internationale gebeurtenissen in woerd en beeld Zondag 14 Januari Dinsdag 16 Januari Woensdag 17 Januari 1 Zaterdag 13 Januari Maandag 15 Januari Donderdag 18 Januari IIZT POSTVRAAGSTUK IN FRANKRIJK Men weet dat in Frankrijk gansch het postbeheer onder controle Tan de censuur L> gesteld. Geen enkel brief verlaat... of gaat naar het Front, of hij wordt onder zocht. ïe Parijs, waar gemiddeld 16.000 brieven per dag moeten geopend worden, werden de ploegen van het li cede Kruis daarvoor ter hulp ingeroepen. Hierbo ven zien wc ze aan het werk. Komt er iets verdachts voer in een brief dan gaat die naar den sensor die er dan zijn zegen moet over ges-en of die brief al dan niet de vrije baan op mag. De censorzien we hier aan den voorkant van den tafel staan. Vooraan den postjongen die de van het front komende bezegelde sakken opent. FRANSCHE VOORPOSTEN OP PATROUILLE TEGEN DEN RIJN F.ansche Soldaten die het gevaarlijke karweitje opgelegd werden op verkenning uit te gaan zijn aan de boorden van den 1 Rijn gekomen vanwaar ze gemakkelijker de vijand kunnen bespieden in al zijn ondernemingen. Alhoewel het Fransch# legerbericht steeds meldt dat er van het Westerfront niets te melden valt, zien we toch dat dagelijksch talrijke jongens hun leven te prijze stellen om inlichtingen In te winnen over den vijand. ten den brutalen Russlschen aanval met hun leven bekoopen. Op Borga werden 100 bommen gewor pen; op Lohjo 100, op Kario 150, op Abo 200, op Rlhlmaki meer dan 100, op Ra- comaki meer dan 300. Ook op Lahtl, Tam- mersfors en Kexholm werden bommen geworpen. De stad Voxa werd langdurig gebom bardeerd en er zijn talrijke slachtoffers. Sedert het begin van den oorlog hadden nog geen zoo geweldige luchtaanvallen plaats. De Finnen zouden twee Russische vlieg tuigen neergehaald hebben. 4 Moskou protesteert tegen de regee ringen van Zweden en Noorwegen om dat deze, naar de Russen beweren, arti kels zouden gepubliceerd, en redevoerin gen gehouden hebben die absoluut niet akkoord gingen met de zoogezegde neu traliteit door belde landen voorgehouden. In een officleele nota hebben ze diens volgens de betrokken landen ervan ken nis gegeven. Ook komen de Russen kordaat op tegen het feit dat in Zweden openbaar man nen worden aangespoord om deel te ne men ia de vrtjwllligenknders waarvan reeds 10.003 man met de Finnen ln den strijd gemengeld zouden zijn tegen de Covjets. Het slot van deze nota luidde als volgt De Scviet-regeerlng meent dat het goed 4 Te Leningrad werd een nieuwe kuisch gehouden. Talrijke officieren van het roo- de leger werden onschadelijk gemaakt met den kogel. AAN HET WESTERFRONT werd er, hoe zonderling het ook ls om het uit te drukken niet gevochten. Alle Fransche grensdorpen liggende tusschen Apach en Thionvtlle werden ontruimd. Ook de verloven van de Engelsche sol daten In Frankrijk werden Ingetrokken. Zaterdag zijn 11 houwitsers gevallen op Luxemburgschcn bodem. Zondag avond was alle doortrekken der grenzen naar België toe stopgezet. IN DE LUCHT waren de verrichtingen merkelijk minder dan 'de voorgaande dagen. Van weers kanten waren er natuurlijk de gewone vluchten van verkennings- en waarne- mingsvllegtuigen, vergezeld van hun wacht jachttoestellen. OP ZEE De Engelsche Grantaliep op een mijn en zonk. Het schip mat 2.719 ton en van de bemanning die aan boord was zijn er 10 gered, 2 gedood en 1 gewond. De Britsehe Atlantic