I Het Balkan-drijfzand wordt vaster! De Oorlog in Europa Het Ministerie treedt af En hoe heet het Op zee woedt de oorlog steeds in volle bedrijvigheid Een nieuw Ministerie Pierlot De Russen op alle fronten verslagen Vijf Ministers keeren niet meer terug zo:;dag 14 januari 1940. 8* jaax - n' 2. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER INTERNATIONAAL OVERZICHT DE AARDBEVINGEN IN TURKIJE GEEN PRIESTERS MEER De Finnen verklaren dat niet de minste orde heerscht bij de Russen en ze die bij het aantoonen van voedsel gemakkelijk kunnen doen overloopen Italiaansche wapens voor Finland in Duitschland opgehouden Aan het Westerfront niet de minste veranderingen DE NIEUWE REGEERING HET VERLOOP DER GEBEURTENISSEN DAG NA DAG TEGEiN ALLE MIDDELS WORDT EEN REMEDIE GEVONDEN mmm 1111 -***" «3E33* 1 m - v-- filSÜi Op Vrijdag 5 Januari WEEKBLAD 50 CENTIEMEN. «DE HALLE Katholiek Weekblad ran leper. Bureel: Boterstr?»-»? 58, IEPER. EEN POSTA RONNFWFNT 1940 IN BELGIE KOST: 1 Jaar 25,frank. 6 Maanden 13,50 frank. 3 Maanden 7,frank. Alt* Uednettlurt tim xemtucooièttiik csmt kun zrtikeh. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Popering* Tel. Poperinge Nf S. Pootckeckrekeoing Nr 1SS.79i 1 "■P" TARIEF VOOR BERICHTEN» Kleine berichten per regel 1,fr. 2fr. toel. v. ber. m. adr. E bur. Kleine berichten- (minimum) 4,— fr. I Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen I prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. OOK EEN STUKJE VLAAMSCHE FIERHEID D«i's een eerste vraag die elkeen van ons stelt, als er bij neef of nicht een kleine in de wiege werd gelegd. En als antwoord krijgt ge dan een naam te hooren met een schoenen Franschen klank, of een vreemde naam, die ge misschien nog in een cinema hebt hooren vernoemen, een filmster, een heldin uit den feuilleton draagt die naam, of God weet welk schepsel nog. En zoo'n namen maken opgang, worden bij de doopvont opgegeven, v.oodat de priester in alle hoekjes van den almanak moet snuisteren en ten slotte moet zeggen: Maar geef toch eens een menschennaam, een naam van een heilige! Natuurlijk, elkeen is volledig vrij een naam aan zijn hinders te geven, dat gaat niemand aan, en we willen den grooten moeial niet gaan uithan gen met er over te prediken en te bruischen en te schelden... Nee, we willen eens koel en beleefd tot het gezonde verstand van onze menschen spreken. Waarom geeft ge uw kind geen sclioonen Vlaamschen naam? Hebt ge nog gehoord dat ze in Frankrijk Vlaamsche namen ge ven, dat een Duitscher Russische na men geeft aan zijn kinderen, dat een Engelschman een naam op zijn Franseh draait? Waarom doen wij het dan? Omdat wij een klein volk zijn, om dat wij altijd een klein gedacht heb ben van al hetgene het onze is, ons schoone Vlaamsche bezit in taal en letterkunde, in kunst en kennis... Om dat wij een eeuw lang niet anders gehoord hebben, niets anders gezien hebben, niets anders ingeblazen wer den... Onze schuld is het niet, nie mand moet men den steen toewerpen. De grooten deden het voor, de klei nen deden het na. Het was mode. Mode van zijn eigen nationaal bezit met de voeten te treden en in aan bidding te vallen voor het vreemde kalf. Doch de tijd is gekomen dat wij in Vlaanderen aan alle dingen een eigen, een nationaal, een Vlaamsch uitzicht willen geven! Waar Gezelle zei: «Wees Vlaming dien God Vlaming schiep!» is