f Net Isperschs Kattefeesf Petroleum in de Groene Hel en dupuïs Ct&fl DE KLEINE WINST GimOfSTS KEUS Van het Heilige vuur der Perzen tof Benzine VOORDEELIGSTE PRIJZEN NOTARIEËLE VERKOOPINGEN Rijselstraat 1-5 IEPER REGENMANTELS WERKKLEEDEREN FANTAZIEBROEKEN BEGRAFENISPLECHTIGHEID VAN EEN JONG SOLDAAT TE LEISELE rf Hoe de Ciiineezen petroleum leerden gebruiken omclat ik ze uitstekend vind om het lichaam te be vrijden van wat ik onze kleine narigheden zal noemen. Zoo onze jeugd ons toelaat ons aan over daad te buiten te gaan toch laat zij ons niet toe sommige onmisbare voorzorgsmaatregelen te ver- waarloozen. Het gebeurt wel eens dat wij last heb ben van verstopping, dat wij ondervinden dat onze maag vuil is. dat wij ons bloed moeten zuiveren. Een kuur met ROODE PILLEN zal alles spoedig weer in orde brengen. Ket is de volledige formule, want zij bevat aan de IN HUISMEUBELS EEN WOONHUIS BOERDERIJ-MAALDERIJ BEESTIALEN EN LANDBOUWALAAM WOONHUIS BIJ STERFGEVAL ALSOOK KOOP 1. HEERENHUIS MET MAGAZIJN PERCEELEN BOUWGROND KOOP XIX. - HOFSTEDEKE KOOP XX. - WEIDE VETTE WEIDE KOOP XXIV. - WEIDE KOOP XXV. - VETTE WEIDE KOOP XXVI. - VETTE WEIDE EEN HOFSTEDE EN BOUWGRONDEN EEN HERBERG-W00NHUIS PERCEELKEN BOUWGROND EEN WOONHUIS HOUTGEWASSEN SCHOÖNE KiEKENKWEEKERIJ HUIS LAMMEY-CLAYS EEN GOEDE PARTIJ ZAAILAND BESTE VETTE WEIDE GOEDE WEIDE BOOMEN TE K00? APPELEN IK BEN KOOPER van LANDELIJKE EIGENDOM, MEUBELS, HERBERGGERIEF, BEESTIALEN EN LANDBOUWTUIG. WOONHUIZEN MET ERF IK BEN KOOPER «A LA MODE PARISIENNE KOOP EEN SCHRIJFMACHIEN W5T no V n« fret ee'iei ELI jeden V'-innJ fcj d< ran J Pond' 1 fi. 8 lksel f dorp bren? tn de en 1«U «e za. Be I» ZO! Bens I fer Rt koo el fcrani perste' waard V toe ba'.rci ponTd geeft van t gtrilfff Zateri •tnazoil ikoogti Baar Pattyi kwam «outtrj lijke tilde jj toac'aj gei.aaj was f kerkl J Soldaat GILBERT BUTAYE Op Donderdag 15 Februari had alhier, onder groote deelneming, de plechtige ter aardebestelling plaats van den 19-jarigen Gilbert Butaye, soldaat bij het 3de Li nieregiment. In den stoet, die zich om 9,45 uur aan het sterfhuis vormde, be merkte men een militaire afvaardiging, alsook drie prachtige kronen. Om 10 uur volgde in de kerk de plech tige rouwdienst. Aan de offerande scheen er geen einde te zullen komen. Na de Absouten trok de treurige lijkstoet naar het kerkhof. Niettegenstaande het gr.rc weder, volgde een talrijke menigte den afgestorvene naar zijn laatste rustplaats. Bij het graf werden twee Uitreden uit gesproken; een door een Luitenant van het leger, de andere door een jeugdinal:- ker van den overledene. Aan de achtbare familie Butaye bic den wij onze oprechte gevoelens van deel neming aan. Lijkrede uitgesproken door Mijnheer Maurits Verkest. Diepbeproefde Familie, Geachte Omstaanders, Het is mij een droeve taak, in naam mijner medemakkers, hier bit dit open graf. een iaatste groet te brengen aan onzen diepbetreurden vriend Gilbert. Het was ons ais een steek door het hart, toen wij de droevige, en tevens zóó onverwachte tijding vernamen, Gilbert, dien wij over korten tijd nog tn bloeiende gezondheid wisten, dien wij eenige weken geleden zoo blijmoedig zagen optrekken om zijn plichten als soldaat te gaan vervullen..., is niet meer. Door een kort stondige, maar pijnlijke ziekte werd hij aan de genegenheid der zijnen ontrukt. Hit is heengegaan, ver van vrienden en bekenden, ver van de teedere zorjyn eener liefhebbende moeder. Stil en nederig is