HERBESAN De tijd dringthandelt dus vlug 0 Voor een goed produkt betaalt men graag een goede prijs... Firma VAN LUCHENE tf&orrm Mefudwiwi ABDIJSIROOP Mem profijten dank ity [<mi In dezen tijd kan aan dit ordewoord niets beter beantwoorden dan de MESTSTOF Gezien de tegenwoordige omstandigheden te TIEIt in. Bwitk tijd met mind&t bekommernissen 'ui Anuer nieiiscli SANDERS 600 tot 1.000 kilos SULKAPHOS strooien per hectare is het ordewoord benaderen Groot gemak van betaling MARKTPP' 5N Zijn vlugge en doelmatige werking zal op alle gronden, en bij alle gewassen een opbrengst geven, welke alleenlijk kan verkregen worden door een meststof van allerbeste kwaliteit. Het groote doel voor het oogenblik is de AARDAPPEL-OPBRENGST, waaraan Sulkaphos, een buitengewoon succes garandeert in gewicht en hoedanigheid. Deze meststof immers, welke geen chloor bevat, geeft aan de aardappelen een rijkheid aan zetmeel, en verzekert de bewaring ervan. Voor inlichtingen Wendt U tot uw Meststoffen- handelaar, ofwel tot de .3, 1 Hebt Gij het alweer op de luchtpijpen AKKER'S verstèzkte in 5 minuten! Een héél drukke dag - barstende hoofdpijn.... geen eet lust.... en een gezellig avondje, gedoemd om in 't water ie vallen. Ja, inderdaad, 5 minuten geleden zag het er zoo naar uit. Maar gelukkig heeft vrouwlief altijd "AKKERTJES" in huis. 'i Gezellige avondje gaat dus door, Deze bereiding van het Bicalsiumfosfaat en van de Zwavelzure Potasch, vrij van Chloor, is in de fabrieken gedaan met al de zorg, vereischt om een samenstelling te bekomen, waarin de beide bestanddeelen van fosfoor en Potasch op een volmaakte wijze verdeeld worden. IttOüG doen lil la ir. mt ▼a M Meer cn meer verlaat de geneeikurxle de geneesmiddelen op scheikundige basis om de natuurlijke geneesmiddelen op basis van planten voor te schrijven. Op uw beurt moet gij de purgeermiddelen verwerpen als zou ten. pillen, enz— die de ingewanden ruw tic handelen; ze met geweld doen werken en tlie steeds grootste dosissen vergen. Geef de woorkeur aan Herbesan, een mengeling van 15 planten, verzameld op het gunstigste •ogenblik cn op de beste plaatsen. Herbesan Werkt zachtjes en op natuurlijke wijze, zon der kolieken en zonder gewoonte te doen •ncstasn. Met Herbesan zal uw verstopping «cker en snel verdwijnen. Een us per dag fs ruim voldoende. Begin zonder dralen een ituur en gij zult spoedig vsn dit ongemak verlost zijn dat toch uw gezondheid onder- H. 486 mynt. Fr, 7.50 het groot pak fr. 15.-— <Je volledige kuur a fr. 25.de familickuur. Ta koop in alle apotheken. Anclenne Maison Louis Sanders, S. A., Brussel. tiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiHiiiiiiHuiiuHiiiniNiinini Vraapt aan uw Briefdrager Een abonnement op dit blad. Neem dan dadelijk by de eerste gewaarwording hoe gering ook, de nieuwe verstèrkte Akker's Abdij siroop. Ge zult ondervinden, dat dit voor U het echte geneesmiddel is. Abdijsiroop ls een natuurlijk kruiden-mid dels onschadelijk voor maag: en hurt en deze oude en beproefde ..zenees-cruyaen" versachten, genezen en versterken de ont stoken en gevoelige slijmvliezen van Uw ademballngs-organen goed en grondig. Bovendien bevat de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop de krachtig hoestbedwingende stot: „codeine"» die spoeMg Uw valling doet „rijpen", de slijmen doet verdwijnen, de hoestprikkeling v- drijft en dat aan houdend kuchen stopt en bedwingt. Daarom noemt men Akkei a Abdijsiroop voor oud en jong: M's Werelds bésts Hoest-siroop". e 230 Gr. fr. 16.50t BOO Gr. fr. 28.50; t 10C0 Gr. fr. 45.