dit ook toepasselijk op het geven van Vlaamsche namen aan onze kin deren. Wij hebben onze eigen mooie Vlaamsche namen en ook onze eigen Vlaamsche heiligen. Waarom zoudt gij dan nog vreem de namen aan uw kinderen geven? Ge zijt toch zeker niet van dat soort nienschen. die peinzen dat een Fran- sche naam rijke doet, treffelijk is, voornaam, entwat boven 't andere?... Och nee, want dan zijt ge vlak uit de mode. De hoogere, leidende personen in onze tegenwoordige Vlaamsche maat schappij, dokters, advokaten, onder wijzers en anderen meer geven meest al aan hun kinderen de schoone vol- vlaarnsche namen. En daar klinkt het weer met zuiveren Vlaamschen klank van Jef. Pol, Piet, Jan, Toon. Frans, Hans, Treesje. Truldje, Klaartje, Ka- trientje, Iieveke, Anneke, Luitgar de. enz. Ik wil geen lijst opmaken van na men die we best zouden laten rusten omdat ze vreemd zijn voor ons, want we vinden ze in zooveel familie's te rug, bij mijn beste vrienden ook, dat ik hun eenigermate ermee zou kun nen kwetsen. En dat wil ik allerminst! Ik zoowel als een ander heb op dit gebied gemist. Doch de tijd brengt inzicht, brengt wijsheid en klaarheid, en ik geloof dat niet een van mijn vrienden, niet een van mijn vlaamsch- voelendt lezers en lezeressen zal boos kijken naar me, als ik hartsgrondig zeg: Komaan, allen samen als één man, gaan we daarin ook ons leven beteren! Een Vlaamsche naam klinkt voornaam, fier en onze kinderen zui len er later ook fier over zijn dat we hun zulken naam geven. Later, zeg ik, want met den tijd wordt hier alles nog veel Vlaamscher! Bekijk eens het leven van nu, vergelijk eens wat er al niet vervlaamscht en veranderd is in twintig jaar tijd. En als ons jong volk. dat met den dag steeds geestdriftiger zijn eigen Vlaamsch bezit, zijn eigen moedertaal wil dienen en verheffen, steeds harder en vijandiger staat tegenover al het volksvreemde dat ons nog omringt, als dit jonge doordrijvende geslacht eens grooter zal zijn, zal er nog veel, zeer vele veranderd zijn. Het is mode, het is de roep des tijds, het is de vreedzame weerwraak van een eeuw verdrukking en verschop- p.ng, het is de rustige maar zekere overwinning van het volk, het Vlaam sche volk. Dat is de groote les der IIIIIBllll Vlaamsche beweging in deze laatste tijden. Aan onze kinderen dan een Vlaam sche naam! Wilt ge er een reke? Guido, Hugo, Albrecht of Berten, Juul, Karei, An dreas of Dries, Niklaas of Nico, Frans, Stephaan (Etienne is het Fransch er van), Godfried, Marcel, Marcus of Marc, Johan of Jan, Jacobus of Jaak, Augustinus of Gust, Bernardus of Ber nard, Lodewijk of Lode, Petrus of Pie- ter of Piet, Raphael of Raf, Eduard of Wardje, Paul, Hubert, Amand, Bru no, Remi, Leo, Wilfried, Simon, Lie ven, Ernest, Renaat, Adiel, Dolf, Fons, Fred, Toontje, Constant, Dirk, Miel. Flip, Floris, Wies, Frank, Frits, Geert, Gabriël, Arie, Herman, Hildebrand, Ivo, Isidor, Kristiaan, Maarten, Mau- rits, Willem, Walter, Valentijn, San- der. Steven, Michiel, Omaar, Oswald, Rijkaard, Rudolf, en zoo veel meer, te lang om te melden. En nu vraagt ge natuurlijk nog eenige meisjesnamen: Lina of Lientje, Helena, Magdalena (ook Magda of Marleentje of Leentje) Flora, Floren- tia, Rosa, Anna, Filomena, Liesbeth of Liezeke of Liza, Dimfna, Dorothea, Clementientje, Celina, Cecilia, Blanca. Kalarina of Kaatje of Katrientje of