Gods hamerende hand Amerika kijkt tee I Zomertijd ®e Vluchtelingenkwesfie behandeld in de Kamer Terug in den greep van den winter KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER r «z Z. Exc» Mgr Ladeuze Rector Magnificus van de Leuvensche Universiteit overleden vanaf 25 Febr. a.s. I Zoo denkt de mensch,.., maar de tnenscli is maar een oppervlakkige ^toeschouwer, i De Lijder zelf voelt dat het van Vader komt en Hij weet het best. Vader is de eerste om het te willen, om toe te laten dat alles zoo zal geschieden. Geen vijand kan zijn mond openen om te lasteren cf zijn Buist opheffen om te pijnigen zonder ©Vaders toelating en medewerking, i Het kan niet klaarder gezegd: VADER GEEP DEN KELK... En waarom hem dan niet aanvaar den? INTERNATIONAAL OVERZICHT In den nacht van Vrijdag 9 op Zaterdag 10 Feb. II. VEEL DUITSCHERS VER ZAAKTEN HET KATHOLIEK GELOOF SEDERT HET NAZI-BEWIND DE PRIMAAT VAN IERLAND OVERLEDEN TWEE HEILIGVERKLARIN GEN IN HET VOORUITZICHT Volksvertegenwoordigers R.-D. De Man en Van Glabbeke wijzen op verschillende leemten in zake de evacuatie. Vorst en sneeuw hebben ons weer te pakken GERINGDE SPERWER UIT FINLAND TE OOSTDUINXERKE NEERGESCHOTEN DE MIJNRAMP VAN MARCHIENNE-AU-PONT DE DUIVEN V/ORDEN VOLLEDIG UITGEROEID IN FRANKRIJK ZONDAG 18 FEBRUARI 1940 WEEKBLAD 59 CENTIEMEN. DE HALLE Katholiek Weekblad t»b leper. Bureel Boterstraat 58, 1EPER. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIF KOST: 1 Jaar 25,frank. 6 Maanden 13.50 frank. 3 Maanden 7,frank. Allé hitArxetktfi sa ja r*rêMt*coréeiitk vo<* A va cttikéh 8* JAAR. N f. 3ALLE DnikV«r*ljitg*tcr: SANSEN-VANNESTE, Pop«riaf«. Tel. PoperTitfe N' 9, Poetcbeckrekeniaf Nr 155.7», TARIEF VOOR BFR1CHTEN: Kleine berichten per reset 1,fr. 2 Ir. toel. v. ber. m. adr t bur. Kleine berichten (minimumI 4.fr. Rouwber. en Bedank (min t S.fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag lAnnoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den \Voen«fi»tr avond ingezonden worden Kleine be richten tegen den Donderdag noen. ui Veek ■■Bod fcicht lit liet lijdensdrama van de Goede Peek is de hoofdrol voor den Vader. verbergt zich, maar Hij is de on- Ichtbare in-gang-steker. Zal ik den kelk niet drinken dien Vader mij aangeboden heeft? I De Vaderlijke Voorzienigheid heeft Öen kelk bereid. I Er is binst de drie uren van Gol- Botha geen vlieg die zonder Vaders KrU of toelating aan Jezus' wonden Sou kunnen bijten, f Op voorhand ziet de sidderende Blan van Smarten in den Hof van Olijven het panorama van zijn lij den. Het is van Vader dat de slagen Kullen komen, en daarom zullen ze Verdragelijker zijn; daarom niet ge- ®tlaa?.d. Al de pijnen komen van Va der; daarom geduld en zachtmoedig heid. Wat van Vader komt kan niet Biecht zijn. Het Is de boosheid der Joden die spot, de wreedheid der beu len die de nagels Inslaat. Als 't van Vader komt zal de bit terste drank zoet smaken. Die zeure kelk met al zijn wrangheid is zoeter dan champagne. 1 Als de menschen ons plagen, lastig Vallen of tegenspreken, als de gebeur tenissen tegen onzen zin draaien, als de vijanden ons belasteren of beste len,.wij, kleingeloovigen, zien maar Zoo ver als onze neus lang is, wij zien alleen maar die menschen, we zien den Vader niet die erachter staat. Ieder kruis komt van God.... er zijn geen andere, zoek niet verder, ofwel ge doet het U zelf aan. Wie heeft mij dat gelapt? Van waar die naamlooze brief? 