De eenige invoerder der Potaschxouten van Elzas is het Compftoir Général des Seis et Engrais Fotassiques N. VM 57, Hervormingstraat, Brussel. Ten einde alle verwarring te vermijden, voegt het Comptoir Général, bij elke lading een getuigschrift, dat de herkomst der waar bevestigt. IN 'T BINNENLAND Zware Autobotsing op de baan Proven-Poperinge ALS T OORLOG WAS! TWEE CONSISTORIES PROVINCIALE STIERENKEURINGEN ALLERUANDE POSTZEGELS GASTON DURIBREUX RECHTBANK VAN IEPER EEN PRACHTFILM over "Vlaanderen met zijn Land- en Tuinbouw,, LANDBOUWERS, onze Katholieke Voormannen zorgen voorü BURGERSTAND VAN EXAMEN TE VERKRIJGEN WISSELKOERS RO V "H fret I EL< vd en Jsunc. fell d. van Pond fL t« t dorp t>recg In do en Is. ,Ce za B« E« ZOI Bens ter Hj too d ■|er*rt eerste waard U to- toatroi Pon»? fceeft van gteilhl uttt Ide (vurvolg> BOEZIXGE. Oorlog en hongersnood. Meer en meer wordt er gesproken Tan de slThte tijden, die wij beleven. Het deuet al te gare niet meer. volk en tijd -. zeggn de oude mensehen, en zij hebben precies s! het engelijk van de wereld niet. De men*ehen zijn niet brave ge- no.'s meer en leven te vete lijk God in Frankrijk Daarmede willen ze natuur lijk z-rgen dat vele menschen niet meer bidder, niet meer kunnen bidden, liunne pli-h'-n niet meer kwijten, onrechtveer- dij i 'v?n, hunne evennaaste benijden, van inn&zar kwaad spreken en belaste ren. met een woord, leven lijk of dat er geen Cod zou b-staan. Die oude men schen kennen no™ goed hun gewijde ge- schieJcnis. Ons Heere overtijd zond zijn zondv'ced om de menschen te verdelgen, uitgenomen Noé en zijn familie nen tijd later verbrandt Hij Sodoma en Go- mora. en snaart alleen Loth en zijn ge zin: cn dat was allemaal om de zonden van onkuischheid. De stad Ninive echter werd gened. omdat, op de prediking van den P.ofeet Jonas en bij verordening van den Honing, de inwoners boete deden. Nu zijn vele menschen nog slechter, ja vele menschen die nochtans naar de kerk gaan en r-:'s nog te Kommunie, en die het niettemin achter geen deuren steken dat ze Gods geboden uitleggen en toepassen naar hun zin. Kan het dan missen dat Ons Heere slaat en de goê het met de kwa moeten bezeuren. Ons Heere ge bruikt nu ook moderne middels en laatde mens-ken en de natuurelementen zelf be gaan- oorlog, regen, vorst, sneeuw bren gen miserie en hongersnood. Zullen de menschen eindelijk begrijpen? Nog zoo Gauw niet, want het kwaad zit reeds te di-p. Het is nu nochtans vasten en men zou zeggen dat vele, zeer vele men schen het niet eens weten. En toch zeggen die brave oude menschen, die meer geloof hebben in hun klein vingerke dan al hun kinderen in geheel hun korpus, en toch zal het anders niet veranderen. De menschen moeten braver worden, of het gaat al om zeepe. Het Vrije Uurtje van den Soldaat Mannen, gij hebt nu allen een roode kaart gekregen om u te vragen welk dag blad gij verkiest, Het Nieuwsblad of De GazetZoo die kaart u niet over handigd wordt, moogt gij het toch laten weten wat gij verlangt. Met de middelen awarover wij beschikken kunnen wij aan allen een dagblad geven gedurende eene maand, en bovendien nog alle week De Poperingenaar en Onze PlichtLaat ons hopen dat wij goe zielen genoeg zul len vinden die ons voort zullen helpen om, als 't noodlg blijft, u voort dagelijks en wekelijks lezing aan te schaffen. Wij ontvingen reeds menige vrijwillige bij dragen, andere zullen zeker volgen. Man nen, gij moet seffens de verandering van adres bezorgen in de Pastorij of recht streeks aan het dlagblad, van zoo zulks gebeurt, anders loopt uw dag- of week blad verdoold. Ondertusschen den moed hoog houden, het beste kiezen en... uw plan trekken. Nieuws van t'Onzent. De jaarlijk- sche Parochiale Retretten beginnen he den Zondag met de vrouwen; Dinsdag avond de jongelingen; Zondag aanstaan de de Jonge Dochters, en den Dinsdag erna de Mannen; elk vijf dagen. Tus- schein de hoogste klassen der lagere scho len. Eerw. Paters Redemptoristen komen de sermoenen prediken. Laat ons hopen dat wij gunstig weder zullen hebben. Onze dorpsgenoote J. Sim. Verley- lesomme zal een half uur accordeon-spel geven voor de micro van de W. V. R. O. op Maandag aanstaande, 26 Febr., van 1.15 u. tot 1.45 u. Onze Gemeentesecretaris, die als re serve onder-luitenant gemobiliseerd is, werd onlangs luitenant benoemd. Op de Veekeuring en prijskamp te Langemark, Donderdag laatst, behaalde Karei Verplancke den eersten piijs met een zijner dieren. Weet ge... dat het Davidsfonds eone Katholieke instelling is van Kultureelen aard, met' voor doel de alzijdige ontwik keling van het Vlaamsche Volk?... dat de schoolverzekering twee ongevallen, bij het naar school gaan van kinderen, ten haren laste heeft genomen?... dat het Interessant zou zijn te weten hoeveel kin- ders de liberale kopstukken In het leger hebben?... dat het even Interessant zou zijn te weten hoeveel zoons er in t leger zijn én van liberale én Katholieke gezin nen?... PASSCHENDALE. Vlugge Kraaiers. Hanekraaien op 25 Februari in Den Meiboom bij Ghekière Em., Zonnebeke- steenweg. MOORSLEDE-BEITEM. Hanenkraal- en. Op