FANTASIA DE GR00TE VISSCHEN ETEN DE KLEINE Finland in de branding De Oorlog in Europa We zenden ons blad kosteloos KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER INTERNATIONAAL OVERZICHT -UIT HET LAND DER DUIZEND MEREN aan wie nu inschrijft voor het jaar AAN ONZE ABONNENTEN De Finnen bieden heldhaftig weerstand aan den Russischen aanval. Moskow vormt zelf een Finsche Kommunistische Regeering. KALMTE OP HET WESTERFRONT De verscherpte blokkade op Zee wordt doorgevoerd HET VERLOOP DER GEBEURTENISSEN DAG NA DAG Op Vrijdag 1 December WEEKBLAD 50 CENTIEMEN. 7' JAAR. N' 5* «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper. Bureel: Boterstraat 58, IEPER. Binnenland 2,00 fr. Belgisch Kongo 2,55 fr. Frankrijk 2,55 fr. belgisch geld Engeland 2,70 fr. belgisch geld Ander landen 3,75 fr. belgisch geld Allt Medvxttktti ci;*» verantwoordelijk 1j*3[t}4D urtf tootï Drukke»-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. EEN ABONNEMENT KOST VAN NU TOT EINDE 1939: TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,fr. 2 Ir. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichten (minimum) 4,fr. Kouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. 1. - IN VERLOF. ïn een Beiersch dorp knielt een soldaat met verlof voor het beeld van het Heilig Treesje. Hij bidt: Heilig Treesje, ik kan niet veel parlé Francais, chère petite Sainte. verwerp mij niet, uw naam is zoo aan genaam. Ik durf aan U zeggen wat ik elders niet zou durven vernoemen, zelfs niet aan mijn broer. Ik kijk nog achter mij om te zien of niemand daar ach ter den pilaar staat, om mij af te spieden. Heilig Treesje. gij hebt. naar men beweert, veel soldaten het leven ge red in den laatsten krieg. Spaar mij opdat ik weldra thuis zou zijn met pantoffels aan mijn voeten, zittend rond den heord, een vredespijp roo- ken en een pot Munichdrinken mag. De Franzosen zijn moedig. Ik moet vechten tegen Uw volk, of lk krijg zelf den kogel. Geef mij, als ik schiet, dat ik toch nooit een uwer priesters tref. De oorlog is nog maar begonnen en hij embeteert me. Wij aanroepen U, gij zijt zoo goed. Gij hebt Uwe macht allang bewezen. Wij zijn verplicht te zingen vol geestdrift. Maar de oorlog is geen Opera Co- mique, en in mijn binnenste zing ik dikwijls een heel anderen Credo Heilig Treesje, het spijt me tegen Uw volk t' moeten optrekken. Red de wereld, of de wereld vergaat. Red ons volk van den man die alle schuld draagt, wiens boek als titel draagt een oorlogsverklaring, wiens auteur schuimbekt van woede tegen alle vol keren. Heilig Treesje, Gij zijt schoon, Gij moogt overal uw aangezicht toonen, Gij moet geen gasmasker aandoen gelijk wij. Gij huichelt niet, ik zie U geerne. Leer ons de waarheid die wij niet meer kunnen achterhalen in onze bladen. Zend een rozenregen over de we reld, beter dan een kogelregen! En als ik gave en gezond weerkeer, beloof ik na den oorlog in bedevaart naar Lisieux te gaan. 2. - HET BEELD. Treesje glimlacht, ze kan niet an ders, ze telt geen vijanden. Er pinkelt toch een traan aan haar oog als ze denkt aan haar schoon land, «la douce France», aan het lij den van burgers en soldaten, aan het verdriet van al die moeders en echt- genooten. Zij voelt een groot mede lijden. Zij laat een roosje vallen, een bloed rood. En Fritz meent te hooren een zoete stem: Doe gelijk ik, draag uw kruis en bedek het met rozen. Eens zal ik de witte roos der vrede brengen, wanneer de tijd gekomen is. Ik zing den psalm gelijk Koning David die streed tegen Goliath: God is onze schuilplaats en onze kracht. Doe de komplimenten