Sn ©n§ Land De getroffen maatregelen in verband met de Internationale Toestand IN 'T BINNENLAND OPENHOUDEN DRANKGELEGENHEDEN EN EETHUIZEN WANNEER U IETS KOOPT LIJK UIT DE VAART IEPER-BOEZINGE OPGEPIKT EEN MILITAIR GEZIN IN ENGELAND ALLERHANDE BURGERSTAND VAN ONS LAND IS NEUTRAAL VLAANDREN VOOR VREDE! BELGEN UIT FRANKRIJK TERUG WISSELKOERS DE FINÏTIEVE REGELING VOOR DE SUITING DER DRANKHUIZEN Bij besluit van de Regeering is de rege ling voor de sluiting op de drankhuizen thans definitief geregeld, voor heel het land en voor den heelen duur van de in- temationale spanning. Alle drankhuizen mogen voortaan al leen open zijn van 11 V? tot 14 uur en van 17 tot 21 uur. Dit besluit werd getroffen op voorstel van den Minister van Landsverdediging. Het drankmisbruik zou hier en daar tot ongeregeldheden hebben geleid. De maatregel geldt zoowel voor spijs huizen als voor herbergen, en ook voor pasteibakkerijen Indien deze gegiste dran ken verkoopen. Alleen spijshuizen met speciaal daar toe ingerichte restaurantzaal (dus er mag geen eten gegeven worden in de gewone café) mogen den ganschen dag openblij ven. NIEUWE OPROEPINGEN. Zondag 1L werd door de Minister van Landsverdediging medegedeeld dat die dagen een bepaald aantal reserve-eenhe den onder de wapens werden geroepen voor een Instrutleperiode. Naar een Brusselsch blad zullen deze oproepingen verder voortgezet en uitge breid worden en zullen kunnen gaan tot den ouderdom van de uiterste militiever plichting, dus voor wat men heet de terri toriale troepen, zijnde 45 jaar. Het gaat hier om mobiele wederoproepingen van veertien dagen, drie weken of meer, ten einde de opgeroepenen het hanteeren van de wapens aan te leeren en oefeningen te laten uitvoeren. Alle weerbare Belgen moeten aldus in staat gesteld worden ge beurlijk het land de diensten te bewijzen welke van hen kunnen gevergd worden. VERLOF VOOR DE WEDEROPGEROEPENEN Drie dagen per maand. Door het Ministerie van Landsverdedi ging wordt medegedeeld, dat binnen zeer korten tijd een stelsel van permissies op grond van 3 dagen per maand zal inge richt worden. De uitvoeringsmaatregelen van dit per missiestelsel liggen ter studie en de Mi- nisterieele omzendbrief zal eerstdaags verschijnen. Bij de verdeeling van dit verlof zal zoo veel mogelijk rekening worden gehouden met de bijzonderen toestand en de wen- schen van de wederopgeroepenen. Naar gelang van de noodwendigheden van den dienst, zal ieder wederopgeroe- pene ofwel 3 permissies van 24 uur per maand kunnen genieten, ofwel 3 permis sies van 48 uur om de 2 maanden, ofwel een permissie van 72 uur per maand of wel een permissie van 6 dagen om de 2 maanden. Kosteloos vervoer. Aan de verlofgangers zal kosteloos ver voer verleend worden: Aan de officieren in 2" klas en aan de troepen in 3» klas, doch dit uitsluitelijk voor de heen- en terugreis tusschen hun kantonnement en hun verblijfplaats en alleen op de lijnen van de Spoorwegmaat schappij en de Buurtspoorwegen. De permissiehouders zullen bestendig in 't bezit moeten blijven van hun verlof brief, die op ieder verzoek van de militaire overheid of van de rijkswacht zal moeten vertoond worden. BEZOEK AAN DE WEDEROPGEROEPENEN Het Ministerie van Landsverdediging raadt nogmaals ten sterkste de familie leden van de militairen af, verplaatsingen te doen om de wederopgeroepenen te be zoeken. Zij zullen trouwens geen toelating meer krijgen om de kantonnementen te bezoe ken. MOBILISATIE EN NATIONALE ECO NOMIE. MAATREGELEN TEN BATE VAN DEN LANDBOUW Dinsdag morgen werd in het cabinet van den Minister van Landsverdediging een vergadering gehouden ten einde som mige bezwaren van economischen aard, die uit de mobilisatie voortvloeien uit te schakelen. Graaf d'Aspremont Lynden, Minister van Landbouw; Heer Sap, Minister van Economische Zaken en Middenstand, als mede de bevoegde ambtenaren dier de partementen, waren er op aanwezig. Er werd overeengekomen: 1. - Dat men de maatregelen zal be- spoe iigen om de opeischingsbons van 1938 en 1939 betaalbaar te stellen; 2. - Dat het leger schikkingen zal tref fen om de stallen en schuren der land bouwers ten gepasten tijde vrij te maken; 3. - Dat met het oog op den aardappel en bietenoogst en de zaaiïngen in som mige gevallen aan de landbouwers een seizoen verlof kan verleend worden; 4. - Dat de ondernemers voor het dor- schen een behoorlijk verlof zal worden toegestaan om hun werk te volbrengen; 5. - Dat men in het bijzonder de trac tors zal teruggeven, die vooral dienen om de dorschmachines in beweging te bren gen: 6. - Dat vanaf Maandag 18 September, op verzoek der burgemeesters, de militaire overheden paarden te hunner beschikking kunnen stellen. Ze zullen voor den veld arbeid kunnen gebruikt worden binnen een bepaalden kring; 7. - Dat epn lijst zal aangelegd worden waarop de volle merriën, die mochten op- geëischt ijn, zullen worden vermeld. In geval de teruggave noodig mocht blijken, zullen de paarden aan de eigenaars terug worden bezorgd; 8. - Dat de opeischingen van vee zou den geschieden naar verhouding tot den veestapel der gemeenten, en enkel in ge val er geen dieren tegen normale prijzen worden te koop geboden. TEGEN DEN VERKOOP VAN SCHUNNIGE PUBLICATIES Door de Regeering werden maatregelen