s Geheimzinnige Derde Ons Vrouwenhoekje ViREENiGING VOOR BESCHAAFDE OMGANGSTAAL GEDACHTEN MAAN WILLIAM HOLT HANDELSBELANGEN SPREEK EN SCHRIJF BESCHAAFD! WEKELIJKSCH LITURGISCH BULLETIJN WEEKKALENDER Dl» licht ls ln het spreken. Verraadt at rijn gebreken. Die met een ander houdt den gek. Poort tp zijn beur ook zijn gebrek. Een dubbelhartig rr.ensch En stoker van het kwaad. Verdient den vloek van God En ali'.r mensehen haat. 8»3CSaa3E83HaflMBB8EESn53ïli HETMAMNEKE UIT DE T MENSCHELIJK lichaam is een [masjien Dat al d'andere overtreft misschien Daar het, 't is niks verkeerd, Zelfs automatisch wordt gesmeerd! Niet van lekker eten of drinken, hoor! Maar van de vernuftige uitvin ding van den Schepper van ons allen. Luistert liever. Ons oogen b.v. zwemmen voortdu rend in 't vocht. Nu, dat vocht is geen simpel water, 't is een oliekrachtig nat, dat we gansch onbewust uitper sen uit een kliertje, door het aanhou dend toeslagen van 't bovenste ooglid. Laten we dus gerust zeggen: onze oogen worden gesmeerd. Een zelfde verschijnsel voor 't oor; hierin zit 'n gevoelig trommelvlies dat steeds moet trillen om klanken op te nemen. Welnu, opdat dat vlies niet zou verdrogen en barsten wordt het met 'n olieachtige stof als «gesmeerd». Onze gewrichten b. v. van knieën en handen, zijn als de as van een gespan. Evenals deze moeten ze gesmeerd wor den, zooniet zaten we met stijve bee- nen en armen, och arme! Ook dat smeerwerk wordt geregeld gedaan, en met zorg, buiten ons weten. Ons haar, menschenlief... hoeveel hearkens staan er op nen bewassen schedel. En zeggen dat elk haar een dun, dun buisken is van niksmendal- le... Hoe komt het dat 't niet ver droogt en afrukt... Wel elk haarbuisje bezit onder de huid twee orgaantjes die het vettig houden en aldus plooi baar en duurzaam. In zake brevetten zegt: heeft Ons Heer geen volle recht op een onnoe melijk aantal. Toch meenen sommi gen dat al die fijnigheid van zelf tot Stand kwam... De sukkelaars! NIETS AAN TE GEVEN? vroeg de douanebeambte op de grens. Niets, antwoordde de dame met een onschuldig gezicht. De beambte deed een onbescheiden grfeep in haar reiskoffer. Zoo, zei hij streng, wat beteekent dan die flesch parfum in een van uw kousen? Wel, heb ik van mijn leven! riep het dametje uit. Zou St Niklaas wer kelijk bestaan!? SPREKEN is zilver en zwijgen is goud Da's een spreekwoord al eeuwen oud Waarvan hier, ge kunt toch lezen? Nog eens 't gegronde wordt bewezen! D'historie heeft zich voorgedaan op de Aquitaniada's een schip, dat verleden week de haven van Plymouth heeft verlaten... en 't schip was al aan 't varen... al op de zachte baren, toen opeens de belle ging... dat belle- ge".:*ingel kwam uit een badkamer... een steward liep er henen en vond er een reiziger in Adamschap... die hem alle liefelijkheden naar den kop slin gerde. Dat bad is koud, riep hij uit, kan men hier dan geen warm water hebben? Toen zag de steward aan den kap stok in de badkamer... ne pardessus hangen met nen...' bolhoed... Ver baasd vroeg hij: Welk is het nummer van uw kabien, meneer? 98, antwoordde de man van 't bad. Dat nummer bestaat niet ln der- da klas, zei de steward weer... en met een sloot hij den andere ln de bad kamer op. om de politie van 't schip te waarschuwen. Bij den boordcommissaris werd alles ln 't klare getrokken... en de man die ne pardessus en nen bolhoed noo- dig had om van zijn kabien naar de badkamer te gaan was een versteke ling en werd stonde pede aangehou den. Had 'm nu 11e keer zijnen bek ge houden, zie... en een koud bad ge nomen... dan zou hij die koude... douch vermeden hebben! EEN SCHOT en zijn vrouw zijn op reis in Engeland... en gaan een spijs huis binnen om te middagmalen. Ze bestellen één sandwich... en twee tel- jooren. Als de garqon enkele oogenblikken later weer voorbijkomt ziet hij de schot die bezig Is d'helft van den Mengelwerk v. 17 Sept. 1939. Nr 27. oorspronkelijke detective-roman door E11 het stond bij Werner vast. dat üe tnan clie op zoo ignobele w' 'ze zijn zoen dwong er werkelijk niet tegen c.p zoi'ren, ook Ali.e door bedreigingen 4, 1 wil op 1c lep, ze 1. Werner had aan Alice's broeder beloofd hem te helpen om te verhinderen, dat zijn luster tegen haar wil tot een huwelijk zou gedwongen worden. En omdat hij dit wil de verhinderen, omdat hij getracht had üjn vriend de oogen te openen, daarom was het nu tot een breuk tusschen hen ge komen. Dat het daartoe gekomen was, speet Piits werkelijk, maar zijn schuld Was het tocli waarlijk niet. Het onderhoud, dat op zoo'n onaange name wijze verloopen was, had voor Wer ner toch wel' groot nut gehad. Want hij wist nu, dat het gevaar dreigde. En hij kende den bankier genoeg, als iemand die op energieke wijze wel zijn zin wist door te drijven, om te weten, dat hem niet veel tijd gelaten sou worden. Daarom peinsde Werner er over wat hem thans te doen stond. Zou hij Alice bezoeken om haar te waarschuwen. Hij kon daartoe moeilijk besluiten. Trouwens wat zou zoo'n waarschuwing baten. Als de bankier een middel had om Alice te dwin gen, dan zou hij dit middel toepassen. En als Alice uit vrees, voor bedreigingen toe gaf, ondanks het verzet van haar broeder, dan zou het ook heel weinig baten of hij haar waarschuwde, want het was immers Het ln zijn macht de bedreiging die de bankier zou bezigen machteloos te maken. Toch moest dat gebeuren. Terwijl Werner hierover, daags na het sandwich te verorberen terwijl zijn vrouw nog hare helft niet heeft aan geraakt. Lust mevrouw hem niet? vraagt de kellner dan. Toch wel, ls 't antwoord, maar lk wacht tot mijn man... 