Scout (4.575 ton) strandde cp de Fransche kust, scheurde open, ontplcfte en verzonk. De 34 leden der bemanning werden gered. bar Castlewerd niet begeleid toen hij op een mijn liep. De Fransche Marine verklaart dat een Dultsche Cargoboot bij het opmerken van een hunner slagschepen door de eigen bemanning tot zinken werd ge bracht. Deze boot zou de Januszijn. Ook werd naar hun beweringen een Duit- sche onderzeeër voorgoed de golven inge stuurd. ROND SALLA LOOPT EEN RUSSI SCHE DIVISIE GEVAAR OMSIN GELD TE WORDEN. DE SOV JETS BOMBARDEEREN ANDER MAAL DE GROOTE STEDEN. AL LE BEDRIJVIGHEID STILGELEGD OP HET WESTERFRONT. AL LES KALM IN DE LUCHT, MAAR OP ZEE VERLIEST ONS LAND EEN GROOTE STOOMBOOT DE JOSE PHINE - CHARLOTTE KALME DAG IN 'T NOORDEN De vreeseüjke bombardementen die de Finnen deze week te verduren kregen zijn in hevigheid wat afgenomen. Alleen meldt men als zou de stad Viborg door brand bommen zijn bestookt geworden. 4 Finland zou van Engeland reeds bo- Van weerszijden wordt er op het Westerfront steeds naar mekaar ges-holen. Niel het minste geluid of de minste bewegirg mag er waargenomen worJcn cf dit vol staat om een bombardement in regel uit te lokken en dit gedurende caT- ..:ms. Wie weet of de Duitschcrs die we hier op de loto zien zich niet al to rcokrlocj hebben laten opmerken, in alle geval de Fransche ariillcrie heeft ze onder vuur genomen en in hun dichte nabijheid ontploft een voltreffer. Ze houden tich dan oak kalm verdaken in een loopgracht. Bitzond-r ln deze koude, gure winterdagen doet de aankomst van den veldkeuken goed. Gretig wordt de warme soep verslonden en of de Fransclirn die lusten, dat moet men zich niet afvragen. (Vervolg van P blad) offers gevallen tijdens de Russische bom bardementen. Tot 9 Januari zouden er 234 gedood. 269 zwaar gewond en 210 licht gewond zijn. Ook Vrijdag morgen kregen de bewoners van Helsinki ander maal het bezo-k van Russische vliegers waarvoor ze zich ln de schuilplaatsen moesten terugtrekken. Er zouden even wel geen bommen geworpen zijn. AAN 'T WESTERFRONT Vinn'-e koude stremt alle bedrijvigheid. Te lande worden enkele Patrouilletoch- t*n ondernomen, echter niet met veel resultaat. IN DE LUCHT was het wat adders. Vrij van mist en helder, was het een Ideaal weertje voor de vliegers 0111 op te stijgen. Dit hebben ze dan ook gedaan en de bedrijvigheid liet zich niet lang wachten. De Engel schen trokken het op naar Dultschland; en de Duitschers naar Engeland, i De Engelschen deden verkenningen bo ven Duitschland, en Dultschland meldt als zouden allen onder het geschut van de afweerkanonnen rechtsomkeer gemaakt hebben. 1 De Duitschers trokken het op naar En- geland. Op vier plaatsen zijn ze over fcïgelsch grondgebied gekomen. Ook de Engelschen verdreven ze met hun afweer- kanonnen. Van beide zijden werden geen 1 vermisten geseind. Ook kwam het niet j tot botsingen. 'J OP ZEF, had wel het meest bedrijvigheid plaats. Duitsche vliegers bestookten Britsehe schepen. Zoo werd door de Engelschen bekend dat Duitschers hun 1.706 tonner Keynes in den grond boorden. Ook de Voigende Engelsche booten werden ln de Noordzee nog aangevallen; twee treilers Van Aberdeen en de Blythmoor Geen 1 een ervan verzonk. I De Londensche boot Leonard Pearco kwam in aanvaring en zonk. De zeven leden der bemanning werden gered. 