„Moeder ian aiafrs WIT KRUIS»» Werkhuizen STEVENS Gebr. HERBESAN ZIEKE NIEKEN Pillen De WITT Ons Vrouivenhoskje Dia ABDIJSIROOP Benauwd VIREENIGING VOOR BESCHAAFDE OMGANGSTAAL 5)e <u De ergste siekte Is de VERSTOPPING /op de Borst De reat&Êisir is nvg d© feest© geneeslteer ,8, MARKTPRIJZEN T PIJNLIJKE MAANDSTONDEN HOOFDPIJN SCHELE HOOFDPIJN ZENUWPIJN DUIZELIGHEID VERMOEIDHEID GRIEP RHEUMATISCHE PIJHEN HANDELSBELANGEN ■■HSHnSBBBBBBDHB AKKER's verstèrkte i'sai: POMPES A PURIN AALPOMPEN mw AUTO OP HET VOETPAD IN VOLLE STAD TE BRUSSEL WAT BETEEKENT «POILU» &5TER MEDICIJN.» PLANTEN m DE GEZINSPOLITIEK IN FRANKRIJK DE «MESSERSCHMITT 110» HET VERKIEZINGSDRAMA TE VLIJTINGEN SPREEK EN SCHRIJF CORRECT! ZEERE SPIEREN STRAMHEID IN DE GEWRICHTEN AANHOUDENDE PIJNEN [Alleen een speciaal geneesmiddel voor del nieren kan een nieraandoening genezen.] leper, 18 Jan. Tarwe 135: rogze 134- 136; haver 96-93: brcuwersgerst 143; tot 150; voedergerst 135-140; erwten. 155 tot 160; paardenboonen 138; aardappelen 33- 36: boter 21-22: eieren 0,68-0,70: biggen 150-180 het stuk en 7 de kg.; tarwestroo 24-25: roggestroo 27-29: harerstroo 32-34; gerststroo 33-35; weidehooi 36-38; klaver- hooi 37-39; Luzernehool 38-40: vlas 90; gew. klaverzaad 10-12; wit ld. 26-28: voe derbieten 78. Dlksmuidr. 15 Jan. Boter 20-21 fr.: eieren 0,52-0,54; aardappelen 40-45; haver 116-120: tarwe 135-142; rogge 130-132; stroo 45-50; hooi 50-60; voederbeeten 7-9; brouwersgerst 155-160. Kortrijk. 15 Jan. Witte tarwe 150-160; rotge 120-132; haver 120; paardenboonen 125-160; gerst 165-175; tarwebloem 197: lnl. zemelen 110; gorte zemelen 125; hooi 65-70; stroo 50-52; aardappelen, gele 43- *4; ld. roodc 45-48; boter, het kilo, 23- 2450; eieren, het stuk, 0,60-0,65; voeder beeten, de 100 kg. 7-8; Turkse he tarwe, platta 135; cinquantino 152; lijnzaad vreemd 235; ld. lnlandsch 210; lijnzaad koeken lnl. 157; ld. Amerika 163; wortels, het kilo. 1; witloof 3: koelen, t stuk, 1-3; rapen, het kilo, 1; tomaten 6; bloemkoo ien, 't stuk, 6,00; selderie, de bundel, 3: prei, ld. 3; appelen, het kilo, 1-1,50; pe ren 1; druiven 20; konijnen, het kilo 7; kiekens, id. 14: hennen, 't stuk, 10; duiven 2,50: eenden 13: ganzen 30; nitrate van Chili 120; ammoniak sulfaat 102; lijnzaad ©11e 470; lnl. ruw vlas 180-300; lnL geroot vlas, ln putten 250-500; ld. op het land, 2,25-3,25; lnl. gezw. vlas, geroot ln putten 2500-4000; ld, geroot op het land 2000- 2500; ruw werk 1000-1200; fijn werk 1200- 1400; suikerijboonen oude 120; id. nieuwe 120. Veemarkt. Getal dieren: 504. Os sen 43, 3,80-4,80 het kilo; koelen 240, 3,30- 4,30; vaarzen 193, 3,80-4.80; stieren, 28, 3,60-4,60. Anderlecht, 16 Jan. Varkensmarkt. Te koop gesteld: 3496 «tuks, 5.75-6.25 lev. de kg.; geslachte varkens: 647 stuks. Hoeselarc, 16 Jan. Tarwe 133; regge 135; haver 115; zemelen 110; maïs, Plata 135; ld. Cinquantino 145; boekweit 180; voedergerst 142; Zomergerst 160; Winter- gerst 160: erwten 155; paardenboonen 158; lijnzaad 215; lijnmeel 165; Amerikaansche lijnkoeken 163; ruw vlas 150-225; uitge lezen vlas 225-300; tabak 8; voederbeeten 8: aardappelen; Furore 40-42; Kruger 40- 4!; Gcldersche muizen, 40-42; Vainqueurs 35-36; Industrie 35 tot 36; Roode ster 50; klaverzaad 1400; tarwestroo 50; roggestroo 45: liaverstroo 45; weidehooi 60-65; klaver- hooi 70-80; suikerijboonen, beschikb. 