De Aiscneiascnei Indien de hoest u doet stikken \^gezen|iroop{azé KREDIETBANK Ons Vrouwenhoekje IN ENKELE REGELS vereenigsn® voor bsschmfde 0m0mg5tmi allerhande tijdingen aanbestedingen k a p.jtosifr. 150.000.000, aue bank-, beurs- en wisselzaken GEDACHTEN !snnnn?<!8 zal de Vogezen-Siroop Ca zé u verlichten SPREEK EN SCHRIJF CORRECT! HANDELSBELANGEN WEEK-KALENDER Bijroegwl «an -DE POPFRINGENAAK fn "I)F HALLE Tan Zondag 23 Februa-rt lMê. Kr f. [oatdi». Comedie speelt M'ln het leven veel; En beter vaak Dan cp 't tooneel. Beoordeel. Beoordeel zóó de menschen Eerst naar hun doen en laten. Vervolgens naar hun zwijgen En eind lijk naar hun praten! IS DE winter soms wat koud Vouw uw kraag maar dubbel breed Is de zomer soms wat heet Schuil maar in het groene woud Is uw beurs wat gladjes "1 Is uw maag wat platjes Haal de riem maar straffer toe En wees altijd wel te moe... I Gemakkelijk gezegd... zult ge zeggen... en ge kunt gelijk hebben ook. want ge moet al ne perfeeten optimist zijn om dat rllemaal th werkelijkheid te kunnen omzetten. Maar dat er in nen tijd lijk dezen die we thans beleven, optimisme noodig is om door 't leven te spartelen, ral er ook niemand betwisten! Gansche dagen zitten te jammeren over den oor log d!e komen moet?... over den stren gen winter... over wet er ons morgen te wa-iiten staat, haalt toeh ook niemen- dalle uit... Neen, dan is 't nog maar best van de zaken te nemen zooals ze ziin... en Gods regen over Gods akker laten loopen... en te denken: God schept den dag en ik stap er door al heeft het leven ook zijn zorgen steeds blikt m'n co? naar 1 kronkelend Tspoor dat leidt naar een blijderen morgen... of meer nrozaïschter, lijk den optimist van 't hooksken. aan wien gevraagd werd o' hli een prettig baantje had... cn die antwoordde Prachtig vol vrijheid... Ik ben bijna den heelen dag mijn eigen baas. 's Morgens kom ik vóór negen, net zoo vroeg als ik wil en 's avonds werk ik na zes uur net zoo laat als ik wil... en ik zeg maa-: vrijheid is toch alles! Ncn echten, allee! DE KLEINE koler.bark kwam de ha ven bir.nen. Havenmeester. Hé, waarom hebt ge de zwarte vlag gcheschen? Matroos op de kolenbark. Ssst! Laat de kapitein u niet hooren. Dat is zijn beste hemd. dat te drogen hangt. Die kapitein moest ook nen optimist zijn DAT DEFS geschiedenis riet van de plezantste is rel aldra gaan blijken uit den tit»l die ze draagt en dl» niet alleman behaagt namelijk De levende lijkan! En 't is dan nog een Chineesche op den koop toe. Spijts den oorlog in China en de daar uit vloeiende groote menschenverliezen op 'n dozijn 'n komt 't er niet aan h»»ft de beul er nog geregeld zijn werk. Een x-e-tor van een Chlnec=che univer siteit die ven den... oogst wilde proflt.ee- ren en de lijken van de terechtgesselden wenschte te gebruiken voor zijn studen ten in d* geneeskunde, onx de anatomie te bestudeeren, vroeg aan de overheden hem die Mecabeeërs af te staan. De goe- verneur. die fier was op dié wijze de we tens-hap te kunnen dieneix. stond hem graag dia gunst toe... maar de lijken waren zoo verminkt de beul kon zeker niet goed zijnen stiel dat de rector zich verplicht zag te vragen dat men de ter dood veroordeelden eeix beetje minder erg toetakelde. Als ar.twoo-d liet de goe- verreur hem volgende brief geworden; Opdat, de 1 ijken kunnen «dienen voor het door TT gestelde doel, zonder dat ik aan den beul de opmerkingen moet doen die hem zouden kunnen ontstemmen, zal ik U voortaan de veroordeelden... levend sturen... ge kunt ze dan kapot maken op dé wijze die ge verkiest...! De rector draalde op den slag van zij nen sus... hij had nooit gedacht dat hij in zijn leren nog tot den rang van... beul zou wordexx verheven! nr EXPRFSSTREIN hield met een ruk stil midden tusschen twee stations. Een bezorgd uitziende man stak ziin hoofd uit het raampje en vroeg; Hallo, garde, waarom stoppen we hier? Iemand heeft aan de noodrem ge trokken, nu zullen we wel eeu uur te laat konten. i Maar goede man, ik moet om elf TO' In de stad zijn om te trouwen. De garde keek den man een ©ogenblik Streng aan en zei: Dan zljt gij zeker de man, die aan de noodrem getrokken heeft. HIER GEE17 'k TJ een gedacht' van de moderne olifantenjacht niet meer zoo fair als ze placht en onmenschelijk met de tnacht nxen protesteerde ertegen met volle krac' t JMaar 't heeft geen aard' aan den dlj"- i.