1 4 Engeland verklaart dat het binnen kort nieuwe vliegtuigtypen op de markt brengen zal die een gemiddelte van bo- j ven de 700 I11 het uur doen. Ze beweren dat die jachtvliegtuigen echte bliksem- J schichten fn de lucht zullen zijn. i 4 Engeland en Frankrijk hebben sa- l men 12.000 vliegtuigen aan Amerika be- jjteld. DE RUSSEN BOMBARDEEREN FIN LAND GEWELDIG. VEEL SCHADE WORDT AANGEBRACHT. BOVEN 1 ENGELAND EN FRANKRIJK HEB BEN LUCHTGEVECHTEN PLAATS, BRITSCH-INDISCHE TROEPEN V AAN HET WESTERFRONT IN 'T NOORDEN Een twintigtal Russische vliegers heb ben den ganschen dag door de Finsclie troepen en steden gebombardeerd. In de stad Abo werden *n 20-tal hulzen ver nield wijl het getal der omgekomen bur gers geschat wordt op ruim een dertig tal. Ook ln de andere groote steden als Helsinki, en Tempère hebben de alarm sirenes geloeid. In de stad Abo werden alle telefoon verbindingen door het bombardement ver broken. Nadere berichten beweren dat 200 Russische vliegtuigen niet alleen Lathl en Abo, maar ook veel andere plaatsen aan de spoorlijnen gebombardeerd heb ben. Boven Abo heeft men niet minder dan 40 vliegtuigen geteld. De Russen vlo gen op zoo groote hoogte dat zij voor de afweergeschutkanonnen buiten bereik wa ren. Merkwaardig is dat Helsinki gespaard bleef. 4 In het Kremlin te Moskou had een konferentie plaats tusschen de leger- en vlootkomiuissarlssen. Er werd een uiteen zetting gegeven over den verloop van den oorlog ln Finland. Van de tegenwoordig heid van Stalin wordt geen gewag ge maakt. Nabij Sail a weten de Finnen dat nog 40.000 Russen zijn opgesteld. Reeds 18.000 van die mannen zouden door de Finnen omsingeld zijn. Deze stellen alles ln de weer om de overige troepen van alle con- takt met de Russen af te zonderen en ze zoo te verplichten bij gebrek aan voed sel zich over te geven. Het vraagstuk der bevoorrading zal ongetwijfeld beslissend zijn voor de Russen. Totdusver worden dezen door vliegtuigen bevoorraad die van over boord voedsel uitwerpen ln de Rus sische rangen. AAN IIET WESTERFRONT Te lande was de dag van kalmte over gansch het westelijk front. Alleen artil- lerlegevechten grepen plaats en de Fran sclien bestookten het Vredegerecht te Perl. Deze bedrijvigheid was duidelijk om hoo- ren tot ln Luxemburg. Indische Troepen waarvan alle solda ten Mahomedanen zijn, zijn ln Frank' rijk aangekomen. Hun eerste beklag was dat het zoo geweldig koud was ln Frank rijk. In de lucht werd er heel wat meer be drijvigheid vastgesteld. De Fransche vlle gers deden diepe verkenningen boven Duitsch grondgebied, terwijl de Duitsche vliegtuigen tochten ondernamen over het Noorden en Noord-Oosten van Frankrijk. De Duitschers melden dat drie van hun toestellen door de Franschen werden aan gevallen, doch dat dit zonder succes voor den vijand geschiedde. Drie Fransche Jachtvliegtuigen die een zwaarder toestel dat Fotos moest gaan r - men boven Duitsch grondgebied verge zelden, werden plots door 12 Duitsche Jagers aangevallen. In lenigheid haalden zij het op de Duitschers zoodat ze dezes gevechtsformatie wisten uiteen te trek ken. Aldus greep een wanordelijk gevecht plaats op 9.000 meter hoogte. Het eerste toestel dat neergehaald werd was het Duitsch Commando vliegtuig dat als een brandende toorts de grond ln stortte. Ver der wisten de Franschen evenwel nog twee andere Duitschers neer te halen. De 1 overblij venden namen daarop de vlucht. In het gevecht waren de vliegers gedaald tot op 800 meter