Wat onze Soldaten schrijven V ill rnmmm ge. intimiteiu HET WIT KRUIS OP° mm KOE1TOES PECTORAL DUPUI5 SANDERS BRILLEN De winnaars van gisteren voor nieuwe winnaars EEN MILLIOEN BRANDVERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ f mmm Alle A&)olheken_6fr. u&r doos. Gerard VANDERSTEENE no fel WAT DE SOLDATEN ONS SCHRIJVEN A Neemt uwe plaatsen ZEGT LO-TRI-KO Deze van de 3C schijf 1940 van de En altijd het groot lot: GRIEP RHEUMATISClf' PIJNEN HOOFDPIJN ZENUWPIJN PIJNLIJKE MAANDSTONDEN VERMOEIDHEID. ZENUWINZINKING, Door een of andere ongesteldheid kunnen uw gewone bezigheden voor U een zwaren raaf worden. Thuisgekomen verlangt U dan alleen nog naar de eenzaamheid van uw bed, om daar eindelijk rust te vinden. TABLETTEN DE DOOI VERWEKT OVERSTROOMINGEN BOEKHOUDING COMPTABILITEIT DE SAMENWERKENDE VAN POPERINGE - gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE GEZONDHEIDS SNUIFJE Omdat men op onze ouderdom voorzichtig moet «ijn. De medicijnen doen de ingewanden geweld aan en dQen ze gedwongen werken. In de Herbesan zijn er niets anders dan uitgezochte planten die zachtjes werken, op natuurlijke wijze, zonder kolieken, zonder gewoonte te doen ontstaan. Een kuur met Herbesan verdriift de verstopping en behoudt de gezondheid. VERWEN IN ALLE KLEUREN i AANHOUDEND HOESTEN Goede VERTEGENWOORDIGERS TREKKING In MAART Provendeine doet U twee maanden voe&el besparen. ia HET HUIS DER en af et V aeiel - jot. EM den {tttnnfl t>U d ran t pandt I rU te puds felksct S dorp t>ren? in de n la> !e za le go zo? flens ter r eerste ■yvaard U tod toatroi) Cor."' i 'an ttelttn Zaterl j tnazoi fcoogti Uaar Pattdl 1 mer date dlep boot Er is veel te geven nu hoort men zoo wat overal en dat is waar, en van een ander kant: de inkomsten verbe teren niet. We danken hartelijk de personen die tot nu toe onsen oproep tot geldelijken steun beantwoordden, en dit Het ons toe een aantal drie- maandelijksche abonnementen op te sturen en aan eenigen ook een land kaart te bezorgen. We herinneren onzen oproep om steun en we zullen aan de steeds toe komende aanvragen voldoen in de mate van het mogelijke. Die dus in de eerste dagen geen voldoening krijgen, zullen wülen verstaan dat het is omdat het potje uit is. üaarmate het gevuld wordt, sturen wij op. We herinneren dus onze oproep om door een kleine storting op postcheck- rekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste. Drukker, Poperinge, het ons mogelijk te maken aan onze Soldaten, 't zij een abonnement voor drie maan den voor 5 fr. of een landkaart van 7 fr. te zenden. Hier onder gaande brieven zijn het beste bewijs hoe zeer onze jongens er naar verlangen en hun weldoeners hierom dankbaar zijn: Zooals hierboven gezegd, zullen we aan deze en vroegere aanvragen voldoen in de mate van het mogelijke. Een abonnement voor 3 maanden kost 5 fr.; Een landkaart kost 7 fr. Aan allen die ons helpen om dit aan onze Soldaten te bezorgen, bij voor baat dank. V. SANSEN-VANNESTE, Uitgever. L... den 30-1-M0. Waarde Heer, Daar ik gemobiliseerd ben en sedert 3 maand geen nieuws meer en weet van het schoone Veurne-Ambacht, dat voor ons soldaten toch zoo trekt, vind ik in uw weekblad De Toekomsteen beste mid del om alle weke het nieuws te weten, want teen we nog zoo gelukkig thuis wa ren, las ik ook' zoo gaarne die gazet, en alle weke, toen Moeder thuis kwam van vroegmis, vroeg ik dan De Toekomst die ze gekocht had aan de kerkdeur te Avecapclie. Nu als soldaat zijnde voel ik het ge mis aan uw weekblad. Als ge zoo goed wildet zijn, Indien de mogelijkheid er is, er mij alle week een te zenden, ofwel mij eenige inlichtingen te geven. In afwachting bedank ik u reeds. Aanvaard mijn beste groeten. Sold. Jerome T., 3" Linie - 2 Camp. - B. P. S. n° 