Verdonck-Minne NOTARIEËLE VERKOOPINGEN Uit ter hand te koop Laïsa wij mijden ea mease hoede zijn BRANDVERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ BREUKBANDEN BUIKBANDEN ORTHOPEDISCHE VEURNE: BERICHTEN LANDBOUW ALAAM EN BEEST1ALEN KUHLMAPHOS 38 Is *™aar- VERGEET NIET dat bij iedere vraag BEESTIALEN EN ALAAM HANDELSHUIS ALLERHANDE MOBILAIR PAARDEN, BEESTIALEN EN LANDALAAM EEN RENTENIERSHUIS VOOR HET BEHOUDEN ONZER NEUTRALITEIT HET BOEK VOOR DEN SOLDAAT GR00T-BRITTANNÏE BEREIDT ZICH VOOR OP EEN LANGEN OORLOG IN ENKELE REGELS DE ENGELSCHE STROOIBRIEFJES BOVEN DUITSCHLAND TOMBOLA «PASTER PYPE» CENTRALE HOOGERE TECHNISCHE SCHOOL DE SAMENWERKENDE VAN POPERINGE 'T ROOS KRUIS GELD op wedden, meubelen, goc- deren, handteek. en borgst. HULP 'n a"e moeilijkheden op mf MESTKÏEKEN POULIEN B REUK MEESTERS - ORTHOPEDISTEN Moderne KUNSTBEENEN IFPFR K°rteTorhoutstraat, 16, den 2"en 4nZa- terdag van iedere maand, van 9 tot 11 u. Studie van den Notaris CAYZEELE te Poperinghe. DINSDAG 26 SEPTEMBER 1939 om 2 uren namiddag, lp dAn «Café de l'EspéranctGroote )1 l:t Poperinge. TOEWIJZING VAN eene beste, welgelegene HOFSTEDE TE HOUTEM-VEURNE, groo' 6 ha. 39 a. 72 ca. onder grond var. gebouwen, tuin. weide, zaailand en bouw gronden, verdeeld in 15 koopen. Verpacht aan M. Cyriel Decrock tot 1 Oktober 1941, aan 5750 fr. 's jaars bo- v;n de belastingen en verzekeringspremie. Ingesteld 272.000 fr. PERCEEL ZAAILAND groot 65 a. 80 ca., gelegen te WATOU, wijk i' Douvie Gebruikt door Julie Ver- donck, aan 400 fr. 's jaars. Inl. bij Michel Butaye, Bevjren-Uzer. iainiasaisBscaaasiaEaziMcsas COIFFEUSE VOOR DAMES Maria Sagaer, bij haar Ouders, Noord- laan C9, leper, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat zij een COIFFEURSSALON voor DAMES komt te openen. Permanenten aan 25, 35 en 50 fr. met waarborg. Studie van Deurwaarder A. VANCAPPEL te IEPER. UIT OORZAAK VAN UITSCHEIDING VAN BEDRIJF Openbare Vrijwillige Verkooping van TE IEPER. OP DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1939 om 1 uur namiddag, zeer stipt, ten huize en verzoeke van de Kinders tlatton te leper, Oude Kortrijkstraat (tus- schen de Verloren- en Westhoek), zal Deurwaarder voornoemd, openbaar te koop bieden: BEESTIALEN: 2 paarden, 8 melkkoei en. LANDSALAAM: 1 pikmachien, 1 maai- machien merk «Massey-Harris», 2 jumel- len «Mélotte», vetstrooier, groote wagens (5000 en 3500 kilos), alles onlangs nieuw, driewielkarren, eegden, aardappelploeg, ploeg, aardappelkuischer, braakmachien, Ijzeren eegde (3 stuks), houten eegden, sleephout, scharre, rolle, aalkarteel, aal- pomp. windmolen, bascule, zaaimachlen, aardappelmachien en meer andere voor- werper. te lang om te melden. Strooi Hout. Gewone voorwaarden. Komptante be taling. HUWELIJK JONGMAN, 41 jaar, met goed vermo gen, verlangt kennismaking met jonge dochter met goed karakter. Geheimhou ding verzekerd. Schrijven onder letters K.B.K. ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Kantoor van den Notaris FLOOR te Veurne. IR borgd wa- tervrij. Phosphoorzuur volkomen oplos baar in water. De beste Phosphorusche meststof. Te verkrijgen bij de bij zonderste handelaars van 't land. Inlichtingen et. kuhlman, 2 Loxumstr., brussel. iBiHasaraHBSBBaaBBiiiaHMSB TE KOOP yii'r goede okkasie Naaimachienen, aan lage prijs. Casselstraat 5, leper. JJska.t, Toog en Kapblok, Automatieke Weegschaal, groote Bascule, Vleesch- molen en allerhande kleine voorwerpen, in zeer goeden staat en aan genadigen prijs. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. geprimeerde Geitenhok. Geitensyndikaat Loo. lachtstoof, goede okkassle. Pottestraat 46, Poperinge. om inlichting eer. zegel van 0,75 fr. dient gevoegd vooi het antwoord. Anders wordt geep antwoord gegeven. GEVRAAGD BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF EN ZONDER VERDER UITSTEL DINSDAG 19 SEPTEMBER 1939 om 1 ure namiddag (zomeruur), Xer hofstede bewoond door M. Cam. Pil, te Alveringhem (Noordhoek), bij de Dorpplaats, MERKWEERDIGE VENDITIE van zooals: 1 paard, 5 allerbeste melkkoeien (bekalfd), 2 bekalfde jaarlingveerzen, 6 kalvers, 2 zwijnemoeren, ontroomer «Per- soonsi, electrieke motor «Law», en verder kuip- en kernalaam, ijzeren fornuis, land- alaam. 