A. Bafcop, A. Debacker en Z. Deglorie geen nieuws. K. BEDANKINGEN Heer en Vrouw Julien Kësteman-Qua- ghebeur en Dochter, bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid betoond bij het afsterven, den lijkdienst et* de begraving van hun diepbetréüfdèn Zooil én Broeder HEER ANDRÉ KESTEMAN. BALATUM TOILE CIRÊE en LINOLEUM bij SANSEN-VANNESTE IISllHEaaiBIBHMBHRMaaHaiB STAD POPERINGE Apothekersdlenst. - 7.onaagrust. fs heden zondag alleen open van 8 tot 13 uur. en .var. 1 tot 7 uur de Apotheek VAN WALLEGHE»:. Statiestraat. «o» HET UITZICHT DER STAD Sedert eenige dagen is onze stad 's nachts, in het half-duistere gedompeld. Op sommige plaatsen, is het misschien al te donker. De menschen die aldaar wonen, mogen gerust naar het stadhuis gaan en i betere verlichting aanvragen. Het systeem dat ingevoerd werd zal een werkelijke besparing uitmaken voor de stadsfinantiën. co» IN 'T COLLEGE Een flinke leeraar van ons College, E. H. Vital Van Gheluwe, werd tot geeste lijk bestuurder van de Afdeeling wijsbe geerte, aan het Klein Semenarie te Roe- selare, benoemd. Hij wordt vervangen, als professor in de rhetorika te leper, door E. H. Van de Wieie, die te Torhout veel sympathie ge noot. «o» DE KLASSEN ZIJN HERBEGONNEN Maandag 11. Is het nieuw schooljaar begonrien in al de lagere scholen. Een groote beweging van kinderen, in die kwartieren! Jongens en meisjes zien er frisch en gezond uitde vacantie heeft hun deugd gedaan. Toch zijn de ouders blijde dat de kinderen van straat zullen weg zijn en weerom aan t leeren gaan 't is voor hun welzijn, voor hun opleiding tot het latere leven. De schoolbevolking in onze vrije scho len is nog aangegroeid. En dat strekt hen tot ecre. Donderdag 11. was 't renlréevoor de leerlingen der H. Familie, der Rousbrug- ge-dames en de humaniora van ons bloeiend St. Vincentiuscollege. Moge, voor allen, het schooljaar ver- loopen zonder tegenslag noch onderbre king! «o» VAKSCHOOL VOOR JONGELINGEN Het nieuw schooljaar 1939-1940 vangt aan op Maandag 18 September te 8 uur. De leerlingen van het 2e en 3e studie jaar der metaal- en houtafdeeling heb ben kennis gekregen der genomen schik kingen. De nieuwe leerlingen voor het le stu diejaar metaal- en houtafdeeling moer ten zich aanbieden. Maandag 18 Septem ber te 2 uur namiddag voor het ingangs examen. Inschrijvingen van nieuwe leerlingen den Zondag van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur, St. Jacobsstraatj-5, leper, AMBTELIJKE BERICHTEN VERGOEDING VOOR DE GEZINNEN DER HEROPGEROEPEN MILITAIREN WEKELUKSCHE UITBETALING De wekelijksche uitbetaling zal steeds plaats hebben den Zaterdag namiddag, ten Stadhuize, in de Trouwzaal, van 14 tot 17 uur. SCHIKKINGEN VOOR DE BETALIN GEN VAN DEZE WEEK. OP HEDEN ZATERDAG 16 SEPTEMBER Vanaf 2 uur voor de militairen, wier naam begint inet de letter A, B, C of D; Vanaf 3 uur voor de militairen, wier naam begint met een der letters E tot Q; Vanaf 4 uur voor de militairen, wier naam begint met een der letters R tot Z. Men gelieve voorzien te zijn van eenig bewijsstuk; trouwboekje, eenzelvigheids- kaart, enz. Ais elk wilde wat pasgeld medebrengen, zou, zulks de uitbetaling merkelijk bespoe digen én het wachten verkorten. SO» VERBLIJF VAN VREEMDELINGEN Het Schepencollege der Stad Poperinge brengt ter kennis aan de alhier inwonen de personen van vreemde nationaliteit, dat zij gehouden zijn hun onverwijld aan te geven op het Stads-Secretariaat Bu- rcel 3. Pe inw, ners die vreemdelingen herber gen of inwoon geven, zijn insgelijks gc- I.uden deze op het Stads-Secretariaat bekend te maken, willen zij hun n et blo t stellen aan moeilijk! eden of vervolgin gen. Pe personen dus van Vreemde Natio naliteit, 'wier gedrag voldoende waarborg geeft, mogen onze