De Vluchtelingen der Oostergrens komen naar onze Gewesten ovei De Laatste Reis 'Alex Van Opstal' SNUIF NpperM?**' De koude speelt haar parten over Europa MINISTERIEELE KRISIS IN JAPAN De geëvacueerden van Malmédy en omstreken te Kieuwpoort Deze van iupen naar Koksijde UIT NIEUWPOORT UIT KOKSIJDE Een kamp voor 6,( politieke vluchtelingen te Houthulst J® HET GEVAAR VAN BRANDENDE KACHELS OP DE SLAAPKAMERS TREKKING Ruwe honden VAN DE EEN SOLDATENBARAK VAT VUUR NABIJ VIELSALM DE TRAGISCHE BALANS VAN DE AARDBEVING IN TURKIJE VERKOUDEN, 0 grieperig; S'.nds Zaterdag namiddag beleefde onze stad Nieuwpoort zeer drukke uren. Eerst kwam het plotse nieuws der Jongste mo bilisatie. Aan de officieele gebouwen ver schenen de groene plakbrieven der phaze D. met een verordening vanwege de pro vincie-gouverneur ln zake het sluiten der drankhulzen op sommige vastgestelde uren. Zooals overal kwamen de menschen onder den indruk dat er iets haperde... Ongeveer een zestigtal mannen moesten hun haardsteden verlaten en zich zoo spoedig mogelijk naar de aangewezen plaats begeven. In den laten avond ver nam men in de radio dat de verloven ge schorst werden. Maar 't is vooral Zondag, pas na den middag, dat het groot nieuws de ronde deed: vluchtelingen uit de grensstreken van Eupen en Malmédy zijn per trein in aantocht met bestemming voor Nieuw poort. Geheel Nieuwpoort liep bekom merd heen en weer. Op het stadhuis en pp de groote markt was er veel beweging. Gansch het pompierskorps, de leden van het Roode Kruis en de opgeroepene bur gerwacht hadden de handen vol. De eer ste trein zou om twee uur het station binnenkomen. Ondertusschen kwamen de nleuw-opge- roepenen van uit den omtrek aan en moesten zich allen begeven naar de ge meentescholen. Nu kwamen bij de Nieuwpoortnaren de Verhalen weer boven van de treurige we derwaardigheden die zij ondervonden had den bij het begin van den oorlog wanneer 2iJ op de vlucht moesten gaan en op den yreemde onderkomen zochten; hoe de eene herbergzaam waren en de andere zoo hardvochtig. In al de huizen van stad werd volgend bericht vanwege het stadsbestuur afge geven; BERICHT Er wordt bekend gemaakt dat een aan tal families uit de omgeving van Eupen en Sint Vith te Nieuwpoort zullen aan komen waar zij bij de bevolking onder dak zullen gebracht worden. Het zijn dp families van opgeroepen militairen, ofwel personen die steeds openlijk hun gehechtheid aan ons Vader land hebben bewezen. De Burgemeester noodigt de bevolking Uit die personen met de grootste vriende lijkheid te ontvangen. Hij rekent er stel lig op dat iedereen, in de mate van het mogelijke, het stadsbestuur zal helpen ln het herbergen van die families, in dachtig zijnde dat vóór enkele jaren onze bevolking een zelfde lot heeft gekend. Deze maatregel moet géén ongerustheid bij de bevolking verwekken. Hij was reeds sedert langen tijd ontworpen. Nieuwpoort, 14 Januari 1940. De Burgemeester, Dr. A. Van Damme. Zondag was gelukkig de temperatuur bo ven nul gestegen. De hevige koude was voorbij maar een kille mist bleef hangen, 't Werd 5 uur en donker en nog was de trein met de vluchtelingen niet daar. Spijts het avondduister bleef er veel volk nabij het stadhuis en bij den rooden auto van de brandweer die gereed was voor alle gebeurlijke orders uit te voeren. Middelerwijl bereidde men in het Sint Bernarduscollege en in de Rijksmiddel bare school soep en spijzen voor om de geëvacueerden te onthalen. Te zes uur meldde het station Dlks- muide dat de speciale trein naar Nieuw poort vertrokken was. Een rij auto's nam de richting van het station en veel nieuws gierigen begaven zich aldaar om den Vluchtelingentrein te zien aankomen. De ordedienst aldaar was zeer degelijk Ingericht en met spanning stonden hon derden toeschouwers in den kouden mist te wachten. Weldra liet de trein in de verte een akelig lang signaal hooren en na enkele minuten reed een lange trein, geheel ln 't donker, het station binnen. De Nieuwpoortnaars zwegen. Men hoor de enkele bevelen geven in de stilte. Por