aan uwen Hitler: II ne sait plus a quel diable se vouer. Zeg hem dat er meer volk in de kerken is bij ons dan toen de pries ters er waren. Zeg hem dat onze soldaten nog meer bidden dan die van '14. Zeg hem dat hij Belgie moet spa ren, ik ben de Patrones der Missies en Belgie is het land der Missio narissen en Missiebisschoppen. Zoo uwen Hitier er niet naar luistert moogt gij hem zeggen dat ik er mij mee zal bemoeien... en zal het geen rozen regenen maar gruwelijke straf fen. Vlaanderen moet een vrede-eiland blijven in den oorlogsstorm. Uw gebed is mij aangenaam zooals alle gebeden. Volgt mijn kleinen weg, hij loopt niet langs rassenhaat en wapenge weld en hij komt niet uit op een Siegfriedlijn. Luistert naar den Paus, zijn Vader- stem predikt verzoening en vrede. Uwen Hitier voorspelde den onder gang van Polen, de Paus beloofde de verrijzenis. De Paus heeft altijd ge lijk. Uwen Hitier duwde op een knoop en opende de sluizen van den bloed stroom nog breeder dan dc Rijn. Uwen Hitler is schilder, ik ook schilderde mooie prentjes in mijn tijd; hij schildert nu in 't rood met een bloedverf zonder siccatief. God alleen is groot. God alleen geeft de victorie. Hij heeft in zijn hoofd kwartier machtige generaals: Gene raal De Winter, Generaal De Honger, Generaal Water, Generaal Griep. Uwen Hitier zet een wijden mond open, hij roept moord en brand als hij voor de radio spreekt, hij wil de God zijn van zijn volk en van heel de wereld. Eens zal God Zijn stem laten hooren boven het oorlogsrumoer, Zijn stem van Recht en Waarheid. Uwen Hitier zal naar mij niet luis teren, hij luistert liever naar Satan, den vader der leugens en den men- schenuitroeier. Hij luistert naar Satan als hij Gods Kerk vervoigt. En dat brengt nooit geluk bij voor een volk. Hij luistert naar Satan als hij de hand drukt van Stalin die een verre kozijn is van den duivel zelf. Zeg hem van mijnentwege: Als hij niet verzaakt aan zijn valsch kruis met haken, dan zal hij op zijn bed niet sterven met een waar Crucifix in zijn hand. Wat zou zijn hoogmoed en zijn haat luisteren naar een nederig nonneken? De heidenen aanroepen de heiligen niet en hebben den hemel niet noodig. Hij zal met mij lachen: Wat kent een meisje van 24 jaar over strate gie? Dat hij niet vergeet dat een Jeanne d'Arc, als 't nood doet, ook kan een gendarme zijn. Zeg aan uwen Hitier, als hij zich niet betert dat hij terecht zal komen n het diepste der helledieDten. waar heen hij er reeds zooveel zond. Daar zal hij neerploffen zonder parachute. Ik w.een als ik bedenk dat uwe Ka tholieken moeten vechten tegen mijne landgenooten, al kinderen van een en dezelfden Vader die in den hemel woont. Treesje zweeg, Fritz ook... Beiden weenden. 3. - EEN FRANSCHE MOEDER. Het oorlogsconcert wordt voortge zet onder de directie van Hitler met begeleiding van Molotoff. Het grof »-land tegen het Fijn- land. 8 December. Aan de grot te Lourdes knielt een vrouw in rouw en bidt: Ik doe mijn noveen ter eere der Onbevlekte Maagd. Het is Uwe schoonste voorrecht, Uw edele titel. Gij hebt U hier zoo bekend gemaakt aan de H. Bernadette. Ik kwam hier ook op speelreis toen ik trouwde in '13. Ik dacht dat ik den oorlog van '14 niet zou overleven; mijn man sneuvelde ln '15. Nu kom ik weer voor mijn zonen opdat zij ook zouden mogen onge deerd weerkeeren. Moesten ze achter wege blijven, ik zou het niet overle ven, ik ben 6ok aan 't herte gepakt. Hier voorUr werd er drie dagen en drie nachten lang Mis gedaan voor de vrede, ook door Hem die nu Paus is. Geef ons' een korten oorlog. Ik bid U, beschefm onfce soldaten, de bur gers, gedenk de go-sneuvelden. Er vie len reeds priesters Van ons bisdom. Toon dat Gij onze Moeder zijt. Wees Moeder voor i>iijn kinders en voor mijn kleinkinderj die schoon bidden voor devj£(Jf: en nog niet weten Wat eorfögis. De kleinen bid den dezelfde gebeden die ik hun va ders leerde over 25 jaar. Ik heb die vaders gedekt als ze klein waren, doe Gij het, nu dat ze groot zijn en het nog meer noodig hebben. Moedertje. Goede Lieve Vrouw van Lourdes Waar is de tijd, toen ze klein wa.