IEPER WEKT BE miWM LEVER 0P- In de Pappan IRIS KREDIETB Kspjsefeweefcers PACHA Voor onze 3 A BONTE En toch is CICHOREI nog de beste! I15e VERJARING HUIS AIMÉ GRUWÈZ CINEMA COLISEUM COEÜRS EN EXIL MftN MAR? LE PATROM RECHTBANK VAN IEPER KOLONIALE LOTERIJ HET FORTUIN GAAT VOORBIJ Kr. Mirirfsnst&ncSsbfciid INLICHTINGSBUREEL: DE STEM UiT HET GRAF! AUTO TEGEN VRACHTAUTO TE VLAMERTINGE m mhoordstiaat 5, Ponerings i ALLE BANK-, BEURS- EN WISSELZAKEN VOORUITZICHT IN 'T BINNENLAND BijfMn. ui «De HaflfTan tl-1-48. AAN AL "DE LANDBOUWERS EN VEEKWEEKERS VAN HET IEPERSCHE Op Maandag 23 Jan. te 6 u. 's avonds komt in - De Bascule Meenensteenweg, de welbekende spreker rijksveeteeltcon- sulent Mr Sys, handelen over den Vee- j kweek in de huidige omstandigheden. Spreker en onderwerp zijn belangrijk I genoeg opdat geen enkel veekweeker van het gewest afwezig zij om deze hoogst interessante uiteenzetting te hooren. Apothekersdlenst. - Zonlagrust. s heden Zondag alleen open van 8 tol 12 uur. en var. 1 tot 7 uur. de Apotheek VANÜAMME Rijseirtraat. co» St. JOZEF'S KERS DER PATERS KARMELIETEN Negen Woensdagen van St-Jozef Woensdag 24 Jan. Tweede Wcensdag. Van 5 H tot 8 u.. Heilige Missen. Te 7 u., Mis met zang, offerande en alg. Kommur.ie voor de bewoners der Boter- stra-.t. Stuerstraat, Lan"e en K. Meersch, St-Niklaasstraat, Beluikstraat, Eelgen- heerclstraat. 's Avonds te 6 uur. Rozen krans, Sermoen Kroostrijk Gezin en Moederliefde. Aanbevelingen, oefeningen, zegen en lofzang. Komt, Kristenen, opdat wij zouden mogen vrede hebben. SOLDATEN TE IEPER De gendarmeriê-groep die alhier gecan- tonneerd is, heeft van de legerleiding be vel gekregen de particuliere huizen te verlaten en sommige gebouwen te betrek ken. Velen zijn gehuisvest in den Katho lieken Kring Rijselstraat. Het ieger echter levert geen bedden, en 't ware een ellendig iets onze jongens op den grond te laten slapen. Een aantal bedden zijn dan ook wel willend ter hunner beschikking gesteld, namelijk door verschillende kloosters on zer stad. BRILLEN. de Stuersstraat 27 - IEPER AUTO TEGEN TREIN Dinsdag namiddag, rond 17 ur, kwam M. Raf. Pannekoucke, kleermaker, wo nende Boterstraat, te leper, met zijn auto het Komensch kalseitje opgereden. Ter hoogte van den spooroverweg gleed de au to uit, botste tegen den slagboom en kwam tegen den trein der lijn Kortrijk-Pope- ringe terecht. Deze laatste was een bros- selrijtuig, gemerkt T. L. 387. De brossel- treln was beschadigd en de auto was bui ten gebruik. Onderzoek werd door den stationchef ingesteld. «o»- UITGEGLEDEN EN BEEN GEBROKEN Soldaat Cyriel Dewilde, 38 j. oud, af komstig van Poperinge, gleed Woensdag middag in een onderwijsgesticht der Rij selstraat zoo ongelukkig uit en brak het been. Hij werd ter verzorging naar het O. L. Vr. Hospitaal te leper overgebracht. KINDJE VALT IN KOKEND WATER EN BEZWIJKT AAN DE OPGELOOPEN BRANDWONDEN Dinsdag namiddag had vrouw V..., wo nende Wateringstraat te leper, water ver warmd om een wasch te slaan. Daar het nog te warm was plaatste ze de kom kokend water buiten en trok de deur achter zich dicht. De kleiné twee jarige Serge had gedurende een oogen- blik onachtzaamheid van zijn moeder de deur der woning geopend en was zoo doende buiten geraakt. Het arme schaapje gleed uit en kwam in de kom kekend nat terecht. Op het gehuil der kleine kwam de moeder toegesneld die het wicht je uit zijn akeligen toestand bevrijdde. Het werd bij hoogdringendheid naar het O. L. Vrouw-Hospitaal overgebracht waar het niettegenstaande de beste zorgen in de ijselijkste pijnen overleed. De droef heid der ouders, ciie een talrijk kroost tell"n, is hartverscheurend. DE TWEE MICHELS Zijn ze niet gemobiliseerd Neen. 't Is jammer voor den troep. Met die mannen in een kantonnement zouden de officieren geen last meer hebben met hun soldaten geen karots meer, geen cachot, zelfs geen vraag meer naar per missie de twee Michels zouden een he meltje maken van hun kantonnement Ze komen naar 't Kristen Volkshuis. Voor twee jaar zijn ze hier ook geweest. Dien avond gaven zij hun 503" vertoo ning. En welke vertooning We zullen ditmaal niet veel reklaam moeten maken. Zulke waar prijst haar zelf. 't Is dus voor Vastenavond of Dinsdag 6 Februari, te 7.30 uur. Wij hebben den ingangsprijs laag ge steld. Eerste plaats, 3 fr.; genummerd en voorbehouden zonder opleg. Tweede plaats, 2 fr. Deze week zijn nog GEEN kaarten te bekomen. Wil niet aanstonds den moed verlie zen omdat gij aan hoofdpijn lijdt. Uw pijn zal aanstonds genezen met een en kel MONOPOEDER der Apotheek H. No- tredame van Poperinge; te koop bij den Apotheker Depothouder. Te verkrijgen in alle Apotheken. RIJWIEL-TAKS We hebben inlichtingen genomen be treffende het lang uitblijven der rijwiel- platen. Zooais andere jaren blijft dc oude p.aat geldig tot 31 Januari. Het kan echter gebeuren dat voor dit Jaar deze termijn iets verlengd wordt. Ten bureele der belastingen weet men