In de Puppen OP WELKEN LEEFTIJD ZULT GIJ OUD" ZIJN A. BONTE GOUD en DIAMANT! Er Kr. Mititienstanrishsnd HUIS AIMÉ GRüWEZ ZITDAGEN VOORUITZICHT NAAISTERS RECHTBANK VAN IEPER Een Ieperscfce Missiebroeder in de Missie overleden HET VLAAMSCHE V0LKS- TOONEEL TE POPERINGE DE KWESTIE DER UITWIJKELINGEN t-fj»«t uta Halle» ran l5-2-'40. Apotbekersdlenst. - ZonSajrnut. Ia haden Zondag alleen open van 8 tot 12 uur. en van 1 tot 7 uur, de Apotheek 6EYS. 13» ZIELMISSEN 'S ZONDAGS, ln St-Maarlcn*. 25 Pebr. te 8 'j u. gez. zielmis voor Vr. Loncke-Delbaere. Te 11 li u., v. dh. Eenri Witdouck. TE DEUM 12 Maart Is de Verjaardag der Pause lijke Kroning van Z. H. Paus Pius XII Eugcnio Paccelli) Naar aanleiding van dhn heuglijken verjaardag zal een TE DEUM, in al de parochiekerken, r.a de Hoogmis, gezon gen worden op Zondag 10 Maart a, s. BRILLEN. de Stuersstrast 27 IEPER GEEN IIAXDELSFOOR De tijdsomstandigheden zijn niet van *.ard om het inrichten van een Handels- loor mogelijk en rendeerend te maken. Na grondig onderzoek van den toestand heeft het Comité ingezien dat de Han- tielsfoor een fiasco zou tegemoet gaan en, zeer wijzelijk, er van afgezien in 't jaar 1940 een Iepersche Handelsfoor in te rich ten. *0»1 KATTEFEEST 1E40. Zaterdag 2 Maart, vanaf 15,30 uur, GALA-AVOND In Auto-skooter S. Bossuwe, En Autodrome Lefebvre en Depaeme- laere. Ten voordeele van het Werk De leper- schc Solidariteit Pi'ijs: 5 Frank voor 4 ritten, Kostelooze Tombola. IPLECHTIGE COMMUNIE BIJZONDERE KEUS VAXl bij VAN LEDE, Goudsmid, Boterstraat 6. - IEPER. JEEN GESCHENK WORDT AAN-j GEBODEN AAN IEDER KLANT, f ONGELDIGE BERAADSLAGINGEN In de Commissie van den Openbaren Onderstand heeft den hr Araiand Donck, na zijn eedafleglng, gezeteld en deel ge nomen aan de beraadslagingen, terwijl zijn schoonbroeder, Dr Arthur Dochy- Donck nog fungeerde als, bezoldigd dok ter van den O. O. Die ioestand was onwettelijk. Én de Riaeilijkhsid werd opgelost door Het feit dat Dr Arthür Dochy-Donck ontslag heeft genomen. Zijn ontslag echter werd te laat ingediend. En zoo komt het dat al de besluiten van de C. O. O; genomen in aanwezig heid van den heer Armand Donok, on geldig "iju Nu. dat Dr Arthur Dochy zijn ontslag heeft ingediend ais Dokter van den O. O.. zal de Commissie opnieuw moeten be raadslagen om de vroegere besluiten gel- eilg te maken Het schijnt dat het werk van Dr Arth. Dochy zou overgènomcn worden, althans voorloopig, niet docr een maar wel door verschillende genèésheeren ieder zou met de, medische zorg belast zijn van een bepaald gesticht afhangende van de Com missie van Openbaren Onderstand. li l Thans weet men waarom sommige menschen voor den tijd oud v/orden R zijn menschen die op 50-jarigen es nog höogeren leeftijd vlug en jeugdig van lichaam en geest zijn gebleven. An tieren, daarentegen, eens de dertig voorbij, vervallen reeds zichtbaar. Meestal hebben zij last van allerhande ongesteldheden, zijn zi; moedeloos on zonder-energie zij zijn •'oud." voor den leeftijd. Welnu, iedereen zou heel lang jong kunnen blijven. Thans weet men inderdaad wal dé hoofdoorzaak is van vroeg oud worden cn men kent het raiddel om er de gevolgen van te bestrijden. Deze oor- izaak is het "vuil wor den" van den kartel- darm (dikken darm). De karteldarm is een lange buis, waarin zich de voedsclresten verzamelen nadat zij door den acht meter langen dunnen darm zijn gegaan. Minstens éénmaal per dag moet hij algeheel en zonder de minste inspanning leeg worden gemaakt. Wanneer gij echter oud wordt, vervuilt deze ka rteldarm als een waschtafclbuis of ren waterketel. De opgestopte afvalstoffen kleven aan dè wanden, gisten en doen g'iftstoffen ontstaan die door het heele organisme dringen, uur na uur, op do ma nier van degiftstoffen van een aangestoken taud. Die voortdurende vergiftiging verz wakt U lichamelijk, vermindert U geeste lijk. Gij hebt pijn in lenden en ledematen, gij raak buiten adem wanneer gij de trap pen oploopt, gij slaapt slecht, Uw eten erteert siecht. Gij voelt U voortdurend v ermoeid, terneergeslagen en gedrukt. Hoe de vervuiling van dsn karieldarm tegen te gaan Een groep geneesheeren is aan het einde I'-komen van 1400 klinische proefnemingen Evengjlf dt waterketel wotdl de dikke darm "wil". 'lames en heeren, die zich daax vrii willig aan hebben onderworpen. Verschil lunde laxeermiddelen werden beproefd. Sommige werden niet bevredigend geoor deeld omdat zij een hevige verwijdering van nog niet verteerde spijzen veroorzaken, andere omdat zij den karteldarm heftig prik kelen. Het "ideale" zuiveringsmiddel is geble ken Kruschen Salts te zijn. De proefnemingen \'an de geneesheeren hebben aangetoond, dat ren kleine dosis Kruschen Salts 's morgens op de nuchtere maag genomen, zacht maar zeker zorgt voor den afvoer van alle giftstof- vcrwekkende voedselresten en de wanden van den karteldarm voortdurend zindelijk ui gezond houdt. "Wij rteene,11 verklaren de dokters in htm verslagdat dit ren vati de belangrijkste onderzoekingen is, die wij hebben gedaan en dat de kleine dageiijksche doris Kruschen het mttsi bexredigende middel is dat de wetenschap kent om de zuiverheid van den karicldatm te verzekeren. Op Uw beurt MiUiOenen trouwe gebruikers van Kruschen door de beele wereH bebben hun energie en hun kracht te 'lankzn aan een zuiveren kar teldarm. En alles wat Z'j daarvoor doen bes taat erin i*n beetje Kruschen te nemen in hun oehfenddranrk of in eed beetje warm water. -p L'ur b-urt moet g j I\ rustteen nemen en Uw i-ugd Uraouio voor enkele centiemen per dag. BROEDERSCHAP VAN HET 11. KIND JEZUS VAN PRAAG. Zondag 25 Febr. Te 7 te u. Mis met algemeens communie voor de Kinderen. 