tieren hoorde men opengaan en kinderen Bchreien... Al de vluchtelingen werden per auto vervoerd. Eerst de zieken met de ambu- lantie-wagen uit De Panne. Vervolgens de families. In de Rijksmiddelbare school werden ze gulhartig onthaald en ln den laten avond bij de burgers over gansch de stad ge huisvest ten getalle van 287. In den nacht te 1.15 uur kwam de tweede speciale trein aan met nog 160 geëvacueerden. Ze werden naar het Sint Bernarduscollege gevoerd alwaar warme soep en eten opgediend werden en ze al daar de nacht hebben doorgebracht om vervolgens in den loop van den Maandag bij andere burgers gelogeerd te worden. Er moet met zeer veel lof gesproken worden over de vele Nieuwpoortnaren die in kristene naastenliefde deze zwaar ge troffen families uit de grensstreken her bergzaamheid hebben geschonken en ze in hun zwaren nood onthaald en geholpen hebben. «Vreemdelingen herbergen!» is dus geen ljdel woord gebleven. Men heeft het vroeger in zijn catechismus geleerd en nu in praktijk gesteld. Mocht door dit liefdewerk onze scad van alle oorlogsram pen gespaard blijven. In den loop van verleden Maandag kwamen nog enkele nieuwe vluchtelingen toe. Dinsoag bracht een autobus nog 42 andere geëvacueerden aan. Driemaal daags worden gemeenschap pelijke eetmalen ingericht in de gebou wen van het Sint Bernarduscollege en ln de Rijksmiddelbare school. Aan de be stuurders van beide inrichtingen moet hulde gebracht om hun groote dienstwil ligheid en onvermoeibaren ijver. Maandag namiddag bracht Mevrouw Baels en Juffrouw Baels in gezelschap van den Heer Burgemeester Vandamme een bezoek aan beide inrichtingen. Vooral werden de nederige kloosterzusters van het code0e die sinds meer dan 48 uren zonder siaap te genieten gekookt, gewerkt en geioopeu hauaen, met vereerende be wondering proüciat gewenscht. De bovenzaal van ue Haile heeft men als recreatiezaal ingericht alwaar de vreemdelingen mekaar kunnen ontmoeten en eventjes praten. Tafels en stoelen, le zing en spelen zijn ter hunner beschik king gesteld en de verwarming ls opper best. In den namiddag kwam een bedanklngs- telegram toe gericht tot den Heer Bur gemeester van Nieuwpoort, vanwege den Heer Baels, gouverneur der provincie dat luidde als volgt; Na verslag Mevrouw Baels, houd ik er aan u te bedanken voor de hoffelijke ontvangst en u geluk te wenschen voor uitstekend genomen maatregelen alsook aan alle medewerkers en hoofden van gestichten Journalisten en Film-operateurs kwa men in den loop van den namiddag te Nieuwpoort aan om intervieuws af te ne men en actualiteits-opnamen te maken. Dinsdag avond te 8.30 uur had ln de bovenzaal der halle een algemeene ver gadering plaats voor de 500 geëvacueer den. De Heer Burgemeester Vandamme met E. Heer Pastoor Caesens, E. H. Principaal Vandenabeele, de burgemeester van Eupen, de eerste Schepen van St. Vith en een vertegenwoordiger van Malmédy, als ook de plaatselijke overheden deden hun Intrede. Eerst stuurde de Heer Burgemeester Vandamme een welkomwoord toe in het Vlaamsch, Fransch en Dultsch. Indien soms een of ander Inwoner van Nieuw poort de Inwijkelingen met minder gun stig gebaar onthaald hebben, dan was dit beslist te wijten geweest aan den haast en de onverwachtheid waarmede alles moest geregeld worden. Aan alle mede werkers ln zijn lastige taak biedt hij zijn welgemeenden dank aan. Daarna neemt Z. E. Heer Pastoor Cae sens het woord ln het Fransch en het Dultsch en zegt dat de geestelijkheid van stad gereed ls om benevens de mogelijke stoffelijke hulp ook dag en nacht alle geestelijke hulp te bieden en de gods dienstige belangen met volle IJver te be hartigen. Vervolgens spreekt de vertegenwoordi ger van Eupen. HIJ stond als soldaat aan het front ln West-Vlaanderen en leerde Vlaanderen kennen onder den oorlog. Zijn welgemeenden dank gaat naar gansch de bevolking om de hartelijkheid waarmee zijn geteisterde medeburgers werden ont vangen. Wanneer hij den naam uit spreekt van Z. E. Heer Principaal Van denabeele breekt een stormachtig applaus