in ons Land en vooral voor de anderen LEGERNIEUWS voor al wie Voor zijn gezondheid zorgt wcheti l\MOVft\0 MARKTPRIJZEN alles op zijn tijd 'T ROOS KRUIS DE ENGELSCHE BODEM DAALT!... BkOKlï- dIn?- nalezingb5chu[fvheet Landöouwkredietkas van West-Vlaanderen DE NIEUWE BRUGGEN IN BELGIE het gevaar van petroleum DE ZESDE VERJAARDAG VAN DEN DOOD VAN KONING ALBERT Ter herdenking van den zesden ver- Ja rdng van het overlijden van Koning Albe:: I werd Zaterdag 17 Februari in de O. L. Vrouwkerk te Laken een gods dienstige plechtigheid gecelebreerd ter zijner nagedachtenis. Woonden deze plechtigheid o.m. bij de leden der Regeering. de leden van het Di plomatiek Korps met Mgr. Micara, Pau selijke Nuntius, aan het hoofd, de Voor zitters van Kamer en Senaat, en talrijke andere burgerlijke en militaire overhe den benevens afgevaardigden van vader- landsche vereenigingen met vaandel. Na de plechtigheid werd een bezoek ge bracht aan de crypte, bloemen neerge legd op de graven en een huldegroet ge bracht aan diegenen wier stoffelijk over schot aldaar esn laatste rust geniet. Later in den morgen werd nog een dienst gecelebreerd ln de kerk van Sint- Jaaï-op-Coudenberg, zicledienst bijge woond. door Koning Leopold. Prinses Cle mentine, Prins Boudewijn, en talrijke hoogstaande personaliteiten. Aar. den voet der tragische rots van Marche-Iss-Dames werd een'H. Mis ge celebreerd tot zieleiafen's van Koning Albert I, door Mgr. Heylen, bisschop van Kamen. In andera steden van het land hadden ook herdenkingsplechtigheden plaats. LANDBOUWBELANGEN Etn afvaardiging van de Katholieke parlementsgroepen had een onderhoud met den Minister van Landsverdediging, om de belangen van den Landbouw bij dit departement te verdedigen. De Minister beloofde dat voor wat de landbouwverloven betreft een bijzonder regiem zal worden ingesteld dat voldoe ning geven zal aan den landbouw zonder aan de weermacht afbreuk te doen. De afvaardiging drong aan dat dit re giem zou worden toegepast van zoohaast de weersomstandigheden dit zullen toe laten en dat ook maatrsgelen zouden Worden getroffen ln zake de bevoorrading Van hooi, strooi en haver. Een Liberale afvaardiging drong aan op de demobilisatie van de bedrijfsleiders, wier bedrijven zonder toezicht is geble ven. op uitstel voor de gemobiliseerde landbouwers behoorend tot de territoriale Weermacht, voor het toekennen van land bouwverloven en het beveiligen van den nationalen veestapeL. DE MILITAIRE OPEISCHINGEN Door het Ministerie van Landsverdedi ging werden deze week verschillende me dedelingen verstrekt omtrent het leve ren of opeischen van haver, strooi en hooi. Voor wat de haver betreft doet bedoeld Ministerie een beroep op de voortbren gers van haver opdat zij aanbiedingen Voor het leveren van haver zouden in dienen, bij voorkeur op wagon vertrek, tegen de plaatselijke prijzen van den dag. Zoo deze aanbiedingen ingewilligd worden zullen zij bij eventueele latere opeisohingen afgetrokken worden van de hoeveelheid haver die de betrokkene landbouwer desnoods zou moeten leveren. Deze aanbiedingen moeten gestuurd worden naar het «'Ministerie van Lands verdediging, Intendencedienst, Leuven- scho steenweg, 1, Brussel. Voormeld Ministerie deelde ook mede dat zoo opeischirgen werden uitgevaar digd van haver, strooi en hooi, dit voort spruit omdat rit genoeg dier produkten ter verkoop aangeboden worden. Het le ger heèft die fourrage-produkten hoogst noodig en heêft zich diensvolgens ver plicht gezien over te gaan tot opeischin- gen. Zij zullen verdeeld worden over ver schillende gedeelten van het land en door de Gemeentebesturen zal uitgemaakt woi-dön welke hoeveelheid leder voort brenger zal moeten leveren, naar verhou ding van hetgeen die voortbrengers in staat zijn te leveren. DE VLUCHTELINGENKWESTIE Naar