't gebit niet meer noodig heeft! Smakelijk. POSTZEGELVERZAMELAARS Hier heb 'k voor U iets raars Namelijk... ohee! 'n Zegel van den bodem der zee! Of ten minste... nieuws daarover. Ja. op den bodem der zee, bi] de Bahama-eilanden, ls door den onder zoeker Williamson, een glazen cabine geplaatst, die door 't publiek bezich tigd kan worden. Vanuit de cabine heeft men wegens de helderheid van 't zeewater, een uitmuntend gezicht op 't leven dat zich in het water af- soeelt. In de cabine is tevens een klein postkantoor gevestigd en 't spe ciale poststempel luidt: «Bodem van de Bahama-Zee»! Ehwel! 'k wensch U zoo ne zegel ln uw collectie, uit het diepste van m'n hart... en m'n hart is diep zulle... maar toch zoo diep niets als de... kool putten, goudputten, petroleum- putten, enz. De koolputten van Belgie bereiken een niet geringe diepte, maar de diep ste put vindt men echter in Zuld- Afrika. Hij telt 2.600 m. diepte... en 't is een... goudput. Er zijn nog diepere putten, van petroleum namelijk, waar de mensehen niet ln nederdalen. Zoo heeft men in Amerika die diepste pe- troleumput door menschenhanden ge boord, die 4.575 m. diepte bereikt... en 'k zal maar ophouden want an ders komen we nog aan den anderen kant van onzen bol uit... en dan krij gen we Amerika op onzen nek... en de toestand is zoo al genoeg gespan nen! TWEE BENGELS waren in 't mid den van de straat aan 't vechten! Allee! allee! wat beteekent dat nu? zei een voorbijganger. Wilt ge wel ophouden met vechten? 't Is hij die begonnen is, me neer, sprak een van de twee bengels. Hij heeft gezegd dat, als ik een hond had en als hij ook een hond had, het zijnen hond zou zijn die aan den mij nen zou bijten! DE WRAAK... Is, o! zoo zoet Voor wie er zich te goed aan doet... Zelfs een jugepee of rechter... 't Geval is er door te slechter, Laat zich door t' genot ervan vangen 'k Wil 't hier wel aan uw neusken l hangen! 't Is in Amerika gebeurd, moet ge weten, 't land van de onbegrensde mogelijkheden. Daar was daar een jong onderwlj- I zeresken dat een auto stuurde in een jstraat van Detroit... maar 't kind moet zeker met haar gedachten bij heur lief lief gezeten hebben want z'n zag niet goed uit heur oogen en vloog maar deure, zonder op 't roode sinjaal te letten... en, natuurlijk, den agent er rap achter. 't Lieve kind werd aangehouden en moest natuurlijk voor den jugepee verschijnen en heur naam, ouderdom, beroep, enz, opgeven... Wat, riep de rechter toen... ln verrukking uit, wat!... ge zijt onder wijzeres... Wel, uwe tegenwoordigheid hier laat me toe een wensch te zien werkelijkheid worden, die ik sedert jaren koester... en opstaande ver- klaardde de jugepee met luider stem me: Zet U aan deze tafel neer, be schuldigde, en schrijf vijfhonderd keers: «Ik zal toekomende keer, aan 't rood sein blijven stilstaan!...» Als 'k U zei dat 't in Amerika ge beurde... IK ZOU een liter vernis willen, sprak het jongetje tot den drogist, wijl hij de leege kruik overhandigde. De verfmarsjang vulde de kruik en zei: 't Is vijftien frank! Papa heeft gezegd dat hij toe komende week zal komen betalen, ver- klaardde 't jongetje. De handelaar, die voorzeker zijn re den had, nam de kruik terug, goot ze uit en gaf ze aan 't jongetje wéér. Deze keek eens gauw binnen in de kruik en murmelde bij zich zelf... Vader had toch gelijk... D'r is genoeg vernis in gebleven om 't bank je te schilderen! HIER HEBT GE MET EENEN En tevens Enk'le gegevens Zonder te zeuren, Over de kleuren Der kostbare steenen! Om te vermijden, alderliefste Leze- reskens, dat g'U zoudt laten beetne men... als uwe Jef of uwe Lowie U 11e kado doet... en opdat g'U geen appe len voor citroenen zoudt laten in d'handen stoppen... De robijn, die de eerste is onder de gekleurde edelgesteenten, heeft een heel mooie, warme roode kleur. De saffier heeft al de blauwe tinten van af het Indigo naar het bleekste blauw toe. Het smaragd heeft een fiuweelig onderhoud met Antoon van Glelen, na dacht, werd hij ln zijn overpeinzingen ge stoord. door zijn kostjuffrouw, die hem bezoek aankondigde. Daar is een mijnheer om u te spre ken zeide zij. En wie is hetvroeg Werner. Hij heeft zijn naam wel gezegd, maar ik heb dien niet goed ver3taan, het is een heel vreemde naam. «Nu laat den man maar hier komen. Eenlge oogenblikken later trad een vreemdeling zijn kamer binnen. Mijnheer Wernervroeg hij en sprak den naam met eenigszins vreemd accent uit. Die ben ik antwoordde Frits, met wien heb ik de eer? Mijn naam is Janowskizei de vreem deling buigend, ik zou eenlge oogenblik ken op uw kostbaren tijd beslag willen leggen. Ik heb een zaak van gewicht met u te bespreken. Goed, waarmede kan ik u van dienst zijn. Een oogenblik. zijn wij hier vrij ln ons spreken. Kan niemand ons beluisteren. Neen, daar behoeft ge n'et bang voor te zijn», sprak Werner verwonderd, «gij hebt iets geheims met mij te bespreken? Ja. mijnheer Werner, het zou voor u noch voor mij goed zijn