SOLDATENBRIEF BRILLEK De vliegende tank der toekomst Laatste Berichten Gerard VANDERSTEENE W T BINNENLAND i t O h n n v a - aw*.**™. - wj~.| verbod der V.N.V. bladen CINEMA EN BERGPLAATS UITGEBRAND TE STADEN M0T0RTRIP0RTEUR SLIPTE OP DE GROOTE BAAN IEPER-MEENEN LANDBOUWBELANGEN RUSSISCHE LEGER3ERICHTEN UIT DE PANNE ONTZETTENDE BRAND IN JAPAN It het fantastische denkbeeld uitcoerbcar cadlo 5 wordt de tank be- itaiiru cn het reschut afgevuurd Wat onze Soldaten schrijven VOOR MOEDER EN VOETBAL NADERE BIJZONDERHEDEN OVER THERESIA NEUMANN ALLERHANDE MEER DAN DE HELFT DER AARDBEWONERS IS IN OORLOG 'T ROOS KRUIS DE SAMENWERKENDE BRANDVËRZÉKERiNüS- MAATSCHAPPIJ VAN POPERINGE WISSELKOERS V rvmvotot f k -II i t 1 I I I 1 1 4 1 t A t r 1 r r 2 e 8 s n 3 I 1 t 0 1 lOWEBIKt Om Werkerstee*». Splits de rroote koud» en de nletrwe mo- bllisaUe-'-'Tuciiten waren de leden van t>ns pla-tselljk kristen Werkersverbond, welke aPen warden ultfe-ioedigd tot het eieren van Verkoren Zoods*tabijk opgekomen. Reed* in de ure-mis welke vrerd opeedraeen voor al cnre overleden familie^ »tr<*en een honderd-tal leden te* offer. Na de mis hadden we dan onze Algemeene Jaarvergadering ln den Volks bond. Voor de verairdertee werden de leden vergast op enkele radlo-plek-npo platen. Wanneer den om 9 H ure den E. H. Proost de vereederlnr ooende door het gebed Waren bl'na elle plaatsen der ru'me feest, kaal bezet Daarop Ti-ra den h Voorzitter F Biseart *»t woo-d welke ft! de aan wezigen w-n—m toestuurde. Uwe groote opkomst, fe"de den Voorzitter. 1* een be wijs hoe r?vw de banden twachen leden en het h—ttmr aaneengesloten bil 1 ven. Vervolgens maakte hij bekend dat h. Volksvertegenwoordiger P~ De Man zich had laten v—ontschuldlgen wegens rnbi- il-atie-o—sto-id'aheden. Waarlijk spijtig voor onre zoo geslaagde feestvergadering. Daarna richtte de Proost erkele woor den tot d« aanwezigen waarin M,1 hen hoofdzakelt'k wees op hunne vemll-htin- gen tegenover h'mne organisatie. Ook zeg de hij, order alle opzicht onze gemobtll- seerden. v-arhll hij nu ook voor de derde maal mort vertrekken, niet te vergeten. Een lied (-Twee Blauwe Oogen -gezon gen door h. Jcr. Dewulf kende de meeste bijval. Daaroo vlgde een uit-enrettlng van Beoretaris Jer. Delombaerde, die een In teressant v«-<dag gaf' over het verloopen Jaar '39. PM eindigde zijne prachtige «preekbeurt met den wekroep tot al onze leden ood-t ze allen zouden propagan disten word-n. en Ijveren zouden tot groei en bloei van onze zoo machtige werkers- Organlsat'e. Intusschen had E. H. Pastoor de ver gadering komen vervoegen, en op zi'n beurt gaf hij het Jaarverslag over de Werking van onze bloelende ztekengilde. Ruim 1103 leden groot en klein zijn op heden ln oo"e zlekengllde Ingeschreven. Vervolgens werd overgegaan tot onze tom bola ws--bil zestig prijzen te verd'eren Waren. De traditie getrouw had het be> stuur ook zijne gemobiliseerden niet ver geten. Twee schoone prijzen waren voor hen voorbehouden. De eerste kwam toe aan Henrl Vandevlvere voor zijn zoon Al- bert. en de tweede aan Kamlel Bouckout welke hem geschonken heeft aan Decroix Alois voor zMn zoon Evarist. Zoo eindi-de deze welgeslaagde feest- vergadering ln de beste stemming en alle leden trokken overvoldaan huiswaarts. Boeren gilde. Op Zondag 21 d°zer te 9 uur komt de heer Simoens. Rijks- landbouwkvndlge te leper een zeer be langrijke Voordracht geven met nuttige Wenken betreffende den huldigen land- bouwtcsstancL Na de gewone verrichtingen zullen de muurkalenders 1940 uitgedeeld worden en i de Vergadering zal met een prijslotlng i gesloten worden. Al de leden der gilde zijn er verwacht en nieuws mogen zich aanbieden. nemen dat onze dorpsgenoot en «enige j Missionaris der gemeente, Z. E Pater Depuvdt, tot de waardigheid van Provin ciaal ls benoemd geworden. Aan hem en zijne achtbars familie on ze hartelijke gelukweoschen. Een les dagen geleden ontvingen wij. van den E E Pater, een paar brieven waarin hij onder meer. op» bekend maak te met de groote moeilijkheden en geva ren waarmede hij te kamp-n heeft, door den huldigen toestand tn China. Met oenen vernemen wil dat, zoo de tijden het toelaten, hij dit Jaar nog naar Belgli zal moeten komen. Kopen wij de eer en het genoegen te hebben, hem In on* midden te zien en hem te... vieren. Moge Ood zijne werken zegenen. Davldr.fonds. Velen vroegen zich *f, zal er dit Jaar toch niets te doen zijn van feestelijkheden, vergaderingen of voordrachten. Dit bewijst dat de leden de moeilijkheden beseffen waarin wij le ve*. Doch het bestuur onzer afdeellrg ls bil de pakken niet bill ven zitten. Fet zond eik* week DB POPBPTNGENAAR - am zljna gemobiliseerde leden, van wien men het adres kende. Dat alleen reeds, ls een groote presta tie, maar gelet op de menigvuldige dank brieven welke wij mochten ontvangen van onze soldaten. Is het voor ons bestuurs leden en moet het voor "tl leden een groo te voldoening zijn, door de ontbering van feestavonden, onze gemobiliseerde le den te kunnen helnen en aangenaam riln. Niet te min heeft het bestuur besloten, op Zondag 4 Februari een Tooneel- en Zangavond te geven, ten voorrteele v-n onze onder de wapens zijnde leden. De volledige feestwijzer zal later