PAUS PIUS XII en BELGIE De Neutralen op Zee KAREL DE GOEDE In den Partijraad van hei Blek der Katholieken KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER i AntèKkcGïisdis Gezanten Etëzcefcen Europa KAMER VAN AMBACHTEN NERINGEN VAN WEST-VLAANDEREN INTERNATIONAAL OVERZICHT EEN GELUKKIGE GEBOORTE IN ITALIË 2. Paientrecm en vestigingsvergunning ZONDAG 3 MAART 1940 WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN JAAR. N 9. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper. Bureel Boterstraat 58, IEPER. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 1 Jaar 25,frank. 6 Maanden 13,50 frank. 3 Maanden 7,frank. Alle Utdrretkcrs fi;« veranfxo*rictiH voer hun artikels. TARIEF VOOR BERICHTEN: Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. tel. Poperinge Nr 0. Postcheckrekeniog Nr 155.70. Kleine berichten per regel I,fr. 2 fr. toel. v. her. m. ndr. t. bur Kleine berichten (minimum) 4,fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be- I richten tegen den Donderdag noen. PW PAUS PIUS X!1 Vandaag 2 Maart is hst Juist een Jaar geleden dat de witte rook om hoog steeg boven het Vaticaan. Kar dinaal Eugenio Pacelli volgde Paus Pius XI op als Opperherder van de Heilige Roomsche Kerk. Zooals men weet was Eugenio Pa celli tijdens den wereldoorlog Nuntius in Duitschland. En juist om zijn ken nis in deze aangelegenheden, was hij de uitverkoren persoon om in het oor logsjaar 1917 belast te worden met een gewichtige diplomatieke zending. De wereldoorlog was op een keerpunt gekomen. Amerika had de rangen der Entente versterkt, het Duitsche leger was gedwongen zich terug te trekken in het Westen, en tegelijkertijd viel in Frankrijk een diepe depressie waar te nemen wegens de Russische revo lutie. Mgr Pacelli werd uitgekozen om aan den toemaligen Rijkskanselier Bethmann-Hollweg en daarna aan Wilhelm II in het hoofdkwartier de vredesnota van Benedictus XV over te brengen. Maar deze vredespoging werd afgewezen. Op raad van Mgr Pa celli deed Benedictus XV zijn beroemd aanbod over rechtvaardige schade loosstelling en over territoriale re visie i*> den ge" v1 verzoening». Maar C- coriogvce-r-.de'1. braken in luid oor'cgsgeschreeuw uit. Over het bezoek aan den Duitschen Keizer valt echter nog deze bijzon derheid te noteeren. Mgr Pacelli ar riveerde op 29 Juli 1917 in het hoofd kwartier van het Duitsche leger te Kreuznach. Hij werd met alle eer ont vangen en hij droeg eerst de H. Mis op in het katholieke lazaret. Om tien uur in den morgen had een onder houd plaats tusschen Nuntius en de Keizer, in de salon van de villa, waar de Keizer zijn intrek genomen had. Keizer Wilhelm ontving hem zieer har telijk. Hij droeg het uniform van ge- neralissime. Onmiddellijk na de be groeting opende de Keizer het schrij ven van Benedictus XV. Hij verklaar de zelf ook den vrede te willen, maar concrete voorstellen deed hij niet. Hij toonde zich vol betrouwen op de overwinning. Mgr Pacelli drong er dan op aan, de gedeporteerde Belgen naar hun land te doen terugkeeren. 1-Iij wees den Keizer op het Internationale recht en op de onmenschelijkheid van deze deportatie. De Keizer verzekerde daarop den Nuntius, dat hij verzach tende maatregelen zou treffen. Het onderhoud duurde een half uur. Daar na noodigde de Keizer den Nuntius uit. het middagmaal met hem te ge bruiken. Bij deze maaltijd was ook Prins Heinrich van Pruisen tegen woordig. Veel van onze landgenooten heb ben onrechtstreeks of rechtstreeks kennis gemaakt met het goede hart van Mgr Pacelli tijdens hun gevan genschap in Duitschland. Onrecht streeks misschien omdat er bij de Nuntiatuur te München een speciaal bureel was opgericht voor het onder zoek naar de vermisten en het behar tigen van de materieele en geestelij ke belangen der gevangenen. Recht streeks, omdat Mgr