nog niet wanneer ae nieuwe platen zul len uitgegeven worden. De oorzaak van deze vertraging zou aan het volgende te wijten zijn voor het maken der rijwielplaten wordt een alge- meene aanbesteding uitgeschreven. De fa briek die de platen moest maken had een formidabele missing begaan inzake de nummers... Deze werden natuurlijk gewei gerd, en een nieuwe aanbesteding werd uitgesc.ireven. Vandaar t lang ultbllj .en. Ill t IN MEMORIAM HEER HENRI MOERMAN. Mijnheer Henri Moerman is in leper overleden. Wie ontmoette hem niet als hij bijna dagelijks zijn stille wandeling deed door leper, zijne stad. die hij zoo zeer beminde. In hem verdwijnt nog een Iepersche figuur. Hij droeg een naam die hem als 't ware verplichtte zich in te wij den in de muziekkunst. Zijn vader, inder daad, was de zeer be' ~nde Organist in de Kathedraal te leper Pierre Moerman. Al de oude Ieperüngen hebben hem ge kend. Zijn zoon Henri was leerling van zijn vader en sprak over zijn vader, cok in zijn oude dagen, met een ze. ere ver eering voor zijn talent en zijn kunstge voel. Henri Moerman werd geboren op 19 Januari 1831; reeds als jongen van 16 jaar bespeelde hij het orgel in de Sint Niklaaskerk; en toen reeds openbaarde hij zijn aanleg voor muziek. Er werd in 1888 een wedstrijd uitgeschreven om een Organist te benoemen in de Kerk van O. L. Vrouw te Tourcoing 't was Henri Moerman uit leper die benoemd werd. De Muziek was zijn leven. Vanaf 1825 tot 't jaar 1914 was hij Bestuurder der Iepersche Harmonie en behaalde met zijn mannen menigen prijs zoowei in Frankrijk als in ons eigen land. Dat was de gelukkigste tijd van zijn leven. Ka den oorlog, als hij over die jaren sprak, was het met weemoed in zijn stem. dat hij terloops zegde dat ds diploma's op die muziek-tournooien behaald, verloren gegaan waren. In zijn huis be~at hij een prachtige vleugelpiano; en blij was hij in zijn hart als iemand genietend naar zijn bezield spel zat te luisteren. Blijder nog als op de groote dagen of feesten, hij gevraagd werd om het orgel t bespelen in onze St-Jacobskerk, en daar te begeleiden stuk ken in polvphonie die hij soms zelf ge componeerd had. Sommige zijner Ave Maria's zijn ontroerend en bezielen, als 't ware dat reeds bezielde gebed, zcodat waarlijk de zang in tweevoudigen zin een gebed werd. Wie goed zingt, bidt dub bel Hij is stiïle heengegaan, zooals hij se dert den oorlog stille leefde, en laat bij zijne medeburgers, die hem te weinig wellicht waardeerden, de herinnering van een dienstvaardig, begaafd en voornaam man. Hij ruste nu in Gods Vrede. GEVONDEN Vten Pierre, Boterstraat 43, kleine geldbeugel, kleingeld Inhoudende. Slnnaeve Marcel, Bolllngstraat 6, le deren zakje. Compcmolle Emest. Meenenstr. 7C, zwarte hond met pluimstaart. Kerrincix, St-Jacobstraat 79, in de 1 Statiestraat, stoffen handschoen. Bonte Joseph, Haiglaan 130, ln de Augustinestraat, eenzelvigheidskaart op naam van Vercamer Cyriel uit Wervik. Mevr. Em. Caenen, Korte Torhout- I straat 16, op de Gr. Markt, een proviand- zak. I Degroots Prosper, K. Meerschstr. 6, in de Boterstraat, erkenningskaart recht- gevende op prijsvermindering op vervoer i op naam van Verhaeghe Simonne, Ieper- i straat 14, Geluveld. Mej. Janssens Jeannine, M. Freneh- laan 5. in de Rijselstraat. kinderceintuur. Verschoore Daniel, Dikkebuschstwg 15 in de Elverdingestraat, paar lederen hand- schoenen met de letters O. S. I Geklere Florentine, Meenenstwg 163A, een regenmantel. VERLOREN Mr Ver recke Leonard, Paddepoel- straat 3. handschoenen. Muller Jullen, Bruggestwg 107, Duit- schen schaper. Goemaere Camiel, Meenenstraat 42 sajetten kinderhandschoen. Rosseeuw Georges, D'Hondstraat 90, lederen handschoen. Maes André, Bruggestwg 7, In de Eo- terstraat, lederen handschoenen. Mevr. Geysen, Diksmuidestraat 42. Dultsche schapershond. TERRITORIALE BURGERWACHT Dinsdag 11. had een vergadering plaats voor de Burgerwacht, vooral ten dienste van enkele leden, die in de laatste bijeen komst niet voldoende de lessen over po litie hadden kunnen volgen. Het was ten slotte een herhaling van hetgeen den Hr Burgemeester in de laatste vergadering bekend maakte. Toekomende week zal het programma klaar zijn voor de cursussen der Burger wacht. Dan zal ock een nieuwe vergade ring belegd worden. ZessJer ca'cffiti es'j morgens zult gij insular ca Srk:h sit feel feeil spiiagsa. Do lever moer eiken dag cin liter gal ln de ingewanden uitstOrttrt.