Gilbert door het leven gegaan; als een bloem, die glinstert van den morgendauw, om bij de volle ont- h-iking harcr pracht te worden geplukt, als w-s 7-, te r-hoon om hier' bp deze wereld van droefheid en ellende tc moe ten v-rwc'ker.. Trïftend Is het, hoe God somtiids de schoonste ziiner vruchten uit ziin schepnineshof komt plukken. Ja. wit moeten het hier graag beken nen. Gilbert was de beste onzer makkers. Door zj'n zachtmoedigheid pn opgewekt karakte- werd hit door eenieder geacht en bemind. Hit- was te bewonderen om zijn rrchtrinnirheid en stillen eenvoud. Voor zi.fn familie was hi1 steeds de helpen de hond. Met welke tcswiidlng ging hii j niet ziin opgeroepen schoonbroeder ver- I vangen? Geachte familie, wii kunnen best uw droefheid he-mimen. Ook wij voelen met u hoe njjnliik dit afscheid is; doch richt uw fikken tot den Heer, en zoekt troost en sterkte in de zekerheid dat Gilbert nu -eads ziin schoon-> nlaats daarboven heeft ingenor-er. want zocals hij het zelf on zijn rterfbed zco schoon zegde, was hij grns-ls bereid om voer Gods rech terstoel tc versohiinen. Bidt veer ons allen daarboven, Gilbert, maar vooral voor uw geliefde Ouders, en smee': den ITeer dat Hij hen zegene voo- nl hun opoffering en hun volbrachte taak. Gilbert, laat ons u als afscheid nog een woord van dank toesturen. Dank. makker, voor uw vriendschap, voor uw minzaamheid en uwen glimlach, uw aan denken zullen wij voor immer in ons hart meedragen. En nu. dierbare Vriend, zeggen wij bij liet heengaan, met hoop in ons hart. vastgeankerd in het betrouwen op God, niet «Vaarwel», maar «Tot weerziens, Gilbertin het eeuwige. ISRa»flEBSaSBB2BKgSBfr39BBH3aEat&BSEE&532ZaaS529S2fLdiaEP4a:g:S i - ■- leper, deze roemrijke stede, wiens nieu we blanke torens zich weer met heiligen luister op onze horizonten af teekenen, beleeft telken jare heel wat jolijt en dar telheid. Het is eeuwen lang zoo geweest. Ieder stad van belang had in dezen tijd haar eigen feest, lijk ze haar eigen vlag, haar eigen stoet en belfort had. leper kon fel- zijn steke staan met zijn heerlijk belfort, een der prachtigste ty pen van gothische burgerlijke bouwkun de; met zijn Tuindag, die getuigde van de dapperheid en de vroomheid van deze eenmaal zoo luistervolle stede... En ook met zijn Kattefeest! Van waar is dit zonderlinge feest toch gekomen? zult ge u ook al meer dan eens afgevraagd hebben. Het bestond reeds ten tijde van den grootsten graaf, die ooit over Vlaanderen regeerde; Robrecht den Fries, toen deza de Iepersche jaar markt inrichtte. Het was deze Fries die op 't einde der 11" eeuw 11085) het mach* tige slot van Wijnendaie bouwde. Laat het do kronijken maar eens ver tellen: heeft Gilles Poppeliere, voor den laetsten keere de katten gesmeten van den Halletoren, het welke op deze wyse alle jaren pleegde te geschieden, te weten: De man die de katten smeet was gekleed in een r.ooden baey ofte veste ende stout op een plankiet die uitge stoken was door het vensterken boven den balkon van de haentjes, ende hadde ftldaer drie a vier jong katten in eenen sak dewelke hij een voor een uittrok, ende tusschen het geklank van het klokkenspel met de kat in de hand danste en vele kambriolen maekte, en dan de katte smeet met vollen zwier op de markt onder het volk 't welck alsdan bij duizenden daer vergaedert synde krielde van menschen, mits het seer curieus ende aengenaem om sien was. Wie zoo 'n kat kon bemachtigen kreeg een dikke fooi. Vooral 