Pacelli zelf dik wijls de gevangeniskampen bezocht en allerlei behendige trukjes kende om dc star gekommandeerde rangen krijgsgevangenen, bewaakt door Duit sche soldaten, te doen verbreken en zoo dan gemoedelijk te kunnen spre ken met de rond hem geschaarde mannen, die hem hun leed klaagden en bij hem hulp konden vinden. Nu is Monseigneur Pacelli verheven tot de hoogste waardigheid. Wat hij in 1914-1918 betrachtte als Nuntius betracht hij nu als Paus. Hij ijvert voor den vrede, hij blijft er voor ijve- Rn. Op Zondag 3 Maart worden ln alle kerken en kapellen van ons land plechtigheden ingericht voor den ver jaardag van de Pauskeuze. In al die kerken en kapellen wordt dan gebe den voor den Paus en voor den vrede. Wij zullen er aan houden op die plechtigheid tegenwoordig te zijn, en er meer dan ooit voor den vrede te bidden. De Paus vraagt het met aan drang in zijn Encycliek: «Bidt gij allen, die nu groote en moeilijke en niet zelden heldhaftige offers moet brengen, om dapper en trouw te blijven aan het geloof. Bidt gij, lijdenden en bedroefden van de Kerk, wanneer Jezus komt om U te troosten en uw juk lichter te maken. En vergeet niet uw gebeden door een waren geest van versterving en door waardige werken van boetvaardigheid, aannemelijker te maken in de oogen van Hem, die stut, die dreigen te vallen en die hen, die gebukt gaan, weer opricht»: opdat Hij in Zijn barmhartigheid de dagen verkorte van de beproeving en aldus de woor den bewaarheid worden van de Psal mist: Zij riepen Jahweh aan in hun nood en hij verloste hen van alle angsten.» (Psalm 10S.13).» !BSSI9BBBBRBBESlSatga3IE&aBIB& EEN DERDE KIND BIJ DE PRINSEN VAN PIEMONT HET DRAAGT I)EN NAAM VAN MARIA-GABRIELLE. Zaterdag morgen 24 Februari 1.1. is te Napels het derde kind der Prinsen van Piemont geboren. Hst kindje, een meisje van 4 kgr., zal den naam dragen van Maria-Gabrielle. Deze naam werd door den Koning van Italië zelf gekozen. De i.aam Gabrielle werd gedragen door een Italiaansche Prinses in de XIX" eeuw en beteekent EngelbewaarderNaar verluidt zou groot belang zijn gehecht geweest aan deze beteekenis. De Moeder, Prinses Marie-José van België, en het kind, zijn beiden welva rend. Het eerste kind van de Prinsen van Piemont is de Prinses Maria-Pla, het tweede de Prins Vietore-Emmanuele, die kroonprins is. Dadelijk werden gelukwenschen aan de gelukkige Prinsen van Piemont gestuurd door de H. Vader, de Koning van Italië, Mussolini, enz. Van wege de Regeering van België werden ook gelukwenschen aangeboden door den Belgischen gezant te Rome. Het klein prinsesje werd gedoopt door den Aartsbisschop van Napels. hi» TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN. De neutraliteit is de internationaal publiek rechterlijke toestand, van lan den, die zich niet in oorlog met an deren bevinden, terwijl de oorlog wel gevoerd wordt tusschen zekere landen. Sedert het uitbreken van den oorlog tusschen Duitschland-Frar.krijk-En- gcland en tusschen Rusland-Finland hebben we reeds duidelijk geleerd, dat de neutraliteit zeer sterk verschilt naar gelang het kleine of groote lan den betreft. De kleine vermijden angstvallig alles wat hen in den storm zou kunnen meeslepen. Ze ver mijden alle mogelijke sympathieën of antipathieën tegenover de belligeran- ten. De groote neutralen daarentegen, spreken openlijk hun sympathie uit voor één partij en laten van tijd tot tijd het gerinkel van sabels hooren ojn eveneens in den dans te springen. Dat is het verschillend standpunt van de twee soorten neutralen. Tot de eene reeks behooren vooral de Skandinaafsche landen, Holland en Belgie. Tot de andere, die der groote neutralen, behooren Italië, Japan en de Vereenigde Staten van Amerika. Maar ook de houding van de belli- geranten zelf tegenover de neutralen vertoont eenzelfde