wat van wege de Regeering ver klaard werd in het Parlement in den loop van de vorige week kan worden be sloten dat van lioogcrhand is afgezien van een verplichts evacuatieen dus ook van een preventieve ontruiming, ten ware groot gevaar zou dreigen en den noodigen tijd ervoor zou gegund worden. In verband met deze kwestie heeft de H. Jaspar, Minister van Volksgezondheid, besprekingen gevoerd met de verschil lende Provincie-gouverneurs alsmede met de Burgemeesters van de agglomeratie van Verviers en andere aldaar gelegen gebieden. Dit alles beduidt wel dat de kwestie nog geen definitieve oplossing heeft ge kregen. DE ONAFHANKELIJKHEIDS. LEENING Einde vorige week was reeds voor 800 milioen frank ingeschreven, wat beduidt det de leening toch goed opschiet. Men hoopte spoedig tot het milliard te gera ken. Inmiddels Is dit waarschijnlijk reeds gebeurd. Naar ds laatste weekstaat van de Na tionale Bank, afgesloten op den 15 Fe bruari. blijkt dat er steeds goud binnen komt in ons land, dat de biljettenomloop ln een week met 69 millioen verminderde en dat ook de rubriek voorschotten op effecten op Belgiëaan het slinken waren, wat gunstige teekenen blijken te zijn voor den financieelen toestand van ons land. DE BETEUGELING VAN DE ONTWRICHTENDE PROPAGANDA. DE KEGEERING DIENT EEN WETSONTWERP IN. Maatregelen tegen de Kommunisten. Zooals reeds gemeld kwam op Donder dag 15 Februari de Regeering in spoed vergadering bijeen ter bespreking van de beteugeling van de ontwrichtende propa ganda. De noodzakelijkheid van het treffen van zekere maatregelen drong zich op door h:t feit dat de Kommunistische tijdschriften die verboden werden, tel kens weer opjaagden, maar onder een nieuwen titel en andere vorm. Naar eerst werd gemeld werd tijdens die kabinetsraad geen beslissend besluit getroffen. Niettemin trad op Zaterdag 17 Februari het Parket van Brussel aktief op tegen Kommunistische centra. Huiszoekingen werden gedaan in twee boekhandels waar talrijke Kommunistische propaganda- schnften werden aangetroffen en aan geslagen, wijl de houders der twee Kom munistische instellingen achter slot en grendel werden geplaatst. Ook te Meenrn werden huiszoekingen gedaan bij verscheidene kommunisten, en in hst kcmmunistisch lokaal De Pro- letaar gelegen Rijselstraat. Een aantal Ko.nmunistische boekjes en propaganda- schriften werden er aangeslagen. Maandag' namiddag kwam de Kabi netsraad opnieuw bijeen en trof bij hoog dringendheid een reeks maatregelen tot het fnuiken van alle ontwrichtende pro paganda. Meteen werden de wettelijke beschik kingen vastgelegd welke zouden dienen uitgevaardigd om de verdediging te ver zekeren van de nationale instellingen. In den avond hield Minister Balthazar een radiorede, voor de Vlaamsche golf lengte. waarin hij de noodzakelijkheid van die maatregelen deed uitschijnen. In de Kamer werd dan Dinsdag een wetsontwerp ingediend tot de bescher ming van de Nationale instellingen. Bij dit ?.p verboden: alle ver een gen, roepeeringen of organisaties. Welke ook hun vorm of naam we ze. die rechtstreeks de vernietiging nastreven van de grondwettelijke vrijheden, of van de Instellingen van het Belgische Volk. Straffen worden voorzien tegen de per sonen die die organisaties stichten of leiden, of alle andere leden, en ook de personen die er voor vergaderplaatsen bezorgen. De ontbinding van de groepeering kan bevolen worden. Zekere verbeurdverkla ringen worden eveneens voorzien. Is ook strafbaar diegene die zich bezighoudt met propaganda of andere bedrijvigheid die zelfde doeleinden nastreeft. Zware straffen worden ook voorzien te gen diegene die in oorlogstijd, terwijl hij zich met een politieke propaganda of met eenige andere bedrijvigheid bezighoudt, in verband daarmede zonder toelating van de regeering in geheime