indien onze vij anden ons konden beluisteren. Onze vijanden antwoerdde Werner, gij meent dus dat wij gemeenschappe lijke vijanden zouden hebben. Ja, want de vijand van Jozef Evan zijn de mijne en ik meen de uwe ook. Maar Werner haalde de schouders op. Ik begrijp u niet, vertel mij het doel van uw komst. Terwijl Werner dit zeide. nam hij den vreemdeling tegenover hem aandachtig op. De man was nonchalant gekleed, zijn kleeren waren niet rijk. Toch maakte hij niet den indruk iemand uit het volk te zijn. Zijn uiterlijk mocht dan van cenige I ver vaar loozing getuigen, hij was Iemand die met de beleefdheidsvormen zeer goed loo de hoogte scheen en die een zekere ge- groene tint. De topaas uit het Oosten heeft een sterke goudgele kleur, ter wijl de topaas van Brazilië een roos kleurige tint aanneemt. De amethist is purper-violet. Het granaatgesteente is helderrood, terwijl ln de opaalsteen al de kleuren van den regenboog voor komen... Het toermalijn heeft een rose-bruin tint en het turkoois gaat naar den donker-brulnen kant toe... Et voila... nu kunt ge zien welken steen d'r in uwen ring zit,., maar... 't is geen goud al wat blinkt... en al wat blauw is. Is geen saffier... Glas wordt ook gekleurd! EEN GEHAASTE REIZIGER komt in een bescheiden hotel, Mijnheer, zegt hij tot den hote lier, ik wilde graag een kamer heb ben, maar vooral een zindelijke ka mer. Op het laatste sta ik vooral. Men toont hem een kamer. Maar met schrik wijst de man op het bed. waarop hij een bedenkelijk stipje ontdekt. Toch, een luis!, protesteert hij. Och, meent het kamermeisje, wees maar niet bang, kijk zelf maar, het beestje is docd. Buiten regent 't dat 't giet. De rei ziger néémt toch maar de kamer en gaat slapen, 's Ochtends heel vroeg maakt hij het heele hr's wakker. Hij wil onmiddellijk vertrekken. Zijn ge zicht heeft een onheilspellende uit drukking. Goed geslapen? vraagt de hote lier nog beminnelijk. Het luisje was toch dood. Ja, antwoordde de man, de luis was wel dood. maar wat had hij veel levende belangstelling bij zijn begra fenis. GE WEET NIET. Lezers van mijn hert Welk gewis 't Grootste dagblad ls Dat ooit uitgegeven werd! 'k Mag er mij op roemen Da'k het U hier ga vernoemen! 'k Moet beginnen met 't begin en U zeggen dat dat dagblad geen dag blad is maar wel een eeuwblad. Het moet inderdaad slechts eenmaal in een eeuw verschijnen... die joerna- listen zijn dan zekers van den eer- Sten keer gepensionneerd!? Het is de Illummated Quadruple Constellation» die in 1359 te New- York gepubliceerd werd. Het meet zoomaar 2,60 m. op 1,82 m. De kolommen zijn 1,20 m. hoog. Gedurende acht weken waren 40 Werklieden aan den arbeid of... arbei ders aan het werk, om dit bijzonder nummer samen te stellen en te trek ken. Thans bevindt het zich in het Mu seum der Dagbladen te Aken... 't geen ons doet veronderstellen dat er maar één eksemplaar van getrokken werd. 't Is nog al iets, anders. EN HIER hebt ge 't relaas van een vreeselijk avontuur... Op een dag dat het nacht was, was een blinde, die staande gezeten was, bezig een gesloten boek te lezen bij de klaarte van een uitgedoofde lamp, die op den hoek stond van een ronde tafel. Eensklaps, wijl hij zijn hoofd ophief dat men hem den vorigen dag had afgesneden, zag hij een witte ne ger die de dooden ontgroef... om ze levend op te eten. Drie jonge grij saards die daar voorbijliepen, al bib berend in de heete zonnestralen, wer den aangevallen door een tijger in een kanarievogelkooi. De jongste die bei zijn armen had verloren, trok zijn sabel en schoot... het tamme wilde beest viel., toen het opstond was het dood. Verschrikkelijk... afschuwelijk! HOUD U nu 'n momentje stil En 'k spreek U bij toover Over De sluizen van den reuze-krokodil Ook wijd 'k een artikel, zie, Aan de wijn-executie 'k Stel U voorwaar niet te leur Met 't epistel over de waardevolle deur 'k Leer U dan nog, hoe langer hoe [krasser Een ovaal te maken... met een passer! Een van de doeleinden van een sluis bestaat daarin, met zoo min mogelijk verlies van water de vaartuigen te la ten passeeren. Een gevaarlijke veelvraat, de alli- gatoro reuzen-krokodil heeft in zijn keelgat twee beweegbare huidvouwen, die wat hun werkwijze betreft op sluisdeuren gelijken. O namelijk te voorkomen, dat het beest bij het slikken van buit te veel water naar binnen krijgt, is het door de natuur met deze huidvouwen be giftigd, die het keelgat afsluit, zoo lang de muil openstaat. Die sluis werkt prachtig, zelfs zonder sluiswachter, dus geheel automatisch. In 't jaar 1478 vond in Londen een zeldzame executie plaats. Nadat Geor ge, Hertog van Charence, ter dood was veroordeeld, stond zijn broer. Koning Edward IV hem... edelmoedig toe zelf de wijze van terechtstellen te kiezen. De hertog verzocht in... alcohol ver dronken te mogen worden. Op den dag van zijn terechtstelling werd hij dan ook in een groot vat met wijn geworpen...! Prosèt! Een Italiaan kwam met een deur op makkelijkhcld ln den omgang toonde, als ware hij gewoon zich in beschaafde krin gen te bewegen. Frits had hem onder het spreken een stoel gegeven en hij zette zich daarop neer. Het doel van mijn komst? zeide de vreemdeling nu. U zult in ieder geval reeds geraden hebben, waarover ik met u wil spreken. <1 Toch nietantwoordde