onderscheid. Ter wijl de kleine landen, steeds meer herinnerd worden aan hun verplich tingen, beschuldigd loorden van een zijdigheid en bedreigd worden in hun bestaan, worden de groote neutralen ontzien en geëerbiedigd. DE VERLIEZEN OP ZEE. Doch ook in de zeeoorlog, is dat on derscheid opvallend. De kleine landen moeten hier weer het gelag betalen, terwijl de grooten hun gang kunnen gaan. Volgens een Havas-bericht van deze week zouden er tot op 19 Februari een totaal van 312 schepen vergaan zijn rvaarvan 14 Fransche (66.120 ton), 157 Engelsche (590.149 ton) en 141 neutrale (408.590 ton). Onder de meest getroffen neutralen bevinden zich de Skandinaafsche landen en Nederland. Hierbij dient nu weer een onderscheid gemaakt te worden, naar den aard van den ondergang van het schip. Italië, Japan en Amerika verloren ook enkele schepen, maar tengevolge van mijnen. De schepen door de kleine neutralen verloren werden voor een groot deel getorpedeerd. Hierbij stoort Duitschland zich geenszins om het internationaal rechtHet torpedeert eenvoudig alle neutrale schepen, die contrabande goederen aan boord heb ben, zonder te letten op de bestem ming der goederen. Zoo icerd het Ne- derlandsche schip Burgerdijk ge torpedeerd. dat geladen was met graan voor Nederland, omdat de Duitschers overtuigd waren dat de Engelschen het graan in de Downs, toch zouden aangeslagen hebben om het te doen lossen.De neutrale schepen icorden dus wederrechterlijk getorpedeerd omdat hun lading even wederrechterlijk zou kunnen in het bezit komen van de tegenpartij. De kleinen zijn het kind van de rekening. En dezelfde discriminatie gebeurt bij het onderzoek der schepen in de havens der oorlogsvoerende landen. Alle schepen van de kleine neutralen worden naar de Downs of naar Stet tin gesleept. Toen in December een Japansch schip de haven van Rotter dam verliet geladen met Duitsche ma chines, die anders ook door Engeland aangeslagen worden, lieten de Japan ners hooren, dat men hen niet onge straft zou lastig gevallen... e het schip voer zonder hinder door het Kanaal. De Italiaansche schepen gaan re gelmatig Duitsche kolen laden te Rot terdam voor hun land en de Engel schen laten begaan. Dat de bellige- ranten toch a. u. b. niet schijnheilig spreken over recht en ridderlijkheid! PE OMREIS VAN H. SUMMER WELLES IN EUROPA MIDDENSTANDSBELANGEN Zaterdag namiddag is de partijraad van het Blok der Katholieken bijeenge komen ln het lokaal aan de Leopold- straat. te Brussel, onder voorzitterschap van de hh. Verbist en Hoyois. Al de afgevaardigden waren aanwezig. De ministers Sap, De Vleeschauwer en a'Aspremont-Lynden, alsmede de oud ministers Alb. Janssen en P. Heymans woonden de vergadering bij. DE BEDRIJFSORGANISATIE EN DE BELANGEN VAN DEN MIDDENSTAND De h. C. Lohest (in het Fr.) handelde over de bedrijfsorganisatie en de belan gen van den Middenstand. Spreker betoogde hoe de Middenstand eigen belangen te verdedigen heeft. Ver scheidene bfioepsorganlsatis werden ge sticht. In 19z8 riep de Regeering de 9 Ka mers voor Ambachten en Neringen in het leven. Thans moet deze hervorming ver volledigd worden door een betere organi satie van de Kamers en van de groepee- ringen die haar samenstellen. Daar ligt het doel van het voorstel Van Ackere. De h. Lohest bepaalde als volgt de be drijfsorganisatie: de erkenning door de openbare machten van het bestaan en van de wettelijkheid der georganiseerde beroepen die een schakel zijn tusschen den Staat, vertegenwoordiger van het openbaar belang en de particulieren die de indlvidueélc of standsbelangen verte genwoordigen. Spreker liet uitkomen hoe de voorop gestelde organisatie gematigd is en onder de controle staat van den Staat, zoodat de algemeene belangen steeds de boven hand zullen hebben. De handelsvrijheid komt niet in het