2 Wie schilderde die zwarte woor den 's nachts op mijn watervens ters? Wie heeft mij overgedra gen bij de overheid?» «Wie mobi liseerde mijn man of mijn zoon?...» Zoekt niet, 't is niemand anders dan God. Ieder kruis is omstraald met Gods wil, ook die griep en die koorts, die mobilisatie en die oorlog, die levens duurte. V Indien gij Gods wil aanvaardt, ge moet Gods kruis aannemen. En als ge 't kruis zoo aanvaardt en tegen lacht, het zal niet lang duren eer het U zelf tegenlacht. Zoo gij het draagt, het zal U dragen. Het kruis is een kruk. Niemand werpt zijn krukken weg, zoolang hij ze noodig heeft. ONVERSTAANBARE HOUDING. Is dat een houding voor een Vader Zoo een Zoon te straffen dien Hij met een eeuwige liefde bemint? Hij bemint niemand méér. Hij straft niemand méér ook. Met gekruiste armen, gelijk een vreemdeling wien het niet schelen kan, onverstoord, ziet de Vader dat bloed- zweeten, die geeseling, die kruisiging. Met een enkel gebaar, met een enkel Woord kan Hij alles beletten. Hij Zwijgt. Hij verbergt zich en gebaart Van niets. Is Hij dan onverschillig aan het Onrecht dat men zijn Zoon zal aan doen? Hij laat begaan. Op den Thabor sprak Hij, op Cal- Varie zwijgt Hij. c Heeft de Vader geen hart? ergste en langste kruisweg mag geen statie overslaan. In de lijdzaamste houding bidt Je zus de schoonste woorden die bij den meest onverschilligen zondaar zouden compassie wekken; zal de Vader den doodstrijd van zijn Zoon zoo maar passief en als machteloos aanschou wen? Zal Hij den kelk niet wegne men? MAXIMUM VAN LIEFDE. Aan het lijdensprogramma der Goe de Week zal Hij geen comma veran deren. De kelk zal leegegedronken worden tot den laatsten druppel alsof het de lekkerste drank ware. Wordt de Zoon dan niet verhoord, Hij die zegt dat zijn Vader hem altijd verhoort?... Jawel. Niet mijn wil geschiede, maar uw wil.». Offer, dat is 't volmaaktste gebed, het wordt volmaakt verhoord, want Gods wil zal perfekt uitgevoerd worden. Niet mijn wil, ik heb dat niet gevraagd, uw wil... Vaders wil, dat is de triomf van zijn Zoon, die een naam zal krijgen boven allen naam, Verlosser van 't menschdom 2. Vaders wil dat is: door het kruisoffer summum van glorie verschaffen aan den Vader; hoogsten losprijs betalen, maximum van liefde bewijzen aan de menschen, het re cord behalen van zelfopoffering, zijn meesterwerk toonen van goedheid en 'oermhertigheid, de wereld redden, den hemel openen. Dat Is het hoogste rendement. A. B. DE DRIE INITIATIEVEN VAN ROOSEVELT. Het schijnt een historische taak te worden voor een President van de Vereenigde Staten, om, wijl Europa in oorlog verkeert, initiatieven te ne men voor den vrede onder den vorm van "boodschappenen plannen op te bouwen voor de vestiging van een duurzamer vrede, na het eindigen van de vijandelijkheden. In dien zin treedt President Roosevelt thans recht streeks in de voetsporen van zijn be roemde voorganger Wilson, de schep per van den Volkenbond. Ook hij heeft reeds voor het uitbreken van het conflikt herhaaldelijk boodschap pen gericht tot de groote mogendhe den van Europa. En nu werkt hij een drietal initiatieven uit, niet met het oog op een bemiddelingsactie, maar met het doel de vredesregeling voor te bereiden die na de wapenstilstand zal moeten geschapen worden. Zoo zond hij een bizondere vertegenwoor diger naar het Vatikaan, den H. Mi- ron Taylor, duidelijk om contact te houden met de pogingen van den H. Vader en desnoods hiermede zijn solidariteit te betuigen. Verleden week kwamen twee nieu we plannen aan het licht. De eene is de opdracht van Summer Welles, om een inspectietocht te houden in En geland, Frankrijk, Duitschland en Ita lië. Van een bezoek aan de neutrale landen is hierbij geen sprake.Doch met de neutralen zijn anderzijds bespre kingen begonnen te Washington zelf, waar Cordell Huil hunne gezanten ontvangt. 11 li 1111 minium wii Z. Exc. Mgr Ladeuze, reetor van de Katholieke Hoogeschool van Leueven, is in den nacht van Vrijdag op Zaterdag in zijne woning te Leuven overleden. Vrijdagavond had Mgr Ladeuze in de stad nog een vergadering bijgewoond die tot 11 uur had geduurd. Zaterdagochtend was men verwonderd Mgr Ladeuze niet zooals naar gewoonte te zien opstaan om zich naar het Ame- rikaansche College, naast zijn huls ge legen, te begeven en er tegen half acht zijn H. Mis te lezen. Daar Mgr Ladeuze wegbleef, was men ongerust en heeft men zich naar de slaapkamer van Monseig neur begeven. Men heeft Mgr. Ladeuze levenloos in zijn bed aangetroffen. Da delijk wei-den