125; ld. nieuwe oogst 120; lijnzaadolie 470; nitraat 121; ammoniak 100; cyanamidc 92; kalksalpeter 111; fosfaat 42; nitrou- chou 97; Thomasslakken, wagon Charle roi 14/16, 2,05; fertophos 38/42, 85; sil- vtniet 14/16 26,25; id. 20/22 </0 32; chloorpotasch 40 64,75; id. 50 102; zwavelpotasch 48 Vr. 140; biggen 290 stuks 3,53-5,00 de kg.; boter 22-24; id., klompen 22,50-23325; eieren (poeljen! 0.50 tot 0,51; oude duiven 4,50; jonge id. 9; konijnen 6,50 de kg.; oude hennen 5,50-6; kiekens 12-15; haantjes 12-15; kalkoenen 9; vellen 13; ganzen 25-30. Anderlecht, 17 Jan. Veemarkt. Te koop gesteld: 2329 stuks; 441 ossen, 5,50-7,75 gemidd. de kg.; 157 stieren, 4,75 tot 6,40; 1731 koelen en vaarzen, 4,25-6,00 en 5,50-7,75 fr. Loo, 18 Jan. Boter, de kilo, 19-21 eieren, 't stuk 0,50-0,55. Anderlecht. Markt van Kuregem. Kalveren, aantal tentoongesteld^79. Ge middelde prijs: 7.25-10,75; aangekomen tijdens de week: 1.294. Poperinge, 19 Jan. Tarwe 135. lioggc 136. Haver 115. Erwten, schokkers 200Ronde Blauwe 190. Wit te bonnen (Flageolets) 370. Aardappe len 45. Boter 19.00-22.00. Eieren 0.53-0.51. Hoppe, opbr. 1939: Verkoo- pers 950; koopers 930; Kuituur 900-950. HL-* Ti#*»"». i[ nm Meer dan 35.000 p* snen hebben on? voorgaand aanbod reeds beanti&tord. ff ij verlengen t nog een weel:. Haast O Koop bij ftic apothehe*. aan den gewonen prijs van fr.J 7.50 een reusenpak. Begin het kosteloos, pak enJ (indien gij niet voldaan aijl, send dan peg post eè^ franco het groot pak terug aan de S.A. Anc. Maisofii 'l.ouis Sanders, 47-51rue Henri Wafelacrts 10 vprujse/ die V onmiddellijk en zonder betwiatiw* 'de sotn van fr. 7.50 sal terugbetalen i 15^ U tpeell den hoofdrol ln hel femilie-leven. ledereen hengl ef ven U. Oearom is hel, dol U nooil prikkelbaar of zenuwachtig moogt zijn, dal tlechl humeur U verboden is. U heb» werkelijk geen lijd om ziek Ie zijn, om een hoofdpijn of zenuwpijn Ie lijden... Neem dus. Indien he» noodig is, een paar „Wil-Krulsjes". Die verlassen U wel vlug van alle kleinere en groolere ongesteldheden j die zorgen ook del U. weer even frisch en levendig wordt els voorheen... inuddeJ? da#- ztetefeiJsSt SAMENSTELLING POEDERS Ol fROEFDOOS VAN 8 POEDERS 4 h. VI DOOS VAN 24 POEDERS II h. VI lAMILIEDOOS VAN 48 POEDERS20 f,. ALLE APOTHEKEN Dt KOKER VAN CACHETS 24 TABLETTEN OE DOOS VAN 2 CACHETS VOOR HANOIASCH II f, '.50 DE ALUMINIUM KOKER VAN 12 CACHETS t> h. LABORATORIA TUYPENS. St NIKLA AS-WAAI Let er op! ALLEEN de Wit Kruis Poeders bij de HH. APOTHEKERS verkocht geven volledige WAARBORG van echtheid. BE IN EE VEN. Rein leven is schoon leven, ls gelukkig leven. Ook zij, die zich alleen door hun natuurlijk verstand laten leiden en hun geweten nog niet vermoord hebben, kun nen het hiermede eens zijn. Immers Een kind leeft dan alleen ge lukkig, kinderlijk onbezorgd, als de nei gingen en functies, die eerst op later leef tijd hun voltooïng kunnen bereiken, in zijn jeugd niet geprikkeld worden. Ver langens voeden en aankweeken, die niet verwezenlijkt kunnen worden, veroorzaakt ontevredenheid, onrust, neerslachtigheid. Zoo ls het met verlangens naar geld, ver maak, eten en drinken, zoo is het vooral met de sexuede verlangens ln een mensch. Het geregeld bezig zijn met en het totaal opgaan in