gedrang. Het ontwerp voorziet een verplichte bijdrage. Elke so- e instelling kost immers geld. De be- 51 DE GEVOLGEN VAN EEN STRENGEN WINTER Mft aandacht vervolgt de Hollandsche bevolking bet drijfijs op den Waalstroom, in de nabijheid der »tad Nijmegen. Zooals we zien kunnen word reeds een ijze ren leuning door het voortdurend aanbeuken der ijsblokken platgelegd. langhebbenden moeten voor hun werken betalen. De Middenstanders zijn eensgezind om dezs hervorming te wenschen. Het Blok der Katholieken en de Parlementaire Rechterzijden zijn er mede accoord. Wij vragen thans, besloot de h. Lohest dat geen belangrijk amendement worde aangenomen, het gaat hier immers om het resultaat van een lange en grondige studie. Anderzijds moet het Blok der Ka tholieken het besluit van zijn vorige con gressen bevestigen en zijn wil uitdrukken om dit ontwerp zoo spoedig mogelijk ln werkelijkheid om te zetten. DE MIDDENSTAND IN NOOD Daarna handelde Senator Van Coillie over den nood bij den Middenstand. Deze nood spruit voort uit een belangrijke ver mindering van den zakenomvang of het volledig stilleggen der bedrijvigheid, zoo als in het bouwbedrijf en aanverwante vakken. De Middenstand eischt eerst en vooral bescherming en vrijwaring zijner nog be staande activiteit. Deze bescherming moet verwezenlijkt worden door een doelma tige handelspolitiek en beroepsreglemen- teerlng, door het beletten van sluikarbeid en oneerlijke mededinging, door recht vaardigheid bij opeischingen, door men- schelijkheid en redelijkheid bij demobi lisatie of het verleenen van beroepsver loven. Spreker onderzoekt dan de maatregelen die kunnen getroffen worden om hulp te bieden. VERLICHTING DEK LASTEN. Eerst dringt de h. Van Coillie aan op huishuurvermindering. De hulshuurwaar de, zegt hij, staat ln perioden van bloei ln verhouding tot de opbrengstwaarde van den eigendom. Oeze laatste is in vele gevallen gevoelig verminderd, zoodat het ook zedelijk en rechtvaardig ware zoo de huurwaarde verminderde. Bij dit vraag stuk dienen echter ook de belangen van den eigenaar in het oog gehouden. Men trachte hierbij zooveel mogelijk gerech telijke tusschenkomst te voorkomen met de bepaling zoo pachter en eigenaar in der minne tot geen overeenkomst kunnen geraken, dat de pachter het recht heeft de pacht te verbreken. Verder zijn er de hypothecaire lasten. Eigenhuisbewoners die gebouwd hebben pp hypotheek, zullen het in crisistijd zeer lastig hebben om de oplossing der grond- pandelijke schuld regelmatig te doen. Be scherming tegen overhaaste inbeslagname en uitverkoop ls hier geboden. Eigenaars van verhuurde vaste goede ren waarop gedwongen huishuurvermin dering is toegestaan, en die anderzijds hypothecaire schulden al te lossen heb ben, verdienen eveneens belangstelling. Hiervoor is aangewezen: recht van ver breking, uitstel van aflossing, verminde ring van kroos. Aan houders van krediet met hypothe caire borg kan recht op uitstel verleend worden en vermindering van kroos. Wat nu andere financieele lasten be treft, zijn er eerstens de kredieten in banken of officieele kredietinstellingen. Hier kan vermindering van kroos en ge mak van betaling verleend worden. Ten tweede, de leeningen bij bijzonde ren: Vermindering van kroos, zooniet verbreking of uitstel van terugbetaling. Ten derde, de levensverzekeringen: Uit stel van betaling der premiën, althans voor wat een gedeelte daarvan betreft. (Vervolg op 2» b.aa). M. Summer Welle» (links) en Myron Taylor (recht») »ijn met de «Rex» te Napel» ontscheept. H. Summer Welles,* door President Roo sevelt belast met een omreis in de Euro- peesche hoofdsteden Rome, Berlijn. Pa rijs en Londen ten einde er volledig op de hoogte te komen van de bestaande Europeesche toestanden, is op 25 Februari 11. in Italië aangekomen. Hij kwam toe