V West=Europa een IJswoestenij zonder Golfstroom De Laatste Reis 'ASex Van Opstal' De Duitsche Altmark geënterd door de Britsche Cossack D® ontruiming der Burgerlijke Bevolking Tachtig billioen ton warm water per uur DE PROTESTEN De Bond der Kroost rijke Gezinnen en het ontwerp Mundeleer c ZIJN HET BANGE DAGEN, TOCH BLIJVEN WE WELGEZIND» VALSCHE STUKKEN VAN 50 FRANK IN OMLOOP GEBRACHT AMERIKAANSCHF SCHEPEN AAN BELGIE VERKOCHT DE OORLOG OP ZEE Fantastische zwerftocht van de Golf van Mexico naar de ifoordelijke IJszee VAN DE DE HEUTRALSTEST VAN SS S3. S. A. WIJ ZENDEN ONS BLAD De hervorming von het Ministerie van Openbaar Onder wijs voor den Senaat Goedgekeurd niettegen staande Liberaal verzet RC cna e? *ei< SOt. EL U c an )onc i. U dorp t>rer:) In d< n 1» m 3LI le zo er H koo raarj Con- fc' - ran ZateJ ■*naar (fcoog Baar Pattl t nouttl lijke '.Schaa 7.: .Ie. (Vervolg van 1* blad) W wcKt ei dc vastffeloonen Dult.cVc Tlcndcl-damnc** AlfmarVWe zien JhÏ- dcüjk vorer-aan hoe hij in 't ijs vasïgelocp-n ait, 1 'ijl l:et achterdeel nog vlot ia. Maar binst den nacht, en dit op bevel van de Engelsclie Admiraliteit, drong de e Cossack terug in de Noorsche wateren. De Noren weigerden aan het onderzoek deel te nemen maar hielden zi-h koest. De ii Altmarkprobeerde dan d£ Ccs- sack - te torpedeeren. De Duitsche boot strandde evenwel, en de Cossack levde vprder aan nevens de AltmarkEen Britsche officier, met de revolver in de hand. sprong van op de commandobrug van de destroyer, van een hoogte van 8 voet, en werd spoedig gevolgd door zijn matrozen. Een gevecht ontstond maar de meesterschap bleef aan de Engelschen wijl de Duitso.hers ofwel vluchtten aiover het ijs naar het strand ofwel verzameld werden door de Engelschen. Vier Duit- schers zouden gedood ziin en 5 gewond. Onmiddellijk werden de Engelsche ge vangenen verlost en od de Cossack overgebracht. Deze verliet dan spoedig de plaats van het gebeurde en vertrok, vergezeld van de Britsche oorlogs bodems. naar I rit'-r H Schotland, waar de verlosten aan wal verden gezet, mid den een geestdriftig toeiuichenc'e menigte. De gevangenen verklaarden d^t zij te Bergen vruchteloos gepoogd hadden, met allerlei middelen, zooals door getrappel, het zwaaien met vlag. het opheffen van een luik van 1.000 Kgr.; dc aandacht der Noorsche inspecteurs op zich te vestigen, maar dit alles bleek tevergeefs. Op het dek van de Altmark waren mitraljeu- zen opgesteld om desnoods alle opstand te onderdrukken. Het schip bleek een drijvend concen tratiekamp te ziin. Zelden zagen de ge vangenen het licht. De Kapitein droeg de Engelschen een diepen haat toe en deed at wat mogelijk was om het de Engelschen ondragelijk te maken. De gevangenen kre gen slechts wot zwart brood met thee of soep te eten. Zij werden in grooten getalle ln kleine diepe ruimten ondergebracht. Later werd nog gemeld dat de Alt mark ook gepoogd heeft de Cossack te rammen, dat de Duitsche boot gewa pend was met 2 kanonnen en 4 mitral- jeuzen, en dat twee Engelsche officieren, tijdens het gevecht, in het water spron gen om Duitsche zeelieden die in het water waren gevallen, te redden. In het geheel werden 270 Engelschen bevrijd uit de Altmark Naar een ander verhaal van een dei- Britten die deelnamen aan den tocht, zou de officier die eerst op de Altmark sprong een bevel hebben kunnen geven, na een schildwacht omver te hebben ge worpen, waardoor de boot strandde. Hij zou dan gewond zijn geweest door een schot in den arm. DE DUITSCHE VERSIE HET DUITSCHE IS HET HEVIGSTE WAS NIET GEWAPEND De Duitsche versie van de entering van de Altmark verschilt weinig voor wat het begin van het incident betreft, van deze van Oslo. Zoo verhaalde de kapitein van de Altmark - dat zijn schip eerst overvlogen werd door Engelsche vliegtuigen. Weldra daagde dan een En gelsche oorlogsbodem op, die vergezeld was van 5 torpedobooten. Zij naderden de <i Altmarkmaar de twee Noorsche booten traden op en verzochten de En gelschen plaats te maken. Intusschen wilde do Duitsche kapitein ln de Joe- Singfjordvaren om tusschen de kust en een reeks eilanden zijn reis verder door te