- ren, ik heb nog hun portret van hun Eerste Communie, met hun petits souliers vernis hun gelakte schoen tjes. We deden rijk voor een keer. Gij hebt drie dagen gezocht naar uw Zoon toen Hij verloren was in Jerusalem, gij hebt geweend. Gij weet wat ervan is. Gij verstaat onze tranen. Gij hebt Hem weergevonden, gelukkiglijk. Geef ons ook die vreugde. Droog onze tra nen. Geef mij mijn zonen weer die entwaar in 't strooi liggen. We beloven het U, we zullen allen samen hier weerekeeren met een dikke keerse en Magnificatzingen. Gij zijt zoo goed. Nietwaar zij zul len terugkeeren, knik ja... Gij hebt uw voorliefde getoond voor ons land, Gij zijt verschenen te La Salette, hier, en ook te Pontmain in 1871; en Gij zegdet: «Mais priez done.Wij bidden. In '70. we verloren; in '14 wonnen we. Derde keer goê keer; in 1940 win nen we voor goed, niet waar Maria? 4. - HET BEELD AAN DE GROT. «Ik zal toonen dat ik uwe Moeder ben, omdat gij toont dat gij mijne kinders zijt. Ik houd de wacht aan den Rijn en waak over den Moezel. De oorlog is een vertraagde film. De gebeden houden hem tegen. Bidt voort opdat de kanons weldra zouden zwijgen en de alarmsirenen stom worden en de klokken zege lui den. De volkeren blijven staan op hun rechten en wat deden zij met de rech ten van mijn Zoon op hun liefde? Mijn verschijningen en mijn won deren berouwen mij niet. Eens bracht mijn Zoon vrede op aarde! En de engelen zongen Gloria ln den hemel en ook ik zong Gloria in mijn hert. De priesters zullen te Kerstdag nog Gloria zingen. Maar er is geen vrede op aarde zoolang mijn Zoon niet heerscht. Zij glimlacht. In haar oogen staat geschreven al de zoetheid en het medelijden die haar lippen niet uitspreken kunnen. Ook aan haar oog pinkelt een traan. A. B. nBanBB33«caBnaa«ii»RMMnmaa ONS NIEUW MENGELWERK Over 3 weken hebben we een nieuw mengelwerk «DE AFSCHEIDSBRIEF» van COURTHS-MAHLER begonnen. Wie (fit jaar voor bet eerst zich abonneert op ons blad, hem worden gratis mits bet schrijven van een klein kaartje op ons adres alle reeds ver schenen leuilleton-mnmners toegezonden. !iiHiimit;iHiMWiiiuiiiHiiHiwiiHiiiniimHiiiuiHiiiiittiuiiiiHiHuititinuiiHtimiiiiiiitmmuHiiuiiiiHinitiiiwntn< Er is een beroemd schilderij van onzen beroemden Breugeldat heet: De groote visschen eten de kleine Zooals in al zijn werken heeft de Vlaamsche grootmeester, hierin zin nebeeldig, toestanden willen hekelen zooals ze overal voorkomen. Het be- teekent dat de groote heeren zich meester maken van de persoon en het bezit van de kleine machtelooze men- schen. Het beteekent ook dat de groo te machtige landen zich meester ma ken van de kleine. Datgene wat waar was een 400 jaar geleden in Breugel's tijd, is nog even waar voor onze dagen. Italië, een groote visch geworden sedert 1870, heeft al heel wat kleine visschen ver zwolgen,om de laatste te noemen: Abessynie en Albanië. Duitschland, Groot-Duitschland geworden, door de aanhechting van Oostenrijk, was niet verzadigd: Tsjechie en Polen hebben er moeten aan gelooven. Japan had niet genoeg aan Mandsjoekwo, het