boven den grond. Britsehe vliegers hebben nachtvluchten ondernomen boven Helgoland en Dultsch land. Ook vreemde vliegers werden ln den nacht boven Holland waargenomen. De zaak wordt onderzocht om te kunnen protest aanteekenen tegen de neutra- liteitschenders. OP ZEE De hond van de kompagnle komt aan met een boodschap. ia de Engelsche treller Luclda na op een mijn te zijn geloopen in enkele se conden tijd gezonken. De 14 opvarenden zijn vermist. Een luchtschip dat in de Noordzee lag werd door een Duitsch vliegtuig ln den grond geboord. 2 Leden der bemanning zijn omgekomen. 4 De Britsehe koopvaardijvloot heeft, volgens Duitsche bron van 9 tot 12 Ja nuari zeer zware verliezen geleden. On gerekend de Britsehe schepen, die vol gens het Duitsche legerbericht tot zinken gebracht zijn, en waarvan de tonnage nog niet vaststaat, hebben de Britten sedert 9 dezer zeven schepen verloren. Daartoe behooren de Dunbar Castle van 10,200 ton, de Rothesay Castle van 7,500 ton en de twee groote tank schepen British Liberty - van 8,485 ton en de Elosovan 7,267 ton. Het totale verlies ln drie dagen van de Engelsche koopvaardijvloot bedraagt 37,130 ton. i STALEN ZELF LEIDT DE KKIJGS- VERRICHTINGEN IN FINLAND. BIJ DE SOVJETS GRIJPEN TE RECHTSTELLINGEN PLAATS OP GROOTE SCHAAL. K ALMTE AAN IIET YVESTERFRONT, MAAR GROOTE BEDRIJVIGHEID IN i)E LUCHT. OP ZEE ZOUDEN SINDS DE VIJANDELIJKHEDEN REEDS 3U DUITSCHE ONDER2EEERS ZIJN VERNIELD. IN 'T NOORDEN Hard gevochten is er feitelijk niet meer ln Finland. Da Russen beginnen hun ver liezen aan den lijve te gevoelen en tre den zoo aanvallend niet meer op. Alles geelt er den schijn van als zou Rusland niet tevreden zijn over zijn eigen handel wijze in Finland. Aldus zou er in de tak- tiek van aanvallen verandering komen. Stalin heeft andermaal van zich laten hooren. Kaganovitsj, de volkskommissa- ris van de Russische luchtvaart zou niet alleen aangehouden, maar wel op uitdruk kelijk bevel van Etalin zijn gefusiljeerd. Een aantal hcogere officieren die verant woordelijk werden gesteld voor de zware verliezen in Finland werden eveneens te rechtgesteld. Zondag namiddag hebben 9 Russische vliegtuigen de arbeiderswijken van Hel sinki gebombardeerd. De schade zou eer der gering zijn. AAN HET WESTERFRONT De bevToren wegen, de IJsschotsen op de waterloopen en de hevige koude be lemmeren alle bedrijvigheid te lande. De Franschen beschieten aanhoudend Perl, wijl de Duitschers antwoorden met op een vervoerkolonne te schieten die zich verplaatste Apach naar Milchen. In de Lucht grijpen steeds verkennin gen plaats. De Duitschers beweren dat ze een Engelsch vliegtuig neergeschoten heb ben dat brandend boven de Fransche li nies naar beneden stortte. Ook de Duit schers melden verkenningstochten boven Engeland en verklaren dat een vliegtuig zijn basl3 niet heeft bereikt. Ook de Franschen hebben boven hun linies een Duitsche Messerschmidt neergeschoten. 4 Twee houwitsers die op Luksem- burgsch grondgebied gevallen zijn ont ploften en maakten de waterleiding van een Eclctrlciteitscentrale aan stukken. OP ZEE Amerika heeft publiek gemaakt dat het binnen heel korten tijd zinnens is twee moederschepen voor vliegtuigen te bou wen. Ieder moederschip zou 35.000 ton meten en 75 vliegtuigen aan boord kun nen nemen. Deze zouden benuttigd wor den om den passagiersdienst over den stillen occeaan te beschermen. Een heel minderwaardige Duitsche hou ten boot die den geregelden dienst ver zekerde tusschen Tallinn en Baltiski is op een mijn geloopen en gezonken. De bemanning werd gered. Het Fransche schip Fomtls gestrand nabij St Nazaire. 