-vjS-d*. [gebracht! Men zegt dat do olifant en de tijger hooit vrienden zijn geweest cn dit feit wordt thans gebruikt om de jacht op de (o—e dikhuidtgen te vergemakkelijken Ge weet dat men thans muziek, die men per gramofoon uitzendt, faireus kan Mengelwerk van 23 Fcbr. 1940. Nr 1-, door ff. COVRTHS-MAHLER^ Mijn Lonny! Kun je Je mijn geluk begrüpen? Lonny. wat kan een man als Ik niet met dat geld beginnen! Maar of je vader en Je stiefmoeder het genoeg zullen vinden, weet ik nog niet. In ieder geval wil ik niet langer wachten om Je Vader ln alle vorm om je hand te vra gen. Ik heb ook nog negenhonderd mark gespaard en wij zullen eens bespreken, hoe wij ons met dat geld het beste een bestaan kunnen verschaffen. Het is het beste, om dit in het bijzijn van je vader te doen. Ik hoop, dat hij ons zijn toe- Stemming geeft. Vraag hem alsjeblieft, wanneer hij mij ontvangen kan. Want nu is er niets meer. Lonny, wat ons dwarsboomen kan. Wtj zullen met zijn balden het Lot dwingen. Jij bent zoo moedig en onbevreesd. Lonny, alles moet nu goed gaan. Bericht mij alsjeblieft zoo gauw mogeliik. wanneer het je vader schikt, om mij te ontvangen. Je gelukkige Lutz. Lonnv was dien avond met stralende oogen thuis gekomen; zij was naar haar vader gegaan en had gezegd Lieve vader, er is mij een groot ge luk te beurt gevallen. Met een vermoeid gezicht keek hij haar aan. Een groot geluk? Och, Lonny, ik kan niet meer aan het geluk gelooven; ik had vandaag weer zoo'n ellendige dag. Het wordt iedere maand slechter. Mevrouw Strassmann had Lonny vol spanning aangestaard. Nu zei zij haas tig Laat Lonny toch uitspreken, Botho, t heeft zij meer dan genoeg om er een uit je hoort toch, dat haar een groot gelukzet mee te koopen, vooral, omdat zij toch overkomen is en ik vermoedde al een rijken maa trouwen zak Dr Eriesen versterken Men heeft nu op gramofoon- platen... het gebral van tijgers opgeno men. Oramofoon-toestellen met verster kers zijn in de wildernis geplaatst, op plekken, waar men olifantenkudden ver wachtte. Zoodra een kudde nadert, wordt de gramofoon in beweging gezet en de olifanten slaan op de vlucht. Nu loopen ze altijd in een bepaalde richting, namelijk in die richting waar ze geen tijgers verwachten. Op de te wijae is het zeer gemakkelijk op deze plaatsen olifantenvallen te plaatsen, waar de kud den dan recht inloopen... Maar sport is er niet meer meê gemoeid... van jacht gesproken... In de poolstreken kan een lulde, schel le roep nog over een afstand van vijftien mijlen gehoord worden. Als iemand over de krakende sneeuw loopt is dat geluld een mijl ver te hooren. Daardoor is cie jacht in dat gebied zoo bilzondtr moei lijk, omdat de dieren den Jager reeds op verren afstand hooren naderen! TWEE stokers, een blanke en een zwarte, kregen samen twist. We zijn allemaal van stof gemaakt! zei de zwarte wijsgeerig. Niet waar! antwoordde de blanke, gil zijt gema-kt van kolengruis! Broeder! Bemint elkander...! NIET HLJ die luchtkasteelen bouwt komt tot een eigen huls, maar hij die zalf de steenen sjouwt a! is 't maar voor een kluis. Weest altijd moedig al gaat het niet voorspoedig j maar wint gij overvloedig veest dan niet overmoedig! x- Weest vroolijk. vrooüjklield is kracht Kracht tot arbeid, kracht tot deugd Daar wordt niets goeds, niets groots [volbracht Dan bij een Innerlijke vreugd. Dat zijn ok zoo van die gedachten dtc ne menseh van tild tot tijd ne koer moet overwegen. Ik zeg overwegen en niet slmolister ne keer overlezen en clan ver geten... neen, overwegen, cn dan ook in nractijk omzetten. Neen. aan 't bouwen van luchtkasteelen moeten we thans on zen tild niet versnllleix, maar we moeten de werkelijkheid durven in d'oogen kij ken. en onze werken d'r naar regelen... al leveren ze voor .-11» vrucht ook maar... 'n kluis on. 't Is olti'd dat gewonnen en 't is fc-ter dan onder den biooten hemel te moeten slapen. En wie zegt dat er ons, of ten m!r"+»onze nakomelingen geen schoonen tild ligt beschoren... de Tijd is een groot heeler... dus, den moed maar riet laten zakken en als 't met vreugde word* volbracht ls 't seffens dubbel waa-d. Aller, alleman aan 't werk, met den lach op de lippen. IN AMERIKA zou een man op den electrisdxexi stool de doodstraf onder gaan. Op verzoek van de familie zou van den veroordeelde nog een foto gemaakt worden. De fotograaf stelde zijn toestel op en rel: Niet zoo zuur kijken! Lachen als 't u belieft! EFN GEDACHT. Een schoon© vrouw streelt de oogeix, een goede vrouw wint het hart, de eerste ls een juweel, de an dere een schat! ALLEEN TE moeten zwerven z'n vrienden moeten derven die d'Heer ons gaf acht wat 'n zware straf...! geen cent te erven van honger moeten sterven zwijgen als een graf ach! wat 'n zware straf! En 't is die straf die de... Eskimo's te wachten staat als ze afwijken van de standregelen van hunnen stam. De Eskimo's moet ge weten, dat zijn de meest "vredelievende mensóhen van onzen aardbol, ze twisten zelden of nooit... maar als het soms gebeurt dat 'n lid van den stam de rust verstoord, dan weet hij aan welken prijs ook. Als hij door die rustverstoring een gevaar is ge worden, wordt hij door het stamhoofd als te mijden verklaard. Niks bijzon ders zult ge zeggen... Neen. bij ons zou dat maar een klein kwaad zijn, maar ginder beteekent dat een langzame dood, want hieronder wordt verstaan dat de leden von den stam ophouden, mat hem de minste gemeenschap te onderhouden. Hij staat alleen én die straf ls vreeselijk, als men weet, dat een Eskimo zijn bestaan vindt ln de jacht, en geen jager zlcli al leen on de jachtvelden wagen kan. Hij die gemeden wordt, is dus tot den hon gerdood gedoemd! Dus... kleine oorzaken, groote gevol gen! ADJUDANT Peck, die pas gedecoreerd was, stapte vol trots met zijn vrouw naar den fotograaf om zich te laten vereeuwi gen. Toen de fotograaf hem had neergezet zei de adjudant: Denk er