44 A. voederbeeten, nagras, enz. Gewone voorwaarden en met gereed geld. 11 Kantoor van den Notaris BUURMANS te VEURNE. Door sterfgeval en om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE LICITATIEVERKOOPING van STAD VEURNE EEN SCHOON WELGELEGEN rr.et afhangen en erve, gelegen Groote Markt Nr 34, met 6.50 meters voorgevel uitgestrektheid, groot 1 are 43 ca. Bewoond door M. Maurits Rousseeuw tot 1 Maart 1940. Te bezoeken: iederen Dinsdag en Don derdag van 10 tot 12 u. voormiddag. TOESLAG: Woensdag 20 September '39 om 10 y2 u. voormiddag, ia de Gehoorzaal van den H. Vrederechter te Veurne, Ooststraat Nr 2. Ingesteld 141.000 fr. OP DINSDAG 19 SEPTEMBER 1939 om 2 ure 's namiddags, in den hierboven gemelden eigendom, VENDITIE VAN van eetzaal, slaapkamers, huismeubels, partij mercerie-artikels en menagiegoede- ren. Gewone voorwaarden en met gereed geld. U*2HS3BBa9BBHBBfiii!5BBBXBISBBB Studie van Deurwaarder DANIEL BRYS te Nieuwpoort. BIJ UITSCHEIDING GEMEENTE MOERE Zeer Merkweerdige Verkooping OP DONDERDAG 28 SEPTEMBER '39 om 1 u. (zomeruur) stipt namiddag, zal Deurwaarder DANIEL BRYS van Nieuwpoort overgaan ter gemeente Mocre (Adinkerke), ter hofstede «St-Joseph», uitgebaat door den Heer August Vande- kcickliove-Godderis, tot de openbare vrij willige verkooping van Een vosde Merricpaard 4 jaar, een be- kachteld Rouaandepaard 6 jaar. 9 s"zr- beste en gekeurde melkkoeien (alle be- kalid), 2 bekalfde jaarlingveerzen, 9 veer- zekalvers en 1 stierekali. erders pikbindmachien Massey-Har ris 2 wagens, 2 karren, tollen, ploegen, eegden. paardengetuig. zvvijnekooi, zwijne- haliken, volttiur en allerhande landalaam te lang om te melden. Op gewone voorwaarden en met gereed geld. laaüaKasESBnBaciBBBaaBaEacaBa STAD IEPER Commissie van Openbaren Onderstand. DINSDAG 26 SEPTEMBER 1939 om 3 uur namiddag, ln de zittingszaal van het Bestuur, Belle Godshuls, Rijselstraat 38, te leper, door het ambt van Meester André Vander- tneeisch. Notaris te leper, OPENBARE VERPACHTING bij opbod, van: Je te leper, Meenenstraat Nr 9, tha US bewoond door H. Lemahieu, Notaris. Le:e verpachting geschiedt voor 3, 6 of 9 r.acenvoigende jaren, in te gaan met 1 Januari 1940. V»mtere inlichtingen in het Secretariaat V. n Openbaren Onderstand, Rijsel- stru**i, 38. Qoede Meid, voor café en huishouden, in Café BristolRekhofstraat, bij Geor ges Hauspie. Goed loon en drinkgeld. Meisje, reeds gediend hebbend, voor café. De Stuersstraat 51, leper. SZnecht, goed kunnende melken, van ge- lijk welken ouderdom. Adres vragen: Boterstraat 58, leper. I eerjongen, 15-16 jaar, ln brood- en pas teibakkerij. Zich aanbieden 's namid dags, H. Hartstraat 62, Roeselare. Qoede Keukenmeid, voor 10 h 12 perso nen. Ouderdom 40 a 50 jaar. Schrijven onder letters A.B.C. ter drukkerij, Gast huisstraat 15, Poperinge. Qoede Paardengeleider, te Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Qoede Meid, reeds gediend hebbend. René Colaertplaats 9, leper. VRAAGT PLAATS paardengeleider, kunnende melken. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat, Pop. TE HUUR JJerberg «Luxemburg», te Westouter- Zwartenberg, met 2 ha. 20 a. weide en land, volgens keus te pachten met of zon der weide of land. Inl. Brouwerij Six, Re- ningelst. gehoon Huis, zeer gerievig, met hof, dienstig voor bediende of voor klein handel. Gelegen Casselstraat, Poperinge. Inl. Duinkerkestraat 63, Poperinge. Qerievig Woonhui», met zijpoortje, ge legen Casselstraat 92, Poperinge. Rui me achtergebouwen voor hennenkweekerij, met 20 aren hovenierland. Inl. bij G. Her- pelinck, Boeschepestraat 75, Poperinge. gurgershuis, dienstig voor rentenier of bediende, gelegen Veurnestraat 86, Po peringe. Inlichtingen bij Germain Devos, brouwer, Veurnestraat, 47, Poperinge. JJerberg De FazantPottestraat, Po peringe. Zich wenden ter Brouwerij «De Kroon», A. Masschelein-Verstraete, Pop. J|erberg, «Au Due de Brabant», Ieper straat, Poperinge. Inl. Boeschepestraat 2, Poperinge. gehoon en gerieflijk Hui», voorzien van gas en elektriciteit, gansch in eerste orde opgedaan. Inl bij Jeremie Verhae- ghe, Betonfabriek, Bruggestraat, Pope ringe. - Tel. 170. Cchoon gerievig Woonhuis, voorzien van gas, electriciteit en 2 soorten water, in de Caselstraat 83, Poperinge. Inl. Cassel straat 89, Poperinge. Welbekende Ilerberg «De Kroon», Tram- statie-Pakhuis, Steenkerke, langs groo te baan Veurne-Ieper-Presende. Met hof en afhankelijkheden. Vrij met 1 Okto ber e. k. Zich wenden bij Dochy-Camer- lynck, Brouwer, Hoogstade. IJerberg St-Arnold met grooten hof. Schoon gelegen bij de Markt te Loo. Altijd bewoond door hovenier. Zich wen den bij den eigenaar G. Croigny, Loo. Woonhuis met stallingen, medegaands H gemet land. Inl. bij Henri Polley, Westvleterensteenweg, bij Spanje Pop. Goede VERTEGENWOORDIGERS MACHTIGE VERZEKERINGSMAAT SCHAPPIJ vraagt goede vertegen woordiger in verscheidene gemeen ten. Schrijven onder Nr 15, ter Drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. dringend over te nemen OM gezondheidsredenen PASTEI- en BROODBAKKERIJ CONFISERIE. Materiaal aan lage prijs. Lange pacht. Volle center IEPER. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. main» ONVOORZICHTIGE SOLDAAT TE DOORNIK Hij mikte voor de grap op een jong meisje. PLOTS GING EEN SCHOT AF EN TROF HET MEISJE IN DE LONG Zondag namiddag heeft een soldaat te Doornik, bij noodlottige onvoorzichtigheid, een jong meisje erg gekwetst. Het slacht offer is de genaamde Mei. Marcelle Pier rotte, wonende te Arc-Ainières. De sol daat, die zijn geweer aan het nazien was, mikte voor de grap op het meisje. Onver hoeds ging echter het schot af en trof het meisje in de borst. De kogel, die het li chaam letterlijk doorboorde, vloog door den rug van het slachtoffer op den grond. De gekwetste ontving de eerste zorgen te. plaatse, om vervolgens naar het hos pitaal van Doornik te worden vervoerd, waar een geneesheer vaststelde dat de ongelukkige een long had doorboord. MOTIE Het Verbond van Vlaamsche Kuituur- vereenigingen. Ten zeerst begaan met den internatio- len toestand op dit oogenblik en, in de eerste plaats, met zijn mogelijken weer slag in ons eigen land. Gelet op het feit dat oorlog uiteraard vernietigend is voor alle geestelijke en stoffelijke kuituurwaarden. Vaststellend dat alle verwt estlngen aan j ons stoffelijk kultuurbezit door den oor- j log 1914-1918 aangericht na 20 jaar, op verre na rJct hersteld zijn, terwijl zooveel i vooral geestelijke goederen onherstelbaar verloren gingen. Vaststellend dat geen land hetwelk aan J den Wereldoorlog deelnam, een volledig herstel van zijn kultuurvoorwaarden na 20 jaar heeft kunnen bereiken. Betreurt ten zeerste dat spijts alle aan gewende bemiddelings- en vredespogingen do oorlog in Europa opnieuw is uitgebro ken, met al zijn nasleep van nieuwe ver woestingen en eller.de. Verklaart dat het eenige middel om ons land buiten den oorlog te houden gelegen Is in een consequent volgehouden neutra liteit zooals zij door Z. M. den Koning werd bepaald. Verwacht dat de Regeering al haar krachten zal aanwenden om die neutrali teit naar buiten te handhaven, en, ten overstaan van de oorlogspropaganda die re»ds loskwam, ook naar binr.en te vrij waren en te verstevigen, door het aan- kweeken in alle deelen van de bevolking, van een gezonden en broodnoodigen neu- traliteitsgeest. Namens Het Davidsfo.tds E. Amter; Kath. VI. Oud-Hoogstudentenverbond Prof. J. Van de Weyer; Verbond V. O. S.G. Lef ever; Vlaamsch Kruis V. Verheycn; Vlaamsche Toeristenbond J. Van Overstraeten; Vlaamsch Ver bond voor BrusselJ. Clottms. MOTIE VAN HET BEDEVAARTCOMITÉ ...Voor onze onaantastbare rechten als Vlaming, en onvoorwaardelijk en onverbiddelijk neutraal over heel de lijn... Te midden van de huidige voor mensch- held en volkeren zoo tragische gebeur tenissen, denkende om de dertig duizend gesneu velde Vlaamsche jongens uit '14-T8, en om de prachtjongens die onder het Hel- denhuldekruis te'Diksmuide rusten. herinnert het Bedevaartcomité er aan, dat het Vlaamsche offer aan den Ijzer ge bracht werd om hoogere zedelijke motie ven, in het teeken van verzet tegen bru taal geweld, en van den strijd om onze onafhankelijkheid met de hoop en het vertrouwen op het uiteindelijk, loyaal, volledig en dankbaar erkennen en uit werken van ons eigen volksrecht. Het Bedevaartcomité bleef die hoogere zedelijke motieven getrouw en zal verder, zonder schroom en ongenadig, alle mis kenning ervan aanklagen. Het eischt dan ook in dit oogenblik dat tegenover onze opgeroepene Vlaam sche jongens heel anders worde gehan deld dan in de wereldoorllog '14-T8, dat zij in geen enkel opzicht gehinderd wor den in onaantastbare rechten als Vla ming, maar integendeel eindelijk in alles behandeld worden naar eigen volksaard, in eigen taal, en dat zonder uitstel al de daartoe noodige