TEERE LUCHTPIJPEN tb GRIEP in, één. tlacfyt'. W \^gezen§ii®op(azé Verdonck-Minne Bjlgie treft nieuwe maatregelen van waakzaamheid van MATRASSEN BURGERSTAND VAN IEPER: VEURNE Notarieele Verkoopinger WOONHUIS "JSSÜSK"S?2?J=SLS - GERIEVIG HANDFLSHUIS ALLERHANDE HUISMEU8ELS EN MENAGIEGOEDEREN Ziehier hel middel om een goeden winter door le brengen bbkkeert^^ SCH00NEB00MEN HOUTGEWASSEN KOOP EEN SCHRIJFMACHIEN EEN BESTE HOFSTEDEKE SCH00NEN BOUWGROND 49 BÖOMEN WOONHUIS dienstig tot herberg, en WINKEL vaa alle kruidenierswaren snijdt da Loertó t&Mf «ss-sfcrsï.» EM. DOB3ELS P0PER1NGL HUIS MET HOF EN LAr:D KIEKENKWEEKERIJ HERBERGGERÏEF B REUKMEESTER3 - ORTHOPEDISTEN BREUKBANDEN BUIKBANDEN ORTHOPEDISCHE Modern. KUNSTBEENEN BOOMEN TE K00? PERCEEL ZAAILAND GfeAftoAKER BOEKHOUDING MODERNE INRICHTING VAN VERVOER ,e I COMPTABILITEIT BEWAARAPPELEN «DE BLAUWE LAARS» WILT GIJ... ICSlË^TGCi VERWEN IN ALLE KLEUREN Zen aanwijzing. (Ut het met de rust op het Westelijk front spoedig zou kan nen uit zijn. kan wellicht in het feit lig gen dat de verloven bi] het Engelsch ex peditie! eg er in Frankrijk Ingetrokken wer den. klaar van welken kant zal de actie uit «taan? Dit blijft de vraag. Zullen de En- gelschen en de Franschen zich aan de Siegfriedlljn wagen of zal het omgekeerd zijn., een aanval der Duitschers op de Maginotstelling? Da toekomst zal dit uitwijzen. In ieder geval dienen Nederland en België paraat te staan en de kat uit den boom te kij ken. De getroffen maatregelen bewijzen dat dit het geval is. Want van welken kant de actie uitgaat, dienen neutrale buur staten op hunne hoede te zijn, om een overslaan der krijgsverrichtingen op hun eigen grondgebied te verhinderen. De Berlijner briefwisselaar van het Bel- ga-agentschap geeft de atmosfeer der Duitse he hoofdstad tegenover de onrust, die in België en in Nederland is ontstaan tijdens de laatste uren, en doet uitschij nen, dat de Duitsche middens vooruit- zetten, dat zij daartoe niet de minste aanleiding gaven. CTerrolg vaa 1* blad) haakjes gezegd in Holland wel deden, zlja er natuurlijk tal van gissingen or titaan die trachtten over d> genomen maatregelen een reden te vinden. Gewag gemaakt werd in de hoofdstad als zonden reeds de Duitschers in Holland binnengedrongen zijn. doch dra bewees dit een kwakkel te zijn. Veel van die gissin gen vallen het opsommen niet waard om dat se absoluut uit den duim genogen zijn, doch uit de Buitenlandsebe en ook wei uit de Btnnenlandsche pers konden vrij a- rtnee—vbare gissingen bij de bevolking lucht vinden. Een eerste aanneembaar bericht was dat Duftschfand zinnens was een offensief op touw te zetten dat eenerzijds tegen Hon garije, en anderzijds tegen Zwitserland zou gericht geweest zijn met het doel een omtrekkende beweging der Magir.otlijn te betrachten. Maar men weet bij ondervinding dat het een Duitsche tactiek is. een ontwik kelen zijner krijgsverrichtingen een kant uit te doen veronderstellen, om in wer kelijkheid eene gansch andera strategi sche beweging uit te voeren. De Hollandsche bladen op hun beurt hebben de bewering roorulttezet. dat het opsteiïen van Duitsche troepen dichter bij de Nederlandsche grens aan den gang was. Anderzijds bekruipt sommige Nederlan ders dc vrees dat het ijs de watrrverde- diging aan boeien gelegl heeft ea dat Duitsehland van de gnugenhetd zou zoe ken gebruik te maken om tot eeo over val over te gaan. Een deskundig Neur ie ndsch Militair echter deed onlangs uit schijnen dat die vrees totaal ongegrond Is. Hij haalt de verdeil -tv; aan van de overstroomde gebieden aan den IJzer tij den vorigen oorlog. Deie overstroom Ing was heef wat kleiner dan die waarop Ne derland voor het oogenbük kan steunen. Meermalen is de IJzeroverstmorning jce- gevroren en wel zeer stevig tijdens dei strengen winter van ïtlC-lk, Toch wrd nroit tot een aanval arergaga.'vs wat een bewijs !s dat beide partijen het risico van zuifc een aanval beseften. We* is het gebeurd, kunnen wij hier aan to;", of gen, dat een patio,die zich op die Ijskorst gewaagd heeft, gansch In het wit gekleed, zoo.