stad bewonen, doch met verplichting van aangift, zoo hierbo ven vermeld. Poperinge, den C September 1939. Namens het Schepencollege Bij Bevel De Secretaris, De Burgemeester, M. Couttenier. Dr. Jos. Van VVaileghem. tot- BERICHT VAN WEGE HET BELASTINGSKANTOOR Poperinge. Er wordt herinnerd dat de Rijksbelasting op rijwielplaten en de bij-belasting op de autovoertuigen vóór Woensdag 2C September moet betaaid worden. Reningelst. Bijzondere zitting Maan dag 18 September 1939, van'Ï4Ji u. tot 16 u. voor de bijzondere taxen op rijwie- leri en autovoertuigen. Wëstouter. Bijzondere zitting Dins dag 19 September 1939, van 14 1/2 u. tot 16 u. vi jr de bijzondere taxen op rijwie len en autovoertuigen. IIB3BSBBB33BBBB9EiEBi£BE39BBUB ben. Hem bij u hebben omdat gij hem zóó, zoo goed zoo Christelijk hebt opge- voeö. Pat is onze troost. Dat is onze wensch. Dat is ons gebed: God geve aan ons en aan hem den eeuwigen vreue, het einde- looze licht des hemels. D.gr. Namens B. J.B., ALBERT LEICHER. MODEN BRIELEN (leper). Heilige Cornelius. Heden Zaterdag 17 Sept. begint de ne- gendaagsche plechtigheid ter eere van den H. Cornelius Paus en martelaar; deze duurt tot morgen Zondag en acht dagen. Sedert onnoembare tijden wordt hier de H. Cornelius vereerd tegen convulsies val lende ziekten attakken en lamheid, bij zonderlijk tegen inwendige ziekten en sekties der kinders en ook tegen allerlei plagen en ziekten onder de koeien, var kens, hennen, kiekens en konijnen. Hoeveel moeders komen hier elk jaar den zegen van God afsmeeken over hunne kinders door de voorspraak van den H. Cornelius, hoeveel komen er God en dëri H. Cornelius bedanken voor bekomene genezing of vrijwaring van de seksiesl Hoeveel buitenmenschen komen den H. Cornelius vereeren en smeeken om gene zing of behoeding van ziekten kwalen en plagen der koeien, varkens, hennen en konijnen Orde der goddelijke diensten 1. Binst de 9 dagen 's Zondags H. Mis te 7 u. en te 10 u. Lof te 3 u. De weke- dagen H. Mis te 7 1/2 u. Lof te 4 u. 2. Buiten de negen dagen is ae mis op de wekedagen te 7 1/2 u. Men kan er alle dagen, cok buiten de negen dagen tot de H. Sakramenten na deren, de reliquiën van den H. Cornelius vereeren, inschrijven in het Broederschap, keersen, medaliën en litaniën bekomen, «o» CHRISTEN VOLKSHUIS Zondag 17 September Bureel open van 9 1/2 tot 11 u. Maandag 18 Sept. te 7 1/2 u. Bestuur van den Ziekenbohd. Woensdag 20 Sept. te 7 U. Zangherha- llr g en groepsvergadering voor de Kajot- stsrs. Ziekenbond De dagen voor de uitbe taling zijn de vólgende Maandag van tot >5 (far. Vrijdag van 9 tot 11 tur. OPGELET. ~r' Vanwege het bestuur van den Ziekenbond Vooruitzicht wordt aan de leden medegedeeld dat het voortaan streng verboden is iemand uit te betalen dl zijn lidboekje niet medebrengt of niet in orde is met het betalen zijner bijdra- g n. Zondag 1 October te 9 uur in Sint Ber- tenskerk Jaarmisse voor de afgestorven la.en van het christen Werkersverbond. POLITIEKE WERKING STOPGEZET M. Missiaen bepaalt zijn houding ge durende den oorlogstijd, als volgt We zijn van oordeel dat op het oogen- blik dat een deel der bevolking opgeroe pen wordt, om alles te offeren teneinde de vrijheid, de zelfstandigheid en onaf hankelijkheid van ons land te verdedi gen, niemand nog het recht heeft per soonlijke voorkeuren te doen gelden. We laten voorloopig alle politieke meeningsverschillen ter zijde... Moest het blijken dat anderen denken van deze droevige toestanden te mogen gebruik maken om daden te plegen met het doel er politieke munt voor later uit te slaan, wij zouden verplicht zijn, hoe zeer het ons ook zou grieven, onze hou ding te herzien. We leggen dus tijdelijk alle politieke polemieken stil, ons uitsluitend houdende op