Zondag 25 Februari in De Aubette bij E. Debrouwer, Hanenkraaien. W'ERVIK. De Nijdige Kraaiers. Hanekraaien op Zondag 25 Februari, In de Sportwereld bij Elias Carrein, Kruis- eeckestraat, 77. Vraag aan uw Briefdrager TOILE CIRÊE en LINOLEUM bij SANSEN VANNESTE, Pop. POELKAPELLE. Oproep der Gees telijkheid. De oproep door de Geeste lijkheid, om gedurende den Vasten, dage lijks de H. Mis bij te wonen, werd door 83 huisgezinnen met reeds 124 personen beantwoord. Werk van den Akker. Op Zondag 25 Februari om 3 ure. Vergadering, waar onder Voordracht door M. Cam. Van Hoe- cke. onderwijzer te Oudenburg. Een leder die belang stelt in groententeelt is welkom. Muziekmaatschappij «Ifooger Op-. Natuurlijk zijn, tengevolge den huidigen toestand en trouwens als bijna overal, alle werkzaamheden van leden en van bestuur, geschorst; en voor hoelang?!! Tevens zijn een tiental spelende leden Soldaat gaan spelen -Triestig, ja, en wie zal zecgen waar dit spelletje eindigt? Maar niettegenstaande alles blijven we optimist als ln het liedje Morgen gaat het beter, beter... De muziek instrumenten behoorende aan de maatschappij werden allen ingediend, maar mochten er nu soms liefhebbers zijn, welk" het spelen willen onderhou den. mogen bij bestuurslid Marcel Van- gheluwe hun tuig terughalen, dat nage zien werd. MERKEM. De Fiere Morgenkraaiers. Op Zondag 25 Februari om 9.30 a voormiddag Grocte Prijskamp voor Ha nen. 40 Fr. Prijzen en prachtige bloemen. Bloemtuil aan de maatschappij met de meeste Hanan. Minstens 6 Hanen, Merkem uitgesloten. Inleg 2.50 fr. voor leden eener maat- cchappij op vertoon van hun lidkaart. HET BESTUUR. KLERKEN'. Vinkm-maatschappij Statiezangers. Op Zondag 3 Maart Algemeene Vergadering. DAGORDE. Afleveren lidkaarten 1940. Innen lid geld. Bespreking Koningschap 1940. Waarde leden gezien den toestsnd zal er maar een kleine bijdrage te betalen Bijn. Speelkalender 1940. Algemeene prijs kampen 12 Mei V - 30 Juni V; 2 Juni N 14 Juli N. Elk zegt het voort. HET BESTUUR. WOESTEN. Bocrcngilde. Heden om 6 ure stipt vergadering der leden onzer Gilde bij het lid Maurits Vlae- Éninck In de Zwaan DAGORDE Verslag; Voordracht door Etaatslandbouwkundige Mr Simoens; Al lerhande belangrijke mcdedeelingen; Be stelling en betaling. Leden in zulke tijden is het meer dan noodig te komen luisteren naar onze Landbouwkundigen, daarom talrijk en op tijd op uwe post. HET BESTUUR. OOSTNIEUWXERKE.— Maak gebrek ran Apoth. Vermanderc's Poeier 4200, merk HanekopHet geneest de ziek ten. voorkomt alle plagen en bevordert heileggen. Te bekomen in alle Apotheken. Overlijden». Is hier overleden een zeer verdienstelijke dochter, Marie Cap- pelle, in den ouderdom van 77 jaar. In den loop van haar leven heeft zij hier zeer veel goed verricht, veel menschen bijgestaan en geholpen. Zij was een voor-, beeld van echt godvruchtig leven, en ln alle eenvoudigheid heeft zij iedereen tot stichting gediend. Zij ruste in vrede! Het nieuws kwam hier toe van het overlijden van Maurice Geklsre, zoen van den landbouwer Camiei Geklere. Hij was als soldaat opgeroepen en is na een kortstondige ziekte in 't hospitaal van Antwerpen overleden. De overledene was 23 Jaar oud. Sneeuwstorm. Zaterdag 17 Febr., was 't hier een geweldige en aanhoudende sneeuwstorm. Het was de droevigste winterdag dien wij hier ooit beleefd heb ben. OOSTVI.ETEREN. Voor onze Gemo- biliseerden. Gezien het overgroote suk- ses en om ledereen in de gelegenheid te stellen te kunnen genieten van eene prachtige tooneelavond wordt de eerste vertooning heropgevoerd od Zondag 3 Maart om 7 uur (officieel uur). De bij de eerste opvoering, wevens ge brek aan plaatsen, niet eebruikte kaar ten blijven geldig voor dien avond. Er wordt weer op een bomvolle zaal gerekend ten eerste omdat het de moeite loont van te komen kiiken vraag het maar aan hen die het gezien hebben en ten tweede dat de algeheele opbrengst ten goede komt aan het werk van steun voor de wederongeroenenen. Kaarten op voorhand te verkrijgen bij Art. Alleman, Kasteelstraat. Militaire Onelsehing. Uitbetaling. Op Donderdag. 7 Maart zal de Geweste- lilke Ontvanger overgaan tot de uitbe taling van haver opgeëlscht door de mi litaire overheid. De Personen die aan dezen maatregel werden onderworpen moeten zich aan bieden ten gemeentehuize, tusschen 9 en 10 u. PROVEN. Mistriduum. Het H. Misspel opgevoerd ter gelegenheid van het Mistriduum. kende effenaf een reus achtig succes. Niemand had zoo'n onge hoorde bijval durven verhopen, niemand ook had zoo'n kunstige en grootsche uit voering durven verwachten. Gedurende de drie voorstellingen was de nieuwe zaal letterlijk proppansvol. want omzeggens al de menschen der gemeente hadden den oproeu der parochiale geestelijkheid gul hartig beantwoord. En of ze tevreden ziin geweest over 't geen ze te zien en te hooren hebben ge kregen? Alle toehoorders zonder uitzon dering waren diep ontroerd en tot tra nen toe bewogen; iedereen heeft een on- uitwischbaren indruk dier Misvoorstelling meegedaan naar huis, en een Inniger, dieper gedacht gekregen over het groote en verhevene Sacrificie der Heilige Mis. 