üs dit ln Finland thans ge- sch odt, wat onder mrer in den sec'or van Loo het geval is geweest. Maar zij werd door maehtertgeweervuur in den fiarvk weggemaaid. No-et »s het fcitciijk to'. een aanval in regel <;eV«me:r. Hel spreekt dat het een gezonde poli tiek van België zoowel als van Nederland is, zich op het ergste gereed te maken en militaire voorzorgsmaatrege.en te treffen. Wat echter nog niet beteekent, dat er wat gebeuren zal. De verscherping van maatregelen recht vaardigt zich des te meer daar de Bel gische militaire overheden het bewijs in handen hebben gekregen, dat Daitschland verkenningsvluchten over om land uit voert, met het doel er fotogralische opna men te nemen onzer versterkingen. Zulk bewijs werd; onder meer bekomen, wordt beweerd, toen het Duitsche k-ijgsvliegtulg bij Mechelen aan Maas een gedwongen landing deed. waarbij de bemanning van dit vliegutig tot tweemaal toe compromii- teerende dokumenten zocht te vernietigen. De militaire maatregelen, ten onzent en bij onze Noorderburen getroffen, zijn, zooals wij het reeds deden uitschijnen, enkel en alleen voorzorgsmaatregelen. Wel zijn die wat overhaast Ingetreden, en wij geven toe, in verband met eenlge minder gunstige verschijnselen van den intern" tionalen toestand. Maar meer moet men ei- echter wiet achter willen zoeken. ■■■■■CMBHlIliamuMII Studaa van den NoUria VAN CAYZEELE te Poperinghe. MAANDAG 29 JANUARI 1946 om 2 u. zeer stipt namiddag, ter estaminet Peenhoibij M. I- De- weerdt-Renbrecht. te Westouire. Neerpl., OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE WESTOUTRE Dorp - Schomminkelstraat en verdere gebouwen met 5 aren 10 cen tiaren bebouwden grond en tuin. In pacht gehouden door M. M. Bour geois. mits 70 frank te maande, vrij van lasten. Handslag met de geldtelling. Tot nazien van den eigen,lom zich te wenden bij Mevr. Marie Bourgeois, Kem- melstraat Nr 18 te Westoutre. Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGE. DOOR STERFGEVAL VRIJDAG 26 JANUARI 1?40 een offensief der Franse he en Engelsche propaganda om stemming te wekken, ge worpen. Het zou in de bedoeling van Frankrijk liggen, de beide landen zco- zeer op de zenuwen te werken, dat zij zich aan den kant van de geallieerden in het Westen zouden scharen. Naar aanleiding van het bezoek van den Nederlandschen gezant te Parijs aan M. Daladier, beweren diezelfde Berliiner middens, dat de Westersche mogendheden de neutralen willen ophitsen tot uitda- glnsdaden tegenover Duitschland. Haar Dultschland zal zulks niet laten gebeu ren en een kordate houding aannemen. Men kan zich, uit wat voorgaat, een duidelijk gedacht vormen van den moei lijken toestand, waarin de regeeringen der neutrale staten geplaatst zijn. Dat de maatregelen hier zoo tuchtvol en tijdig beraamd en uitgevoerd werden, houdt voor ons toch een geruststelling ln. Het bewijst dat wij door de gebeurtenis sen niet zullen verrast worden. En een ontwaard gevaar, is een half bezworen gevaar. WIJ bewaren de onwankelbare overtui ging dat het beleid van onze regeering en de kloekheid van onze weermacht ln staat zijn om in alle omstandigheden ons grondgebied ongeschonden te hou den. En moest het ooit hard tegen h"rd gaan op de krijgsfronten. het zou ons niet verwonderen indien tegen de lente ons leger nog moest versterkt worden. Zelfs in dit geval zou ons vertrouwen niet ge schokt worden. Nu dat de lente aanrukt en, bij het uitblijven van uitzicht op vre desonderhandelingen, de kansen op een toespitsing van de vijandelijkheden te lande stijgen is het absoluut normaal dat onze grenzen gaandeweg zoo stevig mogelijk geschraagd worden. Beter op tijd geschraagd, dan te laat beklaagd! Wij betrouwen hiervoor op het door zicht en op de waakzaamheid van de uitvoerende macht. Wij zijn overtuigd