's Namiddags te 3 u. Vergadering der maand. Onders, wij verwachten u met uwe kin deren O» ST JACOBSPAROCHIE DE VASTEN SERMOEN EN Niettegenstaande het echt winterweder, koude en sneeuw, was de opkomst Zon dag verleden nog grooter dan de eerste Zondag van de Vasten. Dit strekt ter eere van Si Jacobsparochie. Niettemin doen we opnieuw een warmen oproep tot het bijwonen der V'astensermoenen. Wie tot nu toe de Lijdensmeditatiën volgde, zal voortkomen, dat lijdt geen twijfel; maar in tijden als deze die we nu bele ven. mat bij de Vastensermoenen. geen enkele stoei ln de kerk onbezet blijven. Hoe schoon Indien el): huisgezin verte genwoordigd ware! Offert twee uren van uwen Zondagnamiddag: komt naar Ves pers, Sermoen en Lof en God zal er U om loonen. Hebt ge U al eens afgevraagd hoeveel tijd gij besteedt, per dag. per week. per maand aan het lezen van de vele kolom men oorlogsnieuws in uw dagblad, hoe veel tijd gi) verspeelt om aan uw radio toestel de laatste berichten te vernemen, hoeveel uren gij met anderen over den oorlog en zijn kansen geredeneerd hebt? Doet het eens en vraagt U dan ook eens af hoeveel wijzer gij erdoor geworden ziit. hoeveel vrees, engst en slapeloosheid gij U zeiven en anderen aldus hebt aan gedaan? Komt liever naar de Vr.stensermoenc. bidt en mediteert cn ge zult er beter mede varen. De T UdensmMltatiën warden 'n Et ,7 a- robskerk gepredikt, dco- Eerw Paté- Ma- ximien, overste van het Capucienenkl oes ter. co» ST. .TOZEF'S KERK DF.IÏ KARMELIETEN Negen Woensdagen van Sl-Jozef. Woensdag 28 Febr. "Woensdag. Te 7 uur mis met zang. offerande en algemeens communie voor c'z Bewoners der Vands Perrebcomp'aat-, Boesingestr.. Veemarkt. Slachthuisstraat. Kr, al:" raat. Diksmuidestraat, Surmontstraat. Des avonds te 6 u. rozenkrans, sermoen over Benroevin" en onderwerping door E. P. JOACHIM. Aanbevelingen, oefeningen, zegen en lofzang. Bidden wij St-Josef em bepaard te blij ven BORSTBALSEM A. KESTELIJN verzacht na den eersten dag en ge neest volkomen hoest, griep, bron- chiet en alle ziekten der luchtpijpen en van den borst. Te verkrijgen; Apotheek K.ESTELYN- DEGKAEVE. Ga«thui*.tr.. 14. Poperin.e. KARDINAAL PACELLI PAUS PIUS XII Dat is het onderwerp v,--> onze vijfde wintervoordracht. De sluiting wil ook een toppunt zijn. Dia voordracht wordt gegeven door Z. E. H. O. Ven Bcsien. Bestuurder van de afdeeling Wijsbegeerte aan het Klein Seminarie te Roeselare. Z. E. II. Pastoor Denvs zal de voor dracht toelichten met een film over de Pauskeuze van Z. H. Pius XII. We verwachten U op dezen voordracht die zal gegeven worden op Woensdag 6 Mo art, te 7,30 u. in de St. Jakohskongre- gatie-zaal. MINISTERIE VAN LANDBOUW 2" Algrmeene Directie. NT 23704 8 A. Aangctcekend Brussel, den 15-2-1940. Aan den Heer Burgemeester der Gemeente IEPER. Heer Burgemeester. In uitvoering van het Ministerieel Be sluit tan 9-2-1940 betreffende de aardap pelziekte (zwarte kanker), 1Kb ik Ue eer uwe aandacht to vestigen op do maatre gelen te treffer, in 1940. ten opzichte van de door ziekte besmet verklaarde plaat sen. Luidens de bepalingen van art 3 van bovengemeld besluit Is h-t verbouwen van aardappelen in 1941 verboden op de be smet verklaarde plaatsen, evenals op de perceelen. welke zich binnen, een straal van 530 in. van deze plaatsen bevinden. Op deze laatste perceelen, zal de aard appel nochtans mogen geteeld worden, mits schriftelijke toelating van het Hoofd van den Diens, voor Plantenziekten, Park laan 11 to Gent. Deze toelating zal enkel verleend wor den voor de hierna vermelde variëteiten, welke bekend zijn als bestand tegen de aardappelwratziekte I VROEG. Aal. Alberta. Belle de Fon- ter.av (Marjolalnet, Frühbote. Bell" de juillet iJuli. Julinleren. Juliperle) Viola. HAI F- VROEG. Direktor Johanns- sen, Dunbar Yeoman. Edelragls, Flava (Gouden bollen) Friihgold. HALF-LATE. Ackersegcu, Bevelan der, Erögold, Goldwahrung. Konsuragis. Ovalgelbe, Record, Tref As, Vcran. LATE. Alpha, Furore. Popular, Ro bijn. Rosa (Ossetongen; Plates de Flo- renville, Beesi Vitelotte (Comes de gatte). Deze variëteiten zullen, na het derde jaar dat, volgt op de vaststelling van de aardapeiwratziekte, zonder de bijzondere toelating van het Hoofd van den Dienst voor Plantenziekten, mogen geteeld wor den co de besmette perceelen. alsook bin nen den omtrek van 509 m. van deze per ceelen. Geen andere variëteit zal op deze plaat sen mogen geteeld worden. Ik verzoek U. zonder uitstel, deze be schikkingen ter kennis van de belangheb benden te brengen door middel van aan- plakbrieven. mededeelingen aan de lokale pers, berichten, en op alle andere doel treffende wijze. Ik verzoek U te willen opmerken, dat al de aanvragen van uw Gemeente aan het Hoofd van den Dienst voor Planten ziekten moeten overgemaakt worden door tusschenkomst van uw gemeentebestuur, hetwelk de aanvragen behoorlijk moet aanvullen Ik reken stellig co uw volledige mede werking. Heer Burgemeester, opdat deze maatregelen nauwkeurig zouden toege past worden. Overeenkomstig voormeld besluit, dient proces-verbaal opgemaakt ten laste van de personen, die in tegenspraak met de bestaande beschikkingen, binnen de vér- boden zone aardappelen zouden verbou wer., of buiten hun uitbating mest, aal, beer en gier, zouden vervoeren zonder vooraf de schriftelijke toelating van den Dienst voor Fiantenziekten bekomen te hebben. Hoogachtend, Voor den Minister De Directeur-Generaal, (get.) VAN OREHOVEN. Voor gelijkvormig afschrift afgeverd aan De Halle IEPER, den 13 Februari 1 CIO. De Burgemeester, J. VANDERGHOTE. IIULDE AAN KONING ALBERT Zaterdag ter gelegenheid van het tra gische afsterven van Z. M Koning Albert waren de vlaggen aan alle openbare ge bouwen half top gehessohen. Zondagmorgen vanaf 10 u.