Heer keer weer HITLER SPREEKT IN DEN RIJKSDAG op Vrijdag 6 Oktober 1939 TOT HET BITTERE EINDE TOE I De Oorlog in Europa De Groet in Oktober Het nieuws der streek voor onze Soldaten HET LOT VAN DE REGEERING Berichten uit Brussel Polen zal niet meer heropstaan uit zijn voormalige grenzen Da Duitsche houding tegenover de Buurstaten Hij geeft opheldering over de Duitsche Buitenlandsche Politiek en stelt een Vredesconferentie voor. INTERNATIONAAL OVERZICHT DUITSCHLAND EN RUSLAND SLUITEN EEN NIEUW AKKOORD De verdeeling van Polen wordt herzienRusland krijgt niet zooveel meer Een vredeseisch wordt gesteld aan Engeland en Frankrijk De Baltische Staten geraken onder de voogdij van Rusland Nieuwe Poolsche Regeering in Frankrijk De strijd in Polen loopt ten einde ENGELAND EN FRANKRIJK BLIJVEN VASTBERADEN De Houding van Rusland en Italië blijft geheimzinnig Naar een directorium onder leiding van een Generaal? Hitier aan het woord HET VERLOOP DER GEBEURTENISSEN DAG NA DAG De toestand op Vrijdag 29 September Prins Bernhard Generaal Adjudant van Koningin Wilhelmina "DE POPERINGENAAR DE HALLE van leper, DE TOEKOMST van Veurne, Nieuwpoort, Diksmuide, DE LEIEBODE van 't Kortrijksche. We nemen militaire abonnementen aan voor 5 fr. Nieuwe ramp treft de Hollandsche Marine ZONDAG 8 OCTOBER 1939. WEEKBLAD 50 CENTIEMEN. T JAAR. Nr 41. «DE HALLE» Boterstraat 58, IEPER. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Moest Onze Lieve Heer eens weer- Jteeren op aarde, hoe zou Hij Zijn oogen opentrekken, Zijn handen te fare slaan, verbaasd kijken of ver schrikt. verontweerdigd of vertoornd? Tot ae lijdenden zou Hij eerst een goed woord zeggenIk heb mede lijden met de menigte En die me nigte is heden groot. Het zou niet blijven bij woorden. Hij zou tranen drogen maar ook het brood vermenigvuldigen. Hij zou de Kruistocht prediken: «God wil het Hij zou zich begeven naar de hos pitalen van gekwetste burgers en sol daten. Hij zou niet zeggen tot die iuvrïieden: «Komt tot Mij, Ik zal u verkwikken Hij zou zelf gaan van bed tot bed. En nog beter dan de goede Samari taan, zou Hij de gewonden op het slagveld oprapen en bezorgen, nog zachter dan een docter die zijn eigen kind opereert. Hij zou zijn gewone wenschen uit drukken, nu zoo actueel: Vrede zij u! Mijn vrede geef Ik u, mijn vrede laat Ik u, de vrede die alle genot der aarde overtreft en die de wereld u thans niet geven kan Te midden den chaos en den war boel zou Hij verklarenIk ben de V/eg, de Waarheid en het Leven Hij zou de vluchtelingen helpen die dolen, haveloos en dakloos. Hij zou vreemdelingen herbergen, Hij die weet wat het is te moeten vluchten naar Egypte. Hij zou in de bres springen, Zijn wapen hanteeren: gebed, goedheid. Zijn taktiek is bermhertigheid. Hij koestert vredesdroomen, smeedt geen onheilsplannen. Hij zou roepen tot de goede Staats hoofden, en eerst van al tot onzen dierbaren Vorst: «Zalig zij die Vrede stichten... Hij zou Zijn Stadhouder op aarde, Zijn Gezant van Vrede, troosten en opbeuren. Hij zou bidden gelijk in de litanie van alle HeiligenOpdat Gij de vijanden der Kerk zoudt vernederen, wij bidden U, o Vader Hij zou den Vasten prediken zon der rantsoenkaarten. Hij" zou herha len: «Gij zult niet stelen: gij zult niet dooden! WAT NOG? Hij zou ook zwijgen, gelijk weleer voor de overspelige Herodessen. Hij zou de moderne Pilatussen te woord