dat zij het land en de soldaten geen nut- telooze lasten zal opleggen. Wij bevroe den ook, dat het nu het oogenblik niet is om te vitten over kleinigheden. Doch dit zouden wij de bevoegde overheid op het hart willen binden laat zij zorgen heldere communiqué's. Wil zij niets en handelen, ons goed; wij zijn haar krediet te gunnen. Maar als s rit iets te moeten mededeelen, laat 1 ikl dan geen raadsel zijn! SB3SinaB2333BBBHEflaSSBHB POPER1NGE, van 12 tot 19 Jan. 1940 Geboorten. Clabati Monique, d. V. Marcel, en Taut T.eontine, Pottcstraat. Vansprangfie rirter, z. v. Camillc, en Lie- taert Valentine. Venrnestraat. Wostyn Lucien, z. Firtnin, en I.eetrwerck Agues, Lokcr. Overlijden». Rnttengier Emma, 71 j. echtg. van Burin Elie, Koeistraat. Pit— tclliocn Renc. 78 j .wed. van Policy Sil via. Boesehepestraat. Gouwy Eugenia, 73 j. echtg. van Dcman Julianus, Yper- straat. MilTeviTle Maria. 65 j. wed. van Vanpetegherrr Jules, Jagerstraat. I.er- mvlte Paula. 9 j. Maurice Dewulfstraat. Huwel-'-'hsbeloften. - Ostyn Roger, fa briekwerker, en Camerlynck Anna. dienst meid. beiden van Poperintre. Hennebel Robert, metserdiencr, van Vlamertinge, en Pieters T.aura. z. b. van Poperinge. IEPER, van 12 tot 18 Januari 1940. Geboorten. Packet Georges, Rccotet- tenpoort, 5, Rijselsteeuweg. 12c. Cop- pin Serge. Recollettenpoort, 5. van Roe- selare. Delsem Germainc, Recolletten poort. 5. van Zandvoorde bij leper. At- dervveireld Gabrielle, Recollettenpoort. 5, van Waasfen. Vandamme André, Rc- coilettenpoort, 5. Zonnehehesteenweg, 39(1. Huwelijken. Dubois Francois, wever, en Vermeer- -k Norva. werkvrouw, beide te leper. Pannekoucfce Pascal, meester kleermaker, en Mayens Augële, z. b. beide te leper. Overlijden». Wolter.; Roger, 27 j. brouwersgast. eebtg. Sercu Julienne, Blauwe Leliestraat, 14. Setters Camiei. 67 j. hovenier, wed. Deltomlie Elisa. Pope- ringesteenweg. 61. Vanhee Willy, 21 dagen. Goude Poortstraat. 7. Moerman Hendrik. 79 j.'mnzteklceraar, echtg. Duflou Ludovica, Oude Houtmarkt. 2. Lefebvre Adrieune, 1 m. en 23 dagen, Poperinge- steenweg, 61. Leterme Cfothilde, 77 j. wed. Leterme Louis, Bukkerstraat, 45. Eggermont Gilbert. 1 m. en 11 dagen, Kaifvaart, 22. Coffyn Florent, 35 j. aar dewerker. Tegelstraat, 10. Vanderbeke Adèle, 70 kloosteroverste, van Klerken. Ver Eecke Jacqueline, 6 dagen. Lange Torlioutstr. 25. Ligneef Georges, 16 j. en 11 m., Zonnebekcsteenweg, 292. Ver- leure Serge. 1 j .en 11 ni.. Wateringstraat, 12. Yserbyt Angèle. 61 j. z. b. echtg. Bo- dard Charles, Dixmudestraat. 93. BIKSCHOTE. 4de Trim. 1939. Geboorten. Duplacie Luc, z. v. Ge rard en Vandemeersch Irma. Verfail- lie Denlse, d. v. Jules en Degrende! Va lentine. Huwelijken. Gombeer Hector, van Reninge, en Verwarde Magdalena, werk vrouw van Bikschete hof «Den Haan», gehouden door M. Ali- door Decadt, OPENBARE VERKOOPING van een met afhankelijkheden, staande en gelcg-rt te Poperinge, in de Veurneslraat 34, groot onder bebouwden grond en hoving volgens titel 3 a. 4 ra. en volgens kadas ter sektie F, Nr 152f en 152g, 3 a. 60 ca. Met recht van uitweg in de Doornstraat. Zijnde 't sterfhuis van Mevt. Wed. Justin Devos-Cappelaere. Overncmingsprijs van balatum, electriek- leiding en winkelrekkens1200 frank. Handslag met de geldtelling. Voor den sleutel zich te wenden bii M. j Maurice Cappelaere, Veurnestraat 13. j iBSBSBBBSro Kantoor van MEESTER FLORIZCONE Notaris to ALVERINGEM. DOOR STERFGEVAL MERKWAARDIGE VEILING van te Alveringem (wijk Fortem), ten huize van Heer Gustaaf Dcgraeve- Vanhoorelbeke, en wel OP MAANDAG 29 JANUARI 1940 om 1 u. stipt in de namiddag. Gewone voorwaarden. Met gereed geld. IBBBBXSBB8BBS£.r:t«aaSulSS33BSi Studiën van de Notarissen DEEREN te Roesbrttgoe-Haringe en THEVELIN te Meesen. V fvti f A f)E personen met een zwakke borst moeten tijdens den winter zekere voorzorgen ne men. Geen enkele remedie zal hen beter beschermen tegen bronchites en hun verwikkelin gen dan de Vogezen-Slroop Ca- zé. sedert 30 jaar beroemd om haar doeltreffendheid. Bi) de eerste koude, schrijft de heer Louis MOFFRE, 15. rue du Chemin de Fer, te Gagny (S.