3 De Afscheidsbrief fn ons Land 'i J 3 L Talrijke Dag- en Weekbladen verboden IN ENKELE REGELS GEDACHTEN ft MAAN HET LINNENHUIS WAT HF.T VERRADFRl UK IJS AAN SLACHTOFFERS EISCHTE DE RUITSCHE WIELERKAM PIOEN RICHTER IS NIET VERONGELUKT MAAR PLEEGDE ZELFMOORD W EEK-KALEN DER He* te edeler te vereenlgen en te lei- Gen, dan te vcrdeelen en te heerschen. Om eer.e dwaasheid te leggen ls het kleinste wx>rd groot genoeg. De spaarpot van weldadlce menschen wordt in den hemel bewaard. ■w g» V et m h« V< V m *lf O rJ 6t m la tl£ re. za en ge ac yoj na al? 5i Bl ht tol i tig on 1 laf mi me vai alg Er is geen lekkerder brood dan het geen men met de armen deelt. iib: HET MANNEKE UIT D£ BOF niet op uw macht Poch niet op uw kracht Gij, mensch, die U de stc-kstc waant Uw luister is fameus getaand... En. ge moet het zelf bevroên, Voor 'n Insect moet g'onderdoen! En dat w'allemaal geen Gerstmans'en of geen Constant's Lemarin zijn, dat weten we... en pertan?, als ne gewone mensch honderd kilo's kan versjouwen, dan kan hij al heel watdragen, maar verge leken bij de prestaties van een insect, is hij nog maar nen beginneling! Een vlieg verplaatst een last die Juist Uitgecijferd, 179 maal zoo zwaar ls als heur eigen gewicht, en een meikever doet het.- telfde met lasten die 182 maal zijn gewicht vertegenwoordigen. Het record staat echter ©d naam van meneer Oorwurm. Deze ver plaatst voorwerpen die 530 maal zoo owaar zijn als hij zelf en dat kan men 't best vergeliiken met het gewicht dat een mensch in zoo'n geval zou moeten slepen. Dat zouden 2 wagons van 20.000 kilo's gijn op den rug van én mensch! Om van te rillen, allee... en om d"r goo nlat uit te komen als 'n vijg! Mensch! wat zljt ge klein! IN SPANJE werd een man aangehou den, die pertang zoo klein niet was, omdat hij op klaarlichten dag met een brandende lantaarn over straat liep. Waar gaat ge heen en wat zoekt ge, Diogenes, werd hem herhaaldelijk ge vraagd. Ik zoek menschen... die geld willen kenen, antwoordde de zonderling. Hij kan rog zoeken! EN ALS lk trouw dan krijg ik van moeder een goedgevulde spaarkous meê eprak de boerendochter. Heeft uw moeder een grooten voet? vroeg de aspirant vrijer. D'HUISVROUWEN van Jollet "c waren onlangs niet een weinig verwonderd... i ze waren als 't ware bedonderd In dees leste dagen en van d'hand Gods geslagen. Toen ze 's morgens de kraan openzette!!... ze stonden als bezetenen te letten toen ze dan, kan 't U boelen? bier, in plaats van water zagen vloeien! 'n Occasie zult ge zeggen! Ja, maar dat hangt af van d'omstandigheden... maar 's morgens uwen koffie of uwen thee ma ken met warm bier 'n moet precies zoo smakelijk niet zijn! Jollet moet ge weten is een stadje ge legen in den staat Illinois, Amerika. En "t is dus daar dat dit verschijnsel zich voordeed! Meneer of madame wilde een bad nemen... en 't was bier dat er In liep ln dj plaats van water... dat was precies nog zoo'n groote zonde niet want 'n groote Fransche actrice die pakte wel altijd heur bad in 20 liter champagne en als z'er uit kwam... waren er 21 liter! Van waar kwam nu dat bier? vroeg alle man zich af... De bestuurder van de wa- ter'-ompagnie kwam met deksplikatie... de drukking van 't water in de buizen voor de bevoorrading van 'n groote brouwerij had het bier door de hoofdleiding... doen op-uieen!... Hij heeft beloofd dat t geval zich niet meer zou voordoen... en zeker 's morgens vroeg niet, want zijnen bier-thee lag hem nog op de maag! EEN MAJOOR van de Britsche leger- m>ht moest een geheime zending ver- v f n. Dit moest gebeuren per vliegma- cA ,:e. De Instructies die hij kreeg luidden: De piloot weet, waar hij u afzetten moet, zoodra hij over 't Kanaal zal zijn gevlo gen. De instructies van den piloot, luidden: Zoodra over het Kanaal, zal uw passa gier, Majoor X-, u zeggen, waar ge hem afzetten moet. Raakt daar dan uit wijs! OORLOG! oorlog! oorlog! Dat monster, woest en log Doet in de leste weken Fameus van zich spreken. En niet zooals het immer was, Alleen mannen komen er bij te pas Maar ook, en dat is te veel Vrouwen nemen er aan deel! Meisjes gevraagd... met gepermanent haar, onnoodig zich aan te bieden... Dat was waarachtig een annonce die in een Japansch blad te vinden was, want ginder is 't ook oorlog, als ge 't soms vergeten hadt! De oorlog met China heeft in Japan ge leid tot een tekort aan mannelijk perso neel, zoodat thans vrouwen aan het werk worden gezet voor de vervaardiging van munitie. Maar meisjes met een perma nente komen de fabriek niet in. Die zijn te IJdel verklaren de werkgevers ze besteden meer tijd aan het poederen van hun gezicht dan aan bet vullen van gra naten "k Wil u geen zand voor d'oogen gooien... Mengelwerk van 21 Jan. 1940. Nr 9. door a: courths-mahler maar "k zie Merer t eerste nog dan "t tweede. Van zand voor d'oogen gesproken... Van waar zou die uitdrukking wel komen? Men zou denken dat ze uitgevonden werd om aan te geven, dat men verhinderen wil. dat iemand de waarheid ziet... Dat is ech ter niet het gevat In vroeger Jaren dacht men dat de mensch altijd begeleid werd door een aantal goede en een aantal slech te geesten. De goede stonden achter den rechter- de kwade achter den linkerschou der. Ten einde dgze kwade geesten nu kwijt te raken, smeet men eenig zand over den schouder, voordat men op reis ging, en men dacht hierdoor de kwade geesten blind te maken! Merci! nu weten we 1... In alle geval, bedankt voor uw pensen... ons vader heeft ook een verken aoodgedaan! MARIE: Een man is volkomen hul peloos zonder een vrouw. CLARA: Zeg dat well Elke keer als mijn man zijn sokken wil stoppen, moet ik de draad voor hem in de naald doen! EEN NUTTIGE boom, t zeg het kalm Dat is de Palmvranalm. Als ge t volgende zult hebben gelezen Zult g'er, als ik, overtuigd van wezen. Geen boom ter wereld is voor zcoveel verschillende doeleinden te gebruiken als de Palmvrapalm. De inboorlingen ven Ceylon "ebruiken het hout om er woningen en alle moge- li'ke soorten huis- en keukengereedschap pen van te roak»n. Van de bladeren maakt men dakbedekking, matten, tapijten, hoe den, waa'ers en nog veel andere voorwer pen, terwtil uit het san van den boom, suiker en ristende dmnken worden bereid. Ten slotte levert 't vru«htenvleesch ven den palm nog een heeriiik* soort confi tuur op en wordt dit vl----h ook gegeten in nla"ts van voedip«-mldd«'en. De d!