wilde er heel China bij hebben. Maar China is al geen kleine visch meer en het lijkt er wel of Japan de groote brok moeilijk kan happen, we zeggen nog niet verteren. En nu heeft ineens Sovjet-Rusland een honger gekregen, die niet meer te verzadigen is. Eerst heeft het een voorgerecht met Duitschland gedeeld: Polen. Daarna heeft het op zijn een tje afgerekend met de Baltische Sta ten: Estland, Letland en Litauen. No minaal zijn deze landjes weliswaar nog zelfstandigin werkelijkheid is er alleen nog een kleine voorbereiding noodig om ze gaar te maken. DE DERDE ETAPE: FINLAND. Angstig heeft het kleine Finland zijn beurt afgewacht! We zeggen het kleineFinland, omdat het maar weinig bevolkt is en feitelijk maar over een zeer geringe medezeggen schap beschikt in het wereldconcert. Het is ongeveer twaalf maal zoo uit gestrekt als Belgie, maar het bezit maar half zooveel inwoners als ons land. De Vlaamsche bevolking van Belgie alleen is met ongeveer één mil- lioen grooter dan die van het land der duizend meren Hun beurt om naar Moscou te rei zen, hebben de Finsche vertegenwoor digers gauw genoeg gekregen. Wel wa ren ze voldoende bewust van de over macht van hun Oosterbuur, maar toegeven op alles wat op het Kremlin gevraagd werd, zooals hun kleine Zui derburen gedaan hadden, konden ze toch ook niet. Ze hebben toegegeven op zekere punten, maar zorgvuldig hebben ze gewaakt dat de onafhan kelijkheid van het land bewaard bleef. Als ze moesten de Noordelijke weg naar de IJszee afstaan met Petsano, en het eiland Hogland in de Finsche golf en de haven van Hangö in het Zuid-Westen en wellicht nog grond ter beschikking stellen voor vliegtuig basissen, dan was het gedaan met het onafhankelijke Finland. De onderhandelingen bleven slepen en tenslotte moet het de Russen te lang geschenen hebben en de veld- heeren zijn ongeduldig geworden. De diplomatieke betrekkingen met Fin land werden plots afgebroken en dan was er maar een kwestie meer van een beetje fantasie, om aan de wereld te verkondigen dat de WREEDE Fin nen, de VREEDZAME Russen bescho ten en aangevallen hadden en dat ze dan wel gedwongen waren om zich te verdedigen, d. i de grens over te schrijden, het eiland Hogland, én de havens van Helsinki, van Viipuri en van Hangö te beschieten en te bom bardeeren. MAKEN WE GEEN BEGOOCHELINGEN. De eerste berichten die ons uit het hooge Noorden bereikten, bleken zeer tragisch te zijn voor de moedige Fin nen. De roode troepen schenen overal door te drigen en we vreesden al len dat het gauw zou gedaan zijn met Finland. Doch, plots na een paar da gen bleek ineens de voortgang van de Russen gebroken. Petsano dat reeds in vijandelijke handen gevallen was, werd heroverd. En er werden nieuwe mogelijkheden vooropgesteld. Men dacht aan het feit dat het Winter is. Dat ginder in het barre Noorden de sneeuw zich dag aan dag opstapelt, dat het Finsche binnenland een op eenvolging is van water en bosch. Men hoorde zeggen dat er vrijwilligers opstonden in Noorwegen, Zweden en Italië, om een handje toe te steken. Men herinnerde zich dat de Russen, nooit maar slechte soldaten geiveest waren, die gemakkelijk in opstand ko men. En zoodoende begon men reeds gunstige pronostieken te maken voor de aangevallenen. Maken wij ons echter geen begoo chelingen! De Finnen kunnen wel moedig zijn, de natuur kan hen wel behulpzaam zijn, evenals de sympa thie en de wapens van andere landen, maar hun kansen zijn zoo onmogelijk klein. De vijand komt van buiten en die is overmachtig. Het gaat zelfs niet op hier te veriacliiken met den