gezonden woeden. Ter herinneringDe gemobil'seerde le den welke begeeren De Poperlngenaar te ontvangen, gelleven hun adres aan te melden aan een der bestuursleden. Men meldt dat ook het verbod van vervoer van Strijd slechts een tijde lijke maatregel was. A De Regeering zou wijs handelen met de maatregelen tegen Volk en Staat op te heffen. Waar geen maatregelen genomen werden teven het socialistisch blad De Volkspazet - dat nog veel heftiger schreef dan Volk en Staat moeten er ook geen genomen worden te gen dit blad. We keurden steeds de opruierstaai der Nationalisten af, maar ais Vlaming aanveerden wij geen twee maten en twee gewichten. Ve.ri beter ware Paris-Solr en der gelijke vuiligheid die enkel betrachten ons het neutraal-blijven zoo moeilijk mo gelijk te maken het binnenkomen ln ons land te verbieden. Op zekerheid en zedelijk gebied ware dat een goede maatregel. i VROOLIJK ZIJN IS GEZOND i gezond zijn wil zeggen goed eten, goed eten veronderstelt rijk te zijn... tenzij men een LTEBIG BLOKJE bezigt, het geheim van de goede en goedkoope keuken. VLAMERTINGE. H. Familiekapel, Paus- cn Vredesavond. Op den 3den Zondag van Januari, den 21, wordt hier, eooals verleden jaar een Pausavond ge geven. Het moet een openbare hulde wor den van alle weldenkende Vlamertinge- naren aan Z. H. Paus Pius XII en zijne vredespogingen. Op dien Zondagmorgen zullen de mannen van den H. Hartebond te dier Intentie hun H. Communie opdra gen. Dan zullen wij hen, groot en klein, oud en Jong als één man verwachten, 's Avonds te 6 uur volgt dan de grootsche Volksvergadering en Paushulde. Ziellier het programma1) Een toe spraak over Z. H. Paus Pius XII en den Vrede; 2) Liederen gezongen door het Mannenkoor; 3) Een prachtige Voor dracht met lichtbeelden over de zeer won derbare verschijningen van O. L. Vrouw te Fatima in Portugal waar O. L. Vrouw ln het Jaar 1917 aan drie kleine kinderen ls verschenen. Het was aan die kinderen dat Zij zei dat de oorlog in het jaar 1918 zou gedaan zijn. Tegenwoordig is Fatima een groote bedevaartplaats geworden waar door de geneesheeren reeds 265 groote ml- rakuleuze genezingen werden vastgesteld. Ge ziet dus dat het ernstig maar ook aangenaam zal zijn. Alle menschen van goeden wil worden er verwacht; in t bijzonder noodigen wij uitde Mannen van den H. Hartebond; de Leden van den H. Hartebond der Vrou wen; de Congreganisten, de Leden van het Davidefcnds, in één woord allen die met bun beenen nog over de straat kun nen. Iedereen is welgekomen! Prijs3 fr. Tooneelfeest. Op 4 Februari heb ben wij het prachtige Tooneelfeest van ons Jor.g vrouwvolk. We weten wel dat Ge zult komen kijken maar we zeggen het algelijk nog eens. Wat wordt er ge speeld? Eerst en vooraleen zeer boeiend drama in vier bedrijven Haar tweede Moeder In een huisgezin met drie meis jes, waar moeder gestorven is, hertrouwt de vader. De tweede dochter wil absoluut de nieuwe moeder niet kennen en ver laat het huis. Ze keert ziek terug. Door liefde en geduld weet de nieuwe moeder toch het hart van het meisje te winnen. Hartroerend voorwaar! Dan volgt de klucht! Van Liefde en een... Papegaai Twee jonge nichtjes wonen samen in een hoteb De ééne zet haar zinnen op een jongen... ergens ln België, en de andere moet een... pape gaai hebben. De zaken draaien teweeg zoo uit dat het verliefde meisje den pape gaal krijgt en de andere dien mooien jon gen daar... Komt zien hoe men dat zal oplossen. Die het Jonge vrouwvolk niet heeft zien spelen kent maar half de Ge meente! Genummerde kaarten te bekomen bij de Gez. Soetaert en in de Coöperatief. Hoe vroeger dat Ge zorgt, hoe schooner plaats. ROUSBRUGGE - HARINGE. Hoe rengilde. Op Zondag 21ste in 't gewoon lokaal om 6 ure belangrijke Voordracht door M. Dolze over Varkenskweek. aller hande aankoopen, uitdeeling almanakken. GELUWE. Val. De wielrijder Van- damme Omar, wonende te leper, kwam Maandag per fiets naar Meenen gereden. Bij het afrijden van den Koeienberg, glipte zijn rijwiel, ten gevolge van de gladheid der baan, waardoor de werkman zwaar ten gronde stuikte. Hij liep erge verwondingen op aan het hoofd en moest Zich geneeskundig laten verzorgen. PASSCHENDALE. Goed nieuw*. - De Commissie van Openbaren Onderstand komt bericht te ontvangen bij dewelke dat er binnenkort 10.000 Kgr. kolen lul len ter hunner beschikking gesteld wor den dit om uitgedeeld te worden aan de noodlijdenden der gemeente Dezen die denken te kunnen in aanmerking komen mogen zich aangeven ten gemeentrhuize op Maandag 22 Januari, van 9 tot 11 uur KOMEN. Onvoorzichtigheid. Vrij dag II. speelden twee kinderen van 7 jaar op het ijs van de vaart alhier. Daar zagen *e vischjes zwemmen onder het ijs. De kleine L. wilde er vangen. Hij stampte een gat in het ijs en viel in het ijskoude •water. Zijn makkertje kon hem gelukkig- lijk grijpen tn uit het water trekken. Hij werd in al'erhaast naar huis geleid en in bed gestopt. Beroerde dag. Zondag 1L wa een berooide dag voor de Kom e na ars. Zoo veel meer opgeroepen en alïerjei valccne geruc.iton ve.spreicL. Somi e men- BIKSCHOTE. Van Parochies, kommeeren. "k Leze gaarne t* nieuws van Boezinge, hoort men dikwijls zeg gen; en zoo lazen we Zondag laatst, dat er te Boezinge