kunnen zetten, niet denkende dat de Engelschen de Noorsche wateren zouden schenden. Een eerste maal wilde een Engelsche destroyer de Joesingfjord Invaren maar de twee Noorsche booten stelden zich voor de opening van de fjord. In den laten avond drong dan een Engelsche destroyer tusschen de belde Noorsche boo ten en gaf aan de Altmarkbevel te stoppen. Spoedig lag het Engelsch schip naast het Duitsche. De Britsche matrozen na men bezit van het schip en vuurden op de Duitsche matrozen die niet gewapend waren. Ook schoten zij voort op leden der Duitsche bemanning die over het ijs het strand wilden opvluchten. Het schip strandde ten slotte op een rotswand. Van Duitsche zijde werd ontkend dat de Engelsche gevangenen slecht behan deld werden en wordt voorgehouden dat zij zelfde eten kregen als de Duitsche matrozen, de Hindou's zelfs een speciale voeding, en dat zij iederen dag door een geneesheer werden bezocht. De Duitsche kapitein verklaarde ook dat de Engelschen zijn schip plunderden. HET DUITSCHE IS HET GEVIGSTE DAT SEDERT HET BEGIN VAN DEN OORLOG TEGEN EEN NEUTRAAL LAND WERD GERICHT. Vanaf het oogenblik dat de entering van de Altmark door den Duitschen Minister te Oslo bekend werd diende hij een krachtdadige protestnota ln bij de Noorsche overheden. In deze nota eischte hij herstel van de geleden schade, dat de boot moet worden hersteld en dat de schuldigen worden gestraft. Verder ver klaarde de Minister in zijn protest dat de toestand zeer ernstig is en dat eruit erge verwikkelingen zich kunnen voor doen. Dit Is wel het hevigste protest dat se dert het uitbreken van den oorlog geuit werd tegen een neutraal land door een der oorlogvoerenden. Te Berlijn bleek men ten zeerste ver ontwaardigd om deze gebeurtenis en vaarde de pers op heftige wijze uit tegen Engeland. Ook Noorwegen moest van de brokken deelen. Van Duitsche zijde wordt beweerd dat de Altmarkeen handelsschip is en dus wel het recht had te varen in de Noorsche wateren. De entering van de Altmarkwordt te Berlijn als een zesrooversdaad be stempeld en als moord op Duitsche zee lieden. Te Berlijn verklaart men ook dat En geland poogt om Noorwegen aan zijn neutraliteit te doen verzaken. Te Oslo heeft het gebeurde een fel on- behagelijken toestand geschapen. De Noorsche officieele middens en pers hou den er zich dan ook ten zeerste mede be zig en een offiGleel protest te Londen is niet lang uitgebleven. De teruggave der gevangenen werd geëischt. Eerst werd er opgemerkt dat de En gelsche aanval op de Altmarkge schiedde niettegenstaande het Noorsch verzet. Tijdens een onderhoud die de Noorsche Minister van Buitenlandsche Zaken had met den Engelschen gezant te Oslo gaf de Minister op krachtige wijze uiting aan zijn verontwaardiging over de grove schending van de Noor sche wateren. Te Oslo werd echter ook opgemerkt dat de Altmark - geweigerd had zich te onderwerpen aan de kontrool der Noorsche douane-autoriteiten, weigering waarop het schip recht had. In een redevoering reeds op Zaterdag 17 Februari 1.1. lüeld de H. Koht, Noor sche Minister van Buitenlandsche Zaken, een rede waarin hij wees op den gevaar lijken toestand waarin Noorwegen ver keert tot handhaving van zijn neutrali teit. Het geval van de Altmark bestem pelde hij als een brutale schending van de Noorsche neutraliteit maar ontkende aan Duitschland het recht den strijd uit te breiden tot de Noorsche wateren om deze schending. Ten overstaan van Berlijn meent men te Oslo dat Noorwegen zich niets te ver wijten heeft en dat ook Noorwegen reeds zooveel malen reden heeft gehad Ver ontwaardigd te zijn omtrent het Duitsche optreden tegenover de Noorsche schepen, waarvan er reeds zooveel in den grond werden geboord. Te Oslo meent men ook dat Noorwe gen noch het recht noch den plicht had de Engelsche gevangenen te bevrijden. De boot mocht door de Noorsche wateren varen. H. Hambro, voorzitter van de Storting, keurde de Engelsche handelwijze ook op zeer scherpe wijze af. Van Engelsche zijde werd ook een krachtig protest ingediend te Oslo. Naar de Engelsche meening was de Altmark- als hulpboot van de Graf von Spee en gezien