maatregelen getroffen worden. Terwille van hun blijvende zedelijke beteekenis brengt het Bedevaartcomité hulde aan zoovele en zoo goed bedoelde bemiddelingspogingen door Z. H. de Paus en door zooveel aanzienlijke staatshoof den, niet het minst door Koning Leopold en Koningin Wilhelmina gedaan, betreurt dat die bemiddelingen tot hiertoe niet tot het gewenschte doel hebben geleid, doch hoopt dat zij zullen herhaald wor den. Het Bedevaartcomité legt er allen na druk op dat, ter beperking van den oorlog, die de menscheid onteert, en ter verste viging van zijn eigen berechtigde veilig heid, het Vlaamsche volk onwrikbaar het standpunt getrouw moge blijven: onvoor waardelijk en onverbiddelijk neutraal over heel de lijn. ii Dit kuituurwerk hield op Dinsdag 12 September zijn derde vergadering en ver koos definitief een uitvoerend comité. De zetel van de instelling is het Sekre- tariaat van het Verbond V. O. S., Em. Jacqmainlaan, 124, Brussel (tel. 17.34.65; Girorekening Verbond V. O. S. nr. 1344.90) waaraan alle giften in geld en in boeken, meer dan ooit welkom zijn, daar de aan vragen vanwege onze gemobiliseerden bui tengewoon talrijk toestroomen. Wij kunnen onze correspondenten met genoegen mededeelen dat in de eerstvol gende dagen aan hun verzoek in de mate van het mogelijke zal worden voldaan. Soldaten die bepaalde werkenOnt- spannings- of wetenschappelijke lektuur, volksboeken of andere verlangen, kun nen ons in alle vertrouwen schrijven. Wij spannen ons in om hen ter wille te zijn. Zij die bladen of tijdschriften verlan gen worden verzocht bspaalue titels op te geven. Wij leggen er nogmaals den nadruk op dat alle werken met uitgesproken poli tiek strekking door het schiftingscomité worden geweerd. Welwillende schenkers gelieven daar mee rekening te houden. De Vlaamsche dagbladen worden ver zocht dagelijks een hoekje ter beschik king van ons werk te stellen. Belangheb benden gelieven dus geregeld deze rubriek te raadplegen. iaiHlESB31G9Q333HSBaai£lii£SS ZWAAR SPOORWEGONGEVAL BIJ LEUVEN Een doode en een gewonde. Zondag morgen, tusschen Herent en Leuven, kwamen twee goederentreinen in botsing. Een der treinen was over het ge sloten signaal gereden. Talrijke wagons werden uit de sporen geworpen en kantelden. De treinwachter van den aangereden trein werd gedood. De stoker van zelfden trein werd gewond. IHSBHBHESRBBaBHaBBMBBEanaa TELEURSTELLING OM HET VERMOGEN VAN Dr MANNHEIMER Het onderzoek dat ingesteld werd om uit te maken hoe groot het vermogen was van den gestorven geldkoning Mannhei- mer, de leider van de bankgroep Men delssohn en Co, heeft veel teleurstelling verwekt. Het huis van Mannheimer te Amster dam zou eigendom zijn van de Comman ditaire Genootschap en de kunstschatten die hij bezeten zou hebben zijn eigendom van een buitenlandsche vennootschap. Zij komen dus niet ten voordeele van de schuldeischers van wijlen Mannheimer. De schuldeischers zijn natuurlijk hier over ten zeerste teleurgesteld. tBBBB33Ka&S33I3;B3B&3&IEBBZBaB KINEMA IN BRAND OP HET EILAND LEMMOS 40 Dcoden. 80 Gewonden. Op het eiland Lemmos, een der eilan den van den Griekschen Archipel, ont stond een geweldige brand in een bios coop. Deze ramp kostte het leven aan niet min dan 40 personen, wijl 80 anderen mfn of meer erg verbrand of verwond werden. In de huidige omstandigheden heeft ieder tot gebiedenden plicht de meest vol strekte geheimhouding in militaire zaken in acht te nemen. Geen enkele inlichting te publiceeren .of te verspreiden welke een aanduiding zou kunnen verstrekken aangaande de door het legercommando genomen schikkingen. In dezen gedachtengang is het inzon derheid van belang geenerlei bijzonder heden bekend te maken betreffende de slagorde van de troepen, waaronder hoofd zakelijk dient verstaan de nummers der eenheden (regimenten), de aard der troe pen (infanterie, gemotoriseerde troepen, artillerie, enz.), de gemeenten (of de plaatsen) waar ze zich bevinden, de na men der bevelvoerende officieren. Nooit verstrekke men een dezer bijzon derheden, noch in de pers, noch langs de radio, noch in de private brieven, noch tijdens de gesprekken,noch minder ver melde men in om het even welke inlich ting, het nummer van een eenheid of de plaats waar ze zich bevindt. Deze omzichtigheid dient in acht geno men in alle omstandigheden, zelfs bij het verhalen van feiten, zooals