getroffen om den verkoop van schunnige publicaties in den omtrek der cantonne- menten te beletten. VEREFFENING VAN HET REGULARI- SATIEFONDS Na de devaluatie van 1935 werd alsdan door de Regeering, met de opbrengst van de herschatting van den goudvoorraad der Nationale Bank, een fonds ten bedra ge van 1 milliard gesticht, dat aangewend verd ter regularisatie van de koers der Renten. Zooals men weet werd omzeg gens het heele milliard opgeslorpt. t.t.z. besteed aan het aankomen van renten ten einde de koers ervan op zeker peil te hou den. De Regeering heeft thans besloten dit fonds te vereffenen, ten einde het geld ervan te kunnen gebruiken. Dit beduidt niet dat ai die renteutitcls ou de beursmarkt zuilen geworpen wor den. Veeleer zullen deze titels opgenomen worden door Spaarkas, en dergelijke ff- nancieele instellingen. VERBOD VAN UITVOER VAN GRANEN. DE BIJZONDERE RECHTEN OP J DEN INVOER VAN TARWE GE SCHORST. Bij bevel van den Minister van Eko- nomische Zaken en Middenstand werd verbod opgelegd op allen uitvoer van gra nen. Alle aanvragen om vergunningen dienaangaande zullen geweigerd worden. Ingevolge de prijsstijging op de wereld markt van de graanprijzen heeft de Re geering de bijzondere rechten op den in voer van tarwe ook voorloopig geschorst. MEDEDEELING VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDSVERDE DIGING IN VERBAND MET MILI TAIRE OPEISCHINGEN I Het leger wendt zich door middel van opelsching tot de burgerlijke werkkrach ten, voor het herstellen van zijn motor voertuigen. Ten einde de kosten van deze herstel lingen spoedig te betalen, werden nog vol- gende bevelen gegeven; De militaire eenheid, die de herstelling vordert, moet de met herstelling belaste persoon (ambachtsman, garagehouder, vennootschap) in bezit stellen van een reglementair opeischïngsbevel (gedrukt en genummerd formulier, gescheurd uit een boekje met souche, dat dient ondertee kent door een officier, met aanduiding van zijn graad en van de eenheid waar toe hij behoort. Na het door hem gevorderde werk te hebben verricht, maakt de hersteller een factuur in dubbel op, dit stuk moet ver melden de eenheid welke hem het op- eischingsbevel heeft afgeleverd, alsmede het nummer en den datum van het bevel. Vervolgens stuurt hij deze factuur aan de opeischende eenheid die het onver wijld overmaakt aan het Departement van Landsverdediging. VERLENGING VAN DEN ZOMERTIJD? In officieele kringen wordt de moge lijkheid overwogen, dit op voorstel van den H. Delfosse, Minister van Bevoorra ding, over te gaan tot de verlenging van de Zomertijd. VOOR DE WERKLOOZE VROUWEN WIER ECHTGENOOT ONDER DE WAPENS WERD GEROEPEN Men weet, dat de gehuwde vrouwen, die volledig werkloos zijn, geen werkloozen- steun kunnen genieten. Uitzondering wordt gemaakt voor dezen die als gezins hoofd worden aangenomen. Ingevolge art. 26 van het Koninklijk Besluit van den 31 Mei 1933, kunnen on der andere als gezinshoofd worden aan genomen, de gehuwde vrouwen wier echt genoot onder de wapens is geroepen. De vrouwen wier echtgenoot thans werd op geroepen voor de versterking van het le ger, kunnen dus op het voordeel van ge zinshoofd aanspraak maken. Het betreft hier, natuurlijk, uitsluitend de tegen werkloosheid verzekerde vrou wen, 't is te zeggen, dezen die als arbeid sters of bedienden aangesloten zijn 'oij een verzekeringskas tegen onvrijwillige werkloosheid, en die volledig of tusschen- tijdelijk werkloos zijn. Voordeelen: hoofdsteun van 10 fr. in plaats van 8 fr. per dag. Daarenboven kunnen zij, wanneer het gezin in staat van behoefte verkeert, gezinssteun voor de kinderen genieten, die ten laste der vrouw gebleven zijn. Deze ondersteuning wordt uitgekeerd zoowel in statutaire als in nastatutaire periode, zoowel bij gedeeltelijke als bij volledige werkloosheid. In dit laatste ge val wordt, indien de werkloosheid blijft duren, de ondersteuning ononderbroken uitgekeerd. Vele rechthebbende vrouwen schijnen niet te weten dat zij op deze buitenge wone voordeelen recht hebben nu hun echtgenoot onder de wapens Werd geroe pen. Ten titel van inlichting, ziehier welke formaliteiten de belanghebbenden te ver vullen hebben. Zij moeten zich tot den vakbond wenden waarbij zij zijn aange sloten, en daar hun toestand uitleggen. De vakbondsecretaris zal de aanvraag overmaken aan het Gewestelijk Bureel voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid, dat een onderzoek instelt, en de belang hebbenden den gevraagden steun toekent te rekenen van het oogenblik waarop hij werd aangevraagd. TOT BETEUGELING DER OPDRIJVING VAN PRIJZEN Reeds werd vastgesteld dat in zekere streken de prijzen van zekere produkten, zoo o. m. tarwe, rogge, suiker, hoog opge dreven werden zonder dat daarvoor eeni- ge reden bestond. De Regeering heeft dan ook besloten maatregelen te treffen om alle onrecht matig opgedreven prijzen uit te schakelen. Deze zullen zoowel groot- als kleinhande laars kunnen treffen. Zoo wordt o.m. voorzien dat maximum prijzen zullen gesteld worden. De Minister van Bevoorrading zal ook gemachtigd worden beslag te leggen op zekere waren, dit aan normale prijzen, om die over te brengen naar de gebieden waar men er behoefte aan heeft. De voorziene straffen zijn zeer streng. Alle