OP EEN VISCHBAK naar IJSLAND 0musementhoel{je BRILLEN KOENTGES ZOEK DEN ROOM STEVENS Gebroeders ETERHIT- l FABRIEK van MATRASSEN ABDIJSIROOP geen druppel meer te vinden!!! LEERRIJKE REPORTAGE Gerard VANDERSTEENE EM. DOBBELS Huis G. PAUWELS-GERBER IMe droev© dag< kunt ge toe] voorkomen Algemeene Agenten voor de streek der Ontroomers Melotte PrODUCTIH door JEF VAN WYNSBERCHB VRAAGSTAART VRAAGT U... Als Uw kind hoesi AKKER'S versièrkte - sniJ-en -nouveauté- naaischool marktprijzen moderne inrichting van vervoer 3, bruggestr., (Paardenm.), p0peringe. geldleeningen verwen in alle kleuren de mélotte alleen heeft m% ROEST- veel minder onkosten voor het onder- veel minder tijd noodig voor het kui- Poperinge Tel. 04 leper Tel. 249 LEIENÏ GOLFPLATENVLAKKE PLATEN BUIZEN Aanwijzingen-Brochuttr der Bartenplaats 5, PO PER IN Gj Hoe houdt ge t uit?... vroegen wij met bewondering. Maar Philemon keek ons trots aan, trok misprijzend de lippen op, kneep de oogen even dicht... gooide toen plots zijn schop in een hoek, op een reserve hoop kolen, greep een lange Ijzeren staaf, sprong ermee tot vlak voor een der wijdgapende vuurmon den, stak de pook in 't vuur en stootte diep in den oven de wit gloeien de kolenmassa's stuk, zoodat de vlam men breeder opensloegen, verder uit de muil lekten... «Probeer maar eens den heelen rooster te kulschen!...daagde de stoker ons toen uit, «eerst dan zult g* weten hoe verschroeiend heet het hier kan zijn... Eerst dan zult ge aan eigen lijf eens ondervinden wat het beteekent zijn vet te voelen wegsmel ten!... Merci!...zeiden we, en maak ten aanstalten om ons te verwijderen, terug door 't smalle gangetje, dat ons nu als 'n verkoelplaatsje aanlokte. Doch de Meester liet ons nog niet vrij: «Nog niet zoo zeere! glimlach te hij. Ge moet nog nen keer in den koolkarboenkel kijken. Inderdaad! gaven wij toe. «Klim hier dat ijzeren laddertje op! Onbedacht grepen we het vast, maar oogenblikkelijk lieten we het weer los: het was alsof wij onze hand omheen een heete ijzeren staaf gedrukt had den. Dat is is toch niet zoo heet! glimlachte de Meester. «Kijk!...» en hij omknelde met beide handen de staaf die wij hr'"d?-i losgelaten. Gewoon!" «Karde tra :i 3! We kregen torn een paar zweetdoe ken, welke wij om de handen wonden, en klauterden daarmede het Ijzeren trapje langs den wand op, tot tegen een rechthoekige opening, welke pre cies groot genoeg was om er te kun nen doorkruipen. We blikten er door, en zagen in den beginne niets anders dan een klein oplekkend vlammetje, dat een spook achtig klein licht om zich heen wierp in de diepe duisternis. We hoorden scheppen, kolen opgooien... We keken met scherpe oogen toe... Doch eerst na een heele poos, wanneer onze oogen aan de donkerte gewoon raakten, za gen we den trimmer in naakt boven lijf staan werken: hij schopte de ver wijderde kooien op en gooide ze met krachtigen zwaai tot tegen den wand aan. «Die Jongen heeft 't zwaarste werk! verzekerde de machinist mij. Hij werkt iederen dag minstens twaalf uur, hier in 't ruim. Als trim mer moet men eigenlijk over geen speciale kennissen beschikken. Men moet alleen een taai uithoudingsver