-werden aan den voet van het Belfort twee brandende fakkels aangebracht, daar de beeltenis van den dieDbetreurden Vorst in een der nissen pri.ikt. Om 11.45 u. werd een stoet gevormd, die dit jaar roerender was dan voor gaande jaren gezien de tegenwoordigheid van afvaardigingen van het Leger die alhier gekantonneerd liggen. De stoet werd geopend door een zestal vlaggen der oud-strijdersvereenigingen. We be merkten o.m. deze van de F.N.O. - N.S.B.. der vuurkruisers, der Oorlogsverminkten, der Verbroederingen van het Linieregi ment, der Oud-Gedienden van het Rijn- leger en der Rijkswacht. Hierna volgden Major Debondancourt, Commandanten Dethiene, Iweins i 'Eeckhoutte en Delo- bel. verders de officieren en manschap pen der Rijkswacht alsook van het Veld leger, opgevolgd door een sterke groep van het plaatselijke verstandhoudingsko- miteit- onder het geleide van den Heer Izaai Gruvvez. Verschillende kronen wer den in den stoet gedragen. Aan den voet van het. Bellort werd halt gehouden en de gemeentelijke overheid sloot zich hier bij den stoet aan. We stipten aan Burgemeester Vander Ghote, Schepenen Berghman en Delahaye. Na de wederzijdsche voorstellingen, der over heidspersonen werd het Te Velde ge blazen. De vlaggen bogen, de soldaten groetten en alle omstaanders ontblootten het hoofd. Vier prachtige kronen werden alsdan r.sdergeïegd, waarna een minuut van ingetogen stilte werd in acht geno men. De roerende plechtigheid liep al dus ten einde. MOGEN WIJ IETS VRAGEN? Het is te hopen dat ons land zal ge spaard blijven van den oorlogsgeesel en toch dienen voorzorgsmaatregelen ge nomen te worden. Mogen we vragen aan ons Gemeente bestuur Waar de schuilplaatsen zijn en hoe ze werden ingericht Waar en wanneer zandzakjes zullen te krijgen zijn Waar de voorziene hulpposten van het Pompierskorps gelegen zijn Wanneer de mannen van de Burgerlijke Wacht de noodige instructies zullen krijgen om, in geval van nood, elk op zijn post, hulp te kunnen bieden We zijn overtuigd dat ons Stadsbestuur de noodige maatregelen treft of reeds ge troffen heeft, aangaande de kwesties wel ke wij hier aanhalen. Maar het ware nuttig, meenen wij, daarover cenige inlichtingen te verschal den aan onze bevolking. Met een soort geheimhouding zijn we niet gediend. IEPER OMLIGGENDE Selcr. Lange Torhoutstraat 13, IEPER INLICHTINGSBUREEL: Sociale Wetten Leerlingensekretariaat Inlichtingen van fiskalen aard Ambachtswerktuigen Pa'ror.endienst ptamaianmii?i:)„.iw.,.i;j.j:iiiiM:il:» 'un;;:i::i;:i;init.li;::ji; NOG DF. KWESTIE DER UITWIJKELINGEN De verklaring van Minister Jaspar wel ke wij verleden weel; hebben meegedeeld jaagt nogal stof in sommige Waalsche arrondissementen. Het is alsof de Minister de bevolking uit de bedreigde gewesten aan hun lot wilde overlaten Wat er ook van zij, in geval van pre ventieve evacuatie is Ieper-stad aan gewezen, om de uitwijkelingen te ontvan gen van Tilff (4.200 inwoners, prov. Luik) en van Neuville-en-Condroz, een dorp uit de nabijheid van Huy. Wat de inwoners van Ougrée betreft, zij zouden eerst vernachten te leper, om daarna gehuisvest te worden in verschil lende gemeenten van het Iepersche. YLAAMSCH KRUIS. De leden van het Vlaamsch Kruis wor den uitgenoodigd tot den kultureelen avond door Tak leper van het Vlaamsche Kruis Ingericht, Deze avond gaat door in de feestzaal van het Vlaamsch Kruis, G. de Stuer- straat, te leper, op Zondag 25 Februari e.k. te 6 uur 's avonds. Ziehier het programma: 1) Opvoering van De taak die wacht karakterstuk. in één: bedrijf door Hilda Hellemans. 2) Uitreiking der diplomas E. H. B. D. aan de cursisten welke slaagden in hun eksamen voor den leergang 1939. 3) Voordracht door Dr. G. De Coninck, Wytschatc. Onderwerp: Oorlogsneurose. Tusschenlrv muzikale uitvoeringen door strijkorkest. Deklamatie en zang. De toegang is vrij en kosteloos voor de leden op vertoon hunner lidkaart. Niet- leden betalen 2 fr. inkomgeld. Wij durven verhopen, geacht Medelid, dat Ued. dezen kultureelen avond met uwe tegenwoordigheid zult willen vereeren en dat U vrienden en bekenden zult aan zetten mede aanwezig te zijn. Namens het bestuur Vlaamsch Kruis de leider E. H. B. O. Dr. G. De Coninck. De secretaresse, KI. Vandelannoote. De d.d. Voorzitter, R. Ilillcwaere. Moden-artikelen in 't groot. Kleerstoffen, Witgoed, Mcrce- rien, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourruren - Herstellingen. 