't jong volk was er bij om er achter te grabbelen en te vechten, dat moet ge niet vragen. En waardoor is men toch op 't gedacht gekomen precies katten van den toren te gooien? Daarmee zijn heidensche dingen ge moeid De katten trokken den \v..gen waarop de godin Freya met Wodan, den opper god, haar geduchten broer, ten oorlog trok. De katten waren daarom het zin nebeeld van het donker bijgeloof onzer Germaansche voorouders. En om wel te toonen dat ze dit heidendom heelemaal verfoeiden en verzaakten, smeten ze zoo maar de katten van hun hoogen toren. De Ieperlingen die al een naam kre gen van «Iepersche kinderen» kregen voor een gce eeuwe nog gen tweeden naam van de Hollanders, die alhier in garnizoen lagen De Iepersche Kat- tesmijtersOm er van af te zijn werd dat Kattesmijten dan ook afge schaft. In 1813 gebeurde het dan ook nog voor den laatsten keer. Doch het geslacht van heden heeft zich over al deze óuderwetsche en patriarchale kleinzieligheden heengezet. Wat voor on ze voorouders een spotnaam werd, is in de oogen van dezen tijd een eerenaam geworden. Kunstenaars én pennelikkers hebben er op geteekend en gedicht, ge deund en gezongen, en hoe ze ook klin ken de meeste namen Brugsche zotten, Poperingsche keikoppen, Iepersche kin- ders, Mechelsche maneblusschers, Brus- seische klekefretters of Veurnsche sla pers t ze zijn cea stuk levende folklore, een Keurige herinnering aan den fijnen en soms verbeten spotgeest, aan den taaien wil om zich zelf te zijn en hst eigen erf en recht te verdedigen... Pre cies ais de aloude en zeer zinrijke volks gebruiken, die zooveel welige vreugde én wonne brachten onder de goede gemeen te. leper heeft dit zoo prachtig begrepen toen het voor enkelen tijd zijn Katte feest» naar de letter, in den trant' der oorspronkelijke geplogendheid heeft her steld. Wie "t gezien heeft is er nog steeds op getogen over. Met de muziek op kop trok de Kattestoetnaar de markt toe. Ne gen eeréknapen droegen negen katten. De Nar danste in zijn rood-wit pak voorop: Van het Belfort werden honderd kleine katjes geworpen voor de kinderen. Daar na klingei-klangelde de beiaard, de bazui nen schetterden en de Nar kwam gïndei' hoog op een plankier voor den dag. maak te toeren en perten en gooide twee keef te reke drie katten naar beneden. Wie een kat'of een der linten kon grijpen won prijs! Of er geklauwierd én gevoch ten werd! Drie katten werden met één valscherm naar beneden gelaten'! (zoo-1 dat een valscherm ook 'met vreedzame projectielen kan zakken!). En ten slotte een tiende kat aan'een ballon, waarach ter de moto's koers zetten. Elkeen was voldaan, en wie een bluts of buil had op- geloopen, ging er fier op. Mocht, te midden van vreedzame, tij den, dit feeslf nog vele jaren de vreugde en trots uitmaken van het heerlijke leper en zijn welig ommeland. L, J. «sBBsscBsasassïiziszsBKsasssaii TRAGISCHE GEBEURTENIS TE MOESKROEN Knaap rndt droevig einde: spelen de in een -chommeï, verwurgd door een koord. De 14-jarigg René Eockaert, bij zijne ouders wonende te Moeskroen, \yas op den zolder dér ouderlijke woning gaan spelen en had een schommel gemaakt waarmede liij zich goed verzette. Doch daar de jongen zoo lang boven bleef, gin gen de ouders eens zien wat hij verrichtte; Groot was hunne ontsteltenis toen zij vaststelden dat hun jongen levenloos in de schommel ,zat. De koord van den schommel was hem verscheidene malen rond den hajs ge draaid, men weet niet door vyclke