't Is te hopen dat het doel van dit Mistriduum zou mogen verwezenlijkt wor den, nameliik. dat alle paro-hianen nog beter en godvruehtiger de r—'"™gmis zou den volgen en beleven en dat allen zonder uitzondering, zooals weleer terug zouden keeren tot het volbrengen van dien verhevene Zondagsplicht. BIK3CHOTE. Parochiaal leven: Dc Groote Hoogdag der Parochie. Laat ons zeggen, de grootste Hoogdag voor onze Parochie is wel de Biddag: van ouds en her, is die dag overal en wel hier ge vierd geweest els niet een: 't is de dag waarop niemand werkt, maar op zijn pie- ke beste staat, want 't is de dag van de bijzonderste, de hoogste inwoner van de parochie, te weten. O. L. Heer. die woont midden ons. zijn huis staat midden onze huizen, Hij woont meê op de parochie, Hij waakt over ons en onze zaken. Hij ze gent ons. Hii wacht altijd op ons, gereed om ens te helpen, met raad en daad. De Biddag is Ziin dag, en daarom is het ook onze dag. dat Is op 3 Maart; dus Zondag en acht dagen. t Is een groote dag: daarom die dag voorbereid worden door een triduum; wij moeten er op voorbereid worden; daarom vanaf Woensdag avond, zal er 's e.vonds een groot sermoen gepredikt worden door een flinke p-»dikant: daar moeten wij er dan ook flink naartoe gaan: en dat niet één ker-, maar alle avonden; het moet voor alle parochianen eene kleine missie ziin. den zal de Biddag ook een schoone Hoogdag zijn. Raadsel-Prijskamp. Voor de sol daatjes er is al een antwoord binnen gekomen, wanneer vol°en de anderen; daar zijn er die er s-hrik van hebben: 't is nochtans de moeite waard om het te riskeeren. 't Is een kleine moeite, en wel een s-hoone prijs De Poperingenaar krijgen zoolang de oorlog duurt. Nieuws. Neit veel nieuws: geen nieuws, goed nieuws, zeggen de menschen en 't weinige nieuws dat er ls. is niet goed: nog eens een val, en een breuk, een schouderbreuk: Henri Rondelé, 16 jaar oud. zoon van Viktor Rondelé, pas oogeroepene, in dienst bij de Wwe Ver Eecke. valt od zijn schouder, met het on gelukkig gevolg dat zijn schouder gebro ken is. Onmiddellijk werd een dokter er b)i geroepen, die dan ook oordeelde dat hij onmiddellijk moest vervoerd worden naar het hospitaal van leper. BESELARF. Davidsfonds. Onze Opmarsch 1940! PROPAGANDADIENST. Reeds tel len we weerom 25 nieuwe Leden voor 1940! Wie Iaat zich nog inschrijven? Propa gandisten! Volk van Beselare! D. F. is 'n Apostolaat, Voor goede Vlaamsch-Kristen lektuur, Hallo! Weest Vrouw en Man van daad! Bewerkt uw vriend en uw gebuur, Voor 't Davidsfonds! De Voorzitter, Geo. WESTVLETEREN. Uitbetaling der Miiitievergoedingcn. Er wordt ter ken nis gebracht van de belanghebbenden dat de uitbetalingen der militievergoedingen voortaan zullen geschieden, alle veertien dagen den Dinsdag in plaats van den Donderdag. De eerstkomende betaling geschiedt diensvolgens op Dinsdag 27 Februari 1940. Militaire Opeisching. Uitbetaling. Op Donderdag, 29 Februari zal de Gewes telijke Ontvanger overgaan tot de uit betaling van haver opgeeischt door de militaire overheid. De personen die aan dezen maatregel werden onderworpen moeten zich aan bieden ten gemeentehuize, tusschen 9 en 10 u. JONKERSHOVE. H. Zending. Van Zondag 11 Febr. tot Dinsdag 20 Febr. was er groote Missie in Jonkershove. Twee welsprekende Paters, E. P. Feys en E. P. Vanacker, Redemptoristen, zijn naar hier gekomen om de H. Zending te prediken. Van den eersten dag af. hadden de Pa ters de voldoening te mogen prediken voor eene bomvolle kerk. Geheel den tijd der Missie, tot den laatsten dag toe, is de bevolking even talrijk opgekomen. Noch koude, noch sneeuw, noch gladheid heeft hen kunnen weerhouden van het bijwonen der Sermoenen. lederen avond waren zij vóór het ser moen op hun post. om gezamenlijk den paternoster te bidden. Wie zal zeggen wat al troost en vreugde in si die zielen is neergedaald! Schoon was het om zien hoe zij ook overtalrijk. elk op den hun gestelden dag. aanschoven aan de biechtstoelen en ter H. Tafel naderden. Heel lang. zal deze winter van 1940 in het geheugen blijven van de Jonkershove- naren, niet alleen omwille van de buiten gewone strenge koude, maar ook en mis- scliien nog wel bet meest, omwille van de schoone. zalig" Zending, welke zij dan meegemaakt hebben. ELVERDINGE. Bedevaart naar St Sixtua. Wie had ooit kunnen denken dat onze achtste Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw te Westvleteren zóó lang ging moeten uitgesteld worden? 't Weder heeft ons leelijke parten gespeeld. En nochtans, we hunkeren om onze belofte te kunnen voleindigen! Nu de dooi Ingetreden is, zullen we misschien toekomende week onze vóórlaatste Bedevaart kunnen doen! God geve het! Voorzeker zuilen er nog veel méér deelnemers ziin nu. Er zijn ook méér geliefde wezens weg van huis, en wat kunnen de hunnen beter doen voor hen dan bidden opdat aan gansch die omwenteling spoedig e°n einde kome en dat elk naar ziin haardstede moge terug- keeren. Om die redens bidt men gansch de weg en luidon. 