4 De Fransche Minister van Zeewe zen, Mr Campinchl, heeft in een spreek beurt verklaard, dat zonder aan overdrij ving te doen het minimum der zekere vernielde Duitsche dulkbooten 30 is. An derzijds voegde hij eraan toe dat het aan tal der onschadelijk gemaakte daarbij nog 26 bedroeg. RUSLAND PROTESTEERT TEGEN DE HOUDING VAN ZWEDEN EN NOORWEGEN, MAAR BEIDE LAN DEN VERWERPEN ALLE PROTEST. VIERHONDERD SOVJETVLIEG- TÜIGEN BOMBARDEEREN FIN LAND. TALRIJKE DORPEN IN ASCH GELEGD. DE FRANSCHEN HEBBEN EENIGE GRENSDORPEN DOEN ONTRUIMEN DAAR DE DUITSCHERS VERDRAGENDE KA NONNEN HEBBEN GEBRUIKT. ALLES KALM OP ZEE EN IN DE LUCHT. IN 'T NOORDEN De Russen zijn er op vandaag met den groven borstel op doorgegaan. Niet min dan 400 vliegtuigen hebben aanhoudend den ganschen dag door de bijzonderste Centra van het land gebombardeerd. De bommen die ze werpen wegeru van 250 tot 500 kgr. Gansche dorpen die aan de grenzen liggen, dicht bij de Russische spoorlijnen werden den ganschen dag onder vuur ge nomen. Talrijk zijn de kleine dorpen die gansch ln asch werden gelegd. Ontzet tend veel burgerlijke slachtoffers moés- M INI STER EDEN IN EEN KANAOEESCH SOLDATENICAMP We hebben verleden week meMlrg ge- meakt dat een tweede kontingent Kana- deesche troepen in Engeland waren aangekomen om samen met de verbonde nen den strijd aan te gaan tegen de Duitschers. l)eze week bezocht Minist-r Eden een kamo waar die Kanadeezen in Engeland opgehouden werden. We z.Vn Lem hier in gesprek met een Kanadeesch soldaat. DE FINNEN IN HET NOORDEN WORDEN VOORTDUREND BE STOOKT DOOK RUSSISCHE VLIE GERS DIE ONZETTEND VEEL SCHADE BEROKKENEN AAN TAL- F.1JKE STEDEN. HOLLAND VER LIEST EEN ZIJNER MOOISTE C.'R- GODOOTEN DE ARENDSKEKK D'tlE ENGELSCHE ONDER- ZEEEUS ZIJN VERGAAN. IN T NOORDEN EEN BOOT WORDT OP ZEE GETORPEDERD Hierboven zien we een schip vergaan na door een onderzeeër te zijn getorpedeerd. Op de bovenste foto zien we dat de tor- pille doel getroffen heeft en ontploft. Midden: De boot is aan het z'tiken. Onder: alleen de boeg steekt nog boven water, en binnen enkele ocgenblikken zal de kalme wateroppervlakte alles vergeten hebben. Opnieuw werd een schip verloren. ls de toestand der Finnen wat veranderd., en hun aanvallen zijn zoo suksesrljk niet meer als het totnogtoe wel het geval was. In Lapland werden verwoede ge vechten geleverd. De Finnen stuiten op een greoteren weerstand der Russen. Tot het offensief overgaan wagen de Russen niet meer. Ze hebben aan den lijve on dervonden dat dit hun niet meevalt. De "innen melden dat de Russen die ze laatst te pakken kregen veel beter uit gerust zim dan de vorige. Te Helsinki werd de hand gelegd op een troep Russische spionnen die allen tegen den muur werden geplaatst en met den kogel hun straf moesten uitboeten. De Russen hebben opnieuw den gan schen dag door alle streken van Finland overvlogen en bombardeerden alles wat ze te zien kregen onderweg. Talrijke groo te centra werden ontriumd, omdat de menschen toch den ganschen dag c'oor niet ln de schuilplaatsen kunnen blijven opgesloten. Deze ontruimde steden zijn Abo, Eckenaes, Karls en Richimaki. Onze lezers zullen die steden gemakkelijk te rugvinden op de landkaart van