obrzaak. Waarschijnlijk bedwelmd door de toe- snocring der keel, had de jongen gcenc beweging kunnen maken en werd uldps op vreeselijke wijze gew.urgd, gedurende zijn spel. tasar-.aaassBssazEBBasBSia^sass DE «MERCATOR» IS VERTROKKEN De «Mercator» is Woensdag u:t Oost ende vertrokken om 10.23 uur. IJet ver trek was voorzien voor 7 uur, maar. ten gevolge van een kleine avarij.bij het in varen der sluizen Demcy moest eerst-en vooral gezorgd worden voor het herstel len van de aangerichte schade; De «Mercator» zal ceu nieuwen; gróo- ten tocht maken in de verre zeeën. De in oorlog zijnde landen zijn officieel verwittigd geworden-vair de reis van de «Mercator» en alle hebben de verzeke ring gegeven dat de Mercator» geen ge vaar liep. KOSTUIMEN Telefoon 629 tSeZ=S2SSS=3SZ!:SaBSBZCCSSS4Ea3aaS3BSSS9iaSSeZZSZ3SZS3S7S3 Studiën der Notarissen DEEREN te Roesbrugge en VAN CAYZEELE te Poperinghe WOENSDAG 28 FEBRUARI 1340 om lj&'tfrè namjddag, tëii sfeHKh'izcj vaii M. Cam. Brccmccrscb, te Westyïeteren, Couilliardstraat, ÜlJENÜARK VERKOOPiSiG - j, - van Alaam, ongedorschen Rogge, Hooi, Strooi, Beeten, Aardappels, Kolen, Brandhout, gezaagd Hout, enz. Mét gereed- géid Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. OP WOENSDAG 13 MAART 1340 tc 2 l/i tl. namiddag, in.'jhét Paviljoen bij. M. Maurice De- man, f;uui dé Statie te Bopcringe. V OPENBAKIv yfeRKOOPlNG vair voorzien van gas. electriciteit en 2 soor ten van water, met verdieping en afhan kelijkheden en 93 centiaren bebouwden grond cn erf TE POPERINGE, ter zuid-oostzijde dér Maurits De Wulf straat (eertijds Meesenstraat). geteekend •Nr 43. Bewoond door den medeverkcoper M. Albert Lalieye. Zichtbaar alle dagen, 's voormiddags van 9 u. tot 12 u. en 's namiddags van 1 u. tot 3 u., tenZij 's Zaterdags en 's Zondags. Handslag met de geldtelling. Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. CP DINSDAG 5 MAART 1940 om 2 uurnanoen, te Yper, ip het «Hotel de l-rance», Sta tieplaats, INSTEL MET- PREMIE van met prachtige gebouwen GELEGEN TE LANGEMARCK langs den steenweg jiaar BixSchotc, be staande uitwoonhuis, maalderij met .ma gazijn, stallingen, boomgaard, weide en uitweg naar de .Orjjcrft straat, groot 76 aren 61 centiaren. 'Sfédtbegrepcnalle dè roérciidc eni draaiende werken der maalderij, moteur, 'iiiacliiencn, maalstec- nen, enz., 'niéts uitgézonderd. Thans gebruikt door den verkooper M. Arséne Laleman-IJehieryck. Vrij friet '3d ge'dfclling. OVERSLAG: DINSDAG 19 MAART *40. SHB5 OP WOENSDAG 6 MAART 1940 OPENBARE VENDITIE van te Yper Posthoornstraat, ter hofstede der Weduwe en Kinders Ver- nteesch en bestaande uit 4 Melkkoeien, 3 vaarzen, 2 kalvers, 2 drie wie Ikarre n.I maaimachien, 1 res- sorteegdc, 1 strooimachien, 1 beetraap- molcu, 1 eegde, 1 sleephout 1 windmolen-, 1 bascule en allerhajadé voorwerpen te 'lang om te meld-en. Gewone voorwaarde#. Knmptciite be taling. Studiën van dé Nóatrissen A. VAN DER MEERSCH te Yper en F. DELAHAYE te Woumen. Kantoor van den Notaris DELAHAYE te WOUMEN. MAANDAG 4 MAART 1940 om 2 uur 's namiddags, te Merpkem, bij de Wed. C Devricze, INSTEL MET PREMIE van SCHOON EN GERIEFLIJK TE MERCKEM, met'scrre, broeikas c-.i poort, B 920 m, tl, I, groot 6 areii 90 centiaren. Sterfhuis Prosp. Opsonicr-Caili:au. Studiën der Notarissen VANDER STICHELEN te Gullegem, VERKEST te Tielt en BUSSCHAERT te Moeskroen. *8 ZONDAGS OPEN TOT 4 UUR OVERSLAG: WOENSDAG 6 MAART 1940 om 14 uur zeer stipt, te