zijn bewapening, een oorlogsschip. Diensvolgens mocht het niet meer dan 24 uur vertoeven in Noorsche wateren. De Engelschen meenen ook dat de Noren een degelijk onderzoek aan boord hadden moeten doen, wat niet gebeurde alhoe wel de gevangenen al het mogelijke de den om de aandacht der Noorsche kon trool op zich te trekken. Tot drie maal toe verzochten de Engelschen om een on derzoek aan boord van de Altmark en het is maar na de derde weigering dat de Engelschen besloten krachtdadig op te treden. De H. Chamberlain verweet de Noorsche autoriteiten zich zeer onver- schillend te hebben aangesteld betref fende het gebruik dat de Dulschtc vloot zou kunnen maken van de territoriale wateren. Die onverschilligheid is voor de Engelschen onvereenigbaar met de on partijdige plichten van een neutraal land tegenover een oorlogvoerende mo gendheid. Te Londen werd aan Noorwegen ook het verwijt gericht dat Duitschland reeds van de Noorsche territoriale wateren ge bruik maakte om Britsche booten te tor pedeeren, dat drie dergelijke gevallen be staan, en dat de Britsche actie maar een gevolg is van het feit dat Noorwegen te kort schiet aan haar plicht om haar neu traliteit ln eigen wateren te verdedigen. Zoowel te Berlijn, als te Oslo en te Londen meent men dus in zijn goed recht te zijn. De teruggave der gevangenen werd van de hand gewezen. Hier hebben wij slechts de feiten en gebeurtenissen omtrent de Altmark medegedeeld. Voor verdere beschouwin gen zie het artikel van onzen medewer ker Roskam PROTEST De Raad van Beheer van den Bond der Kroostrijke Gezinnen heeft, in zijn vergadering van 20 Februari, formeel protest aangeteekend tegen het voorstel de onbeperkte uitstellen en de vrijstel lingen van actieven dienst, welke aan de eerst opgeroenenen uit groote gezinnen werden toegestaan, In te trekken. Overwegende Dat de gezinnen met vier kinderen en meer, welke ongeveer een zesde van de Belgische families uitmaken, die helft van de jaarliiksche Hechtingen leveren; Dat de gezinnen met zes k'nderen en meer, van minder dan 21 Jaar, welke omtrent een vijftiende van de families vertegenwoordigen, meer dan een derde van dit contingent leveren; Dat het voordeel van de onbeperkte uitstellen en van de vrijstellingen van actieven dieast hun werd verleend ten titel van vergelding voor de uitnemende diensten, welke zij aan 's lands veilig heid bewijzen; Dat het aantal dergenen, wien deze maatregelen ten goede komen, omtrent 2.700 per Jaar bedraagt <2.932 ln 1936) als wanneer het leger acht maal meer miliciens, zonen van kroostrijke gezinnen telt <23.;')4 in 1936); Dat in weerwil van de uitstellen, de kroostrijke gezinnen zich veel gevoeliger militaire opofferingen getroosten, dan de beperkte gezinnen; Dat, te meer, al hun vrijgestelden en uitgestelden steeds kunnen worden op geroepen in oorlogstijd en dat het dien volgens ln hooge mate onrechtvaardig is ze te aanzien als zouden zij zich willen onttrekken a?.n hun burgerpHchten Is de Bond van meening dat de on beperkte uitstellen en de vrijstellingen van actieven dienst zich ten volle bil lijken; Hij betreurt, dat de ontwerper zich en uit den dringenden wensch, dat het en uit den dringenden wensch. dat het Parlement het voorstel Mundeleer zal verwerpen. daarvan geen rekenschap heeft gegeven, iaaEiaaasa»3aaaaaissasaaaa» TREKKING VAN DE LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 1923 Dinsdag had de 201* trekking plaats van de leening der Verwoeste Gewesten 1923. Volgende reeksen winnen een lot: 100.000 frank: Reeks 13.977 nr 1 en reeks 312.373 nr 5. 50.000 frank: Reeks 28.73 nr 5. reeks 32.810 nr 3 en reeks 243.875 nr 3. 