Op zee steeds groots verliezen bijzonderlijk veer de Neutralen Finland vroeg militaire hulp aan Zweden wat geweigerd werd J SOWJET- UNION VRÖDAG 16 FEBRUARI ZONDAG 18 FEBRUARI MAANDAG 19 FEBRUARI De voorlaatste week was de zwaarste aan verliezen sedert het uitbreken van den oorlog ZATERDAG 17 FEBRUARI DINSDAG 20 FEBRUARI WOENSDAG 21 FEBRUARI Bij Summa bezetten de Russen de eerste Finsehe stellingen maar verliezen de gansche 18e Divisie bij het Ladoga-meer VAN HET WESTERFRONT WEINIG NIEUWS GEBEURTENISSEN DAG NA DAG DONDERDAG 22 FEBRUARI BARENTS-SEE NOR DM EER FBCMH-iUlSIIISei otbmtmhn c 'xmn HES Russen r/huum* U M CWfhrh SortinL LENINGRAD FINSCH VERZOEK OM MILITAIRE HULP WORDT DOOR ZWEDEN AFGEWEZEN. BRITSCHE DES TROYER VERNIETIGDE IN EEN DAQ 2 DUITSCHE DUIKBOOTEN. IN FINLAND Uit Stockholm. Zweden, werd officieel medegedeeld dat Finland om militaire hulp had verzocht aan Zweden, maar dat de Zweedscheoverheden gemeend had den dit verzoek niet te kunnen inwilli gen. Dit. verzoek werd eerst afgewezen nadat de Zweedsche overheden vier da gen lang er over hadden beraadslaagd. Zweden, blijft echter bereid Finland te helpen, in die mgte dat de neutraliteit van het land er door niet In gevaar wordt gebracht. Op het front van de landengte van Karellë werden de aanvallen der Russen steeds heviger. Uren naeen werden de Finsehe stellingen met duizenden grana ten bestookt bij zooverre dat het er om zeggens niet meer uit te houden was voor de Finnen. Onophoudend viel de Rus sische infanterie gesteund door tanks aan. Dij had tot gevolg dat de Russen op een drietal punten door de eerste Fin sehe stellingen geraakten, namelijk bi.i Summa, en verder tussehen Muolajaervi en Vuoksi. Aan de Taipale-rivier vielen ook enkele Finsehe stellingen ln handen der Russen. Naar Moskow veroverden de ■"ossen 53 versterkte Finsehe stellingen. werd, ls door eigen bemanning tot zin ken gebracht. In Nederland komt de algemeene ver ontwaardiging omtrent de torpedeering van de Burgerdijknog steeds tot uiting. Een Engelsche vlieger viel een Duit sche duikboot aan en bracht deze ver moedelijk tot zinken. cos MOSKOW BEWEERT DAT DE RUS SEN OP G KM. VAN VIBORG ZIJN GENADERD. TWEE NIEUWE VERLIEZEN VOOR DE NEDER* LANDSCHE HANDELSVLOOT. daar ingegraven, lijden honger, maar verweren zich toch nog moedig. Niettegenstaande Moskow nieuwe zege pralen wist te melden op het front van Karellë blijkt het evenwel dat de strijd hier wat verminderd ls ln heftigheid. De meeste druk wordt evenwel uitge oefend in de streek van Talpale. Russen die poogden langs het ijs de Finsehe stellingen langs de zijden aan te vallen werden met zware verliezen af geslagen. Finsehe vliegers zouden Russi sche troepenafdeelingen hebben gebom bardeerd. OP HET WESTERFRONT Zwakke bedrijvigheid van artillerie en verkenners. IN FINLAND DE STRIJD OP ZEE. TWEEDE STELLINGEN TERUG TREKKEN. ZWEDEN WEIGERDE OOK DOORTOCHT AAN HULP TROEPEN VOOR FINLAND. VER LIEZEN OP ZEE. IN FINLAND. Omtrent de hulp voor Finland aan Zweden gevraagd wordt nog gemeld Finland de toepassing van het art. van den Volkenbond had gevraagd ln dezen zin dat hulptroepen komende van de Westersohe Mogendheden over Zweedsch grondgebied doortocht zouden hebben gekregen. Zulks werd ook door Zweden van de hand gewezen daar het een grcot gevaar daarstelde voor zijn eigen veiligheid. In de landengte wisten de Russen, na verwoede aanvallen en uiterst bloedige gevechten, nieuwen vooruitgang te boe ken. Zij