een neutraal terrein en ons wijdende aan alle mogelijke hulp aan onze stads- genooten. »De Walle» aarzelt niet te verklaren dat die taal gezond en eerlijk is. Alle wel denkende stadsgenooten zullen er mee in stemmen. We laten aan fanatieke liberalen, genre Van Alleynes en Blauwe Vaan de twijfelachtige eer over, nog steeds aai kleingeestige en bekrompen dorpspolitiek te doen, in deze bange tijdsomstaucjig- heden. co» GEVONDEN Juffrouw Christine Vanelslande, dorpsplaats, 6, te Vlamertinge op de Po- peringestw., rijwieltaksplaat Nr 427628. Hamers Jules, bediende der buurt spoorwegen, Sasstraat, 4 te Veurne, in de Elverdingestraat, autoreservewiel. Alfred Craye, Dikkebuschsteenweg, 12, in de Haiglaan, paar heerenhand schoenen. Emiel Cherchye, J. Capronstraat, 20, rostharigen hond. Mvr. Jacques Eerdekens, Rijselstr., 54, in de Cartonstraat, handzakje. Esther Vanghéluwe, melkverkoop ster, in de Boterstraat, rechter dames- handschoen. Denys Joseph, Elverdingestraat, 2, witte kindermuts. Mej. Vanraes Marie-Louise. M. Frenchlaan.2, op de Groote Markt, bruin- lederen linker manshandsc! oen. Madame Santy, Brugge-teenweg, stoffen dameshandschoen. MUZIEKLESSEN JUFFR. A. BLANCKAERT, 1" Prijs aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, meldt dat zij leerlingen voor Piano en Notenleer aanvaardt. Gasthuisstraat 41, Poperinge. GEORGES SOENEN Verzekeraar-Raadgever Boeschepestraat 15 - POPERINGE. (Rechtover 't Klooster der Tel. 275. EE. ZZ. Benedictinessen.) KOMITEIT TOT OPBEURING VAN DEN POPERINGSCHEN SOLDAAT Een Komiteit werd op initiatief van personen behoorende tot de verschillen de politieke partijen en Oudstrijdersbon- den gesticht, met het doel, de opbeuring onzer gemobiliseerde soldaten in d' hand te werken. Onze sympathieke Burgemeester Dr. Van Walleghem heeft met veel welwillend heid het Eerevoorzitterschap hiervan aangenomen. Om te beginnen werd besloten, een Bonten Avondin te richten, op Dins dag 26 September om 7 uur 's avonds zéér stipt, in Palace Theaterwaar van de zaal kosteloos ter beschikking van het Komiteit wordt gesteld. Kaarten zijn hiervoor te bekomen in Palace Theaterbij de vooraanstaan de personen der oudstrijdersbónden, aan den prijs van 10 fr. -r 6 fr. én 3 fr. Wij durven'verhopen dat dé bevolking een blijk van welwillendheid zal schen ken aan dit edel werk en dat Palace Theater té kïèin zal zijn om de belang- stellendert te beyatten, die door htm aan wezigheid het edel pogen der Inrichters willen steunen, i - y Giften ln geld en natura worden even eens in dank ontvangen. Namens het Komiteit Dc opbeuring van den Poperingschen Soldaat, co» STADSSCHAAL - POPERINGE BERICHT Aan de belangstellenden wordt ter ken nis gegeven dat voor het inhalen van hop stad en gemeenten van 't gewas 1939, de datum vastgesteld is op Maandag 25 September 1939. Het Bestuur. co» ZONDERLINGE ONTDEKKING Tijdens de delvtngswerken uitgevoerd aan het vroeger café St-Laurentop de Groote Markt te Poperinge, werden sche dels en gebeente blootgelegd. Dit gebeente komt voort uit het vroegere kerkhof, dat in de XVI" eeuw, vóór en tijdens de Spaansche overheersching. rond de Sint- Bertinuskerk gelegen was.en zich uit strekte vari aan de Vaart tot aan de Vla mingstraat. Bij vroegere opdelvingen werd een Spaansche dolk gevonden, die toebe hoord heeft aan de Spaansche overheer-. schers. Deze dolk berust thans in de rijke verzameling oudheden van den H. Aariaen te Poperinge. co» Ingerekend. Maandag namiddag 11. werden W. N. en C. D. wegens dronken schap en smaad aan de politie ingerekend. Den Dinsdag morgen werden zij weer in vrijheid gesteld, maar voorzien van een proces-verbaal. 