verstand houding is met een vreemde mogendheid of een buitenlandsche organisatie of met een persoon die handelt in het belang of uit naam van een vreemde mogend heid of een buitenlandsche organisatie. DE WINTERHULP AAN DE WERKLOOZEN De Kabinetsraad heeft besloten de ult- keering van Winterhulp aan de werkloo- zen voort te zetten voor den loop van de maand Maart, dit tengevolge de buiten gewone guurheid van het seizoen. EEN PAAR BROKKEN DIE MOEILIJK TE VERTEEREN VALLEN VOOR DE LIBERALEN Tijdens de Senaatszitting van Dinsdag werden ook nog een paar amendementen op de Begrooting van Openbaar Onder wijs goedgekeurd, amendementen die de Liberalen zwaar op de maag zullen zijn gevallen. De Liberalen waren meestal afwezig c; de vergadering, ook de meeste Katholiek en Socialistische Senatoren waren er ni: of waren reeds vertrokken, zoodat eer meerderheid bestond van Vlaamsche Ka tholieken, Vlaamsche Nationalisten er Vlaamsche Socialisten. Zoo werd o.m. goedgekeurd: dat het deel der wedde van de leeraars van het vrij Technisch Onderwijs da*, door den Staat wordt betaald, recht streeks aan die leeraars zou gezonden worden; dat de Kon. Vlaamsche Opera te Ant werpen voortaan zelfde toelage zou krij gen als de Muntschouwburg te Brussel, dus elk 2.200.000 fr. in plaats van vroe ger 1.600.000 fr. aan deze van Antwerpen tegen 2.800.000 aan de Opera te Brusel; dat de diploma's der Vlaamsche gedi plomeerden van 1017-1918 worden erkend Het eerste amendement werd inge diend door den H. Van Dieren, VI. Nat., het tweede dcc.' den H. Vos, Socialist, en het derde de-: <ri H. Leuridan, VI. Nat. Dit zijn drie tukken die de Liberalen, H. Catteau uit Brussel aan het hoofd, moeilijk zullen kunnen verteren. DE BEVOORRADING IN HUISKOLEN Door het Ministerie van Ekonomische Zaken werd een mededeeling verstrekt omtrent de bevoorrading in huiskolen. Hieruit blijkt o.m.: dat in Januari 1940 de mijnen 2.250.000 ton kolen ter beschikking van het bin- nenlandsch verbruik stelden tegenover I.950.000 ton voor zelfde maand van 1939; dat onze uitvoer 460.000 ton was in Ja nuari 1940 tegen 610.000 ton in zelfde maand van 1939; dat steeds min uitheemsche kolen wor den ingevoerd; dat in het binnenland de kolenproduc- tie verminderde en het vervoer bemoei lijkt werd. VERBODEN PUBLICATIES Werden verboden als zijnde van zulken aard dat zij op den geest der troepen en der bevolking een ongelukkigen Invloed uitoefenen: Dietsch Opvoedkundig Tijd schrift (maandschrift van de Dietsch Opvoedkundige Beweging. Tijdelijk ver antwoordelijke uitgeefster en opstelster: Roza De Guchtenaere, Lieven- De Win- nestraat 34, Gent) L.Action Socialiste (éditeur responsable: Henri Dlseart, 171, rue Adelson Castiau, Quaregnon)Ques tions du Jour. (éditeur responsable: Wal ter Noël, 261, rue de Campine, Liége) «Politiek en Cultuur» (maandschrift on der redactie van: K. Beuzemaker, m. r. A. G. De Leeuw. - Uitgeverij «Pegasus», Hemonystraat 5, Amsterdam Z.) Vol harding (verantwoordelijke uitgever: J. Heijndels, 11, Kolvenierstraat, Vilvoorde); L'Eclaireur (auteur-éditeur responsa ble: X. Relecom, 3, rue du Grand-Hos- pice, Bruxelles). ■HssauieHaaaBisaHaassiiiiaaH MIJNEN IN DE BELGISCHE KUSTWATEREN Door Belgische 'moten werden nog maals verschillende zeemijnen ontdekt, dobberende op de golven. De bevoegde overheden werden verwittigd. De noodige maatregelen werden dan ook genomen. Waarom lijden aan HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIBK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDEN I Poetteder en mor'jen Uw tanden om den tandaanslag. die er zich 's nachts heeft op vastgezet en tot tandsteen zou kunnen verharden, te verwijderen ter wijl deze nog zacht is. Poets ee iederen avond om ze te bevrijden van de voedselresten, waarvan de gisting vooral 's nachts