mogen hebben. Daarom wordt men eerst een paar reizen meegenomen, om te zien of men bestand is tegen warmte en het afmattende ruimwerk. Wanneer dat meevalt wordt men door mij als trimmer aangenomen. Na zes maanden, soms één jaar lang hard werk, waarin men meteen door mij op de hoogte gebracht wordt van allerlei machinewerk, wordt men als stoker geëngageerd. Maar voor dit gebeurt moet er natuurlijk eerst zulke plaats openvallen op een der booten van de Compagnie. Eens stoker, dan kan men zich nog opwerken tot machinist, werktuigkundige. Doch daarvoor moet XXII. men eerst eenige jaren dienst hebben, twee jaar atelier, en gelukken in een examen dat afgenomen wordt door den Waterschout.» Hoe is 't loon van de stokers en den trimmer tegenover dat van de matrozen en licht-matrozen? vroe gen wij. «De trimmer krijgt zooals de licht-matrozen den helft van 't loon en den helft van de pree van de sto kers, die 't zelfde krijgen als de ma trozen. We wisten genoeg!... Wij hielden het er niet langer uit!... Wij wilden uit 't ruim weg naar boven, naar 't dek, waar wij minstens frissche lucht konden Inademen. De Meester liep ons voor, en zei nog: «Zie dat is 't gevaarlijke voor ons: Wij komen uit een stikheete plaats, veel te veel, plots in kouden lucht! Dat is goed om 'n ferme bronchitis op te doen! Een rustigen morgen vroegen wij den marconist wat uitleg over de dieptepeiler, die op de commandobrug vastgebouwd stond, en zeer regelma tig gebruikt werd. «De Ultra-Sonore Dieptemeter zei hij ons. is samen met de Rich tingsuitvinding, ds meest belangrijke uitvinding die in de jongste jaren ge daan zijn voor de scheepvaart in het algemeen en voor de vischvangst in het bijzonder. Want met de Ultra- Sonore Dieptemeter kan men niet al leen ten allen tijde met absolute ze kerheid de diepte van het water onder de kiel van het schip kennen, maar ook de bodemgesteldheid kan worden opgemerkt aan de regelmatigheid van de vlam of aan het nu eens hoog dan daarop lager aanteekenen van de vlam. Aldus kan de vischbak ten allen tijde juist op de gewenschte diepte gehouden worden: noch weer noch wind. noch de vaart van de boot heeft eenigen invloed op de Ultra-Sonore Dieptemeter. Dan is dit een enorme aanwinst voor de vischbakken!... «En of!... Daarbij, dank aan dit apparaat worden er groote bezuini gingen gemaakt! Men kan nu in volle vaart tot aan den vischgrond stoo- men zonder kostbare tijd te verliezen met stoppen om te kunnen looden. De vischbak kan steeds op de gewensch te diepte gehouden worden! De loods man kan voor andere bezigheden g%- bruikt worden: zijn bij slecht weder levensgevaarlijk werk wordt nu auto matisch, vlug en zeker gedaan! In mistig weder kan zooals 't ge reeds hebt meegemaakt kan met de grootste nauwkeurigheid koers gehou den worden, wat een groote tijdbe sparing en minder kolen en oliever- bruik ten gevolg heeft! De kans, de dure vischgereedschappen te bescha digen of te verliezen zijn erdoor tot een minimum teruggebracht! Wat daarbij nog interessant is: gedurende het looden met de Ultra-Sonore Diep temeter moet de dynamo van het schip niet gebruikt worden, daar de stroom ervoor