zaken, die bedoelde verlangens abnormaal prikkelen en aankweeken, oefent zulk een onevenredlgen druk uit op de verbeelding, op heel het gedachten- leven van jonge ongehuwde menschen, dat zij daardoor de schoone rust, de on bekommerde blijheid, ook de Interesse voor andere dingen, werklust en energie verliezen. De bekoorlijke jeugd wordt er door ont redderd: wat den jeugdigen leeftijd schoon en aantrekkelijk maakt, wordt uitgerukt, de tijd van vorming voor het latere leven ruw verstoord, de groeiende krachten worden verzwakt. Alleen drinken terwille van de lust om drinken, om dronken te worden, la onre delijk. Eten, niet om het lichaam te voe den, maar om louter te genieten, is menschon waardig. Ook de neigingen waarover het hier gaat komen dan alleen tot goede en schoone ontplooiing, wan neer zij in dienst, staan van het doel, waarvoor zij ln den mensch aanwezig zijn een gaaf huwelijksleven. Het opwekken en bevredigen van de verlangens, die in een mensch leven, zon der deze te richten naar het doel, waar toe zij dienen, druischt in tegen de na tuur. Niets is schooner dan een Jonge man en een jonge vrouw, die het huwe lijk ingaan, zonder dat zij het leven van hun geest en van hun lichaam bedorven, geforceerd en verspild hebben, maar die heel hun liefde met al haar uitingen en verschijningsvormen ongerept voor elkan der hebben bewaard. Waarlijk leven volgens zijn natuur ls voor een ongehuwde: leven met beheer- cching in alle gedachten, verlangens en daden, ook van alles wat tot het sexueele behoort. Sterk, rein leven is schoon leven. In dien zin moeten onze moeders hun kinderen opvoeden. ROUW DRAGEN. Vroeger werden de voorschriften van het rouwdragen meer ln acht genomen dan tegenwoordig. Het moderne leven Ls te ingewikkeld geworden om lang zwart te dragen en ook de financieele crisis heeft het rouwdragen doen afnemen. De hceren bepalen zich mc tal bij het dra gen van zwart lakenscheti rouwband ofj een ruitvormig stukje zwart laken op den. linkermouw. De dames laten al vroeg of heelemaal den sluier weg. Zelfs voor den heelen rouw wordt de sluier niet meer voor het gezicht gedragen. Voor een echt genoot of vader of moeder draagt men een jaar en zes weken rouw, een half Jaar er. zes weken voor grootouders of voor een kind; voor een broer of zuster drie maanden en drie weken. De halve rouw treedt in na zes maanden voor echtge noot of ouders; na drie maanden voor grootouders of kind. Het zwart wordt dan meestal vervangen door grijze, lilakleu- rlge. licht en donkerpaarse stof. Zoolang de zware rouw duurt onthoudt men zich liefst van groote feesten. Maar ook aan dezen regel wordt niet zoo streng meer gehoude -al het trou wens misplaatst vinden dat men na de eerste weken -.eurii.3 weer verlan gen gaat naar het bijwonen van een mooi concert, een goed tooneelstuk of een waar devolle film. Op Intieme feestjes van goede kennissen of familie mag men natuurlijk na enkele weken rouw aanwezig zijn zij het dan ook ln bescheiden mate. PRACTISCHE WENKEN. Ritssluiting Een ritssluiting kan jarenlang gebruikt worden aan tasschen, bloesen, jongens- kleeding, enz., doch een eerste voorwaar de is, dat men bij het open en dicht trek ken, niet te veel kracht aanwendt, daal de tandjes die in de sluiting grijpen, dan spoedig verbogen zijn. Is een