militaire plechtigheden, aan militairen overkomen ongevallen, enz., en laten wij het herha len, dese regel dient gevolgd niet alleen ln de pers en in de radio, doch ook in de private brieven en tijdens de gesprekken. Het is immers begrijpelijk dat, zoo men bekend maakt dat zulk of zulk regiment zich in deze of gene plaats, en zulk of zulk ander regiment zich in deze of gene andere plaats bevindt, weldra de gansche verdeeling van onze troepen gekend zal zijn, hetgeen zal toelaten de plaats van al onze elementen op het terrein te bepa len, waardoor de betrekkelijke densiteit der op de verschillende fronten ontplooi de strijdkrachten zal onthuld zijn men ziet gemakkelijk in welke de waarde is van zulke inlichting. Hieronder, als voorbeeld, eenige onbe- scheidenheden welke niet mogen worden begaan 1. Donderdag zijn uit Brussel komen- de gemotoriseerde troepen door Leuven I getrokken. 2. Militairen van het 2e linieregiment I gekantonneerd op de Maasoevers, zijn I tijdens het baden bij de brug van Jam bes verdronken. 3. Verscheidene soldaten van het 18e li nie werden bij een auto-ongeval te Brug ge gekwetst. 4. Een vreemd vliegtuig ls nabij Oos tende geland. Troepen van het 8ste kara- biniers die zich in den omtrek bevonden, k amen onmiddellijk toegesneld. 5. De bijgebouwen van het Institut Ste- Marie te Brussel dienen thans als kan- tonnement voor infanterie-eenheden. 6. Gisteren Dinsdag heeft de Koning te Leuven een vaandel aan het 4de linie regiment overhandigd. 7. Het 5de linieregement bevindt zich nog steeds ln de kazerne. 8. Het 6e linieregiment is met muziek voorop te Leuven aangekcr-- Het werd warm onthaald door de brv^king. Al deze schijnbaar onschuldige inlich tingen dienen onder de ergste onbeschei denheid gerekend. Ze behooren tot die waarop het meest jacht gemaakt wordt door hen die onze militaire schikkingen niet hoeven te ken nen. Het vast en algemeen wachtwoord moet dus zijn Nooit het nummer van een regiment noch de plaats waar het zich bevindt, noch den naam van zijn commandant vermelden. A fortiori nooit het nummer van een regiment vermelden, samen met den naam van de plaats waar het zich be vindt. Laten wij zwijgen. Laten wij op onze hoede zijn. IBBBBBaaaflaBBBBBflBflBBBSBBBEB3 Londen. Volgende verklaring werd op 9 September te Londen meegedeeld Heden ochtend heeft het oorlogskabinet besloten zijn politiek te vestigen op de veronderstelling dat de oorlog drie jaar of langer zal duren. Opdracht werd gege ven aan alle regeeringsdiensten opdat de plannen voor de toekomst cnmiddelijk zouden worden voorbereid volgens de eischen dezer veronderstelling. In afwach ting zullen alle voorbereidende maatrege len onmiddelijk van kracht worden. Bij de uitvoering der uitgebreide programma's die reeds van kracht zijn zal de minister voor de oorlogsleveringen onmiddelijk de noodige maatregelen treffen om een ver meerdering van de productie-capaciteit van munitie van allen aard te verzekeren, zoodanig dat aan alle mogelijkheden het hoofd kan geboden worden. De admiral ty en het ministerie van de lucht nemen maatregelen in den zelfden zin. In het al gemeen belang zal er rekening gehouden worden met de behoeften der burgerlijke bevolking en met die van den uitvoerhan del. Het oorlogskabinet heeft het vertrou wen dat dit beteekenisvol besluit den vol- ledigen steun van het Britsche volk zal genieten en door de geallieerden en vrien den goed zal onthaald worden. In offi- cieele kringen wordt" deze uiteenzetting over de regeeringspolitiek aanzien als een antwoord waarvan de beteekenis niemand zal ontgaan op de suggesties dcor maar schalk Goering in zijn rede van heden ge daan en volgens dewelke het mogelijk zou zijn dat Groot-Brittannië zou bereid zijn om de kwestie van vrede of oorlog opnieuw te onderzoeken. Men onderlijnt niet zoo zeer het feit dat de regeering haar poli tiek vestigd op het feit dat de oorlog drie jaar of langer zal duren maar het besluit dat Groot-Brittannië den oorlog tot een goed einde wil brengen. OZHiasaEX TE AMSTERDAM RIJDT EEN TRAM OP EEN PATROON, DIE AFGAAT EN EEN MEISJE IN DE HAND WONDT In de Utrechtsche straat te Amsterdam hoorden de voorbijgangers plots een schot. Op zelfden oogenblik werd een meisje, dat daar rustig aan het wandelen was, aan de hand dcor den kogel getroffen, bij zoover dat geneeskundige zorgen