aan boord van de Ita liaansche Paketboot Rex en stapte aan wal te Napels, samen met den H. Taylor, bijzondere gezant van President Roose velt bij het Vatikaan, om van daar ver der door te reizen tot Rome. Maandag-morgen had de H. Summer Welles reeds een eerste onderhoud met Graaf Ciano. In den avond had de Ame- rikaansche afgevaardigde een onderhoud van een uur met Mussolini. Naar het blijkt waren beide gesprekken zeer harte lijk. Dinsdag lunchte de H. Summer Wel les op het Amerikaansche gezantschap met de Fransche en Britsche ambassa deurs, en ontmoette later ook de Duitsche gezant te Rome. Geruchten werden verspreid als zou Hitler een nieuw vredesvoorstel voorleg gen aan den H. Summer Welles, bericht dat ten stelligste gelogenstraft werd uit Berlijn. Hr Welles verklaarde aan journalisten dat na zijn bezoek aan Berlijn, Londen en Parijs, hij een nieuw onderhoud zou hebben met de Duce. Dinsdagavond reisde Hr Summer Wel les af naar Berlijn. Aan deze omreis wordt door de interna tionale pers steeds een groote beteekenis gehecht. Summer Welles echter laat bit ter weinig van zijn tong vallen. DE BELGISCHE KOOPHANDELS VLOOT. Twee Belgische reederijen werden sedert het begin van de oorlog zwaar getroffen: de reederij Hermans van Brugge met kleinere schepen en de Compagnie Maritime Beige, die enkele groote schepen verloor. Het verlies is in ieder geval aanzienlijk minder dan dit van Noorwegen of Nederland. Maar onze handelsvloot is ook zoo veel kleiner. Het gebrek aan scheepsruimte is door het uitbreken van den oorlog, ineens zeer nadeelig gevoeld gewor- den. Onze bevoorrading wordt er zelfs door in gevaar gebracht. In 1938 be reikte de in- en uitgevoerde tonne- maat van onze eigen schepen in de haven van Antwerpen nog geen 5 van de totale scheepvaartbeweging Wij waren dus voor onze invoer af hankelijk van vreemde schepen. Die vreemde schepen zijn nu echter voor een aanzienlijk deel achterwege ge bleven. Reeds van bij het begin der vijandelijkheden zijn alle Duitsche schepen als bij tooverslag verdwenen en hun aandeel beteekende 25 van de gezamenlijke tonnemaat der Ant- werpsche haven. Ook het Engelsche aandeel daalde met een derde (van 25% op 17%) en de kleine neutralen legden eveneens minder aan. Zoo zag de Belgische regeering zich genoodzaakt, om te dien opzichte maatregelen te treffen. Alle Belgische scheepswerven werken op volle kracht voor den bouw van enkele eenheden en ook op vreemde werven werden bestellingen gedaan. Over enkele dagen werd anderzijds van private zijde overgegaan tot het stichten van een vennootschap, die 8 Amerikaansche schepen kocht met een gezamelijke maat van 66.000 ton. Onze vloot groeit. Ze bereikt thans ongeveer de 400.000 ton. Dat verhoogt natuurlijk het risico en het zal meer menschenlevens in gevaar brengen. Duitschland is tegenover deze aan koop zeer achterdochtig en vreest dat het hier een Amerikaansch maneuver geldt ten gunste van de geallieerden. Hopen we dat dit land onze levensbe langen moge erkennen en eerbiedigen, en dat Engeland ons voortaan minder Mildere. De offers die wij ons thans getroos ten voor de opbouw van een grootere vloot, zouden wel eens een beslissende invloed kunnen hebben voor onze toe komst op zee. En dat is toch bemoe digend! (Nadruk verboden.) ROSKAM. EEN HEILIGE PRINS VAN VLAANDEREN... HET HOOGSTE OFFER Op 1 Maart 1127 gaat Berthulf met de zijnen van zijn geslacht den Graaf te voete vallen. Hij vraagt vergiffenis en... verheffing tot den adelstand Karei geeft bevel om een nieuw steen voor Burchard te bouwen, doch wei gert alle verheffing en dreigt met de vreeselijkste straffen zoo nog één daad van moord of brand wordt ver richt. Groen van haat en nijd ver laten ze den Graaf, gaan zich be drinken aan den grafelijken wijn en vergaren kort daarop in het