staan. Tot de plichtige ruziestokers, die achter de schermen werken en zelf niet staan in de le linie, zou Hij nog maals uitvallen: «Wee u Farizeërs, addergebroed, die uwe gebreken tot deugden verbloemt Hij zou hun verwijten een zuur deeg te zijn die heel de bakte bedreft door veinzerij, valschheid, huichela rij, ongetrouwheid aan gegeven woord, eer de inkt van het akkoord droog is. Hij zou hun masker aftrekken, nog leelijker dan een gasmasker. Hij zou ze toonen gelijk ze zijn: al binnen hoogmoed en verrotting. Hij zou hun naar het hoofd slingeren deze strie mende woorden: «Gij laadt lasten op de schouders van uw volk die gij zelf niet draagt Hij zou nogmaals Zijn boodschap hernieuwen aan de wereld. Zijn laat ste prediking in 't openbaar herha len: «Dat is het grootste gebod: Be min God bovenal. En het tweede is gelijk aan 't eerste: Bemin uw even naaste Hij zou verhoor geven en vergeving aan al die 't goed meenen en op recht berouw hebben, al hadden ze ook moorden op hun kerfstok. Hij zou het veunzend lament niet uitdooven, het geknakte riet niet bre ken. Hij zou de verloren schapen op zoeken, en de kudden zonder her ders. Hij zou uw klachten aanhooren en u troosten: «Weent niet als degene die geen hoop hebben Hij zou ook zijn grieven uitdruk ken, onomwonden: «Waarom hebt gij niet geluisterd naar de stem van Mijn Stadhouder op aarde? Hij zou eraan herinneren dat Zijn bevelen niet werden geschreven op een vodje papier, maar op 2 steenen tafelen. Hij zou Zijn geboden overloopen en voor elk gebod aan eenieder rekening vragen. Hij zou ons afvragen: «Kan dat alles ongestraft blijven, zonder peni tentie? Die niet hoor en wil, moet voelen, zouden we zelf moeten bekennen. Hij zou een zweep nemen en de woekeraars en profiteerders verdrij ven uit de tempels van den gelddui vel uit de banken, de trusten, enz. die leveren aan vriend en vijand, zich verrijken met de armoe van 't land en oorlog wenschen. Hij zou de kerkhoven bezoeken en bidden op die versche graven van helden, zonder bloemen, zelfs zonder kruis. Hij zou nogmaals zijn goed herte toonen: «Ziehier dat Hert, dat de menschen zoo bemint Hij zou apostolisch werkzaam zijn met een iever, men kan niet meer; Hij zou alle werken van bermhertig heid voor lichaam en ziel inrichten en uitoefenen. Hoe meer ellende, hoe meer com passie. Met een woord: Hij zou rondgaan al weldoende A. B. IHXE&ailEEeaBBaBBXEBaHIBHBEHIBBHBKBSBIHaaiElBBHBHiBES DIPLOMATISCHE BEDRIJVIGHEID. Warschau werd overgegeven en daarmee is de oorlog in Polen ge ëindigd. Ongeveer twintig jaar nadat het Polen van Jan Sobieski heropge richt werd verdwijnt het weer van de Europeesche kaart, zooals 150 jaar ge leden. Juist een maand na het begin der vijandelijkheden, is de vrede her steld in Polen. Maar welk een vrede! De vrede midden de puinen cn de talrijke versche grafzerkjes! De vrede der vernedering en der vreemde over- heersching. Een maand geleden trok ken de Polen op tegen een te mach tige overweldiger, vol romantische overmoed, bewust dat ze met de hulp van Frankrijk en Engeland, niet kon den verliezen. Zooals in 1830 werden de Polen het slachtoffer van hun over dreven vertrouwen in zijn bondgenoo- ten. Toen ze na vergeefs gewacht te hebben op de Fransche troepen door de Russen verslagen werden, besloten ze mismoedig: «God woont te hoog en de Franschen te ver om de Polen te