-&-0.), kreeg ik hoestaanval len die mijn borst tierscfteur- den mijn luchtpijpen schuilei- den en soms teas het oj ik ging stikken, een gevoel dat maar overging nadat ik wat vuile slijmen had kunnen uitdrijven. Een vriend, raadde mij de Vo- gezen-Stroop Cazé aan en ik heb er mij zeer goed mede be vonden, want ran in het begin voelde ik mij verlicht. Mijn hoest kalmeerde en ifc kon rusten Thans begin ik de be handeling van bij het aanko men van den tvinter. Dank daaraan, geen hoestbuien meer, geen luimengeen slapelooze nachten. Ik ben gerust voor gansch den winter. Neemt op uw beurt de Voge- zen-Siroop Cazé en gij zult ver licht zijn. Uitstekende resulta ten werden bekomen in alle gevallen van verkoudheid, bron chitis, catarrhe, asthma, wind gezwel, beklemdheid, benauwd heid. 302 L 619 Hl*- Xn alle apotheken15 Belgische frank de groote flesch. ■EBB-r"(BBBSZ5SSB5a®2aH2aHBB3«BBBBBBlBBBBlBllBBSa!IB3BBBBBB UIT OORZAAK VAN VERTREK Collie Noël, z. v. Henri en Leuwers Ger- maine. Sterfgevallen. Desmadryl Julie, echtg. Ch. L. Leire. Mispelaere Romanie. D'Hellens Louise, echt®. Henrl Dleux. Marschelein Leonie, wed. van Ch. L. De- hem. Beirnaert Henrl, echtg. van Em ma Coudron. Marschelein André. Cardoen Pieter. Goemaere Theophilc echtg. van Cath. Decroix. Verbeke Ma rie. wed. van Juliaan Verbeke. Huwelijken. Collie Henrl en Leuwers Germalne. Lavens Victor en Hooghe Jeanette. Vandamme Maurlts en Van- dermoliere Adrlenne. Hollot Jules en Lenoir Slmonne. Valoir André en Leire Antoinette. Hollot Albert en Van Isa- cker Slmonne. Leire Kamlel en Pat- tyn Suzanne. Mahieu Georges en Du bois Allee. Vanderlinde Kamiel en De smet Julia. Degronde Jules en Dehem Marle. Menu Maurlts en Boxtail Laura. Boucliard Demi en Mostry Suzanne. BEWEGING VAN BEVOLKING EX BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE ROESBRUGOC - HARINGE 1939. Geboorten. (Jienaeme Jeannine. Bultheel Marceile. Maerten Robert. Bouckenooghe Andrée. Racour Gilbert. Vanstraeseele Willy. Vandevoorde Willy. Vandenberghe Willy. Noliet Jenny. Maerten Marcelllne. Schoo- naert Fernand. Delplace Johan. Pattyn Paul. Porreye Jenny. Lema- hieu Nicole. Vandevoorde Roger. V<>-staeii Raphael. Verschaeve Lucien- - Lucas Gerard. Vancaeyzeele L -lijken. Belaen Jerome met Feys Madeleine. Vlamynck Julianus met Hillem Alice. Delanote Henri met Ver- eecke Huberts. Vandedrlesche Silve- rius met Steennot Joanna. Vanhee Georges met Vanstraeseele Gabrielle. Creus Joseph met Leys Agnes. Kes- telijn Mauritius met Leroy Alice. Ber- quln Firmin met Deprey Godelieve. Delvael Marcel met Vanhoucke Bertha. Verheye Maurice met Gouwy Martha. Stergevallen. Tant Norbert, overl. te Poperinge. Devriendt Ellsa, wed. van Lamaire Henrl. Debreu Martine, echtg. van Remy Persyn. Capoen Jules, echtg. van Focquenoey Clemence. Lemahleu Camllle, echtg. van Tant Hermina. Pousseele Remi, echtg. van D'Artois Ma rie-Louise. Cornette Octavie, wed. van Worm August. Men ten Margareta, ongh. Raes Johanna, echtg. van Van den Broeck Frans. Blondeau Albert, ongh. De Cadt André. ongh., gehuisvest te Poperinge. Neuvllle Jules, echtg. van MAANDAG 22 JANUARI 1940 om 1 Vi uur namiddag, ter licrberg «De Gouden Arend», bij M. Gery Delplace, ter Dorpplaats van Roes- brugge, OPENBARE VERKOOPING van 94 KOOPEN te Watou, Izenberge en Houtem(V.) Gewone voorwaarden. Plakbrieven te bekomen ter studiën van voornoemde Notarissen. tBBBB2?!29&SB!5"I&?3SB9SBB91BSB Studie van den Deurwaarder GEORGES TAHON, Jules Capronstraat 11 te IEPER. Overlijdens. Vandevelde Marie, win- I Angèle Ley. Alexander Achille, wedn. kelierster, echtg. van Bttlcke Honoré, 50 jaar. Bcssaert Charles, z. b. wed. van Ghyselen Sophie, 83 jaar. Mergaert Lucie, rentenierster, ongeh. 