-jWaiinecT cc gal nice vrij toevloeit, kan uw ic-ecisel niet, verteren; het bederft. Kwade sen doèn mv Ueftanm zwellen: U lijdt aan verstopping. Uw organisme wordt vergiftigd en U ls zwaarmoedig en ter neergeslagen. U wordt een zwartkijker. Een laxeermiddel is een noodhulp. Een gedwongen stoelgang bereikt het doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER kunnen het vrij toevloeien van de cal verzekeren, vat U er weer bovenop zal lielpon. Hei zijn zachte planten uittrek sela, die wetr keiljk op verrassende wijze het toe vloeien van de gal bevorderen. Eisclii de Kleine Carters Pillen voor de Lever. Tfi pÜA yi rs<7PV> NIEUWE STATIE In den Gemeenteraad heeft de Hr Bur gemeester laten opmerken dat niet de Burgemeester noch het Schepencollege het bevel te geven heeft dit werk aan te vangen. Hij voegde eraan toe Persoonlijk heb ik reeds dikwijls (bij het Ministerie) ten voordeele van de sta tie aangedrongen; en onlangs vernam ik dat de zaak normaal verloopt, maar dat het niettemin nog eenigrn tijd zou kun nen duren. co» HET STANDBEELD VANDEN PEEBEBOOM 7 Men zal zich herinneren dat een wed strijd uitgeschreven werd. Welnu, de ingediende ontwerpen geven geen voldoening. Daarbij moet de kwestie van plaats nog opgelost worden. co» VALPARTIJEN Dinsdagvoormiddag, rond 11 uur, vie len lichte sneeuwvlokjes over het aard rijk neder. Wat later echter werden die vlokjes, vlokken. Een gure wind stak op en de vriesman was in aantocht. De stra ten die blank lagen van de sneeuw waren weldra in echte ijsbanen herschapen, zoo dat talrijke valpartijen zich voordeden. Verschillende personen moesten door een dokter verzorgd worden. ZITDAG Heden Zaterdag, van 8.30 tot 10 uur, Zitdag cloor Volksvertegenwoordiger Ro bert Deaian, in het Kristen Vcikshuis, St-Jakobstraat 30, leper. Modsn-artikelen in 't groot, Kieerstoffen, Wi.goed. Merce- rlën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaalrie Sioors. r ..zuren - Herstellingen. 2—4 BOTEKSTR. F P F R dicht bij de Halie k\ Tel. 00 leper. St-Jacobsstr. 30, IEPER. - Tel. 376. (Naamioozo Vennootschap) Zaterdag 20 Januari, te 8,1.5 u. Zondag 21 Jan., te 1,45 u., te 5 u., te 8,15 U. Maandag 22 Januari, te 8,15 u. harten in ballingschap Romantisch oorlogsdrama, naar een ver haal van Wallace Mac Donald. Tijdens ,dcn Amerikaansehsn oorlóg strijdt Kenneth Reynolds in de rangen der Noordelijken tegen zijn besten vriend Raymond, broer van zijn verloofde Con stance. Hij weigert bij een gevecht pijn schip Merrimar te lateri uitbranden e-n tot zinken te' brengen. Hij worgt uit de vloot ontslagen'. Hij helpt echter mee aan het bouwen van een staken schip en geraakt aldus opnieuw in volle gevecht. Dit alles is slechts het kader waarin den strijd zijns harten, oili 'zijn vriend en om zijn verloofde, zich ontwik kelt. Knap uitgebouwd gegeven, treffend ver tolkt door James' Dunn, David Manners, Mac Clarka, Charlotte Henry. Als tweede groote productie »de Fransch gesmcken cn g crgen film. met den baas getrouw» Merkwaardige komedie met buitengewone vertolking der zeo gtmstlg gekende Clau» aette Colbert, Melvyn Douglas, Raymon Walburne, en de kleine Edith Fellows. Allerlei vondsten en humoristische trek ken luisteren den film op, die alle publiek zal vermaken. Nieuwsberichten GAUMONT. KINDEREN ALTIJD TOEGELATEN Balcon 5 fr.Benedenzaal 3,50 Ir. cn 2 fr. Kinderen: Balcon 2 fr.Benedenzaal 1,50 Ir. cn 1 Ir. Militairen: Balcon 3.50 fr.Benedenzaal 2 fr. Prijzen der plaatsen ais naar gewoonte tBUBBBsesiiaaBBaRBBiBaBaaasiaa LO - TRI - ICO IBBBBSFBRIEMBT33B3BS.ISSHBÜSB KRISTEN MIDDENSTANDSBOND leper en Omliggende Sckr.: Lange Torhoutstraaf 13, Icptr. Patror.endienst - Leer.icgen«ckretanaat inlichtingen over Sociale Wetten Iniieitiingen an fiici ea aard Aib« har htiwe. 'i uicou. BORSTBALSEM A. KESTEI.IJN verzacht na den eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, bron- chiet en alle ziekten der luchtpijpen en van den borst. Te verkrijgen: Apotheek KESTELYN- DE GRAtVE, Gaathuia.tr., 14, Poperioge. RANTSOENF.ERINGSK AARTEN BERICHT De RANTSOENEERINGSKAARTEN welke afgeleverd werden aan de Gemo- blilseerden, moeten op het STADHUIS teruggebracht worden cp MAANDAG na middag, 15 Januari 1940. tusschen 2 en 5 ure, gedurende de uitbetaling der Mili- tievergoeding. «o» FINLAND Dat is het Onderwerp van de vierde wintervoordracht op 1 Febr, a. s. Voor 6 weken gaf niemand acht op dat land, en nu... 1 Wat is er niet veranderd in den oor logstoestand door dien inval van Fin land 7 En wat staat er voor de deur 7 Rusland heeft zich misrekend aan de Finnen. Ja, heel de wereld heeft zich mis rekend. Aan de Finnen, maar ook aan hun land. hun wintersch klimaat, met een woord aan heel dit wonder en my sterieuze land. Nu zijn we begonnen dc kaart bekij ken, ginder hoog in Europa, tegen de IJs zee; we hebben boeken opengeslagen, we hebben trachten menschcn te spreken die dit land bereisd hadden en we heb ben ONTDEKT dat daar in een land van meren en bosschen, van sneeuw en ijs, een allerfijnst beschaafd volk leeft. Onze voordrachtgever, de Kr M inrits Bulckr, heeft voorgesteld zijn voordracht te geven over Finland, hij beschikt over zestig prachtige lichtbeelden en hij zou zich aanstonds ean het werk zetten. V/ij hebben iiatjuriijk gretig zijn voorstel aanvaard. Dit gaat cius dorr op Donderdag 1 Fe bruari. 