't Is uw eigen schuld Indien gij nog aan hoofd- en schele hoofdpijn wilt lij den; want iedereen weet nu dat de MO NOPOEDERS deze pijnen onmiddellijk stillen en altijd genezen. Ti verkrijgen in alle Apotheken, PENSIOENKAS De personen geboren in September en t ie hunne storting willen doen in de pen sioenkas of hunne kaart van verplichte slorter willen inbrengen, gelieven zulks te doen op Zondag 17 September of op Zon dag 24 September van 9 tot 11 uur in het Volkshuis. Elke maand wordt er gezeteld voor de pensioenkas den derden en vierden Zon dag der maand. Wie inlichtingen begeert te ontvangen moet -maar komen. Personen die een familielid hebben dat overleden is en dat een pensioen trok of vroeger in de pensioenkas ingeschreven was, gelieven dit ook te komen mededee- len. Het is gebeurlijk dat er moet gezorgd worden voer weduwrehté, voor teruggave van voorbehouden kapitaal of voor uitb3- taling van rente of pensioen. Gezien de herbergen niet mogen open sijn van 9 tot 11 uur, zal er m het Volks huis gezeteld worden boven op het, bureel. Stort regelmatig in uw geboortemaand. WIE HELPT ER MEE AAN HET WERK VAN HET SOLDATENPAKJE voor onze Veurnsche jongens? Het Sint-Vincentiusgenootschap heeft deze week het besluit getroffen steun en hulp te verieenen aan het werk van Het Soldatenpakje», hetwelk op verlangen van de Hoogere Overheid, plaatselijk in elke gemeente van het land zal ingericht wor den onder toezicht van de Gemeentelijke Overheid. Met het werk van Het Soldaten- pakje wordt bedoeld, naar de Veurn sche mannen die thans onder de wa pens zijn, en die behooren tot minder begoede familiën, regelmatig een pakje te sturen, met eenigen mondvoorraad, als chocolade, droge koeken, babelutten, sui ker, een potje confiture, fruit met na tuurlijk als een toemaatje een paar pakje sigaretten en een stukje zeep en ee:» pakje tabak. i Veel hulshoudsters vooral uit de wer kersklas hebben al niet te veel voor zich zelf en het werk van het soldatenpakje wil hen ter hulp komen in het bevoorra den van him man of hun zoon die wel licht nog voor eenigen tijd van huis zal weg zijn. Iedereen kan zich gemakkelijk voor stellen wat genot er beleefd wordt bij het ontvangen van zulk een paket door onze soldaten aan de vier hoeken van 't land. i Alle giften, hoe klein ook, zijn welkom, 't zij in geld. 't zij in natura en deze kunnen afgegeven worden bij een of an der lid van het Bestuur van St-Vincentius dat hieronder volledig wordt aangeduid. 't Zal onnoodig zijn de milde weldoeners van St-Vincentius, en alle weldenkende Burgers van Stad, aan te sporen een gra den penning te jeunen voor het Veurn sche SoldatenpakjeZij nemen het op, als een kleine bijdrage, om den alge- meenen nood dragelijker te helpen ma ken. Zij die thuis blijven moeten zich iets kunnen ontzeggen voor degenen die den huiselijken haard moesten verlaten. Zij geven wat zij kunnen met een ed hert en een hooger inzicht, niet als een aalmoes, maar als een schuld tegenover hen die door de omstandigheden zooveel moeten derven. Met onze zeer dankbare gevoelens groe ten wij U, hoogachtend. De Prcost, EERW. HEER BERTEN. De Ondervoorzitter, De Voorzitter, A. VIANE. A. de SPOT- De Schatbewaarder, De Schrijver, E. DOBBELAER. G. RATHÉ. E. S. Alle Veurnsche huisgezinnen die een familielid onder de wapens heb ben en die meenen geen misbruik te ma ken van deze goede instelling mogen hun aanvraag doen bij gelijk v/elk lid van het Bestuur, hooger aangegeven. Zij zullen in "t bezit zijn van het volledig en klaar geschreven adres van hun soidaat. T rouw Bediend VERKEERSONGEVAL Dinsdag kwam M. Joseph Hannebouw. deurwaarder te Poperinge, per auto rond 11 uur van de Maloulaan naar de Ca pronstraat. Uit deze laatste straat, met richting naar de Elverdingestraat, daag de cie auto op van M. Herman Rabau, uit Vlamertinge. Aan het kruispunt de zer wegen ontstond een botsing. M. Ra bau, die door den geweldigen stoot het stuur tegen de borstkas kreeg, werd een rib gebroken. Na verzorging kon het slachtoffer huiswaarts gebracht worden. De beide auto's liepen erge averij óp. De politie stelde het onderzoek in. MODEN 41, Gasthuisstr. Moden-artikelen in 't Groot KleerjtofTrn Witgoed, Merccriën, Sajctten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourri'ren - Herstellingen. 