De Groote Manceuvers DE BALKANCONFERENTIE I BETROUWEN IN GOD Spionrage-Zaak te Charleroi Vastenavond, Carnaval De Kwestie der Vrijgestelden van Legerdienst KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER TREIN DOOR VUUR VERNIELD IN JAPAN INTERNATIONAAL OVERZICHT VASTENTIJD BIDDEN EN BOETEN Vastenbrief van L. Exc. Mgr lamiroy, Bisschop van Brugge Een Poperingenaar aangehouden Zullen de oudste zonen der Kroostrijke Gezinnen binnengeroepen en de voor den dienst ongeschikten voor den Keurraad moeten verschijnen Beze liberale wetsvoorstellen zijn onmogelijk te aanvaarden ZONDAG 4 FEBRUARI 1940. WEEKBLAD 50 CENTIEMEN. 8' JAAR. N 5. DE HALLE Katholiek Weekblad Tan leper. Bureel Boterstraat 58, IE PER. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 1 Jaar 25,— frank. 6 Maanden 13,50 frank. 3 Maanden 7,— frank. AUe Ueéenefktfi lim rewtieoerdelitk toor kun artiktll TARIEF VOOR BERICHTEN» Drukker-Uit gever: SANSEN-VANNESTE, Poperint». Tel. Poperinge Nr 9, Poatcheckrekening Nr 155.70. K!t:.-.e berichten jer regrl 0.fr. 2 fr. toe! r. ber. m. adr t law. Kle:ne ber'chten (mminmn) 4.fr. Rouw ber. en Bedank, fra» 1 S»— fr. Te *>mialen aankondigingen prijs op aanvraag Awner.:en zijn vooraf te («etsten et moeten tegen den Woensdag »voit ingez^r.den worder.. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Dat is een affaire! Dan zijn de soldaten allemaal op de been en dan valt er te marchee- ren en te oefenen voor dag en dauw precies of er niets anders meer bestaat op Gods lieve wereld! Ze zijn te ontzien de groote ma nceuvers maar de krijgsheren zeggen dat ze deugd doen. Ieder jaar zijn er ook vreedzame groote manceuvers bij de Kristenen al sedert eeuwen en deze doen alles zins deugd aan de menschen. Woensdag gaan ze nu weer aan gang. Dien dag trekken we allemaal naar de kerk en de priester zal ko men, zijnen duim in de gewijde asch steken en een zwart kruiske tcekenen op ons voorhoofd. Opgelet, sa! hij dan zeggen, gij zult hier niet blijven rondloopen op de wereld. Eens komt de dag dat uw lichaam op het kerkhof zal liggen. Dan zult gil rekenschap moeten ge ven hoe dat gij hier den gxcotsn strijd van het leven uitgestreden hebt! En daarom doet nu ook mee aan de groo te manceuvers.» De kristene menschen moeten mee doen allemaal. Omdat de II. Kerk de vasten verzacht heeft en omdat er velen ontslagen worden of veront schuldigd zijn, daarom mogen we nog niet denken dat de H. Vastentijd geer. beteekenis meer heeft. Verre van daar! De H. Kerk die hem ingesteld heeft, vat den vasten op als een tijd 'waar in dat de menschen, meer nog dan anders voor den hemel zouden leven, waarin ze hun, meer nog dan anders, zouden inspannen om goede Kriste nen te zijn] Een Paus uit de V» eeuw, die zei alVasten is goed met gebed en liefdadigheid. Die dus mee doet aan de groote ma nceuvers. die moet dus ten eersten vasten. Die wil goed zijn en niet ne vens de schreef loopen, die moet zich iets kunnen ontzeggen, die moet kun nen laten al wat er verboden is. Dat is niet altijd gemakkelijk! De mensch gelijkt een beetje aan een jong paard dat vieng en geweldig staat. Van zoo haast hij zijn zeiven een oogenblik laat gaan dan is hij op hol naar din gen die hem niet passen en God zelf niet aanstaan. Het is daarom noodig dat hij zich in toom houdt. De mensch moet zijn zeiven meester blijven door zich gedurig iets te leeren ontzeggen, door zich in te toornen zelfs in geoor loofde zaken. Ge ziet van hier dat zulks niet gemakkelijk gebeurt! Maar daarom juist komt de H. Kerk haar kinderen ter hulp cn zij verplicht ons in deze tijd van ons sommige dingen, die an ders toegelaten zijn, te ontzeggen. Daarom heeft zij haren vasten en da gen van vlcesehderving ingesteld om de menschen te helpen. Er zou geen kristen mensch mogen zijn die van c!ese:i tijd geen nuttig gebruik maakt vrnt zelf zij die den grooten vasten nkt kunnen of niet moeten