los. Hij kan, zoo gaat spreker verder, de verdwaasde opjaring in Duitschland niet goedkeuren. We hebben 350 kilometers gereisd en Walen en Vlamingen ontmoet. Waar men ons wijs maakte dat dezen tegen mekaar streden, heeft hij integen deel niets dan Belgen tegengekomen. De bekommernis van den Eersten Minister nopens de geëvacueerden is aanhoudend. Zoodra de mogelijkheid zich voordoet om terug de haardsteden te bereiken, zal on verwijld alles ln het werk gesteld worden. Ook de eerste schepen van St. Vith brengt hulde en dank aan de bevolking van Nieuwpoort en inzonderheid aan de bewonderingswaardige gedienstigheid van Mevrouw Dr. Vandamme en Mevrouw Fl. Gheeraert. Nadat de vertegenwoordiger van Mal médy op zijn beurt de gevoelens van er kentelijkheid had uitgedrukt, werden vol gende mededeelingen gedaan. 1") Het is verboden aan de inwoners van Nieuwpoort iets te vragen voor het logement dat ze geven. De bevolking moet haar plicht van dienstbetoon aan de ge meenschap begrijpen en elk abuis moet medegedeeld worden. 2») De geëvacueerden worden aange spoord om aan alle loopende nieuwsjes en opjagerij geen geloof te hechten. Om de twee dagen zal officieel nieuws nopens den toestand hunner streek medegedeeld worden. 3») Dokter Desnlck zal iederen dag van 2 tot 3 uur ter beschikking van de zieken zijn ten stadhuize. 4°) Door het comité der vluchtelingen zullen de eetmalen geregeld worden. 5°) Z. E. Pastoor zal voor de geëvacu eerden Le Bulletin Paroissial uitgeven. Gedurende deze belangrijke vergadering stegen af en toe de toejuichingen en de bravo's op en zong de menigte heimat- liederen. Te 10 urn- eindigde deze bijeen komst. VLUCHTELINGEN. Zondag middag kwam hier het bericht toe dat 1200 vluchtelingen uit Eupen zou den rond middernacht n Koksijde aan komen. Aanstonds werden met de aller grootste zorg de noodige maatregelen ge troffen om een gulhartig onthaal te be zorgen aan die ongelukkigen, die alles heb ben moeten verlaten, huis en erf; maar die niet afkwamen, dat waren de vluch telingen. Menig uurtje werd in wachten doorgebracht tot Maandag avond, wan neer men seinde dat de vluchtelingen vooi behouden voor Koksijde, elders aan geland zijn en dat er nog 51 in het Noord station te Brussel opgehouden werden cm Dinsdag morgen naar Koksijde te vertrek ken. Ze wezen er welkom, want niemand ver- gece dat men iemand lu ood moet ter huif. komen, Immers eens zelf in nood, wordt men ook gaarne gahoipen. In het verslag namens de Kam—tom- missie van Justitie over cie begrooting voor 1940, vernemen wij dat men, zeer binnenkort, net grootste ceel van de vreemdelingen die op dit oogenblik als politieke gevangenen in onze gevangenis sen zijn opgesloten, hoopt te kunnen over brengen in een nieuw kamp, nat te hout hulst wordt ingericht en oat, naar het schijnt, plaats bieden zal voor 6,000 vluch telingen. ZOO KWAM FFN ROOT DF HAVEN PINNEN Na een zware storm, waarb'l de golven over de boot heen door de wind werden geslir-rrd, kwam de boot, hierboven afgebeeld, in de haven aan. On het dek lag nog al het water die de storm er had opgeslingerd, alles was echter ijs geworden. (Vervolg van blad) ten nog moeten aan verwarming besteden. Ook de meest passievolle schaatsenrijder begrijpt dat, en daarom wenscht hij war mere dagen. Tegen den avond bracht een kleine mist de hoop mee dat het voorgoed dooien zou. Dinsdag morgen was het volop aan het dooien toen zware zwarte wolken boven ons hoofd kwamen aanschuiven... en uit vielen. 