moesten ingeroepen worden. Naar het ingesteld onderzoek bleek dat de tram, bij het voorbijrijden een patroon die op de riggels lag, heeft doen ontbran den. De huls lag er nog. Denkelijk moet een of ander bengel de kogel op de riggels hebben gelegd of moet die verloren zijn gweest door een soldaat. IBBS3BBB!ia!BBS2SSS2EXBCr!SB3il£ VALSCHE OFFICIER AANGEHOUDEN TE BRUSSEL Te Brussel werd een jongeling aange houden die beweerde Luitenant Baron de Saint X... te zijn. Hij verklaarde belast te zijn met para-militaire organisaties, had hiervoor ruime lokalen opgeëischt en een 50-tal jonge meisjes als inpaksters aan geworven. De valsche officier deed zich rondvoeren met een anders auto, en deed door dezen zelf de benzine betalen. In een bar waar hij zijn hoofdkwartier had opgeslagen stond hij ook reeds in het krijt voor verscheidene duizenden frank, messtal voor gedronken schuimwijn. Het was echter slechts een bedrieger en aftruggelaar. HIER TEKST VAN EEN DER EXEMPLAREN Te Wilrijk reed een auto te pletter op een boom. De voerder bleef op den slag dood. Te Brussel werden twee wissel a gen ten aangehouden wegens een groot tekort in kas en te hebben beschikt over titels en geld van hun klanten. Te Bree viel een 9-jarige jongen onder de kar gemend door zijn broeder. De kleine werd zwaar gewond opgeno men en gaf kort nadien den geest. Te Mcenen, ter hoogte van de Tex- tor-fabriek, ontspoorde Maandag namid dag 11. een elektrische tram. De tram liep nog wat verder de straat op. Een mazout- tram die volgde ontspoorde eveneens en botste tegen den elektrischen tram. Er is gelukkiglijk slechts stoffelijke schade. Te Oostroozebeke werd een 16-jarig meisje, zeke Simonne Lattrez, wonende in zelfde gemeente, door een auto aangare den en gedood. Te Heer-bij-Maas, Nederland, werd een schildwacht door een schot gedood. Vermoedelijk werd het schot gelost door een onhandige beweging van een kame raad. Te St-Niklaas werd een &-jarig jon gentje door een zware vrachtwagen om vergereden en gedood. Hieronder geven wij de vertaling van den tekst van het strooibriefje dat door Engelsche vliegtuigen boven Duitschland werd verspreid. WAARSCHUWING! Engeland aan het Duitsche volk De Naziregeering heeft in weerwil van de bemoeiingen der leidende Grootmach ten, de wereld in den oorlog gestort. Deze oorlog is een misdaad. Het Duit sche volk dient goed onderscheid te ma ken tusschen het voorwendsel dat zijne regeering beweegt om den oorlog te la ten losbarsten en de principes die Enge land en Frankrijk dwingen Polen te ver dedigen. Van het begin af heeft de Engelsche regeering verklaard dat er niets in het Poolsche vraagstuk is dat een Europee- schen oorlog met al zijn tragische ge volgen kan rechtvaardigen. Vijf maanden na het Verdrag van Muenchen werd de zelfstandigheid van Tsecho-Slowakije brutaal met de voeten getreden. Indien Polen niet hetzelfde noodlot mag ondergaan, dan zouden wij er moeten kunnen staat op maken dat vredelievende onderhandelingsmethoden niet door bedreigingen met geweld onmo gelijk gemaakt worden, en dat die on derhandelingen den waarborg voor de levensrechten van Polen in zich droe gen en eveneens eerlijk zouden gevoerd worden. Een diktaat konden wij noch toelaten noch aannemen. Indien de heer Hitier geloofde dat de Engelsche regeering uit angst voor den oorlog de Polen in steek zou hebben ge laten, heeft hij zich erg bedrogen. Ten eerste breekt Engeland het woord niet dat het eenmaal gegeven heeft. Daarenboven is het echter tijd eens dui delijk een einde te maken aan het bru tale geweld dat de Naziregeering aan de wereld opdringen wil. Met dezen oorlog stelt de Rijkskanse lier zich tegenover den onbuigzamen wil der Engelsche regeering, een wil, waar achter niet slechts de gezamenlijke hulpbronnen en -middelen van het En gelsche wereldrijk staan doch ook een verbond met andere Grootmachten. Het gaat om de redding van de vrijheid der meïtschen en om het recht van vrije vol keren om vrij te leven. Tot het laatste oogenblik hebben de Paus, de President der Vcreenigde Sta ten en de Koning der Belgen, deze laat ste in naam van België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Noor wegen en Finland zich tot uw Naziregee ring gewend met het dringende verzoek den weg der onderhandelingen boven den oorlog te verkiezen. Over u breekt nu een ramp los, waar in het