helpen!» Het-.katholieke Polen wordt zwaar beproefd. Het einde van Polen beteekent ech ter nog niet het einde van deze nieu we verschrikkelijke Europeesche oor log. Een faze in den strijd is afge sloten en daarmee zijn een heele reeks diplomatische gebeurtenissen ingezet geworden, die betrekking hebben op de likwideering van het gewezen Polenop de nieuwe verhoudingen in Oost- en Zuid-Oost-Europa en op de al dan niet voortzetting van den oorlog. Meer bepaald gaat het hier, om de afbakening van den nieuwe Duitsch- Russische grens in Polen en de mo gelijke oprichting van een Congres- Polen, om de wederzijdsche invloed van Rusland en Duitschland in de kleine landen van de Baltische Zee en van den Balkan en om de vast stelling van de verantwoordelijkheid bij een voortzetting van den oorlog in het Westen. DE DOELEINDEN VAN SOVJET-RUSLAND. Zooals we reeds vóór 22 Augustus 1939, de mogelijkheid voorspelden van een samengaan tusschen het Natio- iHBBBBBBBBBBBBBBSBIEBBBBBElBI naal-Socialistische Duitschland en het Communistische Rusland, hebben we naderhand ook gezegd, dat Rusland zijn expansie in het Westen niet zou beperken bij Polen. En zie, nauwelijks is het lot van Polen bezegeld, of de Minister van Buitenlandsche Zaken van Estland wordt ontboden te Mos kou en moet voor zijn land de voogdij van den gevreesden Oosterbuur aan vaarden. Want het recht over de be schikking van een uitvoerhaven in Estland en het recht om de eilanden aan de kust te bezetten met troepen en er vliegvelden in te richten be teekent noch min noch meer, niet tegenstaande zekere bepalingen in de zelfde overeenkomst, dat Estland zich aan Rusland volledig onderwerpt, bewust van de nutteloosheid van di plomatisch of militair verzet. Estland behoorde vóór den oorlog aan Rusland. Ook Letland en Litauen maakten deel uit van het rijk der Tsars. Pas is de vertegenwoordiger van Estland terug of nummer twee, de Minister van Buitenlandsche Za ken van Letland krijgt zijn briefje om zich naar Moskou te begeven. We weten op het oogenblik nog niet welke de gevolgen van het reisje naar het Kremlin zullen zijn, maar we kunnen gerust vermoeden dat het met Let land zal verloopen als met zijn Noor derbuur. Blijft dan nog nummer drie van de kleine Baltische Staten: Li tauen. Daar dit land aan Oost-Prui sen grenst is het echter mogelijk, dat hiermee nog een tijdje getalmd wordt, totdat de strijd verder zal geëvolueerd zijn. Of dan ook nog Roemenie zal ge sommeerd worden, om verantwoor ding af te leggen, voor Stalin, inzake Bessarabie, zal de toekomst moeten uitwijzen, maar we vreezen dat ook hier een bepaling van Versailles zal vernietigd worden en dat het vrucht bare land tusschen Dnjestr en Proeth in Kolkozen en Sovkozen zal inge richt worden. Sovjet-Rusland, verwezenlijkt zijn expansie in het Westen, op een zeer gemakkelijke wijze. Welke de weder zijdsche politieke en economische in vloedssfeer van Rusland en Duitsch land in het Oosten zal zijn weten we ttlBBEBBBBBBBBBBBBBBSIBBBBBBBS nog niet. We weten evenmin, of de verwezenlijkingen van Rusland voor zien werden in het niet-aanvalspact van 22 Augustus, of indien Duitsch land zich gesteld ziet voor een Rus sische bedreiging waaraan het moet toegeven, om den schijn te redden voor zijn vijanden in het Westen. Hitier heeft veel voorspellingen ge daan die op wondere wijze bewaar heid werden. Hij