nadeelig is, wanneer het speeksel, ten gevolge van de ver traagde afscheiding, ae zuren niet onschadelijk kan maken naarmate deze zich vormen. Ot gl] bang zljt voor ziekten ol er niets óm geeft, gij hebt het recht niet Uw ooren voor de waarheid te sluiten Uw gezondheid, zelfs Uw leven kan afhangen van den staat van Uw mond Telkens als gij eet, drinkt en ademt, dat wil g. zeggen voortdurend, dringen tallooze micro ben in Uw mond. Zij die er zich zullen in ont wikkelen zullen niet alleen tand- en tandvleeschkwalen kunnen ver oorzaken. maar zich verspreiden naar min of meer verafgelegen orga nen, en aldus de oorsprong worden van hartziekten, nieraandoeningen, rheumatiek, gewrichtsontsteking, verwikkelingen van luchtpijptakken en longen, met uitslag gepaard gaande koortsen De in de tandholten en -spleetjes achterblijvende spijsresten gisten snel, waarbij zuren vrijkomen, die het glazuur en het tandbeen bescha digen. Weldra volgen dan tandbederf en zijn stoet van pijnlijke aan doeningen bloedaandrang, abscessen, gezwellen in het onderhuidsche celweefsel, klierontsteking, oogaandoeningen. Wanneer het tandsteen te lang op de tanden blijft zitten, kan dit de oorzaak worden van bloeding van het tand vleesch, pyorrhea, losgaat» der tanden, meestal gevolgd door de uitvallen. Verdedig U door te zorgen voor een doelmatige tandhygiëne. Poets geregeld s morgens en s avonds Uw tanden. Doe het met een Gibbs- kwaliteitsborstel en een zeephoudend Gibbs-tandmiddel. Alleen zeep bezit inderdaad de eigenschap de vette voedseldeeltjes op te lossen, waarvan de gisting U bedreigt. En ga minstens tweemaal per jaar naar Uw tandarts dat is een dringend vereischte voorzorgmaatregel. GIBBS -TANDZEEP EN -PASTA beide zeephoudendmaken den mend kiem- vrij, lossen alle vette voedselresten op en ver. leenen aan de tanden een stralende glans. GIBBS -MONDWATER is een uitstekend kiemwerend mondmiddel dat een aangena- men reuk verleent aan den adem. DE GIBBS - TANDENBORSTELS zijn voorzien van haarbundeltjes die er bijzonder op berekend zijn alle tandvlakken en spleetjes te bereiken. .JN TANDEN BESCHERMT MET BESCHERMT OOK ZIJN GEZONDHEID als de Wonderbare Bruine Poedert rati der Apotheek DE POORTERS Sint-Niklau-Waaa. 0 eo|snbiikkalijk soadir ickadtUjkf ttvoljta vu du* pijaaa tallea bevrijden. Dl ten 5 fndari 4 Ir. ia iritiulbtia iaat IS fatiari ia,oa Ir. Te verkrijgen in alle goede Apotheken of j vrachtvrij tegen portmaadaat Gebruikt ze «enz, V au it nooit geen an dere meer gebruiken. I Uit «De Maandagmorgen»: «De Engelschman» laat zich niet zoo gauw op slang jagen. Zijn kalmte wordt niet verstoord door het oorlogsrumoer, noch door het aiarmeerende feit, dat zijn land, het geliefde Old Engelandlang zaam maar zeker... in de zee verzinkt. Dat is geen grap, maar nuchtere werke lijkheid. Geleerden hebben onlangs vastgesteld, dat Londen in vijf jaren tijd iets meer dan twee centimeter zinkt. Dat is niet veel. Maar in ieder geval toch zooveel, f dat Londen sinds den tijd van Koning Hendrik VIII twee en halven meter ge zonken is en dat het parterre van het i beroemde Bridewellpaleis van Kardinaal Wolsey aan den oever van de Theems, dat vier eeuwen geleden gebouwd werd. j iederen dag bij vloed onder water staat. Over enkele eeuwen zullen alle brug-1 gen in Londen moeten worden verhoogd, j om te voorkomen, dat de Theems erover- j heen ln plaats van eronderdoor «troocit. Veel erger nog is, dat de Engelsche i Oostkust langzaam ln de zee verzinkt, I Ieder jaar gaat een stuk land ter grootte] van Gibraltar in de golven onder. Er zijn verschillende wetenacliappelijke theorieën over het wegzinken van Enge- land. Maar wat ook de geologische oor zaak mag zijn ln leder geval zal het gemeentebestuur van Londen dit vraag stuk spoadig eius tig onder Qogen moeten