onder houden, kunnen zich toch iets opleg gen dat hen versterft en pijnigt. Ten andere de beste versterving zal dik- wlj's zijn van al onze dagelijksche plichten dubbel stipt en goed te ver vullen en dat kan iedereen!. Vasten is al niet veel op zijn eigen, dc fakirs uit Indië kunnen dat ook en ferm en daarom zei de Paus uit de V» eeuw dat het gebed er moet bij kernen. De mênschen die waarlijk wil len kristen zijn en eens groote ma nceuvers houden die moeten meer als nr.nr gewoonte op God peinzen en tot Kern spreken. Zij moeten meer dan gewoonlijk God beminnen en niets gaat er boven het gebed om God te leeren beminnen. We mogen dat nu ook niet kwalijk verstaan. We moeten niet denken dat bet noodig is van met een kerkboek of een paternoster rond te loopen om te bidden zcoals we dat in de kerk doen; het is zelfs niet noodig van heel den tijd Onze Vaderste zeggen. We moeten dat doen van tijd tot tijd en het ware goed dat al de kristene huisgezinnen nu eens wilden begin nen om volgens den wensch van on zen Bisschop in den vasten 's avonds te samen in hun huisgezin een kort avondgebed te bidden. Het ware ook goed en het is te hopen dat er uit ai dc huizen van de katholieke gemeen schap iemand de passiesermoenen zal bijwonen. Maar daarnevens moeten wij dikwijls bidden zonder woorden en dikwijls er op denken dat God naar ons ziet en ons bemint en we moeten Hem dat ook binnensmonds herhalen dat we ook Hem willen beminnen en voor Hem werken. Dat is misschien nog ltet beste gebed van al. En daarmee is het nu nog niet uit. God zelf heeft verklaart, dat alwie beweert God te beminnen en die de andere menschen niet gaarne ziet en weldoet, dat die mensch een leu genaar is! Daarom moet er ook gedurende de vasten meer liefde zijn en meer ge negenheid onder de menschen. Een groot deel van de ellende en de mi serie die de menschen lijden doen ze mekaar aan. Uit zelfzucht, uit gierig heid, uit hoovaardij, uit gemakzucht doen ze een ander te kort, spreken ze kwaad van mekaar, maken ze me kaar ongelukkig door eeuwig klagen en zagen! De vasten is een tijd waarin de menschen mekaar zouden moeten helpen, waarin ze zouden moeten ver geten en vergeven, waarin ze zouden moeten vermijden van met gedurig kritiek en mistevredenheid hun zel- ven en anderen ongelukkig te maken. De vasten is een tijd waarin we allen moeten broeders en zusters worden in Christus. A Konden we zoo eens allen dit jaar do groote manceuvers mee maken maar dan stonden we op weg om goede strijders te worden. Dan zou da Heer van ons tevreden zijn en dan zouden we ook allemaal een zoet ge luk smaken dat maar is weggelegd voor hen die door de moeilijkheden van 't leven kunnen heenbijten en met vaste zekerheid de eeuwige be looning te gemoet zien. {Ezsasstecsisueaaz&sasssBBasssgi 176 REIZIGERS GEDOOD Zondag morgen 1.1. is te Osaka, in Ja pan. een trein een zware ramp overkomen. De trein ontspoorde en sloeg om. Dit h'ad tot gevolg dat de mazoutvoorraad van de lokomotief vuur vatte, het vuur groote uitbreiding nam cn in korten tijd bijna alle wagens in vuur en vlam zette. De reizigers waren meestal arbeiders eener metaalfabriek; 176 hunner kwamen om in de brandende wagons en werden •verkoold, wijl er 69 zwaar gewond werden. De anderen konden zich redden door de ruiten van dc wagons stuk te slaan en er door te kruipen. VOOR DE BEPERKING VAN HET CONFLICT. Over de onbezadigde rede van den fleer Winston Churchill, die de neu trale landen aanmaande om toe te treden aan de zijde ven de verbon denen om het einde van den oorlog te bespoedigen, zijn alle persstemmen nog niet gaan zwijgen. Voorzeker zou een dergelijke versterking van de le germacht en een dito verruiming van de bewegingsmogelijkheden aan de zijde van Engeland-Frankrijk, zeer welkom zijn te Londen. Downingstreet heeft in het verleden bijna al zijn politieke verwezenlijkingen geoogst door andere landen voor