Rijk geïsoleerd staat van de ge meenschap der beschaafde volken, zon der eenigen steun, dien van het commu nistische Rusland uitgezonderd. Dezen oorlog kunt gij niet winnen. De middelen en hulpbronnen die te genover u staan zijn veel grooter dan de uwe. Sinds jaren werd u door een zeer stren gen censuur en bij middel van een onge looflijk stelsel van spionnen en overdra gers de waarheid verborgen. Gij mocht niet eens de in uw naam uitgevoerde gru welen uitspreken. Tegenover u staan de vereenigde krach ten der vrije volken die met open oogen tot het einde voor de vrijheid strijden. De oorlog walgt ons evenzeer als aan u, vergeet echter niet dat Engeland eenmaal tot den oorlog gedwongen hem niet ge makkelijk tot een einde laat komen. En geland ls taai, zijn hulpbronnen onuitput telijk. Wij geven niet tos. IBBKBBBBBBBBBBBBB9BSHJflBSBafl VREESELIJK AUTO-ONGEVAL TE HALLE-BOOIENHOVEN TREKKING VAN DE LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 1922 208ste. TREKKING Zaterdag, ts 10 u., heeft te Brussel de 208ste trekking plaats van de leenir.g der Verwoeste Gewesten. Reeks 102.367 nr 15 is betaalbaar met 250.000 frank. Reeks 181.319 nrs 10 en 14 winnen elk 100.000 fr. De obügatiën van deze reeksen zonder lot alsmede reeks 95.851 zijn ultbetaalbaar met 312 fr. 50 of 300 fr. naar gelang zij al dan niet werden omgevormd. IBBHSSBIiBIIBIIBSQaS&IESaiaia GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE LEENING VAN 1938, 4T.H. ÏO», 11» EN 12» TREKKINGEN Reeks 137052 wint 1.000.000 frank. Reeksen 166145, 181057, 300789 en 301685 winnen elk 100.000 frank. Reeksen 109879, 117386, 118760, 128427, 191710, 202689, 273247 en 294904 winnen elk 25.000 frank. De volgende reeksen winnen elk 10.000 fr. 101772 117349 141033 149647 165059 179348 190474 205187 222256 247587 269623 286443 297590 316095 331118 106462 120352 143179 153287 165505 180799 190892 206869 224206 257398 272511 286444 298408 316685 333137 108052 121900 145699 153306 166529 181652 192972 207810 240914 257834 275692 291402 301117 318341 334750 108213 122601 146102 158000 168526 187725 196337 213316 240919 258729 278807 292180 302829 325081 335495 108620 128222 147303 162000 171816 187921 201903 213371 243537 260281 281116 296423 309530 328327 336536 114147 134215 147819 163276 173381 188777 203741 218905 247533 260291 282249 296822 309802 330830 337818 lijst der winnende nummers Prijs van Z. M. den Koning: 119359. le Prijs: Auto, merk Hudson: 144270. 2e Prijs: Eetplaats: 104200. 3e Prijs: Slaapkamer: 186793. 4a Prijs: Canoë: 133645. 5e Prijs: Radio: 161526. 6e Prijs: W&schmachien: 122940. Verders kleinere prijzen, als horloges, rooktafeltjes, beeldhouwwerk, juweclen, Schilderijen 130860 122418 141414 1SS436 158756 160306 125633 104801 131325 112756 118189 111403 102082 172150 182439 155545 146849 151654 155739 141720 126103 177295 r" 145 JS,598 112141 151714 183456 169288 125307 168572 155747 115988 185155 169592 191485 102317 151573 122712 122977 126200 110790 112286 176208 108899 144972 142595 124084 121516 105675 122948 140164 190744 169545 133336 181707 118343 123310 142208 189238 157496 111705 192040 136160 138435 109527 128932 184938 185945 152343 140198 120408 196479 135970 170835 152515 136739 100143 181682 176482 185377 122052 127423 111503 178938 125368 182581 131596 144391 103660 165591 161131 196529 153419 112394 198559 105025 153865 113199 169109 180859 132829 146208 160211 144238 133005 176925 137513 189699 173085 182016 108556 176392 119834 169907 108428 172690 184894 133781 176845 198614 161452 136914 100049 104766 183202 150244 107400 115467 155792 140208 148015 126306 141009 188351 110416 137142 165032 152353 133403 100723 198131 107720 189616 177804 161328 102037 186148 108591 188426 109104 198872 128581 144095 177336 141610 138417 111398 110357 138184 162565 173414 168327 121517 145342 196478 157398 188317 168679 175346 145986 105302 167344 104076 148562 185196 143097 176147 112521 176256 132544 181037 192221 176391 140754 130245 175704 171696 102754 102375 136380 136987 122634 121502 173440 100542 182474 185301 118570 111817 154045 146111 179617 132806 105908 131653 129870 130763 133371 163013 108793 153901 156563 183392 119241 iBijz. School v. Technische Ingenieurs) Stuiversstraat 193 110, Oostende, UITSLAG DER EXAMENS 2" Zittijd 1939. De prijzen worden ter