24 BOTERSTR. dicht bij dc Halle Tel. 60 leper HULP AAN ONZE SOLDATEN EN HUN FAMILIES LOKAAL: CHRISTEN VOLKSHUIS, IEPERSTRAAT. ZATERDAG 16 SEPTEMBER, te 8 uur. ZONDAG 17 SEPTEMBER, te 3, te 5 3/4 en te 8 1 2 uur. MAANDAG 18 SEPTEMBER, té 8 uur. Het grootste meesterstuk der jongste filmkunst met PAUL MUNI en LU1SE RAINER. Een prachtstuk van on schatbare kunstwaarde, een uitzonderlijke gelegenheid voor alle liefhebbers van ware kunst. De film die millioenen met stomme verbazing heeft geslagen. Een schitterend glanspunt der zevende kunst, dat men sprakeloos bewon dert en waarvan de indruk onuitwischbaar is. VISAGES D'ORIENT is de topfilm waarbij men de onbegrensde kracht der kinema leert begrijpen. Wie dit overslaat, mist het schoonste van heel 't seizoen 1 Vooraf: FILM JOURNAL en MERKWEERDIGHEDEN ggjp- KINDERS TOEGELATEN I" de avondvertuouingen moeten de kinder» vergezeld zijn van hun oudeik We vernemen dat door het St Vincen- tiusgenootschap een initiatief werd geno men om de soldaten en noodlijdende fa milies hulp té bieden. Daartoe zal de milddadigheid ingeroepen worden van klle weldenkende Burgers. De steun der Katholieke Tooneel- èenigingen werd hun toegezegd. Zonder calomel en'i morgens zuil gij monter en frisch nit bet bed springen. De lever moet eiken dag één liter gal ln de ingewanden uitstorten.^Wanneer de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel niet verteren; het bederft. Kwade gas sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt aan verstopping Uw organisme wordt vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter neergeslagen. U wordt een zwartkijker. C Een laxeermiddel is een noodhuip. Een gedwongen stoelgang bereikt het doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER kunnen het vrij toevloeien van de gal verzekeren, wat U er weer bovenop zal helpen. Het zijn zachte plantenuitireksels, die wer kelijk op verrassende wijze het toe vloeien van de gal bevorderen. Eischt de Kleine Carters Pillen voor de Lever. In alle apotheken fr. 12.50. BORSTBALSEM A. KESTELIJN verzacht na 4en eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, bron- chiet en alle ziekten der luchtpijpen en van den borst. Te verkrijgen: Apotheek KESTELYN- DE GRAEVE. Gaathui.str., 14, Poperinffe. ZWARE VAL Donderdag namiddag is Camille D'Al- ltln, wemnde Pottestraat, van het deelt gevallen. Hij maakte een zware val waar door hij inwendige kneuzingen opliep. Geneeskundige zorgen moesten ingeroe pen worden. MOSSELS!! MOSSELS!! MOSSELS!! Vanaf toekomende week zijn bij Alberic Derkmyn. Maurice Dewulfstraat 18, Po peringe, tel. 313, te bekomen VERSCHE ZEELANDSCHE MOSSELS, komende uit Holland, dit op iederen DINSDAG vanaf 4 uur namiddag, dit tot den maand April. Op aanvraag bestelt men ten huize. VERLOREN Zenner Jean, 1 artillerie te Gent, (verblijft in de Saumon,) rechter mans handschoen. Vanpaehterbeke Germaine, Groote Markt, 19, gouden manshorlogeketting, gouden porte-mine en gouden brelok voorzien van portret. Coffyn Joseph, Pennestiaat, 22, geld beugel, kleine som inhoudende. Sierens André. Elverdingestraat, verzekeringspolis, op naam van Jan Coo- mans. Gevonden. HUISSLEUTEL, HOED van patent-as, en PAK CHOCOLADE. Inl. ten Politiebureele.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 3