Frits. Hm. dan zal ik het u zeggen, ik ben een vriend van Evan en daar voor u wel het spreekwoord gelden zal «De vrien den van mijn vrienden zijn ook mijn vrienden meen ik dat ik u welkom zal zijn. Pardon. Ik ken mijnheer Evan heel weinig zeide Frits Werner nu een beet je stug en ben met zijn zaken en zijn vrienden niet bijzonder op de hoogte. Deze mededeeling sloeg den man echter allerminst uit het veld. Dan zal lk wat duidelijker zijn moe ten, meende hij, lk dacht dat een half woord voldoende zou wezen. U weet mis schien dat ons beider vriend revolution- nair is. Daarvan heb ik wel eens gehoord. U drukt u voorzichtig uit. Enfin dat mag ik wel. Welnu ik behoor tot dezelfde revolutionnaire organisatie als Evan. Eil... Pardon mijnheer Janowski, zoo viel Werner hem in de rede. ik wil r.iet dat er misverstand tusschen ons hcerschen zal. Ik ben geen revolut onnalr en sympathi seer in geenen deele met uw ideeën en vooral ook niet met uw praktijken. E11 als u hiereen gekomen bent in de mcening, dat ik u in eenig opzicht van dienst zou willen zijn of uw oogmerken zou willen bevorderen, dan vergist gij u zeer beslist. Een smadelijk lachje krulde de lippen van den vreemdeling. Dat is heel oprecht gesproken, zeide hij, maar ik misprijs dit volstrekt niet in u, wij moeten inderdaad weten wat wij aan el laar hebben. En daarom zal het goed zijn, dat lk u ook zoo'n soo't van ge loofsbelijdenis doe. Welnu dan. ik ben rc- volutioimair ta hart ea nieren. Ik meen, HOE OVERGEBLEVEN BROOD GEBRUIKEN IIIJ HEEFT EEN VRIENDJE Ten onrechte meenen vele ouders dat vriendschap tusschen kinderen niet al te j Het overblijvend brood is dikwijls een ernstig moet worden opgenomen. Vandaag j pron van zorgen. Opeten gaat niet meer, loopen ze arm in arm in vertrouwelijk ge- I weggooien mag niet, zooals het ln den sprek, morgen kunnen ze elkander geen volksmond heet uur missen en overmorgen zijn ze boos op nm elkaar Dm sluiten ze een nieuwe vriend- r beproefd middel om oud brood te eiKaar. uan siuiien ze pen nieu. e vriena ververken is het hakken van wentelteef- schap met een ander kind en hst spelletje .T?*1 herbegint opnieuw. Uit dit alles besluiten nrRJ h.fin #4/* Atirjnvo ninnum j„f vooral voor een huisvrouw, die seen hulp I heeft, kan het bakken van nagerechten schap niet te ernstig moet worden opge nomen. maar in werkelijkheid is deze op wel eens te veel tijd eischen. Een voor- De kring van belangstelling van het Pikant broodschoteltje met Ilollandsche kind is begrensd en zijn gevoel wordt nog kaas. 400 gr. oud brood, *4 liter melk, niet door verstandelijke overwegingen ge- J 4 eieren, wat peper en zout, 200 gr. geina- leid, daardoor is het evenzeer aan zijn 'en °ude Hollandsche kaas. Snijd het vriendjes als aan zijn speelgoed en zijn brood in stukjes, en week het in de ko- dieren gehecht. En wij weten toch alle maal hoe het aan zijn speelgoed gehecht kan zijn. Zoo komt het dan dat de ontrouw van een vriendje hst kind zeer pijnlijk treffen kan en dit uit zich dan door gril ligheid en ongehoorzaamheid thuis. Een niet nagekomen woord, een onvervulde be lofte, het volkomen over het hoofd zien van een vriendje, kunnen een kinderhart gevoelig treffen. Moeders hebben een taak te vervullen om de vriendschap tusschen haar eigen kinderen en anderen gade te slaan. Hier door zal zij meer leeren begrijpen van het gevoelsleven van haar kind en tactvol kun nen optreden indien zijn vriendschap hem teleurstellingen biedt. Kinderverdriet is zoo gauw getroost. Als de moeder de gedach ten van het kind weet af te leiden en door geen onbescheiden vragen den vinger op de wondeplekken legt, zal zij zijn vertrouwen winnen en het kinderverdriet doen verge ten. Dit moet echter zeer voorzichtig ge beuren, want een kind ls soms zeer gevoe lig en de moeder kan het vertrouwen van het kind verliezen als ze zich te plots in zijn wereld wil opdringen. Men moet niet te teerhartig, maar ook niet te streng zijn als zich teleurstellingen in het kinderleven voordoen en zeker mag men geen onvrien delijke dingen zeggen van het voormalig vriendje. Indien men kindervriendschap op de juiste waarde weet te schatten, zal men niet in uitersten vervallen. Moeders, die op natuurlijke wijze deelen in het lief en leed harer kinderen, zullen den weg weten te vinden indien deze zich in hun vriend schap bedreigd of teleurgesteld zien. GOUDEN WOORDEN Gelukkig maken is gelukkig zijn. Onder den motor van den wil, brandt de haard der emotie. Wie over de gebreken van anderen zwijgt geeft blijk van zelfkennis. kende melk. Wrijf of maal het daarna fijn. Vermeng het met de eierdooiers en de ge malen kaas. de peper, het zout en ten slotte het stijfgeklopte eiwit. Doe het mengsel in een beboterd vuurvast scho teltje en zet het ongeveer een uur in een matig warmen oven, tot het een bruin korstje heeft Korstjes voor soep. Soepen van c>ogë of versche groenten en allerhande bouil lon worden smakelijker en voedzamer door toevoeging van korstjes brood, die zeer gemakkelijk klaargemaakt worden. Snijd de korsten van twee of drie sneden brood 1 cm. dik. Verdeel deze sneden in reepjes van gelijke breedte en deze reep jes op hun beurt ln teerlingen. Leg ze ln een vuurvasten schotel, besproei ze met gesmolten boter of vet van