7 Belgisch leger te Velde. We moeten hierbij voegen dat se dert eenige weken aan alle Soldaten van Avekapelle De Toekomstop gezonden wordt door de goede zorgen van een plaatselijk Komiteit. Wel ke gemeente volgt dit schoone voor beeld na. T... 30-l-'40. Geachte Heer Uitgever, Het is nu veertien dagen dat ik regel- Ifeatig De Poperingenaarontvang. Ik moet u niet zeggen hoe ik, als Po- perlngenaT, tevreden ben dit te ontvan gen en hoe ik verlang naar den Zondag om nieuws van de streek te ontvangen. Bij deze maak lk van de gelegenheid gebruik om U om dit geschenk van harte te bedanken. Moest U nog in de mogelijkheid zijn van mij nog eene landkaart van België te zenden, dan zou mijn geluk volledig zijn. Als we verplaatst worden, weten we dan min of meer waar naartoe en dat zou goed van pas komen. In afwachting, geachte Heer, voldoe ning te bekomen, stuur ik U de beste groeten en bedank ik U van harte op voorhand. H. André, 24* Linie - I Bat. - 2' Comp. B. P. S. N° 7. van mij door Uw bekende goedheid, een landkaart te sturen. Hopende dat U mijn schrijven met welwillendheid zult ontvangen, dank ik U bij voorbaat en bied ik U de verzeke ring mijner hoogachting. Soldata Br. Daniel, 4* Linie - 2' Comp. W... den 14-2-'40. Mijnheer, Zooeven heb ik uw weekblad ontvan gen, dat mij veel plezier verschaft Waar de Heer, lk laat U weten, dat ik alle week De Toekomst goed ontvang, waarover ik zeer tevreden ben en U bedank. Ik ben als arme weesjongen ook bij de troepsoldaten en ver van huis altijd en alzoo ben ik tevreden als ik iets Terneen. van mijne streek uit Veurne-Amba-ht, want ik ben ook van daar en nog wel van Bulscamp. Onze Beminde Pastoor zendt mij wekelijks de gazet op en lk be dank hem ook evenals U. Ik lees ze dik wijls gansch uit en geef ze dan over aan mijne kameraden. Ik vraag nog als het u belieft mij eens een landkaart toe te sturen, want ik ken hier in de Provincie Antwerpen niet veel en t ls ook gemakkelijk als we verhui zen, om eens te zien waar ik naartoe ga. Ge weet. ik heb niet veel bij den troep evenals thuis en dit zou mij dus wel te pas komen. Als ge zoo goed wilt zijn, doe het voor mij, ik zal U duizendmaal dankbaar ervoor zijn. Daarmee sluit lk en nog eens dank. ■Aanvaard, Mijnheer, mijn besten dank. r Mijn adres is alzoo: Soldaat DebL Camiel, j K A t 48jSr wfe •:«sjüö$r, 16* Linie - 7' B. P. S. 35 - Comp. groep. Soldaat Ho... Lucien van Poperinge, 1" Reg. Grenadiers, vraagt een Landkaart. EN NU BE SOLO-SLIM'S. L... den 20-2-'40. Heer Uitgever, Deze om U te melden, dat wij hier in ons cantonnement een solo-slim gehad hebben, en om U te vragen of U de goed heid zou willen hebben dit in De Pope- ringnaar op te nemen. Spelers wa ren: Godderis Pierre (solo-slim) Geluwe Laseure Joris, Roesbrugge-Haringe Defreyns Julien, Torhout Dekeyser, Kortemark. Getuigen waren: Beun Al- bert, Poperinge, en Devlieghe Pierre, Bal- gerhoek. Hopende, Mijnheer, dat U dit in uw blad zult willen opnemen, dank ik U in naam van ons allen. Hartelijke groeten. A. Beun, Etat-Major, 13* Artillerie, B. P. S. N° 23 - Te Velde. Ergens in België, Woensdag. Geachte Heer Uitgever, We vragen U beleefd, of ge zoo goed zoudt willen zijn, opname te doen in uw geëerd blad, van een solo-slim gespeeld door soldaat Maurits Devos uit Poperin ge, met de 12 hoogste klavers en koeken aas. Medespelers waren, soldaat Eugène Bascour, uit Brussel, Oscar en Jeanne Dessers uit ergens ln België (opgepast, zwijgen). Getuigen waren Mevrouw en G,eorge Dessers en Sergeant Juiien Deplaecie uit Vlamertinge. We danken U allen, geachte Heer Uit gever, bij voorbaat. Maurits Devos, Bat. T. T. R. - 2* Komp. B. P. S. 7. Ergens in 7 ,-Igië, 19-2-'40. Waarde Heer, Als soldaat gemobilC. erd sedert den 26 Augustus 