Finland die we verleden keer gegeven hebben. Te Abo werden reeds meer dan 100 burgers, ln grooten getaile bestaande uit vrouwen en kinderen, doodgeslagen bij luchtaan vallen. Te Hango zijn meer dan 490 hul zen verwoest. De Russen zouden over het bijzonderste zuid-centra meer dan 600 bommen hebben uitgeworpen. AAN HET WESTERFRONT is ln de laatste dagen de bedrijvigheid sterk toegenomen. De stad Schengen (Lu xemburg) werd overhoop gezet. In den voormiddag ontploften drie granaten, die van over de grens kwamen, ln de dichte nabijheid van de huizen. Alle ruiten wer den stuk geslagen en als bij wonder mag het genoemd dat niemand daarbij ls om gekomen. 's Namiddags verergerde het nog. Bo ven de stad brak een regen van granaat scherven uit. De meeste inwoners sloegen op de vlucht. Schengen beleefde sinds het ontstaan van den oorlog nog geen zulke onrustwekkende uren. Dit alles zou het gevolg zijn van het steeds aanhou dend bombardement dat heerscht tusschen da Franschen die Perl en de Duitschers die Milchen sinds twee dagen reeds onder vuur houden. IN DE LUCHT valt er niets te melden. Een ongunstige weersgesteltenls belette alle vliegtuigen op te stijgen. De Bode die heel modern uitgerust ls en over e»n mo*o beschikt, brengt bij middel van de dagbladen het nieuws aan dat ook de soldaten gretig verslinden. Voor hen is het ee-i mooi en aangenaam tijdverdrijf in huil vrije uurtjes het nieuws van achter het front... of van hun eigen streek te vernemen. MAAR OP ZEE woedde de oorlog meer dan ooit voort. Het bijzonderste feit van den dag !s wel het groot verlies dat de Nederlandsche Marine komt te ondergaan bij het ver- Hezen van haar 7.906 ton metende Car goschip, de Arendskerk Deze werd ge torpedeerd in de Golf van Gaskonje op reis van Antwerpen naar Zuid-Afrika met allerhande stukgoed. Rond zeven uur in den morgen daagde plots van uit de wateren een Duitsche Duikboot op die zonder min of meer eenvoudig een tor- pllle afschoot op den Arendskerk die raak getroffen werd. Passagiers waren er niet mede en de 65 koppen der beman ning, waaronder 28 Europeanen en 37 Britsch-Indiërs waren, werden door de Ttaliaansche Feodora opgenomen en te Lisabon aan wal gezet. Alle briefpost die aan boord was mag als verloren aan schouwd worden. De lading die het aan boord had was een Belgische die het naar Kaapstad moest overbrengen. De Engelsche Admiraliteit deelt mede dat drie Engelsche dulkbooten die met een heel gevaarlijke opdracht waren be last niet naar hun basis zijn terugekeerd. Deze booten zijn de Seahorse Ondi- ne en StarfishDaar deze booten sinds lang verwacht werden om verslag uit te brengen over hun verrichtingen, en nog niet opgedoken zijn, worden zij als verloren aanschouwd. Verder deelt de admiraliteit mede dat ln de week eindigend op 13 Januari, 12 Britsehe handelsschepen van een geza menlijke tonnenmaat van 31.077 ton en vier neutrale schepen, tesamen 7.793 ton, tot zinken werden gebracht. De Dun- ven de 30.000 Pond Sterling als hulpgift ontvangen hebben. Nieuwe vrijwilligers zi'n uit Zweden ln Finland aangekomen. Zij behooren tot al le Zweedsche standen. De Finnen meiden dat ze drie Russi sche vliegers gedwongen hebben cp Finseh grondgebied te dalen. AAN HET WESTERFRONT Weinig bedrijvigheid gezien het aan houdend sneeuwen dat alle verkenning onmogelijk maakt. De Britten zijn op patrouille In botsing gekomen met een Duitsche