aan, dat mijn kruis goed te zien komt! Ja, zei de fotograaf, dan moet ge wat achteruitgaan en uw vrouw naar vo ren laten komen! Hm! hum! IN AMERIKA zijn er menschen die naar hun wenschen. beste vrienden en vriendinnen hun cent-n verdienen met te dienen als proefkonün voor 't innemen van medecijn. Ja, ginder in dat raadselachtig land ziin er veel menschen die hun kost ver dienen met... zie'; t- ziin en dan nieuwe geneesmiddelen te probe ere" Merci.., "k heb wel 'n oud verrimpeld vel... m-.ar "k houd cr toch nog meer dan [b beetje Talrijk ziin de nvr.schen met clxronl- sche hoofdoljn, in advertenties voor hoofdpijnpillen reklaam maken... Op een man. die on een kleine boottocht zee-lek werd. werden alle middelen tegen zee- --'--I r*-~n Dr w-ie—n eindelijk T.onnv? 7 my was bij de woorden van haar T"*der, die een d-mner cn haar blMd schan zette, een beetje bleek geword»n. On het gezegde van haar s*<efmoeder schudde zij haastig haar hoofd. Dat zou ik zoo'n geluk niet vinden, mama. Neen. neen. Het is iets anders ik, en al de ondergeschikten van Dr Frie- sen hebben in de loterij gewonnen. Wij krijgen ieder ruim tienduizend mark. Ik heb u niet verteld, dat ik meespeelde, ik voelde zelf wroeging, omdat ik er geld voor uitgegeven had; ik deed het slechts, omdat de kantoorknecht mij niet met rast liet. Maar nu heeft het mij toch ge luk aangebracht. De majoor greep Lonny's hand. Wat heerlijk voor Je, kind! Ik wensch Je van harte geluk! Het gezicht van Mevrouw Strassmann drukte eerst eenige teleurstelling uit; zij had natuurlijk liever gehoord, dat Lonnv zich met Dr Friesen verloofd had. Maar nu verscheen toch een begeerlge blik ln haar oogen. Tienduizend mark. Lonny? Nu. het is in leder geval een gelukje! Dat zal ons tenminste eenigszins uit de misère heioen,merkte zij op. Het vlet Lonnv een beetje ruw op het dak, dat haar stiefmoeder direct beslag op het pewonnen geld legde. Zij wierp haar vader een onzekere blik toe. En hoewel hij eerst ook bedarht had, hoe -oed dat eeld van pas kwam. vermande hij zich. Hij sprak vastberaden Dat geld ls van Lonny. en wij zullen er geen cent van aannemen. Hermine. Lonny moet het beleggen, het moet later voor haar uitzet dienen, omdat ik haar niets mee ten huwelijk geven kan. Lonny kuste zijn hand, maar Hermi nes gezicht werd rood van kwaadheid. Maar Botho. Lonny zal toch niet zoo egoïstisch zijn om alleen aan zichzelf te denken. Aan de helft van dat geld ziekte gebruikt... zoodat de man er... doodziek van af kwam. In New-York loopt een kletskop door de straten met een schild waarop geschreven staat: Ik waarschuw U als ge niet onmiddellijk *t doeltreffend middel van Dr. X... toe past, zult ge binnen kort al uw haren verloren hebben... De man zal natuur lijk zelf nooit 't doeltreffend haar- mlddel van dezen dokteur gebruiken... want dan zou hij direct werkloos wor den...1 In Philadelphia staat een man die 2 m. 10 lang ls en 215 kgr. weegt ln dienst van een firma van een voedingsmiddel... maar 'k durf wedden dat hij zelf nooit 'n lepel van dit middel heeft genomen... ende, zoo fopt men Prederlk zie... en Fre- derik da 's 't publiek en 't laat zich toch zoo geerne foppen ook! PROFESSORAAL. Een professor die 3e gewoonte had om zijn horloge '3 morgens in zijn rechter vestzak te steken, vergiste zich eens en stak hst klokje in het linker zakje. In den loop van den morgen wilde hij kij ken hoe laat het was en vond het horloge nietop de gewone plaats. Hij riep een van de studenten en zei: Loop eens vlug naar mijn huls en vraag of ze u m'n Horloge willen mee geven. Het ligt óp hét nachtkastje. Tege lijkertijd greep hij ln het andere vest zakje, haaide zijn horloge te voorschijn en voegde er aan tpe: Het is nu-tien uur, om kwart over tien kunt ge hier terug zijn, hoor! Zoo ver is het niet! Die verstrooidheid toch! D'AMERIKANEN waren niet meer gerust hen ontbrak alle lust hun dagelijksch werk te hervatten want hun verlies was niet te schatten, men had namelijk, "k zeg t onverholen, zeven van hun kanonnen ontstolen! En ln de tijden die we thans beleven kan zoo'n diefstal alle betcekenissen heb ben! Op stoffelijk gebied was 't nog zoo erg niet... maar den zedelijken knak dien ze daardoor gekregen hadden was niet te berekenen! Wat was er dan toch eigenlijk gebeurd. V.'el, cp het eilandje Governor, moet ge weten, nabij de haven van New-York, stonden zeven oude kanonnen... uit den tijd van den Amerikaanschen burgeroor log! Ze stonden daar in een park, en plotseling bleek het dat ze verdwenen waren. Niemand had het toch ln zijnen bol gekregen daarmeê New-York to be schieten en... Amerika aan te vallen?... Alles ls Immers mogelijk ln 't land der onbegrensde mogelijkheden... Gelukkig 'n was 't zoo erg xxlet, want een onder zoek wees uit, dat een wachtmeester van de, artillerie, ze op een wagen had ge- iaden, hierbij geholpen door een paar soldaten. Hij had de kanonnen aan een handelaar ln oud ijzer verkocht voor 170 dollar. Oef! d'Amerlkanen, die felle ha nen, waren verlicht. Ik heb een voorbeeld willen stellen, verklaarde de man die 't gedaan had... men moést dat met alle wapens doen! En... we