bezetten de stad Kamara, ln de richting van Viborg. De Russische aan valsgolven rolden over de lijken der eer ste aanvallers. Zekere stellingen wisselden herhaalde lijk van hand tot hand. Ten slotte werden de Finnen verplicht hun eerste stellingen op te geven en zich terug te trekken op hun tweede linies, namelijk aan de Tal pale en bij SirkojaervL Op de andere fronten werden alle Rus sische aanvallen afgèslagcn. Moskow meldt dat reeds 420 mitraljeu- zen en 170 stuks geschut op de Finnen werd buitgemaakt. Uit Helsinki wordt gemeld dat sedert I POLITIEKE BERICHTEN 4 In Engeland moeten de mannen ge boren tussehen 1 Jan. 1915 en 9 Maart 1920 zich op 9 Maart ek. laten inschrij- ven voor latere mobilisatie. 4 Uit Berlijn wordt gelogenstraft dat Poolsche krijgsgevangenen omkwamen bij hun terugkeer van Dultschland naar Polen. Naar Moskow meldt zouden de Russen volgende plaatsen hebben bezet in de landengte van Karellë: Ojnola. Sainia (gelegen op 6 km. van Viborg), Karhula, Naria en Numrila. Uit Helsinki wordt gemeld dat de strijd eenigszins geluwd ls ln de landengte van Karelië en dat ten Noorden van het La- dogameer de vijand 570 man verloor. Bij Kuhmo verloren de Russen 130 man. In de drie laatste dagen verloren de Russen aldaar 1800 man. Ten Norden van het La- dega-meer moeten de Russen hun troe pen bij middel van vliegtuigen bevoor raden. Naar een Havas bericht zijn de Russen er slechts ln geslaagd een zekere ondiepe zak te hebben gevormd tussehen Koivisto en Vuoksi. De Finsehe terugtrekking ln die gewesten op hun tweede stellingen ge schiedde opperbest. De bewering der Rus sen als zouden zij Koivisto hebben bezet wordt ten stelligste gelogenstraft. Deensche arbeiders kwamen toe ln Finland. Naar verluidt hebben de Russen, van 30 November tot 29 Januari, in 643 lucht- ratds, niet min dan 30.337 bommen ge worpen op 207 steden en dorpen, daarbij 377 personen doodend. wijl er 323 zwaar gewond werden en 585 licht gewond. De bommen die gestrooid werden gaan van 200 gram tot 10 kg. voor de brandbom men, van 12 tot 15 Kgr. voor de breek- bommen en van 50 tot 500 Kgr. voor de boorbommen. OP HET WESTERFRONT. Aan de Moezel werd een zwaar artllle- De Britsche Admiraliteit meldt dat do Britsche destroy er die in den loop der vorige week in een dag twee Duitschc dulkbooten tot zinken bracht, de An te loppe »is. Men vreest dat het Noorsch schip Bisp m de Noordzee is vergaan. In den Atlantischen Oceaan viel een Fransch orlogsscbip een Duitsche duik boot aa-1 en boorue deze waarschijnlijk ln den grond. De Exeter kwam te Plymouth toe en de bem; nning werd er uiterst geestdrif tig onthaald. Het Decnsch schip Sleipner zond noodseinen uit. Het werd waarschijnlijk getorpedeerd door een Duitsche duikboot. Noorwegen protesteerde te Berlijn te gen het torpedeeren van drie Noorsche vrachtschepen. Twee Finsehe schepen werden in be slag genomen door de Duitschers. De neutralen maken zich ten zeerste bezorgd om het lot van hun handels vloot. VAN IIET POLITIEK FRONT. 4 Naar de United Press zon de H. Vader con nieuwe boodschap gezon'en hebben naar de drie hoofdsteden der oorlogvoerenden. Dit bericht verdient echter liet grootste voorbehoud. 4 Betere verbindingswegen zullen ge bouwd v. orden tussehen Dultschland Rusland cn Roemenië. 4 Het Belgisch Rood-Kruis zond 6.000 Kgr. levensmiddelen, 1700 Kgr. genees middelen en 550 Kgr. kleederen voor do PooLsche bevolking. Het D. N. 3. meldde de beste ontvangst van deze goederen en verklaart dat de Duitsche Regeering zulk werk steunt. 