*Mers van Cevion hebban Pit Pure erkentelilkheld dezen boom in ve'° liede ren bezongen (wa«eean de b"om 7olf vier kantig ziin... wortels zal vagen, onder ons gezegd) en e°n van hen gaat zoover, dat hl! spreekt over de meer dep duizend manieren waarop de verscbi"">nde doe len van den ziin te grinniken... Die overdriift natuurliik wann»er bU spreekt ov«r de Pe'mvTapa'm... en hij wil zoo maar Ineens a'les in...palmen! T GEBEURDE IN CONGO. De vrouw van een administrateur had vriendinnen op bezoek en de negerkok serveerde koffie. Fijn! prees een der dames. Is een specialiteit van Sambo, ver klaarde de gastvrouw. Sambo, hoe maak Je de koffie klaar? vroeg pen dame enkele oogenblikken later. Ik zijden sok gebruik van mevrouw om door te giet. Sok zoo fijn. Wat, riep de gastvrouw. Gebruik jij mlfn zijden kousen om koffie door te gie ten? Mevrouw, niet worden boos, stelde Sambo haar gerust. Ik alleen gebruik oude sok! Smakelijk! PIET HEYN, Piet Heyn, Piet Heyn zijn naam is klein. Zijn daden benne groot J HIJ heeft gewonnen Hij heeft gewonnen de zilvere vloot! Zoo zingen zin 't liêken... maar of *t volgende een... groote daad ls van den man met den kleinen naam, da's wat an ders. Piet Heyn had namelijk aan de stoere zeerobben van zijn vloot verboden... te rooken! 't Moet gezegd dat het in 't begin was van de 17» eeuw en onze wakkere vloot voogd was heusch niet de eenige die een afschuw had tegen het uit de nog maar ruim een eeuw te voren ontdekte nieuwe wereld meêgebrachte genotmiddel! Pestlgh cruvdt noemden de tegen standers van het rooken, den toebak. Tal van verbodsbepalingen werden door de overheid tecen het rooken uitgevaardigd, dat onder andere ln wees- en armenhui zen verboden wes. «Tabcrieën heetten ln de 17* eeuw de zaken, die tabak verköohteh en kenbaar waren door een uithangbord met de ta- back rollen Sedert dien ls er veel veranderd ln dat opzicht... en w'hebben dT ons slechts over te fellclteeren. want wie zou d'r nu nog zonder zijn pilpken, sigaartje of sigaret voortkunnen...? Ne fameuzen troost ln deze barre tijden .zegge kik! "t Eten ls er slecht en op al z'n reizen heeft de matroos nog niet zoo onsmake lijk gegeten. Hij kijkt eens rond naar de overige gasten en op hun gezicht kan hij lezen dat zij precies er over denken zooals hij. Bah! wat 'n hotel! De kannibalen van Midden-Afrika eten nog smakelijker. Met moeite verorbert onze matroos de hem voorgezette waar zonder 'n woord te spreken. Als de moeilijke karwei achter den rug is, betaalt hij. Op 't punt van te vertrekken, wenscht hij den baas te spre ken. Deze verschijnt en dan zegt onze ma troos, zoo dat allen t kunnen hooren: Mijnheer, wilt ge mij omhelzen! De baas, die er niets van begrijpt, aar zelt om aan die onverwachte vriendelijke uitnoodiging gehoor te geven. De matroos voegt er bij: Ja, omhels mij, want ik zeg u vaar wel: t is de laatste keer dat ge me hier ziet! NEEM "N glaasje, neem een borrel beste dames, goede heeren om uw emotie te kalmeeren en... zijt ge voor 't komende gedekt... dan wijd 'k een epistel direkt aan... den brullenden graankorrel! Twee Amerikaansche ingenieurs hebben liaHBMHBaaBSBHBBBSSHHSlI Rijselstr. 20 - IEPER Witgoed, Bonnetteriën, Corsetten, PulI'Overs, Gilets, Sayetten Bloezen, Handschoenen, Kinderartikelen. Specialiteit van schoone Schorten. Maar ondanks alles wilde vader het mij mogelijk maken om te studeeren, of schoon hij liever gezien had, dat lk ook ln dienst gegaan was, zooals alle Henners- bergen behalve de jongste broer van mijn vader, zei hij. De majoor keek belangstellend op. O, Ja, ik herinner mij, dat uw vader het zich zeer aantrok, dat zijn broer geen officier wilde worden. Wat is er eigen lijk van Henner Hennersberg geworden? Zoodra hij zijn erfdeel ipt, de kleine nalatenschap van grootvader Hennersberg uitbetaald kreeg, is hij naar hét buiten land vertrokken. Hij zei tegen mijn va der Met deze paar duizend mark, kan ik in Duitschland niets beginnen, Georg, lk zal mijn geluk ergens inders op de wereld beproeven. Duitschland ls boven dien te klein voor lieden van mijn slag. De zucht naar avonturen zit mij in het bloed, lk moet de wijde wereld in, als ik niet verkwijnen of domme s reken begaan wil.Mijn vader zei hem toen, dat het beter was, dat hij zijn geluk ergens an ders zocht, dan dat hij domme streken beging. Hij kon maar niet begrijpen, hoe dat avonturiersbloed in onze familie ge komen was, maar hij hield veel van zijn hroer, en het deed hem werkt lijk verdriet dat hij wegging. Ik heb altijd een beetje met mijn oom Henner gedweept, en mij menigmaal voorgesteld welke avonturen hij wel beleven zou. Vol moed was hij ar op uit getrokken, alsof hij de wereld veroveren wilde en ln mijn hart voelde ik dikwijls de ,ust, om zijn voorbeeld te volgen. Misschien heb ik ook een druppel