tandje, niet tegenstaande de genomen voorzorgen toch verbogen, dan kan dit met een stevig tan getje weer recht gebogen worden. Bij het» aanbrengen van een ritssluiting aan een of ander voorwerp moet men zorgen dat de reep niet te dicht langs de haakjes wordt opgestikt. Tegen koude voeten Met koude voeten loopen is zeer onge zond. Er ls een middel tegen koude voe ten dat altijd helpt. In onze schoenen zullen wij namelijk een zool leggen be staande uit eenlge lagen gazetpapier. Wanneer er niet genoeg deksel '-oorhanden ls door onvoorziene omstan digheden, en men bijv. maar ener twee dekens beschikt, kan men toch warm lig gen wanneer men eenlge gazetten tus- schen de dekens uitspreidt. Het is een probaat middel. MIJNONGELUK IN FRANSCH NOORDEN. ACHT SLACHTOFFERS In put 3 der mijnen van Lens te Liévin (Fr. Noorden) werd een ploeg van 11 ar beiders verrast door water dat heel de gaanderij onder deed loopen. Drie arbei ders konden zich in veiligheid stellen, maar acht mijnwerkers verdronken. Goede VERTEGENWOORDIGERS MACHTIGE VERZEKERINGSMAAT SCHAPPIJ vraagt goede VERTEGEN. WOORDICER in verscheidene gemeen ten. Schrijven onder Nr 15, ter Drukkerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. De Belg. N. V. Van der Graaf en Cie. 24 Zelfregeeringstr. te Brussel (afdee ling: Handelsinformaties)deelt ons mede. FAILLISSEMENTEN IN BELGIE. Er werden over de week eindigende 12-1-40 ln België 8 faillissementen uit gesproken, tegenover 8 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Uitgesproken faillissementen per branche gedurende de week 5-1-40 tot 12-1-40 5 diversen; 1 hotelhouder; 1 caféhouder; 1 meubelfabrikant. In totaal werden er van 1-1-40 tot 12-1-40 in België 12 faillissementen uit gesproken tegenover 16 over hetzelfde tijdperk van 1939. CONCORDATEN. Van 1-1-40 tot 12-1-40 werden in België 14 aanvragen ingediend tot het bekomen van een con cordaat en 8 aanvragen gehomologeerd tegenover 9 en 4 over hetzelfde tijdperk van 1939. PROTESTEN. Over de week eindi gende 12-1-40 werden in België 1554 pro testen geregistreerd tegenover 2306 over hetzelfde tijdperk van 1939. Van 1-1-40 tot 12-1-40 werden ln Bel gië 2513 protesten geregistreerd tegenover 3952 over hetzelfde tijdperk van het vo rige jaar. (■■■MnraMMHHHBHHIH HOE GE IEMANDS LEEFTIJD KUNT BEREKENEN. Hoe dat gaat? Ik zal het u vertellen: Ge laat den ander het aantal levens jaren, dat hij telt, in gedachten met 2 vermenigvuldigen. Dan moet hij er 5 bij tellen en de uitkomst weer met 5 ver menigvuldigen. Nu laat ge vertellen welk getal er verkregen ls. Van dat getal haalt ge ln gedachten het laatste cijfer door en trekt van wat er overbleef 2 af. Ge hebt dan den juisten leeftijd geraden. Bijvoorbeeld: De leeftijd van uw vriendje of vrien dinnetje ls 12 jaar. 12X2=24; 244-5 29 5 x 29= 145. Het laatste cijfer vervalt, dus houdt ge 14 over. 14—2= 12. Probeer het ook maar eens met oudere menschen, zelfs met grootmoeder of grootvader. Ge zult zien, dat het altijd uitkomt. IEPER POPERINGE Vandenpeereboomplaats 7-9. Veurneatr. 