2—4 BOTERSTR. J p R dicht bij de Halle Tel. 69 leper. ALGEMEENE JAARVERGADERING. Het Christen Syndlkaat van Ieper-stad houdt op Zondag 25" dezer zijn jaarlijk- sche algemeene vergadering, ln de feest zaal van het Christen Volkshuis, te 10 uur voormiddag. Als spreker treedt op: heer August Cool, sekretaris van het A. C. V. Na de vergadering wordt een kostelooze tombola gehouden voor de aanwezigen en voor de gemoblliseerden, die daartoe de uitnoodigingskaart moeten meebrengen. Alle leden worden er verwacht. -«o»- AANRIJDïXG. De genaamde Victor Cu. wonende Pa terstraat, kwam rond 17 u. met zijnen personenauto uit de richting der Groote Markt naar de Rijselpoort toe gereden. Ter hoogte van het gesticht Nazareth bemerkte hij voor zijn auto eene wiel- rijdster, zekere Vrouw Luclen Malfait. Deze willende mijden stak hij wat uit naar het midden der baan, doch kwam terecht tegen ecu autokamion die uit te- i genovergestelde richting kwam aange- ibold. Vrouw Malfait werd insgelijks aan gereden en kwam op het voetpad terecht. Ze liep enkele uitwendige kwetsuren op doch klaagt van Inwendige pijnen. Dr. Snick dienden de eerste zorgen toe. Beide auto's alsook de fists waren erg gehavend. Het gebruikelijke onderzoek i werd docr de politie ingesteld. mranrsmii Volksvertegenwoordiger ROBERT DE MAN Heden Zaterdag houdt Robert de Man Volksvertegenwoordiger, zitdag op iiier-j ondsr aangegeven uur, in het lokaal van het Christen Werkersverbond dezer on derscheiden plaatsen; Beselare: ta 8 uur. Geluveld: ts 8.50 uur. Zillebeke: te 9,30 uur. Voormezele: t 10 uur. Kemmel: te 10.30 uur. Wijtschstc: te 11 uur. Meesseu: te 1.00 uur. W'ulvergem: te 1.15 uur. Nieuwkerke: te 1.30 uur. Dranceter: te 1,43 uur. I.oker: te 2 uur. Dikkebusch: te 2,30 uur Vlamertinge; te 3 uur. Boezlngc: te 3,30 uur. Alle personen die inlichtingen wen- schen te ontvangen, of vrazen begeeren te stellen, mogen zich in volle vertrouwen wenden tot Volksvertegenwoordiger Ro bert De Man, op het aangegeven uur en ln het gewoon lokaaL WERKLIEDEN en MIDDENSTANDERS Zoekt uw profijt en weest voor uitziende, (erzekert U tegen: ZIEKTE. INVALIDITEIT, STERFTE. Familiezieke nbor.d SINT-JACOBSTRAAT 30 - IEPER SCHIELIJK OVERLEDEN Vrijdagmorgen, omstreeks 5 uur, is al hier haastig overleden de Eerw. Zuster Marie Ignace van de orde der Zwarte Zusters lAugustinessen), in de wereld Jufvr. Henriette Callens. Ze werd geboren te St-Denijs (W. VI.) den 8 Maart 1875 en ontsliep in den Heer in het 45" jaar van haar kloosterleven. Vanaf haar 20'- jaar wijdde zij zich met hart 8n ziel toe aan de verzorging van zieken en kranken in de kliniek der Wen- ninckstraat. Dag cn nacht was ze in de weer en nooit was hst te veel wat men van haar vergde. Donderdag had de eerbiedwaardige nog gansch den dag hare gewone bezigheden waargenomen en het avondmaal met naar medezusters gebruikt. Daar zij Vrijdag morgen in de kapel niet tegenwoordig was toog een harer medezusters naar haar cel. Eerw. Zuster Marie Ignacé lag ster vend te bed. Do beste zorgen werden haar toegediend. Ze ontving ook het H. Olie sel -in extremis Weldra wisselde zij het vergankelijke met het eeuwige, waar liaar de kroon geschonken werd welke de Heer voorbehoudt aan deze die in Zijn naam en voor Zijn Glorie de werken van barm hartigheid beoefend hebben. Dat zij in vrede ruste l:i het HUIS WINDSOR, Tempel- straat 3, IEPER, vindt U een groote keus MCDEBOEKEN en PATRONEN. VAK- OF TECHNISCHE SCHOLEN BETER DAN MIDDELBARE SCHOLEN In de vergadering van 25 Januari 11. heeft Senator Edgar Missiaen, socialist, tijdens de bespreking der begrooting van Openbaar Onderwijs, een lange redevoe ring gehouden. 't Was een vinnig pleidooi voor uitbrei ding van het officieel Onderwijs, en langs dien weg kunnen wij lieru niet volgen. Maar tusschenin heeft Senator Missiaen nuttige beschouwingen betreffende het overwegend belang van de Vakscholen uiteengezet en daarmee gaan wij heeie- maal akkoord. We voegen hier aar! toe dat de bloeiende St Jozefs Vakschool te leper, bestuurd en bezield door ET'H. Socquet, een prach tige Vakopleiding in 't metaal en in 't hout aan zijn leerlingen verschaft. Hieronder laten wij Mr Missiaen aan het woord Eevengoed als gij allen, zie ik met on rust het aantal leerlingen in de mid delbare scholen, zoowel vrije als öffi- cieele. aangroeien. Het is zeker dat daar een gevaar in ligt voor de toekomst onzer jeugd. We weten maar al te wel dat de opvatting van den gewonen werkman is, dat zijn kinderen een betere opvoeding moeten genieten dan deze die hij zelf kreeg, om hem het leven aangenamer en gelukkiger te maken. En we kennen ook maar al te wel de verkeerde redeneering van velen onder hen. die hun kinderen naar de middel bare school sturen dat ze later zich niet zullen moeten bevuilen en vermoeien aan handenarbeid, dat ze met hun diplo ma van middelbaar onderwijs een ge makkelijk en winstgevend baantje zullen kunnen bemachtigen. Uiterst gevaarlijke geestesgesteldheid, waartegen we uit al onze macht moe ten tegen opkomen. Het is cm te schrik ken. bij de gedachte wat er binnen enkele jaren zrl gebeuren met dit leger gedi plomeerden van het middelbaar onder wijs waarmede we niets kunnen aanvan gen. die zich zelf te goed zullen achten om handenarbeid te verrichten, en voor wie geen mogelijkheid zal bestaan met de pen hun brood te verdienen. Wie ziet niet in. dat dit leger van .ionge men schen. die gansch ontgoocheld een zeer armoedig leven te gemoet gaan, het best bereid zal gevonden worden om den eer sten besten avonturier, die welsprekend beloven kan, te vofgen, en met onbe zonnen, daden, de orde en de rust te sto- .fen. Waarom gaan dié jonge lieden niet naar