heeft ook gezegd, dat indien Duitschland ooit een ver drag afsloot met het onbetrouwbare 'Rusland, het hierdoor zijn eigen on dergang zou bezegelen! DE OORLOG IN HET WESTEN. Tot de diplomatische bedrijvigheid der laatste dagen behoort ook de po ging van Duitschland, Rusland en Italië,om de Westermogendheden aan te zetten de wapens neer te leg gen, vermits Polen, waarvoor ze in den strijd getreden zijn, toch niet meer bestaat. Zoo Frankrijk en En geland hieraan geen gevolg geven zouden zij verantwoordelijk gesteld worden voor de voortzetting van deze Europeesche oorlog, die nog zooveel vernieling en lijden kan veroorzaken! We weten dat, moest Rusland, als gevolg van een weigering der betrok ken landen, dreigen in den dans te treden, dat Engeland het geweldig zwaar zou te verduren hebben. Niet omdat de Russen op de eene of an dere wijze, in het Westen zouden ko men strijden, maar omdat ze zouden trachtsn Britsch-Indie te veroveren, waarop geheel de macht van Enge land gebouwd is. En toch gelooven we geen oogen blik, dat Engeland zou kunnen den ken aan een stopzetten van den strijd. Zulks zou noch min noch meer be- teekenen dat het zich verloren ver klaart in den strijd dit het aangebon den heeft tegen het N ationaal-Socia- listische Duitschland. Er kan zooveel beloofd worden en zooveel omgekocht worden als men over onuitputtelijke rijkdommen beschikt zooals Engeland! De strijd gaat ongetwijfeld verder en het zal tot het bittere einde zijn, d. i. tot een van de twee partijen over wonnen is. (Verboden nadruk.) ROSKAM. co» co» WEES GEGROET... Dat zegde U de Engel Gabriel te Nazareth... Op dien lentedag, l^aria. Gij stond daar op Uw bloote voeten, in Uw huizeken en een streep zonne schijn viel binnen, langs de open deur. Wees gegroet... zei de Engel. En die Wees Gegroetis voort geloopen, Maria, de wereld over. Ais de menschen 's morgens op staan; als de menschen 's avonds slapen gaan, zeggen zij het U: «Wees Gegroet Maria... In de kerk hommelt het onder de hooge beuken en boven de koppen uit: «Wees Gegroet Maria...» Over de baan gaan er alleen, en prevelen stillekens: «Wees Gegroet Maria... Op bedevaart gaan er onder de lom merige boomen, en gonst het door de reien: «Wees Gegroet Maria...» Over heel de wereld loopt dat voort, en zingt het omhoog naar den he mel op. VOL VAN GRATIE... Een schoon meisje waart Gij, zoo schoon, dat wie U zagen, zooals Ber- nadette te Lourdes, heel hun leven lang van U blijven droomen. Maar tien keeren schooner nog is Uwe ziel. Wit, waar nooit een vleksken op ge legen heeft... Wit waart Gij toen Gij uit de han den van Uwen Schepper kwaamt zon der erfzonde. Wit bleeft Gij, van binnen en van buiten. Nooit zijt Gij lastig geweest, nooit hebt Gij lastig gekeken. Nooit iemand een woord miszegd, nooit iemand een zierken leed aan gedaan. Maar altijd keekt Gij naar God vol liefde. En altijd keekt Gij minzaam naar de menschen uit liefde. DE HEER IS MET V... Waar Gij gingt, ging de Heer met U mee, en bezag Hij U oneindig vrien delijk. Omdat Gij de schoonste, edelste Vrouw zijt die Hij ooit geschapen heeft. In U was Hij. In U droegt Gij Hem. In Uw armen droegt Gij Hem, Gij, de jonge, gelukkige Moeder. Met Zijn handje leiddet Gij Hem, als Hij, Uw kleine Jezus, pas begon te loopen. In Uw huizeken te Nazareth won Hij den kost voor U. Aan tafel zat en at Hij naast U. GEBENEDIJD