goede hoeda nigheid en zet ze in den oven. Laat bruin worden, terwijl ge af en toe eens roert en voeg ze bij de soep alvorens op te dienen. Mocht ge geen oven hebben, laat dan een weinig vet heet worden in een koekepan en voeg er de korstjes bij, die ge op het vuur kunt laten bruin worden. Ansjevis op broodkorstjes. De brood korstjes en de medaillons worden uit sandwichbrood gesneden. Ze worden even in boter gebakken opdat ze malsch blij ven, dan laat men ze afdruipen en koud worden. Men legt er dunne ansjevisfilets op, ln olie ingelegd, in al de kruideniers winkels verkrijgbaar. Op ieder brood korstje legt men twee filets, en tusschen de twee filets wat deeg bereid uit hard gekookt ei-geel (1 dooier per twee sneed- jes) gepletterd met boter en een koffiele pel vleeschnat. Men bestrooit het sneedje met een weinig hard gekookt eiwit, gehakt met wat peterselie. I11 plaats van ansjevis filets kan men ook wel sardinenfilets, in olia gelegd, nemen, ofwel garnalen pp twee rijtjes gelegd en gescheiden door net eideeg. laEasaaeaHflHMaaMsaaEHKSciïaKiiBsaHasBBiBBBBBMHMaïBMB zijn schouders af, om, gelijk hij zei, 't bedrag van een lot te ontvangen. Zijn zoontje had 't lot, dat met 10.000 lire was uitgekomen, op de deur ge- plak met lijm! De... deur werd in ont vangst genomen en de winnaar kreeg 't geld! En nu om met één trek een ovaal te maken met een passer. Simpel... ge legt een stuk papier over een flesch... en ge trekt met uw passer een cirkel... Als ge 't papier van de flesch of van de rol afneemt zult ge zien dat ge een zuivere ovaal geteekend hebt! Natuurlijk moet de afstand tusschen de punten van den passer kleiner zijn dan de middellijn van de flesch of de rol. WAAROM hebt ge zooveel ge dronken, terwijl ge wist dat ge 't niet kondt betalen? Men zegt toch altijd, dat de mensch zijn zorgen kan verdrinken, antwoordde de beklaagde, en 't was juist mijn grootste zorg, dat ik niet kon betalen! T SCHIJNT dat 't Deensche raj Dat eens zoo mager was Thans, potverdikken, Is aan... 't verdikken En dit dank, heel en al Aan den «chauffage central»! In een Deensch populair weten schappelijk tijdschrift is een artikel verschenen, dat zich met het niet te loochenen feit bezig houdt, dat de Denen dikker worden. E11... de cen trale verwarming schijnt daarvan de schuld te zijn!... Hoe dat nu geexpli- keerd. Luistert... en ge zult zien dat het niet zoo onlogisch klinkt. Denemarken heeft een kouden Win ter en zoolang de verwarming primi tief en de warmte in de woonkamers niet voldoende was, ontwikkelde zich het lichaam en verbruikte zoo het rijkelijk genoeg van levensmiddelen en bijzondere vetten, die bij den hoo- gen voedingsstandaard der Deensche bevolking gewoonte is. Thans, nu er bijna in alle Deen sche steden centrale verwarming is, zoodat de vertrekken in huis gelijk matig verwarmd worden, heeft het lichaam geen eigen warmte-ontwik- keling meer noodig en 't gevolg ls, dat zich de goeie Deensche boter en het even zoo goede spek eenvoudig in een vetlaag omzetten. Wie zou d'r ooit aan gedacht heb ben? TWEE LANDLOOPERS wandelen door het veld. De eene is oud en ver sleten de andere nog jong. Op zeker oogenblik moeten ze een rivier doorwaden. Ze doen hun schoe- p*BBflaa«i9aüiaaaaiMH»ie!Bs dat de huidige maatschappij herboren moet worden, maar dat daarvoor noodig is, dat zij eerst worde vernietigd. Het gezag van welke zijde het komen moge en door wi en het gedragen moge worden, het gezag is uit den booze. Wij willen het vernieti gen met alle ten dienste staande midde len, met alle. U behoeft uw anarchistische Ideeën hier niet te propageeren, zeide Frits koel, het is vergeefsche moeite, uw theorieeën leiden tot moord en doodslag. Jawel, gaf de ander kalm toe, maar daarvoor ben ik ook niet gekomen. Ik meende echter... Vertel liever, waarvoor u dan wel ge komen is, sprak Werner kort. Goed. U weet van de uitvinding van professor Evan. De rechter daarop komen zijn zoon toe. Neen luister, ik weet wat u zeggen wilt, óók zijn dochter. Maar niet den bankier Van Gielen, al beweert hij dit. Als ge dat betoogen wilt, zei Werner, moet ge niet hier zijn. maar bij den ban kier. Wat gaat mij dit aan. De ander glimlachte. U is merkwaardig kort van stof. Maar hoor me even bedaard aan. Ik zeg u, dat de rechten op dio uitvinding toekomen aan de erfgenamen van professor Evan, zijn kinderen dus. Zijn dochter stelt er g_en belang in, zij zou wenschen, dat haar vader nooit die ontdekking gedaan had. Dat kan ik me levendig voorstellen, riep Frits Werner. Haar vijand. Van Gielen heeft een middel om haar te dwingen zijn rechten t: erkennen en bovendien met zijn zoen in het huwelijk te treden. Maar waarom vertelt ge mij dit alles. Omdat ik u een voorstel wil doen. Een voorstel? Ja, trouw met Alice Evan en neem er genoegen mee. dat alleen haar broer van die uitvinding profiteert. Werner zag den man nijdig aan. Kerel, riep hij, waar bemoeit ge u mee. nen en kousen uit en maken zich ge reed om door 't water te gaan. Wat hebt ge zwarte voeten, zegt de oudste eensklaps. G'hebt niks te zeggen, antwoordt d'andere, de uwe zijn nog vuiler. En dan... de eerste fier. Ja maar... ik ben twintig jaar ouder ook dan gij! 