i ot vomot to&ai z'v\ eiscYton ook Aal ga waakt ovat uvi gezondheid en voota\ ovet deze van uwt kindexeni anderzijds, beielten zij niel dat de eetmalen een genot zijn. Dit vraagstuk wordt best opgelost door het hiebig blokjeaangeboden in pakjes van 5 blokjes - \Q tabletten - en welke slechts it. 4. kosten. Het Liebig blokje laat toe den meest smake- lijken bouillon vlug te maken, in een handomdraai soepen, deegen en groen ten te verbeteren, mits een voor het lamilie-budget geringe uitgaat. Voor een betere keuken, voor de aige- meene goede stemming in den huwe lijken haard, voor een wijsehjke bezui niging. gebruik het UEBIG «!NooTTS0cS» mUBHHHI ZENDT ONS 5 FRANK •n wij zenden drie maanden om blad naar een Soldaad. LEENINGEN AAN PACHTERS EN LANDBOUWERS aan de voordeellgsts voorwaarden mits grondpandige waarborg. Intresten 4% tot 20.000 fr.; - 4 25% van 20.000 tot 100.000 fr.', 1 4.50% van 100.000 tot 150.000 fr. Terugbetaling met jaarlijtt »ehe betalingen van 2 tot 14 jaar, 20 jaar ln bijzondere gevailefTi Gemak van geheel? of gedeeltelijke terugbetaling ten allen tijde, ftypotheeldeeningen aan MIDDENSTAND. 4Lijfrenten worden toegestaan aan menschen die ln rust willen leven, goede waarborgen. De Algemeens Agent is alle WOENSDAGEN, van 9 tot 12 uur. te uwer beschikking voor kostelooze inlichtingen, hotel CAFjj BELGEOude Statie, Zuidzandstraat 45, BRUGGE, «n aiï$ ZATERDAGEN, van 9.30 tot 12 uu.r, ter afspanning i HOTEL 'T ZWEEHD2 Groote Markt, IEP ER, of schrijven J. VANDFi WTELE, 70 Fonsnylaan, BRUSSEL-Zuid. Sttpt» geheimhouding. Special» spreekkamer. DE KLAS VAN 1926 EN DE JONGERE KLASSEN BIJZONDER AANGEDUID. Het Ministerie van Landsverdediging deelde op Vrijdag 16 Februari LL het volgende mede; Van 15 Februari tot 1 Maart worden sommige militairen wederopgeroepen. Deze wederoproepingen hebben betrek king op eenige categorieën van militai ren, hoofdzakelijk die van de klas 1926 en van de jongere klassen, die tot de re gimenten infanterie, wielrijders. Arden- ner Jagers, motorwielrijders, artillerie en tot de vervoerkorpsen behooren, en niet onder de wapens zijn. Deze wederoproepingen hebben ten doel bij de eenheden de leemten aan te vul len welke voortvloeien uit de ontheffing van de mijnwerkers en van de vaders van drie of meer kinderen. HET AANTAL SOLDATEN, GEDEMO BILISEERD TUSSCÏIEN 1 SEPTEMBER EN 31 DECEMBER 1939. Ingaande op een schriltelijke vraag van een parlementslid, verklaarde de minis ter van Landsverdediging Het aantal militairen die tusschen 1 September 1939 en 31 December 1939 om verschillende redenen gedemobiliseerd werden bedraagt ongeveer 51,500; 17,000 voorloopig ongeschikt bevonden militai ren; 5,300 definitief ongeschikt bevon den militairen; 29,200 voorloopig naar hun haardstede teruggezonden of uitgestelde militairen. Het is niet mogelijk de indeeling van dio gemobiliseerden op te geven per pro vincie, wijl de verblijfplaats van de be langhebbenden niet in aanmerking komt en niet in de demobilisatiedossiers ver meld wordt. DE MILITAIRE VERPLICHTING. Op de vraag van Kamerlid Butaye om trent den datum waarop de militaire ver plichting vervalt voor de miliciens der bijzondere lichting 1919 antwoordde de minister van Landsverdediging De militietermijn van de mannen der bijzondere Lichting van 1919 gaat in op 15 September 1919, welke de klassen ook wezen waarvan zij in normale omstan digheden zouden moeten deel hebben uitgemaakt, en welke de datum hunner inlijving ook weze. Daaruit volgt dat al de miliciens van de bijzondere lichting van 1919 (klassen 1914 tot 1919 inbegrepen) zullen afge dankt worden op 31 December 1943, of vroeger, zoo zij vóór dit jaar 1943 den leeftijd van 50 jaar bereiken. DE VRIJGESTELDEN VAN DE JAAKKLASSE 1940 WORDEN NIET OPGEROEPEN. Zooals bekend, is overgegaan