Trientje, Bertha, Bernarda, Begga, Alma, Hilda, Agnes, Ida, Isabella, Jo zef a, Klara of Klaartje, Margriet of Grietje of Greta, Rita, Oda, Kristina of Krlstientje, Regina of Regientje, Lidwina, Martha, Reinhilde, Laura, Irma, Lea, Paula, Mina, Gudula, Odra- da. Alena, Wivina, enz. En als die namen opgebruikt zijn, dan moet ge maar een keer schrijven. Al deze namen, en nog zooveel an dere, hebben een zuiveren Vlaamschen klank. Ge zegt misschien: het doet vreemd aan ze zoo te hooren uitspre ken. Dat is louter gewoonte. Wie te gen zijn kind altijd den rechten naam zegt, zal ook door ande.en nagevolgd worden. Of hoort ge liever dat ze hem op z'n Fransch uitspreken? Allee, eens rechtuit gesproken hoeveel menschen kunnen er op honderd een Franschen naam recht uitspreken? Uw ooren zou den tuiten als ge die namen hoort radbraken. En vindt ge 't dan toch ook niet een beejte al te kras dat menschen, die zelfs nog geen fatsoen lijk Fransch gesprek kunnen voeren, aan hun kinderen Fransche namen geven? Omdat het mode is! Nee, want ge zult van langs om meer gaan onder vinden dat die mode alhier rap weg sterft. Daarmee hebben we nog maar al- le<Ai gesproken over dea klank en de taal van een naam. Doch er valt ook rekening te hou den met de beteekenis van een naam. Daarover hebben we 't later eens! In middels loeren we eens in den burger stand om te weten of ons geschrijf een roep in de woestijn is geweest. Niemand dulde ons dit geschrijf ten kwade. Elkeen doe ervan wat hij wil. Doch met het geven van een naam, als met zooveel uiterlijke dingen een uithangbord, een adres, enz. betoont men dat men met hart en ziel dit aloude Vlaanderen aankleeft, zijn eigen taal en gebruiken eerbiedigt in alles... of dat men het liever niet doet! In één dezer beide gevallen kunt ge U een overtuigd Vlaming heeten of niet. L. J. HET EINDBILAN 25.000 Dooden. 80.000 Gewonden. 30.000 Huizen vernield. ■ï.'imiuinutiimtatiiitiiiiWunohiHii'jiiitiitiiuiüuiimitiiiiüiuuttmHininiiiimMiiniiiüüittiiRmmwanmmmHtiwniitiiuuiitHr CSAKY EN CIANO. De Heer Csaky, Minister van Bui- tenlandsche Zaken van Hongarije, heeft zijn, ons beter bekenden, col lega van Italië, Graaf Ciano, opge zocht om met hem te praten. Onmid dellijk werd de aandacht van de Euro- peesche pers op deze gesprekken ge trokken omdat men meende wel een nieuw geluid uit dezen hoek te ver nemen. Trouwens de diplomatieke be drijvigheid van Italië, wekt reeds se dert weken veel meer de universeele belangstellingdan de eigenlijke oor log tusschen de drie groot-mogend- heden. Te Rome dat voelt men overal aan wordt politiek gevoerd, die beslissend zal zijn voor de toe komst van Europa, niet zoozeer in de zin van een afdwingen van den vrede, dan wel in den zin van een beperking van het euvel. Men heeft de ooren gespitst om te vernemen wat nieuws ons uit het Zui den kon bereiken en het weinige dat we konden opvangen, heeft het belang van de bijeenkomsten grooter doen blijken dan aanvankelijk gedacht werd, juist omdat er gemeld werd dat er... niets mocht veranderen. Csaky is naar Italië gereisd om te spreken over de revisionistische poli tiek van Hongarije, waarover de Hon- gaarsche bladen zich onlangs her haaldelijk uitgesproken hadden en waarover zelfs de Eerste Minister Te- leky een ernstig woord geschreven had. De Hongaarsche regeering im mers herinnerd* eich het oordeel van HEER CSAKY Hongaartch Minister