't Manneken uit de Maan. IEBBB9BBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBB De Belg. N. V. Van der Graaf en Cie 24 Zelfregeeringstr. te Brussel (afdee ling: Handelsinformaties)deelt ons mede: FAILLISSEMENTEN IN BELGIE. Er werden over de week eindigende 8-9-39, ln Belgie 15 faillissementen uitgesproken, tegenover 5 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Uitgesproken faillissementen per branche gedurende de week 1-9-39 tot 8-9-39. 10 Diversen. 2 Industrieelen. 1 Wisselagent. 1 Meubelhandelaar. 1 Hotelhouder. In totaal werden er van 1-1-39 tot 8-9-39, in Belgie 527 faillissementen uit gesproken tegenover 425 over hetzelfde tijdperk van 1938. CONCORDATEN. Van 1-1-39 tot 8-9-39, werden ln Belgie 182 aanvragen ingediend tot het bekomen van een con cordaat, en 120 aanvragen gehomologeerd, tegenover 144 en 87 over hetzelfde tijd perk van 1S38. PROTESTEN. Over de week ein digende 8-9-39, werden in Belgie 2415 protesten geregistreerd tegenover 1759 over hetzelfde tijdperk van 1938. Van 1-1-39 tot 8-9-39, werden ln Bel gie 82.828 protesten geregistreerd, tegen over 68.442 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Gezien de bekendheid van ons Handels- inlichtingen-bureau. vertrouwen Banken. Industrieelen en Handelaars meer en meer Het incasseeren van hun achterstallige vorderingen toe aan onze Incasso-Dienst. Belg. N. V. VAN DER GRAAF <fc Cie, 24, Zelfregeeringstraat, 24, Brussel-Zuid. Opgericht in 1888. ISBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBflBflBBB ENGELAND HEEFT ZIJN RADIUM IN VEILIGHEID GEBRACHT De totaliteit, of nagenoeg, van de ra dium waarover Engeland beschikt is er gens 15 meter diep onder den grond inge graven. Dit werd gedaan niet alleen om dit zeldzame kostbare en voor de gene zing van zekere ziekten zoo nuttig me taal te behouden, doch ook om verwon dingen te voorkomen welke de ontploffing van radtium zou veroorzaken. Hij vond het een alleronaangenaamst idee. dat deze man zich met zoo intieme zaken bemoeide en hij wenschte aller minst met dezen vreemdeling over het meisje te spreken. Vandaar zijn uitroep, di echter op mijnheer Janowski heel wei nig indruk scheen te maken. Ge moet niet boos worden, zeide deze, als ik u de zaak heb uitgelegd, zult ge mijn voorstel allicht beter begrijpen. Jozef Evan behoort tot onze vereeniging van revolutionnairen en wij weten door hem sinds lang van die geheimzinnige ontplof bare stof door zijn vader uitgevonden, dat explosiemiddel, hetwelk zoo ontzettende uitwerking heeft. Wij hebben hem opge dragen alle pogingen in het werk te stel len om dat geheim voor oi.s doel meester te worden, terwijl bankier Van Gielen het aan een groote mogendheid verkoopen wil. Wij kunnen er niet de miilioenen voor ge ven. die de een of andere regeering dit geheim waard is, anders zouden wij onze kans gewaagd hebben bij den bankier. Hem is het slechts om het geld te doen en konden wij genoeg bieden, dan zou hij ons het geheim van de samenstelling ver koopen. Daar dit echter rdet gaat, willen wij het ons met geweld veroveren. En ge ziet daarvoor niet op tegen geen enkel middel. Juist. Als de dood ven den bankier ons er aan helpen kon, zou hij sterven, sprak de ander koud. Oh, riep Werner, dan hebben jullie daarvoor ook den professor vermoord. Neen, dat zou heel erg dom van ons geweest zijn, want zijn dood heeft ons niet nader tot het doel gebracht, dat wij be oogen. Maar luister nu verder. Gij zijt in het bezit van het geheim en gij moet het ons leveren. En daarover kom ik hier met u onderhandelen. Hè. sprak Werner met oprechte ver wondering. ben ik in het bezit van het ge heim? Man je bent al bijzonder slecht in gelicht, hoe komt ge daar nu bij. De ander knikte nadrukkelijk. Jawel, zeide hij, toen professor Evan r.aar den Beukenhof ging had hij de neo- dige papleren en instrumenten bij zich. GEBRUIK HET JUISTE WOORD. DE RECHTBANK. Rechtbanken, hoven en raden handhaven in Belgie de rechtsorde en straffen de overtreders van de wetten. De rechterlijke macht is onafhankelijk van de uitvoerende macht! haar magistraten rechters worden door den Koning rechtstreeks of op voordracht benoemd voor het leven (ze kunnen niet uit hun ambt ontzet worden zijn onafzetbaar) en zijn onafhankelijk; het ambt is onvereenigbaar met andere bezoldigde ambten. De inbreuken op de wet en de schendingen van het recht worden ingedeeld naar hun zwaarte (hun ernst) en naar hun aard en door gewone of bijzondere rechtbanken behandeld: in een kanton behandelt het vredegerecht kleine geschillen en overtredingen; de rechtsverkrachtin gen vonnist in een rechterlijk arrondissement de rechtbank van eersten aanleg (in strafzaken correctioi.eele rechtbank geheetenterwijl in een provincie de misdaden, politieke misdrijven en persmisdrijven door het hof van Assises beoordeeld en gestraft worden. (Maandblad V.B.O. 1938, Nr 7-8.) V.B.O. Bijdragen: Beschermend Lid: fr. 100 of 50; Steunend lid: fr. 25; Gewoon Lid: fr. 15; studenten cn inwonende Leden: fr. 5. Postrekening 412.386, V.B.O.. Deurne-Antwerpen. IBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBfllBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH ZONDAG 17 SEPTEMBER Zestiende Zondag na Pinksteren. In liet Epistel der Mis van heden ver maant de Apostel de Christenen tot vol harding in de deugd en wenscht dat