38-40 - Ieperstr. S. iiiiiuiiiHiitTiiiitiititiwttsifë.i!: iHiUiiMDiiiuiiëiiitiimiHHmuiiUHiiiuitHiiiHijmiHmiiniiimtitittiinniiiimuHKiiwmmr Laatste VERBETERINGEN in de Geen verstopping van papier,- strooi of vodden. - Ver mogen 14.000 li ters per uur. AALPOMPEN Gij hebt kou gevat. Gó hoest. Uw slijmvliezen zijn ontstoken en de prik kelende slijm heeft zich op Uw- lucht* pijp vastgezet. Nu helpt alleen een beproefd, krachtig ingrijpend genees middel: Neem de nieuw© beproefde, verstèrkte AKKER'S ABDIJSIROOP! De werking van ABDIJSIROOP, da van ouds beproefde kniidenremedie ls thans merkelijk versterkt en verhaast door toe- voeging van de hoest-bedwingende stof: codeïne, het meest werkz me middel tegen aandoeningen der ademnaltngsorganen. TJw verkoudheid wordt als 't ware „snel rijp", de vastzittende slijm komt los en verdwijnt. Spoedig blijven Uw hoestbuien an borstbenauwdheden voor goed weg. ,,'s Werelds beste Hoestsiroop", aoo noemt men tegenwoordig en terecht, om deze bijzondere eigenschappen. bij hoest, valling, aBthraa, de onvergelijkelijke De wettelijke maatregelen, ln Frankrijk getroffen om het lot der groote gezinnen te verbeteren en om de vermeerdering der geboorten aan te wakkeren, worden dit Jaar van kracht. Behalve de premie voor de eerste ge boorte, die niet minder dan 2,000 frank mag bedragen, heeft men berekend, dat gezinnen met vijf kinderen, die onder- scheldelijk geboren werden 1, 3, 5, 7 en 9 jaar na het sluiten van het huwelijk, in twintig jaar tijds recht zouden hebben op bedragen, die afwisselen tusschen een minimum van 73.280 en een maximum van 220.800 frank. Het bijzonder belang van de nieuwe wettelijke maatregelen wordt duidelijk aangetoond door de be langrijkheid dezer sommen. De Code van het gezin - werd volle- dlgd met merkwaardige bepalingen ter be scherming van het ras; de bescherming van het moederschap en de jeugd; de beteugeling van de krenking der goede zeden, met den daarbljbehoorenden strijd tegen de onzedelijke publicaties; de zwaar dere straffen tegen de handelaars in ver- doovende middelen. Een der bijzonderste kapitels van de Code slaat op de beteu geling der vruchtafdrijving en op den strijd tegen het alcoholisme. 230 Gr. fr. 16.C0 X 1000 Gr. fr. 45.-. t £00 Cr. fr.' In alle Alle andere LandbouwmacHienen van de beste merken Zaaimachie- ncn. Braakmachienen, Beetmolens, Windmolens. Brandkoffers (4 mo dellen), Veriossingstoestcllen. -i HANGAARS i- Voort verkoopera voor c DIAS-PO MPEN worden gevraagd Alle alektrieke onderneming en. - Spoedige herstellingen - RADIO'» «Philips» en andere oeste merken. EEN DOODE EN DRIE ZWAAR GEWONDE. Zaterdag avond heeft een vreeselljk on geluk plaats gehad op den hoek van de Hoogstraat en de O. L. Vrouw van Oratie straat, te Brussel. Een zware vrachtauto van een brouwerij reed in de Hoogstraat, toen plots het stuur brak. De auto reed het voetpad op en drie personen werden gegrepen. Ten slotte kwam het zware voertuig tot staan tegen den voorgevel van een kruideniers winkel, welke geheel Ingedrukt werd. Een van de drie slachtoffers, het II jarice meisje Jeanne Morren, wonende Kapueienstr., werd opgenomen met in gedrukte borstkas en verdere zware ver wondingen. Zij overleed bijna «ogenblik kelijk. De 32-jarige vrouw Louise Van der Schrick, geraakte met haar kind onder den auto. Het kind bleef vrijwel onge deerd. Het liep slechts enkele lichte schrammen op. Van de moeder werd een der beenen vrijwel van het lichaam ge scheiden. Zij werd onmiddellijk naar het Sint Jansgasthuis overgebracht, waar men tot afzetting