zich te la- <.en strijden. De neutralen zijn zich echter bewust dat ze bij een tusschen- komst in den oorlog weinig of niets te winnen hebben maar veeleer alles te verliezen. Zij hebben daarentegen een edele taak te verrichten door de toekomst van Europa te beveiligen en te redden van zijn beschaving wat nog te redden is. Daarom is de be perking van den oorlog een noodza kelijkheid en allerminst een lafheid, zooals Winston Churchill het ons in de schoenen schuift. Het gevaar voor uitbreiding van het conflikt blijft natuurlijk steeds be staan, maar een versteviging van het nietstrijdende front behoort eveneens tot de mogelijkheden. Intusschen werd onze aandacht in de laatste tijden voortdurend gewekt door de zeer ern stige pogingen die in het taalverwan te Zuid-Afrika aangewend worden om het land uit den oorlog te trekken. Anderzijds wordt altijd weer de toe stand van den Balkan te berde ge bracht, daar men uit dien hoek een verruiming van het strijdveld meent te mogen verwachten. Men kent de toestand. Vooral Roemenie is bedreigd door de aanspraken van drie zijner buren op stukken van zijn grondge bied. Dvitsche troepenbeweging in Gallicia, dat de Russen zouden afge staan hebben aan hun bondgenoot, hebben allerlei gissingen doen ont staan en eindelijk is er nog sprake van een Balkanconferentie. We zullen eens nagaan wat er logisch uit dit alles kan gehaald worden. ZEER LIEVE BROEDERS, Vóór enkele maanden, bij het begin van deze bange tijden, hebben Wij U aangespoord om uw betrouwen te stel len op de goddelijke Voorzienigheid, en nog zal geen onderwerp meer ge past blijken ter overweging dan dit, want niemand ter wereld weet waai de wereld naartoe gaat! Wij echter, die het geluk hebben te gelooven, Wij weten, hetgeen ten an dere de natuurlijke rede eveneens be wijzen kan, dat hemel en aarde en alles wat zij bevatten, dat alle men schen en alle geslachten die er ooit geweest of zijn zullen, het werk zijn van Gods handen. Wij weten en gelooven dat, zonder Gods aanhoudende en almachtige tus- gchenkomst, niets van alles wat be staat, zou blijven bestaan; meer nog dat niets en niemand, zonder Gods hulp en bijstand, bewegen of iets doen kan, en dit zoowel in de natuur lijke als in de bovennatuurlijke orde. In Hem leven, en bewegen wij ons, en zijn wij zooals Paulus predikte op den Areopagus te Athene; en aan de Philippiërs leerde hij dat wij door God alléén het goede kunnen én wil len én uitwerken. Wij weten en gelooven nog dat God de wereld bestuurt, en alles en ailen richt naar hun einddoel, dat is zijn eeuwige glorie en het eeuwig geluk zijner schepselen. Om dit eeuwig ge luk, dat wij door de zonde verloren hadden, aan de menschen terug te schenken, heeft God ons zijn eenigen Zoon gegeven, Jezus-Christus, Onzen Heer, die mensch geworden is, die ge leden heeft en gestorven is aan het kruis, om ons te verlossen. Maar niemand ook zal aan God zijn glorie ontnemen. Eensdaags, zegt de DE POOL-DUrfSCHERS TERUG NAAR HUN VADERLAND Voor de Duitsebers die in Oost-Polen woonden gebied thans aan Rusland af gestaan werd te Lodsch een groot kamp opgericht in afwachting dat deze eerder oeer bet gansche land zouden onderverdeeld worden, leder inwijkeling is Verplicht zich te voorzien van papieren van Duitsche nationaliteit en hier zien gg vll dicht hijeengedrongen het opmaken hunner papieren afwachten. Apostel, zal voor den Naam van Je zus alle knie buigen van hen, die in den hemel, 'die op de aarde en die onder de aarde zijn»; en aan de Ga- laters schrijft hij: «Bedriegt U niet, men spot niet met God Doch intusschen bestuurt de Heer de gansche wereld, sterk en zacht volgens het woord van den H. Geest. Véél te zacht, zijn wij dikwijls geneigd te denken, waar het om anderen gaat, of om toestanden, zooals wij er nu beleven. Wij vergeten echter dat God eeuwig is, en alles op zijn tijd in orde brengt, met eindelooze goedheid