Moorsele-Pla.its, ter herberg «De Drie Koningen/», bewoond door d'Hèer Jules Daels en met tusschenkomst van den Heer Vrederechter van 't kanton Moorsele, van GEMEENTE MOORSELE. gestaan cn gelegen in de Rozestraat Nr 25, groot 6. afen lS centiaren. Sterfhuis van d'Heer Jules Maseure en thans ongebruikt. Ingesteld G3.00C frank Koopen II tot en met XVIII: samen groot volgens meting 40 aren 68 centiaren, gelegen 'op den hoek der lyarre- en Wevelgemstraten. In' pacht gehouden door d'Heer Raymond Maseure, zonder geschreven pacht. Ingesteld 27.300 frank. groot omtrent i hectare 94 aren 90 centiaren, gestaan en gelegen in de Ieperstraat. Gebruikt doör Remi Gokelaere, zonder ge schrevene pacht. Ingesteld 105.000 frank. groot 1 hectare 68 aren 70 centiaren, gelegen in de Wevelgemstraat. In pacht gehouden door Urbahi Corne, met pacht tot 1 Oktober 1946. Ingesteld 77.000 frank. GEMEENTE KAASKERKE. Koopen XXI tot en met XXIII: samen groot volgens meting 5 hectaren 15 aren 90 centiaren, gelegen dicht de Kv.adcstraat. Gebruikt door d'Heer Raymond Maseure, tot 1 Oktober 1943. Ingesteld 252.000 frank. GEMEENTE EESEN. groot omtrent 1 hectare 31 aren 50 centiaren, gelegen langs de groote Waerestraat. Thans ongebruikt. Ingesteld 52.000 frank. GEMEENTE KEIEM. groot omtrent 1 hectare 94 aren 30 centiaren, gelegen wijk Dewaele. Gebruikt door d'Heer Firmin Waeyaert, zonder geschreven pacht. Ingesteld 81.000 frank. GEMEENTE STUIVEKENSKERKE. groot 1 hectare 76 aren 70 centiaren, gelegen langs de Vicognestraat. Gebruikt door d'Heer Maurice Coopmau, zonder geschreven pacht. Plakbrieven met plan op aanvraag. Ingesteld 86.000 frank. Het is een lange weg. dien de petroleum heeft afgelegd om ,tot ons te komen uit de oud heid. ten einde een hoofdrol te spelen in het lot der wereld. Langs dien weg staan avontu- 'riers cn bankiers, geluks- en ongeluksvogels, vernietigde exis tenties ert milliarduirs. Ja, het is een lange weg van de met rüe gevoede eeuwige vlammen in de Perzische tempels tot de reusachtige branden in de Californische petro- leumgebleden; van den dag, waar op Plinius het woord petrae oleum (steenolie) neerschreef tot het merk waardige uur. waarop Clemenceau verklaarde, dat op de toekomstige slagvelden petroleum een even groo te rol zou spelen als bloed; van de zeegevechten in den Byzantijnschen tijd, toen een vindingrijk soldaat op het denkbeeld kwam, in het heetste van den strijd aarden potten met brandende olie uit te gieten over de /'jandelijke schepen, waardoor een •;3heele vloot vernietigd werd, niet ioor het zwaard, doch door het vuur, 'ot de moderne torpedo's, die dood en .orderf zaaien onder de vijandelijke ,;oot. Ja, het is een zeer, zeer lange weg... PETROLEUM IN DE GROENE HEL. Acht jaar geleden stond Zuid-Ame- rika buiten het petroleumvraagstuk. Toen trof de jonge Spanjaard Luis de Torres sporen van petroleum aan in het oerwoud, dat het grensgebied vormt tusschen Bolivia en Paraguay. Nooit hadden deze Staten zich de moeite gegeven, om de grens hier nauwkeurig vast te leggen; doch thans deden zij beide alle mogelijke moeite om de petroleum velden in de Groene Hel in hun bezit te krijgen. Er brak een verbitterde strijd uit in het dichte, duistere woud, waar do stammen der boomen schuil gaan on der de lianen, waar slangen en gif tige insecten elkaar den voorrang be twisten en de lucht verstikkend heet is. Men beschoot elkaar met giftige pijlen cn machinegeweren, doch werd bestookt door een