10.000 frank: R. 2.324 nr 5; R. 51.355 nr 2; R. 90.383 nr 3; R. 111.916 nr 2; R. 145.873 nr 1: R. 213.483 nr 2; R. 249.752 nr 2; R. 251.197 nr 4; R. 277.379 nr 4; R. 283.162 nr 5; R. 308.033 nr 1; R. 332.540 nr 2; R. 347.218 nr 3; R. 347.634 nr 5; R. 348.652 nr 4. De andere obligaties van deze reeksen worden uitgekeerd tegen 575 of 550 fr. naar gelang zij al of niet werden omge vormd, overeenkomstig art. 11 van het Kon. Besluit van II Mei 1935. •ctirljven on« van Ergens le Velbovengaande Soldaten. En we kunnen 't tien dat re het aan hun hart ni"t laten araaa. Het zijn: Vereamer van Drdi- zele; Wiileput van Oostende; C2abau Alfons van Poperinge, vorenop met het brood in handen, en Veriee ven Gent. Houdt er maar den moed in, Jongens; Na regen koint zonneschijn e. iiHaasBssaaaftiBaasaiasHiMüaiaiisaBfsgssaaasflasaaaaaaaBüB TE BRUSSEL EN OMSTREKEN Een winkelier uit de Kathelijnestraat te Brussel en iemand uit Molenbeek heb ben een valsch stuk van 50 frank ont vangen. De stukken zijn slecht nage maakt en dragen den beeldenaar van Leopold UI. Zij zijn grijsachtig en ge makkelijk te herkennen, daar het rand schrift ontbreekt. aBBaBaSSBBBSaSaaBCGEaBBBSBES GELEDEN VERLIEZEN Nationaliteit Aantal Br. Reg. ton 1 Belgische 5 13.341 Nederlandsche 14 55.332 Engelsche 182 662.826 Noorsche 49 105.117 Fransche 16 85.437 Amerikaansche Braziliaansche Grieksche 14 65.199 Italiaanscha 4 20.126 Japansche 1 11.930 Russische 1 968 Deensche 17 45.269 Zweedscha 36 67.851 Duitsche 50 248.262 Finsche 9 16.389 Litausche 2 2.466 Zuid-Slavische 1 6.371 Panameesche 2 9.620 Poolsche 1 14.294 Estlandsche 5 C.615 Peruaansch» Portugeesche Argentijnsche Spaansche Uruguaansche Letsche 2 8.157 De Amerikaansehe scheepvaartcom missie heeft den verkoop aan een Bel gische maatschappij van acht Ameri kaansche transatlantische spliepen aan België goedgekeurd. Onder deze schepen komt de President Hardingvoor. De andere schepen zijn cargo's van ongeveer 7,000 ton. De President Hardingis een schip ven 13.869 ton. De schepen zullen dienst doen tusschen New York, België. Engeland en Frank rijk. De prijs zou ongeveer 4 millioen dollar bedragen. De andere schepen zijn de American Banker de American Merchantde American Fermer -, de American Tra der elk 7430 ton; de American Im porter I-. 7.590 ton en de «American Tra veler», 7,555 ton. rsBaBBaaaBaaaaaasaaaaaasüaaB TRAGISCH OVERLIJDEN TE TORHOUT VROUW ZAKT TIJDENS DE MI3 TEN GRONDE EN STERFT Totaal Zondag heeft er zich te Torhout een tragisch geval voorgedaan. De genaamde Dewulf Leonie, 72 jaar oud, was naar de 9 ure mis gegaan. Bijna op het einde der mis werd de vrouw plots onpasselijk en viel ten gronde. Onmiddellijk werd hulp geboden en de vrouw naar de sakristie gedragen, waar haar 't H. Oliesel werd toegediend. Dok ter Martens, onmiddellijk ontboden, kon helaas, niet anders meer dan den dood vaststellen, veroorzaakt door bloedop- drang. Het stoffelijk overschot werd la ter naar huis overgebracht. Dit plots en tragisch overlijden heeft heel wat op schudding verwekt ln het gebuurte. 411 1.445.570 BaaaaagnBBBBBaBHHBBBUHaai Men heeft ln sommige krin gen dé schuld voor dezen strengen winter ook aan den Golfstroom gegeven. Deze «ou namelijk van zijn ge wone route zijn afgeweken en daardoor een aanzienlijke verkoeling van de zee langs de Europeesehc kusten te weeg hebben gebracht. De Golfstroom komt uit de Golf van Mexico en voert meer water mede. dan alle stroomen en rivieren der aarde bij elkaar. Naar schatting stort hij per uur ongeveer 89 billioen ton water in den Atlantische» Oceaan, met een aanvangs- snelheld van 5 tot 6 kilometer per uur. De Golfstroom ontleent zijn groote be- teekenis voor ons werelddeel aan de om standigheid. 'dat hij een ontzaglijke hoe veelheid warmte meevoert, waarvan een aanzienlijk deel wordt opgenomen door de lucht er boven. Daar de Golfstroom zijn loop neemt naar de Westelijke kusten van Europa, welke hij bespoelt, draagt hij sterk bij tot de vrebeterlng van het Europeesche klimaat. Vooral Scandinavië profiteert er van. Dank zij den Golfstroom heerscht er een dragelijk klimaat, terwijl men op dezelfde breedten in Noord-Ame- rlka uitsluitend woest en onvrucht baar land aantreft, meer geschikt voor beren dan voor menschen. Doelt de wel dadige Invloed van den warmte-versprei- denden stroom doet zich nog veel verder gevoelen, tot in West- en Midden-Euro pa, waar de gematigde winters op zijn rekening moeten worden gesteld. HF.EFT DE GOLFSTROOM ZIJN LOOP GEWIJZIGD? Onder de onderstelingen over den bui tengewoon strengen winter, dien wij thans doormaken, heeft