menschen zijn die hun parochie zoo gaarne zien, dat ze Boezinge een modeloa.rochie noemen; maar de «ge zette antwoordde daarop, dat het niet waar ls, dat er daar ook van soorten zijn, gelijk overab En hier te Bikschote, zijn er menschen die zeggendaar is nie- vers geen zulke Parochie gelijk Bikschote, 't is kommeereprochie. dat is waar en ook niet waar; onze parochie is slechter dan een andere, integendeel; Mr de Pas tor boft er altijd op dat het de beste parochie is van de streek: maar 't is ook waar, gelijk te Boezinge, en overal, dat er bij ons ook kaf ls bij het koorn, en dat er bij ons ook kommeeren zijn en vuile kommeeren die beter naar hun zeiven zouden kijken, maar dat is elders ook zoo, dat ras bestaat overal; 't ls maar Jammer dat er daarvoor geen rattever- gif bestaat. Toch. daarvoor bestaat ver gif maar 't wordt niet genoeg gebruikt, te wetenmuilestoppers; men laat ze te gemakkellijk klappen, en er zijn er ook doe er gaarne naar luisteren, omdat ze van de familie zijn, of er profijt bij hebben. Onze Soldaten. 20 Hebben reeds geantwoord op de vraag of ze de Po- peringenaarbegeerden; dus van nu af zullen die 20 gedurende 3 maanden alle weken de gazette krijgen met de post. En ze zijn er alle zeer blij om als ze hun oogen toedoen, peinzen ze dan dat ze weer in de streke zijn. Zoo zullen on ze mannen ten minste alle weken ne keer de gelegenheid hebben eens een katho lieke gazette te lezen; want doorgaans hebben ze daarvan niet veel de keure slechte of halve slechte komen gemak kelijker binnen; 't is daar met 't kwaad gelijk overal. Daarom moeten alle kris- -tenen medehelpen uit kristelijke naas tenliefde, om onze soldaten van 't kwaad af te houden. In den nacht van Maandag op Dinsdag ls de cinema- en tooneelzaal Flandria gelegen aan de Markt, te Staden, door brand vernield. Vooraleer de pompiers ter plaatse verschenen, sloegen de vlammen over naar een belendende autobergplaats, waarin allerhande materiaal, alsmede een personenauto waren opgeborgen, die Ins gelijks tot den grond afbrandde. De woning van den eigenaar Arthur Bogaert, bleef onbeschadigd, terwijl die van de weduwe Delange door het vuur heeft geleden. De vtouw viel ln bezwij ming en moest door de brandweerlui wor den weggedragen. De uiterst belangrijke schade is door verzekering gedekt. Men vermoedt dat de brand ls ontstaan en door kortsluiting. «PByssnügMaBaEHBHHMHa» Go«<! nieuw* aangaande de opeischingen van paartfan Vanaf den le dag der opeisch!n~en van paarden heeft Heer Baron dUdekem d'Acoz, Burgemeester van Proven, fclj het Ministerie aangedrongen cm in deze zaak een oplossing te vinden die de Landbou wers voldoening geeft. Van wege het Ministerie van Landsver dediging ontving Heer Baron dUdekem d'Acoz een schrijven gedagteekend op 13 Januari en waar hem volgend gemeld wordt Brussel, den 13 Januari 1940. Mijnheer de Burgemeester, Als gevolg aan uw geeërd schrijven ln datum van 16 December laatstleden, heb lk de eer Ued. te bevestigen 1. Dat de betaling der opgeëis-hte paarden aanvang zal nemen in het begin van de maand, door de tusschenkomst van bijzondere kommissies; Dat de Eigenaars die onkosten zouden veroorzaakt geweest hebben ten gevolge van de terughaling van een paard hun teruggegeven door eene eenheid verder dan 25 Kilometers van hunne woon plaats, de terugbetaling van zelfde on kosten kunnen bekomen, mits eene aan vraag ervan te d~en, met bijvoeging van de gedane betalingen aan M. D. N. - S. V. R. Gelief te aanvaarden. Mijnheer de Bur gemeester, de verzekering mijner hoogach ting. De Minister van Landsverdediging. Kolonel B. E. M. Gilbert, kabinetsoverste. (Geteekend) GILBERT. Het ls dus te voorzien dat aan deze zaak weldra een voldoende oplossing zal gegeven worden. POLL1NKHOVE. Voor onze «olda- ten. Onze gemeente heeft ook niet wil len ten achter blijven in de werking voor het geestesleven en het stoffelijk welzijn onzer gemobiliseerden. De oproep van E. H. Pastoor heeft den gewenschten bijval genoten. De omhaling door de ieveraar- ster der boerinnejeugd gunstig onthaald, men jeunt het hun die weg van huis en haard, waken over het Vaderland. De pakjes worden niet opgestuurd, maar door soldaten in verlof zijnde in ontyangst ge nomen, waar ze mogen kiezen hetgene hun best van dienst kan zijn. Menige boe rinnetjes zijn dan ook aan 't breien van kousen, handschoenen, mutsen, baaien, enz. Anderzins wordt De Poperinge- naar» in tweede lezing opgestuurd, h~t- gene voorzeker bij allen zal welkom zijn. De oproep van Faze D en het terug roepen der verlofgangers verwekte hier ook eenigë opschudding. Daarbij het feit dat Zondag morgen nieuwe opgeroepenen toekwamen om hier te kantonneeren. een 170-tal (in 't klooster der meisjesschooll werd er druk besproken. Hopen wij voor de schoolgaande mcisjesicugd dat deze cr slechts voor korten tijd zijn. Het op wacht staan voor d'e jongens nu in d:e barre koude is voorwaar geen carrot. Er wordt nooit te veel gedaan om hun het leven eenigzins te verzachten en men- schelijk te maken. OOSTNIEUF'KERKE. Klankfilm. Het Davidsfonds zorgt goed voor zijn le den. Buiten de voordrachten wordt door DE MILITAIR BESTUURDER ZWAAR GEWOND NAAR EEN KLINIEK OVERGEBRACHT Maandag namiddag