't is waarlijk een vaart van gebeden. Konden er toch tweemaal zooveel mannen en vrouwen mede gaan als gewoonte! We moeten den Hemel ge weld aandoen, den aanhouder wint. Nader wordt ons gemeld dat de Bede vaart doorgaat op Dinsdag aanstaande, om 6.30 u. vergadering in de kerk, om stipt om 6.45 u. (Zomeruur) te ver'.rekken. Werk van den Akker. Op 18 Fe bruari kreeg Het Werk van den Kleinen Akkerzijn eerste seizoenvergadering. De inzet was buitengewoon goed en het getal ingeschrevenen steeg van 77 tot 85. Na een inleidend woord van den Proost waar in het verlangen werd uitgedrukt dat het hofken zou mogen dienen voor bloemen en groenten en niet voor het aanleggen van loopgraven en schuilplaatsen, nam de Heer Lagast het woord en sprak over: Fruitteelt. Hij had van hoogerhand de opdracht mede - gekregen te beginnen nochtans met een korte nota: plant dit jaar zeer veel peul- en knolgewassen. Waarom? Omdat het voedzamer is dan bloemen. Dit is proza van 't jaar '40. Naar het schijnt zijn langsheen de Sieg- friedlinie duizenden jonge rozenstruikjes geplant en dat is poezie van t jaar '40. In de uitbetaling van de prijzen voor hofbezoek kwam als eersteJozef De- man; tweede Firmin Gheeraert; derde Kamiel Gruwier. Boerinnengilde. In de Vergade ring van Februari die goed werd bijge woond handelde Mejuffrouw Vander- meersch over varkenskweek en zooals het aan Vlamingen eigen is altijd van nood een deugd maken wees zij erop dat gezien de geringe waarde der varkens het de geschikte tijd was om het beestje met kennis van zaken liefst in bokalen in den kelder te bewaren. De naaste Vergadering uitsluitend voor de leden van den boerinnenbond niet voor de jeusd zal plaats hebben op Woensdag 27 Maart, dus voor Moeder voortaan ln de week en niet meer den Zondag! Op 27 Februari recolletiedag te Pope- ringe voor de leden van de Boerinnejeugd uit ieder huis der aangesloten leden moet Iemand mee per fiets naar Poperlnge, ver zameling te 8 Vz u. op de hofstede van Mr O. Haeghedooren, Steenweg op Poperinge. ZONNEBEKE. Een Sukses. Op 18 dezer, buiten alle verwachting, gezien het onhebbelijk weer, groote v' .tcciocp in de patronaatzaal. Met greet genoegen heeft het plaatselijk bestuur van 't Da vidsfonds de belangstelling der menigte op prijs gesteld. Van ziin kant heeft het publiek met een geestdriftig gebaar ten volle ingestemd met het afgewisseld pro gramma, een vcor Zonnebeke ongewoon programma, dat in dien geest mag voort gezet worden. De eentonigheid verdwijnt hierbij en men komt Aux Variétésden toon der landelijke bevolking. We hebben hem aan 't werk gezien Met hart en ziel uit alle kracht De tegenvallers onvoorzien Ontsierden niet de volle pracht. A Een Davldsfonder uit één stuk. Die weet 't publiek te boeien. Muziek en zang, het ging er druk... 't Davidsfonds moet hier weer bloeien. H. V. Zware val. Zaterdag namiddag is de 32-jarige fabriekwerker Georges Gar- rein wonende Iepersteenweg, uitgegleden toen hij de sneeuw van den dam zijner woning keerde. Men vreesde schouder breuk. Een radiografisch onderzoek heeft echter een schouderontwrichting uitgewe zen. In het Been gekapt. Dinsdag toen de 33-jarige landbouwer Jeroom Degren- del wonende Westhoek, hout aan 't splij ten was is het kapmes in het been terecht gekomen, zoodat de plaatselijke dokter een groote wonde heeft moeten toenaaien. Fietswiel terecht. Het gevonden fietswiel dat wel degelijk gestolen werd te Wervik is Woensdag door den eige naar Gerard Seys uit Dadizeele bij de rijkswacht alhier afgehaald. <»viBSKBBB3SGasasiaasaB3U'aE3ar VREDESACTIE IN VERZEKENC! TWEE PERSONEN LOOPEN ERGE VLEESCHVVONDEN OP. ififflP Hierboven de In den boom gebeukte auto-kamicn. Vorcnaan zien we duidelijk hoe de tractor van de eerste boom afschampte om met zijn remorque er verder te blij ven ln steken. (Foto Lzeuwerck). Aan hun alledaagsch werk bezig, kwa men Dinsdag namiddag, even na de noen- uur, twee werklieden der Brouwerij «An glo Beige - af deeling Zulte met hun zwaren autotractor Renault-dieselen volgeladen remorque, Proven uitgereden in de richting naar Poperlnge. 't Was de eerste zomersche dag van 't Jaar en wie der belde werklieden, 't zij noch de chauffeur of zijn con voyeur, had durven vermoeden dat ze rechtover het kasteel «Couthove» gekomen met hun log gevaarte tegen een boom stuiken zouden wat hen geweldige vleeschwonden zou ver oorzaken. IIOE HET GEBEURDE 't Was 20 minuten voor twee uur als de geleider van de zware auto-remorque. Nr 12 van de «Brouwerij Anglo-Belge rechtover het kasteel «Couthove» geko men, plots het getromp hoorde van een luxe-wagen die, van achter hem aanko mend, voorbijsteken wilde. Op die plaats is de asphalt-baan 11 me ter breed en de geleider van den auto-ka- mion deed dus een lichte zwenking naar rechts om de andere wagen in het voorbij steken alle gemakkelijkheid te geven. De aankomende auto was de Ply mouth van Hr Jozef Devos, veehande laar uit Vlamertinge, die hij zelf voerde. Heer Devos moet bij het voorsteken wat te veel de linkerkant der baan ge schoren hebben misschien was hij wat te rap willen voorsteken, alzoo niet lang genoeg den tijd afwachtende tot de zware autokamlon hem de noodige plaats