kunnen hem geen ongelijk ge ven! BIJ EEN HONDENKOOPMAN komt een dame binnen en wenscht een bepaald ïws. Toen haar een exemplaar van dat soort werd getoond en het dier haar be viel. kocht en betaalde zij hem. Op den drempel van de zaak keerde zij zich nog eens om en vroeg: - Zeg. koopman, dat dier is toch wel trouw, hé? Het minder handige antwoord van den handelaar was: Och mevrouw, zoo iets trouws hebt u nog nooit gezien. Ik heb dat dier al driemaal verkocht en pronmt staat hij den volgenden dag weer voor mijn neus - f V HIER T nieuwsfe. in 'n zwaai, over de vloekende papegaal r I een beetje later 'T over de jaloersche kater en als slot, 't is de moeite waart over 't vergaan van ons aard Een Fransche madam diende een aan klacht in tegen een buurman, die haar paoegaal had leeren vloeken. De vrome deerne ontving 25 frank scha devergoeding Der vloek! 't Is toeh Jammer, verklaarde ze. toen ze de rechtbank verliet, dat hij aan mijn oapeeaal maar zeven vloeken heeft ge leerd! I Miss E. Beps moest 2500 pond sehad»- "--coedlng betalen aan haar verloofde? Wat was er gebeurd. Ze bezat een kater met rame Plum. Die kater nu had ge zien dat zijn meesteres zoo vriendelijk omging met hex»r verloofd» en daar hi| zoo ialoersch was als ne... kat.er, was hij in 't gezicht var den verloofde eevlogen en had er duchtig op los»ekrabd. Deze diende een klacht in en... Miss Beps heeft heur verloofde niet meer, maar--den kater nog wel... Deze laatste ls nu echtei' opge zet! Perferter Maroed Babbler, êen Ameri- ka-n. heeft voorsoeld, dat de wereld in 't laar 1042 zal vergaan. Het zal veertig dagen lang sneeuwen en er zal een koude he-rschen van 72 graden onder nul. Het afsche'd van onze planeet zal dus zeer... koel zijn! KAZERNEBLOEMPJE. Ecge-ot tot schacht. Ik heb ge- rn<Mrt, dat git oo het annel ee-st p-nlest hebt en daarna d» luitenant... Dat ls on beleefd. Tn het vervolg laat ge eerst den lui* "xant niezen en dan niest gij. Begre- pen? 'N GEDACHT, "ij die geen geld heeft is arm... maar hij die niets dan geld heeft is nog am»r. 't Manneke uit de Mare. taaaaaaaaeaBEeaBaaascsaaaaas VRAAG t-w DPiwc-DRAGFR EEN POS"*"A w.O*'vr"MENT OP DIT R» An tRsaaaaaaadsiBassassHaaMaicaa zal geen bruidschat van zi'n vrouw ver wachten. l onnv is toch een eoed kind. Wil kunnen het geld werkelijk best ge- brutken, er moet zooveel aangeschaft worden waarvoor wil tot nu toe ge»n geld hadden. Nietwaar, Lonnv. ,1o zult met ons deelen: zeg papa, dat Je niets anders verwacht hebt. Het werd Lonny hoe langer hoe droe ver te moede. ZIJ wist niet. wat zij zeg gen moest, maar haar vader, die haar besluiteloosheid opmerkte, en nu plotse ling besefte wat een offers ziin dochter hem tot nu toe reeds gebracht had, richt te zich vastberaden op! De hemel verhoede, dat wij ook maar een cent van dat geld aannemen Hermine. Zij heeft werkelük al meer voor ons gedaan dan wij mochten verwachten, al werden wij door de nood gedwongen om het aan te nemen. Maar m»er mogen wij niet van haar vergen, ik blijf er bij dat Lonny dit geld voor Zichzelf belegt. Je weet nooit, wat er gebeuren kan. Lonny keek hem dankbaar aan. Al was het. ook eigenlijk heel gewoon dat zij er zelf over beschikte, zij was hem toch dankbaar voor zijn woorden. Maar zij bedacht nu ook met een bezwaard hart, wat er van haar ouders worden moest, wanneer zij hen niet meer ied»re maand de helft van hanr salaris gef. Maar voor de eerste keer wilde zij slechts aan zich zelf denken, omdat niet alleen haar ge luk, maar ook dat van den man dien zij beminde, op het spel stond. Zij nam de hand van haar vader. Het deed haar goed, dat hij voor haar in de bres sprong. Mevrouw Strassmann was evenwel zeer verbitterd en nog on vriendelijker dan gewoonlijk. Daarom durfde Lonny niet te vragen, wanneer 'naar vader Lutz ontvangen kon. Zij ver moedde, dat haar stiefmoeder er dan di rect een voorgevoel van zou krijgen, wat te wachten stond, en dat zij er tegen in trigeeren zou. Het was beter, dat Lutz onverwacht kwam. De volgende ciag fluisterde zii Lutz in het voorbijgaan toe Wat doet dot man de belofte afleg gen zijn geheel» leven trouw te blijven aan één vrouw, voor haar te werken, zich voor haar te offeren, alles voor haar te doen. niets anders te denken dan aan haar? Wat schenkt de vrouw de onver breekbare zekerheid, dat zij tot haar dood zal leven en werken en wachten en stil zijn en lachen, alleen voor hem? Dat kan natuurlijk niet anders dan door een zeer groote. een letterlijk on metelijke en onbegrijpelijk allesomvat tende liefde. De liefde ontstaat op zeer verschillende wijze. Men denkt veelal, dat het in wezen slechts het verlangen van de beide ge slachten naar mekaar ls, dat de liefde vormt. Een gevolg dus van de geslachts drift. Maar dat is niet waar! Volkomen onbewust ligt in ieder menseh, krachtens de natuur, de neiging tot voortnlantlng. En onbewust ook vormt zich de mee ning, dat hij de verwezen»Iklng daarvan alleen kan beleven met die eene, waar van de lichamellike- en karaktereigen schappen hem zóó aantrekken, dat zij voor hem als het ware opzettelijk gescha pen schijnt. Juist omdat hij in