begaf zich de mi litair Delecaut Jean, wachtmeester der rijkswacht 4 escadron 2 groep licht regi ment te velde, met zijn essence en clle geladen motortriporteur van Meenen naar leper. Ter hoogte Kruiseikdoor de gladheid van de baan slipte het voertuig en kwam aiover de omheining van de 2 meter dieper gelegen weide tusschen twee grachten terecht. Een dertigtal me ter van de groote baan lag het voertuig op de linkerzijde gekanteld en was ern stig beschadigd. De 16 bidons essence en 1 bidon olie lagen ten allen kante ver spreid; de bestuurder lag buiten kennis een viertal meter van zijn voertuig ver wijderd. Een ooggetuige Charles Dobbels kwam spoedig toegesneld en met behulp der bewoners der pachthoeve Deprez werd het slachtoffer het pachthof binnengedra gen. De geneesheer van Beselare, Mr Le- fevere, kwam aanstonds ter plaats en voerde den ongelukkige bij hoogdringend heid naar de kliniek van Meenen. Buiten een ernstige hoofdwonde vreest men voor een hersenschudding. Dank zij den helm was er geen menschenleven te betreuren. Het slachtoffer was slechts sedert een drietal weken gehuwd. Intusschen, na het onderzoek der rijkswacht van Zonnebeke, werd het buiten gebruik gestelde voertuig met zijn kwijtgespeelde lading opgeladen en weggebracht. ONRUSTBARENDE VERDWIJNING OP ZEE? ZIJN ZE VERGAAN Verleden week Donderdag, 11 Jan., ver liet visscher Jules Zoete, alhier wonende in de Veurnestraat, de haven van Nieuw- poort om zich in gezelschap van z'n broe der aan de hoekvisscherij onledig te hou den. Bij dergelijke visscherij bezigt men een licht bootje en men verblijft slechts enkelen uren in zee. Donderdag avond v/aren bovenvermelde visschers nog niet binnengekomen, iets dat ln de visschers- middens heel zonderling opgenomen werd, gezien het stormweder van Donderdag namiddag. Men meende eerst dat ze de haven van Duinkerke waren binnen ge varen, doch na genomen inlichtingen be weert men aldaar niets te hebben opge merkt. Intusschen verkeeren beide fami lies in groote onrust terwijl dit zonder linge geval eveneens onze visschersbevol- king in beroering bracht. Hopen we het beste igsa3aaaMBEaaaiaBaasBBar.iisH Een buitenlandse!» Ingenieur te Moskou heeft ln een brief zijn wedervaren in Rus land verteld. Onder meer schrijft hij om eerlijk te zl.in moet ik toegeven dat aan de eerste Russische legerberichtea hier geloof werd gehecht. Het leek ens bijna onmoglijk dat Finland veel weer stand kon bieden, ook al is de militaire waarde van het Rcode Leger ver beneden peil. Maar de buitenstaanders ln Mos kou kwamen spoedig tot een andere mee ning, toen zij in het geheim naar de bui- tenlandsche radio luisterden. Eovendien zijn ons enkele merkwaardige dingen op gevallen. Wie uit de Russische dagbladen in het kort het aantal slachtoffers sa menvat, die volgens hun berichten aan Finsche zijde zouden gevallen zijn, dan zou reeds ongeveer één derde van het Finsche leger vernietigd zijn. En het lijkt ons onmogelijk, dat Finland dan nog den strijd zou kunnen voortzetten. De con clusie ligt voor de hand de berichten zijn minstens enorm overdreven. En de daaruit volgende conclusie ls men tracht Iets te verbergen. Ik zal U een enkel staaltje geven van de Russische oorlogs berichtgeving ...In het Noorden zijn onze troepen weer 130 Kilometer opgerukt... In de rich ting van Uleaborg weer 150 Kilometer... Bij de laatste gevechten zijn meer dan tienduizend Finnen gewond... Het Finsche volk is in opstand gekomen tegen de Mannerheim-kliek en strijdt aan onze zijde... De ondergang in Rusland van Na poleon zal een kleinigheid genoemd wor den bij de glorierijke overwinning der Soviets op het Finsche leger... enz. Wan neer wij telkens het aantal kilometers dat de Russen vooruit zijn gedrongen bij elkaar zouden optellen, dan zouden zij nu ongeveer de Westkust van Noorwegen moeten bereikt hebben. »3BBBBBHB9iaaBBaBBBaBSBaBK3B EEN DER ZONEN van-M. KRUPP GEDOOD. Men verneemt uit Parijs dat Claus von Bohlen und Halbach, de oudste zoon van den grooten Duitschen kanonnengieter Krupp von Bohlen gedood werd tijdens het luchtgevecht boven Heligoland. Hij was 36 jaar oud. D* oorleg techniek maakt steeds meer vorderingen men spreekt thans reeds van de invoering van een tank, die door de lucht haar plaats van bestemming zal moeten bereiken. De tank, het gevreesde wapen, dat tij dens den vorigen oriog zijn opwachting maakte en zijn bruikbaarheid bewees, heeft sindsdien groote wijzigingen onder gaan. Men heeft de tanks veel grooter gemaakt, de bewapening en pantsering zijn zwaarder geworden, de machines zijn sneller en agressiever geworden, men kan er zelfs mee door het water doch tot op heden konden ze nog niet vliegen. Een gevleugelde tank dat is het Ideaal. Na tuurlijk wil men dit denkbeeld niet ver wezenlijken, door de tank te voorzien van twee vleugels en propeller. De oplossing ls veel eenvoudiger: men zal het gevaarte door een vliegmachine laten transpor- taerea Het gewicht van een tank, dat tot 53 ton kan bodragen, vormt naturlljk een beletcel tegen dit transport door één en kel vliegtuig, al ls dit nog zoo groot Voor al het opstijgen zou een vliegtuig onmo gelijk zijn, wanneer er zulk een rijdende vesting aan hing. Wat echter