professoren van de Fa culteit van Geneeskunde opgebeld, doch deze hebben slechts den dood kunnen vaststellen die aan hartverzwakking moet toegeschreven worden. Öp Dinsdag 6 Febr. nog had Mgr La deuze op de Fransche golflengte van het N.I.R. een radiotoespraak gehouden ter gelegenheid van de jaarlijksche omha ling in de kerken ten bate der Katho lieke Universiteit van Leuven. Mgr Ladeuze werd geboren te Har- veng, een kleine landelijke gemeente ten Zuiden van Mons, op 3 Juli 1870 en priester gewijd te Doornik in 1892. Doctor en Magister in de Godgeleerd heid werd Mgr Ladeuze professor aan de faculteit van Godgeleerdheid te Leu ven, voorzitter van den Algemeenen Raad en van het Financieel Comité der Uni versiteit Mgr Ladeuze kreeg in 1928 den titel van bisschop van Tiberiade en werd Ja. maar Hij heeft geen zenu- °P 2 Februari 1929 gewijd te Leuven. Wen gelijk wij, geen reflexen die rea- geeren gelijk de onze. Men daagt Hem uit, men blasphe- meert zijn almacht: «Dat God hem redde, indien hij Gods Zoon is.De kalmste koning of generaal zou in Eulk geval zich gram maken. 1 En de opperste Rechter fronst geen wenkbrauw, balt geen vuist. Hij hoort de verzuchtingen van zijn Zoon. ziet zijn tranen cn zijn bloed vloeien. Hij laat het vloeien. Hij stelpt geen tranenbron. Hij duwt niet op een slagader. Hij geeft geen morphien of «mlmant. F De Vader van uit den hoogen hemel verandert geen letter aan het liefde plan om den mensch te verlossen, de ..iJZLiJzszsEazssaassaiB Mgr Ladeuze doctor honoris causa van de Katholieke Universiteit van Was hington en van Milaan, wien talrijke onderscheidingen te beurt vielen zoowel in binnen- als in buitenland, was lid van de Kon. Academie van België, brief wisselend lid van de Académie des Ins criptions et Belles Lettresvan Parijs en eerelid van verscheidene vreemde Aca demiën. In 1909 werd Mgr Ladeuze, In vervan ging van Mgr Hebbelinck, tot rector mag nificus der Leuvensche hoogeschool be noemd. Met loffelijke toewijding heeft Mgr Ladeuze zich vanaf dat jaar aan zijn zware taak gewijd. Op dat oogen- blik telde de universiteit een dozijn ge bouwen en thans meer dan veertig. Het aantal studenten dat alsdan in ronde cijfers 2.300 bedroeg is thans omzeggens verdubbeld. Tijdens den oorlog heeft Z. Exc. Mgr Ladeuze moeilijke jaren gekend. Zooals men weet werd op 24 Augustus 1914 de Halle met de bibliotheek platgebrand. Duizenden documenten en handschriften Dokter Byrne, aartsbisschop van Du- gingen verloren. Wat vijf eeuwen hadden blin en primaat van Ierland, is in den Wveifeaard en bewaard weid tijdens dien j ouderdom van 67 jaar overleden. akeligen nacht onherstelbaar verwoest. Aldus stond Mgr Ladeuze na den wa penstilstand voor een nieuwe en zware taak, doch hij heeft nooit versaagd en nieuwe gebouwen en een nieuwe biblio theek verrezen. Onder zijn beleid ook werd overgegaan tot de verdubbeling der cursussen in de Hoogeschool van Leuven. In 1909 eisch- ten de studenten Vlaamsch aan de Hoo geschool Thans, 25 jaar later, is hun verlangen meer dan vervuld; hun taal die alsdan door de meeste werd beschouwd als ongeschikt voor wetenschap en onder wijs, is nu voor de Katholieke Vlaamsche Jeugd de voertaal in al de faculteiten. Dit afsterven bracht groote verslagen heid, vooral te Leuven. Het stoffelijk overschot van Mgr La deuze werd overgebracht naar de Univer- siteitshalle waar het Dinsdag den gan- schen dag tentoongesteld werd. Uit alle hoeken van het land kwamen betuigingen van rouwdeelneming te Leu ven toe. Brachten o.m. een laatste groet aan het stoffelijk overschot van den over ledene Z. Em. Kard. Van Roey, verte genwoordigers van Z. Maj. Koning Leo pold, van H. Majesteit Koningin Elisa beth, enz. Op grootsche wijze werd Mgr Ladeuze Woensdag 11. ten grave gedragen te Leu ven. De H. Kerk biedt hun het middel aan om terug te keeren. Men meldt uit Vatikaanstad dat aan de Duitsche bisschoppen bijzondere macht werd vergund om den terugkeer tot de H. Kerk te vergemakkelijken voor de vele Duitschers die hun geloof ver zaakten sedert het optreden van de na- tionaal-socialisten. De rouwmoedige geloofsverzakers zul len niet gedwongen worden hun dwalin gen plechtig te herroepen. Een eenvou dige verklaring van hunnentwege zal vol doende zijn om hun de vergiffenis van de H. Kerk te doen bekomen. i;a3i8SS3KaBa2jiE!