1939 ben ik van het gelief koosd blad onzer streek onttrokken. Ik ben namentlijk uit Zantvoorde (leper) en ik vraag U of het niet zou mogelijk zijn uw blad De Poperingnaarkosteloos te ontvangen. Aanvaard, waarde Hoer, mijn beste groeten en ik dank u op voorhand. P. Albert, k i 2# Linie - 13" Compagnie. Y CO» Te Velde, den 19-2-'40. Waarde Heer, Zooeven heb ik uw weekblad ontvan gen dat mij veel plezier heeft gedaan. Waarde Heer ik weet niet wie die gunst heeft gedaan voor mij, maar ik vraag U den persoon te bedanken die daarin zijn medehulp heeft verleend. Want hier te velde is men blij als men iets weet van de stad. In onze bange tijden kan men eens goed uw weekblad doorlezen met al hetgeen onze stad beleeft ln deze droevige tijden. Nu, waarde Keer, lk dank erom voor uw weekblad en vraag een landkaart van België. Soldaat Ru. Maurice, 2* Reg. T. A. C. A. - 11* Comp. Te Velde, 17-2-'40. Geachte Heer Uitgeven, Als gemobiliseerde Poperingenaar, kom lk Ued. met vriendelijke beleefdheid vra gen of ik soms niet wekelijks uw geëeerd blad De Poperingenaar zou kunnen ontvangen en of er niemand de goedheid zou hebben mij een landkaart te bezor gen. Met de hoop mijn wensch te zien ver vullen biedt ik U mijn beste groeten aan Hoogachtend, Soldaat Georges Qu., 23* Linie - Comp. zullen plaats maken Koloniale Loterij Nog 800 loten van 2.500 fr. Nog 200 loten van 10.000 fr. Nog 64 loten van 20.000 fr., 40.000 en 100.000 fr. Nog 44.000 loten van 100 en 250 tr. (L i - RHPP 6 -ï-i- .f v r f- W? rrit'-y - "f - i...t mm ii t Ai Aih Wilt U in staat zijn om vroolijk te werken, en na den arbeid volop te genieten van de ontspanning die het leven U biedt Aarzel dan geen oogenblik neem een "Wit Kruisje", zoodra U voelt dat het noodrg is. Hierdoor zult U zich de ontelbare kleine ongemakken besparen, die uw leven kunnen Vergallen. jit* -vehSdVok* VERSCHILLENDE VOORSTELLING SAMENSTELLING POEDERS CE PROEFDOOS VAN 8 POEDERS 4 Fr. OE DOOS VAN 24 POEDERS i 11 Fr. DE FAMtLIEDOOS VAN 48 POEDERS: 20 Fr. IN AUE APOTHEKEN. DE KOKER VAN 24 TABLETTEN 11 Fr. CACHETS DE DOOS VAN 2 CACHETS VOOR HANDTASCH i 1.50 FR. DE ALUMINIUM KOKER VAN 12 CACHETS 6 Fr. LABORATORIA TUYPENS. St. NIKLAAS-WAAS. Let er op! ALLEEN de Wit Kruis Poeders bij de HH. APOTHEKERS verkocht geven volledige WAARBORG van echtheid. De plotse dool die Maandag IX ls in getreden verwekte op vele plaatsen over- strooining. In de Borinage liepen talrijke kelders onder water. Bijna alle wegen ln de streek geleken modderbeken. Te Jemappes liepen talrijke straten on der water, evenals te Cuesmes en te Fra- meries. Nog te Jemappes stortte een han- gaar in onder het gewicht van den sneeuw. Te Givry, Ghlin, en andere gemeenten, traden de waterloopen die aldaar door trekken, buiten him oevers en zetten straten en landerijen blank. Op zekere plaatsen moesten de schoolkinderen door het water waden om de school te be reiken. Van Bergen tot Beaumont moest op zekere plaatsen het verkeer ten. grooten deele stopgezet worden wegens de mod der. Het peil van de Haine en de Troullle steeg met meer dan twee meter. Te Btavekit ontspoorde een trein ten gevolge de ophooping van sneeuw en modder op de sporen. Er ls slechts stof felijke schade. Te Herseeuw, op de Balonnenwer den een honderdtal huizen door het wa ter bezet. Bij Grenoble, Frankrijk, werd een vleu gel van een hotel voor toeristen vernield door een sneeuwlawine. Een jonge vrouw werd gedood en verscheidene toeristen «Jjn gewond. Te Bazel, Zwitserland, steeg de Rijn in 24 uur met 2,5 meter. Dikke sneeuw- lawines stortten neer in de Zwitsersche bergen en vernielde enkele bruggen op hun doortocht. Laat uw boeken houden door een specialist. Zet U in order tegenover de wet. Genadige prijzen per uur of naar overeenkomst. Adres ter drukkerij, Gaithuisstraat, 15, Poperinge. 