men ook deze hooren opperen, dat de Golfstroom van zijn oorspronkelijke route is afgeweken. Op dit idee is men gekomer door het feit, dat in de laatste weken ï.'ot alleen de Oostzee, doch ook de Sont bij Denemar ken en de Noorsche fjorden zich met een dikke laag ijs hebben bedekt, terwijl het in geheel Scandinavië zoo koud werd, dat men zonder overdrijving van een Si berische koude kon spreken. Dit een en ander gaf aanleiding tot het gerucht, dat de Golfstroom eenvoudig zou zijn ver dwenen! Deze bewering zou zijn gestaafd door zeelieden, die beweerden, dat men in de nabijheid van de Europeesche kusten de voortstuwende kracht van den stroom niet meer had geconstateerd, zooals an ders. Weer anderen wisten te vertellen, dat de temperatuur van het zeewater aanmerkelijk was gedaald. Daaruit trok men de conclusie, dat de Golfstroom van richting veranderd was of zelfs geheel verdwenen. Natuurlijk berust dit alles op niets anders dan op dwaze geruchten; doch voor sommige menschen stond het nu eenmaal vast, dat de Golfstroom ons ontrouw was geworden en dat daaraan de strenge winter te wijten was die zich nu natuurlijk elk Jaar zou herhalen. DE CENTRALE VERWARMING TER ZEE WERKT NOG. De eenvoudigste steekproeven waren natuurlijk voldoende, om de ongegrond heid van deze geruchten te bewijzen. Er bestaat niet de minste twijfel aan of de Golfstroom, die als de grootste wel doener van het oude Europa te beschou wen is, neemt nog altijd zij gewonen weg van den Atlantischen Oceaan langs de Noorsche kust naar het Hooge Noor den, een weldadige warmte verspreidend. Dat wij in dezen winter met een zoo strenge koude te kampen hebben, is niet te wijten aan het staken van den dienst door den Golfstroom, doch aan de Oos ten- en Noordoostenwinden, die aanhou dend blijven waaien en ons de Siberische koude toevoeren, waartegen onze mildere Westenwind het moet afleggen. In het Hooge Noorden, bij IJsland en Spitsber gen, waar men niet te lijden heeft van den barren Oostenwind, is het voortdu rend zacht weer geweest en heeft men evenveel genoegen beleefd van den Golf stroom als andere winters. Het is moei lijk aan te nemen, dat de Golfstroom zich ten Zuiden van Groenland niet zou laten gelden, doch wel ten Noorden! Neen, van een afwijking van den Golf stroom is gelukkig geen sprake, EEN HERSENSCHIMMIG PLAN. Wellicht heeft men zich onwillekeurig laten beïnvloeden door een zoogenaamd plan om den Golfstroom te verleggen ontsproten aan het fatastische brein van een ïvmerikaansch geleerde, waarvan on langs in de pers melding is gemaakt. Deze stelde voor, bij den oorsprong van den Golfstroom een enormen dam te leg gen, waardoor de stroom ln een andere richting zou worden geleld, met het ge volg, dat het klimaat van West- en Mid den-Europa een aanmerkelijke afkoeling zou ondergaan en de thans ijsvrije of na genoeg ijsvrije havens in het Noorden enz. gedurende den Poolwinter zouden van ons werelddeel, Moermansk, Narvik, dichtvriezen. Het valt echter moeilijk aan te nemen, dat dit stoute plan voor ver wezenlij kmg vatbaar is, gesteld dat het werkelijk in de bedoeling van Amerika zou liggen, Europa van zijn onmisbare warmtebron te berooven, wat wij voor- loopig niet willen aannemen 1 n yrv r -fóitzbérgen U! as Tenig in un haardstede rusten twee Engelsche zeelieden even uit na de schrome lijk vele avonturen die hun op zee en op de Altmark te beurt vielen. Voor die menschen moet het terug naar huis gaan wel een bijzondere betcekenis heb ben. Hoeveel uren van vrees en lijden zouden die mannen reeds 4 hebben mee gemaakt Hiernevens hebben we een duidelijk beeld van de kou de en warme stroomingen in den Atlantischen Oceaan die voor onze Europeesche Westerkust van zoo groot belang zijn. (De koude worden aangeduid door stippellijnen en de warme door gegolfde lijnen.) De GOLFSTROOM is een warme strooming die ontstaat in de Golf van Mexiko, hij gaat langsheen de Oostkant van Amerika en gekomen ter hoogte van de New-Foundlandeilanden neemt hij de oostelijke rich ting naar Europa toe. Ter hoogte van Spanje in volle Oceaan splitst hij in twee- en, de helft neemt de noor