avontur.ersbloea in m.j maar dat zit toch wel in iederen jongen man, en mijn zucht naar avonturen werd door do oor log volkomen gebluscht. ne microfoon gebouwd met ongeloofli'ke versterkingskracht. Den haut-parleur van ons marenta *n heeft er niks aan! Om alle ruzie en misverstand te vermijden moet lk er aan toevoegen dat Marenta onzen Tesefe met heur eigen spaarcenten heeft gekocht... dus is t heuren luidspreker! Om voort te gaan met den microfoon... Gedurende een voordracht over radio en telefonie, legden ze onder hun apparaat, althans naar het scheen een heel ge wone graankorrel, waarna een luid gebrul als van ne stier, heel dul en een geloei, precies ais van een koel, hoorbaar werd. Wat was nu wel de oorzaak van dat sterke geluld? Het werd veroorzaakt door een insectenlarve van nauwelijks anderhalven millimeter grootte, die binnen ln den graankorrel smakkend zat te eten. De lar ve was met 't bloote oog niet waar te nemen n chance, eh! dat ge mijnen raad ge volgd hebt, en nen goeien borrel gepakt hebt, op de dlngens die gingen komen, want anders laagt ge zeker van pure al teratie voor 't oogenblik van uwen sus... vooral als ge 't geval eens goed nagaat, en U de zaak voer oogen of beter... voor ooren kunt houden! DE SPREKER op een matigheidsver gadering: De gevolgen van de drankzucht zijn ontzette i. Als lk mi in zin kreeg, zou ik elk blèrt. elke wijnflesch, elke jene verkruik, in de diepte van de zee laten wernen! Stem uit het publiek: Bravo! Bravissi mo! Dankbaar kr, kt de sureker: Ge zijt ze ker een overtui d drankbestrüder? Neen, mijnheer, lk ben duiker. *N TOPPUNT: Luchtkastelen bouwen. en denken dat men e~ een hypotheek op <can krijgen. WEEST allen koest en braaf beste gezellen en *k ca U l"ts vertellen over den bljentelegraaff Bijen geven home... »n no' meer. De Jamnsche reeJers maker, gebruik van bijen als verbindingsmiddel tnsschen de door hen uitgezonden "'eschersbooten en de havenplaatsen. Elk schip heeft 3 kleine bijenkorven aan boord, waarvan de bswnpers afkom- -tig zijn uit groote korven in de haven- p'eats Ze worden vastgehouden want ze zouden direkt hun eigen stamkorf weer op zoeken, als ze on zee ln vriiheid gelaten zouden worden. Hiervan maakt de reederij "ebruik, want hierdoor kan de kust inge licht worden over de grootte van de visch- vangst. Is er zeer veel gevangen, zoodat aan wal bijzondere maatregelen moeten getrof fen worden, dan zenden de schenen de bijen terug en is dë vangst slecht dan rug gekregen hebben. Is de vangst mid delmatig, dan gaan de groen gemaakte bllen terug en is de vangst slechts, dan ziin het grijs gevlekte bijen, dié de Jobs tijding komen brengen. Vanaf afstanden, die van 6 tot 10 km. uit de kust liggen, wordt er gebruik ge maakt van deze bijentelegraaf Practisch en niet duur! WAT ZOUDT ge doen, als ge zoo'n zoon had als ik heb? Werken, niets dan werken. Werken waarvoor? Ik zou m'n best doen om millionnalr te worden. Waarvoor? Om m'n zoon te kunnen onterven! *n Complimentje... voor den zoon! •N DIEP gedacht. Bijna alles wat wij in sterke mate be- geeren, valt ons eenmaal te beurt. Maar waarom moet dit Juist geschieden on het tijdstip, dat wij opgehouden hebben het te begeeren... AAN 'N PAAR wetenswaardigheden gaan w'hier nog onzen tijd besteden en ook ons pampisr tot ons aller planzier. Da's d'ontknooning van onzen... roman. Van... knoop gesproken. De knoopen aan ce mouw van een nee- renjas zijn een overblijfsel van een oude gewoonte. Thans dienen ze alleen als ver siering, indertijd waren ze een noodzaak. Wanneer de drager plotseling werd aan- "ow>r.-i. kop hit de knoopen snel los maken en zijn mouwen oprollen... waardoor hij Zijn zwaard beter kon hanteeren ...Da's nen uitleg... een andere is dat de soldaten van Maria Theresia gewoon waren hunnen neus... met hun mouw af te kulschen, en om dit tegen te gaan deed de koningin er knoopen opzetten... ge kunt dus kiezen... Sierra-Leone, een Britsche kolonie (Afrika) werd 150 jaar geleden voor der tig pond sterling verkocht. In 1938 voerde het voor een bedrag van 2.843.540 pond sterling goederen uitl Spijtig dat mijn overgrootvader daar ook te laat is gekomen! In Oost-Indië zijn er Jonge vrouwen, die hun slanke lijn op de volgende wijze bewaren Zij nemen een lap van zeer soepel zeem leer, maken dien nat en gorden hem stijf- sluitend om hun middel. Het zeemleer neemt den vorm aan van het lichaam. Eenmaal droog vormt het als het ware een Ideaal corset. Naar het schijnt had de beroemde danseres Mata Hari, haar slanke lijn aan dit eigenaardig en een voudig schoonheidsmiddel te danken. Lezereskens, iets voor UI LAAT mij uw krullen zien, sprak de Jonge man tot het zusje van zijn verloof de. Ge hebt net zulke prachtige blonde krulletjes als uw zuster! Ja, maar niet aan trekken hoor, ant woordde'het meisje, de mijne zijn echt! Pats! 