overtredingen zullen kunnen gestraft worden met gevaagenzdttingen van 15 da gen tot 3 Jaar en boeten gaande van 700 tot 700.000 frank. DE MILITAIRE BELASTING Het heffen van een militaire belasting duikt weer op. Naar La Métropole is er groote kans dat die belasting wordt ingevoerd. De groote gezinnen zouden er aan ontsnap pen maar de vrijgestellen en de gezinnen zonder kinderen zouden hun belasting verzwaard zien. De grondslagen van die nieuwe belas ting zouden als volgt zijn: zij, wier in komen lager is dan de twee derden van het vrijgestelde minimum, zouden niets te betalen hebben; zij, wier inkomen begre pen is tusschen de bedoelde twee derden en het minimum, zouden 60 fr. te beta len hebben; zij wier inkomen hooger is maar die niet onderworpen zijn aan de aanvullende personeele belasting, zouden 240 fr. te betalen hebben; zij, die onder worpen zijn aan de aanvullende perso neele belasting, zouden de helft van die aanvullende belasting als militaire taks te betalen hebben, met een minimum van 300 en een maximum van 3.000 fr. Beslis singen hierover zijn evenwel nog niet ge troffen. TOCH NOG WIT BROOD. GEEN VERSPILLING MEER! In zekere bladen werd deze week ge meld dat het Ministerie van Bevoorra ding een maatregel overwoog aangaande het broodmeel. Ten einde zuinig met de opgestapelde tarwe te kunnen omgaan zou naar die bladen overwogen geweest zijn het meel wel wit te laten doch waar in zekere bestanddeelen die er thans uit worden gedaan, er in te laten. Door de Minister van Bevoorrading werden deze geruchten ten stelligste gelo genstraft. Anderzijds deed zelfde Minister een be roep op de bevolking om al'e verspilling van brood en eetwr ren te vermijden. Deze raad wordt vooral tot de restaurants ge richt. Niettegenstaande de logenstraffingen van het Ministerie van Bevoorrading meldde Donderdag 11. Het Nieuws van dcDagnogmaals dat de tarwe die thans gebuid wordt op een voet van 70 a 72 het voortaan zou worden van 72 tot 74 en dat deze verhouding zou op gevoerd worden tot 82 Het brood zou alsdan niet meer wit blijven zocals nu, wat begrijpelijk is. Zelfde blad deelde ook mede dat met einde September waarschijnlijk het brood zou gerantsoeneerd worden. Elkeen zou recht krijgen op 350 gram brood per dag, en 225 gram voor de kinderen. Arbeiders die buiten werken, zouden meer krijgen. De noodige zegels of kaarten zouden hier voor door de gemeentebesturen worden afgeleverd. LOGENSTRAFFING De Regeering heeft de bevolking ge waarschuwd tegen allerlei valsche geruch ten die verspreid worden. Zoo heeft de Regeering o.m. gelogen straft dat een Duitsch vliegtuig te Evere was geland en dat 250 Duitsche deser teurs in het Luiksche werden geïnterneerd. Duitsche deserteurs zouden over onze grenzen nog niet zijn getrokken. UITSTEL VAN BETALING VAN BE LASTINGEN DOOR GEMOBILISEER- DEN KAN BEKOMEN WORDEN Aan degenen die onder de wapens wer den garoepen kan uitstel van betaling van belastingen verleend worden. Hiervoor moet men zich wenden tot den controleur der belastingen of, voor degenen die in een groote stad wonen, tot den gewestelijken bestuurder der belastin gen. De aanvraag om uitstel moet bij deze ambtenaren gedaan worden. Terloops weze hier gezegd dat geen ver volgingen kunnen ingespannen worden te gen iemand die onder de wapens is ge roepen. VLOTTENDE MIJNEN OP HET STRAND DER BELGISCHE KUST Woensdag werd geseind, dat een vlot tende Engelsche mijn gestrand was tus schen Raversijde en het Waterkasteel van Middelkerke. Het gevaarlijk tuig kon op het strand weerhouden worden bij laag getij. In den namiddag werd de mijn ontla den door een majoor van den specialen dienst. Een tweede mijn werd op 't strand ge worden in Oost-Duinkerke-Baden. 't Gold hier een onbekende electrisehe mijn, die niet veilig kon gemaakt worden. Ook zal overgegaan worden tot het vernietigen van het gevaarlijk oorlogstuig. Een derde mijn werd ter hoogte van Nieuwpoort in zee gezien door een vis- scher en de motorbooten van Oostende en Nieuwpoort gingen op zoek achter het tuig, maar vruchteloos. VLAGGEN OP KERKTORENS EN SCHOORSTEENEN IN DE GRENSSTREEK In de streek van St-Vith zijn op de kerktorens, schoorsteenen en andere hoo- ge gebouwen Belgische vlaggen aange bracht, om de vliegers te beduiden dat zij zich boven Onzijdig gebied bevinden. ESPRESSTREINEN Talrijke wijzigingen werden gebracht aan de uurrooster der express treinen. Ten behoeve van onze lezers geven wij deze treinen van de twee lijnen die het meest onze streek in betrekking stellen met de hoofdstad Brussel. Lijn 50. Brussel-Oostende. 1. - Uit Brussel-Zuid: te 7 u., 8 u., 10 u., 13 u. (Zaterdag) 14 u., 16 u., 17 u., 18 u. (op werkdagen) 19 u, 21 u. (op werkda gen) en 2 2u. (Zondags). 2. - Uit Oostende (Kaai)te 5 u. 56, 7 u. 03, 8 u.20, 10 u. 20, 11 u. 20 (Zater dags) 12 u. 20, 14 u. 20, 16 u. 20 (op werk dagen) 17 u. 20, 18 u. 20, 21 u. 20. Lijn 89. Brussel-Kortrijk. 1. - Uit Brussel-Zuid: te 7 u. 27, 8 u. 21 (op werkdagen) 15 u. 51, 19 u. 06. 2. - Uit Brussel-Noord: te 16 u. 47 en 18 u. 19. 