doch ook met strenge rechtvaardigheid, en gelukkig voor ons, want de gansche wereld is voor U (o Heer) zegt het boek der Wijsheid, als de beweging eener weegschaal, en als een druppel mor gendauw, die neervalt op de aarde. Maar Gij erbarmt U over allen, omdat Gij alvermogend zijt, en Gij ontveinst de zonde der menschen, opdat zij zou den berouw hebben Z. L. B., de goddelijke Voorzienigheid strekt veel verder dan alle mensche- lijke bezorgdheid, zooals onze Zalig maker zelf, op alle mogelijke wijzen, ons heeft voorgehouden in die vele heerlijke parabelen, waar Hij ons aan spoort tot onbegrensd betrouwen op de vaderlijke goedheid van God. Worden niet twee musschen voor één penning verkocht? En toch zal niet één van haar op den grond val len zonder uw Vader. En al de haren van uw hoofd zijn geteld! Vreest dan niet, want gij zijt immers veel meer dan musschen! «Daarom zeg ik U; weest niet be zorgd om uw leven en om wat gij eten zult, noch om uw lichaam, en waarmede gij het kleeden zult... Aan schouwt de vogelen, die in de lucht vliegen. Zij zaaien niet, zij maaien niet, en vergaderen niet in schuren, en uw hemelsche Vader voedt ze toch. Zijt gij niet veel meer waard dan de vogelen? En wie van U kan, ook met bezorgd te zijn, zijn levensdagen met één dag verlengen?... Beschouwt de leliën des velds, hoe ze groeien. Zij arbeiden en spinnen niet. en ik zeg U dat zelfs Salomon, in al zijne heer lijkheid, niet gekleed was als één van deze... Weest dus niet bezorgd voor den dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; eiken dag heeft genoeg aan zijn eigen kwelling. Zoo leerde dan ook de goddelijke Meester ons bidden: geef ons heden, geef ons vandaag, ons dagelijkreh brood zonder bekommernis voor den dag van morgen, en bij elke gelegen heid zal Hij steunen op dit noodza kelijk betrouwen op Gods vaderlijke goedheid. Vraagt en U zal gegeven worden zoekt en gij zult vinden; klopt en U zal open gedaan worden... Of wie on der U zal aan zijn zoon, die hem om brood vraagt, een steen geven; wie een slang, wanneer hij visch vraagt? Indien gij dan, die niet goed zijt, goe de dingen weet te geven aan uwe kin deren, hoeveel te meer uw Vader, die in den Hemel is? (Zie vervolg 2' blad.) HET MYSTERIE VAN GALLÏCIE. Herhaaldelijk werd ons van Fran- sche zijde Havasmeegedeeld dat er Duitsche troepenbeweging zou plaats gegrepen hebben in Gallicie (Zuid- Polen) dat behoort tot het door de Russen bezet gebied, en dat recht streeks aan Roemenie grenst. Van Duitsche en Russische zijde werd zulks gelogenstraft. Een nader en waar schijnlijker Havasbericht, meldt vol gens inlichtingen van de correspon dent van de National Zeitung (Duitsch), dat het eigenlijk geen re gelmatige troepen zou gelden, maar toel zekere groepen van de ordedienst, die voor taak zouden hebben het ver keer te bewaken op een spoorweg loaarlangs graangewassen en petro leum naar Duitschland zouden ver voerd worden uit Roemenie. De Rus sen zouden zich namelijk uitsluitend bezig houden met het administratief beheer van het veroverd Poolsch ge bied maar verder niet bij machte zijn om het losgelaten gepeupel in toom te houden met het gevolg dat dikwijls, wagens die geladen uit Roemenie ver trokken, ledig aankwamen in Duitsch land. Meteen hebben we vernomen dat op de bewuste spoorweglijn, die vroeger weinig gebruikt werd, thans een zeer intens goederenverkeer zou bestaan, zoodat hieruit kan afgeleid worden, dat Duitschland groote hoeveelheden goederen uit den Balkan betrekt. Te Boekarest zelf, zijn drukke economi sche onderhandelingen aan den gang met de Duitsche afgevaardigden en Italië zou zelfs de leveringseischen van Duitschland bij de Roemeensche regeering steunen. EIGENAARDIGE VERHOUDINGEN. Men heeft dikwijls van bevoegde zijde bziveerd dat Rusland feitelijk maar een geringe steun zou zijn voor Duitschland op economisch gebied, daar dit land nauwelijks