haar de zelfde gedachte meent te mogen onder stellen, en die gedachte zoo volkomen strookt met de wetten der natxmr. voelt hij ln zich de kracht dat groote mooie teven geheel en te samen met haar door te leven. Zeker komt daarbij een factor van de gewone menseheli ike zlnneli ik heid. en dat kan geen kwaad. Dat is zelfs eveneens volkomen in overeenstemming met de natuur en dus zelfs zeer schoon. Maar de voornaamste factoren van de liefde zijn toch de erotische (geslachte- lllke) en de geesteliike liefde. Wordt hit ztch daarbi! nog bewust. d»t hij hiermede de groote nlannen Gods dient, dan ver volmaakt deze religieuze factor tn hooge mate de echtellike liefde tusschen hem en de eenig geliefde vrouw, die hem van haar kant op dezelfde wijze liefheeft. Het ligt voor de hand, dat deze liefde, die de echtellike IWde ls, één en ondeel baar moet ziin. Hi! kon niet alleen zin- nellik van ziin vrouw houden want d»n ware zMo liefde minderwaardig en z»rts slecht. Hl! kan ook niet alleen geestemv van ziin vrouw honrf-n want dat is niet me»r de ware echtellike liefde. Neen. h»t is alleen de eene en ondeelbare echtelijke liefde die !n staat ls het offer te bren gen. waarover wil hoven sn-aken. De ge volgtrekkingen. weiVe wit hieruit kunnen maken, ziin duldelllk. Deze menschen zün van eikaar en voor eikaar voor eeuwig. 7,11 ziin bereid elk offer voor elkaar te brengen. Hun; geluk bestaat in het bren gen van offers: want zij weten, dat zii zich opofferen voor den geliefde, dat wil zeggen om hem of haar gelukkig te ma ken. En zoodoende bereiken zij ock ieder voor zich zelf het grootste geluk. ZIJ heb ben zich aan elkander voor het leven weggeschonken: zij behooren elkaar toe. Zij zullen er niet aan denken elkander iets te onthouden, evenmin als het bij hen zal opkomen iets daarvan aan der den weg te schenken. Dat ls natuurlijk, niet gemakkelijk. Het zijn geen van bei den heiligen, maar slechts doodgewone menschen met een menschellik lichaam en een menschelljke natuur. En wij we ten allen even goed, dat de menschelljke natuur steeds geneigd is tot het kwade. Maar deze twee menschen werken niet met neigingen alleen. Z11 weten, dat zij iets bezitten, wat aan alle andere schep selen ontbreekt, dat zij beschikken over een verstand en over een vrijen wlL Uit i God en het Huwelijk door Dr W. B. Huddleson Slater, NT DF. APPELSIENEN IN HET LAND ZIJN De Appelsienen zijn niet al te duur. Tegenwoordig mag men Immers niet meer van goedkoop snreken. Ziehier eenige re cepten om ze te benutten, om te genie ten van de zon die ln hun oranjèbasten zit. Appelsiencake. 200 Gr. zelfrijzend bakmeel. 25 gr. Maïzena, 200 gr. sulke-, 100 gr. boter, 2 eieren, een snuifje zout, de geraspte schil van een afgew»sschen appelsien en 2 dl. appelsiensao. Foer de boter met de suiker, zalfachtig, voeg er één voor één de heele eieren bij, zoodet het een el geheel is weggewerkt voord"t het volgende er bi! komt. Voeg er oo' de geraspte schil bij en het zout. en bil If aldus tezamen nog eenige minuten flink klODoen. Voeg daarna afwisseleixd een!"" leoels zelfriizend bakmeel en een scheutje aopelslensao toe en werk op die manier vlug het deeg op. Doe het ln een niet boter besmeerden vorm en bak d» cake ln een matig warmen oven gaar (2/3 tot 1 uur). Bedek de cake, als ze door en door kom. ls, met een laagje anpelslenglazimr, be staande uit een goed pledgeroerd patiie van 100 gram poedersuiker en een paar lepels appelslenensap. Confituur van appelsienen, 10 Appel sienen. 2 citroenen, 2 k"r. witte suiker. De citroens»hil voorzichtig efdoen, h"t vieesch in fljne schlifies sni ld en en d" pitten eruit verwilderen. Pet zei Me doen met de appelsienen, er 2 of 3 biibonden die men daarna met de schil in schlifies snlldt en blivoegt. Alles met water be dekken en 24 uren laten rusten. De sui ker bijvoegen en 1 u. laten koken.. Deze confituur stijft zoo "oed als andere con fituur: zij mag nochtans niet te hard worden. £)E HOEST pul u uit. Olj kunt u niet normaal voe den. GIJ slaapt slecht De Vogezen-Slroop Cazé zal uw ion gen en luchtpijpen ontmetten, uw ontstoken slijmvliezen kal- meeren. uw hoest stillen, uw fluimen doen ophouden. Leest dezen brief van Zuster Marie der Filles de la Charité. 32, rue Geoffroy I Asnier, Paris Uw uitstekende Vogezen- Siroop Cazt heelt hier haar bul- tengewone doeltrel/eiidheid be wezen. Dank aan haar verdwij nen hoest, bronchitis, windge zwel. op vlugge wijze. Ze be wijst ons dagelijks groote dien sten en tk acht het mij tot plicht ze bij klein en groot aan te bevelen De Vogezen-Slroop Cazé is de beproefde remedie die eiken winter onschatbare dhhsten bewijst aan de personen wier luchtpijpen het zwakke punt zijn. Ze zal u verlichten, zooais zij reeds duizenden anderen voor u verlicht heeft. In alle Apotheken 15 Belgische frank de grocte flesch. unicaBaaaaasaxEBisaBBaaBisiiaiaasEsaBsssasEaBEzaaa r-w—4-ur - f V - iBaaflsaasaasaaeaiiiaaaaasBaiataBaasflnBRaBaaaaEaasaaBaaataBfl De Belg. N. V. Van der Graaf en Cie. Zelfreaeerinastroat 4. te Brussel-Zuid (afdeeling: Handelsinformaties)deelt ons mede FAILLISSEMENTEN IN BELGIE. Er werden óver de week eindigende 16-2-40 in België 8 faillissementen uit gesproken. tegenover 12 over hetzelfde tijdperk van het vorige Jaar. Uitgesproken faillissementen per branche gedurende de week 9-2-10 iot 16-2-43: ■5 diversen 2 aannemers 1 confectie. In totaal werden ér van 1-1-40 tot 16-2-40 ln België 63 faillissementen uit gesproken tegenover 95 ever hetzelfde tijdperk van 1C3Ó. CONCORDATEN. Van 1-1-40 tot 16-2-40 werden ip België 45 aanvragen Ingediend tot het bekomen van een con cordaat en 35 aanvragen gehomologeerd tegenover 41 en 18-over hetzelfde tijdperk vau 1930. 