huis van Walter Knop... In den haard gloeit nog wat hout. Op ruwe blokken hur ken de samenzweerders er om heen, steken de koppen bijeen en verdeelen de rollen voor morgen. Berthulf vezelt hun nauw hoorbaar toe: Wie den Graaf neerslaat, krijgt vier mark zilver, wie hem helpt krijgt er twee. Een goeie neef van hen, Robrecht, die hen betrapt heeft op het snoode moordplan, ijlt als een waanzinnige in den donkeren nacht naar 's gra ven paleis, om het schelmstuk aan te klagen. Doch Karei vreest den dood niet. Hij treft geen enkelen bijzonderen maatregel om den moord te beletten. De moordenaars hebben dus vrij 6pel... 2 Maart 1127. Het is of het geen dag wil worden. Deemster en nevel omfloersen de stad als met een rouw sluier. Op den toren klept het klokje de Metten. Langs de bovengaanderij, die het paleis met Sint Donaas ver bindt, schrijdt de sombere gedaante van Karei de Goede. Een tiental die naren volgen zwijgend. In de kerk ruischt het eentonige psalmengezang. Karei gaat ootmoedig neerknielen op zijn bidstoel midden de gaanderij en schouwt naar het hoogkoor. Zijn zachttrillende stem gaat op, samen met de kanunniken, in het deemoedig psalmengezang. Hij bidt, en ziet niet hoe Burchard met zijn trawanten de kerk binnen komen. Hun gestalte zit weggeborgen onder wijde mantels. Niemand erkent ze. Ze vatten post bij alle uitgangen. Een oud vrouwke sleept zich den marmeren trap op naar den Graaf toe, en steekt biddend de bevende hand uit om een aalmoes. Burchard, gebogen als een schamele arme man, sukkelt haar achterna. Karei neemt een der dertien denariën die op zijn bidbank liggen, en wijl hij zacht ge lukkig het vers meezingt: Gij zult DE ZENDING VAN H. MYRON TAYLOR BIJ HET VATIKAAN DE AFGEVAARDIGDE VAN PRESIDENT ROOSEVELT DOOR DE H. VADER ONTVANGEN. Samen met den II. Summer Welles ls de H. Myron Taylor, de bijzondere en persoonlijke afgevaardigde van President Roosevelt bij het Vatikaan, Zondag 11. te Napels aangekomen en reisde van daar af naar Rome. Maandagvoormiddag werd hij ontvan gen door Kardinaal Maglione, Staatsse- kretaris van het Vatikaan. Dinsdagmorgen werd de H. Myron Tay lor door de H. Vader zelf ontvangen. Het was een bijzonder luisterrijke ontvangst tijdens dewelke de persoonlijke gezant van President Roosevelt zijn geloofsbrie ven overhandigde aan Paus Pius XII. Aan Zie vervolg hiernevens De Kamer van Ambachten en Nerin gen van West-Vlaanderen hield op Woensdag 21 Februari 1.1. haar tweede Algemeene Vergadering. In aanwezigheid van den Heer Baels, gouverneur, en voor een talrijke opkomst werd door den Heer Van Coillie het vraagstuk van het patent recht en de vestigingsvergunning behan deld. Na een grondige bespreking over het principe en de uitvoeringsmodalitei ten werd een algemeen akkoord bereikt. In normale tijden reeds is de Midden stand overrompeld door onbevoegden, onvoorbereiden en accidenteele nieuwe kleine inrichtingen. Een oude maar on verwoestbare illusie brengt er veel arbei dersfamilies toe het ook eens te beproe ven. Hun onbekendheid met het terrein dwingt hun aan onmogelijke voorwaar den te werken om per slot van rekening een twijfelachtige kliënteel te bekomen. Normaal verdwijnen die inrichtingen na enkele jaren maar worden oogenblikke- lijk door nieuwe en talrijker kandidaten vervangen die het ook maar eens beproe ven zullen hun spaarcenten te verliezen. Groote kapitaalkrachtige inrichtingen die momenteel geen belegging vinden voor hun geiden beschouwen de Middenstand als een uitverkoren werkterrein. De ver deeldheid die er heerscht maakt hem uitermate geschikt om uitgebuit te wor den. De gevolgen van dergelijke activitei ten zijn duidelijk: een bestendige oneer lijke mededinging, een ondermijnen van het bestaan van de gevestigde Midden standers, een slechte reputatie als zouden