ZIJT GIJ BOVEN ALLE VROUWEN... Voor elk van ons is onze eigen moeder de beste onder de vrouwen. En als zij weg is naar den hemel, is de beste vrouw van de wereld weg. En zal er nooit geen meer komen gelijk zij. En toch, Gij zijt nog beter dan al onze eigen moeders samen. Omdat onze moeders van U afge leerd hebben, hoe goed zij moeten zijn. EN GEBENEDIJD IS DE VRUCHT UWS LICHAAMS, JEZUS... Uw Zoon, die het echt geluk, de duurzame schoonheid op de wereld gebracht heeft. Om aan de menschen den weg naar den Hemel te wijzen ia Hij op de wereld gekomen. Voor niets heeft Hij gezwicht, als 't er op aan kwam aan ons goed te doen. Op een plomp kruis heeft Hij zich laten nagelen en doodbloeden, Jezus, Uw Zoon! HEILIGE MARIA, MOEDER GODS, BID VOOR ONS... Wat zoudt Gij dan niet doen! Gij, die Heilig zijt gelijk nooit iemand anders heilig geweest is? Gij die ons geerne ziet, omdat Gij een groot Moederhart hebt? Gij die alles kunt, omdat Gij de Moeder van God zijt? VOOR ONS, ARME ZONDAARS... Wij hebben allemaal misdaan, of wij nu jong of oud zijn. Wij staan allemaal als bedelaars aan de deur van den Hemel te klop pen. Gij alléén hebt nooit iets misdaan. Maar Gij weet wat het is, mensch en zondaar te zijn. NU... Wij hebben zooveel vandoen. Vaders en moeders, die hun kin deren moeten opkweeken voor het leven en voor den Hemel. Weeskens, die geen vader an moe der meer hebben, en met hun zwarte kleerkens aan zoo hulpeloos staan te kijken, deerlijk. Menschen, die ziek en zuchtig zijn, en met hunnen kop vol zorgen over den weg gaan. Menschen, die kommer zitten hebben, diep in hun hart, kom mer dien zij aan niemand zeggen durven. Menschen allemaal, die zóó geerne komen willen bij God en bij U als zij van hier weggaan. EN IN HET UUR ONZER DOOD. Kort en rap zal dat gaan. Met ziekte of zonder ziekte. Dan vooral rekenen wij op U, ge lijk een kind op zijne moeder. Heel simpel, zonder gedruisch, zal de poort dan opengaan. En zullen wij overstappen van de wereld af, en den hemel in. In 't volle licht, dat God zelf is. En onze oogen niet kunnen geloo ven, omdat het zoo schoon zal zijn. Waar ook Gij ons vriendelijk zult tegenlachen. AMEN. Zoo moet het zijn, Maria. Zoo zal het zijn, Maria. Omdat Gij goed zijt en voor ons zorgt. En wij altijd maar door, eeuwig mogen voort zeggen wat de Engel Gabriël ons voor zegde: «Wees Ge groet, Maria...» TH. VAN TICHELEN. BBaBBBBBazaBBBBBBBBBBBBBBBBB I)E DUtTtstHE FLHRER die Vrijdag n&mic.dag sprak v an 12 1/2 tot 13 1 2 uur en naai- wie heel de wereld riet gespannen aandacht luisterde. Brengt zijn aanspraak verder Oorlog of Vrede? tilBIIKBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBB Op het middag uur Vrijdag 6 Okt. 11. kwam dus de Rijksdag bijeen om een rede van den Fuhrer te aanhooren. Kort na 12 uur na de openingplechtigheid nam Hitier. na het voorwoord van den Pers chef Dietrich, het woord. Hitier begon zijn rede met te herinne ren aan de laatste Rijksdagzitting van 1 Sept. 11. Duitschland viert thans een volledige overwinning op Polen. Hij weid de uit over den geleverden strijd en ver klaarde hierover nog dat zoo Warschau niet vroeger gevallen is, dit gebeurd is om jonge Duitsche levens te sparen. DE OORLOG IN POLEN Itl den strijd in Polen heeft Duitsch land volgende verliezen geleden 10.572 dooden, 30.380 gewonden en 3.404 ver misten. Hitier weidde dan uit over