een enkel vliegtuig niet ten uitvoer kan brengen, kunnen twee wel. ten minste ln theorie. Daarom heeft men het volgende bedacht; een eerste vliegtuig stijgt op; met kabels ls daaraan een tweede bevestigd. Dit tweede nu draagt de tank. Men verwacht, dat de gezamenlijke mctorkracht van belde machines ln staat zal zijn, de tank omhoog te krijgen. Is zij eenmaal in de lucht, dan worden de kabels losgeworpen en N. 2 verdwijnt met zijn last, dien het op een bepaalde plaats achter het vijande lijk frent nederzet. Menschen neemt de tank niet mee. Welk nut kan dan een tank hebben, ook achter het vijandelijke front? zal men zich afvragen. Heel een voudig, zeggen degenen, die op het Idee gekomen zijn: men zal het monster draadloos besturen en draadloos zal het zijn kanonnen afvuren... Voorloopig ls dit alles theorie; en men mag zich afvra gen. of het denkbeeld ooit tot uitvoering zal komen. (Nadruk verboden). ONZE JULES GEDEMOBILISEERD LAFFE AANRANDING TE MEULEBEKE. TOESTAND VAN HET SLACHTOFFER ZORGWEKKEND. Des avonds werd Alois Dobbels, wonen de op de wijk Hulstvelde toen hij zich in de St. Amandsstraat bevond, aange rand door twee onbekenden, die zich ach ter een haag schuil hielden. Nadat zij h»in slachtoffer met een stuk Ijzer hadden neergeslagen, hebben de schelmen den man met messteken aan het hoofd en voorts ook met de voeten bewerkt. Hierop zijn de kerels gevlucht Hoe lang de aangerande in dit gure we der zoo is blijven liggen, weet men niet In elk geval ls hij pas ln den vroegen morgen weer tot het bewustzijn geko men, waarna hij zich naar zijn woning heeft gesleept Zijn toestand ls zorgwek kend. Ergens ln België... in een onbewoond huls werden we gelogeerd. Met onze zwa re schoenen en beladen als ezeltjes trok ken we binnen. Hier ln dat burgerhuls, waarin welll-ht gezellige huiselijkheid ge- heerscht had, zouden weldra militaire woorden klinken, troenentu'g zou de plaats Innemen van allerhande nette meubeltjes... De kamers werden verdeeld en... stormenderhand Ingenomen. In geen tijd was een kaartje op onze kamerdeur gevestPeleton bulten gelid. 4 T. F>. en waarnemers. We waren wtjr gehuis vest.. voor de derde maall We trachtten alles zoo goed en... pro- fUtlg mogelijk te schikken. Jviles als een echte kenner nam de leiding... dit hier... dat daar. HIJ draaide ziin hemdsmouwen op schuurde en schrobde, dat vele huis vrouwtjes er nog aan zouden mogen lee- ren. Dagen vclgden elkaar op. Pa"en van last en onoffering, gelouterd door aan gename, plezierige oogenbhkken van ge zellig samenzijn, van kaartspel en van in... vel of gaan! Jules werd «Onze Ju les HIJ was de... huisvrouw van ons groepje geworden. Altlld en overal stak hit een helpende hand toe, zorgde voor tafel en banken tot zelf een braadpan en kookom kwamen In zUn bereik 1 Jules was vader van drie kinderen. Met vader lijke fierheid sprak hij telkens over zijn kleinen. Ze waren ziln trots... Hoe diep voelde h!1 het leed van de zijnen geschei den te zijn en toch was hij Immer opge ruimd en had voor ons nog een opbeu rend woord'e als moedeloosheid ons te pakken kreeg. Toen kwam de blijde tij ding De vaders van drie kinderen moch ten naar hulst Onze Jules zlln oogen straalden! Naar hulst Terug bij vrouw en kinderen! We deelden ln zijn geluk. Eigenaardig samentreffen Daags voor zlln heengaan, kregen we bevel het huls te verlaten en op een ander onzen Intrek te nemen. Jules hielp nog aan den verhuls. De plezierige oogenbllkken daaraan beleefd, zal hij niet gauw vergeten! We zien u nog, Jules Ingespannen ln het stootkar- retje... overgeladen met al onzen rom mel; langs aahter de kookkom, als een stopsignaal, die heen en weer slingerde naar gelang de hobbeligheid van de straat!! Dat was uw laatste werk... 's Morgens van de volgende dag stond Je voor O'-'s ln linnen kakhi-broek... geluk kig... blij. Een stevige handdruk en... hoe aardig het ook moge klinken We ho pen u nooit meer weer te zien... In dat plunje! Beste Jules, wij allen uw vrienden, gun nen u van harte het geluk dat u te beurt viel. Veel... veel dagen hebben we samen doorgebracht. We hebben u leeren ken nen en waardeeren... om uw hulpvaar digheid en vriendschap. We voelen wel de ledige plaats in ons midden, maar laaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfla zlln tevreden om uw lot... omdat «ij a Hen ook hunkeren tot uw geluk weer eens het onze wordt We danken u om de genegenheid welke ge ons steeds be toond hebt en stuken TT. uw Vrouw en kleintjes, van tilt dat (door u welbekende) hoekje... «ergens ln België» onze harte lijkste groeten. VIDI T. S. 1931. ERGENS OP HUN BUITENGOED IN BELGIE Een solo-slim werd gespeeld bij de man- nen van de Staf van Legergenieregiement door Sergeant RENARD J. uit Deu: metAas, heer, dame, boer, tien, ne~en en zeven van ruiten; aas, heer, dame, acht, zeven en vijf van schuppen. Medespelers waren 1ste Sergeant FY- NAUT R. uit West-Nleuwkei ke, de sol daten DONNEZ A. uit Brasménil (HeaJ en WOUSSEN G. uit Wulvergem. eo» VOOR ONZE SOLDATEN ONZE OPROEP WIJ herhalen dringend onze oproep -ten voordeele onzer Soldaten. Nog een tiental vragen voor 3 -maand abonnement op ons blad, of om een land kaart, of om een ander nuttig voorwerp, berusten