daar toe gegeven had in alle geval lieten de 'oandensporen op den grond duidelijk zien dat hij van langs de geheel-dichte lin kerkant der baan plots bijna in rechte lijn naar het midden der baan gereden had, om dan daar met zijn luxewagen geworpen te worden tegen de linkervoor- kant van den zwaren Renault-diesel De geleider van den autokamoin die ven gansch deze voorbije gebeurtenis. daar ze achter hem geschiedde niets af wist, zag plots een auto tegen de zijne aangedrukt en hoorde een groot gekraak van scheurende garde-boue'sen inge drukte carrosseriedeelen. Daar hij, den man die hem aanreed, wilde zwichten want hij wist wel dat als zijn zware autokamlon de luxewagen aanbeuken zou, er van de luxewagen niet veel meer overblijven zou, gaf een for- sche ruk aan het stuur naar rechts, met het jammer gevolg dat, hij van de baan afgleed om in de heel modderige en erg siapliggende zijkant 't was de tweede dag dat 't dooide tegen een boom aan te glijden en er op een tweede te blijven steken. Recht op den boom was hij niet gere den, gelukkig voor hem en zijn bijzitten- den kameraad. Hij had neven een eer sten boom afgeschampt toch was de gan- sche rechterkant van zijn tractor inge drukt. Remmen hielp niet, de aanduwen de zware vol met biertonnen en bierbak- ken geladen remorque duwde vooruit om tenslotte vast in een tweede boom te blij ven steken. De duwijzers zaten meer aan 10 cm diep in het hout. DE TWEE GEKWETSTEN Alle twee bewusteloos, ln hun bloed ba dend, werden de twee geleiders door De vos, en de ondertusschen andere toege stroomde personen, van op hun zitplaats gehaald. Beiden waren door den slag met hun hoofd door het venster en 't was geen onbreekbaar glas, vandaar hun groote verwondingen geworpen geweest. Een ervan, de convoyeur, had het gan- sche wezen open, hij was totaal onher kenbaar. De andere, de geleider, had een heel diepe hoofdwonde die van juist bo ven zijn linkeroor tot boven op zijn hoofd doorliep. Ds beide gekwetsten werden in allerijl in het huis van den hovenier van 't Cout- hof binnengedragen, en Dokter Lang been, ondertusschen verwittigd en aange komen, bood hun de eerste zorgen en ver maakte de verwondingen. Door de Rijkswacht van Rousbrugge werden de noodige vaststellingen opgeno men. De twee gekwetsten woonden te Ware- ghem. Devos uit Vlamertinge liep niet het minste letsel op. Alleen zijn auto beliep wat schade. In den vooravond werden dan de belde verongelukten naar huis gevoerd, ook de auto-kamion werd later weggehaald. ^BBBBliBBBBBEBaSBaBBEiiBSSaBZBIBSaBBBaBaHBBSBaSBBBBBaBBB&BEB O! Vlaanderen, mijn liefste Land! Uw boomeu moesten kwijnen! Uw kerken, dorpen, alles brand 1 'k Zag al uw Volk verkwijnen! O! Vlaanderen, mijn liefste Land! Ik zag uw Zonen lijden! Ze vielen er ais zaad in 't zand, Met hoop op beter tijden! De Osservatore Romanobevestigt officieel, dat de H. Vader twee consis tories zal houden, het eene geheim en het andere publiek. Tijdens het eerste consistorie zal Z. H. Pius XII overgaan tot de benoeming van een zeker aantal nieuwe bisschop pen. Tijdens het tweede wordt de cano nisatie behandeld van de gelukzalige Ma rie de St Euphrasie Pelletier, van de zusters van den Goeden Herder te An gers, en van Gemma Galganl, een Ita- liaansche vrouw. Het tweede consistorie heeft plaats op 17 Maart. iBBaXBBBBBSRnBSBaBSRBBBaiese» DWAZE GRAPPENMAKER VOORBEELDIG GESTRAFT DOOR DEN KRIJGSRAAD VAN LUIK De Krijgsraad van Luik heeft Woens dag uitspraak gedaan inzake een vree- selijk ongeval te Neuf-chateau, waar een sergeant, al spelend een soldaat be dreigd had met een dolk. Deze laatste deed een bruuske beweging, waardoor hij getroffen werd in den buik en kort na dien overleed. De sergeant Frans Mei, afkomstig van Visé, werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Tevens zal hij aan de ouders van het slachtoffer 46,500 fr. scha devergoeding betalen. «KBasaBjfxassBaaaBBsarBix-diat PROVINCIE WEST-VLAANDEREN O! Vlaanderen, mijn liefste Landl Uw bloed kwam d'ljzer verven 1 Ze lagen, met geweer in hand, Zonder hun God te sterven! Vrede in België! Onzijdigheid! Neutraliteit! Beselare, Februari 1340. GEO. «!3BBaRB2SX3ESB£ïraB9fiBS2S3.S£d NOTARIS UIT OVERIJSSCHE AANGEHOUDEN TE BRUSSEL EEN TEKORT VAN 650.000 FK. De Notaris Ch. Goedhuys, uit Over- ijssche werd te Brussel aangehouden daar hij verduisteringen zou hebben gepleegd voor meer dan 650.000 fr. ten nadeele van zijn klanten. DE POST IN DE INTERNATIONALE JAARBEURS VAN BRUSSEL Ter gelegenheid van de Internationale Jaarbeurs van Brussel die aan den Hey- sel zal plaats hebben van 6 tot 17 Maart 1940 zal er, in den propagandastand der P. T. T. (Paleis nr 4) een bijzondere da tumstempel in gebruik gesteld worden voor het afstempelen der voor de fran keering geldige postwaarden. Het publiek wordt vriendelijk verzocht genoemden stand te bezoeken, waar er een verkoopt: ienst van postzegels voor ver zamelaars ingericht is. De Provinciale Stiereukeuringen zullen plaats hebben op dc volgende plaatsen Te Roesbrugge-Haringe, 26 Febr.