een vak- of technische school? heb ik; meermalen hoorei! vragen. En we zijn er volledig mede akkoord dat de meerderheid van dezen die mid delbare studiën volgen, beter op hun plaats zouden zijn in een modern inge richte vak- of technische school. Wie zal het nog tegenspreken dat de noodzakelijkheid van goed geschoolde vakmannen cn tekniekers, in onze na tionale 'nijverheid, zich meer en meer doet voelen? Het is een grove dwaling te denken dat de uitbreiding van het machienwezen de noodzakelijkheid van geschoolde arbeidskrachten doet vermin deren. Integendeel, om aan een machien zijn volle rendement te doen geven, moet deze bediend worden door verstandelijk onderlegde arbeiders, die begrijpen waar om het machien zekere bewegingen doet en die weten op welke manier en waarom de grondstof die ze te bewerken hebben door het machien moet gaan. De dringende behoefte aan dergelijke vaklieden deed zich reeds voelen voor het uitbreken van den huidigen oorlog. Ma?." na het eindigen ervan, zal die nood wendigheid zich nog veel meer opdrin gen. Inderdaad, eens te meer zuilen de oorlogsvoerende landen gedwongen wer den alle middelen uit te zoeken om met een minimum van personeel een maxi mum van voortbrengst te verzekeren. En eens de oorlog gedaan, zullen de nieuwe machlenen en nieuwe werkmethoden voort gebruikt worden, en een gevaar lijke mededinger worden op de wereld markt voor onze eigen industrie. Wanneer thans de regeering niet zorgt voor het vormen van voldoende technie- kers en bekwame vakmannen, zullen we, na dezen oorlog, een uiterst moeilijke en öoodsgevaarlijke periode voor de Belgi sche economie ingaan. KRISTEN MIDDENSTANDSBOND leper en Omliggende Sekr.: Lange Torhontstraat 13, leper. Patronendienit LeeEiagentekrelariaat - inlichtingen over Sociale Wetten - Inlichtingen van fiscalen aard - Am bacht, werktuigen. FIETSDIEF AANGEHOUDEN. Woensdag avond omstreeks 20 ttur kwam een man die wat diep in het glas scheen gekeken te hebben de Visscher herberg gelegen in de Boterstraat, buiten. Een flets bemerkende tegen den huisge vel nam hij deze beet. wipte erop en was er mede weg. Hij had echter zonder de waard gerekend. De persoon aan wie het rijwie! toebehoorde had echter het ge rucht gehoord, kwam buiten gesneld en riep om hulp. Dit werd door agent Debel gehoord, die op dienstronde zijnde op de Neermarkt kwam toegesneld. Weldra be merkte hij den dief, zekere Br. Hector, van Kemmel. die in zig-zagvorm over de straat reed. Toen de kerel bemerkte dat hij ging geklist worden wierp hij de fiets ten gronde en nam de vlucht. Hij werd echter spoedig door den agent beet geno men en naar het politiebureel geleid waar hij door Onder-Kommissaris Van Seve- nant ondernoord werd. Br. werd in den amigo opgesloten en ter beschikking ge steld van den H. Prokureur des Konings. Br. is een bekende van het gerecht, co» RADIOLUISTERAARS Weet U dat vandaag, Zondag 25 Fe bruari, in Radio-Kortrijk de 3de Causerie wordt gehouden, in betrek met de Vrede en de Paaschactie? Het onderwerp dat behandeld wordt luidt Er komt geen vrede zonder meer boetvaardigheid We begeeren allen vrede, en wel een ware vrede, die meer is dan een wapnstilstand. Stemt af op de W.V.R.O., West-Vlaam- srhe-Radio-Omroep, om 12,45 u. co» GEVONDEN Willemyns Edouard, Zonnebekestw. 304, in de Meenenstraat. huisdeursleutel W. S. (voor zekerheidsslot). Fox Jacqueline, Bruggestwg 42, in de Diksmuidestraat, aan de herberg de Mande ieder kinderhandschoen. Daelemans Paul, Elveróingestr., op de Van den Peereboompiaats, rood geld- beugeltje kleine som geld, sleutel en an dere ltleinnooden inhoudende. Poot Albert. Bukkerstraat 2, in de Kinema, brieventasch inhoudende fotos cn papieren op naam van Emile Alleman, Rijsselsteenweg 36. Vandevlvere Maurice, leperleestr. 26, op de. Gr. Markt, huisdeursleutei. Van Brusselsn Edw., L. Torhoutstr. 12, glazen vulpen. Verminck Ch., op de Groote Markt, Vulpen. Keynaert, P.ijsselstraat, huisdeur sleutel. Vanlimburg Maurice, Haiglaan. in de Elverdingestraat, geldbsugeltje. rozen hoedje en zilveren ketting inhoudende. Sevis Overmeer, foorkramer, aan zijn molen, boekentasch inhoudende zakdoek, prentjes en sieutelke. Valcke Pierre, L. Meerschstraat 2, Vanden Peereboompiaats 2, potloodhou der. X, in stad, blauwe vrouwencentuur. VERLOREN Niets aangegeven. Eotsing. Schr. IC. van Voormezeele kwam aldaar op 10 Juni met zijn rijwiel in botsing met de wielrijder Lep. van Waasten die schade bekwam, doch hier voor vergoeding ontvangen hoeft. De rechtbank veroordeelt de betichte voor de feiten A en B die zich mengen tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Dronkenschap en smaad. A. J. van Wijschate bevond zich op 2G November te Holfebeke in dronken toestand. Hij miék zich plichtig aan smaad jegens den veldwachter die henl eens opmerking maakte. Ter zitting ktarr. het. uit dat'de betichte voor de tiende maal soortgelijk feit terecht staat. De rechtbank verepr- üeelt betichte voor het feit A tot 3 dageri gevang en 182 fr. bo^te of 8 dagsn ge- \ang, voor het fèit B wordt ds betichte," die zich in staat van wettelijke herval ling bevindt, veroordeeld tot 175 fr. bolste of 10 dagen gevang en tot de kosttn, zonder voorwaarde. Niet gestempeld vleesch. Op 9 No vember stelde de 1". wachtmeester Seu- :rinck ts Beveren-bij-Roesslare vast dat bij de slachter V. A. een kalf in de uit