van Buiten- landsche Zaken. Mussolini in een van zijn groote rede voeringen (over de stervende illusies aangehaald: Hongarije is een groot verminkte.Als die regeering nu meende dat het oogenblik gekomen was om zijn verloren gebieden terug in bezit te nemen, dan was dit aller minst de meening van de Italiaansche leiders, die bij monde van Graaf Ciano aan den H. Csaky gezegd heb ben: «Zeker, wij zijn de eerste om uw rechtmatige eischen, voor een her stel van het in 1919 tegenover Hon garije begane onrecht, te verdedigen en te helpen verwezenlijken, maar de tijd past thans daarvoor niet. Wacht tot later en houd V intusschen rus tig*. Het is heel eenvoudig, maar ook zeer wijs en zeer beteelcenisvol. HEER TELEKY Ecrite-Minister van Hongarije. TRIANON-ST GERMAIN. In 1919 werd het lot van Duitsch- lands bondgenoot, Oostenrijk-Honga- rije, geregeld door de verdragen van St Germain-en-Laye en van Trianon. Het duizendjarige rijk der Habsbur- gers verviel in drie staten: Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Hongarije, ter wijl aanzienlijke deelen aangehecht loerden bij Italië, Yoego-Slavië en Roemenië, een belangrijk stuk diende tot de vorming van het nieuwe Polen. De nieuwe toestand aldus geschapen in Midden-Europa en vooral in het Donaubekken is gedurende 19 jaar, de nachtmerrie geweest voor de overwin naars uit den grooten oorlog. Ver schillende groote politiekers die deel genomen hebben aan de vredes-con- ferenties hebben achteraf bekend, dat hier de grootste flater begaan werd die de geschiedenis ooit gekend heeft. En in 1938 en daarna, heeft men de onafwendbare gevolgen van die vergissing zich zien opstapelen. Aan hechting van Oostenrijk bij Duitsch- land, teleurgang van Tsjecho-Slowa kije, verovering van Polen, oorlog tus schen Frankrijk-Engeland en Duitsch- land, oorlog tusschen Rusland en Fin land! En wat ëv nog al niet ver der uit voortvloeien Er had thans ook kunnen uit vol gen, dat Hongarije gebruik maakte van de algemeene verwarringindien het zich gesteund voelde door zijn vrienden Duitschland en Italië om van Roemenie terug te eischen: Tran- sylvanië, de Banaat en een deel van de Boekovina. ITALIAANSCHE BALKANPOLITIEK. Maar daarvan heeft vriend Italië niet willen weten, omdat het zich be wust was, dat een optreden van Hon garije noodzakelijk de gansche Bal kan in rep en roer zou gebracht heb ben. Italië is sedert de verovering van Albanië een Balkanstaat geworden en als sterkste, wil het er zijn woord meepraten en zijn wil opdringen. Het is al lang dat men een uitbar sting van den Balkankrater vreest. Men kan wel een oogenblik gedacht hebben dat Italië hierbij zijn voordeel kon gezocht hebben. Doch Italië, wenscht allesbehalve die ruzie en houdt stevig de teugels van het wilde paard vast, om de bestaande verhou dingen te behouden. Hongaarsche eischen ten overstaan van Roemenië zouden onmiddellijk gevolgd zijn door Russische eischen inzake Bessarabië en door Bulgaar- sche eischen inzake de Drobroedsja. Roemenië langs alle zijden aangeval len, zou weerloos gestaan hebben. Maar noch Duitschland, noch Italië zouden zulks hebben kunnen dulden en ook Engeland zou van de partij geweest zijn. Duitschland immers heeft in den Balkan zijn voordeelige economische betrekkingen te verdedigen. Italië heeft zijn politieke hegemonie in den Balkan in stand te houden en samen met Engeland