3. - Uit Kortrijk: te 6 u. 23, 7 u. 47, 8 u., 10 u. 28 (op werkdagen) 12 u. 16, 17 u. 22, 19 u. 23 (Zondags). VERGADERING DER VLAAMSCHE RECHTERZIJDEN De Katholieke Vlaamsche Rechterzijden van Kamer en Senaat vergaderden Woens dag 11. onder voorzitterschap van den H. Van Cauwelaert. De vergadering was eensgezind om te erkennen dat de Regeering op onberispe lijke wijze de politiek van onzijdigheid handhaaft. Medewerking aan de Regee ring zal verleend worden opdat het ver trouwen van het land in deze politiek niet worde ondermijnd. Bij de bevoegde overheid zal tusschen- gekomen worden ten einde de zedelijke belangen der gemobiliseerden te vrijwaren. De toepassing der taalwetten zal nauw gevolgd worden. Medewerking zal ver leend worden tot de verzorging van het geestelijk leven en tot ontspanning voor de wederopgeroepenen. De belangen der wederopgeroepen bedrijfshoofden werden eveneens besproken. DE POLITIE OP DE VREEMDELINGEN Bij besluit van de Regeering is het be sluit van 12 Oktober 1918 dat betrek had op het verblijf der vreemdelingen, weer van kracht geworden. Aldus zal het verblijf van alle vreem delingen in België onderworpen worden aan een toelating, welke aitijd herroe pelijk ls en verleend wordt door den mi nister van Justitie. De minister zal gemachtigd zijn, vreem delingen of Belgen van vreemde afkomst uit het land te verdrijven, te verwijderen uit een bepaalde streek, hun een bepaal de plaats aan te wijzen waar zij moeten verblijven of te doen interneeren. Straffen zijn voorzien tegen degenen die zich aan deze maatregelen zouden onttrekken en ook tegen de Belgen die gebeurlijk hulp zouden verleenen aan de vreemdelingen die zich aan deze maat regelen zouden willen onttrekken. DE MILITAIRE OPEISCHINGEN De regeering heeft ook maatregelen ge nomen tot het vlugger betalen van alle gedane opeischingen. Het bewijsschrift van den Burgemeester zal voortaan vol doende zijn om de uitbetaling te beko men. BOEKEN VOOR DE SOLDATEN Het Ministerie van Openbaar Onder wijs heeft besloten 20.000 boeken, 12.000 vlaamsche en 8.000 Fransche, ter be schikking te stellen van de opgeroepen soldaten. 30.000 FAKETTEN VAN DEN SODAAT Donderdag U. werden door het Minis terie van Landsverdediging ineens 39.000 _a^- Zie vervolg hiernevens. (Vervolg) BOEZINGE. Solduienkring. Sinds de mobilisatie liggen er soldaten op onze gemeente, die er eene verdedigingslijn heb ben gemaakt. Meer hoeft men daarover niet te zeggen, en meer moet men daar over niet weten. Het zijn doorgaans goe jongens die met de menschen van Boe- zinge meélcven. Hun omgang is hertelijk en met de gewoonten der streek komen ze stillekens aan bekend. Dicht bij hun legerplaats werd een soldatenkring opge richt. dank de milde hulp der Boezinge- naren. Een schoon sommeke werd bijeen gebracht om leesboeken aan te koop en, een deel der Parochiale zaal in orde te brengen, enz. Daar hebben de jongens nu een boekerij waar zij kosteloos boeken kunnen krijgen, een leeszaal waar zij dag en weekbladen kunnen raadplegen, boe ken lezen of brieven schrijven; zij kun nen er bijeen komen om te kaarten of zich met andere spelen onledig te houden, eveneens werd een soort kantien geopend, waar bier en limonade en snoeperij te verkrijgen zijn. Eindelijk beschikken zij over een feestzaal' met theater om avond feestjes te geven. Laat ons hopen dat dit het eentoonig leven onzer soldaten wat aangenamer zal maken. Korte nieuwsjes. Lieden, die wat al te nieuwsgierig waren en geen verschil wilden kennen tusschen vredestijd en mo bilisatie, werden door onze bezettings troepen aangehouden en in de doos opge sloten. Zondag laatst speelden onze soldaten op een geïmproviseerd voetbalplein tegen den club van Pilkem. Het spel trok nogal eenige toeschouwers bij, en eindigde met de zegepraal der soldaten, 6-1. Weet ge?... dat ge meest profijt doet met de soldaten wel te behandelen?... dat er reeds verschillende onzer opgeroe penen naar hunne haardstede zijn terug gekeerd?... MOORSLEDE. Botsing onder fiet sers. Op de groote baan naar Roeselare kwamen twee wielrijders met elkaar in botsing, nadat een hunner van achter een gespan te voorschijn kwam. Raymond Couvreur, tegen den den scherpen karre- wand botsende werd gewond aan den schouder, de heup en de handen. De an dere wielrijder bekwam slechts enkele schrammen. GELUVELD. Zoek geraakt. Een groot dekzeil van een grooten vlaswagen werd op de dorpsplaats gevonden. De ei genaar kan het terug bekomen bij Le noir Emiel, dorpsplaats, Geluveld. VLAMERTINGE. Ernstige val. De 10-jarige Boussery Jeanne uit de Kas- selstraat is al spelende op een zeis terecht gekomen, waardoor ze erg aan de dij ge wond werd. STADEN. Onderscheiding. Naar we uit goede bron vernamen werd de oud-stationchef Heer David Jean, thans als eere-chef gekroond met de gulden palmen der kroonorde. We bieden den Heer David onze beste gelukwenschen aan. Schoolnieuws. Gezien de gemeen teschool van Staden momenteel door ze kere legerafdeelingen bezet is, bevond men zich in de noodzakelijkheid, ander onderkomen voor de jongens te zoeken. Zoo werden door de gemeente- en school bestuur ook reeds stappen gedaan om in enkele huizen of zalen op de gemeente lessen te geven. WEST-VLETEREN. De schuttersgil de St. Sebastiaen (West-Vleteren, dorp) laat weten aan vrienden en kennissen dat zij op Zondag 17 dezer een vrienden- schieting inricht. De schikkingen zullen dan ter plaats genomen worden. Kermisdonderdag is er