tot de vervroegde oproeping van de militieplich- ti-;en vstn de Jaarklasse 1940. Vele ouders van studenten vragen zich af ot' dezen ook zullen opgeroepen wor den. Naar verluidt is dit niet het geval voor diegenen die tijdig uitstel gevraagd heb ben. De studenten, die hun studiën nog niet voltooid hebben, krijgen dus gelegenheid om vertier de lessen te volgen en hun examens af te leggen, wel te verstaan in dien zij het aangevraagd hebben toen zij vóór de wervingscommissie verschenen zijn. HET MOBILI8EEREN DER WEHKLOO- ZEN. DE O CD-STRIJDERS VAN '14-T8 NAAR HUIS GEZONDEN. i In de Kamer gingen Dinsdag LL de in terpellaties door over het onder de wa- pen» roepen ran dienstplichtige werkloo- i zen, waaronder talrijke oud-strijders. Heer Vranckx, socialist, toekende pro test aan tegen het beweerde mobiliseertn van werkloozen, in het algemeen. Spreker bMree.-dj dat de Regeering hiertoe het i'iÊHt niet had. Hij stelde ook de vraag waarom de nlet-gesyndikeerd» werkloo zen niet gemobiliseerd werden. Heer Dëvroe, Vlaamseh Nationalist teekende pfotêst aan tegen het mobili- soiëren van werkloozen die vaders zijn 3drie kinderen, dat geen onderscheid '|?émaak't tusschen tijdelijke en vol- l&Üfe werk!dozen, dat werkloozen die Mj dl Burgerlijke Territoriale Wacht waren ingeschreven niettegenstaande de gedane belolter. toch gemobiliseerd werden, en nog het meest tegen het oproepen van ojii-ütrlJieiA Qofc dal vgi«lai(W werkloozen lastig gevallen weraetk Heer Van Steenlandt had het hoofd zakelijk over het oproepen van oud-strij ders. Generaal Denis, Minister van Lands verdediging, antwoordde la volgendèn zin: Hij begon met te verklaren dat de door den Heer Vranckx aangeklaagde maat regelen niet uitgaan van den Minister van Landsverdediging alleen, maar dat hiertoe besloten is geworden door gansch de regeering, met eenparigheid. Krachtens de milltiewet kunnen, ln ge val van oorlog of ln geval het grondge bied bedreigd is, de dienstplichtigen der territoriale klassen, uitgezonderd de va ders van 4 kinderen, bij het veldleger worden geveegd. De minister zet dan uiteen hoe men, bij de mobilisatie, rekening heeft gehouden met de economische behoeften van het land. Tienduizenden gemobiliseerden zijn teruggeschonken geworden aan de eco nomie. Zij zijn echter moeten vervangen worden! Hoe kan men het nu onrecht vaardig vinden, dat wij, om mijnwerkers en metaalbewerkers te kunnen vrijstellen, beroep hebben moeten doen om Heden, die voor den oogenblik minder nuttig zijn voor de economie, namelijk werkloozen. Hier moet alle sentimentaUteit uitgesloten worden. De minister kondigt aan dat, bij on derrichting gisteren gegeven, alle oud- strijders uit den oorlog 1914-1918 en die opgeroepen mochten zijn geworden, da delijk naar hun haardstede moeten wor den gezonden. (Zeer wel op de meeste banken). Spreker erkent dat er een ongelijkheid bestaat in de behandeling der verzeker de en der onverzekerde werkloozen. Ook, zegt hij, zoek ik naar een criterium om de niet-verzekerdo werkloozen te vinden. In elk geval zijn onderrichtingen gege ven om ook de niet-verzekerds werkloo zen weder ot te roepen. Anderzijds genieten de gemobiliseerde werkloozen dezelfde gunsten als de andere gemobiliseerden. Ooi: onder hen worden dc vaders van drie kinderen terug naar huis gezonden, Indien zij het verlangen. De minister stelt er prijs op te verkla ren dat de maatregelen tot mobilisatie van werkloozen alleen getroffen zijn ge worden na grondige overweging, om de hoogere belangen des lands en geenszins uit vooringenomenheid tegen de werk loozen. Na deze uiteenzetting kwamen nog ver scheidene sprekers tusschen ln het de bat, waarna de vergadering geheven werd. Bij het ontvangen van het Beknopt Verslag der vergaderingen van Kamer en Senaatvernamen wij nog verdere