kan het niet gedoogen dat de Sovjets zouden trachten in navolging van de zoo verfoeide Tsars een uitweg naar de Middellandsche Zee te verwerven in de richting van Istamboel (Konstantinopel) NAAR EEN EVENWICHT. Voorkomen is beter dan genezen denken de Italianen en daarom geeft Ciano aan Csaky de wijze raad om rustig te blijven. Intusschen staan zoovele belangen van groote mogend heden tegenover mekaar op den Bal- CRAAF CIANO Italiaantch Minister van Buiten- landtche Zaken. kan, dat geen enkel land het voor- loopig aandurft om een slag te slaan. Zelfs Rusland, wellicht in zijn voort varendheid geremd door de ervaring in Finland, oordeelt een ingrijpen in Bessarabië thans ongeschikt. Daar voor moet de toestand veel troebeler zijn. Maar het is die troebele toestand, die Italië wil vermijden. Het drijfzand van den Balkan, moet bezinken en begaanbaar worden. De oorlog moet beperkt blijven, mag zich niet uit breiden tot de Balkan. Dat is het heugelijke nieuws, dat de wanklanken verbreekt van de oor logsberichten! (Nadruk verboden.) ROSKAM. De Turksche Minister van Binnenland- sche Zaken heelt te Ankara, voor de Nationale Vereeniging verklaard, dat het eindbilan van de laatste aardbevingen ln Anatolie luidt als volgt 25.000 dooden; 80.000 gewonden en 30.000 huizen vernield. Donderdag 11. heeft zich een nieuwe aardschok voorgedaan te Eskiche Chir en omgeving. De schade van deze aardbe ving blijft ons nog onbekend. IN HET DOOR RUSLAND BEZETTE POLEN Uit Bern wordt gemeld dat uit goede bron vernomen werd dat alle priesters die gevonden werden in het door Rusland bezette Polen, 't zij 3.679 in getal, in bal lingschap werden gestuurd naar het uiter ste gebied van Rusland. In bedoeld deel van Polen zou thans geen enkele priester meer te vinden zijn. 1 co> Eerste Minister zonder portefeuille: Heer PIERLOT (Kath.) Landbouw: Graaf D'ASPREMONT-LYNDEN (Kath.) Economische Zaken en Bevoorrading: SAP (Kath.) Verkeerswezen: DELFOSSE (Kath.) Koloniën: DE VLEESCHAUWER (Kath.) Buitenlandsche Zaken: SPAAK (Soc.) Onderwijs: SOUDAN (Soc.) Arbeid en Werkloosheid: BALTHAZAR (Soc.) Openbare Werken: MATTAGNE (Soc.) Volksgezondheid: JASPAR (Lib.) Justitie: JANSON (Lib.) Binnenlandsche Zaken: VANDERPOORTEN (Lib.) FinanciënGUTT. Landsverdediging: GENERAAL DENIS. Vrijdag 5 Januari 11. heeft de Eerste Minister Pierlot, te 8.30 u. 's avonds de samenstelling der nieuwe regeering be kend gemaakt. Zooals gezegd, had hij opdracht gekregen van Z. M. de Koning, om het vorige Ministerie te hervormen. Deze nieuwe samenstelling vindt U hier boven. WAT ER GEWIJZIGD WERD Er zijn dus 14 ministers. Eén minister zonder portefeuille en 13 Departemer.ts- ministers. Wat de politieke kleur betreft zijn er 5 katholieken, 4 socialisten en 3 liberalen en 2 twee technici. De volgende leden van het afgetreden Ministerie Pierlot maken geen deel meer uit van het nieuw Ministerie, namelijk de heeren De Man, minister zonder por- te feuille, Devèze, minister van Binnen landsche Zaken, Marck, minister van Verkeerswezen, Duesberg, minister van Openbaar Onderwijs, Wauters, minister van Nationale Voorlichting. Dit laatste departement verdwijnt en zal aan het kabinet van den eerste- minister worden gehecht. Het ministerie van Ravitaillement wordt versmolten met dit van Economische Za ken. Werkverschaffing gaat terug naar Ar beid. Van de minister" die