prijsschieting voor de leden van de plaatselijke gilde. Kermis. Alhoewel alle openbare feestelijkheden afgeschaft zijn, hebben in de kerk de diensten in de kermisweek toch hun normaal verloop. Onder meer de jaarlijksche zegening dor kinderen onder de aanroeping van den H. Cornelius, vereerd in de parochie van Westvleteren. Die zegening gaat door op Dinsdag 19 dezer, maar niet te 5 u., doch te 3 1/2 u., opdat ook degene die ver wonen tijdig zouden thuis zijn. Al deze diensten zullen dit jaar wel nog beter bijgewoond worden om den vrede over ons land af te smeeken. LANGEMARK. (St. Juliaan) Eervolle onderscheiding. In den internationalen accordeon wedstrijd rnder beroepspelers te Kortrijk behaalde HEBBEN LEON uit Langemark (St. Juliaan) den eersten prijs met de grootste onderscheiding. Hebben is een leerling van leermeester Viane uit leper. Proficiat! RENINGELST. Moto-ongeval. De genaamde Leemans Emilie stak met een wichtje den steenweg over toen zij er verrast werd door een motorijder. Beide slachtoffers werden aan het hoofd ge kwetst, terwijl de motorijder lichte ver wondingen opliep aan de beenen. Dolle hond. De 12-jarige Germain Ei.udry had tijdens de afwezigheid van zijn ouders den waakhond losgemaakt. Het dier beet hem echter zoo ernstig In de linkerdij, dat hij naar eene kliniek moest worden overgebracht. WERVIK. Noodlottige val. Za terdag namiddag reed Julian Blomdeel, met zijn velo uit waarop ook zijn zoontje zat. Gekomen langs de baan Wervik Komen, reed hij te dicht het voetpad, waardoor hij met een der trappers aan den borduur haperde, het evenwicht ver loor en ten gronde plofte. De vader werd erg aan het hoofd gekwetst, verschillige tanden uitgeslagen en erg gekwetst aan de bovenlip. De knaap bekwam eene erge diepe wonde boven het rechter oog die moest toegenaaid worden. WOESTEN. Voetbal. Op Zondag aanst. 17 September, eerste match van het Gewestelijk Kampioenschap V.V.B. Door de opvolgende gebeurtenissen hebben wij van onze elementen verloren, doch niet tegenstaande dit alles zullen we met een elftal optreden voorzien van eenige jon ge krachten. Aangezien we nog niet in bezit zijn van bet volledig kalender zal dit op het einde der week in het lokaal uitgehangen worden. Met goede moed zullen «onze jongens» hunne kleuren ver dedigen van het begin tot het einde toe. Te St-Andries-bij-Brugge verdronk de 16-jarige Jozef Degrande, dit bij het baden. Te Konings-Hooikt beging een sol daat de onvoorzichtigheid te gaan baden na gegeten te hebben. Hij verdronk jam merlijk. DE TOESTAND IN DE NOORDZEE EN OP DE BELGISCHE KUST WIJ hebben laatst gemeld, dat het vuurschip Wethindernaar Oostende gesleept werd. Nu is een lichtboei Oost- dijk op deze plaats gebracht, waar ook nog een Belgische kotter met Belgische loodsen aan boord, vertoeft. Dit verwekt eenige misnoegdheid bij de loodsen, daar het niet zonder gevaar is in deze nabij heid te blijven. Immers hebben ue vreem de landen al hunne booten binnengeroe pen. Andere maatregelen werden sedert dien genomen, de vuurtoren van Oosten de, wiens licht op 22 mijl gezien werdt, is gebracht op 13 mijl en enkel wordt de zee nog verlicht en niet het aanpalende binnenland. Insgelijk werd de vertikale lichtfaisceau die voor de vliegeniers dien de, uitgedoofd. Het roode vuur van de ha ven van Nieuwpoort en het witte vuur van de haven van B'ankenbtrge, verlich ten nu ook maar den zeekant. Verschillige vlotttnde mijnen werden in de laatste dagen door de visschers aange- n eld en daar talrijke visschers in de ha ven blijven gaat de visch zeer duur. VLOTTENDE MIJNEN BIJ ONZE KUST Ds visschessloep «Simone Marcellie O 138», heeft medegedeeld, dat hij in zijne netten, drie drijvende mijnen heeft opge haald. Het deed zich voor op 15 mijlen afstand van de haven van Oostende. iiiBHiiiiaaiaiaiiiiiEiniBP BERICHT AAN DE INVALIEDEN MET MINSTENS 50 De invaliden met minsters 50% kun nen ontheffing krijgen van het opeischen der velo's mits een aanvraag te richten tot den commandant der gendarmerie van het kanton waar zij verblijven. «SanEBBSEBBBHBBBBaHBHHHHBHRB HET EINDE VAN DE LUIKSCHE TENTOONSTELLING De Tentoonstelling van Luik, die open de vol betrouwen en verwachting, zal wel dra opg'evouwen worden. Reeds is men be gonnen met de afbraak van de aantrek kelijkheden, die zooveel bijval genoten. Het Lustig Maasdorp is dood en noch tans was het nooit zoo schoon als tijdens deze dagen van zacht herfstlicht. De Luik sche world's fair is nog enkel een her innering meer. Behalve eenige leden van het personeel en de werklieden der af braak is er niemand meer te zien. De Luik sche tentoonstelling zal een der zeldzame aangename herinneringen zijn van dat jaar 1939, dat zoo rijk aan onrust was en zoo bloedig eindigt. PROVINCIE WESTVLAADEREN. Kabinet van den Gouverneur OPENBARE ORDE POLITIEVERORDENING De Gouverneur der Provincie West- Vlaanderen, Overwegende dat het wegens de door de Regeering uitgevaardigde militaire maat regelen en tot handhaving van de rust en de orde in de provincie, noodig is voor loopig het openhouden van de café's en andere drankgelegenheden te regelen; Gelet op art. 128 der provinciale wet en op art. 1 der wet van 3 Juni 1934; BESLUIT i ARTIKEL I. Met Ingang van heden en tot nader order