de karakter loosheid van den vroegeren Poolschen Staat. De minderheden werden er onder drukt. liet was een Staat van grootgrond bezitters die de arbeiders en boeren on derdrukten. Hij deed al het mogelijke om tot een vredelievende oplossing te komen maar alle voorstellen werden verworpen. Polen antwoordde op de Duitsche voor stellen met een algemcene mobilisatie en (Zie vervolg op 4* blad). NIEUW DUITSCH - RUSSISCH AK KOORD MET HERVERDEELING VAN POLEN. EKONOMISCHE SAMEN WERKING EN VREDESEISCH AAN DE WESTERSCHE MOGENDHEDEN. ESTLAND KOMT ONDER DE VOOGDIJ VAN RUSLAND. Te Moskou werd door Molotoff en von Ribbentrop op Vrijdag 29 Sep tember 1.1. een nieuw akkoord geslo ten. Dit akkoord sluit in zich een her ziening van de eerst gestelde afbake- ningslijn. Bij deze herziening komt een kleinere gedeelte van Polen aan Rusland toe dan bij de eerste afba kening werd bepaald. Rusland zal niet meer staan aan de poorten van War schau. De nieuwe scheidingslijn werd thans als volgt bepaald: van aan de grens van Oost-Pruisen langs de Pi- sia, verder langs de Bug die o.m. loopt langs Brest-Litowsk, tot ter hoogte van Zamosc waar de lijn dan getrok ken wordt tot aan de rivier San, en verder langs deze tot aan de Hon- gaarsche grens. Door deze herziening komt een groot gebied terug onder Duitsche zone, met o.m. de steden Lublin, Siedcle, Kras- nik. Zamosc, Tomaszow, enz. Bij dit akkoord verklaren beide lan den een duurzamen vrede te willen vestigen. Hun meening is dan ook dat de oorlog tusschen Duitschland en de Westersche mogendheden dan best kan geëindigd worden. Rusland en Duitschland zullen dan ook pogingen aanwenden om dien oorlog te doen eindigen. Dit zal geschieden desnoods in samenwerking met bevriende na ties. Lukt dit niet dan zullen alle ver antwoordelijkheden op Engeland en Frankrijk geladen worden en zullen Rusland en Duitschland de toestand opnieuw onderzoeken om desnoods nieuwe maatregelen onderling te treffen. Alle tusschenkomst van een derde mogendheid in zake de verdeeling van Polen zal geen een der twee landen aanvaarden. (Zie vervolg op 6" blad). Van menige kant schrijven ons soldaten om ons te vragen of het niet mogelijk ware een abonnement te bezorgen op ons weekblad. Zij verlangen gezonde lezing, en nieuws hunner streek. Aan duizenden onzer Jongens die weg zijn van huis kunnen wij gezonde lezing bezorgen door het zenden, elk volgens zijn streek, van een onzer weekbladen van nu tot einde 't jcar. Zend ons 5 fr. en juist adres van den soldaat aan wie Gij een abonnement wilt bezorgen, en wij zullen wekelijks voor de verzending van ons blad zorgen. Het Komiteitvan ONS VRIENDENWOORD UIT VEURNE,, te Veurne, zendt wekelijks DE TOEKOMST naar al de opgeroepen Jongens van Veurne en allen drukken er hunne hoo ge tevredenheid over uit. Wie volgt dit voorbeeld na VAN GRCOT BELANG IS, dat, bij aanvraag van een abonnement ons wel opge geven worde welk onzer vier weekbladen wij hebben te zenden. Donderdag morgen is Le Peuple ver schenen met het ophefmakend gerucht, als zouden plannen gesmeed worden om de huidige regeering te vervangen door een directorium, bestaande uit 8 of 9 le den, waarvan een technicus en de ove rige parlementsleden. Donderdag namiddag heeft Le Soir dit bericht bevestigd, en er aan toege voegd, dat de technicus een generaal zou zijn, over wien voor enkele maanden veel gesproken