delijke richting wijl de an dere helft tot tegen Span je komt en dan langs on der indraait tot ongeveer op de Evenaar om dan te rug koers te nemen naar zijn plaats van oorsprong: de Golf van Mexiko. De splitsing die het Noorden ingaat is voor ons veel in teressanter. De lijn 60 gra den (duidelijk afgestippeld op foto) geeft de grens aan tot waar alle zeeën van daar af tot aan den Noordpool gedurende de Winter toegevroren liggen en alle schepen dus de toegevroren havens onmogelijk kunnen aandoen. Maar! en hier juist •peelt voor Europa de warme golfstroom zijn groote rol. Bij zijn ontstaan in Mexiko heeft de Golfstroom ongeveer -f- 30 graden Celsius. Aan de Noordzee en de kusten van Engeland heeft hij nog -f8 a 10 graden en tegen de Skandinavische Eilanden nog ongeveer -f- 3 graden. Naarmate hij den Noordpool nadert koelt hij af en eens de Spitsbergen voorbij keert dezelfde Golfstroom, maar nu als KOUDE stroomijj», terug omheen de kust van Groenland tot tegen Noord-Canada en verder terwijl hij opnieuw stilaan verwarmt uiteenloopt langs de Amerikaansche kusten. Dat maakt dus dat alle havens en zeeën die langs de Oostkust van Amerika boven lijn 60 de gansche winterperiode toegevroren liggen, wijl op dezelfde graadhoogte alle havens in West-Europa den ganschen Winter voor alle verkeer toe gankelijk zijn en de zeeën opoohÜjvcn. 't Zelfde voor onze Noordzee Hier te De Panne bijvoorbeeld is het nog nooit ge beurd dat de zee toegevroren was. Maar in Amerika, op dezelfde hoogte als te De Panne, gebeurt het heel vee1 d.»* alle» ligt toegevroren. West-Europa heeft dus de deugddoende Golfstroom heel wat te danken. NADRUK VERBODEN Alle moderne uitvindingen en Iedere verbetering wordt er direct toegepast. Electrisehe treinen kruisen Amerika aan een gemiddelde snelheid van 120 Km., auto: vliegen in volle vaart op de prachtige macadamwegen en tusschen elke groote stad ls er een lucht verbin ding. De stad Nev.'-York heeft drie offi cieele verbindingslijnen. inensch maar kan noQcI.ig hebben. V/oo. worth is de grootste trust en heeft zijn warenhuizen over gansöh de stad. Het Centergebouw heeft een.toren .van 215 m. met 51 verdiepen en met een bezet ting van 14.000 personen. |j De ii Lundrywaar alleen Chinezen werken he»!t honderde huizen waar het linnen gewasschen en gestreken wordt. Bij den apotheker kan men behaivs pharmacie ook stoffen en eetwaren, ca De Subways fzooals de metros te Pa rijs en te Londen), ondergrondsche trei-1 naar het getuigenis van Sinclair Lewis nen die langs alle zijden de stad kruisen,, alles koopen behalve autos, maar ge- de elevated treinen, die boven de straat lbopen en een geweldig vuil uitzicht heb ben. De aanpalende huizen zitten bijna ge heel ln liet duister daar de straat over spannen is met een brug waarop deze elevated - rijden. Ongeveer alle acht straten zijn er stations onder of boven de straat, men heeft er express en om- nibustreinen en eerst na 12 u. 's nachts is alle expressverkeer .stopgezet. Voor een nickel (5 et.- 1.5 fr.) kan men 70 tot 80 Km. afleggen in een richting en voor en na de werkuren zitten deze treinen bomvol. Ouderen en Jongeren, mannen en vrouwen kauwen er chiclet (chewing gum) om een goeden adem te bewaren midden deze verdorven lucut. Eerst kv.arn ons dat walgelijk voor, maar stilaan ge raakt men aan deze uiting van Ameri- kaansch leven gewoon en de degeneratie ging zoover dat we zelf begonnen te kau wen als echte Amerikanen. In de treinen is het altijd verboden te rooken, maar 't oogenblik dat de menschen er uit stap pen steken zoowel vrouwen als mamua een cigaret aan. In de Avenues loopen er autobussen met een verdiep. Men betaalt 'n dime (10 ct.