't Manneke nlt de Maan. «i En heb je nooit meer iets van Je oom Henner gehoord? Eerst ging hij naar Texas. Vandaar stuurde hij vader eenige keeren bericht. Toen kwam er een brief, waarin hij me dedeelde, dat hij naar het binnenland vertrok en allerlei plannen had. waar over hij nog niet wilde uitweiden. Hij hoopte evenwel zijn fortuin te maken, als zijn plannen zich verwezenlijken lie ten. Een zin uit zijn brief, die zooals al zijn epistels, van overmoed en levens durf getuigde, heb ik altijd onthouden, omdat die een bizondcrc inaruk op mij maakte. Deze luidde Het zal er wel eenigszins op leven en dood af gaan, mijn beste Georg, maar het leven is eerst dan de moeite waard, als Je het iedere dag opnieuw veroveren moetOver deze zin heb lk toentertijd veel nagedacht, en lk dweepte er nog veel meer met mijn oom Henner door. Maar dat was het laatste bericht dat mijn vader van hem kreeg. Wij hebben norit meer iets van gehoord en hij bleef verdwenen. Waarschijnlijk is hij bij de gevaarlijke onderneming waarop hij ln zijn brief gezinspeeld had, om het ley en gekomen. Dat is heel goed mogelijk, anders zou hij nog wel van zich hebben laten hooren. Jammer van hem, hij was een prachtkerel. Als :iij in leven gpbleven was, zou hij nu ook tegen de zestig loopen. Ja, hij was drie jaren jonger dan mijn vader, en die zou, wanneer hij nog leefde, drie en zestig geworden zijn. Lutz moest toen ook nog van zijn tijd aan het front vertellen, maar dit maakte hij kort. Zooals allen die de groote slach ting meegemaakt hadden, verdrong hij de herinnering er aan. Hij vertelde nog, hoe vre 'selljk hij het gevonden had, dat I liij n6.".n zijn vader, nóch zijn moeder de oogen had kunnen toedrukken. Eerst weken later had hij de dood van zijn ouders vernomen. Hierop bleef Let een poosje stil. Ieders gezicht stond ernstig, zelfs Mevrouw otrassmann was niet onbewogen geble ven. Lutz vermande zich het eerst en I verzocht den majoor, cm hem te veitel- GE *.1JT OVER ONS BI-AD TEVRE DEN 1 - NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /RIEND. ZOO STE''~T GE ONS. - DANK EROM. (BBBBaBBaaaaaBBaHBsaaaBSBaoB len, hoe zijn vader gewond werd en wat hij van diens laatste uren wist. De majoor vertelde hetgeen hij wist, en besloot zijn woorden met de opmer king Ik had, nadat de oorlog afgeloopen was, eigenlijk naar u moeten omkijken. Het was mij bekend, dat uw moeder de tijding van uw vaders dood niet over leefd heëft. Ik kon mij ook goed voorstel len, dat na de dood van haar innig ge liefden man, het leven geen waarde meer voor haar had. Ik weet, hoe oneindig veel die twee menschen van elkaar gehouden hebben. Maar het was voor mij, even als voor zoovelen, zoo'n drommels moei lijke tijd. Je had zooveel met Jezelf te doen en moest Je ln heel andere levens omstandigheden leeren schikken. En dat maakt een mensch zoo zelfzuchtig 1 Dat het Jot u nu toch zonder mijn toedoen op mijn weg voert, verheugt mij dubbel. Zoo v'ei er die avond veel te vertellen. Lonny en Lutz Hennersberg keken elkaar onderwijl met groote oogen aan. Beiden genoten dit samenzijn met al de inten siteit van hun liefde. Welke plannen hebt u voor de toe komst? vroeg de majoor. Lutz zuchtte diep. Ik spaar iedere cent die ik sparen kan. Ik krijg goddank een goed loon. Eerst was ik van plan, om, wanneer ik genoeg bij elkaar zou hebben, mijn studie te voltooien en daarna naar het buitenland te gaan, omdat je alleen dhèr, als inge nieur zonder vermogen vooruit kunt ko men. Maar zijn blik ging naar Lonny dat plan heb ik laten varep, het zou ja ren duren, eer ik iets bereikt had dat de moeite waard was. Nu heb ik een ander plan, dat mij misschien sneller vooruit (brengt Zoodra lk geld genoeg bijeen heb, sal ik een auto koopen het moet geen nieuwe zijn en aan rijd ik voor eigen rekening als snorder. Ik zal alles op ha- reu en s-iarcn zetten, om zoo gauw mege- I lijk een tweede ea een derde auto aan te seiiaSen en een paar chauffeurs te 1 huren, die za besturen zuilen. Ben ik cp line manier eigenaar van een verhuurin- HET DAGBLAD VOLK EN STAAT* t VERBODEN J?AAR AANLEIDING VAN EEN ARTIKEL VAN STAF DE CLERQ Om een artikel van de hand van Staf De Clerq gepubliceerd te hebben dat in strijd was met de wet, die het versprei den verbiedt van inlichtingen van aard om ongelukkigen invloed tilt te oefenen on den geest der troepen en der bevol king. werden Woensdag namiddag 11. de zegels gelegd op de persen van het in Antweroen gedrukte Nationalistisch dag blad Vclk en Staat Door een verder besluit in den Minis terraad getroffen werd na een onderzoek van den toestand besloten tot de schor sing van het blad, verbod het te ver knopen, het te verspreiden of te vervoe ren. NOG ANDERE DAG- EN WEEKBLADEN VERBODEN Hieronder volgt een lijst der andere Dag- en Weekbladen die om zelfde reden p.ls Volk en Staat verboden wrden. Het ziin meestal communistische bladen waarvan de titels als volgt zijn La Vo'x du Peuple La Jeune Gar de o, I.'Etlncelle «La Batftille wallon- ne«Vlaamsche Volk», Le Monde», L'Internatlonele rommunizte La Lut- te ouvrière Le G»'de Militant commu niste «Ta Presse libre Junges Volk in F"nen-M°lmedvEn AvantNo ire Voix i La Vnix des Tenues L'Au- rce LLCchn du Pe'inl" L'Avenlr Daad en Vlaamsche Post GEMORALISEER DEN KUNNEN uitstel VERKRIJGEN VOOR HET BET AT,EN VAN HUN RADIOTAKS De soldaten die onder de wapens zijn kunnen uitstel bekomen voor het betalen van hun radiotaks. Zif moeten daarvoor alleen een schriftelltke aanvraag doen aan volgend adres Radio-Omroep Tak sen, Paleizenstraat 42, Brussel. Ondertus- schen mag hun Vrouw gerust voort mu ziek nemen en we drukken de hoop uit dat de radio in en binnenhuid wat aflei ding zal bezorgen in deze benarde tijden. HET LEGERCONTINGENT VOOR 1940 Het Staatsblad kondigt de wet af, tot vaststelling van het legercontingent voor 1940 en bepaling van de getalsterkte Van de territoriale wacht voor luchtafweer en van den territorialen vliegdienst. Het gemiddelde legercontingent is, voor 1940, vastgesteld op 92,000 man, plus de onder de wanens gehouden, teruggeroe pen of terug te roepen militairen, AANVULLENDE BENOODIGDHEDEN IN HET LEGER Wij vernemen dat ln de eerste week van dit Jaar als aanvullende benoodigd- heden in het leger uitgedeeld zijn ge worden .260.000 dekens, 280.000 strooizak- ken en 88.000 