1 PRofESTEN.Over de week eindi gende 16-2-40 werden ln België 14-14 pro testen geregistreerd tegenover 3185 over hetzelfde tijdperk van 1939. Van 1-1-40 tot 16-2-40 werden in Bel gië 9635 protesten geregistreerd tegenover 16.306 over hetzelfde tijdperk van het vo rige Jaar. laBBattBBBBassflBBSsasaaaBaaxr 1 Maart. Te 11 u., voor den li. Ver- schoore, Hoofdingr.-Bestr. van Bruggen en Wegen te Oostende, Langestraat, 69 weren van den aanwa3 op de kielbank van djn linkeroever der havengeul van NIEUWPOORT en van iiet leveren van wekkracliten voor het uitvoeren van spui- bewerklngen aan de sluis der vlotkom in deze stad. Bestek z. n. (Ned.). Eerstdaags. Ten gemaentehulze te WULVERINGEM, uitbreiding van het electrisch laagspanningsnet. Bestek 26.600 frank. Eerstdaags. Ten gemeentehuize te DIKKEBUSCH, uitbreiding van het laag spanningsnet. Bestek187.400 frank. Uitslag; Trui Aanbestedingen 16 I'eb. Te 11 u.. voor den h. Van Rysselberghe, e. a. lngenieur-bestr. van Bruggen en Wegen te Brugge. Vrijdag markt, 12. levering van 682 T. teer-bitu- menniercscl voor den Regiedienst van DIXMUIDE. A tankwagens; B vaten. S. A. Fours k Cokes de Zeebrugge, Zee- brugge. A 290.111.15 p.c. réslnol, ver mindering 4ó p.c.: Soc. Chim. de Zelzate I'N.V.) Brussel. A 348.228,»-, teer 15 p.c. nrtroleumbltum A, B 358.470 idem, A 419.922.—. teer met 10 p.c. Trinidad bitu men, B 430 d. 164.iedenx; Cle Gén. As- phaltes, Porohvres et Goudrons. te Brus sel, A 416.337,85, B 455.955.25 Dr Friesen wordt Zondagmiddag weer door zün vriend afgehaald en dan heb je vrij. Kom dus Zondagmiddag zoo vroeg Je kunt bij mijn ouders. Zii had uit een telefoongesprek, dat Dr Friesen met zijn aanstaande vrouw voerde, vernomen, dat Dr Friesen die Zondag afgehaald zou worden. En Lonnv wilde probeeren om haar vader in de loop van de dagen die de Zendag vooraf gingen, op het bezoek van Lutz voor te bereiden. Zii had nog niet verteld, dat Lutz ook tienduizend mark gewonnen had. Eerst Zaterdagsavonds, toen haar stiefmoeder bij Meta ln de keuken was om het menu van Zondag vast te stellen, en vader en dochter zoodoende een oogen blik alleen waren, sprak Lcnny, de hand van haar vader vattend Papa. Lutz Hennersberg heeft ook meegespeeld en tienduizend mark gewon nen. De oude heer keek Lonny met groote oogen aan. Toen zei hij onzeker Zoo. zoo! Dat doet me plezier voor hem. Met tienduizend mark kan hij wel iets beginnen. Ik denk. dat hij nu zijn betrekking bij Dr. Friesen wel zal op zeggen. Dat denk ik ook; want daarvoor kan hij, zooals hij van plan was een auto koopen, misschien wel twee, als hij twec- dehandswagens koopt. Hm! Dat is mogelijk, ik hoop het voor hem. Maar dat gaat ons tenslotte niet aan. ZIJ sloeg haar oogen neer. Nu het zou mij niets verwonderen, als hij dezer dagen eens bij u kwam, om dat te bespreken. Waarom zou hij dat doen? U was toch de vriend van zijn vader, en hij lieeft niemand anders op de we reld. Zijn gezicht verried, dat hij zich niet op zijn gemak voelde. Hij bedacht, dat Lonny niet weten kon. dat hij hem het huis ontzegd had. Maar eigenlijk als hij er rekening mee hield dat Lutz en Lonny ieder tienduizend mark bezaten. WERKING VAN HET KATHOLIEK VLAAMSCH SEKRETARIAAT. Prof. Albert Bouwaraerts. Voorzitter zal Donderdag. 29 Februari a.s., van 18.45 tot 19 uur. voor de radio handelen over het doel en werking van het Katho liek Vlaamsch Sekretariaat. Alle Katholieke Vlamingen, medewer kers en vrienden van het werk der Vlaamsche inwijkelingen, zullen dien dag niet vergeten af te stemmen op K.V.R.O. om iets meer te vernemen over het Ka tholiek Vlaamsch werk bij uitmuntend heid. Het bestuur verzoekt tevens de mede werkers en Katholieke Vlamingen, niet tegenstaande de huidige omstondIgh'eden, naam en adres van de naar Brussel ult- wükende Vlaminem over te maken aan h»t Katholiek Vlaamsch Sekretariaat. 182, Koninklijke straat, 182, te Brussel OUDERDOMSPENSIOENEN. Het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg vestigt de aandacht van de werkgevers op hun verplichting zich nauwgezet te gedragen tiaar de verplich tingen hun door de wetgeving op de ouderdomspensioenen omgelegd ten op zichte van het in hxm dienst zijnde per soneel: bediende, werkman, knecht, werk vrouw, enz... Die verplichtingen bestaan namelijk hierin: de wettelijke afhouding oo het loon van den verzekerde te doen, en de werkgeversbijdrage te storten. De Controleurs, met de onderzoeken ter plaatse belast, aarzelen niet, met het oog op gerechtelijke vervolgingen, de oersonen bekend te maken welke ln ge breke zijn gebleven. Anderzijds wordt aan de werkgevers die onder de wapens geroepen werklieden hebben, waaraan geen loon meer wordt ."'