5.1.0 uur. herinnert U dat hec AANSTAANDE ZATERDAG 27 JANUARI TREKKING IS van de eerste schijf 1940 van de Koop spoedig uw biijet IEPER OMLIGGENDE Sckr. Lange Torhoutstraat 13, IEPER Sociale Wetten Leerlingensekretariaat Inlichtingen van fiskaten aard Ambachtswerktuigen Patronendienst liSi£i»ihdliij&&da<bUi.^iaihli2'.UUUjU[UaiUiW;9 VREDESACTIE IN VERZEKENS! Uit al de graven doodenklanken - Vloekt toch den oorlog! Wapens neer! Daad bij het woord.' Om ons te [danken, Die sneuvelden vcor Recht en Eer! 'k Zie helder in het wereldduister, - Het zwart geheim va:i 't snoode plan! Tc Hoor hot verraderlijk gefluister, Waaruit 'n Oorlog volgen kan De dooden komen nlt hun graven! Akelige leugen, mcord en sohand!. Is 't daarom dat w'cns loven gaven? Neutraliteit in 't Vaderland I Vrede in BelgitT Beselare, 1343. GEO. GEORGES SOF.NEN Verzekeraar-Raadgever Eoeachepestraat 15 - POPERINGE, (Rcclitover 't Klooster der Tel. 275. Eb. ZZ. Ber.edirtinexsCU.1 Smaad aan wetsdienaar. C. J. van Kortrijk. te Poperinge werkzaam is be ticht van zich aldaar op 29 September, rond 20 uur in de Casselstraat pliehtig gemaakt te hebben aan smaad jegens den politieagent P. V.. die hem in over treding nam op de rijwet. Volgens ter zitting verklaard werd is het de 7de maal dat de betichte wegens soortgelijk feit op het bankske zit. Hij wordt veroordeeld voor het feit A tot 1 maand gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang, voor het feit B tot 175 fr. boete of 3 dagen ge vang, bij verstek, zonder voorwaarde, hij moet insgelijks de kosten betalen. Slagen. K. G. van Wcstouter staat terecht wegens slagen op 29 Oogst aan zijne schoenmoeder S. N. Met aanneming van verzachtende omstandigheden wordt de betichte veroordeeld tot 145 fr. bcete of 3 dagen gevang en tot de kosten, voor- woordelijk gedurende 1 jaar, uitgenomen voor de kosten. Kansspel. V. J. van Gent werd op 18 Mei ter gelegenheid van een feest te Westouter op den Zwarten Berg. bevon den terwijl hij een kanssoel aan het uit baten was. Dit werd vastgesteld docr de tolbeambte M. S. die zich in burgersklee- ren bevond en de rijkswacht deed ver wittigen die de kaarten en eene zekere som geld nansloegen. De betichte werd vroeger reeds voor soortgelijke fe'ten ver oordeeld. De rechtbank veroordeelt de be tichte bij toepassing van art. 1 der wet van 2 Oktober 1E02 tot 2 maanden ge vang en 2.800 fr. of 3 maanden gevang en t;t de kosten, zonder voorwaarde. Het aangeslagen tuig en geld worden ver beurd verklaard. Smaad aan veldwachter. L. J. van Dlkkebusch is beticht van zich op 17 Sep tember Uchtig gemaakt te hebben aan smaad jegjns de veldwachter L. L.. die de zoon van de betichte kort te voren in overtreding genomen had. Met aanneming van verzachtende riahdigheden voor de betichte, veroordeelt de rechtbank hem tot 132 fr. fcoete of 8 dagen gevang en tot de kosten voorwaardelijk gedurende 5 jaar, uitgenomen vcor de kosten. Diefstal met inbraak. G. A. een 17- jarige landbouwwerlcman van Ploegsteert Staat terecht wegens diefstal met inbraak cp 18 Juni. ten nadeele van H. V. De be tichte was langs het venster binnenge drongen in e_ie. barak waarin V. een en ander tuig opstapelde. Daar had hij een paar oude gc-tten en handschoenen geno men, doch teruggegeven wanneer V. hem daarover gesproken had. De rechtbank veroordeelt -'e betichte tot 1 maand ge vang, voorwaardelijk gedurende 5 jaar. Hij moet echter de kosten betalen. Slagen. M. G. van Oostvleteren en zijn broeder G. van Woesten stonden te recht wegens slagen cp 1 Juni aan P. L. Tèr zitting kwam het uit dat. klager ge zegden dag in bedronken toestand ver keerde. Hij was dan ook voortdurend in tegenspraak. De rechtbank heeft dan ook de 2 betichten van het vervolg verzonden vrij zonder kosten. Wederzijdsche sir-geu. P. L. en zijn broeder Victor beide van Wervik. zijn beticht van wederzijdsche slagen. Volgens getuigenissen bestaat er tusschen deze twee broeders onmin sedert tal van ja ren. De eerste betichte zou een geweldige slag toegebracht hebben. De rechtbank veroordeelt de 1ste betichte dan ook tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang, voor waardelijk gedurende 5 jaar, de 2de be tichte wordt veroördèeld tct 70 fr. boete of 2 dagen gevang; zij moeten elk de helft der kosten betaler. Betïrie'ëlljke ontvreemding. L. O. van Staden is beticht van op 13 Oogst te Hooglede eene som vim 100 fr. bedrieg lijk ontvreemd te hebben tsn nadeele var. G, Z.. echtgenoote Dé G. De betichte na eerst verklaard te hebben daar nooit te zijn geweest bekende nadien er een paar maal voorbij te zijn getrokken, doch loo chende het feit. Dé rechtbank veroor deelt de betichte tot 15 .