verschaft wordt door een accumulatorenbatterij van vier volt. Na tien drukke dagen hield het visschen op; de bakken zaten boorde vol met visch! Er zou nu koers gezet worden terug naar Oostende. DE TERUGREIS De marconist had den Dinsdag nacht een telegTam, in geheime code, gestuurd aan de reederij te Oostende: 20 bakken 10.400 kabel jauws 2.135 kools 70 ben nen mengsel 60 bennen schel- levisch 160 bennen lingen. Den volgenden nacht werd de Mahl- man telegrafisch door Reikjavik op geroepen, en ontving, in geheime code, het volgende antwoord uit Oostende van de reederij: «Voldoende. Nu Dinsdag mij nen. Dit beteekende dat de reederij te vreden was over het resultaat, en dat het visschen onmiddellijk moest stop gezet worden, ten einde tijdig te Oost ende aan te komen. De laatste maling werd nog gedaan, 't net werd voor den laatsten keer op gehaald, gekuischt, hersteld en weg geborgen; er werd nog 'n laatsten keer met vreugdig vooruitzicht gegut... het dek werd voorloopig afgespoten op de terugreize zou het een grondige beurt krijgen en... hip, hip... hoe ra!... Het visschen was weer eens af- geloopen. Er werd koers gezet naar Oostende! Drie mannen trokken dien nacht de wacht op: twee aan het stuurrad, en één op het dek! De kapitein en de andere bemanning gingen slapen.,, hun eerste gedeeltelijke rust na dagen en nachten lang slameuren! «Indien de reize ongehinderd verloopt, kunnen wij Zondag avond reeds thuis zijn! vertelde de kapi tein me 's anderendaags, terwijl de gansche dekbemanning naarstig aan 't schrobben was met... borstels! Iedere plank kreeg een duchtige beurt: de zeep werd niet gespaard. Alles moest helder glanzen; zoowel het houtwerk als het koper. Nergens mècht een vuil hoekje, een roest plekje ontdekt worden. Maar hoe duchtig nu ook gespoten, gescheurd, gewreven, gepoetst en op geblonken werd; hoe al 't vischmate- riaal nu ook tot in de minste bijzon derheden opnieuw werd nagezien en hersteld... nu het goede zonneweer bij de terugreize van de partij was, nu kon niets den goeden luim der vis- schers storen!... De kapitein zelf, die onophoudend van het eene naar het andere werkje wandelde op zijn duizend gemaks- kens en uit oude gewoonte vloekte dat 't ketterde, wanneer 't werk niet zindelijk genoeg gedaan werd scheen er spijts alles eveneens goed gemutst uit. Gedurende twee dagen werd ijverig gewerkt, zonder 'n uurtje te verliezen! Maar den Vrijdag avond was alles kant en klaar... en... 't ongewone ren teniersleventje begon voor de dekbe manning. De «Meester», de stokers, de trimmer en 't kokske hadden na tuurlijk hun alledaagsche bezigheden. Maar de kapitein, de stuurman, de matrozen, licht-matrozen en mousse voelden zich nu den hemel te rijk: nu mocht er eens effenaf geluilakt worden. (Verboden Nadruk)» (Vervolgt) JEF VAN WYNSBERGHE. ijSEiaBBHflBBBaaHHiiaHiaHBaisaE cri ncrHF HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht !n 1903 40, Lange Nieuw.traat, ANTWERPEN OPLOSSINGEN 1. Offenbach. 2. Een Japaansche zelfmoord. 3. Klanknabootsend woord. 4. Hercules. 