't Sneeuwde, en tamelijk goed zelfs. Rond den middag hield het op. niet voor lang echter. Rond 4 u. herbegon het sneeuwen en Ijzelen, en een felle Noord- sche wind die gansch den nacht door waaide, zorgde ervoor de banen geweldig glad te maken. Dinsdag avond vroor het weer 10 graden beneden nul. Het was bijna onmogelijk zich over de baan per auto of met gelijk welk ander rijtuig te wagen... en talrijk waren de tuimeiparten der al te roekelooze voetgangers die de natuur trot- seeren wilden. Woensdag morgen, idem t zelfde. De banen onbruikbaar en geweldig koud. Sneeuw zagen we niet meer, de lucht was vrij helder toen ln de namiddag hij weer met sneeuw dreigde. Ondertusschen had de temperatuur wel wat afgenomen, maar toch bleef ze tusschen 4 en 6 graden onder het vriespunt. Met den avond kwam wat versche sneeuw de vertrappelde bedekken. Er viel er maar heel weinig. Alhoewel steeds onder het vriespunt bleef de temperatuur toch verdraagbaar, en den Donderdag morgen brak aan met heldere hemel. Gansch den dag bestraalde ons een mooie zon die toch geen warmte genoeg gaf op dat het dooien zou. De avond viel kalm neder en de Temperatuur bleef ongewij zigd. Tusschen Donderdag en Vrijdagnacht was het opnieuw vinnig koud. Geen sneeuw kirren meer bij. 's Vrijdags was het weder even mooi en klaar als daags te voren, maar vinnig koud. Kon rap maar die vorst verdwijnen, hij zou voor velen een heel wat aangena mer en beter leven meebrengen. A SLACHTOFFERS van de KOUDE Te Brugge ging een arms man naar de Gascentrale om wat calces te koopen teneinde zijn huis te verwarmen. De man was blijkbaar tegen de zoo groote koude niet bestand en viel dood opstraat nevens zijn steekkar. Te Voorde kwam Zaterdag der ver leden week de oud-sekretaris van café thuis en verklaarde zoo koud te hebben. Hij plaatste zich in een zetel tegen de kachel en viel ln slaap... maar toen men den man wekken wilde om slapen ts gaan stond men voor een lijk. STORM EN KOUDE OVER EUROPA Op de Roemeensche vlakte is een koudegolf neergestreken. Men stelt er een minima temperatuur vast van 3S gra den onder nul. 10 Menschen zouden langs de wegen dood-vervroren aangetroffen zijn. Sneeuwstormen en een ijzige koude heerschen over Griekenland. Heel Grie kenland bibbert van de kou. De sneltrein Athene-Berlijn is niet vertrokken en wacht in Griekenland naar warmer da gen. Een Noorderwind met een snelheid van 150 kim. in 't uur zette sommige ge bieden in een echten warboel. Te Villa Nevoso deed de wind een trein omkan telen. Benevens enkele gewonden werd het lijk gevonden van een stationbediende üle alsdan toevallig nevens de trein wandelde. Ook in Luxemburg is het treinver keer wegens de koude totaal ontredderd. MAAR OOK GEWELDIGE WARMTE In Argentinië zijn 35 personen gestor ven tengevolge van een hittegolf, wijl 80 andere naar een hospitaal ter verzorging voor zonneslag moesten worden overge bracht. Te Beunos-Ayres zou de tempe ratuur tot 42 graden gestegen zijn in de schaduw. PERSONEN VERSTIKT DOOR KOOLGASDAMPEN De on'ru'mds inwonen van de Bo'giscl-Duitsclie gren» lebben le Nieuwpoort eeno: L..r'„tracii gevonden bij da bevolking. Dr Va.a Damme, burgameeder, proeft de leker» soep die voor de vluchtelingen bereid werd. 12 PERSONEN DOOD 16 ERG AANGETAST Met het koud weder zijn veel menschen overgegaan tot het plaatsen van een vuur- kachel op hun kamer. Iets wat heel on gezond is daar alle versche lucht uit hun kamer door het vuur opgenomen wordt, en zonder dat kunnen ae menschen niet voortleven. Dit bewijst de volgende geval len van verstikking die zich deze week in ons land voordeden, en waarbij talrijke personen om het leven kwamen. Te Brugge werden vier personen Maandag 1.1. boven ln hun slaapkamer door verstikking bewusteloos geworden, aangetroffen. Het was het gezin Van Maaze, dat woont op de Oost-Meersch 99, en bestaat uit vader, moeder, grootmoe der en dochter. Seffens werd een genees heer bijgeroepen, doch deze kon slechts den dood vaststellen van het 16-jarig dochtertje Denise. De toestand van den vader was niet heel erg, wat anders was het met die van zijn vrouw en zijn schoon moeder. Beide vrouwen werden aanstonds ter verzorging naar het O. L. Vr. Hospi taal overgebracht waar de rouw den Dinsdag overleed zonder tot het bewust zijn te zijn' teruggekeerd. Op zelfden dag waren te Hulste de buren van Henri Degracve en van zijn vrouw Amelia Kerkhof heel verwonderd dat in hun huis alles gesloten bleef. Ze gingen zien en in de slaapkamer gekemen zag men beide ouderlingen bewustelos op hun bed liggen, verstikt dcor koolgas ont