= 3 fr.) voor geiijk welken afstand en langs boven is het zeer interessant de beweging in de straat te kunnen gade slaan. Op zekeren dag deden we ook dit experiment en we zaten te praten ender elkaar. Opeens draait zich een heer om en vraagt ons Spreekt u ook Neder- landsch, heerèn We maakten kennis met die heer van Antwerpen die naar Amerika gekomen was met de Queén Mary en niet wist hoe hij zou thuisgera- ken met dezen oorlogstoestand. Toen wij terug op de Alex van Opstal waren maak te hij ook de terugreis mee naar Ant werpen. Den volgenden dag ontmoetten wij een professor van de Universiteit van Leu ven die op huwelijksreis was. Men krijgt den indruk dat de wereld toch klein is, als men overal kennissen of landgenooten ontmoet. Iedere morgen kwam er een water vliegtuig neerstrijken aan de Battery in down town. Het was een bankier van Wall street die van zijn landgoed naar New-York kwam en dit modern verkeers middel gebruikte om tijd te winnen. Times Square, waar Broadway, 7" Avenue en de 42" straat samenkomen Ls het drukste kruispunt van New-York. Duizende en nogmaals duizende men schen loopen er heen en weer tot laat in de nacht. MlBioenen gekleurde lichten flikkeren aan de huizen en iedereen zoekt door de meest eigenaardige uitbeeldingen de aandacht van deze zenuwlooze men schen op zich te trekken. Times Square is 's nachts herschapen tot een echte lichtstad. Gespannen zenuwen zouden er loskomen en men zou kunnen jubelen bij deze tooverachtige en opwekkende verlichting. In Amerika wordt 25 van het kapi taal van een onderneming voor reklame gebruikt. De bekende stores (winkels) zijn over- groote uitstallingen van alles wat een woonlijk is hij dan nog geassocieerd met den garagist. Hij heeft een publieke te lefoon en veelal gaat men daar eten 's morgens. Het geld ls de grootste prikkel en ieder handeling van een Amerikaan beoogt een finantieel voordeel. Het is zeer gevaar lijk veel geld op zak te bebben en vreem delingen krijgen den raad alleen liet uiterst noodige bij rich te" hebben. In een restaurant moesten we eens 50 dollar (1503 fr.) wisselen. De kassier kee!; ons zeer verbaasd aan dat we zooveel geld voorlegden. Hij zegde dat hij n,et kon wisselen en dat we naar de bank moesten gaan, alhoewel we zeker waren dat hij over veel meer enkel geld be schikte. Hij gaf ons dc raad Pay atten tion for your money (Let toch op voor uw geld... men kan nooit weten): Eens zagen we geld uit de Grand Cen tral Station vervoeren. Vier politieman, nen met de revolver in de hand omring den een heer die tien stappen ver moest gaan met een zakje geld r.aar een ge- blindeerden auto met schietgaten in, waar andere politiemannen de wacht hielden. Wanneer men in contact komt met Amerikanen en spreekt over den ocr'.og in Europa, dan zijn ze overtuigd dat de geallieerden zullen winnen en dat het recht zal zegevieren. Hun sympathie gaat niet zoozeer naar de Engelschen als wel naar de Franschen. In actualiteiten- films wordt Da'adier veel meer toegeflo- ten dan Chamberlain. Fluiten in New- York is een teeken van de grootste Ai:i- pathie. Over hun eigen houding antwoorden rij Our president says neutrality On ze president zegt neutraliteit Roosevelt ls de woordvoerder van de Amerikanen en wat hij zegt. is volgens de pubiiek» opinie het beste. Doch wanneer men ver der vraagt, antwoorden zij u. dat Europ» in de toekomst wel geld zal noodig heb ben en dat Amerika zooals in 1917 de oorlog zal moeten verklaren als ze hun geld willen terugkrijgen. Zij spreken van en finantieelen oorlog, maar zijn niet van plan troepen naar Europa te sturen, Dat was voor hen een avontuur dat in de toekomst niet meer gebeuren zal. Amerika Ls een ander werelddeel en hun zeden en gewoonten, hun manier van leven verschillen heelemaal van de onze. Heel hun leven is afgericht op een eco nomisch doel. Voorloopig houden zij zich aan de leer van Monroe Europa aan de Europeanen en Amerika aan de Amerikanen». Doch meer en meer krijgen ze mede lijden met het barbaarscli Europa en. indien de chaos ln ons werelddeel moet aanhouden, dan staat er een Jong en za kelijk volk gereed om de wereldheer schappij op zijn schouders te nemer. ('t Vervolgt). IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3BSBBHB 1BB9BBBBBBBIBBBBBBBBBBIBB3I Naar wat van wege de Regeering ver klaard werd in het Parlement in den loop van de vorige week en waarover we verleden week uitgebreid verslag ga ven kan worden besloten dat van hoo- gerhand is afgezien van een verplichte evacuatie en dus ook van een preven tieve ontruiming, ten