5. Een onderscheidingsteeken op den mouw van een militair. De oplossing van punt 6 geven we aanstaande week, om den eenvoudi- gen reden dat er verleden week in den aangegeven tekst een fout binnenge slopen is. We drukten: Mevrouw Mul ler is er zeker van dat men ALLEEN MAAR aan de baan werkt in de stad D. Dit is mis en moet zijn: Mevrouw Muller is er zeker van dat men NIET aan de baan werkt in de stad D. Zoek maar, nu is het veel moeilijker om vinden. Nieuice raadseltjes. L Het woordenlabiruith. We raden niemand aan ooit zulke zinnen te gebruiken! Waarom? Om dat er velen nooit klaar zouden uit geraken den echten zin ervan te be waren. 1. - Welk deel der aarde behelst het vier dubbele van de helft van een vierde van de wereldbol? 2. - Hij is vijandig gesteld tegen over de vrienden der vijanden der sympathizanten der personen die er niets tegen op hebben dat vreemde lingen ons land komen bewonen. 3. - Men heeft de logenstraffing gelogenstraft gegeven aan het onecht- valsche nieuws. Is dit nieuws juist of onjuist? 4. - Hij draagt een echte immitatie van een valsche pruik. Heeft hij een pruik? 5. - Deze ekonomist was een partij ganger der tegenstanders der ver- eenlging tegen het autoliberalisme. Was hij voor- of tegenstander van het liberalisme? 6. - De valschheid der beweringen van dezen persoon is bewezen. Heeft hij gelogen? II. WEDSTRIJD TEGEN HET UURWERK. Schrijf naeen, op een blaadje papier, uit uw geheugen na tuurlijk en dit zonder een uurwerk met romeinsche cijfers te bezien, het kadran van een uurwerk. Niet in ge wone cijfers maar wel in Romeinsche cijfers. Als U niet kort te voren een Ro- meinsch uurwerkkadran nauwkeurig bezien hebt zijn we bijna overtuigd dat U een kleine misslag begaan hebt. geef het dan dadelijk het béste. Laat Uw kind niet langer hoesten dan noodig is, maar grijp krachtig in. Help Uw kind direct van zijn hoest af met de vanouds bekende en be proefde AKKER's ABDIJSIROOP. AKKER's ABDIJSIROOP helpt nu nog veel «neller dan vroeger. Van langen datum Is Abdijsiroop een natuurlijk kruiden-middel, dat zacht, doch goed en grondig aandoe ningen der ademhalingsorganen geneest. Thans heeft Apotheker Dumont de wer king van Abdijsiroop op verrassende wijze verhoogd door toevoeging van de hoest- bedwingende stof ..codeïne", die snel en afdoend hoest en shjm verdrijft. Uw spoe dige genezing zal U zoo verbazen dat Gij, uit eigen ondervinding, evenals zoovelen voor U, zult besluiten: ,,'s Werelds béste hoest-siroop"' is de terecht geprezen 230 c.\ fr. It 1 1000 Cr. fr. 45.-. i.00 Gr. fr. 2&60J Ia c'.'.i apotheken. OUDERS, De schooljaren uwer dochter zijn geëindigd. St Waarom haar niet stu ren naar de Rijselstraat 43 - IEPER waar zij den volledigen stiel van naaister za! aangeleerd worder.. De kleedings- stukken voor het aanleeren worden door de school gegeven. TOILE-CIRÉE, In alle breedten, bij SANSEN-VANNESTE Private anderneming beheerd door het koninklijk besluit van 15 December 1934. Handelsregister: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reaerven: fr. 29.850.000. SPAARBOEKJES. Intrest: 3,00 - 3,25 - 3,50 3,75% netto. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD: 51. Baron Jean Cogels, Voorzitter. J&n M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Alph. Üllens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe, Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. Oo.tvleteren: Alej. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Mceien: G. Dehem, G. Gratrystr., 41, Brus. Ploeg,teert: V. Alenet, 109, rue d'Arment. Roeabrugge: G. Delplace, Gem.-Ontv. Waaaten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet, Letestr„ 26. Weatvleteren: Mevr. Wed. J. Quaeghebeur. IIRUIIIHUI1IUB1H1UIIII GE Z1JT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. - DOE DIT ZONDER UITSTEL. DANK. lllimiBBIBIIIIIlllHIl Mobilisatie brengt allerlei beslomme ringen mee, waarvoor terstond een oplos sing bedacht moet worden. Een Parijze- naar wist niet anders met zijn jonge kat aan te vangen dan het dier met een kar tonnetje om den nek de straat op te stu ren, waarop te lezen stond Mijn baas is gemobiliseerd, geef me te eten en zorg verder voor mij tot hij terug komt Een eerlijk vinder ontfermde zich ter stond over het diertje. nilinilMBBMSHHIIlllBll HET HUIS DER Gediplomeerd Optieker WESTSTRAAT 20, DIKSMUIDE. Komt alle week in de streek en ten uwen huize op aanvraag. IB3I3BBBEBBBQ9E31REEBBBB1 FLORENT DUMORTIER bij de Statie POPERINCE Tel. 11*. Autobuocn, 40, 50, 62 plaatsen. Luxe- Autocar,, zeer comfortable, 26 en 34 plaatsen. Luxe-Auto, (Taxis). 7 pk AUTO-CORBILLARD voor Begra vingen en Lijkenvervoer, in stad en omliggende, Autocamion voor bees- tenvervoer. Verhuiswagen (gecapi tonneerd). Allerhande vervoer vooï binnen- en buitenland. IBBBBBBIXBBBBBBflBflBBBBlBBBB ii!i!iiKiu!nE!U2iui!i:muiutii]uui[!!iiiiiiiiiuiiUiiiii:uuiuiiii!:ii!i:i!»!!iimiittnf!<Ji!miQtiiiiunmmiraffliinniiH;minHifii.'inRiiriitmmtiRinimmiiimniTBum»!niii Tel. 248. Gesloten op Zon- en Feestdagen, om 1 u. Matrassen in beste inlandsche scheerwol, kapok, flacon, konijnhaar, pluimen. Crin végétal voor onderbeddeus en ressorts. Juttelinnen voor ressorts. Edredons. Oorkussens vanaf 12 fr. Matras ca groot kussen voor 2 personen in flocon, zuivere wol, losgelaten vanaf 215, 235, 255 fr, enz. Verkoop van sargicn, gewatteerde en katoenen spreien. HERSTELLINGEN. VERSLAAN VAN MATRASSEN. IBB3B8B)iR3B33DEBB!35CQCBü3BSIi3BBSBSBBBSRE9liaBSSBKaBBXBBllB!SB 8 - Paardenmarkt - 8 - (nevens «Welvaart») POPERINGE tel. 346. U kunt er ter trouw en voordeelig uwe aankoo- pen doen. Van nu af beschikken we over de schoonste keus van BLOUZEN en ten titel van reklaam aan uiterste goedkoope prijzen. Voor sport of fietsrijden, SPECIALE KOST L MEN. BLOUSEN en GILETS in wol. Groote keus allerlei Fantazie- artikels, Ondergoed, Indemaïllable, Kousen, enz. Alles kan op maat gemaakt worden. Komt eveu zien zonder U te verplichten. leper, 9 Sept. Tarwe 117-120; rog ge 76-78; haver 82-84: brouwersgerst 96- 98; voedergerst 84-88: erwten 127-130; paarcienboonen 124-128; aardappelen 42- 46; boter 16-1650; eieren 0,53-0,60: big gen 150-180; biggen het kik) 8,50; tarwe- stroo 16-18; roggestroo 14-16; haverstroo 16-19; gerststroo 20-23; weidehooi 32-34; klaver hooi 35-37; lticernehool 36-38; ruw vlas 82-84; gewoon klaverzaad 22-24; steenkool klaverzaad 26-28; bastaard kla verzaad 