snapt uit een brandende gesloten kachel. Onmiddelljk paste een geneesheer de kunstmatige ademhaling toe. Men vreest i steeds erg voor hun leven. Ook te Aartselaar, altijd op denzelf den Maandag morgen, werden 4 personen verstikt in hun bed aangetroffen. De va der, moeder en twee kinderen waren allen dood. Een bijgeroepen geneesheer ver klaarde dat dit geschiedde door koolgas- uitwasemingen ontstaan door een bran dende kachel ln hun slaapvertrek. Eveneens te Merksem (Antwerpen) zijn op zelfden morgen drie menschen verstikt aangetroffen ln hun kamer. Een moeder en haar vijfjarig kindje werden dood aangetroffen, wijl de vader in heel erge» toestand naar het gemeentelijk gasthuis werd overgebracht. Ook hier zijn kooluitwasemingen de oorzaak van. Te Ranst heeft zich een tragisch ge val van verstikking voorgedaan in de woonst der echtelingen Vlaeminck. De man werd dood op het bed aange troffen; de vrouw werd in bedenkelijken toestand gevonden en naar het gasthuis van Lier overgebracht. Het 4-jarig kind, dat in een andere kamer sliep bekwam geen letsel. Het eigenaardige in dit geval ls dat er op de slaapkamer geen kachel brandde, maar wel in eene plaats er vlak onder gelegen. Zes soldaten welke nabij Lustin (Na men) in eene garage waren onder dak gebracht werden als verstikt door gasuit- wasemingen terug gevonden. Drie hunner waren dadelijk buiten ge vaar, doch drie andere waren er zoo erg aan toe dat ze naar een gasthuis te Namen dienden overgebracht te worden waar hun toestand als zeer ernstig aanschouwd werd. Een hunner zekere De Nees van Gilly, overleed daar dan ook. De ongelukkige, die vader was van drie kinderen, stond op het punt gedemobiliseerd te worden. Te Lathy, hadden menschen hun slaapkamer verhuisd naar de gelijkvloers waar een stoof brandde, 's Morgens, toen de buren niemand zagen buitenkomen, gingen ze zien en drie personen werden buiten bewustzijn aangetroffen: vader, moeder en dochtertje. Toen een genees heer bijkwam waren de moeder en de dochter bezweken: de vader werd ter ver zorging naar een kliniek overgebracht. VERSTIXKINGsSïGEVAE 'TE DE PA^-VE Ook te De Panne crieshapte een gekend echtpaar aan 'n verstikking, waarvan het dooclslijk gevolg nog bijtijds kon verme den worden. Heer en Mevr. Claus, wo nende op den hoek van de Zeeiaan en de Veurnescraat, betrekken een slaapkamer boven den winkel, waarin een kacnel dag en nacht in gang blijft. Maandag morgen was Mevr. Catrysse-Claus, die bij haar ouders inwoont, niet weinig verwonderd toen ze op het gewoon uur de keuken bin nentrad en er de afwezigheid harer ou ders opmerkte. Aanstonds ging ze op de deur van bedoelde slaapkamer kloppen, doch kreeg geen antwoord en hoorde slechts een licht gekreun in de kamer, 't Was haar onmogelijk de kamer te ope nen, maar haar broeder Boris slaagde hierin en deze zag zijn vader en moeder bewusteloos neerliggen, de eerste in het bed de andere er naast. Hij had onmid dellijk het goed gedacht deuren en ven sters open te zetten, terwijl een dokter werd ontboden, die de eerste maar drin gendste zorgen toediende. Het duurde wel een tijd eer beiden tot het bewustzijn terug kwamen en alle verder gevaar ge weken was. M. Claus kon 's anderdaags reeds zijn werk hernemen en Mevr. moest de kamer houden, 's Nachts hadden bel den zich onwel gevoeld, doch niets ver moedende, hadden ze zich terug te slapen gelegd. Uit 'n onderzoek bleek dat ge vaarlijke gassen uit de dichtgesloten win kelkachel zich ln het huis hadden ver spreid en tot ln de bedoelde slaapkamer waren gedrongen. iHBaaH&iasaasasaaasaaaasiii DE ITALIAANSCHE WAPENS VOOR FINLAND EINDELIJK DOOR DUITSCHLAND VRIJGEGEVEN. DE REGEERING ABE AFGETREDEN. EEN NIEUWE REGEERING ONDER ADMIRAAL JONAI Duitschland heeft het embargo op de voor Finland bestemde Italiaansche wape nen opgeheven. In Duitschland wordt thans deze ver klaring gegeven, dat het doorvoerverbod geschiedde om technische redenen, zooals de moeilijkheden met het spoorwegverkeer en niet om politieke. LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 