bij ons waaraan wij niet kun nen voldoen. Wie helpt die jongens voldoening .geven? WIJ kregen deze week cenigen steun maar die ls uitgeput. Wij bedanken hierbij de edelmoedige personen die ons hielpen en doen beroep op nieuwe hulp. Stort 5 fr. op onze postcheckrekening 15.570 en Ge doet een menschlievend werk. DRIEHONDERD DOODEN DUIZEND HUIZEN VERWOEST DUIZEND KINDEREN AAN DEN DOOD ONTSNAPT. Een geweldige brand ls uitgebroken ln de stad Sjizoeka, die met vernieling be- zijn toedoen een klankPlm afgerold Dedreigd is. Sjizoeka die een bevolking telt Houten Kruls'es. Het ls te doen Maan- van 200.000 personen, is een belangrijk dag aanst. te 6 uur 's avonds in de centrum van thee-uitvoer. parochiezaal. Totnogtoe hebben driehonderd personen I het leven verloren; meer dan duizend hui- L«rnn«wnpr^ 13611 ree:ls vernield, inbegrepen het werden thans opgeroepen. - Huisvadersstatlon en het posthoteL met drie en vier kinders werden vrijge- steld. Tengevolge van den hevlgen wind neemt de ramp een groote uitbreiding; Burgerwacht. De Burgerwacht lshet leger poogt den vuurhaard te beper- opgericht, en in de eerste dagen zullen lessen en onderrichtingen gegeven wor den. BESELARE. Davidsfonds. Onze Opmarsch D. F. 1940! Beste Propagandisten en Leden! 'n Nieuwe verrassing!... Midden crisis - mo bilisatie, - lieten zich voor 1940 reeds 24 nieuwe Leden inschrijvenDank aan al lemaal! Propagandisten, Bravo!) Vlamingen! Onze Opmarsch gaat voort! Laat u Lid maken aan 20 fr. per jaar! Dit is 5 centiem per dag! We staan hier buiten politiek! Strijden voor Godsdienst, Land en Taal! Ons Vlaamsche Volk ls nog wat ziek! D, F. geneest het van zijn kwaal I De Voorzitter, GEO WIJTSCHATE. Anto-ongevaL De autorijdster Mej. Julienne Gadeyne, tn gezelschap van haar broeder, officier, kwam hier 's morgens op de wijk Vier Uitersten roorbljgereden langs de baan op Waasten, toen, ter oorzaak van den IJzel, het voertuig opeens slipte en ln de gracht terecht kwam. De wielrijder Ge rard Deveygere kon. dank eene spoedige zwenking, eene aanrijding ontkomen doch hij stuikte eveneens ln de gracht. RENINGELST - DE KLIJTTE. On geval door gladheid. Maandag 11. rond 12 45 u. kwam Dr Seys. uit Dlkkebusch, de baan Loker-Dlkkebusch door De Klljtte afgereden per auto. Op de hoogte geko men zag hij op zeker oogenbltk een ge span met twee paarden uit een zijstraat komende gereden. Om de paarden te mij den remde de autovoerder maar door de gladheid der baan slipte zijn voertuig uit, bolde eerst over een hoop aarde en kwam ten slotte op een boom terecht, op een 10-tal meter van de kerk. Alles bepaalt zich gelukkigtijk bij stof felijke schade. De Rijkswacht van Pope ringt stelde het noodige onderzoek ln. VOORMEZELE. Voor onze Soldaten. ken door de geteisterde plaatsen te doen springen met dynamiet. Een duizendtal kinderen konden nog tijdig gered worden, uit een schoollokaal, dat in vlammen stond. Later werd gemeld dat de brand over meesterd werd. DRIE SCHEPEN IN NOOD NABIJ HET EILAND URK DOOR HET IJS INGESLOTEN De Vuurtorenwachter van het eiland Urk seinde naar Amsterdam dat drie sche pen in het ijs vastgeloopen zijn in de na bijheid van het eiland. Een der schepen heeft signalen uitge zonden. Men kan van uit den toren zien dat het eerste der drie schepen bijna ge heel bedolven is onder de geweldige ijs- schotsen welke zich in het Yzelmeer. de voormalige Zuiderzee, hebben gevormd. D'nsdag he '-et vlie't d-' •**-» '1- tnatig levensmiddelen naar Urk overbreng, dat geheel a.gc_oi.^-rü is, de ng.-,-..g »...»- gegeven van de drie schepen. Van uit Kampen zijn redders met een bijzonder ijsvlot afgevaren om hulp te bieden aan de bemanning der in nood verkeerende booten. 4W*BBBBaBSB8aBSaBBa!3BE9BBBaa» KRUITMAGAZIJN IN DE LUCHT GEVLOGEN IN AMERIKA GEEN SLACHTOFFERS Een buskruitmagazijn is in de lucht gevlogen te Maynard (Massariiussets). De brandweer en politie snelden onmiddel lijk ter plaatse. Men meent met sa botage te doen te hebben. Gelukkig be treurt men geen slachtfofers. maar in een omtrek van 80 meters werden de ruiten verbrijzeld. IBBBBBBBSBBBBBBBBBSBXBaBIIBBB tw-r-iro".-— PAS VERSCHENEN De 4» nieuwe, vervolledigde en ver beterde uitgave van Prof. Dr Fran* DAELS met medewerking 7UIGFLING van Dr C. HOOFT, werkleider aan de Kinderkliniek Gent. - Teekeningen van Joe English. - 181 biz. - 107 teekeningen - lb mooie fotos. - formaat 25 x 16. Prijs: ingenaaid 18 fr.gebonden 30 fr. - Te verkrijgen in den Boekhandel Sansen-Vanneste, Gasthuisstr., Pop. EEN DANKWOORD DER GRENSWACHTERS VAN BEVEREN Langs deze bedanken wij den Hcew Griffier en al degene van Beveren Kal- si.