patrouille. Er werd kort maar hard gevochten. De Britten bleven aan de bovenhand, doodden een Duitscher wiens lijk ze tot in him rangen meebrach ten. 4 Wat den algemeenen strategischen toestand betreft ls er op de Belgische en Nederlandsche grenzen niets te melden. IN DE LUCHT De groote sneeuwstormen van Woensdag en Woensdag-nacht hebben alle militaire verrichtingen onmogelijk gemaakt. Geen enkel vliegtuig kon opstijgen. OP ZEE echter belet het gure weder niet dat er opnieuw harde slagen zouden toegebracht worden. Was het gisteren Holland met de Arendskerk vandaag is het België dat een mooie stoomboot verliest. De Jose phine-Charlotte (3.405 ton) is op een mijn geloopen ter hoogte van de Brit sehe kust en is in de golven verdwenen. ZIJ was op 14 Januari uit Antwerpen ver trokken met bestemming voor Kongo. 30 personen waren aan boord. Deze werden door een Brltschen steamer opgenomen en ln Engeland op de kust gezet. Vier leden der bemanning, 4 negers, stokers, zijn verdronken. De boot werd ln 1929 gebouwd te Rotterdam, 4 De Engelsche Admiraliteit deelt me de dat vi.ff officieren en 34 manschappen van den Engelschen duikboot Seahorse ontbrekend zijn. Verder ontbreken ook nog de vier officieren en 29 manschappen van den duikboot Udineen de vijf officieren en 34 manschappen van den duikboot Starfish De Duitsche radio heeft medegedeeld dat een zeker aantal leden van de be manningen der dulkbooten Udlne en Starfishopgepikt werden, maar de namen werden nog niet bekend gemaakt. 4 De Braziliaansche bladen deelen me de dat het Duitsche schip Santos de haven van Rio ontvlucht ls, met een lading ijzer en koffie. DE RUSSEN TREKKEN ZICH TE- RUG TEN NOORDEN VAN HET LA- DOGA-MEER. ZWARE GEVECH TEN BIJ SALLA UITBREIDING VAN DE FRANSCH-ENGELSCHE SAMENWERKING IN FINLAND Berichten komende van de Zweedsch- Flnsche grens deelen mede dat de Rus sen een snellen terugtocht inzetten langs het Noorden van het Ladoga-meer. Zij ontruimen dus een Finsch gebied dat zij aldaar in den beginne van den oorlog hadden veroverd. De Russen waren in dit gebied opgerukt met het doel de Fin nen die de Mannerheimlinie in de land engte van Karelië bezetten in den rug te kunnen aanvallen, wat hen niet ge lukte. Men leidt van dezen terugtocht af dat zij aldus hebben afgezien van een actie in Zuid-Finland. De Finnen oefenen een grooten druk op de terugtrekkende Russen. Bij Salla worden zware gevechten ge leverd. Aldaar hadden de Russische troe pen in drie richtingen een offensief inge zet. Naar verluidt konden de Finnen reeds twee dier offensieven verijdelen. Bij het derde offensief wordt verwoed gevochten. Uit Stockholm wordt gemeld dat van 18 Russische vliegtuigen die Finsche ste den bombardeerden er 11 werden neer gehaald. Een 100-tal vliegtuigen bombar deerden de stad Eekenaes. Ook de Russen houden staande 11 Finsche vliegtuigen te hebben neergeschoten. OP IIET WESTERFRONT nieuwe aanval te hebben ondernomen op het Duitsche eiland Sylt. Van op Deensch gebied werden de ontploffingen gehoord van bommen die ontploften te Rantunl en Keitum en werden ook zoowel Engel sche als Duitsche vliegtuigen opgemerkt» Officleele mededeelingen werden nog nl«| verstrekt. DE STRIJD OP ZEE De strijd woedt nog steeds het meest op zee. Er is spraak dat thans reeds 35 Duit- sche duikbooten omkwamen. Naar het D. N. B. werden 4 officier## en 26 leden der bemanningen van d# drie omgekomen