zij de prijzen te hoog aanrekenen voor hun waren, met als logisch uitvloeisel misnoegdheid en verbittering bij de Mid denstand. De huidige oorlogstoestanden hebben de moeilijkheden op de spits gedreven. Sluikhandel cn sluikwerk hebben nu niet alleen als gevolg de gewone Middenstan ders ln hun bestaan te bedreigen, maar ruïneeren op de eerste plaats de gemo- laaaESBaaaaasaBBaaaasBiiaaaaaa de H. Vader overhandigde de H. Taylor ook een persoonlijken brief van President Roosevelt. Het onderhc- de 40 mi nuten. Voor de eerste maal sedert \J jaar wer den dus betrekkingen hersteld tusschen het Vatikaan en de V. S. van Amerika, wel niet rechtstreeks door de Regeering der V. S. maar door persoonlijk initiatief van President Roosevelt. In de persoonlijke boodschap van Pre sident Roosevelt aan Paus Pius XII druk te de President der V. S. er eerst zijn ge noegen uit over een persoonlijken afge vaardigde te sturen bij Z. H. Paus Pius XII. Deze boodschap sloot als volgt Ik zou zeer gelukkig zijn te weten dat hij (H. Taylor) het verbindingspunt zal vormen voor al de standpunten, waar over Uwe Heiligheid en ik wenschen te onderhandelen, in het belang der een dracht onder de volkeren van de we reld. o Ik heb M. Taylor verzocht mijn har telijke groeten over te brengen aan Uwe Heiligheid, mijn ouden en goeden vriend, in de openhartige hoop dat ons gemeen schappelijk ideaal van godsdienst en men- schelljkheid zich kunne uiten op gemeen schappelijke wijze tot het herstel van een meer bestendigen vrede op de grond slagen van vrijheid, veiligheid en onver- deeldheid van al de naties, onder de be scherming van God. Uw hartelijke vriend, Fr. D. ROOSEVELT. biliseerden die door hun afwezigheid hun zaak ten onder zien gaan. TWEE MAATREGELEN DRINGEN ZICH OP: Het onmogelijk maken van alle sluik handel en sluikwerk. Wie een Middenstandsactiviteit wil uit oefenen moet er alle lasten van dragen en dan ook als Middenstander gekend zijn. Het patentrecht brengt hier de op lossing. Dit laatste is een voorschot op de bedrijfsbelasting. Als minimum kan hier aangenomen worden 300 fr., jaar- lijksch te betalen in de eerste dagen van Januari. Deze som is definitief aan de Schatkist verworven maar wordt op het einde van het jaar in vermindering ge bracht van de verschuldigde bedrijfsbe lasting. Het afgeleverde ontvangstbewijs vormt een bewijstitel. Wie zonder deze titel een middenstandsactiviteit, zelfs mo menteel, uitoefend wordt streng gestraft. De gevolgen van een dergelijke maatregel zijn veelvuldig: een omschrijving van de Middenstandsberoepen, openbaarheid voor de gevestigde inrichtingen, juiste statis tieken en uitsluiting van heel wat sociaal en fiskaal bedrog. Een uiteindelijke oplossing van het vraagstuk is gelegen in de vestingsver gunning. Niemand zou zich als Midden stander vestigen mogen zonder bewijzen geleverd te hebben van beroepsbekwaam heid, handelskennis en moraliteit. Deze regeling is nauw verbonden met de in voering van de wettelijke beroepsorgani satie, maar Je toestanden zijn nu zoo nij pend dat een voorloopige en tijdelijke re geling zich opdringt. Geen nieuwe zaken meer gedurende deze mobilisatietijd zon der toelating van den Minister van Eko- nomische Zaken en Middenstand. Slechts dan zal het bestaan van onze gemobili seerde Middenstanders en ook van de an dere verzekerd zijn. Dit ls een eisch die door alle Midden standers wordt gesteund, en die een ele mentaire daad zou zijn van rechtvaar digheid ten opzichte van dezen die hun land dienen. me wasschen en ik zal witter worden dan sneeuwreikt hij de aalmoes toe. Op hetzelfde oogenblik ziet het vrouwke een zwaard flitsen. Hoogheid geeft acht! roept ze. Karei keert zich om. Het zwaard blikj semt neer en hakt den arm af, die zijn laatste aalmoes had gereikt. Een tweede slag klieft