ïde die mede geholpen hebben voor hel pakket dat wij ontvangen hebben en waar over eenieder tevreden is. Namens alle gemobiliseerden van Bev*- ren Kalsijde. A VERSCHILLENDE BRIEVEN kwamen ons deze week ook toe van sol daten die hun dank betuigen over het ontvangen van ons blad. Die dankwoor den gaan naar de Personen door wier toedoen zij ons blad ontvangen. Aan staande week drukken we er eenige over. at Maii8i.ttac*aac8ns9iBSSMBSBUi Eenlgen tijd geleden konden wij reeds melden aan de hand van een brief ont vangen van den bisschop van Regens burg dat Theresla Neumann nog ln leven was. Nu meldt het katholieke Amerikaan- sche persbureau N. C. W. C.uit Ber lijn dat Theresla Neumann in Konners- reuth geweigerd heeft de distributie-kaar ten voor voedsel te ontvangen, daar zij ze niet noodig heeft. De correspondent voegt er aan toeZij ontvangt maar weinig bezoekers, eenerzljds omdat het reizen moeilijker ls geworden, anderzijds omdat de bisschop verordend heeft, dat zij alleen om speciale redenen bezoek mag ontvangen. Er wordt beweerd, dat zij zich in de politiek heeft gemengd. Dit is uit de lucht gegrepen. De autoritei ten beschouwen haar als een trouwe bur geres; een beambte werd berispt omdat hij haar slaapkamer had willen onder zoeken. Haar relaties met de buitenwe reld beperken zich tot hulp aan anderen in hun geestelijke moeilijkheden. De ge ruchten als zou zij zich hebben uitgela ten over de huidige politieke gebeurte nissen en als zou zij voorspellingen heb ben gedaan over de naaste toekomst, mis sen eiken grond. IBBBH3BSSSiS39BII9B&aaBBEIia3BB DE ZAAK VANTHOUROUT Op 30 Januari a.j. verscbient de vrou- Op 30 Januari a.s. verschijnt de vrou wenslachter uit Rekkem voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. F. C. POPERINGE Het seizoen begint leelijk scheef te loo- pen. Drie Zondagen naeen werden de matchen uitgesteld. En voor a.s. Zondag zal het rep moeten veranderen, of het zelfde spelletje herbegint. We zullen maar hopen dat het verkeeren zal. En dat de verplaatsing naar Geluwe normaal ver loopen zal. Op eigen veld ls Geluwe zeer gevaar- lHk. Voor ons jong elftal ls het geen plezler-ultstapje. Ze zullen zich echter hardnekkig verded'gen. Winnen ls pre cies niet uitgesloten en moet het anders uitvallen, dan ls het nog geen reden om te wanhopen. KEIKOP. Heden Zondag 21 Januari, te 2 uur te Geluwe R. K. Geluwe F.C. P. I. Af reis te 12.30 u. DIENS" DER PAKETBOOTEN TUSSCHEN OOSTENDE EN FOLKESTONE IEDEREEN WEET: Dat de Potaschzouten van den Elzas heel rijk zijn aan zuivere Potasch. Dat ze langen tijd bewaren zonder hard te worden. Dat hun korreligheid het uitstrooien vergemakkelijkt. tronagezaal, ten voordeele van onze ge mobiliseerde Soldaten. Gedurende ver schillende weken hebben noch t slechte weder, noch de koude, noch de afstand onze jongelingen in hun ijver verzwakt om de veelvuldige repetities bij te wo nen om alzoo hunne medeburgers op een gezelligen avond te kunnen verlustigen. Ze hebben het met des te meer liefde gedaan omdat ze Innig overtuigd zijn dat ook alle Inwoners het hunne zullen bij' dragen om een schoone opbrengst te be komen. T Gaat er Immers om, om onze naastbestaanden en kennissen die ergens in België gelegerd zijn met een pakket te begiftigen. Worden opgevoerd Broodnijd dra ma ln 3 bedrijven; De Nonkeltjes blij spel ln 1 bedrijf; «Be Neuzen», klucht lied. De zaal tal goed verwarmd zijn. Deur open te 5 uur. Gordijn te 5.30 u. Kaarten 5 fr. en 3 fr. aan den Ingang der zaal te verkrijgen. NIEUWKERKE. Verkeersongeluk. De 7-jarlge Omeer Vantroye, Bellestraat, wilde Zcndag, omstreeks 18 uur, de baan naar het gehucht Romarijn overste ken. toen hij aangereden werd door den motorrijder Valeer S.. uit Waasten. Gelukkig was de kleine maar licht ge wond. Erger was het gesteld met den mo- Wanneer men de bevolkingscijfers der oorlogvoerende landen tesamen voegt, en daarbij de oppervlakten ter oorlogvoeren de landen bij elkaar telt komt men tot volgende resultaten Bevolking en oppervlakte van Australië7.000.000 inwoners: 7.938.000 Km2. Canada11.000.000 Inwoners; 9.557.000 Km2. China(naar schatting) 450.000.000 in woners; 11.078.000 Km2. Duitschland 90.000.000 Inwoners553.000 Km2. Finland 3.500.000 Inwoners; 338.000 Km2. Frankrijk koloniën 100.000.000 Inwo ners; 11.550.000 Km2. Groot-Britanië48.000.000 Inwoner*; 242.600 Km2. Japan 72.000.000 Inwoners: 381.900 Km2. Nieuw Zeeland 1.500.000 Inwoners; 239.000 KmZ Polen 32 000.000 Inwoners; 388.400 Km2. Sovjet-Rusland 170.000.000 Inwoners 21.353.100 Km2. Zuid-Afrikaansche Unie 8.000.000 Inwo ners; 1.223.000 Km2. In totaal 993.000.000 inwoners en 64.922.000 Km2. Volgens de statistieken van den Vol- C. S. IEPER Moeder Natuur blijft nog altijd om 't even grillig zoodat het Provinciaal Ko- mitelt nogmaals de clubs tot rusten dwong Zondag laatst, als reden moet geheel ze ker opgegeven worden de hard bevroren velden, die alle degelijk spel had uitge sloten en gevaarlijk bestempeld werden bij het vallen van de spelers. De reeks der uitgestelde matchen ls bijgevolg nog met een eenheid vermeerderd, zoodat wij thans Houthulst, Foperinge, Racing Wer- vik op verplaatsing en Wervik sport thuis als afgelaste wedstrijden tellen. Wat zal ons de voetbaldag van 21 Januari geven? De vooruitzichten van deze week zijn niet al te rooskleurig, alhoewel de tem peratuur van dag tot dag zeer kan ver anderen. De rood-witten trekken naar Waasten op. Dit elftal werd te leper met 10-1 geklopt. Men mag dus een nieuwe zege der Ieporllngen verwachten, ofs~hoon verrassingen altijd mogelijk ri'n. Mochte het weder ditmaal het voetbalprogramma laten doorgaan. -«o» SPORTKRING ELVERDINGE Tabel der overvaarten voor de week van 22 tot 23 Januari 1940. Van OOSTENDE naar FOLKESTONE Maandag 22, te 7,30 uur, door Prince Leopold Woensdag 