4 Uit Londen wordt gemeld dal Duitschland een toenadering tusscher. Rome e i Moskow nastreeft. 4 In Nederland werd een half-gedwon- gen leening van 300 millloen gulden uit gevaardigd. *o» OP ZEKERE PLAATSEN VAN DE I ANDENGTE VAN KARELIE MOES TEN DE FINNEN ZICH OP HUN Hen piano, door de gevluchte bevolking nagelaten, verschaft de soldaten heel wat wet... *00 tenminste, onder 't zingen h unner liedjes, vergeten zo wat hun pijn- lijk leven DE KONING VAN ZWEDEN WILDE DE VERANTWOORDELIJKHEID NIET OP ZICH NEMEN OM ZIJN LAND IN EEN OORLOG TE BK. TREKKEN. DE 18" RUSSISCHE DIVISIE WORDT VERNIETIGD AAN HET LAGODA-MEER. EN GELAND EN FRANKRIJK ZULLEN LANGS DE LUCHT 400 VLIEGTUI GEN ZENDEN. BRITSCH TOR PEDOJAGER D ARING GETOR PEDEERD. POLITIEK NIEUWS 4 Tussehen Duitschland en het pro tectoraat van Bohemen en Moravie werd de tolgrens afgeschaft. zo» DE 164- RUSSISCHE LEGERDIVISIE EVENEENS OMSINGELD. DE RUSSISCHE DRUK BLIJKT AF TE NEMEN IN DE LANDENGTE VAN KARELIE. IN DE VORIGE WEEK GING 86.000 TON VERLOREN OP ZEE, EVENALS 6 DUITSCHE DUIK- BOOTEN. IN FINLAND. Ten Noorden van het Ladoga-meer zijn de Finnen er nu in geslaagd de 164- Rus sische divisie, die deel uitmaakte van het zelfde Legerkorps als de vernietigde 18' divisie, te omsingelen. De achterhoede van de divisie werd afgesneden van haar basis en de Russen hebben zich hier en NIEUWE RUSSISCHE AANVALLEN IN KARF.LIE. ZWEEDSCH DORP GEBOMBARDEERD DOOR RUSSI SCHE VLIEGTUIGEN. ENGEL SCHE OORLOGSBODEMS BIJ PET- SAMO? ZWEDEN LEED GUOOTE VERLIEZEN OP ZEE. ROEMENIE VERBIEDT DEN UITVOER VAN SPECLALE BENZINE VOOR VLIEG TUIGEN. IN FINLAND. Opnieuw zijn de Russen ten aanval getogen op de landengte van Karelië. Naar de Finsehe berichten werden die aanvallen overal afgeslagen met zware verliezen voor de Russen. BIJ Kuhmo wis ten de Finnen daarentegen enkele Rus sische steunpunten te veroveren. Verder werd er van beider zijae groote bedrijvigheid in de lucht aan den dag gelegd. De Russen zouden 19 vliegtui gen hebben verloren. De Russen zouden ook motor.sleden gebruiken die looper, aan 150 Km. per uur. Door Helsinki wordt ten stelligste ge- logenstraft dat de Russen Koivisto aan de Finsehe golf, zouden hebben bezet, zooals zij dit hadden beweerd. De forten van dit eiland blijven steeds ln handen der IJinnen en de kanonnen ervan bren gen de Russen steeds zware verliezen toe. Zeven Russische bombardementsvlieg tuigen hebben het Zweedsch dorp Pajala, dat op 10 Km. van de grens ls gelegen, beschoten. Het dorp dat 1.000 Inwoners telt werd ten deele in laaiende vlam ge zet Zweden teekende hiertegen protest I aan. Geruchten doen de ronde als zouden verschillende Britsche oorlogsbodems kruisen ter hoogte van Petsamo. Te Lon den werd dit noch bevestigd noch gelo genstraft Engeland zond reeds 144 vliegtuigen 4 naar Finland. OP HET WESTERFRONT De dool hindert alle bedrijvigheid. Van weerszijden werden verkenningstochten ondernomen in de lucht, door de Duit schers boven de Engelsche kusten en door de Engelschen boven de baal van Dultschland. Een Duitsch vliegtuig dat Nederland overvloog werd aldaar onder vuur geno men. In den nacht werd eveneens ge schoten op vreemde vliegtuigen. De Zweedsche Minister voor Bulten- landsche Zaken wees op de zware verhe zen totnogtoe geleden door den Deense!