van het been moest overgaan. Haar toestand ls nog steeds zeer ernstig. Ook nog twee andere personen werden licht gewond; het zijn de genaamde G. Deraedt, 62 jaar, en H. Feyt, 51 Jaar oud. iiaiiiiiHainiiaiNNiiiiii Een zeer populaire naam voor den Franschen soldaat is het woordje poilu Men leest het in de kranten en men hoort het door de radio. De benaming poilu is afkomstig van het woordje polldat is haar, en dateert uit de wereldoorlog toen vele Fransche soldaten zich in de loopgraven niet konden sche ren. Als zij op verlof gingen, lieten zij hun baard en ha&rdosch van de loop graven nog even staan, om hun familie van hun uiterlijk te laten genieten. Aldus kwam het woord poiluletterlijk dus baardman ln de mode. Cc Verstopping ii Je to] van on* modern leven, wan dt>H Imnstmatige voeding, van onze zittende bezigheden, van onza gejaagdheid en^enuwachtigheid. Op onze dagen zijn «t 5" *fcer«onen op 7 verhopt. En wie verstopping zegt die.zegèl vergiftiging van het bloed, huidziekten, achedelhoofdpijn ets hoofdpijnen. gebrek aan eetluit, riekenden adem, algeheel» loomheid. Het i* ook de slecht* verzorgde van alle ziekten, rillen, zouten en „ndere chemiache medicijnen verergeren d<* It waal die zij wiilen bestrijden. De purgeermiddelen mishanv (delen de ingewanden, doen ze met geweld werken en weldra luisteren zij nog alleen aan steeds grooter wordende dosissen. Oe fnoderne geneeskunde heeft ntiging om de planten it, ie plaats van de medicijnen te stellen. Het is daarom dat d« dokters Pearson en Meyer de Herbesan hebben samengesteld, een welgedoaeerde mengeling van 14 uitgezochte planten» Verzameld op de beste plaatsan en op bet gunstigste oogen- fclik. Herbesan werkt zacht en natuurlijk op de ingewanden. Zonder kolieken, zonder gewoonte I* doen ontstaan en zon der cenig gevaar, - 'u Ö1 R. 470 WETTELIJKE MAATREGELEN VAN KAPITAAL BELANG. DE PLANNEN VAN DUITSCHLANDS NIEUWSTE WAPEN. ZOUDEN IN ENGELAND BEKEND ZIJN. De Engelsche dagbladen beweren dat de volledige plannen van den nieuwen Messerschmitt 110-Jager met bijbe- hoorende teekeningen en fotos reeds ln Engeland bekend zijn. Deze plannen zouden door een flink in gerichte splonnagedienst zijn verkregen en brachten drie punten aan het licht, die zonder twijfel invloed zullen hebben op de nieuwe Duitsche tactiek: 1) gevechtsvliegtuigen zouden Duitsche bommenwerpers kunnen begeleiden naar elk deel van Groot-Brittanië en daarbij een snelheid van 585 km. per uur gebrui ken. 2) zij bezitten kanonnen met een dub belen loop, waarmee zij bommenwerpers kunnen aanvallen, terwijl zij steeds bui ten den schietafstand van mitrailleurs an deze toestellen blijven. 3) hun gering maneuvrecr-vermogen en betrekkelijke zwakheid maakt hen eigen lijk tot een gemakkelijke prooi voor een Spitfire en een - Hurricane De bemanning bestaat uit twee koppen; de piloot kan automatisch twee kanonnen bedienen en met vooruit gerichte dubbel- loopsmitrailieura schieten. De achterste man bedient twee mitrailleurs. Het vlieg tuig heeft twel zware motoren die wor den gevoed uit kogel- en brandvrije ben zinetanks. De actieradius bedraagt 1300 km. Bij een snelheid van 280 km. per uur kan het vliegtuig juist 2800 km. afleg gen. Deze cijfers toonen aan dat de Mes serschmitt 110 voor groote afstands- vluchten gemaakt