werd. Wij kunnen er aan toevoegen dat de bedoelde generaal bekend staat als een overtuigd en warm voorstander van de neutraliteitspolitiek en van de alzijdige verdediging, en dat het directoruim in feite zou regeeren zonder het Parlement. Het plan, om de uitvoerende macht toe te vertrouwen aan een soort directoruim is niet nieuw. Begin September, toen achter de schermen, zelfs buiten weten van de meeste ministers om, de intrede van de socialisten in de Regeering werd bedisseld, was er reeds spraak van de vorming van een super-cabinet, 18 mi nisters scheen een al te groot aantal om goed werk te verrichten, en daarom zou, boven de Regeering, een beperkte cabi- netsraad worden aangesteld, belast met alle belangrijke beslissingen. De andere ministers zouden zich nog alleen hebben moeten inlaten met de za ken van hun departement. Als leden van dat super-cabinet wer den toen vernoemd de heeren Pierlot, Sap, Devèze, De Man, Spaak, Gutt en gene raal Denis. Maar het democratische en liet v'laam- sche element waren niet voldoen -e ver tegenwoordigd in een op die wijze .samen gesteld directorium en het is dan cok geen wonder dat van de toenmalige plan nen niets in huis gekomen en het geble ven is bij een uitbreiding der Regeering. Wordt thans getracht langs een ande ren weg hetzelfde doel te bereiken om de regeeringsmethoden te verbeteren door een beperking van het aantal ministers? Of staan we voor een geheel nieuw plan dat het ontslag voorziet van alle minis ters en htm vervanging door een Direc torium, zooals Le Peuple en Le Soir het beschrijven? In regeeringskringen kan men geen antwoord krijgen op die vragen misschien wel omdat, evenals in September, bij de intrede van de socialisten in de regeering, de meeste ministers in de onwetendheid werden gelaten over sommige belangrijke plannen en besprekingen. M-t de laatste drukke legerwerkzaam heden in Holland, werd Prins Bernhard ▼erheven tot Generaal Adjudant van H. M. Koningin Wilhelmina. We zien hem kier het Generaal Hoofdkwartier verlaten waar hij bezoek bracht aan de nieuwe legeroverste der vloot: Luitenant-Generaal H. Reynberg, die we blootshoofds, rechts op den drempel kunnen zien. Bezorg onze soldaten eenige uren gezond tijdverdrijf en ze zullen er U dankbaar 0111 zijn. De Uitgever V. SANSEN-VANNESTE. Een nieuwe ramp heeft de Nedcrlandsche Marine getreften. Zondag middag om streeks half drie is nabij Terschelling de mijnenveger Jan Van Gelder bij mij nen werkzaam heden door een ontploffende mijn zwaar beschadigd. Twee van do opvarenden werden op slag gedood, drie werden er zwaar gewond, van wie een spoedig is overleden, terwijl drie anderen worden vermist. Vier schepelingen wer den licht gewond. Het schip zelf is niet gezonken. Hierboven foto der twear beschadigde boot. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70. Kleine berichten per regel 1,fr. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouw ber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen deq Donderdag noen. TARIEF VOOR BERICHTEN: Katholiek Weekblad van leper. Bureel: EEN ABONNEMENT KOST VAN NU TOT EINDE 1933: Binnenland 6,50 fr. Belg. Kongo 11,90 f:*. Frankrijk 11,90 fr. belgisch geld Engeland 12,60 fr. belgisch geld Ander landen 17,50 fr. belgisch geld Alle Medewerkers sijn verantwoordelijk i untf won Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1