strijd tusschen David en reus Goliath. Als we de relatieve verhoudingen maken van de bevolkingen, dan blijft het een strijd te worden van één tegen vijftig! ONEENIGHEID? Maar dat is nog niet alles. Het bin nenland is niet eensgezind. De groote meerderheid is de regeering en de his torische traditie getrouw.F inland heeft altijd een groote mate van onafhan kelijkheid bezeten, ook onder het vroe gere Russische bewind der Tsaars. In Finland hebben de vroegere opstan delingen, ook Lenin en Stalin, steeds een toevluchtsoord gevonden en zelfs van daar uit hun werking te deele ge leid. En na de bloedige revolutie van 1917 hebben de wit-Russen er een on derkomen gevonden. Dat beteekent dat er sterke pro-communistische en anti-communistische tendensen heer- schen in Finland. De communistische partij werd er enkele jaren geleden verboden tengevolge van de druk der Finsche fascistische Lapuabcweging. Het moet dan ook niet verwonderen dat in de huidige omstandigheden de vroegere communisten de hoofden weer bijeengestoken hebben, om een regeering te vormen, die aan de grens onder de hoede van Rusland staat. Het is nog niet erg, maar het is reeds voldoende om gisting en ontmoedi ging te verwekken. BUITENLANDSCHE HULP? En ook op buitenlandsche hulp moet niet gerekend worden. Wie zou kun nen hulp bieden? In 1917 heeft Duitschland Finland geholpen in zijn zelfstandigheidsstrijd tegen Rusland. Vandaag is Duitschland de bondge noot van Rusland en het zal zich wel er voor ivachten hem wrevelig te stemmen, het kan hem nog te zeer noodig hebben. Engeland, zal zich niet verder in gevaar brengen, in het Noorden van de Atlantische Oceaan dan wel noodig is. De teloorgang van de Rawalpindi, zal het zoo rap niet vergeten En Ame rika? Wenscht natuurlijk zaken te doen. Finland wordt opgeëten en het zal niet zoo heel lang duren. Zeker zal Rusland niet geheel het land in eens veroveren. Het hoeft ook niet. Als het de smalle kuststrook, die het meest bevolkt is en de groote steden bevat weet te veroveren, dan is het lot van Finland beslecht! En verdere onder handelingen zullen thans niet meer baten, tenzij de Finnen zich verloren geven. (Verboden nadruk.) ROSKAM. '(tlllimitlltlHIIIHIIIIIIIllllllllimttmnillliHIIIHIIIIttlHIIflllllllllimillliWItlHIItllllilHtlllllllllllinilllllllllllHHIIItHMIIIHIIIIIItllllllllllll SCHRIJFT ONS EEN KAARTJE om een abonne ment voor 1940 te vragen. of STORT 25 FRANK op postcheckrekening 15-570 van V. Sansen-Vanneste, Uitgever, Poperinge. (Dit geldt niet voor 't Buitenland.) DE ABONNENTEN VAN 'T BUITENLAND worden vriendelijk verzocht ons vóór Nieuwjaar, per INTERNATIONAAL POSTMANDAAT, te willen opzenden: Uit Belgisch Kongo 9 Belgas Uit Frankrijk 9 Belgas Uit Holland 9 Belgas Uit alle ander landen 13 Belgas (V 1 Belg a - 5 BELGISCHE Ir anken IN 'T BINNENLAND De Postboden zijn op ronde met de kwijtschriften voor het abonnement 1940. - Ge lieve wel in acht te nemen dat het kwijtschrift enkel eenmaal aangeboden wordt; wil dus het bedrag ter be schikking Kouden der te- buis blijvende familieleden. VOOR 'T BUITENLAND Zie inlichtingen hiernevens. V We rekenen op het trouw» blijven van al onze abon- nenten en danken ben hier bij. HEER KALIO, President der Finsche Republiek. Nauwelijks een en twintig jaren is Fin land onafhankelijk, en weer dreigt er ge vaar om die te verliezen. Misschien is de beslissing gevallen bij het verschijnen van dit artikel: misschien ook niet. Daarom mogen wij ons wel af vragen, niet alleen: Wat zal Finland doen?,-, maar ook: «Wat kan Finland doen? Er is immers een groot