blijven gaat de heer Soudan van Jusuuc ,iacr Openbaar Onderwijs; Janson, minister zonder por tefeuille naar Justitie; Vanderpoorten van Openbare Werken naar Binnenlandsche Zaken, en Delfosse, minister van Ravi taillement naar Verkeerswezen. De Standaardbeoordeelt de omvor ming als volgt De Hr Pierlot heeft begin September ongelijk gehad zijn regeering AAN TE VULLEN. Hij had toen de bewerking moeten verkiezen, die zich opdrong en die hij nu nolens volens moet toepassen verminderen van het aantal leden. Dat heet in plaats van een miniatuur-parle ment een stevige regeering samenstellen, die door eenheid van inzicht en actie zich in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden tot een waarlijk groote, sterke regeering zou hebben ontpopt. Al wat men aan de «oude» regeering Pierlot moet verwijten innerlijke ver deeldheid, oprichting van nuttelooze, kos telijke nieuwe diensten en departemen ten, besluiteloosheid, onlogische maatre gelen en wat al meer, vindt voor een groot deel zijn orsprong in het kwaad der mi- nisterieeie «inflatie». Dat alles behoort tot de historie. Wat men ook moge ten laste leggen aan de vorige regeering Pierlot, elkeen zal erkennen dat haar huitenlandsehe po litiek getuigt van voorzichtig en wijs be leid. De neutraliteitshouding in dit land is thans gelouterd door den toets met de werkelijkheid. De neutraliteitspolitiek van de regeering kan onveranderd worden voortgezet. Slechts één doeleinde voor oogen behoud van den vrede door stren ge neutraliteit. Het moge de regeering sterken in baar volharding, te weten dat de viermaan- dcn-lang gevoerde neutraliteitspolitiek de goedkeuring wegdraagt van de gansche bevolking. Het is een verheugend feit dat de Vlamingen, tot welke schakeering of richting ze ook behooren, eensgezind ach ter de regeering kunnen staan en moe ten staan inzake opvattingen van bui tenlandse)! beleid. Toen de Hr Pierlot gisterenmiddag het koninklijk Paleis verliet, liet hij in zijn terughoudende zwijgzaamheid toch éen zin los Het zai een regeering van Na tionale Unie zijn Nationale Unie beteekent het voeren cener nationale politiek. De condities eener nationale politiek zijn die van een gezond beleid van een klein land midden van groote oorlogvoerende buren. Zelfstandigheid op buitenlandsch ge bied is slechts houdbaar indien ze gepaard gaat met onafhankelijkheid op financieel en op economisch terrein. Deze beide sec toren van liet regeeringsfront tegenover de vele moeilijkheden van dezen tijd moe ten worden uitgerust volgens de noodwen digheden van het oogenblik geldelijke opofferingen van alle staatsburgers ep grond van de beginselen eener rechtvaar dige verdeeling der lasten, stevigheid, doch tevens soepelheid in het nemen en vooral in het uitvoeren van beslissingen van economischen aard. Nationale Unie beteekent een politiek, die rekening houdt met de ethnische samenstelling van den Staat, dus wat ons land betreft, met de rechten der Vlaamsche volksgemeenschap. Andermaal moeten we, tot onze erger nis. vaststellen dat de Vlamingen zeer slecht zijn bedeeld 4 Vlamingen op 14 Ministers in een land dat voor 5/8 uit Vlamingen bestaat. Het ongenoegen dat deze slechte ver houding van meet af aan bij de Vla mingen zal verwekken zal slechts wor den verminderd door het voeren van een politiek, die ingegeven wordt door een waardige en rechtvaardige behandeling van de Vlamingen. Vooral in het leger zijn groote leemten aan U. vullen, zijn mistoestanden en slechte ve.