-. In alle apotheken. IIIIIIIIHIIIIIIlIimHIHI GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LF.ZtNG. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEEUUR OF /RlFWO 7og STEUNT GE DNS. - DANK EROM. Uit alle boeken vaF"het land ontvangen wij •brieven van kweekers die ons de uitslagen doen kennen welke zij met de Provendeine bekwamen. j Mijn zeug fan niet meer gaan, de Provendeine heeft haar (gered. .>*5 f Had ft de Provendeine niet gehad, dan had ft het heet» giesl verloren. Af el Provendeine Dorden-mijn varfan t zier.deroogen vet. Zooals deze erkentelijke kweekers het erkennen verdrijft de Provendeine, in een kleine hoeveelheid bij het dageiijksch rantsoen der varkens gevoegd, liet rachitisme of pootcnkwaal, voorkomt de pneumo- enterite en de chlorosis der biggen. Zij wekt den eet- lust op, bevordert den snellen groei der varkens en verkort de pcrio- - de van het vetmesten. ■^^McJ^rovendeine Sanders is te koop bij aile apothekers, drogisten en graan handelaars: F*. 15.- Te koop bij Apothekers NOTREDAME, Groote Markt; KESTELIJN, Gasthuis straat; INGELRAM, 93 Ieperstraat; LEURIDAN, 8 Bertenplaats en CREUS, Noordstraat 4, te POPERINGE: FOCKE en VUYLSTEKE, te DIKSMUI- DE; BOONAETS, te STADEN; GANNE-BLOMME, te LOO-bij-Veurne; DEMYTTENAERE, te GELUWE; LEPLAT, te WAASTEN. "AKKERTJ fen goede raad 3 Heem ook een "AKKERTJE" bij griep, kou, influ enza, zenuwpijn, lumbago, «pier- Ï>ijn, rneumaJiek, enden pijn, nare u "AKKERTJES" zijn volmaakt "W zuiver sn ontehadalijk voor het hart, da maag an da niaran. Lat op dit "AKKER"-merk. Per doos ran 13 stuks Fr. 9.50. - Per doos van 6 stuks Fr. 5.-. - Verkrijgbaar bij alle Apothekers. Te Eekloo kwam een auto in een groep lieden terecht. Een dezer, een Jon geling, werd gedood. Te Turnhout, bij een twist tusschen 2 soldaten, kreeg een dezer, zekere De Roover uit Antwerpen, een messteek in den buik, en overleed kort daarop. De dader werd aangehouden. Te Monceau-sur-Sambre, viel een arbeider zoo ongelukkig dat hij den sche del gekloven werd en weldra den geest gaf. Te Oud-Gastel werd een soldaat door een paard doodgestampt. Een treinbotsing in Brazilië eischte 14 dooden en 23 gewonden. Uit Lausanne wordt gemeld dat 4 toeristen die den berg Dent du Lys s wilden afdalen, een val deden. Drie hun ner werden hierbij gedood. Poperinge. den 29 Maart Tarwe, 160; rogge, 150; haver, 122; erwten, schok kers, 215; id. Ronde Blauwe, 200; witte boonen (Flagéolets), 35?: aardappelen, 50; boter, 25-26; eieren, 0,42-0,44; hoppe, de 50 kgr., opbrengst 1939, verkoopers 1175; id. koopers, 1150. SPEELKAARTEN bij Santen-Vanne.te. leper, 23 Maart. Tzrwe )J21„ ver 122-126; rogge 148-152; 165' voedergerst 158; erwten nen 130-132; aardappelen 3|-5j.'k 21-22; eieren 0.50-0.58; b-^e» stuk en 6.50 het kilo; tsrwwtr#, roggestroo 50-56; haverstro» stestrooi 58-60; weidehooi 5é; khdk 60: luzernehooi 58; vlas 149-isg. yW- zaad, gewoon 