* handelsvloot: 32 cargobooten tot zinken gebracht en 228 zeelieden verdronken en 15 vermist. Slechts een zesde dier tot sfia- ken gebrachte booten hadden een lading aan boord bestemd voor de oorlogvoe renden. Zweden werd dus het hardst ge troffen. Door de Deensche Regeering werd be volen dat voortaan geen enkel Decnsch schip nog alleen mag varen. Het moet steeds ln gezelschap blijven van een an der neutraal schip. POLITIEK NIEUWS. 4 Naar verluidt doet Rusland reus achtige bestellingen van oorlogstuig ia Amerika. De Russische aankoopen waren in de laatste maanden veel hooger dan deze van vroeger. 4 Uit Kaunas wordt gemeld dat bin nen kort 5.000 Poolsche Joden naar Pa lestina zullen mogen uitwijken. 4 Te Parijs wordt gemeld dat de Fran- sche goudvoorraad thans nog even groot ls als toen de oorlog uitbrak. 4 Te Berlijn is de nood aan kolen steeds even groot zoodat kinemas ea schouwburgen gesloten werden. 4 Australië zal tienduizenden vlieger» vormen. 4 Roemenië heeft alle uitvoer van spe ciale benzine voor vliegtuigen verboden. Deze Russische vooruitgang werd ech ter gekocht met bijzonder hooge verlie zen bil den aanvaller. Op de andere punten werden de Rus sische aanvallen afgeslagen. In Finland werden de klassen van 1896 en 1897 opgeroepen. 4.000 Finsehe moeders en kinderen heb ben een toevlucht gezocht in Zweden. Te Parijs wordt de toestand van Fin- lpnd als zeer tragisch aanzien, maar niet hopeloos. Amerika zond reeds 1.200.000 dollar als hulp voor Finland. Op ds Finsehe steden wierpen de Sov jet-vliegtuigen nogmaals duizenden bom men van allerlri type. 34 personen wer den hierbij gedocd en 60 gewond, OP HET WESTERFRONT. - 1 - 'ff Van liet Westerfvont weinig nieuws.' artillerievuur en verkenningen. Van Britsche zijde wordt erop gewe zen dat de sterkte van het Britsche le ger, dat ln Januari 1939 600.000 man be droeg, in Januari 1940 reeds 1.250.000 man telt. OP ZEE. Hen FinscH so'daat op het Russisch front?... Neen, een Rn-eLch soldaat aan het Westerfront die rich aan de natuur heeft aangepast en een witten mantel draagt om te heter zijn werk van patrouilleman te kunnen volbrengen. DE STRIJD OP ZEF. Naar het D. N. B. verloren de Ver bondenen reeds 27 tankschepen met een gezamenlijke tonnemaat van 212.268 ton. De Engelschen logenstraffen dit bericht en verklaren dat hun verliezen aan tank- booten slechts 12 bedragen, met een ton nemaat van 89.600 ton. Te Londen wijst men er nog op dat het verlies aan Britsche booten slechts 1 bedraagt van de totale tonnemaat. en dat van de 9.000 schepen die reeds vaarden ln convool, er slechts 18 tot zin ken werden gebracht, wijl Duitschland reeds de helft van zijn dulkbooten zou hebben verloren. De Deensche boot Rhone werd ge torpedeerd na een EngeLscha haven te hebben verlaten. Het Brltsch schip Glendum werd eveneens tot zinken gebracht. Het Duitsch schip Baldur van 5.805 ton, dat buiten de Noorsche. territoriale wateren door de Engelschen betrapt riegevecht geleverd. Apach en Perl kre gen het erg te verdure-i. De bevolking v. h. Luxemburgach stadje Sehengen was niet zeer gerust, te meer daar initraljeu- zenvuur gewisseld werd van heel dicht bij. Havas meldt nog dat een Duitsche over val werd afgeslagen wijl het D. N. B. mededeelt dat een Brltsch vliegtuig werd neergehaald. OP ZEE Nederland boekte nogmaals twee zware slagen op zee. De Ameland van 4.737 ton liep ln de Noordzee op een mijn en zonk. Een Belgische loodsboot redde de 48-koppige bemanning, waarvan er 7 zeer zwaar gewond waren. De valiede mannen werden later aan boord overgenomen van een Nederlandsche