mogen in de heele pro vincie de café's en andere drankgelegen heden slechts tusschen 11.30 en 14 u. en tusschen 17 en 21 c. opengehouden wor den. ARTIKEL II. Buiten deze uren mag niemand zich in deze inrichtingen bevin den noch trachten er zich toegang toe te verschaffen. ARTIKEL III. De overtreders wor- d-n gestraft met een boete van 26 200 fr. en met een gevancenzitting van 8 14 dagen of met een dezer straffen alleen. ARTIKEL IV. Deze verordening is bindend zoodra zij is bekend gemaakt. Vastgesteld te Brugge, den 13 Sept. 1939 IBSBBMMBBflBSSBWBflflBBBaaBBU kijkt u voor alles naar kwaliteit. Bij gewone huishoudartikelen weet wel ieder het goede van het slechte te onderscheiden. Bi] een geneesmiddel echter kan men niet naar het uiter lijk oordeelen. Dat Is 'n kwestie van vertrouwen. Weest daarom voorzichtig en schenkt Uw vertrouwen uitsluitend aan die geneesmiddelen welke bewij zen hunner kwaliteit hebben gegeven. Hieronder behoort wel In de eerste plaats Aspirine, het aangewezen familie geneesmiddel bij hoofdpijn, verkoud heid en rheumatiek. AKELIGE ONTDEKKING LANGS DE BAAN LEDEGEM-DADIZELE HET LIJK EENER OUDERLINGE Maandag in den vroegen morgen werd langs de baan LedegemDadizele door voorbijgangers het lijk gevonden eener vrouw, schijnende 65-70 jaar oud. Waar schijnlijk kostgangster van het eene of andere gesticht in het omliggende. Op het lijk werden geen papieren of eenzelvig- heidskaart gevonden, slechts wat vuile vedden en ledige solferstekjes-doozen. Zondag avond werd door bewoners van dit gehucht een doffe dag gehoord. Ver moedende met een ongeluk of botsing te dot-n te hebben, ging men zien, maar ont dekte niets. Men vermoedt dat de ouder - linge door een auto of autobus zal verrast geweest zijn en op den slag gedood. De ge leider, zich om zijn slachtoffer niet be kreunend, zal de vlucht genomen hebben. Een onderzoek is door de rijkswacht van Ledegem ingesteld. paketten voor den soldaat verzonden. Er waren 14.000 zware vrachtwagens noodig om die paketten naar de goederenstatie over te brengen. HET BUILEN VAN HET BROOD De Kabinetsraad heeft Donderdag be sloten enkele maatregelen te nemen in verband met liet builen van het brood. Het juiste percent kan moeilijk worden vastgesteld gezien de verschillende hoe danigheden der verscheidene soorten tar we. Het procent mag evenwel niet lager zijn dan 70 Het brood blijft evenwel wit. Een besparing van 3 tot 5 zal door de genomen maatregel verwezenlijkt worden. Er is totnogtoe geen spraak van het rantzoeneeren van het brood, maar toch blijft dit steeds in de mogelijkheid. De omstandigheden zullen hierin wel de voorname rol spelen. Vrijdag morgen ln de vroegte bemerk ten inwoners der Kaai te leper iets op het water drijvend. Bij nader toezicht bestatigde men dat het een menschenlichaam was. De politie werd verwittigd en verscheen spoedig ter plaats. Onder het geleide van Kommissaris Maerten en Agent Wouts werd het onder zoek geopend. Twee stadswerklieden roei den met een bootje tot bij het lijk welke ze oppikten. Het bleek de 30-jarige Tyber- ghein Edmond te zijn, afkomstig van Boezinge, ongehuwd. Aanstonds werd de familie verwittigd dig dezelfde voormiddag nog ten politie- bureele verscheen. Het lijk van het slachtoffer werd naar het doodenhuisje van het O. L. Vrouw Hospitaal te leper overgebracht waar het door een broeder van het slachtoffer werd vereenzelvigd. Het was sedert Zondag voormiddag dat hij uit de hofstede van landbouwer Flou- vier uit Boezinge, waarbij hij werkzaam was, vertrokken was. Voor het laatst werd hij opgemerkt op zijn logement bij zekere Martin, Zondag avond om 17.30 uur. Sedertdien was men zijn spoor bijster. Op zich droeg hij een brieventasch waarin een geldbriefje stak, zijn oproe pingsbevel van het leger en zijn bevel van verplaatsing. Is de jongen in het water gesukkeld of heeft hij in een vlaag van zinsverbijs tering zelfmoord gepleegd? ■BBBBaBBBB!SBaBBB9aa«BH«HBBW MEISJE DOOR EEN SCHILD WACHT GEDOOD TE WEPION Een vreeselijk drama speelde zich af Zondag te Wépion, in devallei der Mar- lagne. Rond 1.30 uur 's morgens hing er een dichte mist over de vallei. Een patrouille zag plots een wielrijder. Zij verwittigde een schildwacht die de gebruikelijke aan maning deed en daarna schoot. De wiel rijder werd getroffen en viel. Toen de sol daten ter plaats kwamen zagen zo tot hun ontsteltenis dat het een meisje was. Het slachtoffer overleed spoedig. Het is Mej. Lucienne Gesnot, 18 jaar oud, wonende te Boïs de Villers en dienstmeid te VVèpion. Zaterdag avond had zij aan haar patoon de toelating gevraagd om klcederen naar naar huis te gaan halen. De militaire auditeur stapte ter plaatse af, IBBBBBIBBBBBBBSaSBBBBBHBBBBB DE FILMSTERREN JEAN KIEPURA EN ERICH VON STROHEIM IN DIENST BIJ HET FRANSCHE LEGER Naar verluidt hebben de bekende filmsterren Jean Kiepura en Erich von Strohcim zich laten inlijven bij het Fran sche leger. De eerste, die thans vertoeft te Rijsel, schreef in bij de Poolsche afdeeling van het Fransche leger. Zijn stouw de bekende zangeres Martha Eggerth heeft zich aan gemeld bij het Rood Kruis. Erich von Stroheim is een gewezen lui tenant van het Oostenrijksche leger, waarna hij kapitein werd in het Mexi- kaansche leger en later