£a.«^auaaa=aEBa Voor belde initiatieven werd ver klaard dat het slechts een onderzoek gold betreffende de naoorlogsche in ternationale regeling. Hier schijnt Roosevelt dus geheel duidelijk de taak van Wilson herop te nemen. Er is nochtans een onderscheid tusschen de twee gevallen aan te stippen. V/ilson begon slechts heel laat met zijn wer king (1917 en vooral 1918); Roosevelt is onmiddellijk aan het werk getogen bij het uitbreken van den oorlog. Wil son was een idealistische droomer, die niet voldoende rekening hield met de werkelijkheid en de geschiedenis. Roo sevelt bleek tot nog toe veel meer praktische zin te bezitten. Zg.1 hij be ter slagen dan zijn voorganger? Dat zal de toekomst eerst kunnen uitma ken. DE TOURNÉE VAN WELLES. De mededeeling over de zending van den Amerikaanschen Ondersecretaris, den H. Summer Welles, die door de President zelf aan de journalisten meegedeeld werd is zeer kort: <Op verzoek van den President zal Sum mer Welles zich naar Europa bege ven en wel naar Italië, Duitschland, Frankrijk en Engeland. De.reis heeft slechts ten doel den President en den Staatssecretaris (Hull) in te lichten nopens bestaande toestanden in Euro pa.». Verder wordt nog gezegd dat Welles geen voorstellen kan doen na mens zijn regeering noch verbintenis sen aangaan. Dit lakoniek bericht is duidelijk in zijn begrensdheid. Er worden slechts vier landen genoemd, de drie oorlog voerenden en het neutrale, Italië. De landen zullen hoogstwaarschijnlijk bezocht worden in de volgorde zooals ze opgegeven werden. Da overtocht gaat door op een Italiaansche boot de «Bei», die rechtstreeks naar Ita lië stevent. Het doel is SLECHTS inlichtingen in te winnen over den toestand in Europa. Met zoo'n stof moeten dan de jour nalisten genoegen nemen<; Maar zij zijn fantasten van beroep. Achter der gelijke mededeelingen vermoeden zij heel wat en de verbeelding gaat aan het werk. Er komen gissingen en deze keer waren ze in ieder geval kostelijk, want juist dat wordt vermoed, wat de tekst bij voorbaat ontkent. Er worden duidelijk vier landen genoemd en men vraagt zich af of ook de neutrale lan den zullen aangedaan worden. De reis heeft slechts ten doelyinlichtingen in te winnen e:\ men vraogL&ch af -met welke voorstellen Welles naar Europa komt. Neen, dat blijkt duidelijk, dat we ons niet aan nieuws moeten verwach te. i nopens dat bezoek. Wel zullen we de reis van Welles kunnen volgen, maar van de besprekingen en de voor uitgang van het onderzoek, zal men ons onwetend laten. Er zal niet over bemiddelingspogingen of vredesvoor stellen gerept worden. Wellicht het dichtst bij de waarheid zijn de Duit schers als ze vermoeden dat het hier een zakenreis geldt: een onderzoek naar de mogelijkheden om te leveren, al hoeft daarom de gedachte aan de voorbereiding van den vrede niet uit gesloten te worden. ONDERHOUD MET DE NEUTRALEN. De Staatssecretaris van de V. S. is intusschen zijn onderhandelingen met de neutralen begonnen met Nederland voorop. Het is gekend dat sommige uitlatingen van Nederlandsche poli tici een onverhoopte weerklank heb ben gevonden in de wereldpers, zoo redevoeringen van Jonkeer de Geer, Eerste Minister, en den H. Kleffens, Minister van Buitenlandsche Zaken. Maar het meest opvallend zijn een paar artikelen geweest in De Stan daard (Nederl.) van de oud Eerste Minister Collijn, de zeventigjarige, die een rondreis maakt over de hoofdste den van Europa en uit eerste bron ingelicht werd. Volgens hem wachten Uit Rome wordt gemeld, dat de H. Vader, op 7 Maart a.s., aanwezig zal zijn bij een gedeeltelijk publiek consis- torium, dat gehouden