(betaald, herinnerd dat ze de stortings- kaarten dier loontrekkenden voort moe ten bijhouden door maandelijks, in het vak waarin het zegel normaal zou dienen gep'akt. de vermelding gemobiliseerd te schrijven en zoo mogelijk de hóeda nigheid van den verzekerde bil het le ger: «soldaat» «onderofficier» officier MiaBaBSHBaaaBeaBBBBBBBaaaaaa FEBRUARI - SCHRÏKKELM. 25 Z 3» Zond. V«,t. H. M.atluas tv».- i—a, lJem t'.ssnnen den dtdiel mil. M II. Walhureis "rt VI TT. Adéltradij 28 W' TT. AVxacder 29 D TT. Romanus MAART - LENTEMAAND V H. Albinus Q 2 7 7. Karei de ftoede, gr-sf Vlaand. 3 Z L»tare. Half vatten. H. Cutxegundis iBa989aaaB«aaaaaEaB9£asaaaaa dan was het toch niet onwaarschijnlijk, dat hij het wagen zou om aanzoek onx Lonny te doen. Was het dan xxlet moge lijk. dat de twee Jonge liedexx hiermee hun geluk op bouwden? Het sxxeed lxem dooi- het hart. toen hij lonny's smee- kende oogen op zich gericht zag. En hij axxtwooxdde Ixaastig Hm! Nu ja liet ts mogelijk maar spreek er niet over wanneer mama er bij ls, hoor Je, zij mag er niets van weten. ZIJ drukte haar lippen op zijn hand. Neen. neen, papa. Het is toch ook maar een vermoe den van je, ik geloof niet .dat hij komen zal. Maar u mag hem niet de deur laten wijzen bedenk, dat zijn vader uw vriend was. Ik zal hem de deur niet laten wij zen maar hij zal niet komen, zei hij onzeker. Lonny antwoordde niets meer. ZIJ wist nu, dat haar vader op het bezoek van Lutz voorbereid was. De rest zou wel ln orde kometi. De majoor keek zijn dochter dien avond eenige malen oplettend aan. Het viel hem op, dat haar gezicht de laatste tijd smaller en bieeker geworden was. Het ging hem aan zijQ hart. Zou zijn kind aan een ongelukkige liefde ver kwijnen moeten? Bestond er geen kans. dat de prijs uit de loterij deze twee jonge lieden de weg naar het geluk vereffenen zou? Hij sprak hier niet over, maar toen hij later met zijn vrouw in de slaapkamer was, bracht hij als toevallig het gesprek hierop Wat vind jij, Hernxine, zouden wij nu toch niet onze toestenxming voor de verloving tusschen Lonny en Lutz Hen xxersberg kunnen geven? Hij heeft ook tienduizend mark gewonnen, en ik geloof, dat Lonny veel van hem houdt. Mevrouw Strassmann stoof verontwaar digd op. Ben je gek, Botho? Wat zijn nu twiuUgtuizemi mark? Je moet bedeaken, BEBRU11T HET JUISTE WOORD: KLEEDINQ: HE EREN (Vervolg). Boven Het vest, zonder mouwen (mouw vr.) met vier zakken zal: m.J en één rij knoopen komt de korte jas (zonder panderi, twee buitenzakken met klepoen, een borstzakje, en twee binnenzakken). De kraag in.) moet zuiver zijn. In het looze knoopsgat op den omslag (opslag m., lapel vrH revers m.) draag ik geen insignes Dit mag het gewone pak in politiek (o.) zijn, toch is het fantalsle-» kostuum niet gekleed. Aan het fatsoen gehoorzaamt ook onze burger- kleedij (burgerdracht vr.). Niet alleen het uniform kent zijn wetten. Ais feestkleedij voor plechtige omstandigheden hebben tvij non d8 gekleede Jas, de rok, en het jacquet in de kleerkast (gardsrobe vr.). Witte das (vr.) en icitte handschoenen staan immer nog steeds gekleedsr, al dringt de gewoonte ook meer door de smoking (vr.) te dragen zonder, panden, met lange zijden revers) op avondpartijen en diners. (Maandblad V.B.O., April 1938.) 1 V.B.O. Bijdragen: Beschermend Lid: fr. 100 of 50; Steunend Lid: fr. 35f Gewoon Lid: fr. 20; Studenten en imvonende Leden: fr. 7,50. - Postrekening 412.386, V.B.O., Antwerpen. Bij Bressulre (Fr.) reed een camion in een groep mannen die naar een trein stonden te wachten. Acht hunner werden gedood en 12 gewond. Te Brussel werd een man bewus teloos gevonden in zijn bad. Na de toe passing der kunstmatige ademhaling werden bij hem de levensgeesten weer opgewekt. Te Ninove werd de Bankbestuurder Jules Vincaert, 45 jaar, geëlectrocuteerd in zijn bad. Te St-Jansmolenbeek kwamen twee personen onx door verstikking. Te Baal werd een helligscheiinende diefstal gepleegd. Ter kerk aldaar werd het tabernakel opengebroken en twee ci bories en één pixls gestolen, wijl de H. Hosties op den groixd verspreid werden. Te Vijnkt botste een auto op een elek trische paal die afknakte en viel op een huis daarbij gelegen. De elektrische lei dingen verwekten hierdoor kortsluiting bij zoover dat de woning begon te bran den. Te Gentbrugge werd door een auto de wielrijder Maurlcé Raes uit Heusden, omvergereden. De wielrijder werd hierbij den rechter bil gebrokeix. Te St-Jansmolenbeek werden twee aanrandingen gepleegd, namelijk op twee vrouwen. In verband hiermede werden twee boeven aangehouden, Te Steenokkerzeel werden twee lie den aangehouden onder verdenking van spionxxage. Te Bielefeld. Duitschland, kwamen in twee naeengelegen huizen zeven per sonen om ten gevolge uitwasemingen van koolzuur. In eexx dier hulzen kwam een moeder met haar drie kinderen cm; De bekende worstelaar-Constant Lé- marin, 56 Jaar oud, moest verschijnen voor de rechtbank te Luik. Hij steld» zich echter zeer onbehoorlijk