zij het geheim der Verlossing beter mogen hegrijpen en vaardeeren. God zelf koos ons tot zijne kinderen en wij zijn geroe pen, evenals de Joden, om deel uit te ma ken van het volk Gods. De H. Paulus be dankt den Vader van onzen Zaligmaker om zijn uitverkiezing als Apostel der Heidenen en hem toe te staan te lijden voor de zaak van Jezus-Christus, welke ook de zaak van God is want het gaat er om de familie uit te breiden, waarvan God de Vader isin God vormen wij allen slechts een groote familie. En de H. Paulus vraagt God den Vader aan de Christenen de overvloed van zijn genaden te villen geven, opdat zij mach tig in het bovennatuurlijk leven zouden gegrondvest zijn, en dat Christus geheel in hun harten moge wonen door het ge loof. De Kerk, geworteld en gegrondvest in de liefde, moet zich onafgebroken in spannen om beter te doen kennen en be grijpen welke de breedte en lengte, hoog te en diepte is van de liefde van het Hart van Jezus, waarvan de edelmoedigheid grezcloos is geweest voor de mensehen. De H. Paulus besluit«Aan Hem, wiens macht alles tot stand brengt en die oneindig meer kan verrichten, dan alles wat wij Hem vragen en alles wat wij den ken, aan Hem zij de glorie in de Kerk en in Jezus-Christus, door alle geslachten in eeuwigheid». Want gedurende de gansche eeuwigheid zullen Jezus en de II. Kerk. dip met Hem vereenigd is, een voorwerp zijn van verheerlijking voor God. En daarom zingt de H. Kerk, vol van dankbaarheid, met den Psalmist«O Heer, ik bewonder de machtige werken van uwe rechtvaardigheid. O God. Ik zal uwe weldaden hekend maken. Want Gij, o Heer, zijt welwillend, en genadig en Gij stort in overvloed uwe weldaden pit op hen, (lie U aanroepen». SEPTEMBER - HERFSTMAAND 17 Z 18* Zond. na Sinksen. H. Lambertu! v. Luik. De Kruiswonden v. H. Franc ËvangeH?: Jezus geneest een seeternvektige. 18 M H. Jozef van Cupertino 19 D H. Januarius 20 W Quatert. H. Eustachiu» 3 21 D H. Mattheus 22 V Quatert. H. Mauritius 23 Z Quatert. H. Linus. H, Thecla 24 Z 17* Zond. na Sinksen. O. L. Vrouw ter Slavernij HERDENKINGEN 17 September 1322. Dood van Ro brecht van Bethune Robrecht zoon van Gewijde van Damplerre, was nog uit het ballingsoord niet terug, toen de Vlamingen hem reeds tot graaf uitriepen. Nieuwe on derhandelingen werden alsdan met Frank rijk aangeknoopt, teneinde de voorwaar den van het vredesverdrag door Robrecht onderteekend, eenigszins te verzachten. Deze moeilijkheden duurden tot in 1322 en liepen uit op een nieuw verdrag, waar bij Rijsel, Douai en Orchies aan Frankrijk bleven. Robrecht overleefde slechts twee jaar deze schikkingen hij stierf te leper den 17 September 1322. 1804. Geboorte te Dendermonde van den begaafden en vruchtbaren Vlaam- schen dichter en strijder Prudens Van Duyse. Gestorven 13 November 1859. 18 September 1426. Overlijden te Gent van den beroemden Vlaamschen kunst schilder Hubert Van Eyck. 1938. Hoogspanning in Europa. Ter wijl Chamberlain in een vliegtuigreis uit Berchtesgaden, waar hij een tweede on derhoud had met Hitier, te Londen aan kwam, vertrokken Ministers Bonnet en Daladicr uit Parijs met zelfde bestemming om met Chamberlain te onderhandelen. Reeds talrijke incidenten aan de Duitsch- Slowaaksche grens. 1932. Grootsche hulde te Dendermon de ter eere van den Vlaamschen voorman Lode wijk Dosfel. Die zijn immers door Jozef Evan na gezocht. Juist, lk dacht wel dat u dit wist en hij beweert, dat het geheim van dc samen- stolling daaruit niet viel op te maken. Hij beweert dat. GIJ zegt dat op een toon of ge hem niet vertrouwt. Wij vertrouwen niemand. Toen heb ben wij iemand ontboden, die met de che mie en verwante vakken volkomen op de hoogte is en die als er uit de nagelaten papieren iets valt op te sporen dit zeker wel zal kunnen. Maar de kist is intusschen verdwenen. Zij is verdwenen inderdaad. En wij eischen den inhoud van u op. Van mij? Ge meent dus, dat ze in mijn bezit is. riep Werner. Ongetwijfeld. Dien nacht, dat de kist verdwenen zou zijn. waart gij op den Beu kenhof, die toen uitnemend bewaakt werd, zoodat niemand het huis kon genaken. Nu kunt gij wel beweren van die verdwijning niets af te weten, maar gij moet daar de hand in gehad hebben. Met welk recht zou ik mij dat alles hebben toegeëigend, vroeg Werner ver wonderd. Oh, ik denk ten naastenbij, dat gij Van Gielen niet hebt vertrouwd. En dat gij misschien voor u zelf, misschien voor de dochter van den professor op diens na latenschap de hand gelegd hebt. Gij raaskalt man. ik zou gek zijn als lk nog verder naar uw onzinnige bewerin gen luisterde. Ik weet van die kist abso luut niets. Ta, ta. wordt niet driftig, het zal u moeilijk vallen ons daarvan te overtuigen. Ik ben ook heelemaal niet. van plan daarvoor moeite te doen, riep Werner. Wie heeft de kist dan, vroeg Janow ski op wien de woorden van Werner toch blijkbaar wel indruk maakten. Ik weet het niet. Ik vermoed ten naastenbij, dat een van uw revolution naire bende er de hand op gelegd heeft. Gij vertrouwt eikander immers toch filet. En gij zult elkaar wel kennen. 