in zijn eigen behoeften kan voorzien. En zoo is het. Daarentegen zijn de Balkanlanden voor Duitschland een voorraadschuur die niet te misprijzen is. Het gaat hier hoofdzakelijk om landbouwlanden die steeds een belangrijk uitvoeroverschot aan landbouwproducten hadden. Als men dit in overweging neemt, moet het duidelijk zijn dat Duitsch land evenmin als Italië bij een uit breken van den oorlog in den Balkan zou gediend zijn. En de Balkanlanden zelf, die een verzekerd afzetgebied bben in Duitechrh.voor hun pro- ucten, door ruïloveremkomsten, zijn cr wellicht nog zoo slecht niet aan toe. ïn ons laatste nummer gaven wij reeds medsdeeling van de ontdekking van een spionnage-zaak te Charleroi, we voegden eraan toe, dat tal van huiszoekingen wer den gedaan en dat drie lieden in ver band hiermede werden aangehouden. Deze lieden waren Jean Bero, 32 jaar oud, ingenieur-teehnieker, zooals gemeld vroeger behoord hebbend tot de Rexisti- sche Partij, verder Jozef Desmedt, 37 jaar, gepensionneerd onderofficier, wonen de te Marcinelle, naar verluidt een geboren Poperingenaar, en Emiel De- lattrs. uit Charleroi. Delattre werd later in vrijheid gesteld. Bero en Desmedt werden naar Brus sel overgemaakt. Deze week nu werd het onderzoek om trent deze zaak voortgezet doch er zou gebleken zijn dat deze zaak niet zoo be langrijk is als eerst werd voorgesteld. De aangehoudenen zouden zich even wel plichtig gemaakt hebben aan spion- nage, In den zin door ons verleden week gemeld. In verband met deze zaak werd nog een nieuwe aanhouding gedaan, namelijk van zekeren Jules Lemoine, uit Bergen. Doordat de schuldigen trachtten inlich tingen in te winnen over de troepenbe wegingen in Frankrijk enz. bij middel van ondervraging van grensarbeiders heb ben de Fransche militaire overheden eveneens een onderzoek ingesteld en gin gen over tot de aanhouding van vijf grensarbeiders. EEN BRIEF VAN DEN HEER DEGRELLE Naar aanleiding van de spionnage-zaak, die in de streek van Charleroi aan het licht is gekomen, betoogt de heer Léon Degrelle in zijn blad Le Pays Réeldat zijn partij geen uitstaans heeft met de bespiedingszaak. De aangehoudene. Jean Bero, is de eenige persoon, die deel heeft uitgemaakt van Rex. De heer Degrelle schrijft, dat hij sedert November 1939 op de hoogte was gebracht van de ver dachte handelwijze van Bero. Hij heeft daarop de noodige maatregelen getroffen. De betrokken persoon werd uit de partij gesloten en het gerecht werd gewaar schuwd. Buiten Eero, besluit de heer Degrelle, Is niemand die van ver of dichtbij iets met zijn beweging te stellen heeft, be rokken in de spionnage-zaak. NIEUWE AANHOUDINGEN O.M. VAN EEN WIJTSCHATENAAK Omtrent de aangehouden J. Lemoine werden Donderdag nog enkele verdere in lichtingen verstrekt. Deze persoon zou zich vroeger reeds hebben plientig ge maakt aan spionnage-zaken. Hij had ook tot de Rexistische partij behoord maar hiervan gebruik gemaakt om zich zekere gelden eigen te maken, gelden die hij moest innen, met het gevolg dat hij voor de rechtbank gedaagd werd en straffen opliep. Donderdag werd ook nog gemeld dat de broeder van Jules Lemoine werd aan gehouden, namelijk Pierre Lemoine, wo nende te Brussel en ook nog de genaam de Emiel Devos, geboren te Wijtschate in 1898. autovoerder van beroep. We hebben vroeger gezien daf Italië alles in het werk stelt om de vrede op den Balkan te behouden. Het vreest vooral een inval van Rusland en stelt zich schrap tegen het bolsjevistisch gevaar. Rusland is de bondgenoot van Duitschland, maar zooals we zegden, wat de verhoudingen in den Balkan betreft hebben Duitschland en Italië gelijke belangen. We weten niet of Duitschland in zijn pact met Sovjet- Rusland aan Moskou de vrije hand gelaten heeft in het Zuid-Oosten, maar het is goed mogelijk dat het hier Rusland zal aanzetten om zich te onthouden van een mogelijke actie tegen Roemenie. De