boot. Verder liep de Nederlandsche boot Alkmar op een rots bij Madeira. Een Portugcesch schip pikte de bemanning op. Twee Deensche booten, de Osmed en de Liana werden ln den grond ge boord. De boot Armanistaneen Iransch schip, dat van België naar Iran vaarde met suiker en spoorstaven aan boord, werd door een Duitsche duikboot in de grond geboord. Te Teheran werd hiertegen ten zeerste geprotesteerd. De bemanning van de vermiste Britsche boot Manghford werd ln Ierland ont scheept. De boot is vergaan. De Baron Alisa ls eveneens vergaan ln de Noordzee. IN FINLAND In den Ministerraad van Zweden werd de vraag om hulp van' wege Finland nog maals te berde gebracht. De Koning woonde de raad bij en verklaarde o.m. dat Zweden op alle wijzen, met het zen den van vrijwilligers enz. geholpen heeft, maar dat niet kon gedacht worden aan een rechtstreeksche militaire hulp. Met diepe droefheid werd Zweden verplicht het Flnsch verzoek van de hand te wij zen daar het ingaan op dit verzoek Zwe den in den oorlog zou hebben medege- sleurd en dat hij de verantwoordelijk heid op zich niet wilde nemen zijn land in een oorlog te betrekken. Ten Noord-Oosten van het Ladoga- meer, bij Syskyjaervl, hebben de Fliuien de 18* Russische divisie volledig ln de pan gehakt. Sedert enkele dagen reeds waren de Finnen erin gelukt alle bevoor rading van die divisie onmogelijk te ma ken. 18.000 man werden gedood, gewond of krijgsgevangen gemaakt. Een hoogge plaatst Russisch officier werd met zijn staf gevangen genomen. In de landengte van Karelië duren de gevechten evenwel steeds voort. Onder den druk moesten de Finnen hier en daar nog lichtelijk wijken. Moskow meldt dat de Russen o.m. Johannes, Marksala- thl en Muola hebben bezet, Uit Helsinki wordt daarentegen gemeld dat de Russische druk wat minder is ge worden en dat de Finnen goed stand houden op hun nieuwe stellingen. Uit Londen wordt gemeld dat besloten werd grooter spoed te maken met het bieden van hulp aan Finland en dat 400 Engelsche en Fransche vliegtuigen ln de volgende dagen langs de lucht naar Fin land zullen trekken, daar het monteeren ervan in Zweden te veel tijd vergt. OP HET WESTERFRONT. Van Fransche zijde wordt gemeld dat een Fransche groep verkenners, 20 man sterk, ln een hinderlaag gevallen zijn en allen vermist zijn, waarschijnlijk gedood of krijgsgevangen. Naar Havas hadden de Franschen plaats genomen in twee Fransche vracht wagens om een voorpost af te lossen. De Franschen moeten echter hun weg ge mist hebben en zijn ln de Duitsche linies terechtgekomen. De Franschen werden aangevallen met mitrailjeuzen en hand granaten en verloren aldus 20 manschap pen. Naar de Duitsche lezing werden de Franschen door een Duitsche groep aan gevallen ver achter de Fransche linies. De Franschen wilden r.lch niet overge ven. Een gevecht volgde binst hetwelk alle Franschen sneuvelden. OP ZEE De Britsche oorlogsvloot heeft een nieuw verlies geleden, namelijk de tor pedojager "Daring», getorpedeerd. 