het edele hoofd van Karei middendoor, zoodat de heise nen op den grond spatten. Het offer is gebracht. Nog klaagt het lied den boetpsalm men in het koor. Een poos maar, want de manslag op den Graaf is bet tée- ken tot een algemeen bloedbad. Die* naren, wachten en raadsleden van den Graaf worden opgezocht en neer gesabeld. De slachtoffers worden nageteld. Daar zijn er nog ontsnapt. Vooruit, hen achterna!! De twee zonen van Themard van Burburg vluchten in een geleend weverspak. Op het Zandworden ze achterhaald en met de bijl geveld. Hun vader, die in de kerk te sterven ligt, wordt van de hooge gaanderij op de manneren trap gegooid. Met ge broken schedel wordt hij buiten ge sleept, waar hij den geest geeft. Walter van Lokes, een der voor» naamste raadgevers van den Graaf, die de opzoekingen geleid had over het al dan niet vrij zijn van de Erem- bald's, is verdwenen. Na lang en on geduldig zoeken vinden ze hem onder den sluier, die de priesters in allerijl over het groote kruisbeeld geworpen hebben. Burchard sleept hem bij de lange, grijse haarlokken tot op het lijk van den kastelein waar hij met degens doorstoken wordt. Een andere troep doorloopt intus- schen de stad, plundert 's Graven pa leis, brandt Tanemar's woning plat, slaat en steekt naar willekeur, 't Is of de hel is losgebroken. En Berthulf? De schijnheilige aanvunzer zit rus tig thuis. Opgeroepen door de kanun niken van zijn kerk begeeft hij zich traag en onbehaaglijk naar St-Do- naas, met een aangezicht of het hem niks aanging en danig verveelde. Hij toont zich verwonderd over wat er gebeurd is, maar heeft geen woord van afkeuring voor de moordenaars. Even knipoogt hij naar Burchard of hij zeggen wil: Alles is naar wensch verloopen. Op de gaanderij ligt nog steeds het ontzielde lijk van den ongelukkigen Graaf, badend in het bloed. Berthulf laat het eindelijk in een j( linnen doek bergen, kisten en in het hoogkoor opbaren. Vier kaarsen bran den rondom het arme lijk. Een paar vrome vrouwen wagen het te naderen, te bidden en te weenen. Reeds heeft Berthulf het beste paard uit 's gravens stal laten zade len, en er den vlugsten bode mee ge last den Abt der St-Pietersabdij van Gent te gaan boodschappen, dat deze oogenblikkelijk zou meekomen om het lijk van den vermoorden Graaf te ha len en het plechtig begraven in de abdij. De volgenden nacht stellen de proost en zijn neef overal wach ten op. Reeds bekrimpt de angst en de wroeging het hart der moordenaars. Als het lijk maar weggeraakt! Al les wordt in gereedheid gebracht, en 's morgens staat de wagen klaar om het lijk naar Gent te vervoeren, waar de roem van Karel's vroomheid was voorafgegaan en waar het heilige lijk, in een tijd dat een relikwie binnen de stad een heilige waarborg van ze gen en genade was, met groote span ning verwacht werd. Maar het volk komt toegestroomd en roept in koor: Graaf Karei aan Brugge! Berthulf moet zich gewonnen ge ven, en laat het lijk in het hoogkoor opbaren. Een lam kind dat de baar aanraakt, is plots genezen. 's Anderendaags wordt Karei be graven in een eenvoudig graf ter plaatse van den manslag. De vrees bekrimpt intusschen het hart der moordenaars. De Brugsche vestingen worden versterkt en de burcht in staat van beleg gebracht, 's Nachts nutten de kerels, die den manslag pleegden, het doodenmaal, het oude Saksisch Dadsida, brood en bier, om te laven en te zoenen, bo ven het graf van Graaf Karei. Niettegenstaande alles zal gerech tigheid geschieden. ('t Vervolgt.) L. J. INDISCHE TROEPEN IN EGYPTE Zooals men weet hebben al de Engelsche Koloniën soldaten afgestuurd naaf Egypte waar dezetot verder ingrijpen, in groote kampen worden opgehouden. Hierboven hebben we een thee-uurtje in een Indisch kamp «ergens» is Egypte*

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 1