1921 153» TREKKING VAN 15 JANUARI In de Nationale Bank had Maandag ochtend de 153® trekking van de Leening der Verwoeste Gewesten 1921 plaats. Een lot van 1 miljoen frank wordt ge wonnen door reeks 132264 n. 2. Al de andere obligatiën van dezelfde reeks zijn uitkeerbaar met 250 fr. Trekking van 18 Januari 1940 76ste TREKKING LOTENLEENING 1933 1 Lot van 500.000 fr.reeks 138.484 45 Loten van 25.000 fr. 332514 309213 354501 218488 221953 235836 112413 107995 219881 316971 357630 153032 171767 240180 263495 228809 226349 3640S9 121979 144536 179666 252929 281857 213614 271795 377849 116395 184011 223128 323576 395826 349635 265440 289203 151840 148674 100896 296808 299370 284591 127692 107596 151985 293113 395153 GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! - NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. - DANK EROM. genezen vlug met NADRUK VERBODEN HEER ABE Dc afgetreden Eerste Minister De Jaoansrhe regeert™?, die gel»ld werd door generaal Abe, is afgetreden. De nieu we kabinetsvormer is admiraal Jonal. Dc nieuwe crisis is zooals de voorgaande ln Januari 1939 regeerln? Konoic en ln Augustus 1939 regeering Hira- noema tot dezelfde oorzaken van bln- nenlandschen en buitenlandschen aard terug te brengen. Japan zit verstrikt ln den oorlog tegen China die al twee en half jaar duurt. Die oorlog met zijn nasleep van reusachtige opdrijving van de bewapenlngsvoort- brengst ln Japan heeft in dit land groote moeilijkheden van financieelen en econo- mlschen aard te voorschijn geroepen. De leidende mannen van Japan zijn er tot dusver niet in geslaagd die moeilijkheden te boven te komen en het valt dan ook niet te verwonderen dat de eene regeering na de andere schipbreuk lijdt. Dooï4 «n 7 50)r.1n siïe ApolhsAf HEER JONAI De nieuwe Japansche Minister-president «■■■■MaaaiiiiBBHiHaaHHafta» Be»l« EngeUcb* PEPERMINT voorkomt Hoofdpijn Neusverstopping Kortademing Zenuwverzwakking enz. enz. Te verkrijgen enkel ln de BESTE WINKELS Vraagt het doosje met hei baantje. !3S33B3SBaBSSBBaaSEaS12SHaaB Aan de 123» straat, Riverside Drive, naast de Hudson River, is een gebouw opgetrokken in Griekschen stijl, waarin het Mausoleum, een praalgraf opgetrok ken ls ter nagedachtenis van Grant, de organisator van de Vereenigde Staten. Dit gebouw is ontstaan door penningen die de bewonderaars van dezen grooten ge neraal stortten om een gedenkteeken op te trekken. Het is een copy van het graf van Napoleon ln het Hotel des Inva lides te Parijs. In 't binnenvaren van New-York pas seert men het Vrijheidsstandbeeld, inge richt als vuurtoren dicht bij den haven. Dit monument werd in 1886 door Frank rijk aan de Verenigde Staten geschon ken, als uiting van dezelfde vrijheidsge dachte die beide landen bezielen en dank- baarhe'd der Franschen om het Motto Libcrté Egallté Fraternitédat zij uit Amerika haalden. Dit standbeeld van 46 m. verbeeldt een gekroonde vrouw die haar rechterhand omhoog heft waar in een fakkel steekt, ten tesken dat alle menschen moeten opzien naar de demo- kratische vrijheidsgedachte. Bij het bezoeken ven het beeld kan men er ln opstijgen tot boven aan de uitge strekte hand. De Amerikanen hebben er natuurlijk een fort van gemaakt ter verdediging van New-York. Juist achter het Vrijheidsmonument ligt nog een eilandje. Governors Island, vroeger de voornaamste versterking van Amerika en thans nog een militair kwar tier en eigendom van de Unie-regeering. Van hieruit verstrekt de legergeaerali- teit haar inlichtingen over gansch Ame rika. De soldaten die er wonen in dc Ka zernen doen er aan sport en marcheeren er zonder geweer. SKY-SCRAPERS. Het meest indrukwekkende voor een vreemdeling zijn de wolkenbrabbers. Alleen een bezoek aan de Empire State building en Rockefeller City in Cross town zijn reeds een reis naar Amerika waaid. De Empire State Building is 381 m. hoog, heeft 103 verdiepen en is het hoog ste gebouw van de wereld. De bovenste spits dient als ankermast voor luchtsche pen. Men komt er binnen in een groote halle in bruin