«Jagen gevang en 350 fr. boete of J5 dagen gevang en tct de kestgn, zor.dSr voorwaarde. YÖrirésrsOngev&l.' f). A. van Woes ten ln dienst van brCuweb D. aldaar staat terecht als vérantwobrdelijk'e dader van .een verkeersongeval 'zonder erge gevolgen aan het gehucht den Drogen TakTer sitting vara verklaard dat de betichte onderhevig zou zijn aan verlies van ge heugen. De rechtbank legt de betichte volgende straffen cp vcor het feit A tot 143 fr. bcete of 3 dagen gevang, vcor het feit B 143 fr. bcete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 1 jaar. De recht bank verklaart betichte vcor altijd ver vallen van het recht nog een voertuig te voeren, hij moet de kosten betalen vcor dewelke de lijfsdwang op 8 dagen bepaald wordt. Wederzijdsche slagen. F. A., S. E-. V. A., en A. D., allen van Et.oden staan terecht voor wederzijdsche slagen aldaar op 27 Juli. Vclger.e dp getuigenissen ter zitting afgelegd zou de laatste betichte zioh hoogstens teweer hebben gesteld. De rechtbank verzendt hem dan ook van het vervolg vrij zonder kesten. De 3 andere betichten worden elk tot 102 fr. boete of 3 dagen gevang veroordeeld, voorwaarde lijk gedurende 5 jaar Voor allen, zij moe ten echter elk 1/3 der kosten betalen. Autoaanrijding. Ten gevolge van een verkeerde zwenking kwam de auto ge mend door V. J. van Pcelkapelle cp 9 Juni aldaar dicht bij het gedenkteeken Guynemerin botsing met de auto van Mevr. A. V. C. van Lophem. Het rijtuig werd gevoerd door H. A. Deze auto werd beschadigd. Mevr. v .C. stelt zich als bur gerlijke partij aan en vraagt 1973.83 fr. schadevergoeding. De rechtbank veroor deelt de betichte voor de feiten A. B eri C die zich mengelen tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk geduren de 1 jaar. Aan de burgerlijke partij moet hij 1.500 fr. betalen alsook de kosten harer aanstelling plus de gedingskosten. Bedreigingen. V. J. van Wervik is beticht van zich op 10 Juli pliehtig ge maakt te hebben aan bedreigingen jegens D. M. Dit namelijk met eene spade en op 11 Juli had hij een geweldige slag toege bracht aan D. M., vrouw D. Zij onder ging hierdoor 3 dagen werkonbekwaam heid en vraagt 236 fr. als schadevergoe ding. De rechtbank veroordeelt de be tichte voor het feit A tot 182 fr. boete of 3 dagen gevang ,voor het feit B tot 102 fr. boete of 8 dagen gevang en wegens dron kenschap tot 105 fr. of 3 dagen, voor waardelijk gedurende 5 jaar. Aan de bur gerlijke partij moet hij 175 fr. betalen en de kosten harer aanstelling, plus de gedingskosten. Slagen. G. V. nu te Meenen verblij vend is beticht van op 23 September te Geluwe slagen toegebracht te hebben aan rijne bijzit C. P.. die nu nog met hem (amen woont. Bij toepassing van art. 398 veroordeelt de rechtbank de betichte voor het feit A. tot 162 fr. boete of 8 dage gevang voor het feit B. wordt hij ver oordeeld tot 140 iz. boete of 3 dagen ge vang, zonder voorwaarde. Maaire'elen tegen mond- en klauwzeer. V. G. K„ veekoopman te Kemmel werd bevonden, in zijne weide, te Wijtschate gelegen, de noodige maatregelen niet ge nomen te hebben, voor het vee dat op 29 Juli door mond- en klauwzeer aange daan was wat vastgesteld werd docr de veldwachter T. De betichte, die zich in staat van hervalling bevindt, wordt ver oordeeld tri 700 fr. toete of 1 maand ge vang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Weerstand aan d>' Rijkswacht. B. M. van Vlamertinge. et" at terecht wegens weerstand met geveld of met bedreigin gen op 6 Septem jer jegens de opper wachtmeester J. D. die ten haren huize onderzoek moest dpen over een ln ver lof zijnde zonn. Ce verdediger doet uit schijnen dat hst hier niet gaat over weer stond cf bedreigingen, doch alleen ever gebeurlijke gevolgen voor haar zoon vm een onbezonnen dead door hem gsplcrgö. De rechtbank veroordeelt de betichte tot 175 fr. boete cf 3 dagen gevang en tot de kitten, z-nder voorwaarde. Ten cnrceht getrokken geld. B. C.. donmr te Zillrkeke. ls beticht van tus- c?hen Maart 1C21 ru 7 Juli 1933 gewerkt te hebban alhoewel nil regelmatig zijne kaart had laten afstempelen. Wat de be tichte ten onrechte getrokken had kon de toeziener, met het onderzoek gelast, niet met zekerheid bepalen. Alleen weet deze dat van in April tot einde Mei 1939 alleen, berichte ten onrechte 729 fr. ont vangen had. Voor de feiten A-B en C die zich mengelen, wordt die dopoer veroor deeld tot 1 maand gevang en 359 fr. boete of 15 dagen gevang en tot de kosten, zon der voorwaarde. Daarbij moet hij terug gave doen van al de ten onrechte ont vangen sommen. Slagen. V. A. van Wervik, is beticht van aldaar op 26 Juli aan zijn gebuur L. D., die op de schelding van hun grond t.ral'e'lraad aan het Dlaatsen was, slagen te hebben toegebracht d'e eene werkon bekwaamheid van 8 weken vcor gevolg had. daar D. een arm gebroken werd. rie rechtbank veroordeelt de hetiriite tot "59 f'. bo-te of 15 de "en gevang en tot de kosten. H'l wordt aen"emaand om ook •le dokter's kosten te betalen. Bedrei-ing met eel-d"n nis'ooL L. C. van P-rikooelle. Is beticht van zich al daar rliriitig gemaakt te hebben pan be- dreigin"en met een geladen pistool, Je gens ziin schoonbroeder en sch""nzuat.