wordt als voorbe reiding der toekomende heiligverklarin gen der gelukzalige Lepelletier, van Fran sche nationaliteit, stichteres der Zusters van den Goeden Herder, en van de ge- O» lukzalige Gemma Galgani, Italiaansche. Het Heilig College, alsmede de aarts bisschoppen en bisschoppen, die in een de oorlogsvoerenden zich angstvallig om het groote geweld te ontketenen. De totale oorlog wordt van weerszij den gevreesd. Duitschland heeft zijn politieke doeleinden in het Oosten en heeft er geen belang bij in het Wes ten een offensief te ontketenen. Wat de economische strijd betreft, beves tigt hij wat wij bij een vroegere gele genheid reeds schreven (De economi sche oorlog) dat Duitschland bij een langere duur van den oorlog, zijn po sitie eerder zal verbeteren. Binnen twee jaar oordeelt hij, zal Duitschland het volle voordeel trekken uit het econo misch bondgenootschap met Rusland. Voor Engeland is er veel te verlie zen bij een lange oorlog en vooral de afzetgebieden van zijn industrie, die Amerika tot de zijne zal maken. Col- lijn dis eerder sympathiek staat te genover Engeland, meent dat derge lijke beschouwingen de houding van de oorlogsvoerende vroeg of laat zul len beïnvloeden. En Collijn is niet de eerste de beste. Het moet dan niet verwonderen dat Nederland te V/ashington het eerst geraadpleegd wordt, want die onder handelingen worden nu juist gevoerd met het oog op het herstel van dsn wereldvrede. Zoo wordt onderzocht het vraagstuk tot oprichting van een economisch internationaal sys teem dat gezond is en dit tot uni verseels beperking van de bewapenin- gen Wij meencn dat dit alles dui delijk bewijst dat men rekening houdt met de mogelijkheid van een spoedig herstel van den vrede. En dat is dan toch weer bemoedigendI (Nadruk verboden.) ROSKAM. In de Kamerzitting van Woensdag morgen 1.L werd de bespreking aange vat over de toekenning van kredieten voor uitgaven voor steun en hulpver schaffing aan personen die in staat van nood en onvermogen verkeeren. Hierbij werd bedoeld de personen die bij evacua tie hun gemeente zouden moeten verla ten. Deze bespreking lokte dan ook een uit voerig debat uit over het vraagstuk der evacuatie. Hr. M.-H. Jaspar, Minister van Volks gezondheid, wees eerst op de maatrege len door de Regeering getroffen ter op lossing van de kwestie der evacuatie. De Regeering zal zulks blijven doen en alle vereischts maatregelen zullen ge troffen worden om de evacuatie van de burgerbevolking te verzekeren, voor het geval ons land in het Europeesch kon- flikt moest betrokken worden. Voor ieder bedreigd gewest werd een toevluchtsoord in een andere gedeelte van het land aangewezen. In zake de evacuatie werd reeds een reusachtig, las tig en Ingewikkeld plan uitgewerkt, dat gestadig diende herzien en verbeterd. Een ministerieel comité groepeerende de afgevaardigden van een bepaald aan tal ministeries en van den algemeenen Legerstaf, houdt zich met de zaak bezig. Zoo moet o.m. gezorgd worden voor het vervoer, de herberging van de geëvacu- eerden, de hygiene- en de gezondheid, zoowel in de geëvacueerde als in de her bergende gewesten, het lot van het vee en de oogst der verlaten streken, het verlies der stocks in deze gewesten, het voortzetten van het onderwijs voor de kinderen der geëvacueerden, het hand- De hoop op een milder weder die bij ons gerezen was toen wij in den be ginne van dezen maand oe dooi moch ten zien intreden na een uiterst barre Januari-maand, hebben wij bitter kort mogen koesteren. Nog waren de ljsschcllen van beken, rivieren en stroomen niet verdwenen, nog was de grond niet genoeg gedooid om het koude sneeuwwater op te slorpen, of kregen wij weer harde vorst en aan houdende sneeuwbuien. De Winter heeft ons weer erg te pakken. Door velen wordt opnieuw felle koude en armoede geleden, worden valpartijen gemaakt en is de gansche natuur ver dwenen onder een eentonig wit kleed. Naar verluidt komt er daarbij nog wei nig kans te zijn dat binnen kort milder