aan, zoo dat het Gerechtshof bevool dat de wor stelaar zou aangehouden worden, wat ook geschiedde. Constant werd aldus deïi bak ixxgedraaid. Te Bx-ussel brandde de kinemazaal i' Ibisln de Brabantstraat, ten deel# af. De zaal, die proppensvol was toen do brand xxit ln een kazerne, dit ln den worden. In de koolmijnen van Flénu werd het werk hervat. Te Amersfoort, Nederland, brak brand uit ln een kazerne, dat in den vroegen morgen. De maixschappen moes ten vluchten in Tuxn nachtgewaad. Bij Getsch, Zuld-Slavië, werden twee arbeiders, een vrouw en een kind, verrast door en sneeuwlawlne en gedood. Te Welden werd de soldaat Bausart uit St-Blaslus-Boekel, door een bloatrela verrast en gedood. Te Hillegem werd een 83-Jarige man doodgevroren gevoxxden ln een pracht. De ongelukkige zou in het bezit zijn ge weest van een groote som geld, Bij een mijnongeval te Péronnes, werd en mijnwerker gedood en een zwaar gewond. Te Jamka werd een auto gevat door een trein. De autovoerder werd op den siag gedood. Een inwoonster van Eupen werd tg Aken aangehouden, vermoedelijk wegens deviezensnxokkel. Te Berchem-Antwerpen is een 55- Jartge manspersoon plots gestorven in den tram, tengevolge hartaderbxeuk. IBBflBXlBBBBBBBBBBBBflBBBBaBBB£9BflS ZETELS TE i Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuvsn en buitendien 200 agentschappen en hulpkantoren over het geheele Vlaamsche land. laaBaBBBasaMasBBaiaiMsaflSBflaBBBBaaaBBBBaflBBa] dat Lonny's salaris vervalt als zij trou wen. En wat moet er dan van ons wor den? WIJ kunnen toch niet van Je pen sioentje en het weinig dat jij verdient leven, en die twee zouden dan genoeg met zichzelf te doen hebben; je behoeft er niet op te rekenen, dat zij ons iets ge ven konden. Vergaloppeer je toch niet weer met die geschiedenis; als Lonny trouwen wH, kan zij naar een rijken man xiitkijken. anders gaan wij allemaal naar de keider. En zij sprak zoo nerveus en opgewon den tegen haar man, dat hij tn zijn schulp kroop en haar gelijk gaf. Zijn eigen mi sère deed hem het verdriet van zijn doch ter weer onbeduidend schijnen. Zijn vrouw had gelijk, als Lonny een armen man trouwde, stond voor hem en zijn vrouw de armoede voor de deur. Lonny had er geen vermoeden van, dat lxaar stiefmoeder haar geluk opnieuw in de weg stond. Zij bracht de Zondag door met het vervaardigen van een nieuwe japon en verliet haar kamer slechts om aan tafel te komen. Tegen zes uur was zij met haar werk gereed, en deed de nieuwe Jurk meteen aan. ZIJ wilde er aardig uitzien, als Lutz kwam om haar hand te vragen. Opdat het haar stiefmoeder niet zou opvallen dat zij zich mooi gemaakt had, ging zij naar haar toe om haar de nieuwe japon te laten zien. Hoe vindt u deze Jurk, mama, ik heb tile jxxtet afgekregen. Mevrouw Strassnxaxxn beschouwde de japon. Zij had graag, dat Loixny er goed uitzag, want alleen daarmee kon zij een man als Dr Friesen veroveren. Het 13 een aardige Jurk geworden, Lonny. je hebt werkelijk een uitstekende smaak. Misschien had je als modiste nog meer geld kunnen verdienen dan als se cretaresse bij Dr Friesen; maar als mo diste zou Je nog minder kans hebben, om een goede partij te doen. Je moet die Japon eexxs naar kantoor aantrekken. Maar uxama, daar U die t» onprac- tlscb voor.- Gunst nog toe, Loixny, Je bent somg zoo zwaar op de hand. Je moet natuur lijk zeggen, dat Je wanneer je van kan toor komt, meteeen naar de schouwburg gaan wilt, dat is een voldoende veront schuldiging voor die gekleede japon, hoofdzaak is toch, dat Dr Friesen Je et nxee ziet. Reeds menig man ls door eea mooie Japon veroverd. Lonny wilde zich zooals gewoonlijk te-; gen dergelijke raadgevingen verweren, maar zij bedacht, dat haar moeder toch gauw genoeg vernemen zou, dat de droom betreffende Dr Friesen vervlogen was. Zij- antwoordde niets, omdat er op dat oogen- j blik Juist gebeld werd. Exx kort daarop bracht Meta, evenals de eerste keor, heV visitekaartje van, Lutz Hennersberg bln-, nen. Mevrouw Strassmann nam het haa4 haastig af. Dat is het toppunt, Botho Hen«. nersberg wil ons een bezoek brengen; dat 13 toch tegen de afspraak. WIJ ontvangett hem natuxxrlljk niet. De majoor keek schuchter van do e©nP vrouw naar de andere. Lonny hief smee' kend haar hand op. Papa, Meta heeft reeds gezegd, da* wij thuis zijn; het zou een beleedlgl) zijn. als u hem nu liet afschepen. L«j, heeft stellig een dringende reden voo<f zijn bezoek, anders zou hij niet gekomea zijn. Meta, breng Mijnheer von Henners* berg meteen hier ln de huiskamer. Zoo nam Lonny haar vader de beslt sing xxit de hand, en Meta was de kame uit, voor Mevrouw Strassmann er leb tegen ln kon brengen. Direct daarop stond Lutz op de drempel. Ik vraag excuus als ik stoor, nxaa? ik kom hier om een zaak van belang, eO' u moet het mij vergeven, dat ik tegeO uw wensch hier gekomen ben. Lonny was opgestaan en ging hem té* gemoet. Zij gaf hem één hand. Goeden avond. Mijnheer von Hen* nersberg. U stoort ons werkelijk niet, e*j wij zijn blij, u na zoo'a tijd weer een# te zien. zei ze dapper, M (Nadruk verhoaeaift MIwaima. «e.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 7