9 of ficieren en 148 manschappen kwamen om met hun boot. Naar het D. N. B. zou de Daringgetorpedeerd zijn geweest wijl het convool begeleidde. De Duitsche vrachtboot Rostock werd door de Franschen gekaapt wijl de Morea eveneens een Duitsch handels schip, door de Engelschen prijs werd ge maakt. Berlijn meldt dat van vier konvooien die aangevallen werden er verscheidene stoombooten en tankschepen ln den grond werd geboord, evenals een torpedojager. Londen geeft het laatste verlies toe maar niet het eerste. De Spaansche boot Banderas werd het Slachtoffer van een ontploffing, wijl de Grieksche boot Ellicdoor eên Duit sche duikboot werd getorpedeerd. Van het Spaansche schip kwamen er 22 leden der bemanning om. OP ZEE. 4 In Hongarije heeft de Regent Hor- thy besloten dat geen openbare feeste lijkheden zouden plaats hebben ter ge legenheid van zijn 20* verjaring als Re gent van Hongarije, gezien de huidige internationale toestanden. den aanvang der vijandelijkheden de Russen 1050 tanks en 387 vliegtuigen verloren. Een Havas bericht wijst op de belang rijkheid van de Fransche hulp tot dus ver verleend aan Finland o.m. vliegtui gen, zware artillerie, munitie, tanks, enz. De hulp van uit den vreemde zou reeds tot uiting zijn gekomen bij luchtgevech ten. OP HET WESTERFRONT. Havas meldt dat een Fransche verken ning, die diep gedrongen was in het no man's land op een mijnenveld stootte en 3 man verloor. Het D. N. B. meldt dat enkele krijgs gevangenen werden gemaakt. Een Britsch vliegtuig werd neergehaald. Naar Reuter zouden de Duitschers een nieuw wapen hebben uitgedacht, name lijk zwaar gepantserde tanks met vlam menwerpers. Ook F.»»«l»nil rj-lr» -fFicka» eu waarbij de soldaten aangeraden worden den mond te houden, want den vijand luistert overal! Naar verluidt zou de Nederlandscht tankboot Den Haag wier verlies reed» werd gemeld, zijn getorpedeerd. Van da bemanning werden er nog maar slechts 13 gered door een Engelsch schip. Dia lieden hadden toen reeds 75 uren door gebracht in een kleine open sloep. KOMT ER TOCH OORLOG IN DEN BALKAN De beroering om de "Altmark» schijnt wat geluwd te zijn en de meeste aandacht gaat weeral terug naar den Balkan ea het Nabije Oosten. Zoo wordt gemeld dat Turkije besloten heeft de wet op de nationale verdediging van kraccht te doen worden, wat slechta mocht gebeuren bij uitzonderlijke om standigheden. In Iran werd de Legerstaf vervangen. Naar zekere geruchten zou Koning Ca rol van Roemenië zinnens zijn de Do- broedsja terug te geven aan Bulgarije maar niets aan Hongarije. Men meldt ook dat Russische troepea samengetrokken zijn in den Kaukasus. iBBiiifliHiRBHimiaimna GE klJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN 1 NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF /R1END. ZOO STEUNT GE ONS. De Britsche tankboot Imperial van 6.032 ton werd door een torpedo ln den grond geboord. Naar de Britsche admiraliteit werden in de laatste zes dagen niet min dan zes Duitsche dulkbooten tot zinken gebracht. Uit Londen wordt ook gemeld dat de vorige week de zwaarste is geweest ln zake verliezen voor de handelsvloot. Niet min dan 20 booten werden in den grond geboord, waarvan 5 Britsche en 15 neu trale. Deze booten hadden een gezamen lijke tonnemaat van 89.077 ton, waarvan 39.276 voor de Engelschen. Dit zijn de zwaarste verliezen geleden in een week sedert het begin van den oorlog. Duitsche vliegtuigen vielen Dinsdag ook Engelsche treffers aan die zich weer den en de vliegtuigen tot den aftocht dwongen. POLITIEK NIEUWS. 4 In het Lagerhuis werd een vraag gesteld omtrent den handel van België met Dultschland waarop de Engelsche Minister voor Ekonomische Zaken ant woordde dat België het recht heeft den heruitvoer naar Duitschland te handha ven op de vooroorlogsche basis. 4 In Roemenië werden maatregelen getroffen tegen alle slulkbladen en pro- pagandaschriften. 4 Engeland zal liet bedrag van zijn legeruitgaven niet meer bekend maken. 