weder zal intreden. BRUG TE DENDERMONDE LOOPT AVERIJ OP TENGEVOLGE DEN VORST Toen men Maandag 11. de brug over den Dender te Dendermonde wilde open draaien cm een schip voorbij te laten varen, bleef het geheele gevaarte vast zitten, na een meter te zijn verscho ven. Ook het sluiten ging niet meer niet tegenstaande al het mogelijke werd ge daan om de brug weer toe te krijgen. Het bleek aldra dat de brug averij opge- loopen had tengevolge van de vorst. Een drietal dagen waren noodig om alles weer kant en klaar te krijgen. EEN KOUDERECORD IN NEDERLAND Naar het Kon. Nederlandsch Metereo- logisch Instituut van De Bilt, heeft Ne derland Dinsdag 11. een koude-rekord ge kend. Op het vliegveld Eerde werd name lijk een temperatuw van 24" Celcius waargenomen, temperatuur die in Neder land nog nimmer werd opgeteekend se dert er regelmatig gecontroleerde waar nemingen in Nederland worden gehou den. Het vorige rekord dagteekent van 1923 en bedroeg 23". KINDJE VAN 2 JAAR VAN KOUDE GESTORVEN schade aangericht door de IJsschotsen die aan het kruien waren gegaan en op den stroom afdreven, overal met volle geweld tegen aanbotsend Zekere IJsschot sen geleken reusachtige blokken, soms meters hoog. Hier en daar schoven zij zelfs den oever op. Zoo werden te Nijme gen talrijke loodsen zwaar beschadigd door die iissohotsen, kranen werden zwaar verbogen, lichtkranen liepen groote scha de op. Een stoomboot van 189 ton die langs de kade lag werd de romp open gescheurd door het ijs en zonk. Andere schepen liepen ook zware averij -op maar haven van de orde, het vermijden van plunderingen waarvoor ds doodstraf zal gevraagd worden het tewerkstellen van de overbevolking, enz. De omstandigheden waarin de evacua tie zal moeten geschieden kunnen rriet voorzien worden zoo er corlog of over rompeling zou komen. Alle plannen op gemaakt in vredestijd kunr.en dan on toepasselijk worden. Bij een onverhoed- schen aanval zal spoor- en bz~n volledig voor het leger noodzakelijk zijn wil het hoofd geboden worden aen e:n aanval. Een evacuatie wordt uit dien hoofde als dan bijna onuitvoerbaar. Als er een onverhoedeehe aanval los komt, heeft ieder lot plicht ter plaatse te blijven, tenzij er preventieve schik kingen werden genomen. Moest een geschil uitbreken in de hoo- ger aangegeven omstandigheden, dan zou geen enkele evacuatie technicch moge lijk zijn. Ik voeg hieraan tce dat wij van het begrip verplichte geëvacueerde hebben afgezien. Het eenige doelmatige middel om het vraagstuk van de evacuatie op te lossen is de oorlog vermijden. Wij kcesteren de hoop buiten den oorlog te kunnen blij ven, indien ons leger sterk blijft, indien 's lands krediet onaangetast blijft, indien de natie begrijpt dat de opofferingen en de tucht die wij haar vragen onmisbaar zijn voor het behoud van haar bestaan. (Zeer wel!) De heer Van Glabbeke (in 't Fransch). Ik zou enkele opmerkingen willen ma ken betreffende de getvacuterden uit de herwonnen kantons, die thans aan de kust verblijven. Alhoewel het land niet in oorlog is, hebben wij reeds verplichte evacuaties. In sommige gemeenten aan de kust, en wel te Kokzijds en te Nieuw - poort, verblijven dus getvacuesrden. Zij werden daar bijzonder welwillend ont vangen. Onze collega de heer Freres kan zulks voorzeker bevestigen. Dat is begrij pelijk, want de inwoners van Koksijde en Nieuwpoort hebben gedurende vier Jaar de afschuwelijkheden van den oor log aan den lijve gevoeld. Ik moet nochtans de Eandacht op den moeilijken toestand van deze geëvacu eerden vestigen. De vergoeding welke hun wordt toegekend is volstrekt ontoerei kend, te meer daar zij. in de gemeenten waar zij verblijven, absoluut niet de min ste kans hebben om werk te vinden. Inderdaad, aan de kust is het al ar moede wat de klok slaat. De vischvangst ligt lam en de inkomsten voortkomende van het toerisme zijn nu reeds ernstig in gevaar door de opcischingcu van ho tels, die tamelijk onverstandig door de militaire overheid /erden