nog in de V.S. Elf gebroeders bij het leger. In Canterbury (Engeland) wonen de heer en mevrouw Christie. Dit echtpaar heeft twaalf zoons en elf daarvan zijn of waren in Britschen militairen dienst. Zeven hunner verlieten het ouderlijk nest en traden in het vermaarde Engelsche regiment der Horse Guards. Het thans 75-jarig gezinshoofd diende zeven jaren lang in de Buffs, thans het regiment van Oost Kent. Alleen de twaalfde zoon heeft nimmer 's Konings rok gedragen. Wat de drie dochters betreft, die zijn alle drie met militairen getrouwd, en van hun kinderen hebben er ook ai weer vier dienst genomen. «De Horse Guards» zijn trotsch op onze jongens, vertelt moeder Christie vol en thousiasme. Maar het zijn dan ook flin ke kerels. Een van hen is uitverkoren als het type van den volmaakten «troo per». Men vindt hem althans afgebeeld op de verschillende medailles en bekers, welke voor militaire sportgebeurtenissen beschikbaar worden gesteld. Wie van het huis van de Christie's bin nentreedt, ziet aan een der muren, zorg vuldig achter glas in een lijstje geplaatst, een koninklijken brief hangen. Hij werd aan de familie gezonden door Koning George V die in 1936 op deze wijze zijn bewondering uitsprak voor «het opmerke lijke rekord van de zonen der Christie's, die in zoo grooten getale in dienst van de Kroon traden. Te Namen werd een valsche kapi tein aangehouden. Het was een Brus selsch bouwkundige, die slechte zaken deed, reeds groot verteer had gemaakt aan de kust zonder te betalen, en zich met een gestolen auto naar Namen had begeven, in kapiteinspak, waar hij een 400 fr. had weten af te truggelen. PAKETBOOTEN OOSTENÜE-DOVER Gedurende de week van 18 tot 24 Sep tember 1939 blijft de verbinding tusschen Belgie en Engeland verzekerd door één dagelijkschen dienst in beide richtingen. Daar de haven van Dover voor handels vaartuigen gesloten is, werd de volgende dienstregeling vastgesteld: Oostende-Kaai afv. 9.30 u. Folkestone Aank. 13.10 u. Folkestone Afv. 15.55 u. Oostende-Kaal Aank. 19.35 u. POSTZEGELN1EUWS Do werkelijke waarde der postzegels wordt vermeld in den nieuwen Nationa- lcn Catalogus, 8" Uitgave 1940, volledig geïllustreerd, die zooeven in de beide landstalen is verschenen. Al de prijzen der regelmatige uitgiften van Belgie, met dé Bezetting, Congo, Bel gisch Oost-Afrika en de tabellen der Publiciteitszegels worden volledig aange geven. De nummers welke eiken zegel voor afgaan verwijzen naar de internationale catalogussen Yvert Tellier, Scott, Gib bons en Michel, onmisbaar voor de rol lers. Van de vermelde prijzen geldt de eerste voor de ongebruikte, de tweede voor de afgestempelde zegels. De Nationale Catalogus wordt verkocht aan fr. 9.(port 0.45) bij alle postzegel handelaars en bij den uitgever: Huis Waroquiers 36, Korte Nieuwstraat, Ant werpen. P. Ch. 340.689. BflflEBBflBBBflaBBBBSBBBBBBflBBBl POPERINGE, van 8 tot 15 September '39. Geboorten. Orbie Genny, d. v. Nestor en Dehuysser Maria, Korte Leenestraat. Vandevoorde Marie-Thérèse, d. v. Ju- lien en Gryson Gabrielle, Bruggestraat. Hillewaere Yvonne, d. v. Hieronymus en Vermote Marguerite, Boeschepestraat. De Caesteker Jacqueline, d. v. Julien en Vanborren Alina, Pottestraat. Outtier Roland, z. v. Victor en Maerten Elisa, Watou. Goemaere Monique, d, v. Henri en Verkruysse Martha, Reningelst Overlijdens. Adams Elza, 24 j., ongeh., Peereboomstraat. George Renatus, 65 j., echtg. v. Polley Elvira, Borats Reke. Paesschesoone Honoré, 73 j., echtg, v. Hauspie Maria, Westvleterensteenweg. Belofte. Debaisieux Alexandre, han delsreiziger v. Pop., en De Meulemeester Solange, huishoudster v. Brlelen. IEPER, van 8 tot 14 Sept. 1939. Geboorten. Lenoor Gilbert, ftecollet- tenpoort, van Zonnebeke. Brahy Pierre, Recolettenpoort, van Waasten. Vande voorde Cécile, Recollettenpoort, van Boe- singe. Taffin Paula, Recollettenpoort, van Wytschate. earlier Gilbert, Recol lettenpoort, van Dikkeb'.'scE. Vanseve- nant Maria Hendrika, Guaa Houtmarkt straat. Depuydt Roger, 3t. Niklaas- straat. Qryson Michel, van Houthem. Lantsoght Karei. R. Colaertplaats, 4. Deiannooy Yolande, van Wljtschate. Markey Eliane, Elverdingestraat, 68. Huwelijk. Lemoine Georges, beton werker te Foperinge en Packet Slir.onne, fabriekwerkster te leper. Overlijdens. Callens Marie-Louise, 77 j., We. Glorie Cyriel, Ryselstraat, 85, Pollet Petrus, 77 J., Wnr. Van Brante- ghem Maria, M. Haiglaan, 116v. Cools Willem, 37 j., handelaar, echtg. Toebat Eva, Cartonstraat, 20. Depuydt Ludo- vicus, 73 j., Wnr. Van Eecke Elodie van Langemark. Ostyn Marie, 24 dagen, Augustinusstraat, 29. Moens Leo, 72 j., Eere Vrederechter, eclitg. Delhem Anai- se Maloulaan, 12. De Belgische Regeering heeft beslo ten aankoopdiensten te zenden naar lan den, Parijs, Berlijn, Den Haag en New- York. De Franschen melden dat zij bij Sierck vooruit rukken. De Dnitschers melden dat zij de baan Lwow-I.ublin bereikten, dat zij Praga, bij Warschau, benaderen, en voor de forten van Brest-TJtowksk staan. Drie Engelsche schepen werden nog maals in den grond geboord. De beman ningen werden gered. Hitier heeft de belofte afgelegd geen gassen te gebruiken en dat een bactere- ologischeu oorlog ook niet zou gevoerd worden. Een Duitsche radiopost maakt vuni gebruik