- Te Poperinge, 'Ét Febr.; - Te Loo, 2 Maart; - Te leper, 6 Maart; - Tc Alveringem, 12 Maart; - Te Ledegem, 13 Maart; - Tc Diksmuide, 14 Maart; - Te Gcluwe, 16 Maart; - Te Boezingc 19 Maart; - '1'e Vcurne, 21 Maart; - Te Oostvlctcren, 28 Maart; - Te Mcesen, 30 Maart; - Te Moorslede, 1 April; - Te lioutem (.leper), l April; - Tc Kcmmcl, 3 April; - Te Merkem. 6 April. DE HUISDUIVEN MOGEN BLIJVEN LEVEN IN FRANKRIJK In tegenstelling met wat wij verleden week hebben gemeld, als zouden ln Frank rijk al de duiven reisduiven en andere die niet door het leger werden opge eischt, moeten worden afgemaakt, verne men we thans dat een nieuw bevel is uitgevaardigd waaruit blijkt dat alleen de reisduiven van de burgerlijke duivenhok ken. die niet door legerdoeleinden moe ten dienen, door hunne eigenaars moe ten worden afgemaaktde huisduiven echter mogen behouden blijven. Ik KOOP tlle oude en nieuwe Postzegels voor verzamelingen. Zich wenden of schrijven Izegemitraat 9. HEULE-Waterraolen. TERECHTWIJZING Het zetduiveltjeis verleden week in onze uitgaven binnengeslopen en heeft van zijn parten gespeeldn.l. in het ar tikel «Gaston Duribreux» ingezonden door onzen medewerker A. B. Wanneer A. B. het heeft over de kritiek van Duribreux's boek «Bruun» drukten wij: «Het is schoolsch en cerebraal s. Dit is mis. het moet zijn: «Het is NIET schoolsch en cerebraal Met deze noodige terechtwijzing den ken we alles terug op zijn pootjes ge bracht te hebben. iBS3BSBBGBBBBB9S8B9BBB9BB99B NIEUWE AARDBEVINGEN IN TURKIJE Turkije werd opnieuw geteisterd door aardbevingen. In de streek van Kassarije werden vier dorpen vernield. 40 Personen werden gedood. gBBiiasaaBBBXsskHJEBaaaBsaBBii I EEN ZWITSERSCHE UITVIN- DING DIE GROOTE GEVOL GEN KAN HEBBEN i Een uitvinding werd gedaan om bij middel van radio-uitzendingen beweeg bare zaken als vliegtuigen, torpedos, tanks, enz. te bevelen. Deze uitvinding werd door twee Zwit sers gedaan. Dit toestel heeft het voordeel niet te kunnen beïnvloed te worden door para sieten, noch door opzettelijke storingen. Die uitvinding die in dezen tijd van groot belang is werd door een vreemde mogendheid voorbehouden. üBS&BBBBBBBaBEBkBBIfleSBBKSSB Verkeersongeval met doodelijken af loop. Op 6 Februari 1939 rond 18 uur kwam D. M. van Izenberge met zijnen vrachtauto van de Meenensteenweg afge hold. Komend ter hoogte van de Garage Tytgat reed hij eerst op het voetpad rechts, dan op het voetpad links om te recht te komen tegen den wielrijder V. J. die huiswaarts reed. Denzelfden avond overleed het slachtoffer. De weduwe be kwam vergoeding. De rechtbank heeft de betichte veroordeeld voor de feiten A en B die zich mengelen tot 700 fr. boete of I maand gevang, voorwaardelijk gedu- I rende 5 jaar. D. A. wordt burgerlijk ver antwoordelijk gesteld voor de kosten. Aanrijding. L. E. van Anderlecht in dienst van A. A. aldaar bevond zich op 10 Oogst met een autokamionnetje te Komen, toen ten gevolge van eene onuit legbare omstandigheid de kamionnette op het voetpad terecht kwam, kwetsuren toe brengend aan het kind van H. J. en aan het kind van D. G. Deze stellen zich als burgerlijke partij aan. H. vraagt 1953 fr. schadevergoeding en D. vraagt 1080 fr. schadevergoeding. De rechtbank veroor deelt L. tot 350 fr. boete of 15 dagen ge vang en tot de kosten. Aan de bur gerlijke partij H. moet hij 1000 fr. scha devergoeding betalen en aan D. 500 fr. alsook de kosten van haar aanstelling. A. wordt burgerlijk verantwoordelijk ge steld voor de boete, de kosten, de scha devergoedingen en de kosten eruit voort spruitend. -co»- Donderdag kwam Heer Arthur Olll- vier. Bestendig Afgevaardigde, ons vriendelijk uitnoodigen tot een film- vertooning en -conferentie over West- Vlaanderen, aangepast aan zijn merk- weerdigheden, zijn land- en tuinbouw, die in den namiddag zou afgerold wor den in de feestzaal van het Sanato rium De Lovie te Poperinge. We aanveerdden met veel genoegen en waren ter plaatse op vastgesteld uur. In de feestzaal waren alle kostgan gers samengekomen met de Eerweer- de Zusters en Heer Dr Sierens. On der de aanwezigen merken we op: Heer Jozef Vanden Berghe, Bestendig Afgevaardigde; Heer Arthur Ollivier, Bestendig Afgevaardigde; Heer Du- thoy, landbouwingenieur, technisch provinciaal Inspecteur van Vakonder wijs; Heer Smis, oud-onderwijzer van Oostkamp, vakgeleerde in land- en tuinbouw. Vooraleer tot afrollen van den film over te gaan, stelde Heer Smis ons voor hoe deze ontstaan was door ini tiatief van Heer Arthur Ollivier. De film die de naam draagt van WEST- VLAANDEREN MET ZIJN LAND- EN TUINBOUW was opgemaakt met het doel onze Landbouwers en de Bocmn- jeugd te dienen in het driedubbel doel: onderwijzend, opvoedend, ge- notschaffend. En dan verscheen voor ons op het witte doek al het mooie wat ons West- Vlaanderen bezit en al het nuttige dat door de land- en tuinbouwers opge daan wordt, alles met geoasten uitleg gegeven d.oor Hee" "nostende met zijn bad- en ..p~_ :o verder de kust; onze oorlogsgedenkteekens met het grootsch gedenkteeken aan Koning Albert te Nieuwooort, alle vreemde oorlogsgedenkteekens en IBnBBBBBUBaSBiSB3BB3B9E9nj£SSZ;£;2«Ehj£2aSiS3B£Qa£Z3B?S5a35aeS« kerkhoven, om