Engelsche dulkbooten door de Duitschers gered en gevangen genomen. De Duitsche boot August Thyssen liep op een mijn en zonk; de boot liep op een Zweedsche mijn. De Noorscht boot Enid werd aan de Engelsche kust door een Duitschen onderzeeër getorpe deerd; de bemanning werd gered. D# Britsehe boot Carnrossliep op een mijn en zonk; de bemanning werd gered. Het Deensch schip Olgaliep te plet ter op de Noorsche kust; de bemannlnf werd gered. De leden van de Duitsche boot Co- lombus zullen niet meer gezamenlijk dt haven van San Francisco verlaten daal het blijkt dat Engelsche oorlogsschepen op de loer liggen om hen van de passa giersbooten te halen. Het Duitsche schip Gratia verging Bijzonderheden ontbreken nog. Speciale Engelsche schepen doen dl vlottende mijnen ontploffen. BERICHTEN ALLERLEI In Frankrijk moeten alle vreemde lingen die den leeftijd van 48 jaar niel hebben bereikt prestaties leveren. Dit It niet toepasselijk voor de Belgen. Tusschen Frankrijk en Engeland werd besloten de samenwerking nog ver der door te drijven. Krachtinspanningen zullen gedaan worden om de wapenen van belde landen zooveel mogelijk gelijk t4 maken. De Franschen zouden ook een springstof hebben uitgevonden die veel sterker zou zijn dan om het even welk# poeder totnogtoe uitgevonden. Canada zal 30.000 vliegers per Jaw vormen. Moskou heeft verontschuldigingen aangeboden aan Zweden omtrent hei bombardeeren van Zweedsche gebieden. Zweden overweegt ook maatregelen tegen de Kommunlsten? HEBT GE OOIT EEN GOED WOORDJE GEDAAN OM EEN EN ANDER KENNIS AAN TE ZETTEN TOT HET ABONNEE- REN OP DIT BLAD. PANTSERHUISJE VOOR DE BEVELHEBBER VAN EEN HANDELSBOOT Op het Westerfront heeft artillerievuur gewoed en werden verkenningstochten on dernomen. De koude belet grootere be drijvigheid. IN DE LUCHT D# Engelsch# luchtmacht blijkt een Op de Engelsche handelsschepen werden kleine pantserhuisjes aangebracht waarin de bevelhebber van de boot zich verschui len kan om zich te bevrijden tegen de mitrailleuzenkogels der vijandelijke vlieg tuigen die de boot zouden kunnen aanvallen. ls, de Zweedsche regeerlr.g eraan te her inneren dat die daden niet alleen ln strijd zijn met de neutraliteitspolitiek van Zwe den. maar ook kunnen leiden tot onge- wenschte verwikkelingen tusschen Rus land en Zweden. Het antwoord van Noorwegen en Zwe den bleef echter niet lang uit. Moskou werd kort en goed op zijn plaats gezet. Beide regeeringen betoogen dat Mos kou verkeerd ls ingelicht, en dat het op treden van partikulleren en van bladen ln den zin van steun aan Finland niet gesteund wordt door de Zweedsche en Noorsche regeeringen, welke de striktste onzijdigheid in acht nemen. Anderzijds wordt erop rewezen dat de doorvoer van wapens deel uitmaakt van den gewonen algemeenen doorvoerhandel, en dat daar door geen Inbreuk wordt gepleegd op het internationaal recht. Zweden voegt daar aan toe, dat het dan ook niet mogelijk is, dien doorvoer handel stop te zetten. Maar Moskou was niet tevreden met dat antwoord en liet kennen dat een zulkdanige politiek voor die beide staten niet zonder gevaar is. Wat de gevolgen van die onrechtstreek- sche bedreiging zullen uitmaken zul len wellicht de volgende dagen uitmaken. Hitier zal wel gauw inzien dat zijn vroe ger woorden dat het akkoord gaan met Rusland voor zijn land een zelfmoord ls waarheid zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 7