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope ringe bewonen; 3. - Omdat het gestorte geld in Pope ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden; 6. - Omdat de premiën verminderd wor den 15 vanaf bet vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN. Zaakvoer- der, leperitraat 23, POPERINGE. Cl) zoudt geen beleren naam voor Opo-nie»po«- der kunnen vinden Bij een verstopten neus. hoofd- pl)n tengevolge van een valling en zwaarte In bet hoofd zal de prikkelende en verfrlsschendt Invloed van een Opo-*nuifje U goed doen. 'erwl|) er geen befei middel is. voor het verwilderen van stof uit den neus. Ge voelt dade- Hik dat Uw reuk terugkeert Ovci»! verkrijgbaar fr 4.50p. 6oo» POEDER _Wm_ I* AKKER BBBBBBBBBBBBBRBBBBRBBBBBBBBI ÓPE ELKAAR TEA bij Sansen-Vaunesta. In alle apotheken. S. A. Ancienne Maison Louis Sanders, Brussel. I BTOOJmïRWERIJ NIEtTWWASSCIlEBIJ DBOOGJEL'ISCHEEIJ BRUGGE, Nieuwwassehen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakt', fcleedlngstukken, aonder load oen. Meubelstoffen, binnenversierLig. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOS: POPERINGEi M. A. Vandermeerschc, 15, Maur. DewuifaUaat. DIKSMUIDEt Mad. Pil, Groote Markt, 9. lEPERs Mej. Comicent, 21, Korte TorhoulsUaaU MEENENt Mej. Chomcar, 22, Rijsselsche straat, ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat. 12. is uiterst vervelend en pijnlijk, daar gif voortdurend met de klanten moet ftpra» ken. Bovendien kan Uw toestand slechts vei* ergeren, want bij het spreken «toet gij U buitengewoon inspannen, wat Uw ttem vermoeit, de prikkeling «n Uw keel doet toenemen en de hoestbuien vaker doet terugkeeren. Een eenvoudig bonbon nemen kao verbetering brengen; alleen C«i PECTORAL DUPU1S dien gij «ang- raam opzuigt niet kauwen ral d« hoestaanvallen stillen, de prikkeling io de keel kal me er en. Uw stem haar go* wone helderheid terugschenken. Katarrhe Verkoudheid Bronchitis Alle aandoeningen der luchtwegeo. MACHTIGE VERZEKERINGSMAAT SCHAPPIJ vraagt goede VERTEGEN- WOORDIGER in verscheidene gemeen ten. Schrijven onder Nr 15, ter Drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. DE BERUCHTE VRIJSTELLIN GEN IN DE STREEK VAN CHARLEROI -<0>- Ergens ln België, 18-2-'40. Waarde Heer Uitgever, Het ls mij een waar genoegen U te kunnen bedanken, voor het genoegen dat U mij wekelljksch komt te verschaffen, met het geregeld oprenden van uw alom- bekend weekblad De Poperingenaardie mij hier zoo ver van huls het laatste nieuws van onze stad brengt en naar waar ik en ook eenige van mijn streek- genooten, die zich ook ln mijn kompagnle bevinden, wekelljksch met ongeduld naar uitzien. Mijnheer, ik zou U ook uiterst dank baar «ijn indien U# de persoon die mij dat genoegen verschaft mijn dank over maak tet. Met deren richt lk mij ock Lot U, ge achte Heer Uitgever, oei tt vragen coo U niet in de mogelijkheid zoudet zijn DE BELANGEN VAN DE GARNAALVISSCHERS BIJEENKOMST TE OOSTENDE. Een vergadering heeft plaats gehad in het stadhuis te Oostende om den toestand der garnaalvi-scherij te onderzoeker^. M. Baels, gouverneur, voorzitter van den Hoogen Raad voor zeevisscherlj, zat die vergadering voor. Waren ook aanwezig: MM. Aspeslagh, Blomme, Pr. Vandenberghe, Dekeyzer, Deckmyn, Logge, Huysseune, Merchier, Debra, Llngier en Leveke. De raad heeft verschillende verbeterin gen onderzocht, waaronder de verminde ring van den Nederlandschen Invoer, de tusschenkamst van den Staat in brand stoffen, eindelijk de vermindering van de premies voor oorlogsrisico en het opzoe ken van nieuwe markten. VERSCHEIDENE VRIJGESTELDE DIENSTPLICHTIGEN ONDER DE WAPENS. Verscheidene dienstplichtigen, betrok