Russisch-Itali- aansche tegenstelling schijnt dus op den Balkan geneutraliseerd door de politiek van Duitschland. Wij meenen daarom, dat juist om die redenen het conflikt niet zal uit gebreid ivorden tot den Balkan en dat Roemenie voor het oogenblik nog niets te vreezen heeft. De Balkanconferen tie waarvan sprake is, zal waarschijn lijk een bevestiging van de neutrali teit en de vrede meebrengen. EN WIJ? Voor degenen die hopen dat onze positie zou verbeteren door het uit breiden van den oorlog in den Bal kan, moeten bovenstaande beschou wingen ontgoochelend zijn. Daarom nog niet. Zeker zijn wij gelegen in de onmiddellijke omgeving van de kern van het conflikt, en de druk blijft aan onze grenzen zijn volle kracht behouden, maar wij kunnen niet goed begrijpen welke verlichting ons een oorlog in den Balkan zou brengen. Integendeel is er kans dat de ophef fing van de neutraliteit van de Bal kanlanden een zeer nadeelige morcele terugslag zou hebben op onze neu traliteit. De gedachte aan een beper king van het conflikt is een kracht die wij moeten steunen en het kan voor ons maar voordeelig zijn als geen andere strijdhaarden ontbran den. Trouwens om zuivere humani taire redenen en a forciorl kristelijke redenen, moeten wij wenschen dat andere volkeren van de oorlogsgruwel gespaard blijven. (Nadruk verboden.) ROSKAM. OUDE VOLKSFEESTEN.., *199 Eer de zeer strenge vasten begon wilden de menschen in den ouden tijd hun bulkske nog eens een ziele- misje doen. En zoo ontstonden de vastenavondfeesten, die een zeer vreemden naam hebben gekregen: Carnaval. Geleerde bollen hebben zich reeds meermalen het hoofd gebroken over de beteekenis van het woord carna val. De eenen zeiden dat het voorkwam van het latijnsche woord carne- vale» wat wil zeggen: «het vleesch, vaarwel! Anderen leiden het af van twee an dere Latijnsche namen: Carrus na- valis d. i. de scheepswagen een wagen dus die den vorm had van een schip. Dit is iets uit den ouden Ger- maanschen voortijd. Rond dezen tijd immers kon de scheepvaart weer be ginnen op de ijsvrije wateren van het Noorden, en de opgetogen visscherslui trokken een blauwseute of nar renschip over land naar den Rijn. Onderweg was het éón feest. Dit ge baar was immers het teeken dat de Lente terugkwam. Laat nu nog andere geleerden den oorsprong zoeken in Grieksche en La tijnsche gebruiken, het kan ons al onverschillig laten. Het- feit is er: Er werd reeds eeuwen lang gevierd op deze Vastenavonddagen, en het Vlaamsche volk heeft zoo geducht meegevierd dat het spreekwoordelijk werd: «Zoo druk als een koekepan op vastenavond! Waarom zouden wij dit gebruik in eere niet houden, op voorwaarde ten minste dat wü ook even hartsgrondig den Vasten in eere houden. Waarom zouden wij dan ook niet de oude Vas tenavondliedjes herzingen: Vastenavond, goede gebuur, ik heb nog geenen man ik heb nog een klein hoentje dat moet er vanavond an. Als ik mijn hennetje braden wil, dan is mijn panneken vuil als ik mijn panneke schuren wil dan tintelt mijnen duim, dan loop ik naar de geburen en laat ik mijn panneken schuren dan loop ik naar de pannen en laat ik mijn panneken dansen. Zooals men weet werd door H. Mun- deleer een wetsvoorstel in de Kamer in gediend strekkende tot het onder de wa pens roepen van de vrijgestelden van de klassen van 1920 tot 1940, behalve van dezen die wegens lichamelijke gebreken ongeschikt zouden verklaard worden. Door een ander laberaal parlementslid werd een ander wetsvoorstel ingediend strekkende tot het opnieuw voor de keur- raden doen verschijnen van de militia- nen van dezelfde klassen die wegens li chamelijke gebreken ongeschikt werden verklaard. Nu is de vraag hoeveel vrijgestelden onder toepassing van deze voorstellen zou den vallen indien het Parlement ze tot wet maken moest. Opdat de lezer zich hiervan een idee kunne vormen, geven we hier volgende statistiek, waarin ech ter de gegevens voor de vijf eerste Jaren ontbreken, namelijk van 1920 tot 1924. De eerste kolom vermeldt het aantal vrij gestelden als zonen uit groote gezinnen of steun van gezin, de tweede kolom het aantal dienstplichtigen die voor den keur raad verschenen doch ongeschikt werden verklaard. 