van de golflengte van «Radio- Toulouse» om berichten in het Poolsch uit te zenden. Naar verluidt zal ook Zwitserland aansluiten bij de Oslo-groep. IHBBEBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBIB De ramp die ons werelddeel weer tei melden wel drie jaar kunnen duren. Voor stert, zal naar Engeland en Frankrijk eiken inwoner van ons land, tot welke po litieke opinie hij ook behoore, staat het vast wie de schuld draagt van dit onheil, deze vaststelling trouwens is niet moei lijk daar waar alle opinies en al t'e berich ten mogen aanhoord en gezegd en geschre ven worden in alle vrijheid. Het is bij ons een natuurlijk menscho- lijk gevoelen dat onze sympathiën gaan naar het slachtoffer eener onrechtvaar digheid en naar hen die het eerlijk mee- nen met het recht en de rechtvaardig heid. We mogen echter niet vergeten dat ons land een klein land is dat niet do rechten en de plichten kennen moet eener groote mogendheid. De eerste en groote bekommernis van hen die ons regeeren moet zijn in one eigen land het leven onzer jeugd, het le ven van vrouwen en kinderen, have en goed te vrijwaren van alle cnheil. Hierop legde onze Koning nadruk in zijn radio rede Een onzijdig land moet zelfstan dig blijven. De oogen steeds gericht op zijn eigen bestemming en op zijn eigen doeleinden. Geen enkele overweging mag het daarvan afleiden. Ons land, onze regeering, onze koning allen hebben eensgezind hun keuze ge daan geen oorlog, maar onzijdigheid met alle verplichtingen daaraan verbon den: en alles wijst er op dat deze hou ding met beslistheid zal gehandhaafd blijven, voor zooverre natuurlijk als onze buren deze onzijdigheid blijven eerbiedi gen. IS ONZIJDIGHEID EEN SCHANDE? Bij al de beschouwingen die overheden en dagbladen aan deze eens ingenomen houding vastknoopen en bij de gevolg trekkingen die zij er uit opbouwen, ver oorloven wij ons vooral op het volgende te wijzen Wij hebben zoo wat den verkeerden in druk dat deze neutraliteit iets nieuws ts, dat we MINDER EDELMOEDIG en Fier handelen dan voorheen. Niets is minder waar ons land van af zijn ontstaan was steeds een onzijdig land dat wegens aangegane verbintenissen zich buiten de Europeesche konflikten moest houden. In 1870, bij den Fransch-Duit- schen oorlog, bleef ons land neutraal. In 1914 was ons land neutraal en zou het neutraal gebleven zijn, Indien Duitsch- land door zijn inval ons niet gedwongen had onze gewesten te verdedigen en van zelfsprekend hulp te zoeken bij de andera vijanden van den aanvaller. We hebben na den wereldoorlog een toestand gekend waarbij het lot van ons land werd gekop peld aan dit van een groote mogendheid Frankrijk. Na de jaren van gezamenlijk lijden en overwinnen kon zulke houding een zekere rechtvaardiging hebben. Van af het eerste oogenblik echter werd dit militair verbond van Vlaamsche zijde be streden als een verraad van welbegrepen eigenbelang en van de natuurlijke zucht naar zelfbehoud. De neutraliteitsverkla» ring van ons land, einde 1936, was de ge lukkige ontknooping van een Jarenlangen gedachtenstrijd en deed niets anders dan de vroegere traditloneele houding hervat ten. NIEUW is dus de houding van ons land heelemaal niet. Ze is ook niet minder fier. Ware Duitschland in 1914 onze ge westen niet binnengevallen, dan waren we toen ook buiten het konflikt gebleven, net gelijk Nederland onze eer zou door onze onzijdigheid zoo min geleden hebben dan de eer van Nederland of Spanje. Dit blijft eveneens waar bij het huidige geval. Ons land is ten andere beslist en zoo mogelijk nog in veel sterkere mate dan voorheen onze neutraliteit te verdedi gen, moest, ondanks alle plechtige verze kering, onze nabuur nog eens tegenover ons vergeten dat er eer schuilt ln het na leven van gesloten verdragen en van ge* geven woorden. Maar voor alles luidt nu ons parool! «NOOIT MEER OORLOG». «BB3HBaBBBBBBBBBa3HBHB9UaH VREDESACTIE IN VERZEKENS! Vlaandren! Twintig jaar geleden, t Einde van den wereldbrand! Vlaamsche jongens vielen, streden. Voor de vrijheid van hun Land! VOOR VREDE! Vlaandren is doorzaaid met krulsjel En zijn grond gedrenkt met bloed! Tusschen roode Vlaamsche huisjes. Dreigt weeral 'n Oorlogsstoet! Vlaandren roept uit dorp en steden: Arme Zonen, zóó berouwd! Onze WIL en onze BEDE Staat op 't IJzerkrois ln goud: VOOR VREDE I NOOIT MEER OORLOG! VREDE IN BELGIE! ONZIJDIGHEID! NEUTRALITEIT! Besclare, Sept.-dagen '39. GE(X IHHHflBBHHBHBHBHBEBBBBBBflMn Men verwacht er zich aan dat 50.000 tot 60.000 Belgen, die in Frankrijk geves tigd zijn, naar België zullen terugkeerat Reeds zouden er een 400 alhier aangeko- a-.en zijn. Natuurlijk dient gezorgd voor een on* derkomen voor die terugkeerenden. Men denkt er aan ze te groepeeren ln het wes telijk gedeelte van het land, dus ln ds Vlaamsche gewesttn. Men zal moeten voorzien Li het onderhoud van de b»* hoeftlgen en aan werkverschaffing moeten gedacht worden. De mogelijkheid bestond dat de kabi netsraad. die voor Maandagi.amiddag bij* eengeroepen werd, zich met dat waagstuk zal bezighouden. IHHBBBHHHBBflHBBBBHBBMBIIB* VAN VRIJDAG 15 SEPTEMBER 193». 100 Fransche Franke» 60.95 frank 1 Pond S'vling 107,00 frank I Dollar 29,375 frank 1 Gulden 15^7 frank

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 4