schoenen. DE SPOORWEGBILJETTEN WORDEN NIET MEER AFGENOMEN AAN DEN UITGANG DER STATIONS De Nat. Maatschappij der Belg. Spoor wegen deelt mede Om het publiek nieuwe faciliteiten te bieden, zullen de biljetten aan den uit gang van de stations niet meer afgeno men worden. Om htm biljetten te kunnen toonen telkens als het personeel er om vraagt, gelteven de reizigers zs bij zich te hou den, zoolang zij de omheining der sta tions niet hebben verlaten. VRIJ STEELING VAN PASPOORTVERPTJCHTING VOOR DE BELGEN DIE UIT FRANKRIJK TERUG BELGIE AANDOEN wordt vrijstelling van het paspoort ver leend, voor het binnenkomen in en het verlaten van het Koninkrijk, aan de Bel gen die houder zijn van een Fransche verkeerstoelating geldend als grenskaart. Dezelfde vrijstelling wordt door gezegd besluit uitgebreid tot de seizoenarbeiders, die in het bezit zijn van de indentiteits- kaart alsmede van kollektleve ploeglijs- ten behoorlijk geviseerd door de bevoegde overheden van het land waar zij te wer ken hebben. HET LUIKSCHE BLAD LA MEUSE AANGESLAGEN Om verkeerde inlichtingen gepubliceerd te hebben van alarmeerenden inhoud werd La Meuseeen Luiksch dagblad, Zon- lag aangeslagen. Na wat tekstverande ring kon het blad ln den namiddag ver der verkocht worden. VRIJSTELLING VAN GRONDBELASTING VOOR KLEINE WONINGEN Men weet dat een 10-jarige vrijstelling van grondbelasting toegestaan wordt aan de bouwers van kleine woningen, opge richt na 30 Juni 1935. Talrijke aanvragen werden Ingediend, maar nog niet over alle werd een be slissing genomen, mede Ingevolge de op roeping onder de wapens van belasting- personeel. richting geworden, dan zal lk zien, of ik met eigen kapitaal geen deelgenoot in een autofabriek worden kan. Ik beschik over voldoende vakkennis. In leder geval streef lk er naar om vooruit te komen en niet mijn leven als chauffeur te slij ten, maar het zal nog wel eenige Jaren duicn, voor lk beginnen kan met mijn plannen uit te voeren. Hierbij wierp hij Lonny èen droeve blik toe. Het bloed steeg haar onder die blik naar haar gezicht, maar haar oogen straalden hem toch hoopvol aan. Het was bijna middernacht, toen Lutz eindelijk afscheid nam. Hij nam Lonny's hand met een warme, vaste greep en zij beantwoordde zijn handdruk met gelijke warmte. De majoor nam eveneens hartelijk afscheid van hem, en verzocht Lutz, om weer eens gauw te rug te komen. Mevrouw Strassmann non- digde hem echter niet Hit om terug te komen, maar wenschte hem stijfjes goe dennacht. Maar hiervan trok hij zich niets aan. Toen hij de straat bereikte, loosde hij een diepe zucht. Zijn oogen dwaalden langs ds gevel van het huls, alsof hij iets zocht. Lonny! Lonny! Iets anders kon hij op dat oogenbllk niet denken, en een vurige wil doortrilde zijn Innerlijk. HIJ had de sterren van de hemel willen halen, als hij er Lonny Strassmann mee had kunnen verovercr.. Met een verlicht hart aanvaardde hij de thuisweg. Toen Lutz de woning van den majoor verlaten had, wenschte Lonny haar ouders haastig goedennacht. Haar vader 6treelde haar ever haar haren. Ja, Ja, Lonny, het is laat geworden vanavond, macr het was echt gezelltg. Hst is te hopen, dat Lutz Hennersberg dikwijls hier komt, zei hij opgewekt. Ik heep het ook, papa, veer al om dat u zich zoo goed geamuseerd hebt. Het 1 is voor u een aangenaam verzetje, ent- Iwoorddo lonny dapper, ondanks de a.- Alle Indieners van een aanvraag wor den verondersteld van de tijdelijke vrij stelling te kunnen genieten. In afwachting van de beslissing mo gen zij er zich dus van onthouden de grondbelasting te storten. Degenen die deze belasting reeds be taald hebben, zullen, in geval van in williging van hun aanvraag, van ambts wege. teruggave van de te veel betaalde sommen bekomen door bemiddeling van den directeur van belastingen van het gebied. DE F. SPAAK ONTVANGT ACHTEREENVOLGENS DE AMBASSADEURS VAN FR ANK R LIK. ENGELAND EN DUITSCHLAND Dinsdag, in d°n loop van den namid dag, heeft de H. Snaak, Minister van Bultenlandsche Zaken, beurtelings d»n h. Bargeton, am^'sadeur van Prankrilk. sir Lar-eM Gllphant. ambasssdev van Groot-Bz'ttanlë en den h. von Bnlow. ambassadeur van Duitschland, ontvangen. DE AUTOBELASTING De autobezitters welke In 1940 geen gebmik maken van hun auto en die rog *n bezit zl)n van hun kenteek»n voor 'OSO, zullen verzo"ht worden dit terug te zenden naar het helestlnakantoor. De aanslagen voor 19*9 worden !n hun boefdrom eevesttgd on dezelfde grondsla gen als verleden jaar. Er kom»n echter 2 opdpflemen hil, waarvan een ln den 'ooo van verieden laar en een nu !«»t-t ingevoerd. Aldus z"l een auto van 10 H P. die vro»oer rnat: sop frank belast werd, thans 600 fr. betalen. HET KOLENVRAAGSTUK In het Kabinet van den Eersten-Minis ter werd Donderdag een vergadering ge houden waaraan enkele Ministers en af gevaardigden van de mijnwerkers-syndi- katen gehouden ten einde een onderzoek te wijten aan het kolenvraagstuk. Door de afgevaardigden werd een voor stel neergelegd strekkende tot de verlen ging van d"n arbeidsduur mits toekenning van een zekeren loonstoeslag. Het voorstel zon Vritdag 11. door den Ka binetsraad onderzocht worden. HET WEEKBLAD V. O. S. NIET GESCHORST Er werd gemeld dat t weekblad «V.O.S.» verboden werd. Zulks is onwaar. Wel werd de verspreiding van dit blad onder de soldaten verboden omdat in den titel opschriften voorkwamen als Vloek aan den oorlog en Anti-Militaristisch weekblad In den Senaat werd hierover een ver klaring afgelegd door den Hr Minister van Landsverdediging die betuigde dat dergelilke ondertitels een oneunstigen in vloed konden uitoefenen