24, te 9,30 u. door Prinses Astrid Vrijdag, 26, te 10 uur, door Prince Leopold Van FOLKESTONE naar OOSTENDE Dinsdag 23, te 8 uur, door Prince Leopold Donderdag 25, te 11 u. door «Prinses Astrid Zaterdag 27, te 11 u. door Prince Leopold Deze uurregeling werd vastgesteld vol gens den hoogwaterstand, ten einde aan de passagiers het maximum van veiligheid te verzekeren. In geval van storm of mist, of wegens omstandigheden voortspruitende uit de vijandelijkheden, behoudt de directie der lijn zich het recht voor de afvaarten te verdagen en zelf» de overvaarten af te schaffen. co» WISKUNDE De quadratuur der cirkels is de cyclus der gedaanteverandering van vleesch en van planten waarvan het LIEBIG BLOK JE den kubiekwortel uitmaakt. ',aa»aBBS2aaBaaafl*eaaBHiiBB BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS BE VERLOVEN VOOR ONZE SOLDATEN Het opnieuw toekennen van verlovea en permissies aan onze soldaten wordl voor binnen korten tijd in het vooruit zicht gesteld. VOOR DE GEDEMOBILISISEERDEN MET DRIE KINDEREN Naar verluidt mogen de gedemobiliseer de vaders van drie kinderen die no| geen werk gevonden hebben toch thul* blijven. DE OORLOG IN HET NOORDEN Rusland heeft verontschuldigingen aan geboden aan Zweden en Noorwegen om het overvliegen en bombardeeren va* Zweedsche of Noorsche gebieden. De Rus sische Regeering schrijft deze grensschen- ding toe aan het slechte weder dat vliegers verhinderde him juiste pcsitl* vast te stellen. Waarom lijden aan HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDEN als de Wonderbare Bruine Poeder* van der Apotheek DE POORTERE Sint-Niklaas-Wea». 17 «ogenblikkelijk sonder «chadelijke gevolge* v»* deu pijnen «uilen bevrijden. De doos v. S poeders 4 Ir. de driedubbele doos v. op poeders so,00 Ir. Te verkrijgen in alle goede Apotheken of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ze eens, U zult nooit geen an dere meer gebruiken. *-■- - i torrijder. die met geweld op de straat- schen z 1 beter doen te z..i;gen in ,t,o0ri 8 Januari wordl nier een steenen was terecht gekomen en daardoor draagt, blijkt hieru t. dat de coring op (N HANDEN VAN F plaats van var-ene geruchten te versprei- PracaUï Avona.eesl gegeven m de Pa- ernstig werd gewond aan het hoofd enbijna de helft van de gehetie aardoppar- "r- ;;rn S. K. ELVERDINGE 5 1 VVI.ID END RIFT Om 2.15 u. stelt den scheidsrechter bel de ploegen ln lijn. Seffens zijn de lo kalen ten aanval, een aanval die reeds aan de 2de minuut beloond wordt door een eerste doel. Van weerskanten wor den hevige aanvallen geleverd, fff® ech ter op niets uitkomen. Zoo komt de rust met 1—0, tsn voordeele van Eivcrd nae. Na de rust zijn het weer de lokalen die kenbond wordt de wereld bewoond door hcoge woerd voeren en er zoo ln sla- 2143 millloen menschen. In aanmerkingnog 4 maal te doelen, radst de be- Naamtooze Vennootschap gesticht in 1903 4J, Lange Nieuwstraat. ANTWERPEN - gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOOR- DEEL1GSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope- ringe bewonen; 3. - Omdat het gestorte geld in Pope- ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden 6. - Omdat de premiën verminderd wor den 15 vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer der, Icperstraat 23, POPERINGE. iaaBB8BBBBaaBBaaiiiiiaff*iirfi*BBa* HET HUIS DER den. (.Zu vervolg hiernevens.) ids armen. Private inderiieming beheerd door het koninklijk besiuit van 15 December 1934 Handelsregister: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reservent fr. 23.853.000. SPAARBOEKJES. Intrest: 3.00 - 3.25 - 3.50 - 3,75% netto LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cugcls, Voorzitter. -1. hinde Jacobs, beheerder. :.l. Aip.i. Dliens de Schooten, Beheerder, il. Paul Van den Bosch. Afg.-Beheerder ('111 meer innemingen te bekomen ge- Ik ve U te wenden tot onze agenten rirorr.btke: Mevr. V, ed. Denvs-Verhacghe t- otters"al- -rivar-n «/iJzert Tahon, Gem.-Secr. sj3»i«i-tcrem Mej. V vonne Van Houite. ..-uw«terne: Cyr. Mahteu, Gem.-Ontv. i .-.Mieni «j. Dehem. G Gratrv'tr.. 41 Brus daar de totale oppervlakte van de as-de CE ZIJ1 OVFR O' S A .-.ocg*;sert: V Menet, 109 rue d'Arment. (landoppervlakte 149.097.000 Ktr.2. be- OEN! - NA LF.ZINC »r»jrugge: G Deiplace. Gem.-Ontv. v - 5 ;n: Pierre De S mpel Notaris. M l.ton D.hom.et, I.ei-sti.. 26. -.-.lutetoni Mevr. Wed. J. (Juaeghebeur. genomen dat de hierboven aangehaalde bevolkingscijfers niet allen van den laat- sten tijd zijn, en dat de En-elsahe kolo niën niet zijn lnbcrepen, terwijl de Vol- kenbondcijfers de toestand op einde 1138 zoekers zeer schoon de eer wisten ta red den. Zoo komt einde met 51 ze^e van Elverdir.ge. Heden Zondag daen wij de gevaarlijke .verplaatsing naar £t Jan. weergeven, moet men constateeren dat jen Cp post! Srtto thansmhdcn o^lof gerijpt K e£ I i vlakte woedt. i DOE DIT ZONDER tiiSTLL. E Gediplomeerd Optieker WESTSTRAAT 23, DIKSMUIDE. Komt alle week ln de streek en ten uwen huize op aanvraag. VAN VRIJDAG 19 JANUARI 1940 1C0 Fransche Franken bankbiljetten 61 61.50 frank checks 63,3125 frank 1 Po d sterling 117,SO frank 1 Dollar 76,73125 h-.uk 1 Gulden 15,8115 frank

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 4