te eindigen met ou Nooit meer OorlogIJzerkruis tï Diksmuide. Al wat Vlaanderens grond opbren; in de zandstreken der Duinen, in vlasstreek en de hoppestreek, de s kerijteelt, de fruitteelt, alle landbouwj opbrengsten uit alle hoeken en hoeltf jes van Vlaanderen; de paardenfoö kerlj, veeteelt, geitenkweek, met zie ia ten van prijskampen en tentoonstel? lingen, het zorgvuldig en noeste wer» ken van den landbouwer, alles weM ons in een paar uren voorgesteld, m« als verdienstvol einde zichten van iiw legfabrieken, melkerijen onder anj der die van Poperinge. alle lam» bouwgestichten uit de Provincie waal onze Boerenjeugd volledig onderwijs in het vak kan krijgen. Het is een werk geweest van groot sche opvatting, en het is wel waai wat er als eindmotief te lezen stond: Zoo mag Boerenstand van Vlaan deren de toekomst hoopvol inzien. De Heer Vandenberghe was wel d« tolk van alle aanwezigen toen hij Heer Ollivier om zijn edel pogen ge luk wenschte en hem tevens zijn bes ten dank uitdrukte, alsook aan ds ieverige medewerkers Heer Duthoy en Heer Emis en anderen die er aan hielpen. Die film deed ons Vlaanderen beter kennen, en wie ooit de gelegenheid krijgt hem te gaan zien, moet dezs kans waarnemen. Den klucht die de algemeene vroo- lijk'aeid oowekte, sloot deze prachtigs en leerrijke vergadering. WO danken Heer Ollivier om zijne ritaoodiging en wenschen hem geluk cm v/at hij tot stand bracht. Landbouwers van Vlaanderen, er wordt vcor U gezorgd. V. S. POPERINGE, van 16 tot 23 Febr. 1940. Geboorten. Milteville Gilbert, z. v. Jerome en Bryon Elisabeth, Veurnestraat. Christiaen Josianne, d. v. Firmin en Cocq Maria, Abeelestatieplaats. De- clerck Jenny, d. v. Georges en Rucke- busch Christine, Pottestraat. Osteux Willy, x. v. Marcel en Lebbe Gerarda, Ieperstraat. Deschrijver Lea, d. v. Gil bert en De Brabandere Julia, Iepersteen weg. Santy Esther, d. v. Omer en Gou- denhooft Alixe, Boeschepestr. Duran Paul, z. v. Julius en Van Elslande Gode- lieve, Nieuwe Militaire Kerkhofstraat. Decorte Antoine, z. v. Rudolphus en Haeghebaert Maria, Pollinkhove. Kno- ckaert Michel, z. v. Valère en Leniere Blanche, Westouter. Overlijden». Carron Chantal, 4 m., Rekhofstraat. Permeks Renatus, 80 j., wed. v. Schaballie Romania, Priesterstraat. Bollengier Henrl, 71 j., ongeh., Boe- schepestraat, Gokelaere Simon, 16 j„ Ste-Annastraat. Laseure Alexis, 60 j., wed. v. Danès Maria, Ieperstraat. Ver Eecke Leontina, 68 j, wed. v. Vlaeminck Désiré, Veurnestraat Verstraete Eve lina, 65 ectg. v. Legrand Camille, Krom- bekestraat. Beddeleem Maria, 73 j., echtg. v. Werquin Renatus, Vijfgemeten- straat. Declerck Jenny, 2 d., Pottestraat. IEPER, van IS tot 22 Februari 1949. Geboorten. Vanholst Arthur, Dikke- buschsteenweg. OUevier Francine, Re- collettenpoort 5, van Nieuwkerke. De- leye Hugo, Recollettenpoort 5, van Gelu- veld. Derycke Mare, Recollettenpoort 5, van Vlamertinge. Vermeulen Gilbert, Recollettenpoort 5, van St-Jan. De- >uydt Gerarda, Recollettenpoort 5, van Dikkebusch. Buysse Liliane, Recollet tenpoort 5, Basculestraat 26. Touquet Hilda, Recollettenpoort 5, van Reningelst. Bouten Willy, Recollettenpoort 5, van Wijtschate. Maerten Michel, Recollet tenpoort 5, D'Hondstraat 53. Dewilde Daniël, Recollettenpoort 5, van Lange mark. Milleville Ginette, Recolletten poort 5, van Zillebeke. Huwelijken. Eeckhout Alois, autoge leider, en Lefebvre Flore, huish., beiden te leper. Delbecque Julien, fruitver- kooper, en Platteeuw Germana, z. b. te leper. Overlijden». Depoover Eveline, 66 j., echtg. Devos Cyriel, van Voormezele. Penninck Zelie, 3 van Moorslede. Ghyselen Edmond, 78 j., wed. Vanhoutte Nathalie, van Passchendale. Saelen Hélène, 58 j.. ongeh., Poperingesteenweg8. Blootacker Maurits, 51 j„ meester kleer maker, echtg. F'errand Hendrika, Korte Torhoutstraat 41. Lanssens Bernard, 3 m., Capucienenstraat 74. Wyffels Emelie. 80 j., kloosterzuster, G. de Stuers- straat 32. Missiaen Maria-Louisa, 59 j., wed. Vandevoorde Maurice, Poperinge- steenweg S. Joye Eulalie, 85 j., ongeh., Rijselstraat 100. Coppens Jacques, 3 m., Boomgaardstraat 17. Herman Elisa, 80 j., wed. Moeyaert Theodore, Oude Veurnestraat 3. Menu Magda, 15_ d., Meenenstraat 26. Dequeker Ida. 75 j., huish., wed. Coppyn Anatole, van Meesen. KOItTEMARK, Burgerlijke Stand. Huwelijken. Vandamme Cyrillus, schilder, met Vandenbussche Maria, dienstmeid, beiden te Kortemark gehuis vest. Overlijdens. Logghe Emerentia, 75 j., echtg. van Feys Augustus, z. b., Statie straat. POELKAPELLE, van 15 Dec. 1939 tot 15 Febr. 1940. Gaboartcn. Monique Claeys, d. v. Maurice en Delie Maria. Jeanette Bout- legier, d. v. Michel en Versaevel Made leine. Godelieve Deprez, d. v. Hector en Swaenepoel Maria. Anna Baute, d. v. André en Pattyn Julia. Ileana Carrein, d. v. Valère en Decuyper Esther. Georgette Develter, d. v. Achiel en Goethals Alice. Rosana Gruwier, d. v. Georges en Indevuist Martha. Overlijdens. Henri Gouwy. Theo- fiel Derco, v/edn. van Clemence Six. Pieter Hcorelbeke, wedn. van Emelie De- bocsere. - Florence Van den Berghe, wed. van Pieter Pype en Leopold Gevaert. In 1939 werden 33 kinderen geboren tegen 40 in 1938. 