-houdingen uit de wereld te helpen. De gemobiliseerde Vlamingen de meerderheid in hei wakende leger hebben het recht zich in dat vol komen thuis te gevoelen. Tot zelfs de taalwet, die toch ook een Belgische wet is, wordt nog ai te vaak overtreden en als we denken aan de toe standen in de hoofdstad, waar de dena- tionalisatiepolitiek voortduurt en waar men evenals elders ongestoord mag voort gaan dc wet te schenden, dan begrijpen we niet hoe dat nationale politiek kan heeten. Laat het nu een moeilijke tijd zijn, dat juist verandert niets aan deze kwes tie. Wel integendeel. In uitzonderlijke en lastige tijden moet elk regecringshoofd het zich tot een plicht rekenen dat de meerderheid in dei» Staat niet in haar rechten worde gekrenkt, dat in lieel het land een toestand van wer- ke'ljke pacificatie wordt geschapen. Onze troepen staan aan de grenzen en de mobilisatie vergt onnoembare sommen. Terwijl dit leger moet kunnen rekenen op de economische krachten van het land. mag anderzijds deze economie niet noo- deloos worden ontredderd. Een sterk leger vergt een goede mo reel. Het zal de taak zijn van het nieuwe Kabinet Pierlot ook tegenover de gemo- biliseerden en hun gezin nog een en an der goed te maken, o. m. door het vcr- leenen van ruimere verloven of demobi lisatie aan degenen, die het voor hun be drijf hoognoodig hebben. Vooral moet werk worden gemaakt van een verbete ring van het systeem der militievergoc- ding voor de gezinnen der gemobiiiseer- den. Het nieuwe jaar begint met een nieu we regeering, die nieuw werk leveren kan. De tijden zullen zwaar zijn en niemand weet wat 1940 brengen zal. Moge deze regeering zooals de vorige ons land in een toestand van vrede blij ven besturen weze het dan ten koste van zware opofferingen. Moge ze, reke ning houdend met de gewettigde kritiek, als een werkelijke regeering van nationale unie een nationale politiek voeren waar mede de bevolking ook de Vlamingen! vrede kunnen nemen, opdat ons volk, in eendracht achter dc regeering, betere tijden moge beleven in een zeer nabije toekomst GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVREDENS VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN STEUNT GE ONS. DANK EROM. EEN DUITSCHE JAGER HEEëT HEM NEERGESCHOTEN WfjmmR: if jjjgS- W- K-/ sapT" 'is*-A 71 In een luchtgevecht tusschen Duitsche en Fransche vliegtuigen hovoo Doiiach grondgebied werd een Fransch jacht toe» tel, een Potez G3 door een Duitschen jager neergehaald. We zien het hier gansch vernield liggen op Duitschen bodera. DE FINNEN ZOUDEN ALLE RUS SISCHE AANVALLEN MKT SUCCES HEBBEN AFGESLAGEN, ZE ZOU DEN ztuF TOT OP 4 PLAATSEN IN RUSLAND ZIJN BINNENGE DRONGEN. NAAR EEN ALGE MEEN DUITSCH OFFENSIEF IN DE LENTE? AMERIKA ZAL IN DE LENTE 2.000 VLIEGTUIGEN AAN DE: VERBONDENEN LEVEREN. In Finl.uuL Dc Finnen houden steeds moedig stand tegen de verwoede jtanveJen der Russen, .