«r. Het wanen ve-d aar "eric "en. De recht bank veroordc-'t de beti-hte, bil verstek, "ri ie2 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten. Het aangeslagen wanen en de patronen werden verbeurd ver klaard. Hierboven d? gevaarlijke bocht voor de Kerk te Vlamertinge wa^r de twee autos in botsiiïT kwamen. De pijlen duiden ds richting aan die de beide autos namen. De sliopeMUn is de ge!e lijn in het midden der baan getroffen. De camienette van Hr C.e~''uiAre, zoo als we duidelijk z»en, werd enkel *n paar meter opzij ge duwd, wijl de luxe wagen een gansche toer on zich omdraaide. Dc motor van de luxe-wagen was deerlijk gehavend. Apotliekersdianst. - Zondagrnst. Heden Zondag -11e Apotheken open tot den middag: 's namiddags alleen de Apo theek CREUS, Noordstraat. VREDESAVOND IN O. L. VROUWKERK HOE LANG NOG? De Mannenbond van het H. Hart van O. L. Vrouwparochie vjert op den 3n Zon dag van Januari zijn tienjarig bestaan. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde daaróm worden alle inwoners der stad vriendelijk en dringend uitgenoodigd cp Zondag, 21 Januari, te 5 uur 's avonds, in O. L. Vrouwkerk te komen meevieren onzen innigen en aandoenlijken vredes- avond in dezen beroerden oorlogstijd. Daar wordt door een bevoegden rede naar de brandende actueele vraag behan deld Hoe lang nog? Voor de menigvuldige bange vraagstuk ken. die in deze angstwekkende tijden de gemoederen bekommeren en de harten be knellen, wordt hier de eenige, goede op lossing gegeven. Wanneer alle aardsche en tijdelijke uit wegen ziin afgesloten en geblokkeerd, van waar kan dan nog redding komen? Alwie hierop een afdoend antwoord be geert, kome naar den Vredesavond. Een kort maar diep-aangrijpend spreek koor zal er door kinderen van onze ge- mobiliseerden voorgedragen worden bij het versierde beeld van het H. Hart. Het weze voor allen een lichtende zon nestraal in donkeren nacht, een blijde uur in kommervolle dagen! ^MiïBimiiiiuiiiiminiiiiiuiuiiDiiiiüiniiiiiniiiiTmüiiiiiHifflaumiiiiiiiiiiiiiiB'a '!!Ui!!||||i"H!H!r.mmBBpiMmmipSS DE BRANDKLOK In deze dagen van spanning kwarii de Brandklok Zaterdag avond cm 9.05 uur de stad in rep èn roer zetten. Brand was ontstaan in de cinema-ka- bien van Palacetijdens een vertoo ning. Hst Bestuur van het Komiteit tot opbeuring van den Poperingschen Sol daat dc.t daar Juist in vergadering was hoorde de hulpkreten en spoedig werd water bijgehaald en het vuur was te keer gegaan. Eenige filmrellen waren ln brand ge raakt en geweldi"e vlammen sloegen in de kabien rond. Keer Charles Duponselle stond in de liabien met Heer Egide Du- nonselle en met hulp van eenige toege- loopen mannen kon het vuur overmees terd worden. In de zaal waar er betrekkelijk weinig volk was. had men van het gebeurde niets gez'en. Toen het publiek verwit tigd werd ontstond er geen minste pa niek. De pompiers die ter plaatse kwamen enkele minuten na het kleppen der brand klok, moesten voor het blusschen niet tusschenkomen. Zij hieven eenigen tijd ter plaatse en onderzochten het dak om alle verder onheil te vermijden. Ds Heeren Duponselle werden beiden lichtelijk aan het gezicht verbrand. -€0»- BEZOEK IN LE LUCHT Donderdag middag kregen we weer be zoek in de lucht hoog boven stad. Een negental Belgische vliegtuigen waren aan het oefenen met het maken van kunst matige wolken. In allerlei richtingen lie ten zij lange slierten van wolken achter hen aan. STAND der WERKLOOSHEID van 8 tot 13 Januari 1S40. mannsn vrouwen totaal Maandag 52S 13 539 Dinsdag 609 12 521 Woensdag 535 12 577 Donderdag 517 12 529 Vrijdag 511 15 626 Zaterdag 522 13 535 Dinsdag rond den middag, binst een sneeuwvlaag, kwam Hr Albert Vernleuv.a, handelsreiziger te St-Andries, met zijn auto van Poperinge gereden op weg naar leper. Hij hield de rechterkant van de baan, maar gekomen aan den draai bij de kerk, kon hij niet genoeg zwenken door de glib berigheid van de baan en het rap rijden en re"d hij meer naar links met het ge volg dat zijn auto in bot-ing kwam met een vrachtauto die uit de tegenoverge stelde ri-hting kwam gereden. Door deze botring werden beide voertui gen nogal erg beschadigd. De auto van Heer Vemleuwe werd rondgedraaid en stond met het vorenste in de richting van Poperinge. Heer Vernisuwe was gekwetst aan de onderlip en bekwam kneuzingen op het lichaam. Hij liet zich dadelijk verzorgen cloor Dr Verbeke, die in de nabijheid der I plaats van 't ongeval woont. De vrachtauto, die met 3.909 Kgr. zand I geladen was. behoorde toe aan den aan nemer Hr Jullen Ghesquitre, van Pope ringe. en was gevoerd door André De- ghandt van Woesten. Later werd het zand op een anderen vrachtauto geladen en beide ontredderde voertuigen zijn van deze plaat3 wegge haald geworden. De veldwachter Soubry, die dadelijk ter plaats van 't ongeval was, heeft da ver- eischtc vaststellingen gedaan alsook een proces-verbaal opgemaakt. KAP.: FR. 150.000.000 ZETELS TE Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven ea builendien 200 agentschappen en hulpkantoren over het gehee'e Vlaainsche land. Totaal 3150 3227 WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoek» uw profijt en ivcest voor uitziende. verzekert U tegen: ZIEKTE, INVALIDITEIT, STERFTE. Bij den Familiezlekenbond SINT-JACOBSTRAAT 30 - IEPER BOEZINGE. Paniekzaaiers. Zon dag morgend stond Boezlr.ge op stelten, want, het ging slecht; al de verlofgan gers moeste.