4 De Fransche Kamer stemde met eenparigheid het ontwerp betreffende het afstellen der Kommunlstische Par lementsleden. De Britsche destroyer Daringdie Maandag 1.1. door een Duitsche duikboot in de grond werd gehoord; 157 mannen verloren er het leven. Hierboven een kaart van Finland. De Russische offensieven en de vooruitgang *e gemaakt hebben staan hier duidelijk op de kaart afgeteekend. De zwarte pijlen duiden, de stellingen aan die de Russen veroverd hebben, daartegenover staan de Finnen (doorkruiste vlakken) die manmoedig en heldhaftig, voor zoo veel ze het nog kunnen, de indringers in hun strooptochten belemmeren. Na de raffinaderij geeft de petroleum nog slechts 20 van die speciale ben zine. «os EEN MILLIOEN RUSSEN GEREED TEN AANVAL DE RUSSISCH!? VLOOT OOK PARAAT IN DE NOOR- DEI,IJKE IJSZEE. KOMT ER TOCII OORLOG IN DEN BALKAN T IN FINLAND. Russische officieren die gevangen ge nomen werden verklaarden dat door dB Russen 1 millloen man werd samenge bracht om binnen kort een nieuw gewel dig offensief tegen de Finsehe stelinge# ln te zetten langs het geheele front. In de landengte van Karelië vielen 44 Russen nogmaals aan. Naar Helsinki ver loren zij 2.000 man tijdens deze aanval len. 200 Russische bevoorradingswagenB Werden vernield, 16 Russische vliegtuigen neergeschoten wijl 300 Russen zich over gaven aan het Ladoga-meer. Moskow meldt dat het niet de forten van Koivisto zijn dat de Russen hebben ingenomen maar wel de stad zelf. De Russische kommissaris der vloot 1» per vliegtuig naar Moermansk vertrokken om de gebeurlijkheid te voorzien van een Engelsche actie op zee. De Russische vloot ln de Noordelijke IJszee blijkt eveneens paraat te zijn. Van verschillende bronnen worden er op aangedrongen dat zoo hulp wordt ver leend aan Finland die op hoogstdrir.gendB wijze moet geschieden. Langs de Moezel werden zware artllle- riegevechten geleverd. Van op Luxem- burgsch grondgebied werd duidelijk een brand gezien ln die gemeente. Talrijke patroeljes waren bedrijvig en leverden verschillende gevechten. Van weerszijden wordt de overhand gemeld. Reuter meldt dat twee Duitsche vlieg tuigen werden neergeschoten, i Uit Londen wordt ook gemeld dat se- dert- het uitbreken van den oorlog door de Britten reeds 110 Duitsche toestellen werden neergehaald, en dat 23 anders waarschijnlijk hun basis niet meer be reikten. Twee Fransche soldaten die binnen braken ln een door de bewoners verlaten villa werden ter door veroordeeld. OP ZEE. Naar het D. N. B. brachten Duitsche vliegtuigen twee Engelsche mijnleggers en een cargoboot tot zinken in de Noordzee. De Duitsche boot Koënigsbergen zond noodseinen uit, op drift zijnde langs de Zweedsche kust. Het D. N. B. heeft het feit aange klaagd dat een Duitsch schip, door de Engelschen prijsgemaakt, met een prijs- bemanning aan boord en vatende onder de Engelsche vlag, het Panama-kanaal kon doorvaren. De Duitsche bemanning zou ook aan boord zijn geweest- De Nederlandsche tankboot Den Haag van circa 8.000 ton, ls vergaan. Men vreest dat een groot deel der be manning omkwam. Een ander Nederlandsch schip, de a Tarazonk ter hoogte van de Kaap Flnlstëre. na een ontploffing. Het schip had graan aan boord. De Duitsche boot Herlichkelt werd door de Britten prijsgemaakt. Uit Montevideo wordt gemeld dat de Deutschland» en de "Admiraal Scheer», ln den Zuld-Atlantischen Oceaan zouden kruisen. OP HET WESTERFRONT.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 9