•ure vur. de^s -e o..Itiebutv ze ahi Russische ajcuYileii op hel Pet- samo-front kunnen stopzetten, ja, meer ze,is, ze hebben de Russen geweluiga ver liezen aangebracht. Gansche divisies Rus sen werden aoor de Finnen omsingeld en ars krijgsgevangenen .neuegeieia. Aldus nebben ue f innen zelf liet veroverde Rus sisch materiaal kunnen bezigen in het bestrijden hunner vijanden. Zoo besto ken oe Finnen de Russen met hun eigen materiaal. Ook melden de Finnen dat er geweldig gebrek aan voedsel heerscht in de Russische rangen. Hongerige soldaten aan wie van verre brood en allerhande eten getoond werd zouden bij honderd tallen overgeloopen zijn. Ook de stad Sal- la, die de Finnen over enkele weken aan de zware aanvallen der Russen moesten overlaten, zou thans opnieuw door de Fin nen zijn heroverd. In de lucht werden ook zware gevech ten geleverd. Finsclie en Russische vlieg tuigen hebben onderling slag geleverd, öteuen werden niet gebombardeerd. De geveciitstaktiek bestond hoofdzakelijk in net mekaar afhouden en de terreinen niet te kunnen overvliegen. Britsche en Fransche wapens zouden op weg zijn om de Finnen te steunen. Aan het Westerfront. Deze week werd de meening opgewor pen alsof met de komende Lente een groot Duitsch Offensief zou te verwach ten zijn. Het zijn natuurlijk altijd die personen die er het verst van afwonen die het best weten; zoo zou Amerika om de beurt ae Europeesche gemoederen in hoogspanning houden. Die voorspelling werd geuit door den Engelschen Ambas sadeur in Amerika Sir Lothian, die be weert, maar niet zegt waarop hij zijn be weringen opbouwt, dat de Duitschers een geweldig oliensief te lande met de eerst komende Lente zullein inzetten. Hij, zoo ais wij en alle anderen, weten daar niets van. Hij zou beter zijn verstand kunnen gebruiken met te zwijgen en de men schen van nu reeds niet op te jagen voor iets dat toch wel kan gebeuren, maar we zeker op tijd genoeg zuilen weten als het er komt. Fransche vliegers en Duitschers heb ben verkenningstochten gehouden. Op vele plaatse* werd er naar geschoten, doch niets meldt als zouden er omgeko men zijn. In Duitschland heeft Goering de gansche oorlogsekonomie in handen ge nomen. Aan de westwall valt niets te mel den. Wei werd er van beide kanten wel geschoten en kleine bedrijvigheid van Pa trouilles werd eveneens waargenomen. Op Zee ging het er drukker aan toe. Engeiand heelt Koopvaardijschepen op gevorderd met het oog op de bevoorra ding. Het geldt hier alle schepen die in geschreven zijn op de Engeische en ko loniale registers, en dis op de groote om vaart dienst doen. De Britten hebben de Vlootbasis van Scapa-Flow met oude scheepswrakken geblokkeerd. Dit om te vermijden dat Duitsche onderzeeërs er indringen zouden zooals dit eens het geval was bij het tor- pedeeren van de Royal Oak De Amerikaansche Overheid heeft een Duitsch tankschip in beslag genomen, omdat het sinds twee maanden in den haven ligt en totnutoe geen liggeld heett willen betalen. Een Engelsch schip is in vollen oceaan door een Duitsch vlieger aangevallen ge worden. Een lid der bemanning werd ern stig gewond. Berlijn meidt dat de Lindau - en de Gneisnau niet gezonken zijn. (Zie vervolg op 7de blad.) ook tegen d« landmijnen. Onze lezeri weten dat in het niemandsland van weerskanten geweldig vee! landmijnen werden aangebracht die den overtre der een zekere dood aanbrengen Hier zien we een Duitsch soldaat op verken, ning in de voorposten met een langen stok waaraan een zwaren ijzeren kop ia opgeschroefd. Deze stok laten ze zoo altijd op en af de grond vallen. Zijn er mijnen dan ontploffen die 2 a 3 meter vóór hun, zijn er geaa kucne* mm zich ces stapja verder wagen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1