marmer en wanneer men wil naar boven gaan, trekt men door een breede gang naar een ruime zaal waar de eene lift naast de andere hangt. Een echt station. Men kan er een direct, semi- direct en een omnibus lift nemen en tus- schenin kan men er nog aansluiting vra gen met andere lifts. Toen wij in een direct lift naar boven stapten chronometreerden we in hoeveel tijd we van den grond tot op 380 m. hoog zouden zijn: 1 m. 6 sec. We werden let telrijk van den grond opgenomen en in een ruk naar boven gesleurd. Een prachtig vergezicht en een eenig schouw spel was onze belooning. Voor 't eerst mieken we kennis met deze echte lucht- kasteelen. Duizelig keken we naar bene den, naar de straat en bewonderend naar de andere wolkenkrabbers rondom ons. We konden vijftig mijl ver zien in alle richtingen, zagen schepen stoomen in de Atlantischen Oceaan, down town en fi- nantieel center baden in de zon, de Geor ge Washington Bridge over de Hudson River, de grootste kabelbrug van de we reld. waarvan een boog, hangend aan twee kabels, 1.5 km. lang ls, verder nog de expositie. In de pieren van de haven lag de Queen Mary, de Normandie, de Roma en de Champlain, terwijl de Bre men Juist den Oceaan opvaarde. Eerst !n volle zee zou de oorlog uitbreken. Terug ln de lift werden we ln 53 sec. naar beneden geworpen. Bij 't eerste dalen heeft men den in druk zeeziek te worden, doch die erva ring hadden we reeds opgedaan en wa waren er bestand tegen. We hadden het land der droomen en der wolken verlaten om weer op straat ln de woelige werkelijkheid en het onstuimig leven van New-York te staan. Tusschen 5» en 6" Avenue en 43° en 51° straat ligt Rockefeller City, een stad ln de stad, beschouwd als het center van de zakenwereld en het vermaaksleven van Amerika, een plastische uitbeelding van het bouwkundig genie. Rockefeller telt 14 gebouwen, waarvan het hoofdgebouw 253 m. hoog ls en 70 verdiepingen telt. Vier wolkenkrabbers van 42 verdiepen zijn er rond gebouwd en tusschenln liggen de overige. De oppervlakte beslaat 4,5 hectaren. John Rockefeller Jr. is met dit werk ia 1931 begonnen en thans is men bezig met het laatste gebouw op te trekken. Rocke feller City wordt bewoond door 25000 menschen, en dagelijks komen er in deze zakenstad 125.000 menschen samen, zonder de bezoekers mee te tellen. Hier zijn da twee snelste lifts van da were''', f e 450 m. per minuut afleggen en u_u ai stand van beneden tot 245 m. hoog (65" verdleplngi in 39 sec. doen. Al cie lifts samen leggen dagelijks een af stand af van 2100 mijlen of ongeveer 4000 km. Op 253 m. hoogte ls een observatit ;>osl van 65 m. lang. In Rockefeller City hebben verschil lende Europeesche mogendheden hun ge bouw, waar ze voor handel, nijverheid, kunst en dikwijls door ambassade of con sulaat hun land vertegenwoordigen. La Maison Francal.se, The British Empire building, Pallazzo d'Italio, Internationaal building en Hollands Huis. Aan de voet van het hoofdgebouw staat een standbeeld, de grieksche god Atlas, 15 m. hoog die een wereldbol op zijn schouders draagt, zinnebeeld van macht en uitbeelding van de grootschheid vaa Rockefeller Center. In de kelders van deze skv scraper 1» er een garage aangelegd waar 8000 auto» kunnen geplaatst worden. Op de vier hoekgebouwen, op een hoog te van 11 verdiepen zijn er hovingen ge maakt, aangelegd naar den vorm eri den typischen plantengroei van verschillende landen. Een Hollandsche hof met tulpen, begonia's, gladiolen, ingedeeld in bedden; een Franschen hof gekenmerkt door zijn rechte konstructie, een Engelschen hof met kronkelwegen en een heuveltje en een Internationalen hof met rotsen, een waterval en troplschen plantengroei. Rockefeller City heeft drie theaters. Radio City Music Hall, kan voor 620® toeschouwers plaats bieden en is volgen» de meening van technici de volmaaksta en grootste zaal der wereld. Het gewelf i» gebouwd in elkaar opeenvolgende pauee- len, die de stem en de klank van het too- neel in de zaal ten volle weergeven. Da zaal zelf is 48 m. breed en 21 m. diep