ware groote gevaar zou dreigen en den noodigen tijd ervoor zou gegund worden. De leden van Kamer en Senaat uit Luxemburg, Luik en Namen, hebben Don derdag namiddag een nieuwe vergadering gehouden, ditmaal in bijzijn van heer Pierlot, eerste-minister, de minister van Volksgezondheid, Heer Jaspar en de mi nister van Landsverdediging, Generaal Denis. Heer Merlot heeft namens de verga dering naderen uitleg gevraagd over de verklaring, welke minister Jaspar de vo rige week in de Kamer heeft afgelegd, in verband met de uitwijking der be volking. DE BISSCHOP VAN SAIGON OVERLEDEN Mgr Dumortier, ri te Saigon overle den. Hij was ln 1869 te Halluin gebo ren, deed zijn studies te Tourcoing en Rome en vertrok in 1897 naar Indo china, waar hij gedurende 28 Jaar ver bleef. Hij werd op 25 Maart 1928 tot bis schop gewijd in de kathedraal van Sai gon. IBBBBBBBBBBBflBB»BBBBB3BBflBB De heer Jaspar heeft er in zijn ant woord nadruk op gelegd, dat er tharj geen reden Ls om de verplichte ontrui ming te bevelen. Natuurlijk mogen dezen die zich bedreigd gevoelen .steeds ver trekken. Verkeeren zij in staat van be hoefte. dan kunnen zij gratis vervoer op het spoor verkrijgen. De centra voor 't opnemen van de geëvacueerden, worden steeds in gereedheid gehouden, maar <1« kwestie van het verleenen van steun we gens werkloosheid of door de Commis sie van Openbaren Onderstand aan dr- genen die hun gewone verblijfplaats heb ben verlaten, moet nog geregeld wor den. ■BI TREKKINGEN - 17 FEBRUARI 1940 77e trekking der leening 1933 1 lot van 1 millioen reeks 246607. 45 loten van 25.000 fr., reeksen 221628 164771 168635 177217 206067 266743 323241 347033 358357 144902 183234 195895 206495 207901 210774 219964 290429 321984 368556 121069 129088 164922 248621 261534 277874 290344 368425 393626 397544 149396 184855 313417 317044 320228 328340 3S5005 391763 111409 140720 142148 176619 272725 288835 281C67 291323 aBBiasBaBEESBBsaaaaaazEaisaa OOSTENDSCHE VISSCHER VERDRONKEN IN ENGELAND Louis Laneres, visscher aan boord van de O. 97 Jacquelinedie te Milford- haven (Engeland) binnengevaren was om zijn vangst te verkoopen, is er te water gevallen en versmoorde. Zijn lijk werd enkele uren later teruggevonden. Laneres is gehuwd en woonde Prins Boudewijnstraat te Oostende. !BBBflBB3aBBBBB)«aSSaa9IE18£BBa in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 22,20 FRANK. Voor het Buitenland zende men ens per Internationaal Postmandaat: 37,40 Fr. (balg. g.) voor Kongo en Frankr. ^5,00 Fr* (belg. g.) voor alle andere landen. (Vervolg van 1* blad) In de Senaatszitting van Donderdag !L werd nu eindelijk gestemd over dc be grooting voor Openbaar Onderwijs. De goedkeuring ervan beteekende dus ook de goedkeuring van de hervorming van be doeld departement, in den zin door de Regeering voorgehouden. Op de vergadering waren talrijke Se natoren afwezig. Hr Dierckx, liberaal oud-minister, die destijds de oprichting van de Vlaamsche Academiën betreurde en er een schan daal verwekte, pleitte in naam zijner col lega's tegen de hervorming; hij verklaar de te spreken ln naam van al de Liberale Senatoren. Wat later stelde de Hr Van Dieren de vraag of de Hr Dierckx wel degelijk sprak in naam van ai zijn collega's waarop dc Hr Vanderpoorten, Minister, ontkennend het hoofd schudde. Dit was een eerste nederlaag voor den H. Dierckx. Ten slotte werd tot de stemming over gegaan en werd de begrooting goedge keurd inet. 83 stemmen tegen 22 en bij 42 onthoudingen. Stemden voor de meeste Katholieken en Socialisten. Stemden tegen De VL Nationalisten.de Rexisten. de Kommunis- ten, een Socialist. 6 Liberalen en een Ka tholiek. Onthielden zich de Libera len, met uitzondering van Minister Van derpoorten die vóór stemde, 10 Socialis ten waaronder de H. Missiaen. 14 Katho lieken en de VI. Nat. De Lille. Het is begrijpelijk dat de Liberalen slecht geluimd waren na de stemming. iaEas9saxsBE3fliaiiBfisaB»BS3*iia ÜW KINDJE VERKOUDEN? Wrijf dan keel. rug en borstja \v in met Dampo. Wonderlijk fV zooals dat helpt I Pol fr. 10- Doos fr. 5.' 9 J a 8

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 2