oevolen, om gebeurlijk als hospitalen tc dienen. Ik leg nadruk op het feit dat t e geëvacueer den niet kunnen rekenen op do hulp van. de commissies van openbar, n enderstand van de gemeenten waar zij werden on dergebracht. Om u te doen inzien hoe ontoereikend de tot nog toe getroffen maatregelen zijn. bleven vlotten. Die schepen zijn intus schen blijven steken midden het ijs en u ^"wijïn "dat denmannen zoo het opnieuw gaat kruien dreigt op- 9 frank {>er dag d2 vrouwcn 7 fr. 53 c> nieuw groot gevaar. Een aanlegsteiger werd zelfs meege sleurd en sloeg te pletter tegen de pijlers waar het bleef steken. Op het Ameland is de toestand hache lijk. Het eiland kan niet meer langs het water bereikt worden, het ijs is daarbij onbetrouwbaar en er is groot gebrek aan groenten, brood, vruchten, enz. GEBREK AAN KOLEN, AARDAPPELEN EN GROENTEN TE BERLIJN Ook Duitschland heeft opnieuw te lij den onder de nieuwe hevige koudegolf. Uit Berlijn meldt men dat het gebrek aan kolen genoopt heeft tot het slui ten van scholen, boekerijen, enz, Talrijke kantoren en woningen zijn onvoldoende verwarmd en talrijke griepgevallen doen zich voor. De spoorwegverbinding tusschen Ber lijn en Kopenhagen ligt stil daar enkele spoorpunten den dienst weigeren. Daar door wordt de aanvoer van spek, boter en eieren uit Denemarken ten zeerste be moeilijkt. Alle kanalen en rivieren zijn vervro ren. Alleen wie bewijzen kan uit groote noodzaak op reis te moeten mag den trein nemen. De kolen die men krijgen kan blijken niet voldoende zoodat verschillende fa milies zich groepeeren om een kachel. Aardappelen en groenten zijn zeer schaarsch geworden in Berlijn. «Schnaps» of roode.i wijn vindt men er ook niet Volgens een Koninklijk Besluit van 8 Februari, in het Staatsblad van heden verschenen, treedt de Zomertijd in om i 2l uur (3 uur Zomertijd) in den nacht van 24 op 25 Februari aanstaande. it^shB3rssaE=a»a»aas22assk HET DIER KWAf.ï UIT DEN DIERENTUIN VAN HELSINGFORS Woensdag IL heeft Jachtwaker Alois Cloet een sperwer geschoten, voorzien van •e.. ruig met krt vo.gcnde inscnrhl: •Mus. Zool. Helsing.ors Finland nr 26954 Ms'- die vogel het misschien te warm *re,ïens de bombardementen in het koude "and dat hij van 1700 Km. ver naa. Enkele personaliteiten die de begrafenisplechtigheden van Mgr Ladeuze bijwoon- m gevlucht? Een bericht van den. Op de vcrensle rij, van links naar rechts, zien we Minister De Vleeschau- erlijden werd naar het dieikundlg mu- j Wer (Professor aan dc Universiteit}, Vice-Rector Mgr Van Waeyenberg, en Pro- seum van de Finsche hoofdstad gezon-i fc*sor I— Van der Eessen. Dan in tweede rij: Senaatsvoorzitter Gillon roet n«- ■en. Zai er ooit antwoord komen? J. B. j vens hem Eerste Minister Pierlot. straal van 200 Kilometer rond Rome ver- gen aanhield, werd langs den Rijn zwtus blijven, die bij deze heiligverklaringen moeten stemmen, zullen bij dit consis torie eveneens aanwezig zijn. DE BRANDENDE GAANDERIJ i WORDT INGEMUURD Niettegenstaande stroomen water ge start werden in de gaanderij waar vuur uitgebroken is ln de mijn van Marchien- ne-au-Pont kon dit nog niet gedoofd wor den in de gaanderij waar 25 mijnwerkers het leven lieten. Daarom werd dan ook besloten de gaan derij af te sluiten met een muur opdat het vuur zou uitdooven bij gebrek aan f lucht. Onlangs vaardigden de militaire over heden een bevel uit, waarbij al de reis duiven, niet opgeëischt voor de noodwen digheden van het leger, moesten uitge roeid worden. Thans bevestigt de Federatie der dui- venmaatschappijen dat het bevel der uit roeiing niet alleen op de reisduiven slaat, maar op gelijk welke duiven ongeacht den aard en de afkomst. meer. Schouwburgen en cinemas zijn niet Tijdens het verhuis van de Familie voldoende meer verwarmd zoodat het Mekenkamp van Eorre naar Amsterdam bezoekers ook vermindert. gesto™nWvand1 koude' m verschillende plaatsen ken men niet gestoivea van a„ kouae. meer graven zoodat dooden ni-t meer konden begraven worden, en