verschil in de weermacht van Finland en de overige Scandinavische Staten. En dit verschil begon, toen de onafhankelijkheid van Finland werkelijkheid werd, nadat veld maarschalk Mannerheim de roode troe pen van Finsch grondgebied had verdre ven, dat was in het jaar 1918. GENERAAL MANNERHEIM, MAARSCHALK VAN FINLAND Twintig jaar geleden stond een leger van vrijheidslievende Finnen onder het com mando van generaal Mannerheim. Hij schonk Finland dc vrijheid weer. Op 16 Mei 1938 werd in Helsinki met groote feestelijkheden de twintigste ver jaardag van de onafhankelijkheid van Finland gevierd. In het middelpunt van deze feesten stond de grijze maarschalk van Finland, Mannerheim, die twintig jaar tevoren aan het hoofd van het Witte leger zijn intrede deed in de nieuwe hoofdstad van een nieuw Finland. Generaal Mannerheim is thans 72 jaar oud. Zijn kleine doordringende oogen kij ken den bezoeker scherp aan. Hij heeft een kleine snor en zijn gezicht is op en top dat van een militair. Aan hem was in 1918 de overwinning op de Sóvtets te danken. Vijf eeuwen hadden de Finnen de over- heersching van de Zweden moeten dul den. daarna hadden zij een honderdtal jaren onder de harde knoet van de Tsa ren geleefd. In vele volkeren rond de Oostzee was het verlangen naar onafhan kelijkheid grooter dan ooit, ook in het Finsche volk. Er was nu een kans, waar om deze kans niet aangegrepen? Reeds onder Tsaar Nicolaas II droomen de Fin nen van onafhankelijkheid. Dan breekt de Russische revolutie uit. De sovletgar- nizoenen in Finland maken gemeene zaak met de Finsche kommunisten. Zal Rus land weerstand bieden? Op 4 December 1917 wordt de onafhankelijkheid van Fin land geproclameerd, maar het gaat niet zonder meer. De teerling is geworpen, de strijd zal beslissen. Finland heeft een le ger noodig en het leger een generaal. Nu komt het woord aan den vijfttgjarigen generaal Mannerheim. GENERAAL MANNERHEIM Hij is afkomstig uit een oude Finsche familie. Groot zijn de militaire capaci teiten van Mannerheim die een der meest brillante officieren was aan het keizer lijke hof van St Petersburg. Niet zonder roem is hij te voorschijn getreden uit den Japansch-Russischen oorlog (1904-1905). In 1914 wordt hij kolonel en daarna ge neraal van cie cavalerie. Als de revolutie uitbreekt, keert hij terug naar Finland, DUITSCHE VERKENNERS AAN HET WESTERFRONT Duitsche Soldaten houden zich dicht tegen de grens, achter ecu zwai-en boom schuil. Van daar uit trachten ze elk manoeuvar van den vijand zoo goed mogelijk af te spieden. TALRIJKE FINSCHE STEDEN GE BOMBARDEERD EN VEWOEST. MOSKOW VORMT EEN KOMMU NISTISCHE FINSCHE REGEERING. Russiche vliegtuigen hebben talrijke Finsche steden gebombardeerd. Te Hel sinki duurde het alarm 5 uur. Talrijke bommen richtten groote verwoestingen aan en stichtten hier en daar brand. On der de puinen bleven talrijke slachtoffers. Viborg, ook Viipuri genaamd, kreeg het hard te verduren. Een groot gedeelte van de stad ging in de vlammen op. Petsamo, in het Hooge Noorden, werd door de Rus sen beschoten en daarna bezet. De aanvallen der Russen geschiedden op drie punten, namelijk in de landengte van Karelië, waar de Finsche Manmer- heimlinie is gelegen, verder ten Noorden van het Ladogameer, dit ten einde eerst genoemde landengte te kunnen omsinge len, en ten derde in het hooge Noorden. Overal bieden de Finnen een vinnigen weerstand. Flelsinki wordt ontruimd. Door Moskow werd daarbij nog be weerd dat het de Finnen waren die de Sovjetgrens hadden geschonden. De Russen meldden dat zij Hangoe en Seiskaart bezet