ex» nooit wordt er gebruik gemaakt van een luidspreker daar de acoustiek de stern weerkaatst in alle hoeken van het thea ter. Het tooneel zelf is 33 m. breed op 13 m. hoog. De prijs om een gewone voorstelling bij te wonen is 63 of 99 cent (20 of 30 fr). Iederen dag is het programma gevarieerd en gewoonlijk krijgt men een premier® van een film, een ballet en een attractie. DE VLIEGTUIGDIENST BELIJN-MOSKOU HEROPEND VIER SOLDATEN V/ORDEN VREESELIJK VERKOOLD EN EEN TWAALFTAL GEWOND Het eerste Russische vliegtuig van het opnieuw geopend luchtverkeer tusschen Berlijn en Moskou, kwam verleden week aiover Koningsberg te Berlijn aan. llier zien we dit prachtig Russisch vliegtuig op het vliegveld te Berlijn met brandstof gevuld worden om terug zijn verre tocht naar het Sovjetland te ondernemen. Het kan 21 personen aan boord nemen. 9BaaaBiaaBBaBaaBaBBaaaaiaBBaBaBaaaBaBflb.gaaaaBaaaaaaaa 39.000 DOODEN EN 60.000 GEWONDEN. EERSTE OORSPRONKELIJKE FOTO VAN DE AARDBEVING IN TURKIJE Hierboven zien wc de overblijfselen van een blok van vier huizen ln de stad Tokat, die een bevolking telt van 8.000 inwoners. De aardbeving ln Anatolië (Turkije) van 27 December heeft den dood veroor zaakt van 39.000 personen terwijl onge veer öu.uOO gekwetsten een te stippen vallen. Dit zijn de i"etste cijfers 6'- wer den bekend gemaakt. Ongeveer 50.000 woningen werden to taal vernietigd of ten minste onbewoon baar gemaakt. Het aantal dooden te Erzindjan alleen mag op ongeveer ÏG.PQO geschat worden. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft een tragisch ongeval plaats gehad, rond 4 uur 's morgens, cp den weg van Basse-Bodeux naar Trois-Ponts, nabij Vielsalm. Bezijden een weide, staan er twee sol daten-barakken, onlangs opgetrokken, om hulsvesting te verleenan aan de militairen die de omgeving moeten bewaken. Een dezer barakken staat nog ledig, terwijl da tweede een honderdtal soldaten huisvest te. Zware kachels stonden er in opgesteld, die dag en nacht brandden ingevolge da lage temperatuur die ln deze streek heerscht. 's Nachts terwijl al de soldaten te sla pen lagen, ls een gloeiende kool uit één der kachels ontsnapt en stak het vuur aan het bedstroo. Het werd weldra een alge meene vlucht. Wanneer de balans van da ramp gemaakt werd. bleek dat vier .solda ten den dood gevonden, terwijl een twaalf tal min of meer erge brandwonden had den cpgeloopen. DADEN VAN MOED EN ZELI-'OPOFFE: ;ING. Vanneer de kalmte was teruggekeerd woonde men waarachtige daden van moed en zelfopoffering bij. Twee soldaten en een Korporaal onderscheidden zien bijzon der, sprongen tot drie-vier keeren in den vuurpoel om hun bedwelmde makkers ta gaan redden. Andere soldaten die hun tegenwoordig heid van geest niet .hadden verloren, spoedden zich naar de wagens geladen met munitie en springstoffen die zich vlakbij bevonden en wisten deze weg ta sleepen. Aldus kon zeker een groote ramp vermeden worden en het dorp van een zekere vernieling gespaard. Wat dit tooneel bijzonder tragisch maakta waren de wapeps die in de barak lagen, evenals de munitie, die ontplofte, zoodat dit der vlammen die hoog opsloegen, en de redders onmachtig moesten t03zien hoe de vlammen-verder, het. houten ge bouw verteerden, want aan blusschen v.el weinig of niet te denken. De uitssalehcia hitte verplichtte eenieder op een afstand van meer dan tien meter van dï loods ta blijven. DE SLACHTOFFERS. Uit zeer betrouwbare bron vernamen wa dat vier soldaten het leven hebben ver loren bij dezen bwnddrie van de genie, n.l.: Jean Lemal, Frans Kéymeuleü en Gerard Gonthler, en één Jager; Paul Halus. Verder liepen een twaalftal soldaten brandwonden op, waarvan één er zeer erg aan toe ls. De eenen werden door de zorgen van de militaire ambulanties naar het Krijsgast- huis te Luik gevoerd, de anderen naar de kliniek van Trois-Ponts. m»UiHliBBBL£MBllBIBBMBB8331ISSX89 Geen zin en geen fut? Wrijf 's avonds borst en rug in met Dampo. 's Morgens beterl' Pot fr. 10. Doos fr. 5.-

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 2