bijzonderheden over'de rede Dinsdag IJ. uitgesproken door Generaal Denis. Uit deze rede knippen wij dus nog het volgende De Oudstrijders-werkloozen zullen, zon der verplichtingen, naar hun haardste den worden teruggezonden en opnieuw opgenomen worden ln het werkloozen- fonds. De maatregelen tot vrijstelling zijn zoowel op de werkloozen toepasselijk als op de andere. Wij zullen ook trachten de werkloozen vrij te stellen die een min of meer vaste plaats zouden gevonden hebben. In de intendancediensten en diensten achter het front worden de werkloozen geplaatst. Wat de oproeping van Burgerwachters betreft, zal de H. Minister schriftelijk antwoorden aan den H. Vansteenlandt, die hierover interpeHeerde. Een maatregel ten bate van de wegge voerden is gebillijkt, maar er zal rekening moeten gehouden worden met den duur van de wegvoering. Dat vraagstuk zal bestudeerd worden. De maatregelen tot vrijstelling die werden getroffen ten gunste^van de ge mobiliseerden, vaders van drie kinderen, zuilen van toepassing zijn op de weder opgeroepen werkloozen. Dus zullen alle werkloozen die werden binnengeroepen en die vader van drie of meer kinderen zijn, worden vrijgesteld. DE HERZIENING VAN DE VRIJGESTELDEN. De Kommissie opgericht in den schoot W ï.if ihïiUatJfc leper, 17 Febr. Tarwe 155; rogge 140-145; haver 110-116;. brouwersgerft 150-154; voedergf-rst 142-144; erwten 165f paardenboonen 140; aardappelen 50 53f boter 25-26; eieren 1.00-1.05; biggen per kop 150-175, het kilo 7.50; tarwestrooi 28- 32; rogegstrooi 34-38; haverstrooi 40-421 gerstestrooi 38-40weidehooi 38klaver- hooi 40; lnzernehooi 42: ruw vlas 92-94| gewoon klaverzaad 10-12; steenkool kla verzaad 26-28; voederbeeten 80. Anderlecht. Kaiverenmarkt. Teu toon gesteld1071verkocht op voet. van 6.25-10. Aangekomen tijdens de week: 1534. Kortrijk, 19 Febr. Tarwebloem 197; zemelen 112; gorte zemelen 130; boter 25.50-26; eieren 0.95-1.10; Turksche tarwe plata 158; id. cinquantino 168; witte tar we 158-167; roode tarwe 150-165; rogge 150-152; haver 117-125; paardenboonen 160; gerst 152; hooi 75; strooi 57-58; aardappelen, gele 50-53; id. roode 55-60; voederbeeten 9.00-9.50; lijnzaad 223; id. vreemd 249; lijnzaadkoeken 154; id. Ame rika 163; cocokoeken 150; arachidekoeken 155; nitraat van Chili 120; ammoniaksul- faat 103suikerijboonen. oude 140; idera Y*ieu\ve 135; wortelen 1.00; witloof 3.00; rapen 1.00; bloemkoolen 2.00; selder 3.00; porei 3.00; appelen 1.25. Veemarkt. Te koop gesteld 363 stuksj 194 koeien 3.30-4.25 lev. het kilo; 114 vaar zen 3.80-4.80 38 stieren 3-60-4.60; 17 os sen 3.80-4.80. Konijnen 7.00 het kiloj kiekens 15 id.; hennen 10; duiven 3.00J eenden 15; ganzen 30. Vellen van: geiten 25 het stuk; kcnil- nen 13 het kilo; schapen 10; koeien 8.80| vaarzen 8.90; stieren 7.90; ossen 8.90; kal veren 12.50. Diktmuide, 19 Febr. Boter 23.50- 24.50; eieren 0.85-0.87; aardappelen 45-551 tarwe 150-155; rogge 140-142; haver 115- 120;strooi 50-55; hooi 60-70; voederbee ten 8.00-9.00; brouwersgerst 155-160. Anderlecht. Slachthuizen. Aange voerde varkens 3283; verkocht tegen den gemiddelden prijs van 5.75 tot 6.30. Ge slachte varkens: 516. Roesslare, 20 Febr. Tarwe 160; ha ver 122; rogge 148; zemelen 108; mals plata 158; id. cinquantino 162; boekweit 180; voedergerst 153; zomergerst 165: erwten 165; paardenboonen 161; lijnzaaa 210; lijnmeel 165; Amerikaansche lijnkoe ken 163; ruw vlas in strooi 125-200; uit gelezen vlas 200-275; tabak 8.00; aard appelen furore 50, kruger 50, Gelderscht muizen 52, vainqueurs 40, industries 45-48, roode ster 60; klaverzaad 1500; tarwe strooi 60; roggestrooi 50; haverstrooi 50j weidehooi 60-70; klaverhooi 70-80; sui kerijboonen, besch. 