22.686 21.434 21.664 20.747 20.109 21.228 21.627 22.146 22.163 22.745 19.713 20.345 21.5S2 23.944 24.044 25.111 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 .1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 4.442 11.199 18.642 18.957 12.302 11.120 12.921 13.205 13.635 10.494 6.614 6.108 6.373 5.527 5.431 5.093 Bovengemelde wetsvoorstellen werden naar de bevoegde kommissies verzonden. De Senaatscommissie die het voorstel De- mets diende te onderzoeken werd geoor deeld dat H. Demets wat te ver was ge gaan en bracht het voorstel terug tot de laatste 15 klassen, t.tx. vanaf de klas 1925. Ze stelt voor niet dat in geval van mobilisatie de nieuwe keuring zou moe ten plaats vinden, maar dat de minister van Landsverdediging deze nu zou kun nen bevelen. De hoogdringendheid van deze wets voorstellen werd gevraagd. Het zal iedereen opvallen dat deze wets voorstellen hoofdzakelijk tegen de Kroost rijke Gezinnen zijn gericht, alsof die on der de huidgie wetgeving nog niet genoeg soldaten leveren voor het land, ja zelfs het grootste getal. Zoo kunnen wij b.v. het geval nemen der klas 1936 door 1.530.052 gezinnen van 1, 2 of 3 kinderen, werden 20.546 soldaten geleverd wijl de 324.781 ge-.innen van 4 kinderen er meer dan 23.454 gaven. Hr Volksvertegenwoordiger Allewaert schrijft hierover dan ook terecht in - De Standaardvan Dinsd- - U. wat volgt i En als men deze f 'len voor cogén heeft, ls het niet rede,ijk, zelfs noodig, aan deze gezinnen eenige ontlasting te schenken? En dsn is het oek dwaas en hatelijk zelfs onvaderlandsch, deze toe gevingen te willen benijden en bestrij den I Deze heeren, die in Brussel wonen, eri geen greote gezinnen met hunne offers I en lasten kennen, willen deze nu du: nog wat meer doen afdragen. Die vaderlanders die altijd het I woord vaderlandsliefde op hunne lippen hebben, doch weinig of geen kinderen hebben om dit vaderland te verdedigen, zouden willen dat hunne eigendommen en geldbeurzen nog beter beschermd wor den, doch niet zij doen er iets voor, de anderen, de Kroostrijke Gezinnen moe ten al het menschenmateriaal leveren, dat dan nog te weinig wordt vergoed. Vliegmachines, kanonnen, munities en alles wat materiaal is, wordt aan vol len prijs betaald, en dikwijls nog iets meer, zooals de barakken. Het menschen materiaal, daarop wordt echter bedon gen als het moet vergoed worden, en als er eenig inkomen is, wordt de vergoeding verminderd of afgeschaft! Doch genoeg. De Groote Gezinnen wil len en zullen hun vaderlandschen plicht doen, als men niet alles van hen vraagt, en dat de lasten matig verdeeld worden. Zal dit ongepast en hatelijk ontwerp aanvaard en gestemd worden in de Ka mer? Dat is de groote vraag die gesteld wordt door de duizende Kroostrijke Ge zinnen! Men kan nu reeds zeggen dat het in de Kamer niet goed werd onthaald; het werd Woensdag 11. In aanmerking geno men doch naar de afdeellngen verzonden in plaats van naar de Commissie. Ee neerste tegenslag voor de Vader landers! Hopen wij dat de Kamerleden besef geoneg zullen hebben van den toestand en van de offers reeds door de Kroost rijke Gezinnen gebracht voor de verde diging van het Vaderland, en dat zij met groote meerderheid het voorstel zullen verwerpen. Van de Regeering verwachten wij eene kranige houding tegen het voorstel, en eene nog sterkere politiek ten voordeele der Kroostrijke Gezinnen. Er was heel wat leute op deze da gen. Er werden tal van zottigheden uitgericht, elkeen kan er over mee spreken. Dat het er soms onstuimig naar toe ging kunt ge besluiten uit deze reken: Vastenavond die komt aan klinken op de bussen; hier