ken ln de zaak der wederrechtelijke vrij- stelingen ln de streek van Charleroi, wer den ln een militair hospitaal geplaatst, door de geneeskundige kommissie goed bevonden voor den dienstplicht, en on middellijk ingelijfd. Zooals men weet hadden allen vallen de ziekte ingeroepen om te worden vrij gesteld. VBBBBBBR BBBaBBnfcadSluSrc YtLCV INVAL VAN RATTEN OP HET WESTERFRONT In de 85 ontruimde dorpen van het front van den Elzas en Beneden-Rijn ls het een ware overrompeling van ratten, 's Nachts beletten de ratten de soldaten letterlijk alle rust en knagen aan hun schoeisel, dekens en zakken. Bovendien zijn ze een ware geesel voor de militaire magazijnen en voor de bevoorrading. In samenwerking met het Institut Pasteur zal de militaire overheid eerlang maat regelen treffen teneinde de ratten uit te roeien. IBISBBB95BBBIBBBBBBBBSSBBBBB DE BELGISCHE TANKBOOT LAURENT MEEUS GESTRAND Doe zelf deze proef. Meng een weinig Proven-1 dcine bij bet dagelijksch rantsoen van een lot jonge verkens en bestatig zelf hoe zij beter en sneller groot en vet zullen worden dan een ander lot verkens van dcnzelfden leeftijd en hetzelfde gewicht en die hetzelfde rantsoen ontvangen toaar zonder toevoeging van Provendeine. Provendeine wekt den eetlust op, bevordert een snel vetmesten, verdriift de pootenkwaal (i-achitisme), de pneurao-enterite en de chlorosis der biggens. Provendeine gebruiken is dus meer voordeden behalen in minder tijd en met minder zorgen. JtecA de Tusschen Vlisslngen en het Hoek van Holland is de Belgische motor-tankboot Laurent Mee us gestrand. De boot kon onmogelijk door eigen middelen losgera ken en moest de hulp van een sleepboot inroepen. Ik bad een verken, wegende ongeveer 60 Kg., dat erg rachitisch was. Het dier kon zich onmoge lijk nog verplaatsen. Het werd naar den eetbak gedragen. Ik besloot dan mu pro- dmkt Provendeine te gebruiken. Weldra trad beternij in. Na drie weken behande ling kon bet varken eicb terug normaal bewegen. Ik moet bekennen dat Provendeine bet geschikt produkl is om rachitische var kens vlug te gene zen. Airons DC VRU, •■HOCfcOê Sch«Ikevo<x? ÏEHSCCK/ W«3tm»U«. *EV£T j De echte PrcverJdne SsrJeti Ij te koop een Fr. 15.bet groot pak btf eüe êfothekert. ér.gisten en taalhandelaars miuamaumaumsBUum Te koop bij Apothekers NOTREDAME, Groote Markt; KESTELIJN, Gasthuis etraat; INGELRAM, 83 Ieperstraat; LEURIDAN, 8 Eertenplaats en CREU3, Noordstraat 4, te POPERINGE: FOCKE en VUTLSTEKE. te DIKEMUI- DE; BOONAETS, te STAD EN; GANNF-"* OMMF. te LOO-bij-Veurne; r- DEMkTTENAEKE, te GELUWE; LEPLAT. te WAASTEN. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamloozc Vennootsciicu gesticht bi 1903 40, Lange Nleuwitraat, ANTWERPEN Private mdememing beheerd door bet koninklijk besluit van 15 December 1934a HandelsregisterAntwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven: fr. 29.850D00. SPAARBOEKJES Intrest: 3,00 - 3,25 - 3,50 - 375% nettA LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN, BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Paul Van den Bosch. Afg.-Beheerder, M. Alph. Ullens de Schooten. Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomea ge* lieve U te wenden tot ome agentenS Krombeke: Mevr. Wed. Denys-VerhaeghC. Be veren a/lJzeri J. Tahou. Gem.-Secr. Oostvleterem Mej. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Mahteu, Gem.-Ontv. Meeien: J. Debem. G Gratrvsir„ 41. Brul Ploegiteert: V. Menet, 109 rue d'Arment Roe,bruggeG. Delplace. Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet, I^iestr., 26. Weitvleteren: Mevr. Wed I Quaeghebetir, Gediplomeerd Opiieker WESTSTRAAT 20, DIKSMU1D& Komt uile week ln de streek en ten uwen huize op aanvraag.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 8