stalling hing dat niet gestempeld was ien de noodige organen waren weggenomen. De rechtbank veroordeelt ds betichte tot 350 fr. boete of 15 dagen gevang, voor waardelijk gedurende 5 jaar. Hij moet echter de kosten betalen. Smaad. V. G. van Passchendale heeft zich aldaar op 20 November plich tig gemaakt aan smaad jegens de veld wachter J. B. De rechtbank veroordeelt ae betichte, met aanneming van ver zachtende omstandigheden, tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, voorwaardelijk gedurende 1 jaar, uitge nomen voor de kosten. Behandel de dieren met zachtheid. M. H. van Komen werd aldaar op 20 No vember dc-or de 1" wachtmeester W. ,D. bevonden met een triporteur bespannen met 2 honden, die toen het voertuig stil stond verplicht waren in het water te liggen. De rechtbank veroordeelt de be tichte tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 1 jaar, niet echter vcor wat de kosten betreft. Verkeersongeval. G. J., bierliande- laar te Oostende, staat terecht als ver antwoordelijke dader van esn verkeers ongeval te Gits op 16 Februari 1939. De betichte had aldaar met zijnen auto langs achter den bierwagen aangered m van de genaamde C. Deee wagen was verlicht zooals het behoorde en werd gemend door W. M. Deze werd zesr erg gekwetst. Het paard ar.n den wagen gespannen moest afgemaakt werden. De kamion was oek zscr erg beschadigd en talrijke bierfiés- schen werden gebroken. W. stelt zich als burgerlijke partij aan, ook C., ziin werk gever en de Verzekeringsmaatschappij van deft Belgischen Boerenbond vcor vrat betreft de sommen ais vergoeding aan W. betaald. In dsn auto van den heer G. was gezeten den heer Vandevelde, eere-notaris te Laarne die te Blanken- berge een familiepensioen uitbaat. Van develde die zeer erg gekwetst was over leed daags nadien, 3 minderjarige kinde ren nalatend. G. K„ voogd der kinderen stelt zich in hun naam als burgerlijke partij aan en vraagt 551000 fr. schade vergoeding. Gezien de verschillende be langen in het spel werden verscheidene zittingen aan deze zaak besteed. De recht bank komt nu de betichte te veroord?elen voor de feiten A, B en C die zich menge len tot 700 fr. boete of 1 maand gevang, zonder voorwaarde, alsook tot de kosten voor dewelke de lijfsdwang op 8 dagen bepaald wordt. Aan de burgerlijke partij W. aan de welke akte gegeven wordt van het voor behoud door haar gemaakt voor wat de toekomst betreft moet de betichte 1185.95 frank betalen. De rechtbank stelt de Hee ren Dokters Lantsoght, Daelemans en Billiau ais deskundigen aan om verslrg uit te brengen over de graad van werkon bekwaamheid waarvan hij aangedaan za! blijven, om volgens dit verslag de verdere schadevergoeding hem toekomende te kunnen bepalen. C. bekomt 0386,50 fr. schadevergoeding. De Belgische Boerenbond 2825,20 fr. en zal later de andere sommen die ver schoten werden ontvangen. Aan de kinderen V. wordt eene totale sotn van 27505 fr. toegekend voor de welke de lijfsdwang op 1 maand bepaald. Aan de verschillende partijen mceten cck de rechterlijke Intresten betaald worden op de hen tcegekende sommen dit vanaf de dag van het ongeval, alsook de kos ten hunner aanstelling. De deskundi gen moeten op 7 Maart hunnen eed als dusdanig afleggen. Erge vechtpartij. Op 10 Mei 1839, rond middernacht ontstond buiten de herberg St Cecilia te Hooglede, eene geweldige vechtpartij die op de straat- steencn bloedige sporen nagelaten had, zooals door de eerste wachtmeeester Eeu- t ken van E. Br. Duflou. En tegenover zijn medebroeders dreef hij het tot een vol ledig zich-zelf-vergeten. Attentievol je gens eenieder, zou hij alles aanwenden om een opgeruimde stemming te doen heerschen: Het is gemakkelijker den last (en missiewerk kan lastig zijnt te dragen met een vreugdevol kartzegde hij. Veler, van zijn medebroeders hebben mogen genieten van zijn opgeruimdheid: zijn kwinkslagen en vertellingen hebben menigeen in moeilijke omstandigheden et-n riem onder 't hart gestoken. Iemand ten dienste zijn, was zijn groot ste vreugde. Wie in nood was. kwam bij hem nooit ongelegen. Dan moest ailes stilvallen en wachten totdat er geholpen was. Hoe dikwijls gaf hij niet het eigen-< noodige om anderen te kunnen helpen,. Dat hij zelf daardoor in de sukkelstraat^ terechtkwam, daar gaf hij niets om; ln-* tegendeel, hij was blij da gelegenheid tot' zelfverloochening en tot dienstbaarheid t« hebben gevonden. E. Broeder Duflou ging' fier op zijn gelofte van armoede; de H, Eenedictus Laber zou hem voorzeker al$ gezel hebben aanvaard. Het afsterven van E. Br. Duflou zal een groote leemte laten op de missie, waar-, hij zoolang zijn liefdevolle bereidwillig-^ heid ten dienste stelde; en grooter leem-, te nog bij zijn medebroeders, zelfs van andere missles. 