onder de solda ten die niet ten oorlog werden ongeroepen maar om eigen grenzen te bewaken, dat aan het Bestuur van bedoeld blad werd gevraagd die titels weg te laten voor de bladen die naar de soldaten werden ge zonden maar dat het beheer van het b'ad die teksten nu heeft uitgelaten uit alle edities zoodat van een verbod, zelfs voor het leger, geen spraak meer ls. WOELIGE SENAATSZITTING De Senaat heeft Donderdag 11. een woe lige zitting beleefd, naar aanleiding van de interpellatie door den H. Borginon ge houden omtrent de schorsing van liet Vlaamsch-Nationallstlsch dagblad Volk en Staaten de maatregelen getroffen, die Strijd en V.O.S,(omtrent dit laatste b'ad zie mededeellng hierboven). De vergadering stond herhaaldeMjk on stelten en Kr Leuridan werd een paar maal tot de orde geroepen. STREMMING VAN HET VERKEER BRUSSEL-ANTWERPEN Donderdag avond 11. werd het verkeer langen tijd gestremd op de elektrische spoorlijn Brussel-Antwerpen door het feit dat een as van een trein die op de lijn bolde doorbrak. De reizigers die Brussel verlieten te 7.30 u. bereikten eerst Ant werpen te 10.30 uur. EEN VOORNAAM HUWELIJK TE BRUGGE In de O. L. Vrouwkerk te Brugge heeft het huwelijk plaats gehad van de Rus- slche prinses Helena Obolensky, dochter van prins Nikolaas Obolensky en van prinses Soukhotine, met ridder Thierry van Outryve d'Ydewalle, zoon van ridder André van Outryve d'Ydewalle, burge meester van Beernem. De plechtigheid had ln een strenge Intimiteit plaats. De vader van de prinselijke bruid was een banneling, die, na de Russische revo lutie te hebben meegemaakt, verblijf heeft genomen in verschillende landen van Eu ropa. Hij was in eerste huwelijk getrouwd met een dochter van den bekenden schrij ver Leo Tolstoj. Uit zijn tweede huwelijk ls prinses Helena geboren. De laatste Jaren van zijn leven bracht prins Nikolaas Obolensky door ln het Benediktljner klooster van Zevenkerke, te St-Andrles bij Brugge, waar hij het ambt van bibliothekarls waarnam. Zijn dochter ls gerulmen tijd gezel schapsjuffer geweest in een vorname fa milie in Oostenrijk. In een opslagplaats van voedingswa ren te Anderlecht ls brand uitgebroken. Het gebouw brandde heelemaal uit en de schade wordt beraamd op ruim 200.000 fr. Deze week heeft de mijn opnieuw slachtoffers geëlscht, namelijk te Hou deng-Aimerles. Een wagenvoerder die op 840 meter diep arbeidde werd door aan- loopende wagentjes aangereden en ertus- schen doodgedrukt. Ook te Eisden: Ter wij! de 36-jarlge Peeters, woonachtig te Eisden-dorp, ln den ondergrond werk zaam was aan het herstellen van de wan den der mijn, werd de ongelukkige door een onbekende oorzaak plots gegrepen door den ophaalbak, dewelke hem vree- selljk verwondde. De ruggegraat werd ge broken eri «ie ongelukkige arbeider liep nog een schedelbreuk en beenbreuk cp. Hi1 bleef op slag dood. Het slachtoffer was gehuwd en gezins- vader met twee kinderen. Te Bree, ln een schoollokaal waar Militairen gelogeerd waren ls brand uit gebroken die alles verwoestte. Vele mili taire voorwernen. als dekens, gasmaskers, rijwielen, mltrailleuzen, geweren en pa tronen kwamen ln de vlammen om. A'la volk werd op afstand gehouden door het aanhoudend ontploffen der patronen. Een vreemd vliegtuig heeft Zaterdag de streek van Verviers overvlogen. Het afweergeschut trad in actie. Het Oostendsch schip Caspar 1.200 ton metende, is op de Zweedsche kust gestrand. De leden der bemanning konden allen gered worden. De rechtbank van Lausanne hesehul- digde en strafte verleden week 7 Zwitsers, van beeniedlng voor rekening van een na burig land. Twee andere betichten wer den vrilgesproken. Nabij San D'ego (Amerika) ziin twee watervliegtuigen in botsing gekomen Van de 6 manschappen kwamen er 2 behou den a»n land, ze wisten zich te redden bij middel van hun valscherm. Ben Itallaansch zeilschip werd dooi den storm op de rotsen geworpen en tot zinken gebracht, Negen leden der beman ning zijn daarbij omgekomen. V/at later geraakte het schio terug op drift en ward teruggevonden dicht tegen de kusten van Sardinië. Een lid der bemanning lag bui ten bewustzijn nog in de boot. Te Anzegem had een verkeersonge val plaats. De 21 Jarige M. Norellle, die per velo reed, werd door een auto aan gegrepen en ten gronde geslingerd. Ze Hen heel wat verwondingen op die echter niet doodelijk zijn. Nabli Sint Trulden Is een luxe-auto, waarin vliegers zaten, in botsing gekomen langs de baan met een wielrijder. Hem willende ontwijken gleed de auto tegen een boom en van daar den gracht, ln. Een vlleger-adiudant, wonende te Oostende, werd op slag gedood. De fietser werd eer- Hik gewond, en men vreest ook voor diens leven. Van de andere militaire Inzittenden werden er nog een paar anderen Ucht gewond, Te Utrecht (Holland) Is brand ont staan ln een Kazerne, veel militair ma teriaal kwam ln de vlammen om. Te Dendermonde, op eendeniacht ln de Schelde, werd het kleine bootle aan gevaren door een voorbijtrekkende boot. De persoon, dis ln dit eendenjachtboot'e zat. verdween ln het water. Dood werd hij weder bovengehaald. Te Voorde Is een man bezweken van de koude. Te Los Angeles (Amerika) werden hevige aardschokken waargenomen. De bevolking vluchtte op straat. G°?n slacht offers noch schade worden vermeld. In een mijn te Seralng werd een mijnwerker door een instorting bedolven Alle pogingen om den verongelukte te bevrijden waren tognogtoe vruchte1 oos, zoodat men ermede opgehouden heeft. Te Heultje ls een auto vol met mi litairen aan een nogal matige snelheid op een kleins Mazoutwagen der Belg. Spoor wegen gebotst. Ganscli