hadden. Kuststeden werden door de Russische vloot beschoten. (Zie vervolg biad.) FINLAND, HET LAND DER DUIZEND MEREN Zooala onze lezer» welen t» de groote Noordei he!fl v»n Finland alt 't ware doorzaaid met ontc'baar lc'eine meren. V andaar eotc de veie kleine eili mien die alnaar gelang hun belangrijkheid met moderne bruggen verbonden worden. Hier boven hebben we zoo een richt van een moderne brug dB. de Aaland-Eilanden «net elkaar verbindt. dat in groote opgewondenheid verkeert. Generaal Niessel, die te Petrograd de re volutie wil breken, deelt hem mede. dat hij in Finland 80.000 Russische soldaten zal vinden die zich verbonden hebben met de Finsche kommunisten. Hoe moet hij de strijd dan organiseeren DE STRIJD OM DE ONAFHANKELIJKHEID De patriotten, de toekomstige burger wachten zijn verspreid. Zij worden be- spionneerd. In Helsingfors is het leven niet meer zeker. Velen van hen gaan naar het Noorden en onder hen is ook generaal Mannerheim. Hij verzamelt de patriotten rond zich, maar het is geen leger. Het zijn meest ongeoefende manschappen, al leen bezield met een vurig verlangen, al les op het spel te zetten, om Finland on afhankelijk te maken. Zes eeuwen is het land een provincie van een ander geweest; zou het uur der vrijheid geslagen hebben? Generaal Mannerheim zoekt instruc teurs voor deze recruten. Maar dan zijn er weer geen wapens. Het oogenblik om te handelen is nabij. Er wordt een aanval voorbereid op de vijf Russische garnizoe nen. Deze aanval moet geschieden in den nacht van 27 op 28 Januari 1918. Maar dan komt er enkele uren voor de aanval een telegram van de Finsche regeering, dat de patriotten nog niet gereed zijn. De aanval moet worden uitgesteld, een oor log zonder kans van slagen zou op deze overval kunnen volgen. Generaal Man nerheim staat een oogenblik besluiteloos. Wat moet hij doen? Dan steekt hij rustig het telegram op zak en geeft het bevel om toch den aanval te beproeven. Het succes kon niet grooter geweest zijn. De vijf gar nizoenen worden overrompeld. Grcote hoeveelheden wapenen en munitie vielen in de handen van de Finsche patriotten. De geïmproviseerde troepen konden nu worden uitgerust voor den strijd. Vier maanden duurde de vrijheidsoorlog tegen de Sovjets. De roode garde is nog heer en meester ln Helsingfors. Tampere wordt bezet door een Russisch legerkorps van 40.000 man met 8.000 matrozen van de Baltische vloot. Maar de groote slag bij Tampere, die duurde van 15 Maart tot 15 April beslist over den oorlog Nieuwe moeilijkheden dagen op. Er was geen overeenstemming tusschen Generaal Mannerheim en de voorloopige regeering van Finland. De regeering had aan Duitschland hulp gevraagd, terwijl Man nerheim de strijd alleen wilde voeren. De Dultschers kwamen naar Helsingfors en wilden de stad niet meer verlaten. Gene raal Mannerheim ziet zijn werk verloren gaan. Hij neemt zijn ontslag als opper bevelhebber en vertrekt naar Stockholm. Maar zijn land roept hem terug De geal lieerden hebben den wereldoorlog gewon nen, en nu moet er onderliandeld worden met Londen en Parijs, want in Finland dreigt hongersnood. De geallieerden wil len helpen, maar dan moeten de Duit- schers vertrekken. Dit geschiedt eerst op 15 December 1918, als generaal Manner heim, die intusschen tot regent benoemd is, terugkeert uit Finland, gevolgd door schepen, volgeladen met graan. Door generaal Mannerheim werd Fin land gevrijwaard voor een nieuwe periode van onderdrukking en tevens van een hongersnood. Noorwegen. Zweden en Denemarken meenden, dat het voorloopig wel gedaan zou zijn met oorlog