beschikking van de winners gehouden gedurende twee maanden, in de Visschersgilde «'t Zal wel gaanSint Petrus en Paulusplein, Oost ende. GBBBiBBBBJSEBEBBBWBHBISESBMBMt DUITSCH SCHIP MOET LADING LOSSEN TE VIGO 500 TON BANANEN OVERBOORD Een der ln Vigo gevluchte Duitsche schepen heeft 500 ton bananen overboord geworpen; deze lading was uit Marocco op weg naar Duitschland toen de oorlog uitbrak. Andere koopwaren werden op de plaatselijke markt aan lage prijzen ver kocht. Honderden visscherssloepen hebben hun netten uitgeworpen om de bananen op te visschen, die zij in plaats van den ge- woonlijken visch verkochten. I. TOELATINGSEXAMEN MET ONDERSCHEIDT ;G Claeys Jo zef van Oostende, Titeca Marcel van Mid* delkerke, Deschinkel Florent van Asse- broel-, Verdonck Julien van Steenbruggo, Corteville André van Izegem. OP VOLDOENDE WIJZE Dechampi Fernand van Oostende. II. OVERGANGSEXAMEN A. Afdecling scheikunde le proef OP VOLDOENDE WIJZE Dhanens Benoni van Lembeke, Dries Charles van Meerhout. B. Afdecling electriciteit 2e proef OP VOLDOENDE WIJZE Deschepper Leon van Ste Kruis. III. EINDEXAMEN (3e proef) A. Afdeeling scheikunde OP VOLDOENDE WIJZE MortelmaM Herman van Ranst. B. Afdeeling Werktuigkunde MET ONDERSCHEIDING Vileyn Ju lien van Leke. Herneming der lessenMaandag II September te 8.30 u iBBBBBBBBBK&aBaaBBBBBiaaaaaa GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN I NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. IBBBEBBBBBBBBBBBBBBBIBBSflBBI gesticht in 1994 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingenaars die van iedereen gekend zijn; 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope ringe bewonen; 3. - Omdat het gestorte geld in Pope ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden; 6. - Omdat de premiën verminderd wor den 15 9ó vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer der, Ieperstraat 23, POPERINGE. Waarom lijden HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDEN I als de Wonderbare Bruine Poeders van der Apotheek DE POORTERE Sint-Niklaas-Waas, eojwbllUulijk soader schadslijk» vsa des» pijnen snllsn bevrijden. Dl iaat I ptideri 4 jr. ié driidvbbéié dool v. U foidtri lé.oo /r. Te verkrijgen in alle goede Apotheken of Vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ze eens, U I zult nooit geen an- dere meer gebruiken. gebied van financie, han del en privaat. Schrijven Ag. MAGO-C0, Handboogstr., 6, Kortrijk, IBBE33BBBBBIBBBBBSEÜ8IBBBSBBB 8- LEGKIEKENS ■Hra en het beste Hollandsche Blauwe en gekruist. Pouliën vanaf 8 weken oud, bij LEON ARTEEL, Pyp«- gaele, RENINGE. IXBSSBBBBBBBBlEBSaaSlHBSaBaa HENRI POITTIÉ-DECUYPER Krombeke - Tel. 80 Ocstvleteren laat weten dat er bij hem ALLE DAGEN van alle grootten en soor ten te verkrijgen zijn. OOSTENDE BRUGGE H. Serruyslaan, 7 Zuidzanustraat, 25 Tel. 600 Tel. 326.79 Vijf dooden. - Drie gewcr.den. Personen uit Deurne-bij-Antwerpen to- gen Zondag rfiorgen per auto naar Sint- 1 Truiden. In den auto hadden 8 ncnonen plaats genomen. Allen wilden nai,r Vlij- tingen om er gemobiliseerd; familieleden, te bezoeken. Te Halle-Booienhoven, aan een <tener- I lljke bocht, wilde de voerder twee andere au tos voorbijsteken. Het nuttelooze van zijn pogingen Inziende remde de voerder. De auto had evenwel een te hooge snel heid ontwikkeld zoodat door het remmen I de wielen slipten. De auto sloeg eerst te gen een huG, veerde terug, om ten slotte met groote kracht tegen een elektriciteits- paal terecht te komen. Het voertuig bleef er vaststeken na de paal te hebben af geknakt. Onmiddellijk werd hulp geboden. Vier der inzittenden op slag gedood. De drie andere liepen zware verwondingen op. Wat later gaf een der gekwetsten even wel ook den geest. De achtste inzittende liep slechts onbeduidende verwondingen op. EN op maat en volgens geval. Coraetten en Apparaten om de misvormde ledematen weer recht te brengen. In duralumin, beroemd ten opzichte van sterkte en lichtheid. ONTVANGPLAATS TE Te Frameries werd een familie ver giftigd na het eten van een doos inge maakte zalm. De huisvader overleed aan de gevolgen ervan wijl de dochter cn een genoodigde ernstig ziek zijn. Hötel de l'Europe Statleplaatsi den 1° Zondag van iedere maand, van 9 V. tot 11 uur. Alle briefwisseling sturen naar Oostende, H. Serruyslaan.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 5