moc„..n on dergebracht worden in tijdelijke begraaf plaatsen of kelders. In de bocsrhen komen duizenden die ren o-i van de koude. (\eivolg op 2* b.aa). IJSSCHOTSEN VERNIELDEN BESCHADIGDEN SCHEPEN, LOODSEN EN KRANEN Tijdens de dooi die slechts enkele da- Denemarken ondergaat tegenwoordig de grootste koud* d.'e het sinds ve'e a,rcn niet meer boeken kon. Al:c hootenverkeer in zee werd atiige.egd door het ijs e.i geregeld moeten Vliegtuigen van de eene boot naar de andere vliegen om er de gevangen bemanning van voedsel te voorzien. Hierboven geven we, ven uit een vliegtuig gezien, een foto van het door het ijsgepantserde Kattegat waarin een boot vastgevroren zit. De bemanning loopt er rondom heen om zich wat te verwarmen. per dag zullen trekken. De vrouwen die geen gezinshoofd zijn zullen slechts 3 frank per dag als echtgenoote trekken, de kinderen ook 3 frar..:. Vier jonge lie den uit eenzelfde gezin, die meerderja rig zijn rn samenwonen, zouden 36 frank trekken. Een gezin bestaands uit vader, moeder cn vier kinderen, zal slechts 24 frank trekken. Dat gezin dat vier bedden noodig heeft, ieder tegen 1 frank, zou van die karige vergoeding reeds 4 frank per dag meeten aftrekken. Men zou dus nog 20 frank per dag hebben om zes personen ta voeden en te verwannen. Dat is besiist ontoe reikend. De grondslagen van de bereke ning moeten gewijzigd vi orden. De heer Dc Man. De redevoering van den minister heeft mts beter doen begrijpen de verantwoordelijkheid van degenen die voor de evacuatie moeten zorgen. Waar staan wij met de organisatie be treffende de evacuatie? Eiken dag krijgen wij brieven uitgaan de van Waalscne gemeentebesturen die ons berichten dat onze gemeenten hun tot huisvestingsgebied wmtien aangewe zen. Het is toch te sterk dat wij zooiets van Waalsche gemeenten moeten hooren, en wij van de bevoegde autoriteiten geen woord daarover vernamen. Wanneer we zien dat een gemeente met 30,000 inowners, 16,000 Waa,sche in woners zou moeten heroergea, aan moe ten wij toch besluiten: is er wel iets ge- ofganiseerd? Het is te begrijpen dat de Waalsche gemeentebesturen zien om inlichtingen tot ons wenden. Doen hee verwonderd Zijn deze besturen aan mm wanneer wij moeten antwoorden: wij wj„en van niets! Het is toch lient tc begrepen dat elk huisvestingsgebied, hetwiein misschien plotseling tienauizenwen inwoners zal motten neroergeu, waar ganscn nieuwe pronlemen komen te sta-a, problemen v.'eiKe aan nog women tjemueiujkt wan neer het om geëvacueeraen gaat behoo- rsnde tot het ander taaigcb.en. ui heer Van Giabbene sprak zooeven over ae evacuatie van enac.e honderd- «a-en bewoners uit ae gtnaaste gebieden, welnu, men had niets voorzien voor de voortzetting van het onaerwijs aan de gtovacueerue fcindemu. Terwijl ae Viaamscne gemeentebestu ren niet worden rugcacat stellen wij vast dat ae voorzitters van net turnde Kruis tast ae lijsten betreffende de ontruiming op zak loopen. Als min omzendbrieven stuurt, hoe ve.-rouweiijk zij ook zijn, g^ciiiadt dit oaaer lossen band. De Waalsche provincies moeten over leg plegen met ae provincies ale vatbaar zijn voor ontruiming. WIJ bcg.nnen ons uerkeujk af te vragen waartoe ue pro- VtTtCteraaen dan wei aienen. Wij vragen verder cat men ons om- ze.morieve.i stuurt waarm ratëonecle en iegiscne ïnilcntingen woroen gegeven. dc verslaggever wijst er tcreo.it cp dat de rol van de gemeente- en provmeie- ..esturen van groot bernng zal zijn, doch -an moet men hun taak vergc-iankeilj- ken. Zooniet gaat mc.i groote moeilijk- heaen te gemoet. (Toe.uicli.ngcn recofs). hierop aeed ae IL Lambcv.e, verslag gever, opmerken dat benevens de voor gehouden vergoeding cck hulp ln na- tora wordt verstrekt, ft aarop c.e H. Van Glabbeke antwoordde dat hiervoor geld nooaig is, wat de kustgemeentea niet hebben. K. nam botte deed ook nog uitschijnen dat eik geëvacueerde ais wcravrager moe» worden opgeschreven. (Zie vervol bladj.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1