31-33; rood klaverzaad S4-36; wit klaverzaad 36-38; voederbeeten 80-84. j Diksmnlde, 11 Sept. Boter, 17,30-18,30; j eieren, 0,45-0,48; aardappelen, 30-40; ter- jt we, 108-110; rogge (geen); haver geen)j stroo, 22-30; hooi, 35-45; brouwersgerst, 90-96 fr. Kortrijk, 11 Sept. Tarwebloem, 148; zemelen, 76; gorte zemelen, 80; boter, 19-20,50; eieren, 0,50-0,55; Turksche tarwe, Plata, 117; ld., Cinquantino, 150; worte len, 0,75; boonen, 1,50; kooien, 0,50; to maten, 0,75; bloemkoolen, 1,50; selder, 1; porei, 0,50; appelen, 1-1,50; peren, 1; perziken, 2; druiven, 6; pruimen, 1,25; konijnen, 5 de kflo; kiekens, 5 ld.; hen nen, 6-7; duiven, 1,50-2; eenden, 10; gan zen, 15. VEEMARKT. Te koop ge steld 336 stuks 157 koeien, 3,65-4,65 le vend de kilo; 134 vaarzen, 4,15-5,65; 17 stieren, 3,95-5,05; 28 ossen, 4,15-5,95. Witte tarwe, 118 tot 120; haver, 80-82; rogge, 115; paardenboonen, 110-115; gerst, 80-82; hooi, 55; stroo, 15-20; aardappelen, gele, 20-22; ld. roode, 22-25; lijnzaad, 160; ld. vreemd, 175; lijnzaadkotken, 130; ld. Amerika, 129; nitraat van Chili, 110; am moniak sulfaat, 93; lijnzaad-olie, 420; suikerijboonen, oude, 100; ld. nieuwe, 100. VELLEN van geiten, 10-13; ld. van ko nijnen, 5,00 tot 9,75 de kilo; ld. van scha pen, 5,80; ld. van koeien, 6; ld. van vaar zen, 6,05; ld. van stieren, 4; id. van ossen, 6; ld. van kalveren, 8,25 fr. Anderlecht, 12 Sept. VARKENS- MARKT. Te koopgesteld 3219 stuks, 5,60-6,00 de kilo; geslachte varkens 741. Roeselare, 12 Sept. Tarwe (nieuwe), 120; rogge, (id.), 118: haver, 90; zemelen, 80; maïs Plata, 122; id. Cinquantino, 146; boekweit, 140; gerst, 115; erwten, 120; paardenboonen, 115; lijnzaad, 175; lijn- meel, 130; Amerikaansche lijnkoeken, 125; ruw vlas, in stroo, 100-130; uitgelezen vlas, 130-150; tabak, 6-7; aardappelen Kruger, 25-27; Geldersche Muizen, 20; tarwestroo, 23-25; roggestroo, 22-23; ha verstroo, 20-21; weidehooi, 40; klaverhooi, 45; Luzemehool, 45; suikerijboonen, be- schikb., 100; id. nieuwe oogst, 105; kool zaadolie, 425; lijnzaadolie, 420; nitraat, 116; ammoniak, 96; cyanamide, 88; klak- salpeter, 108; fosfaat, 34; nitrouchou, 94; Thomasslakken, wagon Charleroi, 14/16, 188; fertiphos, 38/42, 92; silviniet, 14/16 26,25; ld. 20/22 32; chloorpotasch, 40 64,75; id. 50%, 102; zwavelpotasch, 48%, 140; biggen, 460 stuks, 5-6 de kilo; boter, 18,21; ld. klompen, 19-23; eieren, 0,50; ld. van poeljen, 0,25-0,30; oude duiven, 3,50 tot 4 het koppel; Jonge id., 5; konijnen, 5 de kilo; oude hennen, 3,50-4; kiekens, 5; haantjes, 5; vellen, 5,50. Veurne, 13 Sept. Tarwe, 110-115; ha ver, 70-75; rogge, 80-110; gerst, 70-80; erwten, 140-150; paardenboonen, 110-120; aardappelen, 40-45; klaverzaad, 11-13; hooi, 350-450; stroo, 140-200; boter, 17-18; eieren, 0,55-0,58; id. van eenden, 0,60; konijnen, 5-5,50; de kilo; kiekens, 6-7; oude hennen, 5-6; eenden, 18-20 het kop- pA; jonge duiven, 6-7; oude id., 2-3 fr. Anderlecht, 13 Sept. VEEMARKT. Te koop gesteld 2734 stuks738 ossen, 5,00-7,25 de kilo; 184 stieren, 4,40-5,60; 1821 koeien en vaarzen koeien, 3,80-5,20; vaarzen, 5,00-7,20. Loo, 14 September. Boter 17-18; eie ren 0.45-0.60. Anderlecht, 14 