* seffens binnen, zelfs de va ders met vier kinders en meer, Ja, want de Engelsche en Fransche troepen waren reeds over de grens, en... er was niets meer aan te doen. Zulk nieuws en zelf nog veel slechter werd verteld. Wat was er daar nu van waar? Niets anders dan dat de verlofgangers binnen moesten, ook eenige die voorlooplg huiswaarts wa ren gestuurd geweest, en hier tn daar een gedemobiliseerd vader met drie kinders. De overige vertelsels waren, platweg ge zegd, uitvindingen cn leug' Van waar dan die geru _en? Van paniekzaaiers, die wel is waar dat niet doen met kwaad inzicht, doch doorgaans toch te rap aan zijn met hetgeen zij ge hoord, en verkeerd of niet begrepen heb ben. Kunnen deze er zich eens goed van overtuigen, dat zij veel betar hunnen mond zouden houden, liever dan dingen ta vcrtcllan dia niet heal zekar zijn; en z.lfs dan nog, ta zwijgen als za echt nieuws vernemen dat ricts anders tan da» menschcn on Ls tot en tn paniek zaaien. De menschen zelf zijn doorgaans veel te ltchtgeloovig, en daarom is het een besta raad dat onze Pastoor van op hat kansal gaf Gelooft alleen wat uw burgei-vader u officieel mededeelt en an ders niets.God zij gedankt dat onze priesters en Burgemeester, die allen den oorlog hebben meegemaakt, niet gemak kelijk op ts winden zijn en kalm blijven. Dat brengt zekar meer aarde aan den dijk en komt onze menschen ten goede. Het Vrije Uurtje van den Soldaat y. Wat Pinnenkensdraad en Bar'oe- lê» van den socialist Deman, met het geld van het Werk Elisabeth en der Re geering betaald, als voordeel brengt, kan zeker niet opwegen tegen De Poperin- genaaren Onze PlichtHet eerste is vreemd en zegt niet veel van de streek, -Ie andere laten onze jongens voort mee leven met de thuisblijvers. Dat is wat door ouders, vrienden en kennissen wordt verlangd, en het doet hun genoegen te vernemen dat hunne soldaten tevreden zijn. Eenige nochtans zouden graag, wat meer hebben, een dagblad soms. Kan dat 'niet?... Het Nieuwsblad?... Rechtuit ga- proken aan allen is dat .onmogelijk, want hst zou voor de drie maanden meer. elan twee duizend frank kesten. Ooit nog voor deze die het verlangen een ker- keboskjs en een paternoster. Maar lotje trekken voor eenige ouder hen, om de maand ware toch iets. Daarom wordt een tweede soldatenavond op 'touw gezet en Zondag 4 Februari geeft het Dames- tooneel van het Davidsfonds eene tweede opvoering van het programma ven verle den Zondag. Deze keer zorgen de meis jes vcor den kaartenverkocp, en ze zijn zeker van hun sukses, want het gaat er om wat verstrooiing voor onze soldaten, Nieuws van t Onzent. De verga dering van het DAVIDSFONDS is bui tengewoon geweest. Gezellig onderonsje voor de leden in een goed verwarmde zaal met algemeen verslag sinds verleden jaar door den plaatsvervangenden schrijver onze Eerw. Heer Pactoor, die nu door de mobilisatie, zooals hij zegde, met onder luitenant A. Lepercciue en sergeant R. Carpentler, zijn rechter- en linkerarm verloor. Daarop akkordecnspel dcor Juffr. Si monne Verheylesonne die heel de zaal met haar muziek meesleepte, en de uit voering van Het Kerstgeschenken «Madame heeft de griep», die soms een traan in het oog bracht door ernst en luim, door weenen en lachen. Een groepje speelsters, die stillekens aan filmsterren aan 't worden zijn. Nu het overal mobili satie is, kan Hollywood ze nog mobili- seeren Dat de B. J. B. leeft, heeft de bij eenkomst van Dinsdag-avond laten zien. Spijts het groet getal gemobillseerden, weren zeer veel leden aanwezig. Bene vens zang en mondharmonikamuziek, ver slag en godsdienstles, hield heer Veearts Devloo uit leper een voordracht waarbij de Jongens zeer veel hebben kunnen lee- ren. De Jaarlijksche Algemeene Verga- dering voor de leden van het STIEREN- ISYNDIKAAT in den Veêbond der Boe- rengilde heeft plaats Dinsdag aanstaande 23 Januari, 's namiddags te 1 *4 u. bij Marcel Ampe, Het belooft belangrijk te zijn Betaling van 't springgeld. Me- dedeelingen en Voordracht door Mr Van Heghe. Asa, leden, op tijd en allemaal aanwezig. Aanstaande Zondag 28 Januari is nu de prijskaarting voor de V. O. S.-sen en B V. O. S.-sen. Inschrijving bij 't lid Ach; Deschrevel op "t Hooge te 4 u.; dan bekorting en prijsdeeling bij twee andere leden. Mannen, zorgt dat men op tijd kunne beginnen en toont, vooral nu, aan de B. V. O. S.-sen dat V. O. S.