het vorenste van den auto werd ingedrukt, en als bil won der bekwam geen enkel der inzittende miltSairen eenig letsel. Te Antwerpen werd bij middel van valsche sleutels in een woning in de Lan ge Leemstraat binnengedrongen. De dieven wisten 31.000 fr. te ontstelen. In de vlasspinnerij Duvivler te Kort- rijk was Donderdag avond der vei-leden week brand uitgebroken. Door het spoe dig ontreden der brandweer kon na een uur blusschen alle vuur gedempt worden. In de statie te Kessel-Loo werd de nachtwaker opgeschrikt door allerlei ge rucht. Hij ging zien en bemerkte twee in dringers die aan het openbreken waren van een verzegelde koffer. De dieven 'leb ben den nachtwaker zoo afgeranseld dat den man bewusteloos ls blijven liggen. Toch verdwenen ze zonder buit. Te Brazilië is een passagierstrein ontspoord. Totnutoe meldt men 1 doode en een twintigtal gekwetsten. De Parijsche Politieprefectuur heeft een communistische cel ontdekt in een vliegtuigenfabriek te St. Denis, een voor- wijk van Parijs. 20 Personen werden aan gehouden. Bij de huiszoeking zijn veel re volutionaire documenten in beslag geno men geworden. In de koolputten van Maurage bad een erg ongeval plaats. Twee treintjes die werklieden vervoerden zijn op mekaar geloopen. 23 dezer mijnwerkers werden gewond. Te Oostkamp, op de Kortrijksclie baan, werd Zondag avond een man door een auto aangereden. De aanrijder be kommerde zich niet om zijn slachtoffer en reed maar door. In allerhaast werd de keurende blikken van haar stiefmoeder. Zij kustte haar vader, gaf haar stief moeder een hand en ging gauw naar haar kamer. Daar gekomen, bleef zij met haar han den tegen haar hart gedrukt staan, en zuchtte diep. Zij wist, dat haar stiefmoe der op dat oogenblik met alle middelen probeeren zou, om haar vader er van te overtuigen, dat het beter was wanneer Lutz Hennersberg in het vervolg zijn be zoeken staakte. Zou hij zich laten over halen? Ach, zij wist uit ervaring, dat haar stiefmoeder veel macht over hem had. Zij voelde zich diep ontmoedigd. Op dit moment voelde zij veel sterker dan gewoonlijk, hoe haar vader van haar ver vreemd was. Het was ook zeer natuurlijk, dat haar stiefmoeder meer invloed op hem had dan zij; zij was altijd bij hem, wanneer hij thuis was, zij was zoo vaak met hem alleen. Met een diepe zucht ging zij naar het venster en staarde in het donker naar buiten. Zoo'n heerlijke avond was het geweest Een vurig verlangen, dat het altijd zoo zou zijn, overmeesterde haar. En haar gedachten dwaalden naar Lutz Hennersberg, zij riep ieder woord dat hij gesproken had, in haar herinnering terug. Welk een goede en edele man hij was en een echte man, ja in al zijn on geluk een echte man. Zij vermoedde, dat hij haar ook be minde, en dat hij er nanr verlangde om haar dit te zeggen, maar dat hij dit nooit, nooit, doen zou, als hij haar geen verze kerd bestaan kon aanbieden. Zij liet haar armen slap langs haar zijden zakken. Hoe ellendig was het toch, om arm te zijn. Mevrouw Strasanann was met haar man in de huskomx gebleven, toen IiOruiy zich ve-v.ljderd had. De majeor was nog steeds opgewekt en vrcolijk. Maar tenslotte zei hij Nu zullen wij ook gaan slapen. Her- mine, lk moet margea vroeg cp. Zii kwam vlak voor hsm staan en keek man naar de Kliniek van Brugge overge bracht, waar hij nog in den nacht aan zijn opgeloonen verwondingen bezweek. Het slachtoffer noemde Verbeuren. Te Lier werd een soldaat uit Boom door een auto het hoofd afgerukt. Zondag ochtend werd op het station te Piringcn, bij Tongeren, het lijk gevon den van een soldaat. Hij had de twee beenen letterlijk afgesneden. Tijdens een oefening met springstof fen werden in Holland twee soldaten ge dood en drie andere gewond. Rechtover de beurs te Brussel werd Maandag namiddag een 77-.1arige ouder ling doodgereden door een tram. In de tweede klas gelagzaal van ie Middenstatie te Antwerpen, werd de kell- ner plots opgeschrikt door een kreet van een vrouw die riep: Houdt hem aan De kcllner sprong oo een man die nevens haar zat en wist hem een revolver t.-> ont rukken die hij op haar gericht hield De Politie heeft verder vor hem gezorgd. In eene afgezonderd" hoeve bij Ia Tour de Pin (in Frankrijk) werden de landbouwster Infanti, 61 jaar <;ud, ver wurgd gevonden en hare dochter met doorgesneden keel. Toen do pend ^men aankwamen werd het huis oms'ngeH. Do moordenaar, een reusachtige Araab, die nog In de woning was. kloin op het dak en sprong er af. Hij was op slag dood. Ook nog te Waver deed zich een soortelijk ongeval voor. Tweo oude wou wen werden verstikt in hun aupartemsnt- kamer aangetroffen. Ze werden t°r ver zorging naar een hospitaal overgebracht. In Engelsch Indië roert bet nog steeds tusschen Engelschen en Indiërs. Tijdens een opstand te Bushampur wer den 12 Indiërs gedood. In de mijn te Aiseau is een ongeluk gebeurd. Een persoon werd gedood en twee zwaar gewond. Ten gevolge der gladheid der baan, grepen te Brussel ln volle stad twee auto ongelukken plaats. Een taxi reed op een tram. De klient werd licht gewond, terwijl de voerder erge verwondingen aan het hoofd opliep. Op de Lambermontelaan reed een auto het voetpad op waar hij twee personen erg kwetste. tmgassaEsiiBssa&BsnsssBSESRasB Te Wachtebeke, op een grooten vij ver, waar drie jongens en twee meisjes hand in hand sierlijk over het ijs schaat sten, kraakte Zondag 14 1.1. plots het ijs en verdwenen de vijf schaateenrilöers !n het water. Een man dook in het ijskoude water om hen te redden en gelukte erin twee der vijf boven te halen. Drie bleven er onder water steken en