49 jaar. Callens Flavie, hulshoudster, echtg. van Decock Jules, 50 jaar. BIKSCHOTE BEVOLKING 1939. Intredingen Geboorten 15; aangeko men 30. Totaal der intredingen 45. Uittredingen Overlijdens 8; Vertrok ken 23. Totaal der uittredingen 36. Overmaat der intredingen op de uit tredingen 9. Totale bevolking der Gemeente, einde 1939 773 inwoners. ZANDVOORDE, jaar 1939. Geboorten. Willem Noel, z, v. Ger main en Cyrilla Marschelein. Boscart Annia, d. v. Pieter en Maria Durnea. Debeuf Michel, z. v. August en Debeuf Martha. Dehem Agnes, d. v. August en Leonie Bel va. Chnkemailile Eugenia, d. v. Daniel en Germainc Debeuf. Ver schat. Martha, d. v. Kamiel en Marie Verser,ae". e. Bouteca N.. z. v. Albert en Justine Dehem. Montaine Jacqueline, d. v. Moreel en Helene Six. Pujpc Gil bert, z. v. Emiel en Julia Lar.noo. Ver- meuten Nicole, d. v. Gerard en Heiane Loire. Drouillon Albert, z. v. Albert en Julia Bosteei. Panne^ouque ijxnu, d. v. Henil en Zou Schouteten. Vanuenb.ou- cke Jozef, z. v. André en Maria Cneuuu van Demaerel Eugenie. Weemeeuw Wil ly, ongh. Vandenbussche Hortensia, wed. van Evarist Croo. Spyckerelle Alois, echtg. van Pauline Ghesquière. Feys Irma, ongh. Verhaeghe Elvire, echtg. van Vanstraceele Camllle. Van- lerberghe Henrl, wedn. van Rosalia Ver scheurtBuquoy Celine, wed. van Ju lius Cappelaere. Devys Philomène, wed. van Henricus Maes. Aantal p>ersonen aangekomen ln de gemeente, door geboorten en Inschrij ving in de Bevolkingsboeken 88 Aantal personen vertrokken uit de gemeente, zij door overlijden of uit de Bevolkingsboeken geschrapt86 Vermeerdering in 1939 2 KROMBEKE, v«, 1 Mei tot 31 Dec. 1939. Geboorten. Cappoen Maria, d. v. Achille en Reghecre Josepbina. De block Anuie, d. v. Valère en Lebbe Mar guerite. Marchand Guido, z. v. Maurits ea Deimaere Maria. Brysbaert Paula, d. v. Maurice en Sobier Aiice. Accaert Frans, z. v. Alidoor en Co ene Maria. Feryn Maria, d. v. Joseph en Delporte Ireca. Reghcere Marceiia, d. v. Marcel en Mille Marguerite. Herten Frans. z. v. Georges en Depyper Maria. Capoen Magaa.ena, d. v. Michel en Sniagghe Martha. Huwe.ijken. Ganne Michael, werk- iZie vervolg hiernevens.) OP MAANDAG 5 FEBRUARI 1940 om 1 ure zeer stipt, in de Campagne van Weled. Heer Graaf de Laubespin te Elverdir.ghe, MERWEERDIGE VERKOOPING van 100 KOOPEN bevattendekepers, staken, persen, popu lieren en eiken boomen, rameyen, brand hout, enz. N. B. Vergadering aan koop één in de Avenue van het Park. Komptant en gewone voorwaarden. IBBBES??:^£E3B:?SFSa8&SB53EISaBB Studie van den Notaris de GRAVE te LOO. DONDERDAG 8 FEBRUARI 1940, om 2 uur namiddag ten stadhulze te Loo, bij Julien Matthys: OPENBARE VERKOOPING in een enkelen zitdag van: GEMEENTE NIEUWKAPELLE 1) Een WOONHUIS ter dorpplaats, kadastraal bekend Wijk B nr 172b .groot 1 are 50 ca. Sterfhuis van Z'nobie Delanghe, wed. David-Louis Verroeste. Seffens aanslag. 2) Een PERCEEL ZAAILAND, kadastraal bekend Wijk B nr. 258e, groot 74 aren. In gebruike door Jules Vergothe mits 750 fr. per jaar. GEMEENTE POLLINKHOVE. 3) 1 ha. 94 a. 30 ca. WEI- en ZAAI LAND, gelegen bij den Groenen Boom gaard, van zuiden de Clamarastraat. Er kadastraal bekend Wijk A nrs 443, 444, en 445, en verdeeld in 3 koopen. In gebruike door Maurits Dumon mits 1700 fr. per jaar en de lasten. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoren van No'arisa^n BUU1MANS cn FLOOR te Veurnc Openbare Lïcïtatiever'roeping op Rouwbod van GEMEENTE STEENKERKE aan dan Brugweg, Inngs de K -ommagracht met woonhuis, stallingen, hofplaats, hove- nlarhof, we:ds en z ai'and, samen groot 5 hektaren 37 aren 45 centiaren, in ééncn blok. Verdeeld in 3 koopen. In gebruik tot 1 Oktober 1941 door de echtgenooten Roqueri-Guyünck, samen met een aanpalend perceel weiland, groot 2 hektaren 92 centiaren, mits 6.500 frank 's jaars, boven de belastingen. Recht van samenvoeging. EENIGE ZITDAGt Woensdag 7 Februari 1940, om 10 54 O. 