-sen in den oorlog echte broeders zijn geworden, die meikaar niet kunnen missen. Voor den Vrede en dc gemobillseer den wordt voor de 4de maal in BEDE VAART gegaan, decs keer op Zondag 28 Januari, naar de Kapel Vanhoudt, ter eere van O. L. Vrouw van Lourdes; en een tooneelavond ingericht op Zondag 4 Februari. Twee datums die men niet mag vergeten. Weet ge?... dat niet alleen bc- drijfshoofden moeten aansluiten bij een Komper.sasiekas, maar dat zij bovendien de personen die hen helpen mede moeten inschrijven?... dat de Vlaamsche zaak Is opgelost, gezien er nu 4 Vlamingen zijn op 14 Ministers?... dat sinds den oorlog in China, de Chineezen en Japaneezen, reeds 2 miljoen en half mannen hebben verloren?... MEENEN. Een militaire schuilplaats uitgebrand. Dinsdag nacht werden de bewoners der Brugwijk, aan de Rijsel straat, gewekt door het afschieten van een groote h «veelheid kogels. Gezien den ernstigen peetand was eenieder met vreea bevaigerWat was er voorgevallen? In een der sch ïiiplaatssn, opgesteld in de nabijheid der brug, .vas er brand uitge broken. Terwijl het vuur da schuilplaats aantastte, gingen door de hitte een hon derdtal koge.s af, terwijl een machine geweer buiten werking werd gesteld. Ge lukkig werd niemand verwond docr de kogels. E-n onderzoek werd ingesteld om dc oorzasut va» de» brand te weten. De werking van het Gemeentebestuur van Poperinge om tot een rechtveerdige oplossing te geraken aangaande de wet op de uitzonderlijke winsten tegenover onze Hopkweekers, wordt door de Bevoeg de Overheid nauwkeurig onderzocht. Dit bewijzen de brieven van Heer Se nator Mullie en van Heeren Volksverte genwoordigers R. De Man en Butaye die we verleden week hier mededeelden. HEER SAP MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN MIDDENSTAND STEUNT OOK DE ZAAK Heer Sap, Minister van Economische Zaken, drong ook aan bij den Heer Mi nister van Landbouw om deze zaak in het voordeel van den Koppekweeker cp te lossen en ontving van den Heer Mi nister van Landbouw volgend schrijven Brussel, den 2 Januari 1940. Mijnheer de Minister, De Heer Minister belast rnij met de eer ontvangst te melden van uw schrij ven van 3 dezer maand, waarbij U zijn aandacht vestigt op een brief van het Schepencollege- der Stad Poperinge, be treffende de hoppekwectie in verband met da exceptionneele winsten. Deze zaak weerhoudt de beste aan dacht van Graaf d'Aspremont Lyndon. Aanvaard, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogach ting. De Kabinetsoverste, Robert Philips. Dit schrijven werd dcor den Keer Sap aan het Gemeentebestuur toegezonden met de verzekering dat hij de zaak ver der in het oog zal houden. AANMOEDIGEND SCHRIJVEN VAN DEN HEER MINISTER VAN LANDBOUW Van wege den Heer Minister van Land bouw kwam aan Heer Burgemeester van Poperinge volgend schrijven toe Brussel, den 13-1-1940. Mijnheer de Burgemeester, Ik heb de eer U ontvangst te melden van uw schrijven dd. 26 December 11. betreffende de hoppeteelt en de wenschen die door de hoppeplanters voorgebracht worden ter bescherming van de hoppe teelt. Voor wat betreft de buitengewone be lasting en de toepassing van deze op de hoppeplanters kan ik U mededeelen, dat h. Minister van Landbouw aan zijn col lega van Financiën inlichtingen gevraagd heeft nopens de toepassing van deze ex tra belasting op de verschillende cultu ren. Het Departement van landbouw zal niet nalaten de belangen va» de hoppeplanters te behartigen. Hoogachtend Voor den Minister De Secretaris-generen, E. De Winter. We hopen dus dat die levenskwestie niet alleen voor de Hoppekweekers. maar voor heel het Poperingsche, ln een zin van eerlijkheid zal opgelost worden. We herhalen dringend wat we aan den Heer Minister schreven Wat dit jaar gebeurt, gebeurde re gelmatig Juist op zelfde wijze in de laatste 50 Jaren. Die groote prljsschommelingen kwamen Juist gelijk nu voor, toen het geen oor log was. De huidige tijdsomstandigheden hebben dOs met de prijsverhooging der hop niets te zien en dus mag. wat de landbouwer dit Jaar aan de hopteelt meer ontvangt dan verleden jaar, volstrekt niet als een uitzonderlijke winst aanzien worden. Dit ls geen uitzonderlijke winst; over 5-10-15-20 jaar, over 30-35-40 Jaar ge beurde juist hetzelfdejaren lage prij zen gevolgd door Jaren looriende prijzen. WTAT NU GEBEURT, IS DE NORMA LE GANG DER ZAKEN IN HOPTEELT.- V/at normaal is sedert 50 laar en meer, moet als normaal aanz-en worden ook ;dit jaar. De hopkweeker was in nood door groot geldverlies van 3-4 Jaren; 1339 laat hem tos zijn schulden te verefienen en eer aan zijn zaken te doen. De hopkweeker wol grarg het Land helpen met de gewone belasting te be talen in evenredigheid van hetgeen nor-» ma(4 de hardel en de nijverheid betaalt, maar de hopprljs aanzien als uitzonder- li. k en 70 bu.riengewone belasting e sche ware der. ondergang van den hoppebweeker en van ens gansch Gewest dat van den Landbouw moet leven. De Honpekweeker die min van Crdj en Tucht is. reken op eeoe rechtveer» dige oplossing. Hij wdl lijn deel beta len in de grro 1-cten d.e het Lrnd r oet dragen, maar hij r."t om m»t xiia gezui ook te kum-en leve».

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 3