ls en dat de romp te fijn ls gebouwd voor het vervoer van bommen binnen in of onder de vleugels. De deskundigen gelooven, dat het de mindere zal zijn in den strijd met de Britsche jagers. I. GEBRUIK NIET: Uw verkleefde vriend WEL: uw toegenegen vriend, of Je toe genegen vriend toegangsbewijs verplicht avondkleedij verplicht besproken plaats plaats voor het adres bestemd. de auto toegangsbewijs verplichtend avondkleedij verplichtend voorbehouden plaats plaats voorbehouden aan het adres. II. LET OP HET GESLACHT: het pedaal; de handschoen (m.)het vest; de japon (vr.i (vr.); de luchtband (vr.); het zonneblind; in. LEG UW KLEMTOON JUIST: hazewind; Japan, Moskou; pedaal; trottoir; automobiel; hmouslnof chassis; motor; torpedo; IV. AANEENSCHRIJVEN OF NIET? De kist staat boven op zolder. Hij komt er weer bovenop. De prijzen hingen boven aan den mast. Zijn naam staat op de lijst bovenaan. V.B.Q. Bijdragen: Beschermend Lid: fr. 100 of 50: Steunend Lid: fr 3S| Gewoon Lid: fr. 20; Studenten en inw-oneude Leden: fr. 7,50. - Postrekening 412.384 V.B.O., Antwerpen. Te Houdeng-Goegnies, op een kruis punt der baan Charleroi-Bergen, reed een auto waarin vier personen zaten op den tram die naar Bergen reed. Een doode en drie gewonden vallen te betreuren. Aan de Nederiandsche grens te Kali* heeft een smokkelauto een persoon aan» gereden en glipte uit in den gracht. D« smokkelaar stapte uit zijn wagen en stak er het vuur aan. 1 jaar voor Veldwachter Stegen OOK BEERTS VEROORDEELD Voor de boetstraffelijke rechtbank van Tongeren werd uitspraak geveld in het verkiezingsdrama waarbij Vincent Loyens als slachtoffer viel. De veldwachter Stegen wordt veroor deeld tot 1 Jaar lijfsdwang en 157.503 fr. schadevergoeding aan de burgerlijke par tij. Bovendien zal hij 3/4 van de proces kosten moeten betalen. De genaamde Beerts wordt veroordeeld tot 4 maand lijfsdwang en 50 fr. boet plu* 1/4 van de proceskosten. LUMBAGO - Meestal kent men de war* f oorzaak ran de rbenmatiek niet daarom verwaarloost men aerate symptomen. Weldra fekter worden de geringe pij- die men ia het begin voel de heviger, «en zekere stram- komt in de gewrichten, men jS'heeft hevige pijnen in den rug, de «pieren worden pijnlijk, de «gang moeilijk, 'a Nachts houdt de pijn U urenlang wakker. Dit komt omdat de nieren ziek aijn. Hun rol bestaat er in het bloed Ie filteren en het te onl- lasten van de giffen en voorna- uielijk van het overtollig urine tuur. Daar de nieren slecht wer ken laten gij deze giffen in het organisme doordringen. Dezo laatste aetten aicb dan vast in de spieren en de gewrichten en verwekken daar hevige pijnen die maar al te aeer gekend zijn door degenen die er hei slachtof fer van zijn. Het geneesmiddelHet aijn de Pillen De Witt. Doe maar eens een proef. Vanaf de eerste dosissen zullen zij U verlich ten en dikwijls zult gij, na een enkele doos, voor altijd verlost zijn van de pijnen die yw be staan vergallen. De Pillen De Will die sedert 50 jaar beroemd B*jn tverken rechtstreeks op de nieren en de blaas Huiveren en versterken se en stellen se in staat om normaal te werken. Doe raodaag nog een proef «o morgen reedt tuit gij C beter gevoelen.' 11 rn 20 FR.X in alle apotheken. tüu t A. Ara Matsen U1S SANDERS, SmiflJ

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 8