1 De gedachtenis aan Br. Duflou, den man van het zich zelf vergeten om an deren gesteund op de algeheele offer-, gave aan God, zal bij zijn medebroeder* bijblijven. Een lang missieleven, met allérlei ontv; beringen van stichtingsjaren hij was onder meer de medestichter van de mis- sie Bosu-Modanda, een öagelijksch j zich afsloven, een aanhoudend zich op- 1 offeren... en dat alles om zielen te win- j nen voor God: dat was het leven van on- zen Goeden Broeder Duflou. j De Heer van hierboven mijn Vader»,' lijk Br. Gust Hem zoo liefdevol en een-,1 voudig. kon noemen) heeft hem geroepen om hem het eeuwig loon te geven. Na 35 jaar in de Missie gewerkt te heb ben is E. Broeder Gust Duflou, ter be looning om zijn werk naar zijn Hemei- schen Vader opgeroepen geworden. Geboren op 12 December 1877 te leper, trad hij in 't noviciaat te Scheut in Oogst 1901; zijn tijdelijke heilige geloften legde hij af op 8 December 1903 en reeds op 2 Juni 1904 mocht hij naar Kongo ver trekken. In 1920 keerde hij naar Scheut terug om zooals hij zelf zegde wat olie in de ressorts en scharnieren ts laten druppe len In April 1922 ging hij zijn werk, zijn lastig maar heerlijk en verdienst- vol werk van Broeder-missionaris ln de verschillende posten van 't Vicariaat van Lisala voortzetten, met een toewij ding, een vindingrijkheid en bovenal een jovialiteit, waarmee hij onweerstaanbaar de harten van degenen, die met hem in aanraking kwamen, overmeesterde. In de brieven van de maand December LI. schreef men van uit Lisala dat E. Br. j Duflou vertrokken was naar Mbaya om daar door den missiedokter verzorgd te i worden. Van bepaalde ziekte sprak im.ii niet. Rust op een andere missie en behan deling door een dokter liet aan eenieder de hoop dat Br. Gust na een tijdje zou herstellen. Het zou niet meer baten. Hij zelf maakte er zich geen illusies over. Hij voelde wel hoe zijn krachten sinds maan den meer en meer afnamen. Vanaf 1904 heeft die brave man al zijn krachten gewijd aan al wat het missie werk van hem vroeg. En hij gaf zich vol ledig. Bezorgd om de taak, die hem toe vertrouwd werd. zal hij ze afwerken tot in de kleinste bijzonderheden. Al wat hij deed was voor God, en daarom moest het degelijk zijn. Zijn werk. te midden van de zwarten, moest naar zijn opvatting een opvoedende kracht bevatten: hij wou het plichtbesef doen ingang vinden in die onstandvastige harten. Zoo zouden ze dan ook van lieverlede meer volharding aan den dag leggen orn hun christen- zijn» te beleven. Hartelijkheid en behulpzaamheid; dat waren wel van de bijzonderste kenmer- «HBISKBRRaKÜBaBHBHgaBaESaiaRBflHaiBSMflaHBEBSIHSBRaSMSB rinck ter zitting verklaard werd. Staan als betichten in deze zaak terechtde gebroeders L. en P. M., alsook P. C. die om de beurt van de gebroeders geslagen werd tot hij liggen bleef. De recht bank veroordeelt L. en P. elk tot 2 maan den gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang. P. wordt veroordeeld tot 350 frank boete of 15 dagen gevang, zonder voorwaarde voor de 3 betichten die elk 13 der kosten moeten betalen. Misbruik van vertrouwen. V. M. van Roeselare is beticht van zich te Pope- ringe plichtig gemaakt te hebben aan misbruik van vertrouwen ten nadeele van F. G. van Herent bij Leuven. De recht bank veroordeelt de betichte, bij verstek, tot 1 maand gevang en 182 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, zón der voorwaarde. Daarbij moet hij aan belanghebbende teruggave doen voor wat te zijnen nadeele verduisterd werd. Slagen. D. J. en zijne vrouw V. M. beide van Moorslede zijn beticht van sla gen aldaar op 20 Oogst aan de herber gier D. en zijne vrouw te hebben toe gebracht. Zij staan ook terecht wegens beieedigingen jegens vrouw D. De recht bank veroordeelt D. J. vóór het feit A tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang ziine vrouw voor het feit A insgelijks tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang en deze laatste wegens beieedigingen tot 70 fr. boste of 2 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 5 jaar voor de 2 betichten die elk de helft der kosten moeten betalen. Smaad en slagexi jegens de veldwach ter. D. E. van Dikkebusch is beticht van aldaar op io November zich plich tig gemaakt te hebben aan smaad en slagen jegens de veldwachter L. L. die hem vroeger in overtreding genomen had. De rechtbank veroordeelt de betichte voor het feit A tot 8 dagen gevang en 182 fr. boete of 8 dagen gevang voor het feit B tot 1 maand gevang en tot 350 fr. boete of 15 dagen, gevang en tot de kosten zon der voorwaarde. Weerstand aan de politie. D. C. dop per te leper, werd op 21 November door de agent W. M. in de Statiestraat in dronken toestand bevonden. De vrouwen die voorbij kwamen viel hij lastig met een kaas door hem aangekocht. Toen de agent hem wilde opleiden, bood de be tichte weerstand en bracht een slag cn stamp toe. De rechtbank veroordeelt de betichte voor het feit A tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang voor de fei ten B en C die zich mengelen tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang voor het feit D tot 105 fr. boete of 3 dagen gevang, voorwaardelijk gedurende 5 jaar. Hij moet echter de kosten betalen. Overspel. B. J. van Ploegsteert is beticht van overspel. Betichte bekent het feit. De rechtbank veroordeelt hem tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Radioverkooper. V. A. van Brielen, had een radiotoestel gekocht ter waarde van 2920 fr. te betalen bij maandelijk- sche afkortingen. Betichte had echter het toestel verkocht voor het afbetaald was. De rechtbank veroordeelt hem tot 1 maand gevang en 350 fr. boete cf 15 dagen ge vang, voorwaardelijk gedurende 5 jaar. Hij moet echter de kosten betalen. Wederzijdsche slagen en beieedigingen. V. O., D. L., en zijne vrouw D. M. al len van Hooglede, zijn beticht, de man nen van wederzijdsche slagen op, 27 Oogst, de vrouw wegens beieedigingen jegens V. Dc rechtbank veroordeelt V. tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang, voorwaarde