Zondag avond was men er nog niet in gelukt hen boven te halen. Twee jongens en een meisje von den daarbij den dood. Te Moerbeke ls een jongen die leerde schaatsen door het ijs gezakt en eronder verdwenen. Buren sprongen bij cm hem te redden, maar de jongen verdween on der de ijskorst en werd eerst in den laten avond dood bovengehaald. Een mislukte poging van f-em om «groote Markfeeftracren uit D-'tsch- land in Zvvitser'ertd te zet! daarvan de oorzaak zi's*. We hebben verleden week gemeld dat Richter bij' het sl:l-ri.iden ongelukkig aan zijn einde zou zijn gekomen. Doch rirtds- dien heeft zijn verdwijnen een andere wending gekregen en ziehier nu wat h°t Duitsche Officieele Sportblad omtrent zijn afsterven schrijft. Om' een verkeerde voorstelling van za ken te voorkomen, is het in het belang - van de Duitsche wielersport noodig, de oorzaak van Richter's dood weer te geven. Albert Richter, over wiens hoedani~heid als wielrenner hier geen woord heeft te worden gezegd, heeft zich tijdens zijn jongste reis naar Zwitserland aan een zwaar misdrijf schuldig gemaakt. Richter had voor een Keulschen Jood en ditmaal God zij dank mislukte het poging gedaan om groote Markbedra gen ln Zwitserland te verkoopen. Hij had zich door die daad buiten de Duitsche volksgemeenschap gesteld en onvermijde lijk ook zichzelf uit de rangen van de Duitsche sportbeoefenaars gestooten. Uit dien voor hen onhoudbaren toestand heeit hij de eenigst denkbare conclusie getrok ken en zelfmoord gepleegd. Wij betreuren het diep dat hij eenmaal tot onze rangen behoorde en het vader land trotsch was op zijn kunst. Zijn naam is voor alle tijden uit onze rijen gebannen. hem met groote oogen aan. Eerst heb ik nog iets met Je te bespreken, Botho, iets van groot gewicht. Hij keek haar verbaasd aan. Och, lieve Hermine, bederf tenslotte toch niet de aangename avond voor me. Zooiets geniet je zelden genoeg. Ik be grijp, dat Je een beetje uit je humeur bent, omdat lk Je niet van te voren ge zegd heb, dat ik hem uitgenoodigd had om or.s een bezoek te brengen. Omdat Je een groote domheid be gaan hebt. Waarom moet ik blij zijn over zijn bezoek? En het was niet aardig van ie, dat Je mij er niets van gezegd hebt, maar dat zal je nog bitter berouwen. Hoe ben je op het idee gekomen om dat Jong- menscli hier in huis te halen? Alleen Lonny kan je hiertoe overgehaald hebben. Overgehaald? Hoe bedoel je? Lonny sprak met mij over dien chauffeur Hen nersberg, en toen bleek het, dat hij de zoon van mijn ouden vriend, Georg von Hennersberg was. En toen heb lk Lonny verzocht hem uit te noodigen om ons eens te komen bezoeken. Dat sprak toch van zelf? Mijn beste Botho, lk neem aan, dat Lonny je zeer diplomatiek zoover gebracht heeft, dat Je hem ultnoodigde. Want en hiermee zul Je eindelijk begrijpen hoe dom je geweest bent lk moet ie zeggen, dat ik opgemerkt heb, dat Lonn i en Lutz Hennersberg op elkaar verliefd zijn. Maar de majoor gaf bij deze; openba ring geeri teeken van schrik, rooals zijn vrouw gehoopt had; integendeel een blij de glans verocbeen in zijn ooger,. Ere -om je daar bij? vroeg hij Nu, ik gebruik mijn oogen, zooals ik verplicht ben, aangezien ik bij Lonnj toch da plaats van moeder Inneem. Ik heb reeds huig bemerkt, dat die chauffeur haar gevaarlijk dreigt te worden. Keb Je dan vanavond niet opgemerkt, hoe die twee elkaar aankeken? Hij schudde zijn hoofd. Neen, daar heb ik niets van bemerkt. Vergis je je niet? Zij ergerde zich over zijn gemoedsrust Ik vergis wij helaas niet) Xk heb JANUARI - NIEUWJAARMAAND 21 Z Septuagesima. H. Agues EvangelieDe werklieden in den Wijngaard. 22 M H. Vincentia. H. Ar.astasius 23 D H. Raymondus van Pennafort 24 \V II. Timotheus. H. Einerentia 25 D Bekeering van den H. Paulu* 26 V H. Polycarpus 27 Z H. Joannes Chrysostomus 28 Z Sexagesima. H. Julianus. H. Agnes iiaBaaBBaaNSSgaBBiBKazBaeBBS scherper oogen dan Jij, en ik let beter op. Deze chauffeur is een gevaar voor Lonny. De majoor streek zich over zijn dunne grijze haren. Hemelsche goedheid, Hermine, Je bent geheel overstuur. Dat is toch geen reden om je zoo op te winden? Die twee jongelieden zijn tenslotte toch niet de eenigen, die op elkaar verliefd kunnen worden en Lutz Hennersberg ls toch een man van eer. Maar Botho, begrijp je het dan neg altijd niet? Hij is toch zoo arm als een kerkrat. Hij kan haar toch ln geen enkel opzicht een goed bestaan aanbieden. Je bent als vader verplicht, orp ecu dergelijk ongeluk te voorkomen! Bedenk toch, dat zij door die bevlieging de schitterende kans bij Dr Priesen bederven zou., als wij niet met alle kracht deze bevlieging voor iets anders wil lk het niet hemden tegengaan. Dc oude heer zonk verslagen in een stoel. O, bedoel Je dat? Gunst neg toe Ja, zij zijn alle twee arm, daar heb lk nog niet aan gedacht dat arme kind neen, neen, aan e;n huwelijk tusschen dio twee valt natuurlijk niet te denken. Nu, goddank, dat ja dit tenminste begrijpt. Ja, dat zie Ik in hoewel liet Jam mer ls, dat die twee elkaar niet kunnen krijgen. Lute Hennersberg is zoo'n pracht kerel precies zijn vader. HIJ zou zijn vrouw op de handen dragen. Dat moet, juist verhinderd worden, viel zijn vrouw hem in de rede. Wij moeten het niet zoo ver laten komen, dat slj ernstig van elkaar gaan houden. Want dan krijg ik Lonny in geen geval er toe, om haar kansen bij Dr Priesen te benut ten. De majoor streek zich bezorgd over zijn voorhoofd. Geloof je dan werkelijk, dat Lor.nf kans bij hem beeft? Zijn vrouw keek hem listig aan. (Nadruk verbodtc). (t Vervolgt),

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 6