Sept. Kalvermarkt. Te koop gesteld 1.459 aan 4.25-7.25. Aan komsten in de week: 1658. Poperinge, 15 Sept. Tarwe geen; rog ge 120; haver geen; erwten: schokkers 165, ronde blauwe 140; aardappelen 32; boter 17-20; eieren 0.55-0.56; hoppe: verkoopers 935, koopers 915, kuituur 800-1200. DE KAT VAN DEN GEMOBILISEERDE Doe als ik, kind, neem op zulke dagen zoo nu en dan een "AKKERTJE". Voor ons vrouwen, zijn ook dan "AKKERTJES" kleine wonderdoeners. Eovendien is hel zoo geruslsfellend, dal ze absoluut onschadelijk zijn. Ik ken geen vervelende dagen meer, Een goede reeds Neem ook een "AKKERTJE" bij griep, kou, rheu- Itt&hek, influenza, Veiicho! in den rup, lendenpijn, «pierpijn, nnuw pijn, tand-en kies* feijn, ens. enz. Het helpt seker! AKKERT] "AKKERTJES" kunt Ge efk oo aanblik noodig hebben Heb dus een doosje in huis. Lef op dff "AKKER"-merk jPer doos Tan 12 stuks Fr. 9.50. - Per doos Tan 6 stuks Fr. 5. Verkrijgbaar bij alle Apothekers, Hypotheeklening. Aankoop autos, .Uitbreiding handel mits borgteekening. Spoedige oplossing en geheimhouding. Ik kom ten huize. D'HAESE-THIERENS, Waa.mun.ter, SEflSBBBBBHBBBBBBBBSBBBBBBSBI TOMAAT - Napoli- taansche zon direkt op uw tafeL TOMAAT-bevat A. B.C.-vitamines voor t leven onmisbaar. TOMAAT - koningin d' kwailt. en onver- getelijken smaak TOMAAT - gezond en natuurlijk pro* dust. SPEELKAARTEN bü Sansen-Vanne.te. sro omrE a werij weuwwasscherij DROOGKUISCHERIJ van BRUGGE, Nlemvwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakteI kleedlngstukken, «onder loedoen. Meubelstoffen, blnnenverslerlag. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHCIZEN VOOR: POPERINGEt M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfgtraaf, DIKSMUIDE: Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhioutstuals MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat VEURNE: M. J. Ncwé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendrjrckx, Marktstraat, 12, De uitslag der ontleding bewijst dat de NIEUWE mélotte de melk grofldig ontroomt. Bevraagt diegenen die den nieuwen Mélotte gebruiken, om U zelf van de voortreffelijkheid ervan te over tuigen. VRIJ STAAL voor al de deelen die met de melk in aanraking komen. JKet door en door roestvrij staal moet niet ver- yvard worden met het oppervlakkig vertind, ver nikkeld of gechromeerd metaal der concurrentie dat mettertijd afbrokkelt en verslijt. houd: geen roest meer te vreezen, geen vertiu- fiingen meer. «chen: roestvrij staal is spiegelglad en kan zoo gemakkelijk als glas gereinigd worden. HOOGST GEWICHTIG! De Mélotte Snfröomers V-orden gedurig door de Firma nagezien. Lie agenten bézitten al de noodige vervangsLskkcn. Voor vreemde ontroomer» vindt men moeilijk vervangstukken die dan JK>g geweldig duur zijn. Duuawic landbouwers weten het bij ondervinding. Maar ondervinding maakt wijs! aiitcwri Eischlonze Merken Vraag os der TL. v\ Eternity" kapelle-op-den-bo'scH aan den Vertegenwoordiger van Popsringe Omstreken Voor Uwe Waterleidingen, gebfji'jS ETERNIT buizen. Voor Uwö Lambri.«ering«n éft v felbladen, vraagt d» g«4l t ETERNIT ».PUt«q/

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 8