nog veel gevaarlij ker vijand: de moeraskoorts. Stroo men bloed werden vergoten om het bezit van een land, dat slechts mus kieten, alligators en... petroleum voortbracht. PERZIE IN DEN GREEP DER PETROLEUM. Een Canadeesch ingenieur, William Knox d'Arcy. leest in Plutarchus, dat in de tempels van het oude Perzië eeuwen lang witblauwe heilige vlam men brandden. Dan moet daar pe troleum voorhanden zijn! roept d'Arcy uit. Hij scheept zich in naar Perzië. Men schrijft 1895. Hij verricht de eene boring na de andere, vindt niets. Hij offert er zijn geheele ver mogen aan op. Zet zijn onderzoekin gen voort, jaren lang, doch tevergeefs. Het schijnt alsof de tempels van het oude Perzië alle petroleum hebben verbruikt. De sjah hoort van den fan- tastischen vreemdeling, die overal in de aarde graaft en neemt hem in dienst. In plaats van naar petroleum te zoeken, moet hij het land moder- niseeren. Dit gelukt hem boven ver wachting en als belooning schenkt de sjah hem een vrijbrief, welke hem het recht toekent, 6G jaar lang alle bo demschatten, welke Perzië bevat, de zijne te mogen noemen. Doch d'Arcy heeft er genoeg van. Daar bereikt hem het bericht, waarnaar hij reeds zoo lang heeft uitgezien; aan de Perzische Golf is petroleum aangeboord! Hij is tevreden met de voldoening, welke deze tijding hem schenkt. Hij keert naar Canada terug. Nu vangt een wilde jacht aan. Men vervolgt hem overal. Men biedt hem een reusachtig vermogen voor het afstaan van de concessie. Meer dan zeventig millioen gulden. Doch d'Arcy weigert. Hij heeft Perzië leeren liefhebben eii wil het geen twistappel zien worden terwille van de petroleum. Ten slotte gelukte het Engeland echter, zich de rechten op de Perzische petroleum te verze keren. VAN AARDAPPELROOIER TOT MILLIARDAIR. Ontzaglijke fortuinen zijn gemaakt in de petroleum. Wij denken aan Joha D. Rockefeller, die als jongen geluk kig was, als hij nog geen gulden per dag verdiende met aardappelrooier), doch die bij zijn dood een onmetelijk fortuin achterliet. Wij denken ook aan den Armeniër Goelbenkian, die geld als water verdiende aan de naphta uit Bakoe, aan dc rol die ds Ameri kaan Rickett speelde ln den Itali- aansch-Abbessijnschen oorlog en aan den kleinen Marcus Samuel uit Whi- techapel, die begon met een handeltje in mosselen (in het Engelseh: Shell) en later met zijn schepen de olie van Sir Henry Deterding naar Europa vervoerde. En wij herinneren ons ook Charles F. Meyer, die China veroverde voor het gebruik van petroleum, door er honderdduizenden goedkoope pe troleumlampen in te voeren, die hij aan de bevolking verkocht tegen kost prijs, zoodat zij zich er aan gewende, petroleum te gaan gebruiken. Ja, het is een lange, zeer lange weg van het vuile water waarmede de Indianen in Amerika zich den rug in- rweven tegen de rheumatiek en den eersten boortoren van M. Drake tot de bijna twee millioen boorgaten, waaruit tegenwoordig de kostbare stof wordt opgepompt, zonder welke de grootste industrieën niet meer denk baar zouden zijn en zonder welke de moderne oorlog tot de onmogelijk heden zou behooren. iMEiBBaaBaaa&KBCBasasBBBtsssBsaiiiBaHzsiiBHBgsazisBESEHSRistBKSBiiasgaaBzaasa&EaiBEiaaEM Studiën van de Notarissen A. VAN DER MEERSCH to Yper en F. DELAHAYE te Woumen. Om uit onverdeeldheid te treden. OPENBARE, VERICOOriNÜ van TE YPER laflgs de Posthoornstraat, ook gezegd de Capucienenstraat (rechtover de tuinwijk Statie), samen een blok vormende, groot 5 ha. 