15-16id. wit - derbeeten 100. iP Kortrijk, 25 Maart Witte tar», roode tarwe 160; rogge Ml; luv^ paardenboonen 145; gerst 150; li;® 215; id. vreemd 150; koolzaad zaadkoeken 164; cocokoeketi 15,.' chidekoeken 172; appelen ren 5.00-10; druiven 22-23; Chili 120; ammoniak sulfaat KU t zaadolie 5.00; vellen van schapen 111 kilo; id. van koeien 9.00-lfl; id. tan-.; zen 9.00-10; id. van stieren 8.00; i,,* ossen 920id. van kalveren 12. Kortrijk, 25 Maart. Tarwebloem v. inl. zemelen, 112; gorte zemel®, k aardappelen, gele, 55-69; boter, 2S; eit» 0.50-0,55; Turksche tarwe, Plata, 153 Cinquantino, 170; wortelen, 150; 5; witloof, 1,50-2; kool-n, 1,5C; W 1; tomaten, 18-20; bloemkoolen, 3; JJJjj; 1-2; porei, 2; konijnen, 7^u de kg; kens, 20 id.; hennen, 9; duiven, eenden, 15; ganzen, 30; geitenvellen, j konijnenvellen, 12 de kilo. VEEMARKT. Te koop gesteld stuks 235 koeien. 3.50-4,60 lev. de t 175 vaarzen, 4,35-6,35; 49 stieren, 4-6: 45 ossen, 4,20-5.90. Diksmuide, 25 Maart. Boter 25 ":eren 0.42-0.45; aardappelen 50-60; tan,, 1J5-160: rogge 145-150haver 120-];. stroo 55-65; hooi 65-75: voederbeeten !M|[ 10; bromversgerst 170-175. Roeselare, 26 Maart. Tarwe, 1$ rogge, 145; haver, 124; zemelen, 110; es, plata, 153; id. cinquantino, 3*5; both, 175; voedergerst, 143; zomergerst, 16 wintergerst, 160; erwten, 163; paardtboo, nen, 152; lijnzaad, 205; lijnmeel, lf Amer lijnkoeken, 158; ruw vlas in sto 125-175; uitgel. vlas in stroo, 125-17' uitgel. vlas, 175-250, tabak, 8; voederke, ten, 6.50; aardappelen, 47-48; ld. vat, queur, 40; industrie, 42-43; roode ster, ft klaverzaad, 1500; tarwestroo, 60; roggj stroo, 55; haverstroo, 55; weidehooi, ft 70; klaverhooi, 70-80; suikerboonen best's, 1939, 150; nieuwe groei 1940, 135; koel. zaadolie, 490; nitraat. 122; ammonijr 101; cyanamide, 93; kalksalpeter, 112; f» faat, 50; nitrouchou. 98; thomasslakke, wagon Charleroi, 14/16, 1.50; fertiphc 38/42, 96; silvlniet, 14/16 26-25; 20Oj 32; chloorpotasch, 40 64-75 50: 102; zwavelpotasch, 48 140; blggeti 680, 45; boter, 23-26; klompen, 25; elewt, 0,43-0,45; duiven de twee, oude, 7; f jonge, 10; konijnen p. kgr. 7; oude hm. 1 nen, 8-8,50; kiekens, 20; haantjes, vellen, 10-11; kalkoenen, 10; ganzen st. 30. Andcrlecht, 26 Maart. VARKEN MARKT. Te koop gesteld 3.324 stub 5,50-6,00 fr. de kilo. Veurnn, 27 Maart. Tarwe 152-156; haver 127-130; rogge 135-140; gerst KA 175; erwten 192-198; paardenboonen ltid 165aardappelen 65-70klaverzaad 10-1!; voederbeeten 9.00-11; hooi 700-850; stroo 500-600; boter 24-25; eieren 0.45-0.48; ii van eenden 0.50; konijnen 7.(X)-SC00 het kilo; kiekens 23-25; oude hennen 7.01 8.00; eenden 30-32 het koppel; jonge iliv- ven 10-11; oud id. 3.00-4.00. Anderlecht, 27 Maart. Veemarkt- Te koop gesteld 2586 stuks: 481 ossti 5.60-8.25 het kilo; 300 stieren 4.90-M; 1805 koeien en vaarzen: de koeien 4.# 6.40 en de vaarzen 5.60-8.25. Loo, 28 Maart. Boter 24-25.25; e ren 0.40-0.46. Anderlecht, 28 Maart. Kalvermarkt Ten toon gestelde dieren: 1.279. CemiA delde prijs het kilo op voet: 6.25-10. Aan gekomen deze week: 1.883. Opbrengen Opbrengen OPBRENGEN •rm HEI SÜLKflPHOS Opbrengen Opbrengen Opbrengen!

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1940 | | pagina 10