12 Huwelijken ingezegend tegen 18 in 1938. 24 Sterfgevallen tegen 29 in 1938. BEBBBBBaBBtEBSIB VREEMDE VLIEGTUIGEN BOVEN BELGIE Donderdag is de Belgische luchtafweer te Westerloo ln actie gekomen tegen vreemde vliegtuigen. De vliegtuigen ver wijderd :n zich. IRBB32dBBBBZBBS3ESHaaBBBBSBk Sint-Jozefsgesticht, Kortrijk. Hebben het examen doorstaan Mej. Henriette Vangheluwe van Pope ringe met groote onderscheiding en eere- teeken; Mej. Leona Decoker van Oostende, met groove onderscheiding; Mej. Andrea Delrocke van Oostende, met groote onderscheiding; Mej. Clara Mazenhoudt van Gent, met groote onderscheiding. Onze beste gelukwcnschen. PRIESTERLIJKE BENOEMING Zijne F.xc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, heeft benoemd tot: Pastoor te Sijsele, Z. E. H. Souvagie, Pastoor te Daniiue E, H, Doucy, Uuderpastoor te Kuurue. TE KOOP Jonge Ceiten, eersteüug waarvan 3 zonder hoornen, bij J. Boudry-Arn ut, Kemmelstraat ,Lok"~ JVJoto Saro'e- K., nut zijspaa (side-car a...erbestcn staat, model 1935, niet eiekirisc'ne verlichting. Matig» prijs. Bij Jozef Delancker, schrijnwerker, Loostraat 2, Nieuwkapelle. (Jchoone Toog, met glazen Ka» erop e» houten Rek, ook Banken voor étalage. Genadige prijs. Bij V. Boudeweel-D'Altti- ne, Pottestraat 26, Poperinge. ^fe» okkasie Naaimachienen Singer», 275 tot 475 fr.5 jaar waarborg. Ca»- selstraat 5, leper. geato Traamhond cn Kav in goeden staat Bij Descheemacker Frans, Komstr. 39, Poperinge. GEVRAAGD Qoede Meid, reeds gediend hebbend, voor burgershuis. Omgeving Kortrijk. Adrc» ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. I^ekwame Beenhouweragaat bij vrouw al leen. Zich wenden: Armentiersstr. 111, Bizet-Ploegsteert. Jongen, om in bakkerij te helpen en broojl rond te voeren. Goed loon. Bij Jtfv Verstraete, Kerkstraat 43. Wenduine. jgoerenwerkman, kennende alle werk e» goed melken, 40-50 jaar, om een hof stede van 10 ha. te beboeren in Frankrijk, dicht de Belgische grens. Zich wenden: Hubert Gourlandt, Kiekenboerderij, Wer vik-Belgie. Jongman of Weduwnaar, kunnende mel ken en alle werk verrichten, vrij va» militairen dienst. Inwoon. Te Dikkcbuscb. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. ()ntvIeescher 'er 4 Tanncrie Vanlta- zebrouck Comines-France. VRAAGT PLAATS (Joede Chauffeur, vrij van militaire dienst, in gelijk welken handel. Adres tel drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Qoede Chauffeur, vrij van allen militai ren dienst. Schrijven J. T., Siachthuis- straat 45, leper. Reisje, 16 jaar, voor alle w erk. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. ^cid, van den buiten, voor huishouden, bij deftige menschen, of bij Dame en Heer alleen. Adres ter drukkerij, Gast huisstraat 15, Poperinge. J^eergait, liefst wat op stiel geweest, in brood- en pasteibakkerij. Bij Ad. Van- dccasteele, Ieperstraat 45, Poperinge. TE HUUR Qerievige Herberg met Boltra, De Lus tige Bolder». Electriciteit, 2 soorten water, groentenhof. Gelegen in de Potte straat te Poperinge. Vrij van brouwer. Zich wenden Noordstraat 12, Poperinge. JJerberg A la Ville de Messinesmet inrijpoort en land, dienstig voor allen handel, Ouderdomsteenweg, Poperinge. Inl. Boeschepestraat 2, Poperinge. J^elgelegen Herberg Au Due de Bra bant», Ieperstraat, Poperinge. InL Boeschepestraat 2, Poperinge. 7eer gerieflijk Hui» met achterpoort. lnl.Elverdingestraat 63, leper. Ijuis, 2 soorten water, elektriciteit en gas, gelegen Reningelststraat, Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. gehoon Burgershui», Bruggestraat 19, Po peringe. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. gurgerthui», Noordstraat 38, Poperinge. Zich wendenNoordstraat 36, Pop. «BB3SBSXaBXB3IIBSSaBS3S&B&9Sa TRAGISCH GEVAL TE SCHAFFEN man doodgevallen op zijn koer. zijn echtgenoote breekt een been De alom gekende Aug. Peeters, wo nende te Schaffen, Schoonaarde, kwam op den koer zijner woonst, viel en was weldra een lijk. Zijn echtgenoote, die den val hoorde, kwam ter plaats, viel insgelijks met het ongelukkig gevolg dat zij het been brak. Een priester en geneesheer kwamen weldra ter plaats. De dokter stelde het overlijden vast van Peeters en verzorgds de vrouw. fflSBBSBBBBaSiaSSBBBBBBBBSBBB Te Douvrain, in een koolmijn, werd een arbeider gedood bij een instorting. Te Amsterdam zonk een zes-jarig jongentje door het ijs en verdronk. Bij Triest, Italië, ontplofte een oud» granaat. Drie personen werden gedood, (EBBSaBBSBSSaflMflBBBXBBIBSSBB bij; A. VERPOOT-DEWANCKER Vlamingstraat 7, Poperinge» KLAVERZAAD, GRASZAAD, verschei dene soorten BEETENZAAD, KOOR DEN voor dc hop. VERLEGGAREN, NOSPERIT, WACKER, enz. BACHEN op-alle malen gemaakt. AGENT voor Poperinge cn orastreke» van het Beetenzaad Peragis Original»- 4BSSEZRBKa9(BWBB»»3a5aE«BaBB0 VAN VRIJDAG 23 FEBRUARI 1M« 100 Fransche Franken: Checks 66.475 frank- Biljetten (j^.50 a 63,50 fraüjt» 1 Pond Sterling 117.30 frank- 1 Ijoliur 29.66875 frank. 1 Guide* 15,77 li li 49"

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 4