7 a. 16 ca. Gebruikt door de HH. CaniSle en Mau rice Vermeesch. Ingenottreding niet dc betaling. Alles vrij van gebruik ecu weck na den overslag. Verdeeld in 11 koopen waarvan 9 loten bouwgrond, hebbende elk lot 10 nieters straatzijde en 60 m. diepte. Te bezichtigen van 14 tot 16 ure eiken Dinsdag en Donderdag. Met recht van samenvoeging. (Zie plakbrieven met plan.) OVERSLAG: Dinsdag 5 Maart 1340 om 2 ure namiddag, tet herberg «Old Tom», bij if. Edouard De Plancke, Groote Markt Koning Al- bert I te Yper Samen afzonderlijk ingesteld 312.800 fr. IBSSBB33SaSaS&9S£9SSai:i!£a£2B£ Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. OVERSLAG: Maandag 26 Februari 1940 om. 2 uur namiddag, in de hierna vermelde te verkoopen her bergt van: Gemeante Proven, wijk Canada et *- genaanid CANADA met schuur,, stal lingen, peérd-, koci- en zwijncstallen en verdere afhankelijkheden, staande óp 1 ha. 89 a. 62 ca. cynsgrond, toebehoo- rendé aan de Heéren Névejan. in erfpacht gehouden tót 30 November 1963, mits de jaarlijksche cynsprestatie van 1000' fr'. bo ven de lasten. Slechts ingesteld 19.099 fr. Sterfhuis van M. Pamphiel Venierc. Hiermede in gebruik 2 ha. 50 a. zaai land toebehoorende aan de erven van Mijnheer Baron Goffinet. Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Harihge. MAANDAG 26 FEBRUARI 1340 óm 5 ure namiddag, te Proven, ten Gemeentehuize, OPENBARE VERKOOPING van een groot 140 m2 17 dm2, gelegen te Proven, Watcustraat. IBBXBBBSBESB83S3BBB3EB3SSB3B Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. Studiën der Notarissen ERNEST DE COCK en ANDRÉ VAN DER MEERSCH, beiden te Yper. Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP MAANDAG 4 MAART 1940 te 14 3/4 u. 1c Yper. in de Gehoorzaal der Héeren Vrederech ters, Gerechtsgebouw, Groote Markt Ko ning Albert, ten overstaan van den lieer Vrederechter van het le kanton Yper, van; kunnende dienen vóór handelshuis, te Yper, Botersiraat 48, groot 102 m2 Gebruikt door M. René Renson tot 1 Oktober 1940. Zichtbaar op Dins- en Donderdag na middag, van-2 tot 4 ure, mits schriftelijke toelating der Notarissen. (BBBBBBBBBBBBBB9BSBBEBBS3BKB Studie van den Deurwaarder Georges TAHON, te Yper. OP MAANDAG 11 MAART 1940 om 1 ure stipt namiddag, te Elverdinghe, in de Galgebosschen, Dij de woning van de boschgarde Achille Gruwier, AANZIENLIJKE VERKOOPING van 100 KOOPEN bevattende boomen, plantsoenen, brand hout, rameyen. persen, staken, kepers (eik en kastanje) Alles zeer dienstig voor rui ters, afsluitingen, tabak- en hoppestaken. voor landbouwers, wagenmakers en. tim merlieden. De boschwachter A. Gruwier zal de koopen aan de liefhebbers aanduiden. Met gereed geld en gewone voorwaar den. N. B. Lijst der verkoqping, op aan vraag. is te bekomen bij den voornoem den Deurwaarder. «BKBSBSSSESRXSBSSBaSSBSSB&BZ Kantoor van den Notaris IGN. MUYLLE te Middelkerke. Kantoor van den Notaris EM. THEVELIN te MEESEN TE PACHTEN te WIJTSCHATE (Meesen) zeer schoon woonhuis, 3 schoone hoender hokken en zvvijnestal, 74 aren gras, zaai land, HO fruitboomen.' .ji Kleine overname, matige pachtprijs. Zieli wenden ter studie- van. Notaris THEVELIN to Meesen. IBB9B2ZBBBB3BBEBRSSSB2S9BBBI Casselstraat 4 - Poperinge. Met -het aanstaande seizoen, groote keus van SCHOENEN voor alle omstan» diglicden. Ook nog zwarte en bruiner BOTTEN voor militairen. Alle slag van KINDERSCHOENEN cn PANTOF- FELS. Caoutchouc- lederen SAN DALEN. VOETBALSCHOENEN, sterk- gemnakte