19 September 1730. Dood van Annees- sens Acht dagen na de uitspraak van zlju doodvonnis werd Anneessens naar het schavot geleid. Ware het niet geweest van de talrijkheid van de krijgsmacht, de me nigte zou den grijsaard uit de handen van de beulen gerukt en hem in triomf rond d» stad gedragen hebben. Ongeveer twe» eeuwen voordien verloren op die eigenst» plaats ook twee volksgeliefde mannen het hoofd graven Egir.ont cn Hoorn. Alvo rens te sterven keerde het slachtoffer der plicht zich naar het volk en deed teeken dat hij spreken zou, doch het tromgeroffel belette den grijsaard ertoe. Veel meer, men stootte hem vooruit en er.kele seconden later viel het hoofd van den ouderling. Bij dit zicht was het volk .riet te beteugelen; het bestormde het verhoog, en vocht om d" zakdoeken te doopen in het onschuldig vergoten bloed. 20 September 1697. Vrede van Rijs wijk Tusschen Engeland. Zweden en Hol land eenerzljds en Frankrijk anderzijd» werd dien dag een vrede gesloten, waar door de invallen der Franschen in de Ne derlanden ophielden, en waardoor Lode- wijk XIV, Willem III, prins van Oranje^ erkende als wettelijke koning van Enge land, wiens troon hij zich toegeëigend had. Verders was de Fransche koning gedwon gen meest al de ln België veroverde plaat sen, terug te schenken. 1938 Met 5 uren achterstel op het door Hitier Duitsch-Tchecko-Slowaaksch gestelde ultimatum, toen de toestand uiterst kritisch werd, heeft Fenes, Minis terpresident van Tchecko-Slowakije het hoofd gebogen onder de Fransch-Britscli» druk. Praag stemt toe ln den gebieds- afstand aan Duitschland. De voorstellen werden aangenomen. 21 September 1558. Dood van Keizer Karei V Nadat hij afstand gedaan had van zijn troon, trok Keizer Karei naar Spanje, om er zijn laatste levensdagen door te brengen in het klooster van Justa, in Estramadure. Hij overleed aldaar den 21 September 1558, in den ouderdom van 58 jaar. 1938. Na door den Koning van Eng»- land ontvangen te zijn, vertrekt Chamber lain naar Godesberg per vliegtuig om er met Hitier een nieuw onderhoud te heb ben. 22 September 1618. Bij den Ant- werpschen drukker Abraham Verhoeven, verschijnt het eerste regelmatig Vlaamse!» Nieuwsblad, getiteldNieuwe Tijdin gen 1938. Te Praag is de Regeering Hodza afgetreden en vervangen dor een regee ring waarin alle partijen zijn vertegen woordigd en ook twee generaals opgeno men. Onder den drang van het volk kon de vorige regeering niet meer stand hou den. Benes wilde eerst niet, doch toen hij gewaar werd dat het hem niet veel lasl kosten zou een nieuwe regeering van na tionale concentratie samen te stellen waarin enkele militairen zouden zetelen, gaf hij opdracht aan Generaal Sirovy een nieuw ministerie samen te stellen. Reed» ln den vooravond kon Generaal Sirovy zijn nieuw kabinet den President voorleg gen. 1792. Deze dag werd door de Repu blikeinen genaamd den 1« Vendémiair» jaar I; zulks werd wettelijk afgekondigd den 24 November 1793. Deze dag werd ge naamd 4 Frlmaire jaar II. Twee dagen na dien werd de nieuwe tijdrekening ook aan België opgelegd. De verwarring duurd» jiust 12 jaar, 2 maanden en 6 dagen, be paaldelijk van 24 November 1793 tot 31 December 1805, of, om te spreken zooal» dc republikeinen, van 6 Frlmaire Jaar II tot 10 Nivose jaar XIV. 23 September 190G. Te Testelt sterft de volksgeliefde Burgemeester van Ant werpen, Jan Van Rijswijck, die een» schreef Elk Vlaamsch woord ls als een soldaat aan onze zuidergrensGeboren 14 Februari 1869. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OP VRIEND, ZOO STEUNT GE ONS. DANK EROM. De vreemde bezoeker repliceerde niet op deze hatelijkheid. Wij hadden zoo gedacht, zeide hij, d» bankier wil dc dochter van Evan met zijn zoon doen trouwen. Wij weten, dat gij ook uw oog op het meisje geslagen hebt. En nu wilden wij voorstellen trouw haar, doch des voor u zelf en voor haar afstand van het recht, dat gij op ne nalatenschap van Evan meent te hebben. Werner gevoelde machtig veel lust deu onbeschaamden vent bij den kraag te vat ten en buiten de deur te gooien. Trouw haar. zeide hij smalend, hei is waarachtig, alsof ik daarvoor uw toe stemming en alleen uw toestemming be hoef. Nog eens, waar bemoeit ge u mee? Nog eens, gij moet niet boos worden, herhaalde Janowski kalm, als gl; op mijn voorstel waart ingegaan, zouden wij ge zorgd hebben, dat ge met Alice Evan in het huv7elijk zoudt kunnen treden. Ho« wij daarvoor zorgden, doet niets ter zake, nu ge weigert. Maar dan wil lk dit toch zeggen, mijnheer Werner, dat u een uiterst gevaarlijk spel speelt, als ti het tegen ona durft op te nemen. Er klonk iets dreigends in den toon, waarop dit gezegd werd. Hoor eens, mijnheer, antwoordde Werner, ik ben volkomen overtuigd, dat gcwetenlooze lieden als gij en uw genoo- ten gevaarlijke vijanden zijn. Er is voor mij geeu reden om het tegen u op te ne men. al zou ik nimmer met u willen sa- msnzwee.en. Maar u mag mij gelooven of niet, als ik u zeg, dat ik van die kist niets weet, dar. zeg ik niets anders dan de waar heid. Uw bondgenoot Evan heeft J gezegd, dat ze niets belangrijks bevatte tn ik denk dat hij gelijk heeft, v/ijl ik weet, dat Van Gielen het verdwijnen van die kist niet telde. Ik weet in itder geval van die ver dwijning niets af. Als noch Van Gielen, noch Jozef Evan cr schuldig aan staan, dan is alles mij nog meer onbegrijpelijk. De vreemdeling dacht even na. (Nadruk yerbodèfi)t J't Vervolgt),

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 7