een stoel en daar eet» stoel, op ieder stoel een kussen; meisjes houdt uw kinnebak toe of ik sla er een pannekoek tusschen. Ons Vlaamsche Karnaval was steeds een bruisend stuk plezier... totdat de gezonde leute er af was, door dé rlechte lui die in alle feesten en ker-'. missen maar een gelegenheid «ien om te wallebakken, te slampampen erT het beest te ontbinden. Hoe doodjammer is het niet dat tal van gezonde volksvermaken aldus zijn' te niet gegaan! Althans voor eerlijke lui! In andere landen was *t, en is 't nu nog een heel feest van belang. In Italië trok doorheen de Corso de grootste Roomsche straat een feeststoet met huizenhoogs wagens vol carnavalvierders, opgezet met gruwelijke maskers waarmee ge vrou-; wen en kinderen kunt doen beven van schrik. Dat was een overblijfsel van] het schrikaanjagende oorlogsmasker] van sommige oude volkeren, oeuweri' nog voor het gasmasker werd uitge-', vonden,... dat nu echter opgezet werd' om zich te vrijwaren tegen liet bom bardement met suikerboonen. Op de hooge baleons en voor de] open vensters stonden de Jolige toe-' schouwers, het mooie Roomsche ge-, slacht vooral, dat het dezen keer erg te verduren hadden in den smkerboo-: nenkrijg. Gehuil en geschater, dat moet ge niet vragen! Wie geen geld.' genoeg had om suikerboonen te koo^ pen, smeet met kalk-boonen... Napels? een meer arme stad, zag er 's ande-] rendaags uit als een stad met bei sneeuwde straten, louter van 't ver-" brijzelde kalk. Op veel plaatsen werd een Prins Carnaval gekozen, die triomfant] wordt rondgevoerd, en heel wat macht] bezat om rechtspraak te houden in zeer geestige gedingen. De carnaval-7 prins van Nice, bij voorbeeld, is we reldberoemd. In Parijs is het in den loop der eeuwen natuurlijk ook wat geweest. De koning zelf, vermomd natuurlijk, nam er zeer geestdriftig doel aan. Lodewijk XIII moest er niks van we ten, doch de wulpsche en lichtzinnige koning Lodewijk XIV (alhier meer gekend als Pietje Katorze). vierde car naval op straat, aan 't hof, overal. Met de Fransche revolutie echter werd hoe zonderling ook! het carnavalfeest verboden. In Engeland heeft het carnavalfeest wat zeer lofwaardig is! een meer huiselijk karakter. Het is de groote pannekoekendag (pancake-day!) Dat moei er ons aan herinneren dat Ko-» ning Edward IV, uit de jaren 1400. voor den vasten begon, zich nog eens terdege te goed deed aan zijn lieve- lingskost, pannekoeken! En al het volk dat er lust in had mocht dan eens komen kijken hoe de koning zijn koeken verorberde. Plezier thuis, wat kan er beter. En dan heeft ook de kleinste er deugd en vreugd aan. Sommige carnavalfeesten, onder an dere te Binche en ook nu te Aalst," hebben een wars beroemdheid ver worven. De gilles van Binche met hun hooge pluimen op den kop, met rinkelende belletjes om 't lijf, en den gedurigen danstrippel, brengen vreugd en jolijt mee. En daar is 't een appel sienenoorlog! En die gaan er nog een gangetje... Och ja, dat was in den goeien tijd toen er geld gewonnen werd lijk slijk, en toen men het geld niet moest sparen om oorlogsmunitie te koopen. t Daarmee kunnen we sluiten! Het carnaval is een oud volksch feest, dat echter het best en deugdelijkst ge vierd wordt tehuis. Stratecarnaval ls dwaas carnaval. Huiscarnaval is goê carnavaL Doch als het carnaval zijn betee kenis verloren heeft van ccarne vale», «vaarwel het maische vleeschje», dan vraag ik me af op welken grond zoo'n feest gebouwd staat. Zonder vasten, geen carnaval. En wie vast mag gerust eens op treffelijke en smakelijke manier zijn carnavalke vieren! L. J. DE ENGELSCHE VLIEGERS BEPROEVEN DE VLIEGTUIGEN DIE ZE IN AMERIKA GEKOCHT HEBBEN Een Engelich piloot stapt overboord om een eerste raid te maken ïn bet nieuw Amerikaansch viiegtu.g voor Engeland speciaal vervaardigd. Voldoet het dan rui len er enorme bestellingen gedaan worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1