WERKSCHOENEN. Genadige prijzen. WEDUWNAAR alleen, 65 jaar. wonende omtrek Diksmni- de, zoekt lcristolijke HUISHOUDSTER, omtrent van zclfdeil ouderdom. Weinig werk. Schrijven onder letters J.D.V. ter druk- kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. i OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Pollinckhove. KOOP EEN sectie B, Nr 33d, oppervlakte Ha 0,73,80. Ingesteld 42.000 fr. KOOP TWEE: sectie B, Nrs 47 en 43. oppervlakte Ha. 1,17,40. Slechts ingesteld 49.000 fr. TOESLAG: DINSDAG 5 MAART 1940 om 2 'A ure stipt, te Nieuwpoort, bij den Heer De Af ever, café «La Liberté», Groote Markt, Nieuw poort. CB3BIEBBBBBB3BiiB2BBBB3SB9BSS Kantoor der Notarissen E.-L. DECOCK te Nieuwkerke en J. WESTERLINCK te Hooglede. OPENBARE VERKOOPING van TE KEMMEL langs gravier van Kieine Vierstraat naar Kcmmei, voor 67 a. 40 ca., zonder schrif telijke pacht, OP DINSDAG 12 MAART 1940 om 2 A ure namiddag, ter herberg «Groote Vierstraat», (groote baan), bij Degrauwc te Kcmmei, door No tarissen DECOCK te Nieuwkerke en J. WESTERLINCK te Hooglede, ten over staan van Heer Vrederechter. IBBkiBHXXSSSilBiBSflE 2 Pooldieren. 8 olmen. 3 eiken, wassen- dé op' de hofstede Emile Vereecke, te Bevorcn-aan-ljzer. 9 Populieren op de hofstede van Emëric Bcfghman. Pannemolen tc Geluwc. 28 Populieren op de hofstede C.-L. C'ornilic, Kortrijkpoort te Meenen. Voor alle inlichtingen zich wenden bij PAUL CASIER, verzekeraar, Rijselstr. 80, MEENEN. UIT TER HAND TE KOOP 35.000Ugr. VOEDER6EETEN (hal. vs suikers) en PARTIJ AJUINEN, Ter SINT SIXTUS-ABDIJ, Westyïeteren. IJzerappel, Eisdenscbc Klompjes e.:i Keulemati gemengd per kist van 60 kgr. brut. Franco aan huis, alie kosten inbegrepen, 68 frank, tegen rembours. JOS. BECKEN, Stationstraat 33, BORGLOON. Zaailand, Weide, Hofstede, ver pacht of vrij. ■Wendt U bij: NOTARIS THEVELIN te MEESEN. Kantoor van den Notaris E.-L. DECOCK te Nieuwkerke. DINSDAG 27 FEBRUARI 1940 om 2 uur stipt namiddag, ten sterfhuize van M. Painpiiiei Vcniere, te Proven, wijk Car.ada OPENBARE VERKOOPING van Gewone voorwaarden en kompta.it te betalen. GE ZIJT OVF.R ONS BLAD TEVRE- DEN! -- NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE JN.i. - DOE DIT ZONDEK UITSTEL. DANK. UIT TER HAND TE KOOP TWEE KLOEKE bewoond, wel gelegen langs groote Staats- baan, op landelijke West-YTaamschc ge meente Voor inlichtingen ten kantore van den Notaris DECOCK E.-L. te Nieuwkerke, Yperstraat Nr 8. (S5SMSSSBf:u3&9gSZEi?SaZ!tSB!*S* van alle AUTO'S in en buiten gebruik, aan de hoogste prijzen. P. DEMEULENAERE, 79 Beveren.nteenwey 79 ROESELARE. Tel. 87 en 151. ALICE VANHOLLEBEKE, Ieperstraat 52, Poperinge, tel. 237, faat hierbij weten dat zij alle HOEDEN aanvaardt om ze tc veranderen, zoo schoon als nieuw, dit binst het seizoen nog kalm is. ERGENS IN BELGIEl Geen spraak van opslag. EERF.-KOMMUNIEKLEEDEBEN, MANTELS, KOSTUMEN voor Jon gens en Meisjes. - De grootste keitl voor Dames en Hceren. - Alle maten. «IN DE VIER SEIZOENEN Casselstraat 7, Poperinge. - Tel. 314. COIFFEURSSALON E. DEVOS-GHYS PERMANENTEN VVILLA 25 cn 35 frank. Capronslraat 40, IEPER, (Vroeger: 34 Maloulaan 34.) PERMANENTEN MODEL 1940 Met allernieuwste apparaat. Bon- clettcn, krullen of golvingen naar keus. Voordèelige prijzen. Met dank op voorhand; ALICE BAILL1EU, Ieperstraat. REN1NGE. ïB8SBBBBE39B3B8!BSBBRSE3IEil<13X «Kapel» 975 fr. 1450 fr- 1975 fr. Remington2795 k- Bij SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 6