voeren, en om geen kosten te verspillen aan het leger, als er toch geen gevaar dreigde, begon men met een gedeeltelijke ontwapening. Finland daarentegen gaf zich rekening van het gevaar dat steeds aan de Russische gren zen bleef dreigen. Het Finsche leger kwam pas tot stand toen het afgerekend had met de Russische troepen. Men had in derdaad wel reden om aan te nemen dat Rusland niet al te spoedig zou berusten in de onafhankelijkheid van Finland, dat over gunstige strategische punten be schikt. Finland moest groote offers bren gen. en het heeft dit gedaan in de over tuiging, dat de onafhankelijkheid op het spel stond. Finl.-nd was de eenige staat van de Scandinavische landen, die de vor ming van een communistische partij ver bood. Daartoe was niet alleen moed noo dig, maar ook de mogelijkheid, om zich tegen de toorn van Moskou te verweren. En nu, na twintig jaar onafhankelijkheid moet men zeggen: Finland heeft alles gedaan wat het kon. EEN BETREKKELIJK STERK LEGF.lt Heden ten dage bestaat het Finsche le ger uit drie infanterie-divisies en een ca- vallerie-brigade. Elke divisie is samenge steld uit drie infanterlereglmenten en een artillerieregiment. Zij worden aangevuld door speciale eenheden, waarvan b.v. te vermelden is een loopgravenbataillon, een luchtafweerregiment. een panlaertroepen- regiment, drie bataillons wielrijders, een vrachtautocompagnie, een bataillon pion- niers en'een bataillon van den ordonance- dienst. Tot de cavalleriedlvlsie behooren naast twee regimenten ruiterij een bat terij rijdende artillerie en een escadron ordonance-troepen. Tot de cavaleriedivi sie behooren naast twee regimenten rui terij en batterij rijdende artillerie en een escadron ordonance-troepen. De luchtmacht van Finland, dis in deze laatste jaren geheel gemoderniseerd is, bestaat uit zes luchtmachteskaders en een eskader verkennisvllegtuigen. In het geheel beschikt Finland over iets meer dan 100 vliegtuigen. De vloot van Finland is ontoereikend om de kust te verdedigen. Zij bestaat uit ongeveer 30 eenheden, waaronder enkele pantserbooten. Maar de natuur komt Fin- land ter hulp. Door de vele inhammen is het mogelijk door het leggen van mijnen de toegang tot de kust bijna geheel af te sluiten. In Finland bestaat de algemeene dienst plicht Tot zijn veertigste jaar behoort de strijdbare Fin tot de eerste reserve, van 40 tot 60 jaar behoort hij tot de tweede reserve. Het land is ingedeeld in 30 mili taire districten. Het vredes-leger van Fin land (dat 3.500.000 inwoners telt) bestaat uit 30.000 man, terwijl men door premi- litaire opleiding van jongens van 17 jaar en ouder nog over 20.000 man beschikken, kan. Maar een factor, die in andere lan den maar een kleine rol speelt bij de weermacht, heeft in Finland groote be- teekenis, namelijk de burgerwacht. DE BURGERWACHT De Finsche burgerwacht bestaat uit on geveer 100.000 vrijwilligers, die de eed van trouw aan het vaderland hebben afge legd. De burgerwachters ontvangen van den Staat een geweer, een uniform, een helm en een gordelriem met patronen Regelmatig vinden er lijk in Zwitserland schietoefeningen plaats. Bovendien is el nog een vrouwelijke burgerwacht, d» Lotta Svard die ongeveer 90.000 vrij< wllligers omvat. Zij bereiden zich voor on eventueel in oorlogstijd zooveel mogelijk burgerwerk uit de handen van de man nen te nemen. Zij moeten eventueel ook zorgen voor het eten-koken en verplegen van de soldaten. (Zie vervolg 2* blad.) TrL Poperinge Nr 9* Pc«tcEeckreleening Nr 155.70. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1939 | | pagina 1