's voormiddags, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Ooststraat. N. 2, te Veurne. Inlichtingen en plakbrieven met plan te bekomen ten kantore van de notarissen Buurmans en Floor te Veurne. usasasnsBBflaflBBBaaazassaagcB Kantoor van dan Notaris LAHAYE te POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP (20 m. facade op 40 m. diepte), gelegen te POPERINGE, Ouderdomsieenweg, niet ver van de Statie. IBBBBBBBSSSBBüaSlBSBBflBÏISaBBB Kantoor van den Notaris BUURMANS te VEURNE. UIT TER HAND TE KOOP (29 eiken en 11 esschen van 1 m. tot 1,75 meter), staande in de weide van de Hof stede van M. Decraemere te WATOU, langs de beek (Fransche grens). Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris Buurmans te Veur ne (tel. 252). lESBBHB&BBBBEllSSBSSBBBSSBSlSB UIT TER HAND TE KOOP OVER TE NEMEN ellegoederen, enz. Seffens vrij met de overnam». Plet huis bestaat uit vouten, 2 kelders, 1 groote beste kamer, groote herberg, winkel cn groote keuken. Zeer dienstig voor allen handel of voor ambachtslieden. Men is vrij al of niet herberg te houden. Vrij van dranken. Ook 2 hennenserren, schoone boom gaard met 20 fruitboomen, en grocnselhof. Voordeetige overname en goedkoope pacht. Gelegen langs groote baan, steenweg van Moorslede op Roeselare. Inl. bij Hector Maesen, Nieuw» Vier K-ven, Moors'ede. 99BSSlBBSESa313aS33BB191£BaB Wegens uitscheiding» van bedrijf. UIT TER HAND TE KCOP De griep Daar moet gij geen schrik meer van hebben 2 tabletten 'ASPRO', tijdig genomen, in een warmen drank, blokkeeren ze in één nacht. De verkla ring hiervan is heel eenvoudig; luister de griep is een besmettelijke en micro- bischen aanval; uw organisme verde digt zich door tie uitdrijving der giffen; maar het kan niet lukken Men moet het dus aanstonds helpen met «ASPRO* die esr. echten imvendigen ontsmetter u 'ASPRO' hst urine zuur Navordert fiat os». rJ rwcetfiii. 'ASPRO' verlicht dexe 1 bronchitis ln 2 dagen 1 H V>" nachts niet 1 meer slapen, -temeer Jaar 1 een bronchitis voelde oc Jjomer en vanaf den tweeden dag rliep en oiarer Yii;* n chtpijp- ta^en vertik >oeftdien voel ik w* «(f1 1 an {Jp uB> produit* i* ^ecl omgeving aanbeveel. Mevr. VIS %1, rua du CVmat èra, Lumbago - Zenuwpijn^ Schele hoofdpijn f 3*. p*1* VB" 60 t.bl.tt.o Uiuluilriijkc verkoop voor B.lgiS i S. A, Ano. Meisrn LOUIS SANDERS, Rrus»e! Neem ASPRO zonder achterdocht; hij is ideaal zuiver en tast bet hart noch dc maag aan. Het is zoo waar dat zelfs, een kind hem mag nemen. f h.t p»k v.n IA (f-, het pak Vaa •Uil» 10 Ubieties 23 tabletten BlililklUlillliMillKlUIftflllUIllllllllllUtlllllUIIUlilUiiillIllttliiililUlilBIllflIII 3, BRUGGESTR., (Paardenm.), samen 11 aren 22 ca. gelegen te Oost- VLETEREN-DORP. Twee soorten water en elektriciteit. Garage beschikbaar bij overeenkomst. Inl. bij Jerome Dezeure, Kasteelstraat, 8. Oostvleteren. «BBBi5SflHBS<90H TE KOOP Zeer schoone Net en gerievig nieuw WOONHUIS met stage, drie groote kiekenhokken zvrij nenhok, goede afsluitingen bestaande uit toog, buffet, al in spiegels, tafels, stoelen cn glas. Gaaibollen en spillen, alles in goeden staat. Inl. bij Camiel Theeten, Potte»traat, POPERINGE. <«IB999BB9IE99BB91I9P'9999B99BBB TE KOOP yoiture en Monteuring, zoo goed als nieuw, alsook twee Wielen i.iet as en ressort. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15. Poperinge. J^Jateriaal voor Elektrieke Installatie» en Alaam. Provensteenw. 46, Poperinge. GEVRAAGD Goede Serveuze, 18-25 jaar. Goed loon. Café Flêcbe d'Or». Koninklijke baan, Koksijde-Baden. - Tel. 378. ^ianstmeid, 25-30 jaar, bij Onderpastoor. Goed loon. Schrijven ter drukkerij on der letters F.V.W.-K., Gasthuisstraat 15, Poperinge. Qoeds Meid, huishouden kennend, te Roesbrugge. Adres ter drukkerij, Gast huisstraat 15. Poperinge. Jongen of meisje, 14-15 jaar, om te hel pen in beenhouwerij te Poperinge. den Zaterdag en Zondag voormiddag. Adres ter drukkerij, Gasthu:sstraa', 15. Poperinge. j Qoede Meid, 25-35 jaar, burgcs'.euken kennend. Vlaamsch e.i Fransch spre kend. InL «Windsor», Tempelstraat, 3, leper. VRAAGT PLAATS- Jongeling, 18 jaar, voor gelijk welk werk. te Poperinge. leper of omstreken. Adres ter drukkerij. Gasthuisstr. 