145; id. nieuwe groei 135; lijnzaadoüe 490; nitraat 122; ammo niak 101: cyanamide 93; kalksalpeter 112| (fosfaat 50; notrouchou 98; Thomass-lak- jken, wagon Charleroi 14-16, 1.50; ferti- phos 38-42, 96; silviniet 14-16 t.h. 26.25; idem 20-22 t.h. 32; chioorpotasch 40 t.h. 64,75; id. 50 t.h. 102; zwavelpotasch 48 t.h. 140; biggen 320 stuks 3.50-4.50 het kilo; boter 23-24.50; id. klompen 22-22.50; eie ren 0.85-0.86; oude duiven 5.50 het kop pel; jonge id. 10; konijnen 7.00 liet kilo; oude hennen 7.50; kiekens 15-16; haantjes 17; kalkoenen 9.00 het kilo; vellen 13-14 ganzen 30 het stuk. Veurne, 21 Febr. Tarwe 150-155; ha ver 112-116; gerst 155-175; erwten 190- 200; paardenboonen 150-160; aardappelen 45-55; voederbeeten 10-12; hooi 700-800; strooi 500-600; boter 22-23.50; eieren 0.70- 0.75; id. van eenden 0.78-0.80; konijnen 7.00-8.00 het kilo; kiekens 15-20; oud» hennen 7.00-7.50; eenden 26-28 het kop pel; jonge duiven 8.00-10; oude duiven 3.00-4.00. Anderlecht, 21 Febr. Veemarkt. Te koop gesteld 2526 stuks: 647 ossen 5.35-7.50; 237 stieren 4.254i.25; 1612 koel en en vaarzen: koeien 4.25-6.25, vaarzen 5.35-7.50. Toegekomen na marktsluitingt 109 dieren. Loo, 22 Febr. Boter 21-22.50; eieren 0.60-0.70. Poperinge, 23 Febr. Tarwe 160; rog ge 152; haver 120; erwten: schokkers 210 ronde blauwe 200; witte boonen (flageo lets) 360; aardappelen 45; boter 20-24; eieren 0.64-0.65; hoppe, opbr. 1939; ver- koopers 1175, koopers 1150. DE BRUG VAN OLSENE VERTOONT OOK BARSTEN De moderne brug over vier jaar ge bouwd over de Leie en bestaande uit een stuk, heelt nu ook barsten vertoond, zulks tengevolge de hevige vorst der laat ste weken. Alle verkeer werd over die brug ge schorst. TE ARGENTEAU DREIGT DE BRUG OOK IN TE STORTEN Een op wacht staande soldaat aan dn brug van Argenteau, over het Albertkn» naai, hoorde een zwaar gekraak aan dn brug. Bij nader onderzoek bleek dat in de brug een groote barst wa3 ontstaan, onder het voetstuk der brug, ln den lin kerboog. Het geldt hier een metalen brujp Alle verkeer werd dadelijk geschorst. Nog meer barsten werden later vastge steld. Men vreest dat de brug zal mot ten afgebroken worden. ZWAAR VERKEERSONGEVAL TE KWATRECHT Een militaire auto die Kwatrecht door kwam gereden moest plots remmen om een voetganger te vermijden. Tengevol ge de gladheid der baan gleed de auto verder, reed het voetpad op en. sloeg een voetganger en een schooljongen te plet ter tegen een huisgevel. De voetganger was op den slag gedood wijl de schooljongen zwaar gewond werd en enkele stonden nadien den geest gal OUDERLINGEN VREESELIJK VERBRAND. Te Verviers wilde de 84-Jarlge Men. Degueldre haar vuur opwakkeren door er petroleum op ta gieten. Plots schoten da vlammen hoog op zoodat de vrouw erg verbrand werd en haar woning aan het branden ging. Het vuur kon spoedig over meesterd worden, maar ds vrouw moMt in erbarmelijken staat naar het hospi taal worden overgebracht. HISmilllIHIMHIlillllHI van de rechterzijde van Kamer en Se naat vergaderden Woensdag IJ. om een onderzoek te wijden aan de kwestie der vrijgestelden en van de evacuatie. De Kommissie was VRn oordeel dat het voorstel Mundeleer in ieder geval niet ter bespreking in de Kamer mocht ko men vooraleer het voorstel Demets werd behandeld in den Senaat. De Katholieken blijven van meening dat er niet mag getornd «orden aan de rechten der Kroostrijke gezinnen en dat de herziening zou moeten beperkt blij ven tot de laatste 10 klassen. Zooals men weet beoogt het voorstel Mundeleer de herziening voor alle vrij gestelden van de laatste 20 jaar. Dit van Senator Demets slechts over de laatst» 15 klassen. Door bedoelde Kommissie werd de Heer R.-D. De Man verzocht zijn onderzoek aan de kwestie der evacuatie voort te zetten. In de Senaatsvergadering van toeko mende week zal de kwestie Uur vnjgestel* Jeu bftfuvkeu

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 5