lijk gedurende 5 jaar. D. wordt ver oordeeld tot 140 fr. boete of 3 dagen ge vang en D. M. tot 70 fr. boete of 2 dagen gevang, voorwaardelijk voor beide gedu rende 1 jaar. De betichten moeten elk 1/3 der kosten betalen. Smaad. D. L. is beticht van zich te Oekene plichtig gemaakt te hebben aan smaad jegens de veldwachter D. E. De rechtbank veroordeelt de betichte tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, voorwaardelijk gedurende 5 jaar, uitgenomen voor wat de kosten betreft. Aanranding op de eerbaarheid. P. H. van Dikkebusch is beticht van zich al daar plichtig gemaakt te hebben aan aanranding op de eerbaarheid op den persoon van de minderjarige P. A. Op vraag van den Heer Prokureur des Ko nings wordt deze zaak met gesloten deu ren behandeld. De rechtbank veroordeelt de betichte voor de feiten A en B die zich mengelen tot 6 maanden gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang en tot de kos ten. zonder voorwaarde. Verder wordt de betichte voor een ter mijn van 5 Jaar vervallen verklaard van zijne rechten. De rechtbank oordeelt dat er tot de onmiddellijke aanhouding niet dient overgegaan. Apothekersdlenst. - Zondagmst. Heden Zondag alle Artotheken open tol den middag; 's namiddags alleen de ApO'» theek LEURIDAN. Eertenplaats. co» KATHOLIEKE HARMONIE «SINTE CECILIA» Ons tweede Muziekconcert gaat door op Zondag van Half Vasten, 3 Maart a. s., te 19 uur. Het eerste deel zal uitgevoerd worden door de Katholieke Harmonie onder lei ding van Heer J. Wynsberghe. In het tweede deel zullen óptredén de Muziekale Clown Rogi van de Ko- Rosasco, virtuoos, gekend dool' zijn cp- ninklijke Circus van Brussel de Keer treden aan het N. I. R. en de Heer Ca- valli, zanger cn conferencier aanda Vlaamsche Opera van Antwerpen": Dit belooft ons een avond van aange naam verzet. -co»- Als sluiting van het Toonëelsé.fzüien, gaat op Maandag aanstaande, 26sten .de zer, om 8 uur 's avonds, in de Feestzaal van het Vlaamsch Huis te Poperinge, de vertooning door van het blijspel MjJS- SCHENGEKWETTER van Schurek, 'op gevoerd door de groep Staf Brugge, inet in de hoofdrollen Staf Brugge, Mauiits Hoste en Willy Van Speybroek. Gansch het Vlaamsche Land door, té leper, Roeselare, Mechelen, enz., werd dit stuk op een reuzensucces onthaald. Alle' Tooneelliefhebbers moeten daar naartoe. DE FEESTCOMMISSIE, FIETSER OMVERGEREDEN. Vrijdag nammidag rond 4 li uur kwam Dr Dael., uit leper, onze stad ingereden per auto. Nabij de herberg «Het Schut tershof i. wilde hij een kar voorbijsteken. Ongelukkig raakte hij hierbij een fietser, Mam-. Catteeu, wonende langs dén Ouder- domsteenweg, die ten gronde werd ge smakt. De Dokter stopte en kon vaststellen dat de fietser niet zwaar getroffen werd.' Hij verwittigde de Rijkswacht en vervólgde dan zijn weg daar hij onverwijld bij een zieke zijn moest. ■,■-■■■■ Catteeu, die licht werd gewond en Wier flets was beschadigd, werd door behulp zame personen naar huis gebracht. Door de Rijkswacht werd hét noódige onderzoek ingesteld. NIEUWE BONDSRAADSHEER VERKOZEN IN ZWITSERLAND In vervanging van wijlen H. Motta, werd in Zwitserland de Hr Celio tot nieuw Bondsraadsheer verkozen. ISBaSSaZSZSSBXaiE23B2BaaBBBB BOEF GESNAPT te CHARLEROI HIJ PLEEGDE OOK AFTRUGGELARIJ TE IEPER Te Charleroi werd in een kosthuis de 52-jarige Jcan Geron, afkomstig uit Aubel, zonder vaste verblijfplaats, aangehouden ucgens landioopcrij, verdacht van diefstal cn het bezit van een stel inbrekerstuig. Hij werd gezocht door de parketten van Oudenaarde en Turnhout en stal een som van 500 fr. te Kortrijk, terwijl hij in het bezit was van een rijwiel dat te Lcopolds- burg werd gestolen. Hij pleegde in Januari LL eveneens af- truggelarij te leper ten nadeele van een hotelier. Deze netelige kwestie werd dezer dagen druk besproken tusschen de bevoegde Heeren Ministers en de burgemeesters der belanghebbende Luiker-gemeenten. Het blijkt uit deze besprekingen dat er dus afgezien wordt van voorkómende uitwijking Toch verklaarde de Heer Minister in de vergadering van Donderdag De cen tra voor het opnemen van de gcëvacueer- den, worden steeds in gereedheid gehou den i). We moeten ons dus voort erop voorbe reiden een aantal uitwijkelingen in óiize stad te ontvangen en het Komiteit doet ook voort aan het verdeelingswerk. Het College van Burgemeester en Schepenen, co» STAND der WERKLOOSHEID mannen vrouwen totaal Maandag 520 14 534 Dinsdag 624 12 536 Woensdag 534 12 546 Donderdag £30 16 546 Vrijdag £05 13 618 Zaterdag 624 16 540 Totaa! 3137 83 3220 48E9SEaSRBZEEB3&BlBB8&£9SBBBI IN ENKELE REGELS. Te Petegem-Oudenaaróe, werd een vrouw door een onbekenden fietser aan gerand en van 300 fr. bestolen. Te Haine St. Pieme is een spreeuw van uitputting neergevallen. De vogel droeg aan den poot een ring uit War schau. Te Ste. Agathe-Bercliem werd een oude man door een auto doodgereden. De misdadige autovoerder reed door zon der verder om te zien. Te Tissolt brandde een woning af. De spaarcenten der bewoners gingen mee in de vl ïmen om. Te ïiedrichshel, Saargebled, heeft een weduwnaar zijn twee kinderen en zijn meid gedood, waarna hij zelfmoord pleegde. Te Marche-en-Famenne werden twee sergeanten aangevallen door een 17- jarige jongeling, die hen messteken toe bracht. Sedert overleed een dvr gewen den.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 3