15. Pop. Qosde Meid, 19 jaar, goed kunnende melken en alle boerenwerk Adres ter drukkerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. 89 fruit- Qoede en bekwame Chauffeur, 45 jaar, 23 jaar praktijk, Vlaamsch en Fransch sprekend, voor zwaar of licht voertuig. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat, 15 Poperinge. Gesloten op Zon- en Tel. 248. pees (dagen, _om 1 u. Matrassen in beste Inlandsche scheerwol, kapok, flacon, komjnhaar, pluimen. Crin végétal voor onderbedden» en ressorts. Juttelinnen voor ressorts. Edrcdons. Oorkussen» vanaf 12 fr. Matras en groot kussen voor 2 personen in flocon, zuivere wol, losgelaten vanaf 215, 23a, 2a5 fr, enz. Verkoop van sargiën, gewatteerde en katoenen spreien. HERSTELLINGEN. VERSLAAN VAN MATRASSEN. OOSTENDE BRUGGE H. Serruyelaan, 7 Tel. 600 Zuidzandstraat, 25 Tel. 326.79 boomen, materiaal en 74 aren 20 centia ren grond, tuin, weide en zaailand. Beste ligging langs steenweg, op 10 minuten afstand van het dorp. Wendt U tot notaris EM. THEVELIN te Werkvrouw te Poperinge. Adres ter druk Meesen. i kerij, Gasthuisstraat. 15 Poperinge. iBBBSdiaBBBtiEBaaaassazaBSGKSB EN op maat en volgen» geval. Corsetten en Apparaten om de misvormde ledematen weer recht te brengen. In duralumin, beroemd ten opzichte van sterkte en lichtheid ONTVANGPLAATS TEt KorteTorhoutstraat, 16. den 2" en 4n Za terdag van iedere maand, van 9 tot 11 u. Hötel de l'Europe Statiepl8ats. den 1° Zondag van iedere maand, van 9 Vb tot 11 uur. Alle briefwisseling sturen naar Oostende, H. Serruystaan. GEMEENTE BIXSCHOTE Kapel Remington 975 fr 1450 fr. 1975 fr. 2795 fr. TE HUUR BLLANGKIJK BERICHT Bij SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - Poperinge. I99B99999999BB99999BGB9BBBBB tuigkundige, met Gauquie Simona, z. b. beide van Krombeke. Scharre Camilie, i tramwerker, van Proven, en Woliaert Maria, z. b, van Krombeke. Cornette Richard, landbouwer, te Proven, en Soe- nen Alice, landbouwster, van Krombeke. Overlijden». Moyaert Leonie, echtg. Vantomme Henri, 69 j. Fonteyne Geor ges, 56 j. Accaert Ludovica, wed. Hector Jacques en wed. van Cyriel Vercruysse, 73 j. Marchant Jules, 74 j. Theeten Henri, 68 j. Berten Frans, 14 dagen. Verbrigghe René, 65 j. Deconinck Ma ria, echtg. Decrock Maurits, overt te Po peringe, 36 j. Claeys Maria, echtg. Del- porte Alphonse, overl. te leper, 58 j. AL VERIN GEM, maand December Geboorten. Delalre Yvonne, d. v. Henrl en Bruynoghe Simonne. Van- dermeeren Emmanuel, z. v. Roger en De- smedt Irena. Ollevier Nicole, d. v. Gas ton en Devroe Maria. Devos William, z. v. Camiel en Decramer Magdalena. Overlijdens. Verschave Georges, Ge neesheer, 57 j., echtg. van Faure Rachel. Porreye Remi, metsersgast, 41 J., echtg. van Dekemel Elisa. Hoorelbeke Emi- liana, huish., 73 j., wed. van Vandewalle Henri, echtg. van Dc grave Gustaaf. Namens de Commissie: De Secretaris. De Voorzitter, K. Morlion. C. Haghcdooren. :BMBBaaiiaii£aaB» Twee schoons en rerievijn Woonhuizen.! langs de Switch-Road. te Poperinge, j wpnpp7»intp ^T^-i'hi'i bij de Zeverote. Adres ter drukkerij. Gast- I Knio-S uniTt N FlSfHOU htiisïtraai 15 Ponerinp» KOOPtR is van MOLLEN-, FISCHOU- raat 15, i opennge WEN en FLUWiJNENVELLEN a.sook JJua, voor of 2 personen, h-jispac.t.I va, ant 4iafe Van andere veilen, aai. de 70 f'. per maand. Zichtbaa. op Maan boogste prijzen. Dirs- en Woensdagen, van 2 oc <tu> j -- - - namiddag. Inl. bij Irma Gombrir, vt-Mi- I Alic-. S fEVLA—INCk, Vlamertinge- cl lekstraat 21, Poperinge. stee-we^. RLNINGHELST, laat hierbij Gerievige Herberg met Boltrr», De Lus- weten d?£ **ch van htdïn a{ korot u tige Bolder» Electriciteit 7 soo »-p -'•e'len water groentcnhcf. Gelegen m de Potte-KuEERAkAAKSTER straat te Poperingt. Vrq vut brouwc.. Zich wenden Noordstraat 12. °op.ringt. priJ2eu" JJul», gelegen n de Veurr.estraat te Po peringe. Inlichtingen uij Georges De-1 Ws'CT VI FTPDFN yper. Veurnestraat. Poperinge. - Tel. V).\ tnt" H weg. InL De Commissie van Openbaren Onder stand der gemeente, maakt bekend dat er op Vrijdag, 2 Februari 1940, te 9 u. 's mor gens, in het Gemeentehuis, te Bixschote, zal overgegaan worden tot de OPENBARE VERPACHTING van een groov 15 a. 50, ge tegen te Bixschote, Pilckemslraat, Sie B deel van nr 347. vroeger gebruikt door R. Plancke. De aanbiedingen, onder gesloten omslag. moeten op voormelden dag en uur, ten Jm gemeentehuize gedaan worden, met aan- cuypw. VeurnestraatT Poptringe. "Tel. 99 j duiding van solvabel borg. .i.u,-, De formulieren voor aanbieding zijn kosteloos te verkrijgen in het gemeente secretariaat. Bixschote, den 20 Januari 1S40. OP£NV.AANDPLAATS voor u.s met Hof, gas, elektriciteit, 2 soor ten water, gelegen Reningelstst»cn \- Em. Vercruysse. ReningheH begcve^ Ainvrs.,- aende» ten VERLOREN gemeente,lui.'.t, TÓor Januari. Nsiimiu het Gemeentebestuur. yalies met baretten en Hanirri.uen. - Beloon mg van 10 fr. voo.* he> va'ies en 5 fr. voor de handschoen Adref -er drukkerij, Gasthuisstraat, 15, Poperinge. een 2 Populieren, 8 olmen, 3 eiken, wassen de op de hofstede Emile Vereecke, Beveren-aan-Leie. 9 Populieren op de hofstede van Etneric Berghman. Pannemolen te Geluwe. 23 Populieren op de hotstede Ch.-L. Cornilie, Kortrijkpoort te Meenen. Voor aile inlichtingen zich wenden bij PAUL CASIER, verzekeraar, Rijselstr. 60, te MEENEN. l9BBBBBB9BBBBBBa3a3~C71Za2Z3BIBEBB823332B332S3S3Sa93flBBB9BB Laat uw boeken houden dow specialist. Zet L" in order tegenover de wet. Genadige prijzen per uur of naar overeenkomst. Adres ter drukkerij. G-vthulsstraat, 15, Poperinge. IJze.aype,, K-uiemau en Court-pend. gemengd, pe kist van 00 kgr., franco an.i huis alle kosten inbegrepen, 85 fr tegen remt». JO j bEhjv.EN, Fruithandel, 'Stationstr. 31 - BORGLOOW. Bij Sneeuw en Regen Zorg voor droge en wam»e voeten Vraag de BOTTEN uit het welbekende Schoenenmagazijn bii M. tb B£kAT Ieperstraae, so, bij cie Groote Markt POREKINGE. Altijd te verkrijgen: sterke caoutchouc Mansootten met dubbeie zolen. Vrouw en Kinaerbottea (beste merken hier her- stelbaarj, caoutchouc Schoenen, Overtrek sel», K.oef ten, Ga.ocr.en, Letten. Snow- boots, cuz. enz. Gewaarborgde waterdichte werkschoe- nen, Sportscnoenen, schoone keus van bruine cn xwaric Icüercu Laarzen ea IScnoenen v. so.daten (laatste inoucilen). I Schoenen voor mile omstandigheden Pantoffels. Herstellingen, Matige prijzen |BB_ -SU goedkoop cn ter trouwe bediend zijn, doet dan uwen aankoop van HOVtNILR-, 8tEl- en KlAVcRZaOlN bij M. CARKKirti-Vvis^s-bk-, winkelier, leperstraat, RENINGELST. IK Ga '1 LN HUiZL. I FLORENT DUMORTIER bij d» Stati» BRIMCS Tel i'OILE CIRÊE en LINOLEUM bij SANSEN-VANNESTE. Pop. Hl Autobussen, 40 Su. 02 plaatsen. Luxe- Autocars, zeer contiortable, 26 eu 34 plaatsen Lus».Auto» (Tams) 7 pl AUTO-COR3!LLARD voor Begia- vtngcn en Lti-nivervoer. in stad en omligger. s. /.utocr-mion voor bees- tenvervocr. Varaulswagcn (gecapi tonneerd). A (t bande vervoer voof binnen* »n bmtenland I BTOOrïVERWKKIJ N'IE u WW AS sc; t KEI J DROOOR A 'SCHERIJ van BRUGGE, Nlenwwasftehen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakt- fcleedlngstukken. sonder loadnen. Meubelstoffen, b.nnenverslert tg. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJBUIZEN VOOSl POPERINGEi M. A. Vandermeeraclie, 15. Maur DewulfsUaat DIKSMUIDE» Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEP&R: Mcj. Dom'cent, 21, Korte TorhoutstraaE MEEN ENMej. CF om har, 22, Rijsselsche srraaL ROESELARE: M. A. Depoortei 40, Zuidstraat. VEURNEi M. J. Now., 10, Nienwstrast NIEUWPCOFtTs Prlej. Hendryck*, Marktstraat. 12. «w»-'wnww - -T -

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 5